ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;"

Transcript

1 ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η ρξήζε ησλ νπζηψλ απηψλ επεξεάδεη ηελ αληίιεςε θαη ηε δηάζεζε θαη πξνθαιεί άιινηε επράξηζηα θαη άιινηε δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα. Εθηφο απφ ηηο παξάλνκεο ππάξρνπλ θαη πνιιέο νπζίεο πνπ επηδξνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ζην ζψκα θαη ηνλ ςπρηζκφ. Η δηάθξηζε απηή κεηαμχ λφκηκσλ θαη παξάλνκσλ νπζηψλ γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο θαη νη δχν απηέο θαηεγνξίεο νπζηψλ πξνθαινχλ εμάξηεζε. ΣΑ ΠΙΟ ΓΝΩΣΑ ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ ΕΙΝΑΙ: Ινδική Κάνναβη (μαριτοσάνα-ταζίς) Λεμηιφγην "πηάηζαο": ρφξην, γθξαο, καχξν-ε, θνχληα, ιηβάλη, θ.ά. Η θάλλαβε είλαη έλα ζακλψδεο θπηφ πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηε κεγάιε ηνπ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζε δηαθνξεηηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Η καξηρνπάλα / ραζίο επεξεάδεη ηε κλήκε, ηελ θξίζε θαη ηελ αληίιεςε. Δηάθνξεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε ζπζηεκαηηθή θαη ρξφληα ρξήζε επηδξά ζε δηάθνξεο εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο. Δεκηνπξγεί παξφκνηεο κεηαβνιέο κε απηέο ηεο ρξήζεο εξσίλε, θνθαΐλεο θαη νηλνπλεχκαηνο. Επίζεο, δηάθνξεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε ρξήζε καξηρνπάλαο / ραζίο ίζσο ζρεηίδεηαη κε θάπνηα είδε θαξθίλνπ θαη κε δηαηαξαρέο ζην αλαπλεπζηηθφ, αλνζνπνηεηηθφ θαη γελλεηηθφ ζχζηεκα. Έρεη απνδεηρζεί πσο θάπνηνο πνπ θάλεη 5 ηζηγάξα καξηρνπάλα / ραζίο ηελ εβδνκάδα πξνζιακβάλεη ηφζα θαξθηλνγφλα ρεκηθά ζπζηαηηθά φζα θάπνηνο πνπ θαπλίδεη 20 ηζηγάξα θαπλνχ ηελ εκέξα. Μειέηεο ζε δψα έρνπλ δείμεη πσο ε ρξήζε ηεο θάλλαβεο θαηαζηξέθεη θχηηαξα θαη ηζηνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ απέλαληη ζηηο δηάθνξεο αζζέλεηεο. Μπνξείο λα εμαξηεζείο απφ ηε καξηρνπάλα / ραζίο; Η εμάξηεζε μεθηλάεη φηαλ ην άηνκν αλαδεηά ελεξγά ηελ νπζία θαη ηε ρξεζηκνπνηεί ζπζηεκαηηθά. Η ζπζηεκαηηθή ρξήζε ραζίο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε αλνρήο, δειαδή ηελ αλάγθε γηα ιήςε φιν θαη κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο απφ ηελ νπζία γηα λα αηζζαλζεί ηελ επίδξαζε πνπ έλησζε πξνεγνπκέλσο κε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο. Έηζη είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα νδεγεζεί ν ρξήζηεο θάλλαβεο θαη ζηε ρξήζε άιισλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. *Σε θακία αλαπηπγκέλε ρψξα δελ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ε ειεχζεξε ρξήζε ηεο θάλλαβεο. Σε νξηζκέλεο επξσπατθέο ρψξεο πξνβιέπεηαη λνκηθά ε δηαθνξνπνίεζε ηεο πνηλήο, αλαιφγσο ηεο πνζφηεηαο, θαζψο θαη ηεο ρξήζεο απφ ην ίδην ην άηνκν ή φρη. Σε ειάρηζηεο ρψξεο δελ δηψθεηαη πνηληθά ε ππφ ζαθείο θαη θαζνξηζκέλνπο φξνπο

2 ρξήζε ηεο θάλλαβεο, φπσο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο, έσο ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα θ.ιπ. Κοκαΐνη Λεμηιφγην "πηάηζαο": αλαςπθηηθφ, θνθφ, θφθα Η θνθαΐλε πξνέξρεηαη απφ ηελ πνιηνπνίεζε ησλ θχιισλ ηνπ θπηνχ «εξπζξφμπιν θφθα» πνπ θχεηαη ζηε Νφηην Ακεξηθή. Πξφθεηηαη γηα νπζία κε βξαρεία δηεγεξηηθή επίδξαζε ζην Κεληξηθφ Νεπξηθφ Σχζηεκα (ΚΝΣ) θαη κε ηδηφηεηεο ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ. Η θνθαΐλε απνξξνθάηαη απφ φινπο ηνπο βιελλνγφλνπο ηνπ ζψκαηνο (ζηφκα, κχηε, έληεξν, θφιπνο).η επεμεξγαζία ησλ θχιισλ ηεο θφθαο δίλεη ηελ πδξνρισξηθή θνθαΐλε, πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε παξάλνκα εξγαζηήξηα. Είλαη κηα άνζκε, ιεπθή, θξπζηαιιηθή ζθφλε πνπ ζπλήζσο εηζπλέεηαη απφ ηε κχηε, αιιά κπνξεί λα δηαιπζεί θαη λα γίλεη ελέζηκε. Έλα άιιν παξάγσγν είλαη ην free-base, νπζία αξθεηά δηαδεδνκέλε ζηηο ΗΠΑ, πνπ είλαη κηα ιεπθή ή θηηξηλφκαπξε ζθφλε κε γιπθηά κπξσδηά. Είλαη αδηάιπηε ζην λεξφ, θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν κπνξεί κφλν λα θαπληζηεί. Η πδξνρισξηθή θνθαΐλε κπνξεί λα αλακηρζεί κε εξσίλε, (Speedball), έλαο ζπλδπαζκφο αξθεηά επηθίλδπλνο, πνπ επζχλεηαη γηα πνιινχο ζαλάηνπο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θνθαΐλεο. Η δξάζε ηεο θνθαΐλεο εμαξηάηαη απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ηνπ αηφκνπ θαη απφ ηε δφζε. Η δηάξθεηα θαη ν ρξφλνο δξάζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν ρνξήγεζεο. Αλ ν ηξφπνο ρνξήγεζεο είλαη ελδνθιέβηνο ή πξνζθέξεη άκεζε απνξξφθεζε, φπσο π.ρ. ην θάπληζκα ηνπ θξαθ, ην άηνκν θαηαιακβάλεηαη ακέζσο απφ κηα αίζζεζε έληνλεο επραξίζηεζεο, ζηελ αξγθφ "rush", ε νπνία δηαξθεί απφ ιίγα δεπηεξφιεπηα έσο κεξηθά ιεπηά θαη αθνινπζείηαη απφ κηα θαηάζηαζε ειαθξάο επθνξίαο γηα πεξίπνπ 15 έσο 30 ιεπηά. Σηελ πεξίπησζε ηεο ιήςεο απφ ηε κχηε, απνξξνθάηαη απφ ην βιελλνγφλν θαη ε επίδξαζε ηεο αξρίδεη κεηά απφ 3 πεξίπνπ ιεπηά. Η αξρηθή επθνξία παξαρσξεί ηε ζέζε ηεο ζε κηα θαηάζηαζε δπζθνξίαο, επεξεζηζηφηεηαο θαη αλεζπρίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε γξήγνξε ελαιιαγή επθνξίαο-δπζθνξίαο, θαζηζηά αλαγθαία ηελ επαλάιεςε ηεο ρξήζεο. Οη απαλσηέο «κπηηέο» κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ππεξεζηζκφ πνπ-κε ηε ζεηξά ηνπ- κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε ηνμηθή ςχρσζε, ζε παξάλνηα, ζχγρπζε, ππεξεπαηζζεζία θαη ςεπδαηζζήζεηο. Μπνξείο λα εμαξηεζείο απφ ηελ θνθαΐλε; Η θνθαΐλε είλαη κηα νπζία κε ρακειή ηνμηθφηεηα. Η ππεξβνιηθή δφζε είλαη πνιχ ζπάληα. Θαλαηεθφξα πεξηζηαηηθά ρξήζεο έρνπλ αλαθεξζεί, αιιά ζπλήζσο νθείινληαη ζε ζπλδπαζκφ νπζηψλ (π.ρ. εξσίλε -θνθαΐλε, θνθαΐλε-αιθνφι, θ.ά.). Ο ζάλαηνο πξνθαιείηαη απφ αλαπλεπζηηθή ή θαξδηαθή αλαθνπή. Δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ζσκαηηθή εμάξηεζε, αιιά είλαη ζίγνπξν φηη ε νπζία απηή πξνθαιεί ηζρπξή ςπρηθή εμάξηεζε. Σε ρξφληα ρξήζε αλαπηχζζεηαη ην θαηλφκελν ηεο «αληίζηξνθεο αλνρήο»: πξφθεηηαη γηα ην θαηλφκελν ζην νπνίν-αληίζεηα απφ φηη ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλνρήο- ν νξγαληζκφο θαζίζηαηαη νινέλα πην επαίζζεηνο ζηε δξάζε ηεο νπζίαο. Αθφκα θαη κηα κηθξή δφζε, πνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ζα πξνθαινχζε απιψο επθνξία, ζηελ πεξίπησζε ηεο «αληίζηξνθεο αλνρήο» κπνξεί λα πξνθαιέζεη ςπρσζηθή αληίδξαζε. Η ςπρσζηθή θαηάζηαζε γίλεηαη φιν θαη πην έληνλε θαη ελνριεηηθή, πιεζηάδνληαο πξνο κηα θαηάζηαζε ζπλδξφκνπ ζηέξεζεο, πνπ φκσο κνηάδεη πνιχ κε ηελ θαηάζιηςε. Τα θχξηα ζπκπηψκαηα είλαη: άγρνο, αηνλία, αλεζπρία, επεξεζηζηφηεηα, έιιεηςε ζεμνπαιηθνχ ελδηαθέξνληνο θ.ά. Έληνλε είλαη επίζεο ε αλάγθε εμεχξεζεο θαη ρξήζεο ηεο νπζίαο (craving). Μεηά απφ

3 δφζεηο ζρεηηθά κεγάιεο ή απφ ζπλερή ρξήζε κέηξησλ ή κηθξψλ δφζεσλ κπνξεί λα εκθαληζηεί παξαιεξεκαηηθή θαηάζηαζε ε νπνία ζα θαηαιήμεη ζε αληίδξαζε. Η θαηάζηαζε απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία παξαιεξήκαηνο θαη παξαηζζήζεσλ (νπηηθψλ, νζθξεηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ), νη νπνίεο φκσο αλαγλσξίδνληαη απφ ην άηνκν θαη θξίλνληαη σο μέλεο απφ απηφ. Τν επφκελν ζηάδην είλαη απηφ ηεο ςχρσζεο κε θαηαδησθηηθφ παξαιήξεκα θαη παξαηζζήζεηο. Σην ζηάδην απηφ, ην άηνκν θαζίζηαηαη πνιχ επηζεηηθφ θαη ππφ ηελ επήξεηα ηνπ παξαιεξήκαηνο θαη ησλ παξαηζζήζεσλ, κπνξεί λα θηάζεη ζην ζεκείν λα θάλεη θαθφ ζηνλ εαπηφ ηνπ ή ζηνπο άιινπο. Τα ζπκπηψκαηα γεληθά πεξηνξίδνληαη ζηνλ ρξφλν πνπ ε θνθαΐλε θπθινθνξεί ζην αίκα. Μπνξεί παξφια απηά λα παξακείλνπλ θάπνηα ςπρηαηξηθά ζπκπηψκαηα φπσο: θξίζεηο παληθνχ, θαηάζιηςε ή ζπκπησκαηνινγία ςπρσζηθνχ ηχπνπ. Η εηζπλνή απφ ηε κχηε πξνθαιεί ρξφληα θιεγκνλή, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάηξεζε ηνπ ξηληθνχ δηαθξάγκαηνο. Κρακ Τν θξαθ είλαη κηα κνξθή free-base θνθαΐλεο πνπ ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ είλαη ζρεηηθά εχθνιε. Απηφ θάλεη ηελ νπζία αξθεηά θζελή ζηελ παξάλνκε αγνξά, άξα θαη πην πξνζηηή. Κπθινθνξεί ζε κνξθή θνκκαηηψλ ζπκππθλσκέλεο άζπξεο ζθφλεο κε αθαζφξηζην ζρήκα, πνπ ζηελ «αξγθφ» νλνκάδνληαη βξαράθηα (rocks). Τν θξαθ νλνκάζηεθε έηζη απφ ην ζφξπβν πνπ θάλεη ην «βξαράθη» ηεο νπζίαο φηαλ δεζηαίλεηαη. Καπλίδεηαη ζε εηδηθέο γπάιηλεο πίπεο ή αλαθαηεκέλν κε θαπλφ. Είλαη πνιχ πην δπλαηφ απφ ηελ θνθαΐλε θαη πνιχ πην θζελφ. Πξνθαιεί πην έληνλε επθνξία αιιά δηαξθεί πνιχ ιίγν θαη απηφ ην θαζηζηά εμαηξεηηθά εζηζηηθφ, εθφζνλ ν ρξήζηεο αηζζάλεηαη ζπλερψο ηελ αλάγθε γηα επαλάιεςε ηεο δφζεο. Η ρξήζε ηνπ δεκηνπξγεί ηαρχηαηα αλνρή. Πξνθαιεί ζρεδφλ ηα ίδηα ζπκπηψκαηα κε ηελ θνθαΐλε, αιιά ιφγσ ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξά αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα. Σε αληίζεζε κε ην θξαθ, ε θνθαΐλε έρεη ζπλδεζεί κε ην γφεηξν θαη ηελ θνηλσληθή επηηπρία. Σχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Επξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ νη ρξήζηεο θνθαΐλεο είλαη ζπλήζσο θνηλσληθά ελζσκαησκέλνη λένη ελήιηθεο (20-40 εηψλ) κε αλψηεξν ηνπ κέζνπ κνξθσηηθφ ή/ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Ηρεμιζηικά Τα εξεκηζηηθά είλαη ρεκηθέο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη κε ηαηξηθή ζπληαγή ζε άηνκα πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα άγρνπο θαη αυπλίαο. Παιαηφηεξα ρξεζηκνπνηνχληαλ ηα ιεγφκελα βαξβηηνπξηθά, αιιά ιφγσ ησλ πνιιψλ αλεπηζχκεησλ παξελεξγεηψλ πνπ είραλ, απνζχξζεθαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηα εξεκηζηηθά. Τα εξεκηζηηθά ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηα κείδνλα εξεκηζηηθά, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ ςπρηαηξηθψλ πεξηπηψζεσλ, θαη ηα ειάζζνλα εξεκηζηηθά, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ άγρνπο θαη ηνπ ζηξεο. Τα άκεζα απνηειέζκαηα ησλ εξεκηζηηθψλ ζηνλ άλζξσπν είλαη παξφκνηα κε απηά πνπ πξνθαιεί κηα κηθξή δφζε αιθνφι. Τν άηνκν αηζζάλεηαη ραιαξφ θαη θνηλσληθφ, ζαλ λα είρε πηεί 1-2 πνηά. Οη νπζίεο απηέο ειαηηψλνπλ ηε λνεηηθή ιεηηνπξγία, ρσξίο λα ηελ αλαηξνχλ ηειείσο. Οη ρξήζηεο κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ κηθξέο ακλεζίεο, αληθαλφηεηα λα εθηειέζνπλ πνιχπινθεο εξγαζίεο θαη απμεκέλν ρξφλν αληίδξαζεο. Γη' απηνχο ηνπο ιφγνπο θαζίζηαηαη επηθίλδπλε ε νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα εξεκηζηηθψλ θαζψο θαη ν ρεηξηζκφο κεραλεκάησλ. Η ηαπηφρξνλε ρξήζε νηλνπλεπκαησδψλ επηηείλεη ηα ζπκπηψκαηα απηά. Σε κεγαιχηεξεο δφζεηο ηα εξεκηζηηθά πξνθαινχλ ππλειία. Σε πνιχ κεγάιεο δφζεηο νδεγνχλ ζε θψκα θαη ζην ζάλαην. Οη ζαλαηεθφξεο δφζεηο είλαη πάξα πνιχ κεγάιεο, αιιά ν

4 ζπλδπαζκφο ηνπ εξεκηζηηθνχ κε αιθνφι απαηηεί κηθξφηεξε δφζε γηα λα πξνθιεζεί ν ζάλαηνο. Μπνξείο λα εμαξηεζείο απφ ηα εξεκηζηηθά; Η ρξήζε εξεκηζηηθψλ πξνθαιεί αλνρή θαη εμάξηεζε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή. Τα ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο, πνπ εκθαλίδνληαη κεηά ηε δηαθνπή ηεο ρξήζεο, εθδειψλνληαη κε επεξεζηζηφηεηα, λεπξηθφηεηα, αυπλίεο, λαπηία, άγρνο, ηιίγγνπο θαη θαηάζιηςε. Σπκπηψκαηα ζηέξεζεο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ αθφκα θαη κεηά απφ ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεζζάξσλ ή έμη εβδνκάδσλ. Έκζηαζη (MDMA) Λεμηιφγην "πηάηζαο": Adam, θνπκπηά, ιεπθά πεξηζηέξηα, ληίζθν κπέξ- γθεξο, λενυνξθέδνη θ.ά. Είλαη ε νλνκαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεζηιελνδηνζηκεηακθεηακί- λε. Κπθινθνξεί ζπλήζσο ζε κνξθή ρξσκαηηζηψλ ραπηψλ κε δηάθνξα ζρέδηα, φπσο θαξδηέο, αζηέξηα, θ.α. Έρεη ηα απνηειέζκαηα ηφζν ησλ παξαηζζεζηνγφλσλ φζν θαη ησλ ακθεηακηλψλ. Τν ρξψκα θαη ε κνξθή ησλ δφζεσλ δελ εγγπψληαη ηελ πνηφηεηα θαη έηζη θαλείο δελ κπνξεί λα γλσξί- δεη ηη ρξεζηκνπνηεί. Τη ζπκβαίλεη φηαλ παίξλεηο έθζηαζε; Η επίδξαζή ηνπ αξρίδεη 30 ιεπηά κεηά ηελ θαηάπνζε, θηάλεη ζην απφγεην ζε 1 ½ ψξα πεξίπνπ θαη δηαξθεί γχξσ ζηηο 3 ψξεο. Η πίεζε αλεβαίλεη φπσο θαη ν ξπζκφο ηεο θαξδηάο θαη ε ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο. Έρνπλ ζεκεησζεί πεξηζηαηηθά αηθλίδησλ ζαλάησλ απφ ππεξζεξκία. Παξνπζηάδνληαη ζπκπηψκαηα αζθπμίαο, φπσο κείσζε ηεο εθίδξσζεο, θξά- κπεο ζηα πφδηα θαη ζηα ρέξηα, δαιάδεο θαη εκεηφο. Χπρνινγηθή ζχγρπζε, θαηάζιηςε, αυπλία, έληνλν άγρνο θαη ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα (αθφκα θαη γηα εβδνκάδεο κεηά ηε ρξήζε). Η καθξνρξφληα ρξήζε θαηαζηξέθεη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ζεκαληηθέο γηα ηε κλήκε θαη ηε ζθέςε. Rohypnol Λεμηιφγην "πηάηζαο": Roofie, roche, roach, rope, forget-me pill θ.ά. Τν Rohypnol αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ βελδνδηαδεπηλψλ (φπσο ην Stedon θαη ην Xanax) θαη ζηελ Ειιάδα θπθινθνξεί κε ηα νλφκαηα Hypnocedon θαη Vulbegal(ιεμηιφγην πηάηζαο: χπλνο, βνχικπε, θνπκπηά, βελδίλεο θ.ά.). Φξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Επξψπεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αυπλίαο, σο εξεκηζηηθφ θαη σο αλαηζζεηηθφ πξηλ απφ ην ρεηξνπξγείν. Κπθινθνξεί ζε κνξθή ραπηνχ. Είλαη άνζκν, άρξσκν θαη δηαιχεηαη εχθνια ζε αλζξαθνχρα πνηά. Τη ζπκβαίλεη φηαλ παίξλεηο Rohypnol; Η δξάζε 1 mg Rohypnol μεθηλά κέζα ζηα πξψηα 30 ιεπηά κεηά ηε ιήςε ηνπ θαη κπνξεί λα δηαξθέζεη απφ 8 σο θαη 12 ψξεο. Πξνθαιεί επηιεθηηθή ακλεζία θαη γηα ην ιφγν απηφ έρεη ζπλδεζεί ε ζπρλή ρξήζε ηνπ κε ζεμνπαιηθέο επηζέζεηο, ηα ιεγφκελα «date-rapes», φπνπ ηα ζχκαηα δελ κπνξνχλ λα ζπκεζνχλ ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ φζν ήηαλ θάησ απφ ηελ επήξεηά ηνπ. Εθηφο απφ ηελ ακλεζία πνπ πξνθαιεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ παξαηεξείηαη έληνλε δαιάδα, ππλειία θαη ρακειή πίεζε. Επίζεο ζπρλά ππάξρνπλ νπηηθέο παξαηζζήζεηο, ζχγρπζε, γαζηξε- ληεξνινγηθέο δηαηαξαρέο θαζψο θαη θαηαθξάηεζε νχξσλ. Μεθαμθεηαμίνη (Speed) Λεμηιφγην "πηάηζαο": Πάγνο (ice), ζπηληάθη, γπαιί, θξχζηαιιν, θ.ά. Τν speed είλαη δηεγεξηηθφ πνπ ζπρλά θαηαζθεπάδεηαη απφ ην αλαθάηεκα δηάθνξσλ δηεξγεηηθψλ θαξκάθσλ. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ακθεηακηλψλ, πνπ κνηάδνπλ ρεκηθά κε ηελ αδξελαιίλε πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ηνπ αλζξψπνπ. Μπνξεί λα ιεθζεί ζε κνξθή ραπηνχ, κε έλεζε, κε εηζπλνή απφ ηε κχηε ή θαη λα θαπληζηεί. Δηαιχεηαη εχθνια ζε πγξά θαη είλαη άζπξν θαη

5 άνζκν. Τη ζπκβαίλεη φηαλ παίξλεηο speed; Η δξάζε ηνπ speed μεθηλάεη ζε 15 σο 30 ιεπηά απφ ηε ιήςε θαη δηαξθεί πεξί- πνπ 6-8 ψξεο. Πξνθαιεί ηελ αίζζεζε ελεξγεηηθφηεηαο, δηαχγεηα κπαινχ, φμπλ- ζε ηεο πλεπκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη απψιεηα ηεο αίζζεζεο ηεο πείλαο. Οη θφξεο ησλ καηηψλ δηαζηέιινληαη. Παξαηεξείηαη έληνλε εθίδξσζε ή θξπάδεο, ηαρπθαξδία, ινγφξξνηα θαη επηζεηη- θφηεηα. Μεηά απφ επαλαιακβαλφκελε καθξνρξφληα ρξήζε, κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζπκπηψκαηα ςχρσζεο φπσο: παξαλνεηδήο επεμεξγαζία, δησθηηθφ παξαιήξεκα, αθνπζηηθέο θαη νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο θαη αιιαγέο ζηελ αληίιεςε ηνπ ζψκαηνο. Η ζπζηεκαηηθή ρξήζε πξνθαιεί αλνρή θαη ςπρηθή εμάξηεζε, κε ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο, επεξεζηζηφηεηαο θαη έληνλν άγρνο κεηά ηε δηαθνπή ηεο ρξήζεο. Γ) Τα λαξθσηηθά φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, απνηεινχλ έλα κείδνλνο ζεκαζίαο θνηλσληθφ πξφβιεκα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ Ειιάδα έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεξηθνί νξγαληζκνί, έλαο απφ απηνχο είλαη ν Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Σι είναι ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. Ο Οξγαληζκφο Καηά ησλ Ναξθσηηθψλ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) ηδξχζεθε κε ην Νφκν 2161/93 πνπ ςεθίζηεθε απφ ην ζχλνιν ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ Σψκαηνο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ μεθίλεζε ην Είλαη έλα απηνδηνηθνχκελν λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ππνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Σχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ ηνπ λφκν, ν Ο.ΚΑ.ΝΑ. έρεη σο θχξηνπο ζθνπνχο: ηελ εθαξκνγή εζληθήο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε, ηε ζεξαπεία θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νπζηνεμαξηεκέλσλ αηφκσλ ηε κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο ην ζρεδηαζκφ, ηελ πξνψζεζε, ην δηππνπξγηθφ ζπληνληζκφ θαη ηελ ησλ νπζηνεμαξηήζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν, ηελ παξνρή έγθπξσλ θαη εκπεξηζηαησκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ. ηελ ίδξπζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θέληξσλ πξφιεςεο, ζεξαπεπηηθψλ κνλάδσλ θαη θέληξσλ θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα 4 o Ξεπιεσόμενα 4.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 80 4.1.1 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 80 4.1.2 ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 83 4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Γεσπνληθή ρνιή Σνκέαο Φπηνπξνζηαζίαο Δξγαζηήξην Φπηνπαζνινγίαο Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011 Πρωτοβουλία ΜΚΟ Μάρτης 2011 Μιχάλθ Χαϊλι Οικονομικό Λειτουργό Αϋ Τπουργείο Οικονομικϊν Σθλ. 22601178 Σθλεομοιότυπο: 22602749 24 Μαρτίου 2011 Αγαπθτζ κ. Χαϊλι, Διαδικαςία δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για διαμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Zanidip 10 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία lercanidipine hydrochloride - (ιεξθαληδηπίλε πδξνρισξηθή)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων

Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων Aθεληνύιε Αηθαηεξίλε Γξ Γεσπφλνο-Γηεπζχληξηα 1 νπ Γπκλαζίνπ Χνξηηάηε Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο afentoul@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα