Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας."

Transcript

1 Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας. Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Οι στόχοι της ενιαίας αγοράς ενέργειας ΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθορισµός πολιτικής θεµατολογίας ίκτυα πολιτικής και οµάδες πίεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εκκίνηση διαθεσµικής ανταλλαγής απόψεων Γενική θεώρηση της άσκησης δηµόσιας πολιτικής στον ενεργειακό τοµέα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτικές όψεις της άσκησης ενεργειακής πολιτικής στο ευρωπαϊκό ενωσιακό σύστηµα Περιγραφή τεχνικών επίτευξης συµφωνίας στα πλαίσια άσκησης ενεργειακής πολιτικής Ο ρόλος του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην άσκηση δηµόσιας πολιτικής Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Οδηγία 96/92 περί κοινών κανόνων της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Περιεχόµενο και ρυθµίσεις Προηγούµενη πολιτική στην Ελλάδα Αλλαγές που επιφέρει στην ελληνική έννοµη τάξη ιαµόρφωση των ελληνικών θέσεων Αρµόδιες Υπηρεσίες και Φορείς ιαδικασία διαµόρφωσης ελληνικών θέσεων Εκπροσώπηση ελληνικών θέσεων ιαδικασία υλοποίησης της Οδηγίας ιεργασίες πριν και κατά την κοινοβουλευτική επεξεργασία Τυπική υλοποίηση Ουσιαστική υλοποίηση Παραβλέψεις της πράξης ενσωµάτωσης Ισχύουσα κατάσταση µετά την εφαρµογή της Οδηγίας Οδηγία 98/30 περί κοινών κανόνων της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου Ρυθµίσεις και Περιεχόµενο Προηγούµενη ελληνική πολιτική στον υπό εξέταση τοµέα ιαδικασία διαµόρφωσης ελληνικών θέσεων Αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς ιαµόρφωση και εκπροσώπηση ελληνικών θέσεων ιαδικασία υλοποίησης της Οδηγίας

2 Τυπική υλοποίηση Ουσιαστική υλοποίηση ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εκκίνηση και έκβαση των σχετικών συνοµιλιών Απελευθέρωση και στόχοι παροχής δηµόσιας υπηρεσίας ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα:το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η οποία άρχισε µε τη δηµιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υιοθέτησαν τη δηµιουργία της ενιαίας ελεύθερης αγοράς ως το µέσο για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και την επίτευξη της οικονοµικής ανάπτυξης. Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε βάση το Άρθρο 7 της Συνθήκης, έχει επιφορτισθεί µε την υποχρέωση για την έκδοση των αναγκαίων µέτρων για την προοδευτική εγκαθίδρυση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και προς αυτήν την κατεύθυνση έχει εκδόσει σειρά νοµοθετηµάτων (οδηγιών) που αφορούν όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Η εσωτερική αγορά περιλαµβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας που παρέχουν υπηρεσίες ή προϊόντα στον τελικό καταναλωτή µέσω συστηµάτων δικτύων, όπως είναι τα συστήµατα τηλεπικοινωνιών, µεταφορών, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, νερού, κ.λ.π. Οι επιχειρήσεις αυτές, λόγω ακριβώς της διαρθρώσεώς τους και του υψηλού κόστους κατασκευής των συστηµάτων δικτύων για την παροχή των υπηρεσιών ή προϊόντων τους, αποτελούν σε µεγάλο βαθµό φυσικά µονοπώλια. Εποµένως, οι επιχειρήσεις του ενεργειακού τοµέα που διαθέτουν συστήµατα δικτύων για τη µεταφορά και διανοµή της ενέργειας (ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο), όπως και οι άλλες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας που χρησιµοποιούν παρόµοια συστήµατα, δεν µπορούσαν να µείνουν αποµονωµένες και έξω από αυτήν την πραγµατικότητα. Ο στόχος της 3

4 ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οι τεχνολογικές εξελίξεις, που οδηγούν σε σηµαντικές µειώσεις του κόστους λειτουργίας των δικτύων και οι πιέσεις που ασκούνται από τους τελικούς καταναλωτές για χαµηλότερες τιµές και υψηλότερη ποιότητα, αποτελούν τις κύριες δυνάµεις που καθορίζουν το βαθµό απελευθέρωσης των αγορών και την εξέλιξη των ανταγωνιστικών συνθηκών κάτω από τις οποίες οι αγορές αυτές λειτουργούν. Η απελευθέρωση των αγορών των επιχειρήσεων του ενεργειακού τοµέα έχει προχωρήσει σηµαντικά στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριµένα, υψηλούς βαθµούς απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου έχουν επιτύχει η Μεγ. Βρετανία, η Γερµανία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία. Στην Ελλάδα, λόγω της πρόσφατης δηµιουργίας του συστήµατος µεταφοράς του φυσικού αερίου και της µη εισέτι περάτωσης των δικτύων διανοµής του στους τελικούς καταναλωτές µέσης και χαµηλής πίεσης, δεν υφίσταται υποχρέωση πλήρους απελευθέρωσης της εν λόγω αγοράς πριν από το Εκ των πραγµάτων εποµένως, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπου εµφανίζονται απτά αποτελέσµατα ύστερα από µια πιο µακρόχρονη εφαρµογή των µέτρων που θεσπίστηκαν στα πλαίσια της Ένωσης, προσφέρεται για πιο εµπεριστατωµένες παρατηρήσεις σε σχέση µε την αντίστοιχη αγορά του φυσικού αερίου. Αυτό δεν σηµαίνει βεβαίως ότι δεν θα επιχειρηθεί στην παρούσα εργασία και η όσο το δυνατόν εκ βαθέων µελέτη της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου Οι στόχοι της ενιαίας αγοράς ενέργειας. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ έθεσε έναν αριθµό στόχων που καθορίζουν το γενικό πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι αυτοί, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι στόχοι του ενεργειακού τοµέα, συνοψίζονται µεταξύ άλλων στην προώθηση µιας οικονοµικά και κοινωνικά ισορροπηµένης και διαρκούς ανάπτυξης µέσω κυρίως της δηµιουργίας της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης και στην ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής των περιφερειών και των αποκοµµένων περιοχών µέσω των ιευρωπαϊκών ικτύων. Οι προβλέψεις της Συνθήκης που αφορούν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και έχουν επιπτώσεις στον ενεργειακό τοµέα, αναφέρονται στους κανόνες: του ανταγωνισµού, της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, 4

5 της πραγµατοποίησης των διευρωπαϊκών δικτύων, της εµπορικής πολιτικής της συνεργασίας µε τρίτες χώρες της περιβαλλοντικής προστασίας της πολιτικής για την έρευνα και της πολιτικής για τον καταναλωτή. Εποµένως, η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική επιδιώκει να επηρεάσει την παραγωγή και τη χρήση της ενέργειας για την εξασφάλιση της οικονοµικής ανάπτυξης και της ευηµερίας των πολιτών της Ένωσης. Στοχεύει αφ ενός στην καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς ενεργειακών αγαθών και υπηρεσιών, και αφ ετέρου, στην εξασφάλιση των προµηθειών των κρατών- µελών της Ένωσης σε ενεργειακούς πόρους σχετικά φθηνούς και σίγουρους τόσο από στρατηγική όσο και από οικολογική πλευρά. Στα πλαίσια αυτά και προκειµένου τα όργανα της ΕΕ να ενεργοποιηθούν αποτελεσµατικά και να καθορίσουν µε µεγαλύτερη σαφήνεια τόσο τους κοινούς στόχους όσο και τις αναγκαίες δράσεις για την επίτευξή τους, η ΕΕ κυκλοφόρησε την Πράσινη Βίβλο µε τίτλο «Μια Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση», µε σκοπό να αποτελέσει αυτή το έναυσµα για την ανταλλαγή απόψεων πάνω στα σχετικά θέµατα. 2. ΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθορισµός πολιτικής θεµατολογίας. «Πώς οι πολιτικοί θεσµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιµετωπίζουν τα κεντρικά προβλήµατα της κοινωνίας;», «Πώς συγκροτείται η πολιτική πραγµατικότητα εντός της Ένωσης;» και κυρίως «Με ποιο τρόπο επιλέγονται και καθορίζονται τα προβλήµατα που επεξεργάζονται οι ενωσιακοί θεσµοί;». Αυτά είναι τα επιτακτικά ερωτήµατα που τίθενται πριν και κατά τη µελέτη της άσκησης δηµόσιας πολιτικής στον τοµέα της ενέργειας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ενωσιακού συστήµατος. Η επιλογή και ο καθορισµός ενός προβλήµατος προς επίλυση στην πολιτική αρένα, είναι πολύ συχνά συνδεδεµένα µε πολιτικές συγκρούσεις µεταξύ πολιτικών οµάδων και 5

6 µπορούν να επηρεαστούν αποφασιστικά από άλλους παράγοντες όπως εξωτερικά γεγονότα, επιβεβληµένες δικαστικές αποφάσεις ή διάχυση του προβλήµατος. Στην ενωσιακή πολιτική, όπως εξάλλου και σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν πολλαπλές πηγές «πιθανών προβληµάτων» και παράλληλα είναι µεγάλο το εύρος των απόψεων σχετικά µε το αν πρέπει, και ποια από αυτά πρέπει να ενσωµατωθούν στην πολιτική θεµατολογία. Ανά πάσα στιγµή, ένας τεράστιος αριθµός περιπεπλεγµένων θεµάτων συναγωνίζονται µεταξύ τους για την προσοχή αυτών που λαµβάνουν πολιτικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου, η ένταξη ενός προβλήµατος στην πολιτική θεµατολογία αποτελεί αντικείµενο έντονης διεκδίκησης και αντιπαράθεσης. Μερικοί από τους σηµαντικότερους παράγοντες στη διαδικασία προσδιορισµού ενός προς επίλυση θέµατος αλλά και του τρόπου αντιµετώπισής του είναι, όπως προαναφέρθηκε, κατά πρώτο λόγο οι ισχυρές οµάδες που ασκούν πίεση στους λαµβάνοντες πολιτικές αποφάσεις να αντιµετωπίσουν ένα πρόβληµα που τους θίγει ή ακόµα και πίεση να φέρουν την υπόθεση ενώπιον του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Επιτροπή µπορεί στη συνέχεια να αναλάβει πρωτοβουλία σύστασης ενός υποστηρικτικού του προβλήµατος συνασπισµού µε στόχο την ένταξή του στην ηµερήσια διάταξη της Ένωσης. Ένας άλλος παράγοντας στον καθορισµό της θεµατολογίας, εντοπίζεται στον ανταγωνισµό που αναπτύσσεται µεταξύ γραφειοκρατικών µονάδων πρόθυµων και διψασµένων να διευρύνουν το πεδίο των αρµοδιοτήτων τους. Επίσης, εξωτερικά γεγονότα που δηµιουργούν κλίµα κρίσης αλλά και η ένταξη ενός θέµατος στην ηµερήσια διάταξη ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, µπορούν να συµβάλλουν στην ένταξή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η διάχυση ενός προβλήµατος (ένα θέµα µπορεί να θεωρηθεί πρόβληµα από ένα θεσµικό όργανο επειδή άλλα όργανα το έχουν ήδη επιλέξει ως τέτοιο) και τέλος, οι αποφάσεις του ΕΚ, βαρύνουν την επιλογή και τον καθορισµό της πολιτικής θεµατολογίας ίκτυα πολιτικής και οµάδες πίεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν προχωρήσουµε σε µια αναλυτική θεώρηση της άσκησης δηµόσιας πολιτικής στον ενεργειακό τοµέα, θα ήταν χρήσιµο να εξετάσουµε το ρόλο των οµάδων συµφερόντων στη διαµόρφωση πολιτικών καθώς, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι εν λόγω οµάδες 6

7 άσκησαν επιρροή στους θεσµικά εµπλεκόµενους παράγοντες στα διάφορα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον ενεργειακό τοµέα. Ορισµένοι αναλυτές που ασχολούνται µε τις δηµόσιες πολιτικές, θεωρούν πλέον ότι η διαµόρφωση πολιτικής γίνεται ολοένα και πιο πλουραλιστική καθώς η διαδικασία αυτή κατακερµατίζεται µε αποτέλεσµα ένας συνεχώς αυξανόµενος αριθµός οµάδων να εισέρχεται στο χώρο όπου αποφασίζονται πολιτικές. Τα δίκτυα πολιτικής είναι ένας τρόπος κατηγοριοποίησης των σχέσεων µεταξύ οµάδων και κυβερνήσεων, αναπτύσσονται δε όταν ανταλλάσσονται πληροφορίες µεταξύ των δύο αυτών δρώντων. Με την ανταλλαγή αυτή αναγνωρίζεται ότι µία οµάδα έχει συµφέροντα σε ένα συγκεκριµένο πεδίο πολιτικής. Η διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από ένα πολυεπίπεδο σύστηµα τοπικών κυβερνήσεων και διάκριση των εξουσιών σε κοινοτικό επίπεδο, παρέχοντας µε αυτό τον τρόπο στις οµάδες συµφερόντων πολλαπλά σηµεία πρόσβασης στη διαδικασία διαµόρφωσης κοινοτικής πολιτικής. Θα µπορούσε να γίνει διάκριση των σηµείων αυτών σε τέσσερις κατηγορίες: Η πρώτη αφορά οµάδες που εκπροσωπούν διάχυτα συµφέροντα τα οποία µπορεί να επιλέξουν µια «εθνική διαδροµή», επιχειρώντας να επηρεάσουν µεµονωµένα τις κυβερνήσεις των κρατών-µελών προκειµένου για εθνικούς κανονισµούς και πιέζοντας τις κυβερνήσεις τους να προασπίσουν κοινοτικές πολιτικές στο Συµβούλιο των Υπουργών. Η δεύτερη αφορά συµφέροντα που µπορεί να ακολουθήσουν παράλληλα τη «διαδροµή των Βρυξελών», επιχειρώντας αυτή τη φορά να επηρεάσουν την Επιτροπή που έχει το αποκλειστικό δικαίωµα πρωτοβουλίας στη διαµόρφωση κοινοτικής πολιτικής. Η τρίτη έχει να κάνει µε εκπροσώπους συµφερόντων που πλησιάζουν µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο τελευταία έχει αναδειχθεί σε αντικείµενο έντονου lobbying και έχει επιδείξει σηµαντική κατανόηση στα αιτήµατα διαφόρων οµάδων, ιδίως στους κόλπους των αντίστοιχων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Στο τέλος, οι εκπρόσωποι διαφόρων συµφερόντων µπορούν να προσφύγουν σε εθνικά δικαστήρια ή και στο ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το οποίο στο κοινοτικό νοµικό σύστηµα έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης και ερµηνείας των Συνθηκών και των κοινοτικών κανονισµών. 7

8 Από τα τέσσερα σηµεία που µόλις περιγράφηκαν, µεγαλύτερος βαθµός ευκολίας στην πρόσβαση παρουσιάζεται στο επίπεδο των κρατών-µελών το οποίο χαρακτηρίζεται από την άµεση ευθύνη της πολιτικής εξουσίας προς το εκλογικό σώµα. Όσον αφορά την πρόσβαση στην Επιτροπή, αυτή αποτελούσε ανέκαθεν πόλο έλξης των αναρίθµητων Ευρώ-οµάδων που αναζητούν τρόπους επηρεασµού της κοινοτικής πολιτικής στο στάδιο του αρχικού σχεδίου των κανονισµών στις υπηρεσίες της Επιτροπής, πριν αυτό φτάσει στο Συµβούλιο των Υπουργών. Εξάλλου, η Επιτροπή είναι ένας πολυ-οργανισµός, αποτελούµενος από εικοσιτέσσερις Γενικές ιευθύνσεις και έναν σηµαντικό αριθµό εξειδικευµένων υπηρεσιών που παρέχουν κατάλληλα σηµεία πρόσβασης σε οµάδες διάχυτων συµφερόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πράγµατι, οι παραπάνω ιευθύνσεις και υπηρεσίες ευνοούν ενεργά τη δηµιουργία τέτοιων Ευρω-οµάδων προκειµένου να έχουν συνοµιλητές στη διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικής. Για παράδειγµα, στον τοµέα του περιβάλλοντος, η Γενική ιεύθυνση ΙΧ έχει συχνά περιγραφεί ως πράσινη αποικία και έχει στενές επαφές µε το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος καθώς και µε την Greenpeace. To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί και αυτό µε τη σειρά του µαγνήτη για τις οµάδες συµφερόντων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, παρέχει πιο συγκεκριµένα σηµεία πρόσβασης µέσω των επιτροπών του και ιδίως µέσω των Επιτροπών Περιβάλλοντος, Προστασίας του Καταναλωτή και ηµόσιας Υγείας, αντίστοιχα. Συνοπτικά, τα διάχυτα συµφέροντα βασίζονται στις κυβερνήσεις των κρατών-µελών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τεθούν στην κοινοτική ηµερήσια διάταξη θέµατα που αφορούν κυρίως το περιβάλλον, τον καταναλωτή και τα δικαιώµατα των γυναικών Εκκίνηση διαθεσµικής ανταλλαγής απόψεων. Με την δηµοσίευση της Λευκής Βίβλου τον Ιούνιο του 1985 που είχε ως στόχο την ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς και µε την υιοθέτηση της Ενιαίας Πράξης το εκέµβριο του ίδιου χρόνου, η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς αποτέλεσε στόχοκλειδί για την Κοινότητα. 8

9 Οι κύριοι στόχοι εν όψει της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού έτσι όπως αυτοί τέθηκαν στην πρόταση 1 της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κονοβούλιο, ήταν οι εξής: ελεύθερη διακίνηση αγαθών, αυξηµένη ασφάλεια εφοδιασµού και αυξηµένη ανταγωνιστικότητα. Για το σκοπό αυτό και κατά το στάδιο της προνοµοθετικής διαδικασίας, η Επιτροπή προχώρησε το 1990 στη σύσταση τεσσάρων συµβουλευτικών επιτροπών εκ των οποίων δύο επαγγελµατικές (PCCE και PCCG) και δύο επιτροπές εκπροσωπεύουσες τα κράτη- µέλη(cceme και CCEMG) στον τοµέα του ηλεκτρισµού και του φυσικού αερίου, αντίστοιχα. Οι εν λόγω επιτροπές συνεδρίαζαν κάθε µήνα κατά τη διάρκεια του 1990 και τους πρώτους µήνες του 1991 προκειµένου να συζητήσουν θέµατα σχετικά µε την πρόσβαση στο δίκτυο. Η Επιτροπή προήδρευσε στις συνεδριάσεις και τον Μάϊο του 1991 εξέδωσε τέσσερις εκθέσεις που αποτέλεσαν απαραίτητο εργαλείο στη διαµόρφωση των προτάσεων της Επιτροπής. Οι προτάσεις αυτές κινήθηκαν γύρω από τον άξονα της ανάγκης για σταδιακή προσέγγιση, της αρχής της επικουρικότητας και της αποφυγής της υπερβολικής ρύθµισης. Όσον αφορά το θεσµικό υπόβαθρο της ρύθµισης, η Επιτροπή επέλεξε τη διαδικασία των Άρθρων 57.2, 66 και 100 α ΕΟΚ, καθώς παρείχε τη δυνατότητα πολιτικού διαλόγου µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σύµφωνα µε τη διαδικασία της συνεργασίας, και ευνοούσε τις διαβουλεύσεις µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της στις 27 Ιανουαρίου , προσυπογράφοντας των απώτερο στόχο και αρκετές από τις προτάσεις της Επιτροπής αλλά απορρίπτοντας το σύστηµα και το χρονοδιάγραµµα αναφορικά µε την πρόσβαση στο δίκτυο από τρίτους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού µελέτησε τις προτάσεις στην ολοµέλειά στις 17 Νοεµβρίου 1993, ενέκρινε, στη γνωµοδότησή 3 του σε πρώτη ανάγνωση στις , την πρόταση της Επιτροπής καλώντας την όµως να προχωρήσει στις τροποποιήσεις που αυτό επέφερε στο κείµενο της πρότασης σύµφωνα µε το Άρθρο 189 α(2) ΕΟΚ. Ζήτησε επίσης, στην περίπτωση που το Συµβούλιο αποφασίσει να προβεί σε ουσιαστικές 1 COM(91)548 τελικό-syn ΕΕ C 73/93. 3 EEC 329/93 P

10 αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής, να της ζητηθεί εκ νέου η γνώµη. Μεταξύ των τροποποιήσεων που πρότεινε το Κοινοβούλιο, χαρακτηριστική είναι η πρόταση για την υιοθέτηση µιας Οδηγίας για την διαφάνεια των τιµών και την ανάληψη σε κοινοτικό επίπεδο, µέτρων εναρµόνισης αναφορικά µε την προστασία, την ασφάλεια και κοινωνική προστασία των εργατών σύµφωνα µε υψηλές προδιαγραφές. Το Κοινοβούλιο επίσης, προχώρησε στην πρόσθεση αρκετών νέων άρθρων και στη συµπλήρωση ορισµένων από τα αρχικά. Οι αρχές στις οποίες βασίστηκαν οι προτάσεις του, κινήθηκαν γύρω από την ανάγκη προσδιορισµού των υποχρεώσεων των κρατών-µελών ιδίως σε ό,τι αφορούσε τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας των επιχειρήσεων αερίου και ηλεκτρισµού, την υποχρέωση των κρατών να συστήσουν ελεγκτικό σώµα, την προστασία των δικαιωµάτων εκχώρησης των κρατών, των τοπικών και περιφερειακών αρχών και τη διατήρηση του µονοπωλίου των διανοµέων στα αντίστοιχα πεδία. Στην τροποποιηµένη πρόταση 4 της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφέρεται ότι οι παραπάνω προτάσεις συζητήθηκαν εκ βαθέων µε άλλα όργανα και µε εκπροσώπους οικονοµικών και βιοµηχανικών τοµέων. Η πρόσβαση στο δίκτυο αποτέλεσε αντικείµενο εκτενούς συζήτησης σε τεχνικό επίπεδο στις συµβουλευτικές επιτροπές αποτελούµενες από εκπροσώπους των κρατών-µελών, της βιοµηχανίας ενέργειας και των καταναλωτών καθώς και σε επίπεδο πολιτικής στις αναρίθµητες διµερείς συναντήσεις µε τους Υπουργούς ενέργειας, το Συµβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συµβούλιο συζήτησε αυτές τις προτάσεις το Μάϊο και τον Νοέµβριο του 1992 και τον Ιούνιο του Στα συµπεράσµατά του της 30 ης Νοεµβρίου 1992, ανέφερε ότι οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έπρεπε να ανοίξουν περαιτέρω στον ανταγωνισµό χωρίς όµως να χάνεται από τον ορίζοντα η ιδιάζουσα φύση των δύο αυτών τοµέων και η αντίστοιχη κατάσταση στα διάφορα κράτη-µέλη. Τόνισε επίσης, ότι τα εµπόδια στην πορεία προς την εσωτερική αγορά έπρεπε να αποσυρθούν και για το σκοπό αυτό πρότεινε την υιοθέτηση έξι αρχών: ασφάλεια εφοδιασµού, περιβαλλοντική προστασία, προστασία των µικρών καταναλωτών, διαφάνεια και µη διάκριση, αναγνώριση των διαφορών των εθνικών 4 COM(93) 643 τελικό COD 384 COD

11 συστηµάτων και µεταβατικές διατάξεις. Ωστόσο, υπήρχε ακόµη διαφορά απόψεων σε σηµεία-κλειδιά των προτάσεων της Επιτροπής αναφορικά µε την πρόσβαση στο δίκτυο. Επί της ουσίας, οι δύο κύριες τροποποιήσεις της Επιτροπής αφορούσαν την παροχή δυνατότητας προς τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου να διαπραγµατεύονται την πρόσβαση στο δίκτυο σε αντιδιαστολή µε τη ρυθµισµένη πρόσβαση των αρχικών προτάσεων. Η διαδικασία αυτή συνοδεύτηκε από µηχανισµούς διαιτησίας στην περίπτωση προβληµάτων στη διαπραγµάτευση ή στην τήρηση του συµβολαίου. Η δεύτερη τροποποίηση αφορούσε την εισαγωγή στο κύριο σώµα των προτάσεων, ενός προγράµµατος εργασίας που θα έδινε τη δυνατότητα στην Επιτροπή να καταρτίσει, κατά το δεύτερο στάδιο, τις απαιτούµενες για την οµαλή λειτουργία της αγοράς, προτάσεις εναρµόνισης χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το κοινοτικό δίκαιο. Οι τροποποιηµένες προτάσεις εισήγαγαν εφεξής διαδικασίες διαγωνισµού για την παραγωγή και µεταφορά ηλεκτρισµού ως εναλλακτική λύση σε ένα διαφανές σύστηµα αδειοδότησης, καθώς και απλούστερους κανόνες στη λειτουργία του δικτύου. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι µερικές από τις τροποποιήσεις της Επιτροπής ήταν απόρροια της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εισαγωγής της διαδικασίας της συναπόφασης 5 σε αυτόν τον τοµέα. Αυτή ήταν µια ευτυχής συγκυρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς έβλεπε τη θέση του να αναβαθµίζεται και να ενισχύεται η σύµπραξή του κατά τη θέσπιση της κοινοτικής νοµοθεσίας. Ωστόσο, η Επιτροπή δε δέχτηκε µία σειρά τροποποιήσεων που θα έθεταν σε κίνδυνο τους στόχους των προτάσεων ή ακόµα και τη συµβατότητά τους µε τη Συνθήκη. Ενδεικτικά αναφέρω την αντίθεσή της στα σηµεία που θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν την ανεξαρτησία της διαδικασίας διαγωνισµού αποδίδοντας ειδικές αρµοδιότητες στον χειριστή του συστήµατος, κάνοντάς τον µε άλλα λόγια κριτή και κρινόµενο, καθώς και στη διατήρηση του µονοπωλίου προµήθειας των επιχειρήσεων διανοµής. Όσον αφορά την τροποποιηµένη πρόταση για τον ηλεκτρισµό, η Επιτροπή συµπεριέλαβε ένα ειδικό κεφάλαιο αναφορικά µε συγκεκριµένους κανόνες για την παραγωγή, µεταφορά και διανοµή. Έδωσε επίσης µεγαλύτερη έµφαση απ ότι αρχικά είχε κάνει, στις 5 Η διαδικασία αυτή υιοθετήθηκε µε την ΣΕΕ, τροποποιήθηκε δε ώστε να απλουστευθεί και να συντοµευθεί ο απαιτούµενος χρόνος θέσπισης ή απόρριψης µιας πρότασης, µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ. Η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 251 ΣυνθΕΚ συνιστά µια πραγµατική εξουσία συναπόφασης υπέρ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 11

12 υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Αν και η Συνθήκη από µόνη της προστατεύει de jure και de facto την εκτέλεση του ειδικού καθήκοντος από τις επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η διαχείριση και λειτουργία υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, η Επιτροπή αποδέχτηκε την τροποποίηση του Κοινοβουλίου η οποία υπογράµµιζε την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων σε όλες τις φάσεις του ανοίγµατος της αγοράς στον ανταγωνισµό. Η διαδικασία της συναπόφασης και για τις δύο Οδηγίες έληξε µε την κοινή θέση που καθορίστηκε από το Συµβούλιο και µε διαφορά δύο χρόνων µεταξύ τους καθώς η Οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια εκδόθηκε το 1996 και η αντίστοιχη για το φυσικό αέριο το Πρέπει να σηµειωθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις δε χρειάστηκε να σχηµατιστεί, όπως γίνεται φανερό, επιτροπή συνδιαλλαγής προκειµένου να εξευρεθεί συµβιβαστική συµφωνία µεταξύ Συµβουλίου και Κοινοβουλίου. Στα αµέσως επόµενα κεφάλαια, εξετάζεται η έκβαση των συνοµιλιών µεταξύ των οργάνων της Ένωσης καθώς και το περιεχόµενο των ρυθµίσεων µέσα από την προσεκτική µελέτη της διαµόρφωσης και της άσκησης δηµόσιας πολιτικής στο τοµέα της ενέργειας Γενική θεώρηση της άσκησης δηµόσιας πολιτικής στον ενεργειακό τοµέα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκετοί από τους παράγοντες που αναλύθηκαν παραπάνω, διαδραµάτισαν ιδιαίτερο ρόλο στη διαδικασία επιλογής και καθορισµού της ενεργειακής πολιτικής ως προβλήµατος που έπρεπε να αντιµετωπισθεί και να αποτελέσει αντικείµενο ρύθµισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ισχυροί παίκτες, βιοµηχανικοί χρήστες και πολιτικές υποµονάδες (τα κράτη-µέλη κυρίως) άσκησαν πιέσεις ώστε να τεθεί η ενεργειακή πολιτική της Ένωσης επί τάπητος. Η επιρροή επίσης της Επιτροπής, ως το όργανο µε κατ εξοχήν νοµοθετική πρωτοβουλία, ήταν ιδιαιτέρως αποφασιστική όσον αφορά την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Το αίσθηµα της κρίσης εξαιτίας των αλλεπάλληλων «πετρελαϊκών σοκ» από τις αρχές της δεκαετίας του 70(1973) µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 80 6, καθώς και η διάχυση 6 Στις χώρες της Κοινότητας, η κρίση έγινε στην αρχή αισθητή κυρίως ως ένα πρόβληµα έλλειψης πετρελαίου και µέτρα πάρθηκαν για να το αντιµετωπίσουν. Αλλά καθώς ο φόβος έλλειψης του πετρελαίου 12

13 της ιδέας της απελευθέρωσης της αγοράς προερχόµενης από άλλους τοµείς και άλλες χώρες, συνέβαλαν στην προοπτική της απελευθέρωσης. Επιπρόσθετα, από την έναρξη της όλης συζήτησης και σε µία προσπάθεια να προχωρήσουν τα κράτη-µέλη σε άρση των εισαγωγικών και εξαγωγικών µονοπωλιών και να αυξήσουν την προθυµία τους µπροστά στο ενδεχόµενο µιας γενικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, επεσείσθηκε η απειλή δικαστικών ενεργειών κατά ορισµένων κρατών-µελών. Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να επισηµανθεί ότι η απειλή δικαστικών µέτρων αποτελεί µέρος της γενικότερης στρατηγικής της Επιτροπής στην προσπάθεια της να πείσει κράτη- µέλη να συµµορφωθούν µε το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα εµφανής στον ενεργειακό τοµέα όπου, προκειµένου να εγγραφεί η απελευθέρωση στην ηµερήσια διάταξη, η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες κατά ορισµένων κρατών-µελών 7 για τη χορήγηση αποκλειστικών δικαιωµάτων εισαγωγής και εξαγωγής σε εταιρείες ηλεκτρισµού. Η Επιτροπή ως όργανο που αναλαµβάνει κατ εξοχήν να χαράξει πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δικαίωσε το ρόλο και τη θέση της επηρεάζοντας αποφασιστικά την επιλογή και τον καθορισµό του προβλήµατος. Υπό τον γενικό αντίκτυπο της απελευθέρωσης που επικρατούσε στα δυτικά κράτη, και του Προγράµµατος της Ενιαίας Αγοράς, το 1985, η Επιτροπή προχώρησε βήµα-βήµα προς την κατεύθυνση ενσωµάτωσης ολοένα και περισσότερων δηµοσίων τοµέων στο Πρόγραµµα της Ενιαίας Αγοράς. Αυτό αποτυπώθηκε στο γεγονός ότι το ενεργειακό πρόβληµα προσδιορίστηκε κατ επιλογήν ως πρόβληµα απελευθέρωσης της αγοράς. Θα µπορούσε κάλλιστα να είχε δοθεί έµφαση σε άλλες πλευρές της ενεργειακής πολιτικής όπως η ασφάλεια των προµηθειών ή η έρευνα και η τεχνολογία, τα περιβαλλοντικά αποθέµατα των ενεργειακών προµηθειών ή τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδοµών. Η έµφαση όµως δόθηκε καθαρά στην αποδόµηση και διάλυση κρατικών και περιφερειακών µονοπωλίων και στη δηµιουργία δικτύων πρόσβασης για τους χρήστες και τους προµηθευτές. Με την επιλογή της αυτή, η Επιτροπή έθιγε ουσιαστικά, εκουσίως ή µη, ζητήµατα λειτουργίας του µειωνόταν, το πρόβληµα των τιµών, µε τις χρηµατοοικονοµικές του συνέπειες, περνούσε στο πρώτο πλάνο. Πράγµατι, ενώ οι δυσκολίες εφοδιασµού µειώνονταν, ιδίως κατά τον εκέµβριο του 1973, η τιµή του πετρελαίου εξακολουθούσε να ανέρχεται για να φθάσει µετά το δεύτερο πετρελαϊκό σοκ του 1979, δώδεκα φορές τα προ της κρίσεως επίπεδα. 7 Υπόθεση C-157/94, Επιτροπή εναντίον Βασιλείου της Ολλανδίας[1997]ECR I Υπόθεση C-159/94, Επιτροπή εναντίον Γαλλικής ηµοκρατίας[1997]ecr I Υπόθεση C-158/94, Επιτροπή εναντίον Ιταλικής ηµοκρατίας[1997]ecr I

14 κράτους υπό συνθήκες επαναθεώρησης της σχέσης κράτους-αγοράς, δηµόσιου και ιδιωτικού. Μετά τη διατύπωση στο Συµβούλιο, του γενικότερου στόχου µιας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, το 1986, έτσι ώστε οι βιοµηχανικοί χρήστες και εταιρείες µεταφοράς και διανοµής να αποκτήσουν άµεση πρόσβαση στους πόρους, η Επιτροπή εξέδωσε µία Λευκή Βίβλο που είχε ως στόχο µία ενοποιηµένη ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου. Αυτή η πρόταση όµως ξεπερνούσε κατά πολύ το στόχο και το αίτηµα που είχε θέσει το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Λευκή Βίβλο κρινόταν απαραίτητη η πραγµατοποίηση του Προγράµµατος της Ενιαίας Αγοράς στον ενεργειακό τοµέα και η Επιτροπή καλούνταν να εφαρµόσει αποφασιστικά το κοινοτικό δίκαιο και να επιτύχει µια ικανοποιητική ισορροπία µεταξύ των ενεργειακών προµηθειών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Για να επιλέξει και να καθορίσει την απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών ως πρόβληµα για την ευρωπαϊκή πολιτική, η Επιτροπή αναζήτησε την υποστήριξη ισχυρών παραγόντων, κυρίως των µεγάλων βιοµηχανικών καταναλωτών, και κρατών-µελών ευνοϊκά διακειµένων στο άνοιγµα της πρόσβασης στα δίκτυα, συγκεκριµένα της Γαλλίας και της Βρετανίας. Η Γαλλία υποστήριξε το εγχείρηµα καθώς ήθελε να εξάγει τα υπεραποθέµατά της σε ηλεκτρισµό (αποτέλεσµα των πυρηνικών εργοστασίων). Νοµικές πλευρές της εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου περί ανταγωνισµού έπαιξαν επίσης ρόλο. Η Γαλλία είχε καταγγείλει στην Επιτροπή τη Γερµανία γιατί µε τις επιδοτήσεις άνθρακα µείωνε τις ευκαιρίες της Γαλλίας για εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, επέστησε την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι η Ισπανία παρεκώλυε τις εξαγωγές ενέργειας στην Πορτογαλία απαγορεύοντας τη µεταφορά. Η Επιτροπή είχε ήδη κινήσει διαδικασίες παράβασης ενώπιον του ικαστηρίου. Η Βρετανία χαιρέτισε το πρόγραµµα της Επιτροπής καθώς είχε ήδη ξεκινήσει την απελευθέρωση. Όπως προαναφέρθηκε, η διάχυση έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του προβλήµατος και της πολιτικής ηµερήσιας διάταξης. Η ιδέα της απελευθέρωσης της αγοράς µεταλαµπαδεύτηκε από άλλους τοµείς, κυρίως των τηλεπικοινωνιών, καθώς και από άλλα κράτη όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Νέα Ζηλανδία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από τη Βρετανία. Η πετρελαϊκή κρίση αύξησε την πίεση για την επίτευξη ενός 14

15 κοινού ορισµού του προβλήµατος και για την ένταξή του στην ευρωπαϊκή agenda. Ηδη από το 1970, µε την εκδήλωση της πρώτης πετρελαϊκής κρίσης, η Επιτροπή είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς να εισάγει την ενεργειακή πολιτική στην ευρωπαϊκή ηµερήσια διάταξη. Και όταν το 1986, οι πτωτικές τιµές του πετρελαίου ήγειραν ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, το Συµβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για µία ευρωπαϊκή πολιτική ενέργειας Πολιτικές όψεις της άσκησης ενεργειακής πολιτικής στο ευρωπαϊκό ενωσιακό σύστηµα. Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής, όπως είναι εµφανές, ενέχει συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις αυτές είναι συνυφασµένες µε τρόπους επίλυσής τους, εάν φυσικά στόχος είναι η επίλυσή τους. Στο σηµείο αυτό, εµφανίζονται έννοιες όπως νοµιµοποίηση αυτών που συµµετέχουν στις διαπραγµατεύσεις, που προτείνουν λύσεις, που λαµβάνουν αποφάσεις, και σε τελευταίο επίπεδο, έννοιες όπως νοµιµότητα των αποφάσεων και των λύσεων. Πρόκειται εποµένως, για διαδικασία λήψης αποφάσεων, πολιτικό στοιχείο των οποίων αποτελεί πρώτα απ όλα ο ίδιος ο τρόπος λήψης τους. Ένας αρκετά µεγάλος αριθµός εργαλείων, όπως η ψήφος της πλειοψηφίας εκλεγµένων από το λαό αντιπροσώπων, δηµοψηφίσµατα, διαβουλεύσεις ή συναίνεση, διαπραγµατεύσεις και συµβιβασµοί µεταξύ µελών ενός εκλεγµένου σώµατος ή αντιπροσώπων εκλεγµένων σωµάτων, βρίσκεται στα χέρια όσων εµπλέκονται στην αλυσίδα λήψης αποφάσεων. Σε αυτό το σηµείο της µελέτης, επιχειρείται ο εντοπισµός της πορείας και των πολιτικών πτυχών της άσκησης ενεργειακής πολιτικής στο ίδιο πάντοτε ευρωπαϊκό πλαίσιο, µε παράλληλη ιχνογράφηση του ρόλου των συµµετεχόντων. Εξετάζοντας την διαδικασία λήψης αποφάσεων στην απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δύο είναι τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν. Κατά πρώτο λόγο, η έντονη ανάγκη για συναίνεση στη λήψη αποφάσεων και ο σεβασµός της κοινοτικής αρχής της αλληλεγγύης κάτω από συνθήκες ετεροµορφίας των προτιµήσεων των κρατών-µελών. Κατά δεύτερο λόγο, η σύνδεση µε το δίκαιο περί ανταγωνισµού και η εµπλοκή του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως απόρροια των µέτρων που έλαβε η Επιτροπή προκειµένου να επιταχύνει τη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων. 15

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 15.11.2005 COM(2005) 569 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Β7 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ : HB96107

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (Η ΕΞΑΜΗΝΟ) Κ α θ η γ η τ ή ς: Κος Α.Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Συνταγµατική Θεµελίωση της Προσχώρησης της Ελλάδας (Αρ. 28Σ1975/1986/2001)

Διαβάστε περισσότερα

European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece

European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece MPRA Munich Personal RePEc Archive European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece Dimitrios Koumparoulis 2006 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/44310/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΙ Η Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής εύτερη Ετήσια Έκθεση εκέµβριος 2014 1 Εισαγωγή Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής, στο εξής αναφερόµενη ως η Επιτροπή, συστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της φοιτήτριας Μπίκου Δήμητρας Επιβλέπων Καθηγητής : Βούζας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΜΕΡΟΣ Ι ΙΙ. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβoύλιο συνήλθε στη Στοκχόλµη στις 23 και 24 Μαρτίου για την πρώτη του

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Γιατί είναι απαραίτητη μία θεματική στρατηγική σχετική με τα απόβλητα;... 5 2.1. Απόβλητα:

Διαβάστε περισσότερα