ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"

Transcript

1 ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-Ο, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ 1

2 ΜΕΡΟ Α'... 4 ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΟΦΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ... 4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ... 5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙΑΓΨΓΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΥΟΙΣΗΣΨΝ Διαδικαςύα υποβολόσ αιτόςεων υποψηφύων Κατηγορύεσ Πτυχιούχων που γύνονται δεκτού Διαδικαςύα αξιολόγηςησ αιτόςεων υποψηφύων Διαδικαςύα πρόκριςησ και τελικόσ επιλογόσ υποψηφύων ςπουδαςτών... 9 ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ Δομό και Περιεχόμενο Προγρϊμματοσ Πρόγραμμα Μαθημϊτων ΑΡΘΡΟ 5 - ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΨΝ Παρακολούθηςη Προγρϊμματοσ πουδών Ανώτατοσ χρόνοσ απόκτηςησ του Μεταπτυχιακού Διπλώματοσ Ειδύκευςησ Αναςτολό Υούτηςησ Φρονικόσ Προγραμματιςμόσ Μαθημϊτων Φρονικόσ Προγραμματιςμόσ Εξαμόνων Τποχρεώςεισ Υοιτητών Οι ποινζσ κακορίηονται κατά τθν κρίςθ τθσ Ε.Δ.Ε Τποχρεώςεισ Διδαςκόντων Εξετϊςεισ και Βαθμολογύα Υοιτητών Διαςφϊλιςη του αδιϊβλητου των εξετϊςεων κατϊ τη διαδικαςύα επιλογόσ Αξιολόγηςη Μαθημϊτων και Διδαςκόντων Διαδικαςύα Εκπόνηςησ Διπλωματικόσ Εργαςύασ (Thesis) Διαδικαςύα Εκπόνηςησ Διπλωματικόσ Εργαςύασ (Thesis) Δυνατότητα φοιτητών του Δ.Π.Μ.. ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων που εκπονούν τη Διπλωματικό Εργαςύα τουσ να πϊρουν επιπρόςθετα μαθόματα επιλογόσ Προώποθϋςεισ Πρόκριςησ για Ϊνταξη ςε Διαδικαςύα Διδακτορικού Κριτόρια Ϊγκριςησ Πρόταςησ Ϊρευνασ Τποψηφύου υγκρότηςη υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ Τποψηφύου υγκρότηςη Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ Τποψηφύου Διαδικαςύα για την Απονομό Διδακτορικού ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Γενικϊ Θητεύα των εκπροςώπων των Σμημϊτων ςτισ Επιτροπϋσ των Διατμηματικών Προγραμμϊτων Μεταπτυχιακών πουδών Διευθυντϋσ των Ειδικών Διατμηματικών Επιτροπών των Δ.Π.Μ ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ Γενικϊ Διαδικαςύα Επιλογόσ Διδαςκόντων Αποζημύωςη Διδαςκόντων (όπου προβλϋπεται με τον νόμο) Περιοριςμόσ ςτη Διδαςκαλύα Μαθημϊτων Περιοριςμόσ ςτην επύβλεψη διπλωματικών εργαςιών Λόγοι Αντικατϊςταςησ Διδϊςκοντοσ ςε ΜΠ ΑΡΘΡΟ 9 - ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΡΘΡΟ 10 - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΑΡΘΡΟ 11 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΡΘΡΟ 12 - ΚΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Καταβολό διδϊκτρων ΑΡΘΡΟ 13 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΕΙ α) Τποτροφύεσ α) Τποτροφίεσ β) Παροχό ϋκπτωςησ ςε αδϋρφια γ) Ωλλεσ Διευκολύνςεισ

3 ΑΡΘΡΟ 14 - ΟΡΚΨΜΟΙΑ ΑΡΘΡΟ 15 - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 16 ΡΤΘΜΙΗ ΑΛΛΨΝ ΘΕΜΑΣΨΝ ΜΕΡΟ Β' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ςτην Οικονομικό Επιςτόμη (Master in Economics) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα (Master in Information Systems) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα (Master in Information Systems) ΜΕΡΟ Γ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΚΠΟΝΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΣΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 47 Διαδικαςύα Αξιολόγηςησ των Τποψηφύων Α. Συπικϊ Προςόντα Β. Ουςιαςτικϊ Προςόντα Α. Πρώτοσ κύκλοσ Β. Δεύτεροσ Κύκλοσ Εξετϊςεισ Πιςτοπούηςησ για τη ςυνϋχιςη των ςπουδών Διενϋργεια Εξετϊςεων Γ. Γενικϋσ Διατϊξεισ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ειςαγωγό Διαδικαςύα Αξιολόγηςησ των Τποψηφύων Συπικϊ Προςόντα Διαδικαςύα Ϊναρξησ και Πραγματοπούηςησ των πουδών για την Απόκτηςη του Διδακτορικού Διπλώματοσ Α. Πρώτοσ κύκλοσ Β. Δεύτεροσ κύκλοσ Γ. Γενικϋσ Διατϊξεισ

4 ΜΕΡΟ Α' ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΟΦΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 1. Οι ςτόχοι των Διατμηματικών Προγραμμϊτων Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Π.Μ..) ςτην Οικονομικό Επιςτόμη (Master in Economics), ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων (Master in Business Administration, MBA) και ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα (Master in Information Systems, MIS), του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ εύναι: Η προαγωγό των γνώςεων ςτα ςυγκεκριμϋνα αντικεύμενα. Η ανϊπτυξη τησ ϋρευνασ ςτισ ςυναφεύσ επιςτημονικϋσ περιοχϋσ των Προγραμμϊτων. Η παραγωγό επιςτημόνων ικανών να ακολουθόςουν την ακαδημαώκό ςταδιοδρομύα. Η κϊλυψη των αναγκών ςε μεταπτυχιακό επύπεδο για εκπαιδευμϋνα διοικητικϊ ςτελϋχη επιχειρόςεων ςτον ιδιωτικό και δημόςιο τομϋα. Η παροχό των απαραύτητων υψηλού επιπϋδου γνώςεων για αποδοτικό και αποτελεςματικό ϋλεγχο των ανθρωπύνων και οικονομικών πόρων. Η καλλιϋργεια ςε επαγγελματικϊ ςτελϋχη επιχειρόςεων του ενδιαφϋροντοσ και τησ κατανόηςησ του ολοϋνα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούσ επιχειρηςιακού περιβϊλλοντοσ. Η προετοιμαςύα ςτελεχών ικανών να προωθόςουν την ανϊπτυξη των ελληνικών επιχειρόςεων τόςο ςτο εςωτερικό, όςο και ςτο εξωτερικό. Η κατϊρτιςη ςτελεχών για τη δημόςια διούκηςη και τουσ από το Κρϊτοσ εξαρτώμενουσ οργανιςμούσ και υπηρεςύεσ. 2. Η καθοδηγητικό φιλοςοφύα των Δ.Π.Μ.. εύναι να εξαςφαλύςουν για τουσ μεταπτυχιακούσ φοιτητϋσ ςταθερϊ θεμϋλια, γνώςεισ, μεθόδουσ και βαςικϋσ αρχϋσ που θα τουσ καταςτόςουν ικανούσ για ςυνεχό εκμϊθηςη και ανϊπτυξη. Βαςιζόμενοι ς' αυτόν τη φιλοςοφύα, οι διδϊςκοντεσ θα χρηςιμοποιούν διϊφορεσ μεθόδουσ, που θα περιλαμβϊνουν εφαρμοςμϋνη ϋρευνα, μελϋτεσ περιπτώςεων, καθώσ και παύγνια και προςομοιώςεισ με τη βοόθεια ηλεκτρονικών υπολογιςτών, κλπ. Εύναι ευνόητο ότι ςτα Δ.Π.Μ.., δημιουργεύται η υποχρϋωςη ςε όλουσ τουσ ςυντελεςτϋσ λειτουργύασ τουσ να πρυτανεύει το κριτόριο τησ ποιότητασ ςε κϊθε μορφό δραςτηριότητασ. υνεπώσ, η ποιότητα και η ςυνεχόσ βελτύωςό τησ θα πρϋπει να διακρύνουν τα προγρϊμματα ςπουδών, δηλ. τα μαθόματα και τον τρόπο διδαςκαλύασ τουσ, τισ ςχϋςεισ των διδαςκόντων με τουσ μεταπτυχιακούσ φοιτητϋσ, τισ ςχϋςεισ με τα ϊλλα Σμόματα και τισ υπηρεςύεσ του Πανεπιςτημύου, την γραμματειακό υποςτόριξη και τισ ςχϋςεισ ςυνεργαςύασ για ϋρευνα και ϊλλεσ εκδηλώςεισ με ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ αλλϊ και οργανιςμούσ του ευρύτερου δημόςιου τομϋα. 4

5 3. Βϊςει τησ κεύμενησ νομοθεςύασ, τα Σμόματα των Α.Ε.Ι. μπορούν να οργανώνουν αυτοδύναμα ό να ςυνδιοργανώνουν μεταξύ τουσ ό με ομοταγό ιδρύματα του εξωτερικού Προγρϊμματα Μεταπτυχιακών πουδών (Π.Μ..) για τη χορόγηςη Μεταπτυχιακού Διπλώματοσ Ειδύκευςησ. 4. τα Δ.Π.Μ.. γύνονται δεκτού πτυχιούχοι Πανεπιςτημύων τησ ημεδαπόσ ό αναγνωριςμϋνων ομοταγών ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ. ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ Σα Δ.Π.Μ.. οδηγούν ςτην απονομό των εξόσ Μεταπτυχιακών τύτλων: α) Μεταπτυχιακού Διπλώματοσ Ειδύκευςησ (Μϊςτερ). β) Μετϊ την απόκτηςη του Μεταπτυχιακού Διπλώματοσ ο μεταπτυχιακόσ φοιτητόσ δύναται να υποβϊλει αύτηςη για την εκπόνηςη Διδακτορικόσ Διατριβόσ ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα. ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΥΟΙΣΗΣΩΝ 3.1 Διαδικαςύα υποβολόσ αιτόςεων υποψηφύων Η Ειδικό Διατμηματικό Επιτροπό του Δ.Π.Μ.. αποφαςύζει για το χρόνο δημοςύευςησ ςτον τύπο (που γύνεται τουλϊχιςτον δύο μόνεσ πριν την ϋναρξη των μαθημϊτων), ςχετικόσ ανακοινώςεωσ προσ τουσ ενδιαφερόμενουσ υποψόφιουσ, που προςδιορύζει: 1. Σα απαραύτητα προςόντα υποψηφύων για ειςαγωγό ςτα Δ.Π.Μ.. 2. Σην προθεςμύα υποβολόσ δικαιολογητικών. 3. Σο γενικό τρόπο αξιολόγηςησ υποψηφύων. 4. Ση διεύθυνςη υποβολόσ δικαιολογητικών. Η Γραμματεύα των Διατμηματικών Προγραμμϊτων Μεταπτυχιακών πουδών, ςτην οπούα υποβϊλλονται οι αιτόςεισ από υποψόφιουσ μεταπτυχιακούσ φοιτητϋσ, προωθεύ ςτην επιτροπό αξιολόγηςησ που ορύζεται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.. το ςύνολο των αιτόςεων με ςυνοδευτικό υλικό. Οι αιτόςεισ υποβϊλλονται ςε ειδικϊ ϋντυπα τα οπούα μπορούν να αναζητηθούν ςτην ιςτοςελύδα του Πανεπιςτημύου ό ςτη Γραμματεύα. Σα απαραύτητα δικαιολογητικϊ που θα πρϋπει να καταθϋςουν οι υποψόφιοι εύναι: 1. Ϊντυπη αύτηςη, 2. Αναλυτικό Βιογραφικό ςημεύωμα. 3. Επύςημο αντύγραφο πτυχύου/διπλώματοσ, 5

6 4. Επικυρωμϋνο πιςτοποιητικό αναλυτικόσ βαθμολογύασ (με ακριβό μϋςο όρο), 5. Δύο ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ, κατϊ προτύμηςη από μϋλη ΔΕΠ (τα ϋντυπα των ςυςτατικών επιςτολών παραλαμβϊνονται από τη Γραμματεύα των Δ.Π.Μ.. ό αναζητούνται ςτην ιςτοςελύδα του Πανεπιςτημύου), 6. Αποδεικτικό γνώςησ τησ αγγλικόσ γλώςςασ επιπϋδου Β2 (καλό γνώςη) ό ανώτερο, ςύμφωνα με το υμβούλιο τησ Ευρώπησ, το οπούο γύνεται αποδεκτό από τον ΑΕΠ (http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c383530/fa.file/0/merikh_par_lang_el_gr.doc). Επιπλϋον για το TOEFL τουλϊχιςτον 87 ςτο Internet-based test ό Πτυχύο τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ από Αγγλόφωνο Πανεπιςτόμιο (το οπούο ϋχει αναγνωριςθεύ από το ΔΙΚΑΣΑ ό ΔΟΑΣΑΠ) ό Πτυχύο Αγγλικόσ Υιλολογύασ. (Σα αποτελϋςματα TOEFL θα πρϋπει να αποςταλούν ςτη Γραμματεύα του Δ.Π.Μ.. απευθεύασ από το ETS). Επύςησ, τα αποτελϋςματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τϋςςερα (4) χρόνια). 7. Αποτελϋςματα των εξετϊςεων GMAT για το Δ.Π.Μ.. ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων, 8. Επιςτημονικϋσ Δημοςιεύςεισ, Διακρύςεισ (εϊν υπϊρχουν), 9. Αποδεικτικϊ Επαγγελματικόσ Εμπειρύασ (εϊν υπϊρχουν). Σα απαραύτητα δικαιολογητικϊ που θα πρϋπει να καταθϋςουν οι υποψόφιοι για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων για τελϋχη Επιχειρόςεων εύναι: 1. Ϊντυπη αύτηςη, 2. Αναλυτικό Βιογραφικό ςημεύωμα. 3. Επύςημο αντύγραφο πτυχύου/διπλώματοσ, 4. Επικυρωμϋνο πιςτοποιητικό αναλυτικόσ βαθμολογύασ (με ακριβό μϋςο όρο), 5. Δύο ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ, η μύα τουλϊχιςτον να εύναι από τον εργαςιακό χώρο (τα ϋντυπα των ςυςτατικών επιςτολών παραλαμβϊνονται από τη Γραμματεύα των Δ.Π.Μ.. ό αναζητούνται ςτην ιςτοςελύδα του Πανεπιςτημύου), 6. Αποδεικτικό γνώςησ τησ αγγλικόσ γλώςςασ επιπϋδου Β2 (καλό γνώςη) ό ανώτερο, ςύμφωνα με το υμβούλιο τησ Ευρώπησ, το οπούο γύνεται αποδεκτό από τον ΑΕΠ (http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c383530/fa.file/0/merikh_par_lang_el_gr.doc). Επιπλϋον για το TOEFL τουλϊχιςτον 87 ςτο Internet-based test ό Πτυχύο τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ από Αγγλόφωνο Πανεπιςτόμιο (το οπούο ϋχει αναγνωριςθεύ από το ΔΙΚΑΣΑ ό ΔΟΑΣΑΠ) ό Πτυχύο Αγγλικόσ Υιλολογύασ. (Σα αποτελϋςματα TOEFL θα πρϋπει να αποςταλούν ςτη Γραμματεύα του Δ.Π.Μ.. απευθεύασ από το ETS). Επύςησ, τα αποτελϋςματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τϋςςερα (4) χρόνια). 7. Αποδεικτικϊ Επαγγελματικόσ Εμπειρύασ, η οπούα αποδεικνύεται με πιςτοποιητικϊ ό βεβαιώςεισ (δημόςιου) αςφαλιςτικού φορϋα. Ο υποψόφιοσ θα πρϋπει να ϋχει τουλϊχιςτον 30 μόνεσ προώπηρεςύα ωσ ςτϋλεχοσ επιχεύρηςησ ό οργανιςμού. 8. Επιπρόςθετα προςόντα (ειδικϊ ςεμινϊρια, Η/Τ, μαθόματα ςε πανεπιςτόμια του εξωτερικού, δημοςιεύςεισ, μελϋτεσ, μεταπτυχιακό τύτλο, πτυχύο ςυμπληρωματικόσ εκπαύδευςησ, βραβεύα, ςυμμετοχό ςε επιςτημονικϊ ςυνϋδρια). 6

7 3.2 Κατηγορύεσ Πτυχιούχων που γύνονται δεκτού 1. το Δ.Π.Μ.. ςτην Οικονομικό Επιςτόμη (Master in Economics) γύνονται δεκτού πτυχιούχοι Σμημϊτων Οικονομικών, Κοινωνικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιςτημών ΑΕΙ καθώσ και πτυχιούχοι Α..Ε.Ι. τησ ημεδαπόσ ό αναγνωριςμϋνων ομοταγών ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ καθώσ και πτυχιούχοι των Σ.Ε.Ι. ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 5 του ν.2916/2001. Οι κϊτοχοι τύτλων τησ αλλοδαπόσ οφεύλουν να προςκομύςουν την αναγνώριςη του τύτλου τουσ από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α.). το Δ.Π.Μ.. ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων και ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα γύνονται δεκτού πτυχιούχοι Σμημϊτων Α.Ε.Ι. τησ ημεδαπόσ ό των αντύςτοιχων ομοταγών Ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ, των οπούων το πτυχύο ϋχει αναγνωριςτεύ από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α.) καθώσ και πτυχιούχοι των Σ.Ε.Ι. ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 5 του ν.2916/2001. το Δ.Π.Μ.. ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα θα γύνονται δεκτού επιπλϋον του αριθμού ειςακτϋων (με απαλλαγό των ειςαγωγικών εξετϊςεων), υπότροφοι του Ιδρύματοσ Κρατικών Τποτροφιών (Ι.Κ.Τ.) που πϋτυχαν ςε ςχετικό διαγωνιςμό μεταπτυχιακών ςπουδών εςωτερικού του γνωςτικού αντικειμϋνου του Π.Μ.. και αλλοδαπού υπότροφοι Κρατικών Υορϋων του εςωτερικού και εξωτερικού, εφόςον πληρούνται οι προώποθϋςεισ που ορύζονται από την προκόρυξη του Μεταπτυχιακού Προγρϊμματοσ. Ο αριθμόσ των υποτρόφων που θα γύνονται δεκτού θα καθορύζεται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.. ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα. 2. Τποψηφιότητα μπορούν να θϋςουν και τελειόφοιτοι φοιτητϋσ, οι οπούοι θα ϋχουν πϊρει το πτυχύο τουσ πριν από την ϋναρξη τησ β' φϊςησ αξιολόγηςησ των υποψηφύων (όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3.3) και θα πληρούν όλεσ τισ προώποθϋςεισ. το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων μπορούν να θϋςουν υποψηφιότητα και τελειόφοιτοι φοιτητϋσ, οι οπούοι οφεύλουν το πολύ μϋχρι πϋντε (5) μαθόματα για την εξεταςτικό του επτεμβρύου και την υποςτόριξη τησ διπλωματικόσ τουσ εργαςύασ, με την κατϊθεςη των δικαιολογητικών τουσ για την αξιολόγηςό τουσ ςτισ β και γ φϊςεισ. Οι υποψόφιοι που ανόκουν ςτην κατηγορύα αυτό θα πρϋπει να καταθϋςουν μϋχρι 30 επτεμβρύου την τελικό αναλυτικό βαθμολογύα τουσ όπου θα φαύνεται ότι ϋχουν τελειώςει τισ ςπουδϋσ τουσ και απομϋνει μόνο η ορκωμοςύα. ημειώνεται ότι ςτη β φϊςη αξιολόγηςησ ωσ βαθμόσ πτυχύου θα υπολογιςθεύ ο μερικόσ Μ.Ο. τησ αναλυτικόσ βαθμολογύασ ο οπούοσ δεν αλλϊζει μετϊ από την κατϊθεςη τησ τελικόσ αναλυτικόσ βαθμολογύασ. 3. Η αποδοχό ξϋνων μεταπτυχιακών φοιτητών θα γύνεται εφόςον προςκομύςουν την αναγνώριςη του τύτλου του πτυχύου τουσ από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α.)., καθώσ και τα αποτελϋςματα των εξετϊςεων GMAT. 3.3 Διαδικαςύα αξιολόγηςησ αιτόςεων υποψηφύων Η αξιολόγηςη των υποψηφύων, που μϋςα ςτισ προβλεπόμενεσ προθεςμύεσ ϋχουν προςκομύςει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, γύνεται ςε τρεισ φϊςεισ. 7

8 1. Η πρώτη φϊςη εύναι προκριματικό. Απαραύτητη προώπόθεςη πρόκριςησ ςτην δεύτερη φϊςη εύναι αφ' ενόσ μεν η κατϊθεςη όλων των απαιτουμϋνων δικαιολογητικών καθώσ και η πιςτοπούηςη γνώςησ τησ αγγλικόσ γλώςςασ των υποψηφύων. Η πιςτοπούηςη γνώςησ τησ αγγλικόσ γλώςςασ γύνεται με την κατϊθεςη ενόσ τύτλου από αυτούσ που ορύζονται ςτην παρϊγραφο Σα κριτόρια αξιολόγηςησ τησ δεύτερησ φϊςησ και οι αντύςτοιχεσ μϋγιςτεσ βαθμολογύεσ εύναι: Γενικόσ βαθμόσ πρώτου πτυχύου (για το Δ.Π.Μ.. ςτην Οικονομικό Επιςτόμη (Master in Economics): ςυντελεςτόσ βαρύτητασ 40%, για το Δ.Π.Μ.. ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων: ςυντελεςτόσ βαρύτητασ 20%) υνυπολογιςμόσ του γενικού βαθμού πρώτου πτυχύου και η βαθμολογύα αξιολόγηςησ του υποψηφύου ςτη ςυνϋντευξη όπου θα υπολογύζεται και η αναγνωριςμϋνη επαγγελματικό εμπειρύα (για το Δ.Π.Μ.. ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα). Αποτελϋςματα εξετϊςεων ςε τρύα γνωςτικϊ αντικεύμενα (Μικροοικονομικό Θεωρύα, Μακροοικονομικό Θεωρύα και Ποςοτικϋσ Μϋθοδοι) για το Δ.Π.Μ.. ςτην Οικονομικό Επιςτόμη (Master in Economics) ό GMAT για το Δ.Π.Μ.. ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων (ςυντελεςτόσ βαρύτητασ 60%). Η αντιςτοιχύα των αποτελεςμϊτων των εξετϊςεων GMAT ωσ προσ τη βαθμολογύα με αναλογύα από 1 ϋωσ 10 ϋχει ωσ εξόσ: ΚΟΡ ΒΑΘΜΟ ΚΟΡ ΒΑΘΜΟ ΚΟΡ ΒΑΘΜΟ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 Αναγνωριςμϋνη επαγγελματικό εμπειρύα (για το Δ.Π.Μ.. ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων ςυντελεςτόσ βαρύτητασ 10%), η οπούα αποδεικνύεται με πιςτοποιητικϊ επύςημου (δημόςιου) αςφαλιςτικού φορϋα ό βεβαιώςεισ αυτού του φορϋα. 8

9 Ο ςυντελεςτόσ βαρύτητασ ςτη β' φϊςη εύναι 100% για το Δ.Π.Μ.. ςτην Οικονομικό Επιςτόμη (Master in Economics) και ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα και 90% για το Δ.Π.Μ.. ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων. Μετϊ το τϋλοσ τησ Β φϊςησ αξιολόγηςησ για το Δ.Π.Μ.. ςτην Οικονομικό Επιςτόμη (Master in Economics) καταρτύζεται κατϊλογοσ με τουσ πρώτουσ 50 υποψόφιουσ. Από τη τελικό βαθμολογύα τησ δεύτερησ φϊςησ καταρτύζεται κατϊλογοσ με τουσ πρώτουσ 30 υποψόφιουσ του Δ.Π.Μ.. ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα. Ιςοβαθμόςαντεσ με τον τελευταύο επιτυχόντα επιλϋγονται. 3. το Δ.Π.Μ.. ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων η τρύτη φϊςη περιλαμβϊνει ςυνϋντευξη (ςυντελεςτόσ βαρύτητασ 10%) των υποψηφύων που θα προτεύνει η Επιτροπό Αξιολόγηςησ. το Δ.Π.Μ.. ςτην Οικονομικό Επιςτόμη (Master in Economics) δεν υπϊρχει τρύτη φϊςη αξιολόγηςησ. 4. Για το Δ.Π.Μ.. ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων καταρτύζεται κατϊλογοσ από την τελικό βαθμολογύα τησ τρύτησ φϊςησ με τουσ επιτυχόντεσ και επιλαχόντεσ. Ιςοβαθμόςαντεσ με τον τελευταύο επιτυχόντα επιλϋγονται. Σα κριτόρια αξιολόγηςησ τησ δεύτερησ φϊςησ για τουσ υποψηφύουσ του Δ.Π.Μ.. ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων για τελϋχη Επιχειρόςεων και οι αντύςτοιχεσ μϋγιςτεσ βαθμολογύεσ εύναι: Γενικόσ βαθμόσ πρώτου πτυχύου (ςυντελεςτόσ βαρύτητασ 35%). Επαγγελματικό Εμπειρύα, η οπούα αποδεικνύεται με πιςτοποιητικϊ ό βεβαιώςεισ (δημόςιου) αςφαλιςτικού φορϋα. Ο υποψόφιοσ θα πρϋπει να ϋχει τουλϊχιςτον 30 μόνεσ προώπηρεςύα ωσ ςτϋλεχοσ επιχεύρηςησ ό οργανιςμού (ςυντελεςτόσ βαρύτητασ 35%) Επιπρόςθετα προςόντα (ειδικϊ ςεμινϊρια, Η/Τ, μαθόματα ςε πανεπιςτόμια του εξωτερικού, δημοςιεύςεισ, μελϋτεσ, μεταπτυχιακό τύτλο, πτυχύο ςυμπληρωματικόσ εκπαύδευςησ, βραβεύα, ςυμμετοχό ςε επιςτημονικϊ ςυνϋδρια) (ςυντελεςτόσ βαρύτητασ 15%). Ο ςυνολικόσ ςυντελεςτόσ βαρύτητασ ςτη β' φϊςη εύναι 85%. Η τρύτη φϊςη περιλαμβϊνει ςυνϋντευξη (ςυντελεςτόσ βαρύτητασ 15%) των υποψηφύων που θα προτεύνει η Επιτροπό Αξιολόγηςησ του Δ.Π.Μ.. ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων για τα τελϋχη Επιχειρόςεων. 3.4 Διαδικαςύα πρόκριςησ και τελικόσ επιλογόσ υποψηφύων ςπουδαςτών Η Διατμηματικό Επιτροπό του κϊθε Δ.Π.Μ.. ςε ςυνεργαςύα με ϊλλα μϋλη ΔΕΠ που ορύζονται απ' αυτόν: 1. Αξιολογεύ και προκρύνει ςε πρώτη ςυνεδρύαςη τουσ υποψηφύουσ με βϊςη τα κριτόρια τησ δεύτερησ φϊςησ. 9

10 2. Προωθεύ τον ςχετικό κατϊλογο των προκριθϋντων ςτην δεύτερη φϊςη ςτη Γραμματεύα του Μεταπτυχιακού, η οπούα προςκαλεύ τουσ υποψηφύουσ για ςυμμετοχό ςτην τρύτη φϊςη (για το Δ.Π.Μ.. ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων). 3. Με βϊςη την τελικό βαθμολογύα κϊθε υποψηφύου, καταρτύζεται κατϊλογοσ με αξιολογικό ςειρϊ. Για το Δ.Π.Μ.. ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα καταρτύζεται κατϊλογοσ με αξιολογικό ςειρϊ, με βϊςη την τελικό βαθμολογύα κϊθε υποψηφύου ςτη δεύτερη φϊςη. Οι επιτυχόντεσ ενημερώνονται από τη Γραμματεύα και καλούνται να απαντόςουν γραπτώσ εντόσ 5 ημερών αν αποδϋχονται ό όχι την ϋνταξό τουσ ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τουσ όρουσ λειτουργύασ του. 4. Η μη απϊντηςη από επιλεγϋντα υποψόφιο μϋςα ςτην παραπϊνω προθεςμύα ιςοδυναμεύ με ϊρνηςη αποδοχόσ. Εφόςον υπϊρξουν αρνόςεισ η Γραμματεύα ενημερώνει τουσ αμϋςωσ επόμενουσ ςτη ςειρϊ αξιολόγηςησ από το ςχετικό κατϊλογο επιτυχύασ. ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 4.1 Δομό και Περιεχόμενο Προγρϊμματοσ 1. Η φυςιογνωμύα των προγραμμϊτων ϋχει διαμορφωθεύ τόςο από τισ γενικϋσ προδιαγραφϋσ των αντύςτοιχων προγραμμϊτων Ελληνικών και ξϋνων ΑΕΙ, όςο και από την ανϊγκη τα περιεχόμενα και η ϋμφαςη ςτα προγρϊμματα να αντιςτοιχούν ςτα χαρακτηριςτικϊ τησ ελληνικόσ οικονομύασ. Για το λόγο αυτό τα Δ.Π.Μ.. αποτελούνται από τα παρακϊτω: α. Τποχρεωτικϊ Μαθόματα β. Μαθόματα επιλογόσ γ. Διπλωματικό Εργαςύα (Thesis) 2. Για την απόκτηςη του Μεταπτυχιακού Διπλώματοσ: α) ςτην Οικονομικό Επιςτόμη (Master in Economics) ο μεταπτυχιακόσ φοιτητόσ θα πρϋπει να παρακολουθόςει και να εξεταςθεύ επιτυχώσ ςε 8 μαθόματα. β) ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων (Master in Business Administration, MBA) ο μεταπτυχιακόσ φοιτητόσ θα πρϋπει να παρακολουθόςει και να εξεταςθεύ επιτυχώσ ςε 14 μαθόματα (Ωρθρο 6, ΥΕΚ 2068/ ). Η παρακολούθηςη και εξϋταςη των ανωτϋρω μαθημϊτων γύνεται ςτα εξϊμηνα Α, Β, και Γ. Κατϊ τη διϊρκεια του Δ εξαμόνου ο φοιτητόσ υποχρεούται να ςυγγρϊψει τη διπλωματικό του εργαςύα (thesis), εφ' όςον ϋχει περϊςει όλα τα μαθόματα των τριών πρώτων εξαμόνων. γ) ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα (Master in Information Systems, MIS) ο μεταπτυχιακόσ φοιτητόσ θα πρϋπει να παρακολουθόςει και να εξεταςθεύ επιτυχώσ ςε 12 μαθόματα (Ωρθρο 6, ΥΕΚ 1597/ ). Η παρακολούθηςη και εξϋταςη των ανωτϋρω 10

11 μαθημϊτων γύνεται ςτα εξϊμηνα Α, Β, και Γ. Κατϊ τη διϊρκεια του Γ εξαμόνου ςπουδών και κατϊ τη διϊρκεια των θερινών μηνών ο φοιτητόσ υποχρεούται να ςυγγρϊψει τη διπλωματικό του εργαςύα (thesis), εφ' όςον ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του ςτα δύο πρώτα εξϊμηνα των ςπουδών του. [Για το νϋο Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. ςτα Πληροφοριακϊ Συςτόματα γ) ςτα Πλθροφοριακά υςτιματα ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ κα πρζπει να παρακολουκιςει και να εξεταςκεί επιτυχϊσ ςε 8 μακιματα (Ωρθρο 6, ΥΕΚ 2449/ ). Η παρακολοφκθςθ και εξζταςθ των ανωτζρω μακθμάτων γίνεται ςτα εξάμθνα Α και Β. Κατά τθ διάρκεια του Γ εξαμινου ςπουδϊν ο φοιτθτισ υποχρεοφται να ςυγγράψει τθ διπλωματικι του εργαςία (thesis), εφ' όςον ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτα δφο πρϊτα εξάμθνα των ςπουδϊν του.] 3. Κϊθε εξαμηνιαύο μϊθημα ιςοδυναμεύ με τρεισ (3) διδακτικϋσ μονϊδεσ, ενώ η διπλωματικό εργαςύα (thesis) ιςοδυναμεύ με δώδεκα (12) διδακτικϋσ μονϊδεσ. Σο Μεταπτυχιακό Δύπλωμα απονϋμεται μετϊ την επιτυχό ςυμπλόρωςη 36 διδακτικών μονϊδων για την Οικονομικό Επιςτόμη (Master in Economics), 48 διδακτικών μονϊδων για τα Πληροφοριακϊ υςτόματα και 54 διδακτικών μονϊδων για τη Διούκηςη Επιχειρόςεων). [Για το νϋο Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. ςτα Πληροφοριακϊ Συςτόματα 3. Κάκε εξαμθνιαίο μάκθμα ιςοδυναμεί με τρεισ (3) διδακτικζσ μονάδεσ, ενϊ θ διπλωματικι εργαςία (thesis) ιςοδυναμεί με δϊδεκα (12) διδακτικζσ μονάδεσ. Σο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονζμεται μετά τθν επιτυχι ςυμπλιρωςθ 36 διδακτικϊν μονάδων για τθν Οικονομικι Επιςτιμθ και τα Πλθροφοριακά υςτιματα, και 54 διδακτικϊν μονάδων για τθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων.] Α ϋτοσ Β ϋτοσ 4. Οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ ςύμφωνα με το Ευρωπαώκό ύςτημα Μεταφορϊσ και υςςώρευςησ Ακαδημαώκών Μονϊδων European Credit Transfer System (ECTS) ϋχουν ωσ εξόσ: Α εξϊμηνο Β εξϊμηνο Γ εξϊμηνο Δ.Π.Μ.. ςτην Οικονομικό Επιςτόμη (Master in Economics) 4 υποχρεωτικϊ μαθόματα Φ 7,5 ECTS = 30 ECTS 2 υποχρεωτικϊ μαθόματα Φ 7,5 ECTS + 2 μαθόματα επιλογόσ Φ 7,5 ECTS = 30 ECTS Διπλωματικό Εργαςύα = 30 ECTS Δ.Π.Μ.. ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων (Master in Business Administration, MBA) 4 υποχρεωτικϊ μαθόματα Φ 6 ECTS + 1 μϊθημα επιλογόσ Φ 6 ECTS = 30 ECTS 4 υποχρεωτικϊ μαθόματα Φ 6 ECTS + 1 μϊθημα επιλογόσ Φ 6 ECTS = 30 ECTS 1 υποχρεωτικό μϊθημα Φ 9 ECTS + 3 μαθόματα επιλογόσ Φ 7 ECTS= 30 ECTS Δ.Π.Μ.. ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα (Master in Information Systems, MIS) 3 υποχρεωτικϊ μαθόματα X 7,5 ECTS +1 μϊθημα επιλογόσ Φ 7,5 ECTS = 30 ECTS 3 υποχρεωτικϊ μαθόματα X 7,5 ECTS+1 μϊθημα επιλογόσ Φ 7,5 ECTS = 30 ECTS 4 μαθόματα επιλογόσ Φ 7,5 ECTS = 30 ECTS Διπλωματικό Εργαςύα = 30 ECTS ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Π.Μ.. ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα (Master in Information Systems, MIS) 3 υποχρεωτικϊ μαθόματα X 7,5 ECTS +1 μϊθημα επιλογόσ Φ 7,5 ECTS = 30 ECTS 2 υποχρεωτικϊ μαθόματα X 7,5 ECTS+2 μαθόματα επιλογόσ Φ 7,5 ECTS = 30 ECTS Διπλωματικό Εργαςύα = 30 ECTS Δ εξϊμηνο Διπλωματικό Εργαςύα = 30 ECTS ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

12 5. Για τη διδαςκαλύα ενόσ μαθόματοσ επιλογόσ, για το Δ.Π.Μ.. ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων (για Νϋουσ Πτυχιούχουσ και για τελϋχη Επιχειρόςεων) και για το Δ.Π.Μ.. ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα, ο αντύςτοιχοσ αριθμόσ των μεταπτυχιακών φοιτητών, που δηλώνουν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ορύζεται ςε τουλϊχιςτον ϋξι (6). ε περύπτωςη που δεν ικανοποιεύται η ελϊχιςτη αυτό προώπόθεςη δε θα διδϊςκεται το μϊθημα. το Δ.Π.Μ.. ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων, οι μεταπτυχιακού φοιτητϋσ ϋχουν το δικαύωμα αλλαγόσ ςτα μαθόματα επιλογόσ ωσ το τϋλοσ τησ β' εβδομϊδασ του κϊθε εξαμόνου, μόνο ςτην περύπτωςη που οι αλλαγϋσ αυτϋσ δεν επιφϋρουν ακύρωςη τησ διδαςκαλύασ ενόσ μαθόματοσ με βϊςη τισ αρχικϋσ δηλώςεισ. Ακύρωςη τησ διδαςκαλύασ ενόσ μαθόματοσ μπορεύ να γύνει δεκτό μόνον εφόςον ζητηθεύ αλλαγό μαθόματοσ από το 50% +1 των φοιτητών που επϋλεξαν αρχικϊ το μϊθημα (μϋχρι το τϋλοσ τησ β εβδομϊδασ). το Δ.Π.Μ.. ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα κατά τθν πρϊτθ εβδομάδα ζναρξθσ των μακθμάτων κα πραγματοποιοφνται όλα τα μακιματα και ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εβδομάδασ κα γίνονται οι οριςτικζσ δθλϊςεισ μακθμάτων. Σθν πρϊτθ θμζρα τθσ επόμενθσ εβδομάδασ κα πραγματοποιοφνται μόνο τα μακιματα που ςυμπλιρωςαν 6 φοιτθτζσ και οι φοιτθτζσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να παρακολουκοφν τα μακιματα που πραγματοποιοφνται. Δικαίωμα αλλαγισ ςτθ διλωςθ μακθμάτων δίνεται μόνο ςτουσ φοιτθτζσ που επζλεξαν μάκθμα το οποίο δεν κα πραγματοποιθκεί το αργότερο ζωσ τθν πρϊτθ θμζρα τθσ δεφτερθσ εβδομάδασ και κα καλοφνται να επιλζξουν άλλο μάκθμα από το ςφνολο των προςφερόμενων μακθμάτων που ςυμπλιρωςαν τον απαιτοφμενο αρικμό φοιτθτϊν ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εβδομάδασ ι και ςε άλλο μάκθμα επιλογισ και κα ζχουν τθ δυνατότθτα να παρακολουκοφν τα μακιματα που πραγματοποιοφνται, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν ςυμπλθρϊςει τον απαιτοφμενο αρικμό φοιτθτϊν, με βάςθ τισ νζεσ δθλϊςεισ». [Για το νϋο Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. ςτα Πληροφοριακϊ Συςτόματα 5. Για τθ διδαςκαλία ενόσ μακιματοσ επιλογισ, για το Δ.Π.Μ.. ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων (για Νζουσ Πτυχιοφχουσ και για τελζχθ Επιχειριςεων), ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, που δθλϊνουν το ςυγκεκριμζνο μάκθμα ορίηεται ςε τουλάχιςτον ζξι (6). ε περίπτωςθ που δεν ικανοποιείται θ ελάχιςτθ αυτι προχπόκεςθ δε κα διδάςκεται το μάκθμα. το Δ.Π.Μ.. ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων, οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ ζχουν το δικαίωμα αλλαγισ ςτα μακιματα επιλογισ ωσ το τζλοσ τθσ β' εβδομάδασ του κάκε εξαμινου, μόνο ςτθν περίπτωςθ που οι αλλαγζσ αυτζσ δεν επιφζρουν ακφρωςθ τθσ διδαςκαλίασ ενόσ μακιματοσ με βάςθ τισ αρχικζσ δθλϊςεισ. Ακφρωςθ τθσ διδαςκαλίασ ενόσ μακιματοσ μπορεί να γίνει δεκτι μόνον εφόςον ηθτθκεί αλλαγι μακιματοσ από το 50% +1 των φοιτθτϊν που επζλεξαν αρχικά το μάκθμα (μζχρι το τζλοσ τθσ β εβδομάδασ). το Δ.Π.Μ.. ςτα Πλθροφοριακά υςτιματα (Master in Information Systems, MIS) κατά τθν πρϊτθ εβδομάδα ζναρξθσ των μακθμάτων κα πραγματοποιοφνται όλα τα μακιματα και ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εβδομάδασ κα γίνονται οι οριςτικζσ δθλϊςεισ μακθμάτων. 12

13 Από το ςφνολο των μακθμάτων του Α εξαμινου κα διδάςκονται δφο (2) μακιματα επιλογισ, αυτά που επιλζχκθκαν από το μεγαλφτερο αρικμό φοιτθτϊν. Οι φοιτθτζσ που επζλεξαν μάκθμα το οποίο δεν κα διδαχκεί υποχρεοφνται με νζα διλωςι τουσ θ οποία υποβάλλεται το αργότερο ζωσ τθν πρϊτθ θμζρα τθσ δεφτερθσ εβδομάδασ, να επιλζξουν ζνα εκ των δφο μακθμάτων τα οποία κα πραγματοποιθκοφν. Από το ςφνολο των μακθμάτων του Β εξαμινου κα διδάςκονται τζςςερα (4) μακιματα επιλογισ, αυτά που επιλζχκθκαν από το μεγαλφτερο αρικμό φοιτθτϊν. Οι φοιτθτζσ που επζλεξαν μάκθμα το οποίο δεν κα διδαχκεί υποχρεοφνται με νζα διλωςι τουσ θ οποία υποβάλλεται το αργότερο ζωσ τθν πρϊτθ θμζρα τθσ δεφτερθσ εβδομάδασ, να το αντικαταςτιςουν με ζνα εκ των τεςςάρων μακθμάτων που κα πραγματοποιθκοφν.] 6. Για τη λειτουργύα μύασ εξειδύκευςησ του Δ.Π.Μ.. ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων ο αντύςτοιχοσ αριθμόσ φοιτητών που πρϋπει να τη δηλώνουν ορύζεται ςε τουλϊχιςτον επτϊ (7). ε περύπτωςη που δεν ικανοποιεύται η ελϊχιςτη αυτό προώπόθεςη δε θα λειτουργεύ η εξειδύκευςη. Για τη λειτουργύα μιασ εξειδύκευςησ του Δ.Π.Μ.. ςτην Οικονομικό Επιςτόμη (Master in Economics), καμύα από τισ δύο κατευθύνςεισ δεν μπορεύ να απορροφόςει περιςςότερο από τα 2/3 του ςυνολικού αριθμού των φοιτητών ενόσ ακαδημαώκού ϋτουσ. ε περύπτωςη δυςαρμονύασ μεταξύ προςφορϊσ και ζότηςησ προτεραιότητα ςτην επιλογό ϋχουν οι φοιτητϋσ με τον υψηλότερο ΜΟ ςτα τϋςςερα υποχρεωτικϊ μαθόματα του Α εξαμόνου. 7. την περύπτωςη που τα μαθόματα των εξειδικεύςεων του Δ.Π.Μ.. ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων που διδϊςκονται από κοινού (ςυνδιδαςκαλύα) δηλωθούν από δώδεκα (12) φοιτητϋσ και πϊνω ςε κϊθε εξειδύκευςη, μπορεύ να διδϊςκεται χωριςτϊ. Παρεκκλύςεισ από τα παραπϊνω μπορεύ να γύνουν κατόπιν απόφαςησ τησ Ε.Δ.Ε. 8. Όλα τα μαθόματα του προγρϊμματοσ διδϊςκονται εύτε ςτην Ελληνικό γλώςςα, εύτε ςτην Αγγλικό, από την αντύςτοιχη αγγλικό και ελληνικό βιβλιογραφύα και αρθρογραφύα. 9. Λόγω τησ ιδιαιτερότητασ ςτην κατϊρτιςη του προγρϊμματοσ διδαςκαλύασ του Γ εξαμόνου (Παραςκευό 16:30-21:30 και ϊββατο 9:00-17:30) του Δ.Π.Μ.. ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων, του προγρϊμματοσ για τελϋχη Επιχειρόςεων, θα πραγματοποιούνται τα τϋςςερα (4) μαθόματα επιλογόσ που ϋχουν τισ περιςςότερεσ δηλώςεισ φοιτητών. Επιπρόςθετα μαθόματα μπορούν να διδϊςκονται μόνο εϊν υπϊρχουν δηλώςεισ ξϋνεσ μεταξύ τουσ [Για το Δ.Π.Μ.. ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα: Σα μαθόματα διακρύνονται ςε «υποχρεωτικϊ» και «επιλογόσ». το πρώτο ακαδημαώκό εξϊμηνο (εαρινό) ο φοιτητόσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να παρακολουθόςει επιτυχώσ τρύα (3) υποχρεωτικϊ μαθόματα και ϋνα (1) μϊθημα επιλογόσ του εαρινού εξαμόνου. το δεύτερο ακαδημαώκό εξϊμηνο (χειμερινό) ο φοιτητόσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να παρακολουθόςει επιτυχώσ τρύα (3) υποχρεωτικϊ μαθόματα και ϋνα (1) μϊθημα επιλογόσ του χειμερινού εξαμόνου. το τρύτο ακαδημαώκό εξϊμηνο (εαρινό) ο φοιτητόσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να 13

14 παρακολουθόςει τϋςςερα (4) μαθόματα από τα προςφερόμενα μαθόματα του εαρινού εξαμόνου (πρώτου και τρύτου εξαμόνου). Διπλωματικό Εργαςύα (30 ECTS) Ο μεταπτυχιακόσ φοιτητόσ, που με τισ επιδόςεισ του ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του ςτα δύο πρώτα εξϊμηνα των ςπουδών του, όπωσ αυτϋσ καθορύζονται από την Ειδικό Διατμηματικό Επιτροπό και αποτυπώνονται ςτον Κανονιςμό λειτουργύασ του Προγρϊμματοσ, μπορεύ να αρχύςει τη Διπλωματικό του Εργαςύα. Αυτό εκπονεύται κατϊ το Γ εξϊμηνο των ςπουδών και κατϊ τη διϊρκεια των θερινών μηνών με δυνατότητα ολοκλόρωςησ τον επτϋμβριο και εκτελεύται υπό την επύβλεψη ενόσ μϋλουσ ΔΕΠ. Για την εξϋταςό τησ ορύζεται τριμελόσ επιτροπό, ςτην οπούα ςυμμετϋχουν ο επιβλϋπων και δύο (2) ϊλλα μϋλη Δ.Ε.Π. ό Ε.Π. ό ερευνητϋσ των βαθμύδων Α, Β ό Γ, οι οπούοι εύναι κϊτοχοι διδακτορικού διπλώματοσ, ςύμφωνα με το Ν Σο γνωςτικό αντικεύμενο των μελών τησ επιτροπόσ πρϋπει να εύναι ςυναφϋσ με το θϋμα τησ Διπλωματικόσ Εργαςύασ.] [Για το νϋο Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. ςτα Πληροφοριακϊ Συςτόματα Σα μαθόματα διακρύνονται ςε «υποχρεωτικϊ» και «επιλογόσ». το πρώτο ακαδημαώκό εξϊμηνο (εαρινό) ο φοιτητόσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να παρακολουθόςει επιτυχώσ τρύα (3) υποχρεωτικϊ μαθόματα και ϋνα (1) μϊθημα επιλογόσ του εαρινού εξαμόνου. το δεύτερο ακαδημαώκό εξϊμηνο (χειμερινό) ο φοιτητόσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να παρακολουθόςει επιτυχώσ δύο (2) υποχρεωτικϊ μαθόματα και δύο (2) μαθόματα επιλογόσ του χειμερινού εξαμόνου. το τρύτο ακαδημαώκό εξϊμηνο (εαρινό) ο φοιτητόσ εκπονεύ τη διπλωματικό του εργαςύα. Διπλωματικό Εργαςύα (30 ECTS) Ο μεταπτυχιακόσ φοιτητόσ, που με τισ επιδόςεισ του ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του ςτα δύο πρώτα εξϊμηνα των ςπουδών του, όπωσ αυτϋσ καθορύζονται από την Ειδικό Διατμηματικό Επιτροπό και αποτυπώνονται ςτον Κανονιςμό λειτουργύασ του Προγρϊμματοσ, μπορεύ να αρχύςει τη Διπλωματικό του Εργαςύα. Αυτό εκπονεύται κατϊ το Γ εξϊμηνο των ςπουδών και εκτελεύται υπό την επύβλεψη ενόσ μϋλουσ ΔΕΠ. Για την εξϋταςό τησ ορύζεται τριμελόσ επιτροπό, ςτην οπούα ςυμμετϋχουν ο επιβλϋπων και δύο (2) ϊλλα μϋλη Δ.Ε.Π. ό Ε.Π. ό ερευνητϋσ των βαθμύδων Α, Β ό Γ, οι οπούοι εύναι κϊτοχοι διδακτορικού διπλώματοσ, ςύμφωνα με το Ν Σο γνωςτικό αντικεύμενο των μελών τησ επιτροπόσ πρϋπει να εύναι ςυναφϋσ με το θϋμα τησ Διπλωματικόσ Εργαςύασ.] 4.2 Πρόγραμμα Μαθημϊτων 1. Σο πρόγραμμα μαθημϊτων των Δ.Π.Μ.. ανακοινώνεται από την Γραμματεύα των αντύςτοιχων προγραμμϊτων και περιλαμβϊνεται ςτον οδηγό ςπουδών του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ. 2. Η κϊθε Διατμηματικό Επιτροπό μπορεύ να αποφαςύζει τον Απρύλιο κϊθε ϋτουσ, την τροποπούηςη για τη βελτύωςη του προγρϊμματοσ ςπουδών, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα των ςυγκεκριμϋνων μεταπτυχιακών προγραμμϊτων. 14

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

M.B.A. Tourism Management*

M.B.A. Tourism Management* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ M.B.A. Tourism Management* *(Hospitality, Travel and Leisure Industries) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1078 9 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχια κών και Διδακτορικών Σπουδών. H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) Οδηγύεσ για τη ςυμπλόρωςη τησ δόλωςησ Υορολογύασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα