Legal Flash. Νοέμβριος 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Legal Flash. Νοέμβριος 2012"

Transcript

1 Legal Flash «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » Νοέμβριος 2012 Δημοσιεύθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2012 ο Ν. 4093/2012 (ο «Νόμος») με τίτλο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». Μεταξύ άλλων διατάξεων, ο Νόμος προβλέπει σημαντικές ρυθμίσεις όσον αφορά στα εργασιακά θέματα, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής. Ρυθμίσεις για τον Ο.Α.Ε.Δ. Καταργούνται από διατάξεις που αφορούν σε ειδικές κατηγορίες επιδοτήσεων ανεργίας και ειδικές εισοδηματικές ενισχύσεις ανεργίας. Οι επιδοτούμενοι την , με βάση τις καταργούμενες διατάξεις, συνεχίζουν από να επιδοτούνται με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις και να λαμβάνουν το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας για χρονικό διάστημα 12 μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 21 του Ν.Δ.2961/1954, όπως ισχύει, καθώς ουδείς επιδοτούμενος άνεργος μπορεί να συνεχίσει να επιδοτείται μετά την με βάση οποιαδήποτε καταργούμενη διάταξη. Καταργούνται από οι διατάξεις που αφορούν στην επιδότηση λόγω ανεργίας απολυομένων μισθωτών λόγω συγχώνευσης, μεταφοράς, ή συνένωσης επιχειρήσεων. Ειδικότερα καταργούνται οι διατάξεις που αφορούν στην παράταση επιδότησης εκ μέρους του Ο.Α.Ε.Δ., μισθωτών επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων συγχωνευομένων, συνενωμένων, εν όλω ή εν μέρει, ή μεταφερομένων με εξαίρεση τις μεταφερόμενες προς εγκατάσταση στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας. Επιδοτούμενοι την , των οποίων η επιδότηση με βάση τις παραπάνω καταργούμενες διατάξεις λήγει πριν την , συνεχίζουν από να επιδοτούνται με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις και να λαμβάνουν το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας (άρθρο 21 Ν.Δ. 2961/54, όπως ισχύει) μέχρι και την λήξη της επιδότησής τους. Θεσπίζεται από επίδομα μακροχρονίως ανέργου, για τους ανέργους οι οποίοι ευρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών και έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης και μόνο εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις , προσαυξανόμενο κατά 586,08 για κάθε ανήλικο τέκνο. Το ύψος του μηνιαίου επιδόματος μακροχρονίως ανέργου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 200 και καταβάλλεται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών. Τα όρια ηλικίας των δικαιούχων ορίζονται από 20 μέχρι 66 έτη. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή, με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης. 1

2 Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων Θεσπίζεται ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, το οποίο καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία. Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης Από όλα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου αυτά εκάστοτε προβλέπονται αυξάνονται κατά 2 έτη. Από την αύξηση των ορίων ηλικίας του Νόμου εξαιρούνται: (α) οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις ως μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, καθώς και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, (β) οι ασφαλισμένοι στους ανωτέρω φορείς κοινωνικής ασφάλισης που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει. Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι , λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας, όπου και αν αυτά προβλέπονται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε. Από το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) καταβάλλεται μόνο με την συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας. Μείωση Συντάξεων και εφάπαξ βοηθημάτων i. Συντάξεις Ο Νόμος επιβάλλει από μειώσεις στις ήδη χορηγούμενες συντάξεις καθώς και σε όσες θα χορηγηθούν από την ημερομηνία αυτή από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Οι μειώσεις αφορούν όλες ανεξαίρετα τις συντάξεις (κύρια και επικουρική σύνταξη ή μέρισμα, ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ) και από οποιαδήποτε αιτία (γήρατος/αναπηρίας/θανάτου). Η μείωση, γίνεται στο σύνολο της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης, ή κύριας και επικουρικής, ή μερίσματος που υπερβαίνουν τα τον μήνα, κατανεμημένη, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα των συνταξιούχων ως εξής: Για σύνταξη από 1.000,01 έως 1.500,00 Ευρώ μείωση 5% Για σύνταξη από 1.500,01 έως 2.000,00 Ευρώ μείωση 10% Για σύνταξη από 2.000,01 έως 3.000,00 Ευρώ μείωση 15% Για σύνταξη από 3.000,00 Ευρώ και άνω μείωση 20% 2

3 Ο νέος Νόμος διασφαλίζει ότι και σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το κατά περίπτωση κατώτατο ποσό, μετά τις μειώσεις, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1.000,01, των 1.425,01, των 1.800,01, των 2.550,01 ανά κατηγορία. Σε περίπτωση συρροής συντάξεων το ποσόν της μείωσης επιμερίζεται σε κάθε σύνταξη αναλογικά, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της κάθε σύνταξης όπως είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. ii. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Από η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» καθίσταται ενιαίος φορέας ελέγχου και πληρωμών συντάξεων των δικαιούχων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου. Διευκρινίζεται ότι από μέχρι την οι πληρωμές των συντάξεων θα διενεργούνται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Από η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. συγκεντρώνει, ελέγχει και διασταυρώνει τα στοιχεία των συντάξεων των δικαιούχων όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και υπολογίζει το ποσό της μείωσης για τους συνταξιούχους καθώς και για όσους λαμβάνουν συντάξεις από περισσότερους του ενός φορέα. Η προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργεί Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων των δικαιούχων όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του Δημοσίου. iii. Κατάργηση συνδικαλιστικών συντάξεων Από διακόπτεται η καταβολή της σύνταξης από το ΕΤΕΑ (τέως ΕΤΕΑΜ) στους εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων και τα δικαιοδόχα μέλη τους που συνταξιοδοτήθηκαν για την ιδιότητά τους αυτή με βάση καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπροσώπων και Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελματικών Οργανώσεων (ΤΕΑΕΥΕΕΟ), με την εξαίρεση ορισμένων περιπτώσεων. iv. Εφάπαξ Στους ασφαλισμένους μέχρι που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από και μετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος μειώνεται ποσοστιαία κατά φορέατομέα πρόνοιας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μείωση των εφάπαξ των του Λογαριασμού Πρόνοιας Υπαλλήλων ΙΚΑ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανέρχεται σε ποσοστό 35,11%. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται μέχρι , με την σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζεται η νέα τεχνική βάση για τις εφάπαξ παροχές όλων των φορέων/τομέων πρόνοιας. Ως εκ τούτου, από το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται σε όλους τους ασφαλισμένους όλων των φορέων θα υπολογίζεται σύμφωνα με τη νέα τεχνική βάση. v. Ασφαλιστέες Αποδοχές Με τις προτεινόμενες διατάξεις του Νόμου εναρμονίζεται το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για παλαιούς (υπαχθέντες στην ασφάλιση μέχρι ) και νέους (υπαχθέντες στην ασφάλιση από ) ασφαλισμένους μισθωτούς. 3

4 Κατάργηση δώρων Χριστουγέννων Πάσχα Επιδόματος Αδείας Από τα επιδόματα και δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη ή καταστατική διάταξη για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους όλων των φορέων και τομέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθώς και του ΟΓΑ, του ΝΑΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος καταργούνται. Κατάργηση Εργοδοτικών Εισφορών Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Νόμου, καταργείται, από 1 Νοεμβρίου 2012, η προβλεπόμενη (από το Ν.Δ. 2963/54, όπως ισχύει), εισφορά 0,75% (βάρυνε τον οικείο εργοδότη) επί των ημερομισθίων και των εργαζομένων υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, επεκτείνεται το αντικείμενο δραστηριότητας των Ε.Π.Α. δια της υπαγωγής των Ε.Π.Α. στις κατ εξαίρεση δραστηριότητες: (α) της μεσολάβησης για εξεύρεση θέσεως εργασίας, για την οποία έχει γίνει αναγγελία έναρξής της στη Διεύθυνση Απασχόλησης και δεν έχει απαγορευτεί η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, (β) της αξιολόγησης ή και κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και (γ) της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού σύμφωνα επίσης με τις κείμενες διατάξεις. Ο νέος Νόμος καταργεί το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, ύψους ,00, το οποίο απαιτούταν για τη σύσταση Ε.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν. 4052/2012. Το άρθρο 117 παρ. 4 περίπτωση α του Ν. 4052/2012 όριζε ότι εφόσον η απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη συνεχίζεται, ακόμη και μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής τοποθέτησης και των τυχόν νόμιμων ανανεώσεων της, χωρίς να μεσολαβεί διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, θεωρείτο ότι πρόκειται για σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ του μισθωτού και του έμμεσου εργοδότη. Βάσει του Νόμου, το ως άνω διάστημα μειώνεται σε 23 ημερολογιακές ημέρες. Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν την δραστηριότητα του Ι.Γ.Ε.Ε. ήτοι της διενέργειας μεσολαβήσεων για τη σύναψη συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας να ασκούν και τις παρεμφερείς με το ως άνω αντικείμενο δραστηριότητες της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού. Περαιτέρω, καταργείται η προηγούμενη απαγόρευση άσκησης και άλλων δραστηριοτήτων από Ι.Γ.Ε.Ε. στο χώρο που αυτά λειτουργούν. 4

5 Κατά την άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων, τα Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι πρέπει να διαθέτουν έναν επαγγελματικό χώρο αυτόνομο και διακεκριμένο, ώστε ο χειρισμός των προσωπικών δεδομένων των αναζητούντων εργασία και των εργοδοτών, να πραγματοποιείται υπό συνθήκες που προστατεύουν τα δεδομένα αυτά και θα σέβονται την ιδιωτική ζωή, ενώ καταργείται ο ελάχιστος χώρος των 75 τ.μ. που απαιτείτο για τα Ι.Γ.Ε.Ε. Μειώνεται ακόμη ο χρόνος της απαιτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας για τον διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε. από 4 σε 2 χρόνια. Νέο σύστημα διαμόρφωσης νόμιμου κατώτατου μισθού Θεσπίζεται νέο σύστημα καθορισμού νόμιμου κατωτάτου μισθού υπαλλήλων και ημερομισθίου εργατοτεχνιτών, το οποίο τίθεται σε ισχύ την Εντός του πρώτου τριμήνου του 2013 θα θεσπιστεί με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου η διαδικασία διαμόρφωσης νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας. Με βάσει τις διατάξεις του Νόμου οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν πλέον μόνο τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Βασικοί μισθοί, βασικά ημερομίσθια, κάθε είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος μισθολογικός όρος, ισχύουν για τους εργαζόμενους που απασχολούνται μόνο από εργοδότες των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων. Καθορίζεται νόμιμος κατώτατος μισθός υπαλλήλων και το ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών ως εξής : Υπάλληλοι άνω των 25 ετών κατώτατος μισθός 586,08 Εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών κατώτατο ημερομίσθιο 26,18 Υπάλληλοι κάτω των 25 ετών κατώτατος μισθός 510,95 Εργατοτεχνίτες κάτω των 25 ετών κατώτατο ημερομίσθιο 22,83 Ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων άνω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και μέχρι τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω. Το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών άνω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και μέχρι έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω. Ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για μία τριετία προϋπηρεσίας καθώς και για προϋπηρεσία 3 ετών και άνω. Το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως δύο τριετίες και συνολικά 10% για προϋπηρεσία 6 και άνω ετών. 5

6 Διευκρινίζεται ότι πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας, καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στον νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο. Προβλέπεται ακόμη ότι έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται μετά την Οι ως άνω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους και ισχύουν για την συμπληρωθείσα υπηρεσία μόνο μέχρι την Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από τον νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο. Κάθε αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά στον ελάχιστο μισθό ή στο ελάχιστο ημερομίσθιο της ΕΓΣΣΕ, νοείται εφεξής ο νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός και κατώτατο ημερομίσθιο. Αποζημίωση απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων Προβλέπεται η μείωση του χρόνου προειδοποίησης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπαλλήλου με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου άνω των 12 μηνών, θέτοντας ως μέγιστο χρόνο προειδοποίησης τους 4 μήνες. Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο, καταβάλλει στον απολυόμενο το ήμισυ της προβλεπόμενης (βλ. παρακάτω) ς απόλυσης. Ως εκ τούτου, οι χρόνοι προειδοποίησης διαμορφώνονται ως εξής: Για υπαλλήλους με 12 συμπληρωμένους μήνες έως 2 χρόνια προειδοποίηση 1 μηνός Γ ια υπαλλήλους με 2 συμπληρωμένα έτη έως 5 έτη προειδοποίηση 2 μηνών Για υπαλλήλους με 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη προειδοποίηση 3 μηνών Για υπαλλήλους με 10 έτη συμπληρωμένα και άνω προειδοποίηση 4 μηνών Εργοδότης που παραμελεί την υποχρέωση προειδοποίησης για καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου οφείλει να καταβάλει στον απολυόμενο υπάλληλο (πλήρη) απόλυσης ως κατωτέρω: Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 4 έτη 2 μηνιαίων Από 4 έτη συμπληρωμένα έως 6 έτη 3 μηνιαίων Από 6 έτη συμπληρωμένα έως 8 έτη 4 μηνιαίων 6

7 Από 8 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη 5 μηνιαίων Για 10 έτη συμπληρωμένα έτη 6 μηνιαίων Για 11 έτη συμπληρωμένα έτη 7 μηνιαίων Για 12 έτη συμπληρωμένα έτη 8 μηνιαίων Για 13 έτη συμπληρωμένα έτη 9 μηνιαίων Για 14 έτη συμπληρωμένα έτη 10 μηνιαίων Για 15 έτη συμπληρωμένα έτη 11 μηνιαίων Για 16 έτη συμπληρωμένα έτη και άνω 12 μηνιαίων Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός της ως άνω ς γίνεται βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ενώ τα παραπάνω ποσά δεν λαμβάνουν υπόψη τους τυχόν μεγαλύτερη που οφείλεται βάσει σύμβασης ή εθίμου. Για ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, που ήδη απασχολούνται και έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία άνω των 17 ετών, καταβάλλεται απόλυσης επιπλέον της παραπάνω, οποτεδήποτε κι αν απολυθούν, ως εξής: Για 17 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 1 μηνός Για 18 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 2 μηνών Για 19 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 3 μηνών Για 20 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 4 μηνών Για 21 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 5 μηνών Για 22 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 6 μηνών Για 23 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 7 μηνών Για 24 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 8 μηνών Για 25 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 9 μηνών Για 26 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 10 μηνών Για 27 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 11 μηνών Για 28 έτη προϋπηρεσίας και άνω 12 μηνών 7

8 Τονίζεται ότι η ειδικά προβλεπόμενη, ως άνω, επιπλέον υπόκειται σε πλαφόν των ανά μήνα, καθώς ο υπολογισμός της γίνεται βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης με την προϋπόθεση όμως ότι δεν υπερβαίνουν το ως άνω ποσό. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) Βάσει του νέου Νόμου, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εν γένει, εντός 2 εργάσιμων ημερών σε αντίθεση με την προηγούμενη ρύθμιση που προέβλεπε την αυθημερόν γνωστοποίηση τέτοιων αλλαγών. Με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μπορούν να καθορίζονται ζητήματα που αφορούν τις ημέρες εβδομαδιαίας απασχόλησης εργαζομένων στα καταστήματα για συνολικό εβδομαδιαίο συμβατικό ωράριο 40 ωρών, ενώ για κάθε περίοδο 24 ωρών προβλέπεται ελάχιστη ανάπαυση τουλάχιστον 11 συνεχών ωρών. Παράσταση και Αμοιβές Δικηγόρων Αλλαγές επέρχονται στις διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα περί Δικηγόρων, όσον αφορά στην υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων, καθώς δεν απαιτείται πλέον η παράσταση δικηγόρου κατά την σύσταση Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.). Περαιτέρω, ακόμη και κατά την, με αντικείμενο από επαχθή αιτία, σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση, τροποποίηση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος πάνω σε ακίνητα (με εξαίρεση την εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων), η παράσταση δικηγόρου είναι απαραίτητη μόνο για τον αγοραστή εφόσον οι ανωτέρω συμβολαιογραφικές πράξεις έχουν συνολικό αντικείμενο αξίας μεγαλύτερο των Ειδικότερα για τη σύμβαση διανομής ή ανταλλαγής καθώς και για συμβάσεις εκ χαριστικής αιτίας (π.χ. δωρεές) δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου για κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, ενώ από η παράσταση δικηγόρου κατά την σύναψη όλων των παραπάνω συμβολαιογραφικών πράξεων γίνεται προαιρετική για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Τέλος, η πάγια μηνιαία αμοιβή δικηγόρου, ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του υπό καθεστώς έμμισθης εντολής, καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία με τον εντολέα του. Σημειώνεται, ότι η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων δεν μπορεί να είναι κατώτερη του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου νόμιμου μισθού υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα. Πρακτορεία Εφημερίδων και Περιοδικών Προβλέπεται πλέον ρητά το δικαίωμα κάθε φυσικού και νομικού προσώπου να προβεί στην ίδρυση και λειτουργία Πρακτορείου 8

9 Εφημερίδων και Περιοδικών, με μόνη προϋπόθεση την υποβολή αναγγελίας έναρξης άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας. Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την παραπάνω αναγγελία έναρξης δραστηριότητας. Καταργείται η υποχρέωση των Πρακτορείων Εφημερίδων και Περιοδικών να διακινούν τα εκδιδόμενα εκτός της έδρας τους έντυπα μόνο μέσω των υποπρακτορείων του τόπου έκδοσής τους. Άρση περιορισμών στη διάθεση προϊόντων καπνού Με τον νέο Νόμο καταργούνται οι περιορισμοί στην πώληση προϊόντων καπνού, μια δραστηριότητα, η οποία με το προϊσχύον καθεστώς ήταν προνομιακά ασκούμενη από συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού. Ως εκ τούτου, προβλέπεται πλέον ρητά η πώληση προϊόντων καπνού από υπεραγορές τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας, ορίζοντας ότι τα προϊόντα καπνού δύνανται να τοποθετούνται σε κλειστές προθήκες μετά τα ταμεία, προσβάσιμες για τον τελικό καταναλωτή μόνο με τη μεσολάβηση υπαλλήλου. Διάφορες Ρυθμίσεις i. Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Απαλείφεται ο περιορισμός που υπήρχε, στην εκμίσθωση φορτηγών οχημάτων μεικτού βάρους έως 3½ τόνων από επιχειρήσεις εκμίσθωσης. Συνεπώς, είναι επιτρεπτή η μίσθωση μικρού φορτηγού οχήματος για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα (έναντι των 2 ετών του προϊσχύσαντος καθεστώτος). Όχημα μεικτού βάρους κάτω των 3½ τόνων, το οποίο ει επιχείρηση ή επαγγελματίας για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών του, μπορεί να οδηγείται είτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται ως μισθωτής ή οδηγοί στο συμφωνητικό μίσθωσης, είτε από πρόσωπα που αποδεικνύεται εγγράφως ότι συνδέονται με την επιχείρηση με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση έργου κλπ.). ii. Αλλαγές στον ενεργειακό τομέα Επέρχονται τροποποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις άσκησης των αρμοδιοτήτων Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Εισάγονται νέες ειδικές διατάξεις για τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ενδεικτικώς ως προς την σχέση του με τη ΔΕΠΑ Α.Ε., καθώς και τα πάγια στοιχεία του, τον εξοπλισμό του, το προσωπικό του κλπ. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ θα πρέπει να εγκρίνεται απαραιτήτως από την ΡΑΕ καθώς επίσης η εφαρμογή του θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται επίσης από αυτή για τα επόμενα 10 έτη. 9

10 Παρέχεται η δυνατότητα διορισμού από τη ΡΑΕ τρίτου προσώπου ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου, σε περίπτωση συστηματικής παράβασης από τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. των υποχρεώσεων που υπέχει σύμφωνα με τον Ν. 4001/2011. iii. Προτυποποιημένα Καταστατικά Γ.Ε.ΜΗ. Βάσει των διατάξεων του Νόμου, επεκτείνεται η δυνατότητα χρήσης προτυποποιημένων καταστατικών και από τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), καθώς επίσης αλλαγές επέρχονται και στο απαιτούμενο περιεχόμενο των εν λόγω προτυποποιημένων καταστατικών. Το κείμενο αποσκοπεί μόνο σε γενική ενημέρωση των ενδιαφερομένων και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για λήψη αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην PwC: Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι τηλ Copyright [2012] [PricewaterhouseCoopers Business Solutions AE]. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων. Η επωνυμία PwC αναφέρεται στην εταιρεία μέλος του δικτύου στην Ελλάδα, και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών της PwC. Κάθε εταιρεία μέλος αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το 10

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ Πλήρης / κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συµφωνείται παροχή εργασίας που καλύπτει το ωράριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία Σπουδάστριες: Δερμεντζή Πετρούλα Κανάκη Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κλ. Κωνσταντινούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014 ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Έννοια μισθού 22 2. Παροχές σε είδος - Μισθός 22 3. Αναγωγή μηνιαίου μισθού σε ημερομίσθιο - ωρομίσθιο 23 4. Αναγωγή ημερομισθίου σε μηνιαίο μισθό 23 5. Καταβαλλόμενες αποδοχές 24 6. Τακτικές αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΖΕΡΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Μ 6625 ΣΒΙΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Μ 5657 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γέννηση και ανάπτυξη του Εργατικού Δικαίου ήρθε ως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Ασφάλιση Πρόσωπα Υποχρεωτικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε υπάγονται όλα τα παρακάτω πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν τη δραστηριότητά

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Εισαγωγικό σημείωμα Βιώνουμε βίαιες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος 1 Δέσμευση ισχύος ΣΣΕ Κανόνας της αμφιμερούς δέσμευσης των μελών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.) Άρθρο 1 Ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ "ΠΑΛΑΙΟΙ" ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1) ΚΕΦ. Ι.- ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1) ΚΕΦ. Ι.- ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ "ΠΑΛΑΙΟΙ" ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1) ΚΕΦ. Ι.- ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ Α Ειδικές προσεγγίσεις. α. Οταν γίνεται λόγος για "κύρια ασφάλιση" νοείται η ασφάλιση για: κάλυψη των κινδύνων ασθενείας και μητρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας. Συνέπειες μη χορήγησης κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ...χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Κεφάλαιο 1: Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...9 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου

Διαβάστε περισσότερα