ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ύζηεκα δηαρείξηζεο ζπλαιιαγώλ θξνληηζηεξίσλ κέζεο εθπαίδεπζεο» Πηπρηαθή εξγαζία ηεο Αλέηα Φξάγθνπ Δπηβιέπωλ: Βαλσαμίδης Σταύρος Καβάια, Οθηώβξηνο 2013

2 2

3 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ύζηεκα δηαρείξηζεο ζπλαιιαγώλ θξνληηζηεξίσλ κέζεο εθπαίδεπζεο» Πηπρηαθή εξγαζία ηεο Αλέηα Φξάγθνπ Δπηβιέπωλ: Βαλσαμίδης Σταύρος Δγθξίζεθε απφ ηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή ηελ

4 4

5 Δπραξηζηίεο Δπραξηζηψ ζεξκά φινπο φζνπο κε βνήζεζαλ ή ζπλέβαιαλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηε δηεθπεξαίσζε απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Δπραξηζηψ ηδηαίηεξα ηνλ Καζεγεηή ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο θαη επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο θ. Βαιζακίδε γηα ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε θαζψο θαη γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ. Σέινο, επραξηζηψ ζεξκά ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ ζηήξημε πνπ κνπ έρνπλ πξνζθέξεη θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην ΣΔΗ Καβάιαο. 5

6 Πεξίιεςε Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θξνληηζηεξίσλ κέζεο εθπαίδεπζεο, απνζθνπνχλ ζηελ δηαρείξηζε ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ θξνληηζηεξίσλ θαη ησλ καζεηψλ, ησλ θαζεγεηψλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ. Σα ζπζηήκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ, ζπλήζσο, θαη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ, αξρηθή ζειίδα θαισζνξίζκαηνο, ζειίδα κε θείκελν ζρεηηθά κε ην θξνληηζηήξην, ζειίδα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θάζε ηάμεο, ζειίδα γηα ηελ αλεχξεζε επηηπρφλησλ θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο θαη θφξκα επηθνηλσλίαο. Όζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ «καζεηήο θξνληηζηεξίνπ θαη θαζεγεηήο θξνληηζηεξίνπ» πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο, φπσο παιαηφηεξα ζέκαηα παλειιελίσλ, εκθάληζε πξνγξάκκαηνο εμεηάζεσλ ζρνιηθήο ρξνληάο, βαζκνινγία ζηα καζήκαηα πνπ παξαθνινπζεί ν καζεηήο, εκθάληζε λέσλ θξνληηζηεξίνπ, δεκηνπξγία λέσλ (γηα ηνπο θαζεγεηέο) θαη άιια. Γηα ηελ θαηεγνξία δηαρεηξηζηή πεξηιακβάλνπλ, α) δεκηνπξγία θαη δηαγξαθή ρξεζηψλ, β) δεκηνπξγία θαη δηαγξαθή καζεκάησλ, γ) δεκηνπξγία θαη δηαγξαθή λέσλ, δ) πξνζζήθε βάζεσλ παλειιελίσλ, ε) πξνζζήθε, ζη) δηαρείξηζε κελπκάησλ πνπ ζηέιλνληαη απφ ηελ θφξκα επηθνηλσλίαο θαη δ) αιιαγή θσδηθνχ πξφζβαζεο δηαρεηξηζηή γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. Σέινο, ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θξνληηζηεξίσλ κέζεο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ ζρεδφλ πάληα λα δνπιέςνπλ ηφζν ζε ηνπηθφ (localhost) φζν θαη ζε δηαδηθηπαθφ (web) πεξηβάιινλ. Δγθαζίζηαληαη ζε θάζε ππνινγηζηή γηα ηνπηθή ρξήζε απφ ηνπο θαηφρνπο θξνληηζηεξίνπ κέζεο εθπαίδεπζεο ή ζε δηαθνκηζηή (server) γηα δηαδηθηπαθή ρξήζε. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ιακβάλνληαο φια ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ επηρεηξεί ηελ ζρεδίαζε, αλάπηπμεπινπνίεζε θαη εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θξνληηζηεξίνπ κέζεο εθπαίδεπζεο. Λέμεηο θιεηδηά χζηεκα, θξνληηζηήξην, δηαρείξηζε 6

7 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ... 5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 6 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 7 ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΣΜΗΜΑΣΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ). Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΣΜΗΜΑΣΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ) Οριςμόσ του φροντιςτθρίου και του φροντιςτθρίου μζςθσ εκπαίδευςθσ Τμιματα - Λειτουργίεσ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΩΝ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΤΠΑΡΧΟΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΩΝ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Forlang Orion ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΩΝ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 27 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

8 2.1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΩΝ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Προβλιματα Απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ UML (ΠΕΡΙΠΣΩΕΩΝ ΧΡΗΗ, ΚΛΑΕΩΝ, ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ, ΕΤΡΩΣΙΑ) Σενάρια χριςθσ ςυςτιματοσ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΩΕΩΝ ΧΡΗΗ (USE CASE DIAGRAMS) Διάγραμμα Κλάςεων (Class diagram) Η ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΤΧΕΣΙΕΙ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Ειςαγωγι Σχεδίαςθ και ερευνά για τθν βάςθ Mysql Εγκατάςταςθ του wamp server Για να χειριςτοφμε τον wamp server ςτον υπολογιςτι χρειάηεται μονό ζνασ φυλλομετρθτισ Δθμιουργία πινάκων τθσ βάςθσ δεδομζνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Apache Web Server HTML CSS (Cascading Style Sheets) JavaScript PHP MySQL

9 3.2. Ο ΣΡΟΠΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ, ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ. ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΤΝΔΕΕΙ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Ειςαγωγι ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

10 Πίλαθαο Δηθόλσλ ΕΙΚΟΝΑ 1 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΧΡΗΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 2 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΧΡΗΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 3 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΧΡΗΗ ΕΠΙΚΕΠΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 4 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛΑΕΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 5 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΠΙΚΟΤ SERVER ΕΙΚΟΝΑ 6: ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΠΙΚΟΤ SERVER ΕΙΚΟΝΑ 7: ΕΙΚΟΝΑ 7 - ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 8: ΧΕΔΙΑΗ ΧΕΙΑΚΗ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 1: ΑDMIN ΠΙΝΑΚΑ 2: BASE ΠΙΝΑΚΑ 3: COMMUNICATION ΠΙΝΑΚΑ 4: ΕXAMS ΠΙΝΑΚΑ 5: GOAL ΠΙΝΑΚΑ 6: GRADATION ΠΙΝΑΚΑ 7: LESSON ΠΙΝΑΚΑ 8: NEWS ΠΙΝΑΚΑ 9: ONLINE ΠΙΝΑΚΑ 10: PROFESSOR ΠΙΝΑΚΑ 11: PROGRAM ΠΙΝΑΚΑ 12: STUDENT ΕΙΚΟΝΑ 9: ΛΟΓΟΣΤΠΟ APACHE SERVER ΕΙΚΟΝΑ 10: HTML ΕΙΚΟΝΑ 11:ΛΟΓΟΣΤΠΟ PHP ΚΑΙ MYSQL ΕΙΚΟΝΑ 12: ΆΝΟΙΓΜΑ ΣΟΤ PHPMYADMIN ΕΙΚΟΝΑ 13: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 14: ΑΝΕΒΑΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

11 ΕΙΚΟΝΑ 15: ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ EDUCATION ΕΙΚΟΝΑ 16: ΆΝΟΙΓΜΑ ΣΟΤ LOCALHOST ΓΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΚΟΝΑ 17: ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΚΟΝΑ 18: ΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 19: ΕΛΙΔΑ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 20: ΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 21: ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 22: ΕΛΙΔΑ ΠΡΟΘΗΚΗ ΝΕΟΤ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 23: ΕΛΙΔΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 24: ΕΛΙΔΑ ΠΡΟΘΗΚΗ ΝΕΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΙΚΟΝΑ 25: ΕΛΙΔΑ ΠΡΟΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 26: ΕΛΙΔΑ ΠΡΟΘΗΚΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 27: ΕΛΙΔΑ ΜΗΝΤΜΑΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 28: ΕΛΙΔΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 29: ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 30: ΕΛΙΔΑ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΩΝ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟΤ ΕΙΚΟΝΑ 31: ΕΛΙΔΑ ΑΝΑΓΝΩΗ ΝΕΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 32: ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 33: ΔΗΛΩΝΕΣΕ ΣΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΟΠΟΤ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ. ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΝΑ ΑΦΗΕΣΕ ΣΗΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ Ω ΕΧΕΙ ΕΙΚΟΝΑ 34: ΑΦΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟΤΝ ΣΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Α, ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Α ΡΩΣΑ ΓΙΑ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΗ PHP. ΑΓΝΟΕΙΣΕ ΣΙ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ MAIL SERVER ΚΑΙ ΠΑΣΑΣΕ NEXT. ΠΑΣΩΝΣΑ FINISH ΞΕΚΙΝΑ ΣΟ WAMPSERVER2 ΠΟΤ ΜΟΛΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘΗΚΕ. ΕΠΙΗ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΘΕΙ ΣΟ MENU ΕΝΑΡΞΗ ΩΣΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΑΣΕ ΣΟ WAMP ΣΙ ΕΠΟΜΕΝΕ ΦΟΡΕ ΕΙΚΟΝΑ 35: ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΕΜΦΑΝΙΖΕΣΑΙ ΣΟ SYSTRAY ΣΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΣΟΤ WAMP. ΣΟΠΟΘΕΣΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΕΡΟΡΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΣΑΙ ΣΟ ΜΗΝΤΜΑ 11

12 ΟΣΙ ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΡΕΧΟΤΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. H ΕΝΔΕΙΞΗ SERVER ONLINE/OFFLINE ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ ΣΟ ΑΝ Ο SERVER ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΣΟ ΕΙΚΟΝΑ 36: ΚΛΙΚ ΣΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΣΑΙ ΜΕΝΟΤ. ΣΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΜΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (RESTART, START, STOP). ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΤΝΔΕΜΟΙ ΓΙΑ ΣΟΝ LOCALHOST, ΚΑΙ ΣΑ ΔΤΟ ΓΡΑΦΙΚΑ WEB ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ MYSQL ΕΙΚΟΝΑ 37: ΚΑΝΟΝΣΑ ΚΛΙΚ ΣΟΝ ΤΝΔΕΜΟ LOCALHOST ΑΝΟΙΓΕΙ Ο BROWSER ΣΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΣΟΤ SERVER. ΚΑΣΩ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ YOUR PROJECTS ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΣΑΙ ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΟΤ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝΣΑΙ ΜΕΑ ΣΟ DOCUMENTROOT 82 ΕΙΚΟΝΑ 38: ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤΜΕ ΣΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΠΟΤ ΘΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΟΤΜΕ ΣΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΚΟΝΑ 39: ΣΗΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΣΟΤ SERVER ΚΑΣΩ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ YOUR PROJECTS ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΣΑ PROJECT ΠΟΤ ΔΗΜΙΟΤΡΓΕΙΣΕ

13 Πίλαθαο Πηλάθσλ ΕΙΚΟΝΑ 1 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΧΡΗΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 2 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΧΡΗΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 3 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΧΡΗΗ ΕΠΙΚΕΠΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 4 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛΑΕΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 5 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΠΙΚΟΤ SERVER ΕΙΚΟΝΑ 6: ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΠΙΚΟΤ SERVER ΕΙΚΟΝΑ 7: - ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 8: ΧΕΔΙΑΗ ΧΕΙΑΚΗ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 1: ΑDMIN ΠΙΝΑΚΑ 2: BASE ΠΙΝΑΚΑ 3: COMMUNICATION ΠΙΝΑΚΑ 4: ΕXAMS ΠΙΝΑΚΑ 5: GOAL ΠΙΝΑΚΑ 6: GRADATION ΠΙΝΑΚΑ 7: LESSON ΠΙΝΑΚΑ 8: NEWS ΠΙΝΑΚΑ 9: ONLINE ΠΙΝΑΚΑ 10: PROFESSOR ΠΙΝΑΚΑ 11: PROGRAM ΠΙΝΑΚΑ 12: STUDENT ΕΙΚΟΝΑ 9: ΛΟΓΟΣΤΠΟ APACHE SERVER ΕΙΚΟΝΑ 10: HTML ΕΙΚΟΝΑ 11:ΛΟΓΟΣΤΠΟ PHP ΚΑΙ MYSQL ΕΙΚΟΝΑ 12: ΆΝΟΙΓΜΑ ΣΟΤ PHPMYADMIN ΕΙΚΟΝΑ 13: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 14: ΑΝΕΒΑΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

14 ΕΙΚΟΝΑ 15: ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ EDUCATION ΕΙΚΟΝΑ 16: ΆΝΟΙΓΜΑ ΣΟΤ LOCALHOST ΓΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΚΟΝΑ 17: ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΚΟΝΑ 18: ΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 19: ΕΛΙΔΑ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 20: ΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 21: ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 22: ΕΛΙΔΑ ΠΡΟΘΗΚΗ ΝΕΟΤ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 23: ΕΛΙΔΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 24: ΕΛΙΔΑ ΠΡΟΘΗΚΗ ΝΕΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΙΚΟΝΑ 25: ΕΛΙΔΑ ΠΡΟΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 26: ΕΛΙΔΑ ΠΡΟΘΗΚΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 27: ΕΛΙΔΑ ΜΗΝΤΜΑΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 28: ΕΛΙΔΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 29: ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 30: ΕΛΙΔΑ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΩΝ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟΤ ΕΙΚΟΝΑ 31: ΕΛΙΔΑ ΑΝΑΓΝΩΗ ΝΕΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 32: ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 33: ΔΗΛΩΝΕΣΕ ΣΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΟΠΟΤ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ. ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΝΑ ΑΦΗΕΣΕ ΣΗΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ Ω ΕΧΕΙ ΕΙΚΟΝΑ 34: ΑΦΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟΤΝ ΣΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Α, ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Α ΡΩΣΑ ΓΙΑ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΗ PHP. ΑΓΝΟΕΙΣΕ ΣΙ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ MAIL SERVER ΚΑΙ ΠΑΣΑΣΕ NEXT. ΠΑΣΩΝΣΑ FINISH ΞΕΚΙΝΑ ΣΟ WAMPSERVER2 ΠΟΤ ΜΟΛΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘΗΚΕ. ΕΠΙΗ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΘΕΙ ΣΟ MENU ΕΝΑΡΞΗ ΩΣΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΑΣΕ ΣΟ WAMP ΣΙ ΕΠΟΜΕΝΕ ΦΟΡΕ ΕΙΚΟΝΑ 35: ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΕΜΦΑΝΙΖΕΣΑΙ ΣΟ SYSTRAY ΣΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΣΟΤ WAMP. ΣΟΠΟΘΕΣΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΕΡΟΡΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΣΑΙ ΣΟ ΜΗΝΤΜΑ 14

15 ΟΣΙ ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΡΕΧΟΤΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. H ΕΝΔΕΙΞΗ SERVER ONLINE/OFFLINE ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ ΣΟ ΑΝ Ο SERVER ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΣΟ ΕΙΚΟΝΑ 36: ΚΛΙΚ ΣΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΣΑΙ ΜΕΝΟΤ. ΣΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΜΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (RESTART, START, STOP). ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΤΝΔΕΜΟΙ ΓΙΑ ΣΟΝ LOCALHOST, ΚΑΙ ΣΑ ΔΤΟ ΓΡΑΦΙΚΑ WEB ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ MYSQL ΕΙΚΟΝΑ 37: ΚΑΝΟΝΣΑ ΚΛΙΚ ΣΟΝ ΤΝΔΕΜΟ LOCALHOST ΑΝΟΙΓΕΙ Ο BROWSER ΣΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΣΟΤ SERVER. ΚΑΣΩ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ YOUR PROJECTS ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΣΑΙ ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΟΤ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝΣΑΙ ΜΕΑ ΣΟ DOCUMENTROOT 82 ΕΙΚΟΝΑ 38: ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤΜΕ ΣΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΠΟΤ ΘΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΟΤΜΕ ΣΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΚΟΝΑ 39: ΣΗΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΣΟΤ SERVER ΚΑΣΩ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ YOUR PROJECTS ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΣΑ PROJECT ΠΟΤ ΔΗΜΙΟΤΡΓΕΙΣΕ

16 Δηζαγσγή Σα θξνληηζηήξηα κέζεο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ εληζρπηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή κάζεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο ησλ ηάμεσλ ηνπ γπκλαζίνπ θαη ηνπ ιπθείνπ. Ηδηαίηεξα ζηελ ηάμε ηεο ηξίηεο ιπθείνπ φπνπ νη καζεηέο πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο, ίζσο ηηο πην ζεκαληηθέο εμεηάζεηο ηεο δσήο ηνπο, απφ ηηο νπνίεο θξίλνληαη πνιιά γηα ην κέιινλ ηνπο θαη ην αληηθείκελν ην νπνίν ζα ζπνπδάζνπλ θαη ζα αθνινπζήζνπλ αξγφηεξα ζαλ επαγγεικαηίεο. Σα θξνληηζηήξηα κέζεο εθπαίδεπζεο παξέρνπλ εθπαίδεπζε ζε νιηγνκειή ηκήκαηα θάηη πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα θαη ζηνλ καζεηή θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο λα επηθνηλσλήζνπλ θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο θαη λα κεηαδνζεί ε γλψζε κε θαιχηεξν ηξφπν. Ζ on-line επηθνηλσλία θξνληηζηεξίνπ καζεηή θαη θξνληηζηεξίνπ θαζεγεηή δίλεη αθφκα κηα κεγαιχηεξε επειημία ζε καζεηέο θαη θαζεγεηέο ψζηε απφ ην ρψξν ηνπο λα κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη θαη λα ελεκεξψλνπλ γηα δηάθνξεο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηα καζήκαηά ηνπο ψζηε λα νξγαλψλνπλ ην δηάβαζκά ηνπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαιχηεξα, φπσο εκεξνκελίεο θαη ψξεο εμεηάζεσλ, βαζκνινγία, λέα θξνληηζηεξίνπ θ.α. Ζ ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηα βήκαηα ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, δειαδή αλάιπζε απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ, ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε, ελψ ν έιεγρνο ήηαλ ζπλερήο ζε φια ηα βήκαηα. Ζ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε βαζηθφ γλψκνλα ηηο παξακέηξνπο πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί θαη έρεη δνζεί κεγάιε έκθαζε ζην είδνο ησλ ρξεζηψλ πνπ απεπζχλεηαη ην ζχζηεκα αιιά θαη ζηελ αζθάιεηα ηεο δηαθχιαμεο ησλ δεδνκέλσλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζχζηεκα νινθιεξψζεθε κε επηηπρία, θαη δχλαηαη λα ζπληεξεζεί εχθνια θαη ρσξίο κεγάιν θφζηνο, είλαη επέιηθην θαη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εχθνιεο αλαβάζκηζήο ηνπ ιφγσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Έηζη, επηηπγράλεηαη ε αλαβάζκηζε «θνκκάηη θνκκάηη» Δπειπηζηνχκε φηη ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ζα βνεζήζεη ζηε δηαρείξηζε ησλ θξνληηζηεξίσλ κέζεο εθπαίδεπζεο θαη ζα δψζεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ. 16

17 Κεθάιαην 1: Φξνληηζηήξηα Μ.Δ. Η αλαγθαηόηεηα εγθαηάζηαζεο ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ζπλαιιαγώλ Πεξίιεςε ην πξψην θεθάιαην επηρεηξείηαη ν νξηζκφο ηνπ θξνληηζηεξίνπ κέζεο εθπαίδεπζεο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε αλαγθαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο ζπλαιιαγψλ. Αλαθέξνληαη ππάξρνληα ινγηζκηθά, ν ζθνπφο δεκηνπξγίαο ηνπο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο σο θαζηεξσκέλα ζπζηήκαηα Φξνληηζηήξηα Μ.Δ. (ηκήκαηα ιεηηνπξγίεο) Οξηζκόο ηνπ θξνληηζηεξίνπ θαη ηνπ θξνληηζηεξίνπ κέζεο εθπαίδεπζεο Φξνληηζηήξην Κξαηηθφο ή ηδησηηθφο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο ν νπνίνο πινπνηψληαο ην ζεζκφ ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ ή θαη ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, ιεηηνπξγεί παξάιιεια, ζπκπιεξσκαηηθά θαη εληζρπηηθά ζην πθηζηάκελν ηππηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, πξνζαξκφδνληαο ηα πξνγξάκκαηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ησλ καζεηψλ ή θαη ησλ θεδεκφλσλ ηνπο ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη λα θαιχπηεη ηνπο πξνζσπηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο ζηφρνπο [6]. Φξνληηζηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο ζεζκνζεηεκέλνο θαη επνπηεπφκελνο απφ ην ππνπξγείν ην Τπνπξγείν Παηδείαο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ησλ καζεηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηελ θάιπςε ησλ καζεζηαθψλ ηνπο αλαγθψλ, ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηνπο, ζηνλ ζπνπδαζηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο γηα επηηπρή κεηάβαζε ζηελ επφκελε βαζκίδα εθπαίδεπζεο [6] Σκήκαηα - Λεηηνπξγίεο Σα θξνληηζηήξηα κέζεο εθπαίδεπζεο έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ φηη κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ νιηγνκειή ηκήκαηα φπνπ ε δηδαζθαιία είλαη πην εχθνιε θαη απνδνηηθή. Δπίζεο κπνξνχλ λα παξέρνπλ δηδαζθαιία ζε κνξθή 17

18 ηδηαίηεξνπ καζήκαηνο γηα καζεηέο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ή επηζπκνχλ ην θάηη παξαπάλσ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπο αθφκε είλαη ε επειημία ζην θαζνξηζκφ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ησλ καζεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη θαη επέθηαζε ησλ γνλέσλ ηνπο. Οη ιεηηνπξγίεο ελφο θξνληηζηεξίνπ κέζεο εθπαίδεπζεο είλαη ε δηεχζπλζε, ε γξακκαηεία, ε ελεκέξσζε γνλέσλ, ε πξνεηνηκαζία γηα ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο, ε πξνεηνηκαζία γηα ηηο ζρνιηθέο εμεηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο ρξνληάο, ν επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ε άκεζε θαη ζσζηή ελεκέξσζε γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηα ζπρλά δηαγσλίζκαηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ηεο γλψζεο, δηαηήξεζε ηζηνξηθνχ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ, δηαηήξεζε ηζηνξηθνχ εμεηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξνληάο, ηδησηηθφ ηζηνξηθφ δηαγσληζκάησλ ηνπ ίδηνπ ηνπ θξνληηζηεξίνπ, ελεκέξσζε γηα ηηο βάζεηο θαη ηα κφξηα ζρεηηθά κε ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο, ε παξνρή ζεκεηψζεσλ θαη βηβιηνγξαθίαο γηα πεξαηηέξσ κειέηε, εκθάληζε θαηαιφγνπ επηηπρφλησλ ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ, ε δεκνζίεπζε ζηνπο καζεηέο ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε δεκνζίεπζε λέσλ ηνπ θξνληηζηεξίνπ πξνο καζεηέο θαη γνλείο, ελεκέξσζε γηα ηηο ζρνιέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Γηεύζπλζε Ζ δηεχζπλζε απνηειεί ην θέληξν ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζπληνληζκνχ ησλ εξγαζηψλ φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ θξνληηζηεξίνπ κέζεο εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα: Καζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο, ηελ πνιηηηθή θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ απφ ην θξνληηζηήξην. Παξνπζηάδεη ηελ εθπαηδεπηηθή πξφηαζε γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ. Καζνξίδνπκε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο γηα θάζε ηάμε θαη γλσζηνπνηεί ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδεη. Γίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ππνδνκή θαη γλσζηνπνηεί ηνλ γεληθφ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά. Δπηιέγεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Δπηιέγεη ηελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη θαζνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 18

19 Καζνξίδεη ην θφζηνο ησλ καζεκάησλ. Γξακκαηεία Ζ γξακκαηεία είλαη ην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο θαη εμππεξέηεζεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ ζε φιεο ηηο ππφινηπεο δηαδηθαζίεο πιελ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θνκκαηηνχ. Οη εξγαζίεο ηεο είλαη: Δγγξαθέο καζεηψλ. Δλεκέξσζε γνλέσλ θαη καζεηψλ. Γηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηνπο καζεηέο ή ηνπο γνλείο ηνπο. Παξαγσγή θαη δηάζεζε ζεκεηψζεσλ θαη βηβιηνγξαθίαο ζηνπο καζεηέο. Γηαηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ θξνληηζηεξίνπ εθηφο ηάμεσλ. Έιεγρνο θαη ηήξεζε ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο θαη αηζνπζψλ. Σειεθσληθή εμππεξέηεζε πξνο ηνπο καζεηέο θαη γνλείο ηνπο. Δλεκέξωζε γνλέωλ Ζ ζεηηθή ζπλεξγαζία γνληνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα νπζηαζηηθή πξφνδν ηνπ καζεηή. Πξαγκαηνπνηνχληαη γεληθέο ζπγθεληξψζεηο φισλ ησλ γνλέσλ κε ηνπο θαζεγεηέο θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ θξνληηζηεξίνπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα π.ρ. 3 ή 4 θνξέο ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Δπίζεο θάζε εβδνκάδα ζε θαζνξηζκέλεο απφ ην θξνληηζηήξην κέξεο θαη ψξεο νη γνλείο κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη θαη λα ζπδεηνχλ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ θξνληηζηεξίνπ γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο. Σέινο ε γξακκαηεία ηνπ θξνληηζηεξίνπ ελεκεξψλεη θαζεκεξηλά ηνπο γνλείο γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο ή ηνπο γνλείο. Πξνεηνηκαζία γηα παλειιήληεο εμεηάζεηο Σν θξνληηζηήξην εθηφο απφ ηελ δηδαζθαιία ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ πξνο εμέηαζε, πξαγκαηνπνηεί ζε πνιχ ζπρλά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα νπνία έρεη πξνγξακκαηίζεη απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο δηαγσλίζκαηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ησλ ππνςήθησλ γηα παλειιήληεο εμεηάζεσλ καζεηψλ. Δπίζεο παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηζηνξηθφ παιαηφηεξσλ ζεκάησλ εμεηάζεσλ. Πξνεηνηκαζία γηα ζρνιηθέο εμεηάζεηο 19

20 Σν θξνληηζηήξην εθηφο απφ ηελ δηδαζθαιία ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ, πξαγκαηνπνηεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα δηαγσλίζκαηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ησλ καζεηψλ. Δπίζεο παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηδησηηθφ ηζηνξηθφ παιαηφηεξσλ ζεκάησλ δηαγσληζκάησλ. Δλεκέξωζε γηα ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα Γίλεηε ελεκέξσζε πξνο ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ηνπο γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ. Πην αλαιπηηθά ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, ηα καζήκαηα θαη ηελ χιε ησλ καζεκάησλ. Δπαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο Σν θξνληηζηήξην ζε πξνγξακκαηηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή κέζα ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο νξγαλψλεη εθδήισζε γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο κε αληηθείκελν ζπδήηεζεο ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ καζεηψλ. Καλνληζκόο ιεηηνπξγίαο Σν θξνληηζηήξην θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε δηεχζπλζε ηνπ, ζπληάζζεη θαη δεκνζηνπνηεί ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ θξνληηζηεξίνπ, δειαδή δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ θξνληηζηεξίνπ πξνο γνλείο θαη καζεηέο, ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ πξνο ην θξνληηζηήξην θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ γνλέσλ πξνο ην θξνληηζηήξην. εκεηώζεηο θαη βηβιηνγξαθία Σν θξνληηζηήξην παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηηο θαηάιιειεο ζεκεηψζεηο ζε θάζε κάζεκα πξνο κειέηε γηα ηελ ζρνιηθή ρξνληά πνπ δηαλχνπλ. Δπίζεο γηα φζνπο καζεηέο έρνπλ ην ρξφλν θαη ηελ δηάζεζε παξέρεη επηπιένλ βηβιηνγξαθία γηα πεξεηαίξσ κειέηε απφ άιιεο πεγέο. Νέα θξνληηζηεξίνπ Σν θξνληηζηήξην αλαξηά ζε πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη ζηηο ηζηνζειίδα ηνπ θαζεκεξηλά ηα δηάθνξα λέα πνπ ελδηαθέξνπλ καζεηέο, γνλείο θαη θαζεγεηέο ζρεηηθά κε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Αλαγθαηόηεηα εγθαηάζηαζεο ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ζπλαιιαγώλ θξνληηζηεξίσλ Μ.Δ. Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο πιεξνθνξηθήο, ήξζε λα θαιχςεη αλάγθεο γηα ηαρχηαηε ελεκέξσζε θαη ζπλαιιαγή κεηαμχ θξνληηζηεξίσλ, καζεηψλ θαη γνλέσλ. Πιένλ είλαη πνιχ 20

21 εχθνιν θαη ρσξίο κεγάιν θφζηνο λα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ρσξίο λα απαηηείηαη ε κεηαθίλεζε απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο απφ ην ρψξν εξγαζίαο ηνπο ή ην ζπίηη ζην θξνληηζηήξην γηα λα ελεκεξψλνληαη γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα, ηηο απνπζίεο, ηα λέα θ.α. Απαηηείηαη κφλν ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν θαη έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο πνπ πιένλ ππάξρνπλ ζηα πεξηζζφηεξα ζπίηηα θαη κε κεξηθά θιηθ ηνπ πνληηθηνχ παξέρεηαη ε θαηάιιειε ελεκέξσζε. Σα θξνληηζηήξηα δηαθεκίδνπλ πην εχθνια ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο καζεηέο θαη γνλείο. Μέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπο παξέρνπλ φζεο πιεξνθνξίεο επηζπκνχλ ζηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο ηνπο. Δίλαη δειαδή έλαο ηξφπνο πνπ κπνξεί λα βειηηψζεη ηε δπλακηθή ελφο θξνληηζηεξίνπ κέζεο εθπαίδεπζεο απφ άπνςε φγθνπ καζεηψλ. Δπίζεο νη γνλείο θαη νη καζεηέο κε πνιχ εχθνιν ηξφπν θαη ρσξίο λα ράλνπλ ρξφλν απφ ηηο άιιεο ηνπο αζρνιίεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ην θξνληηζηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο πνπ ζα επηιέμνπλ γηα ηα παηδηά ηνπο. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλνπλ κε κεξηθά κφλν θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ηα δηάθνξα θξνληηζηήξηα κέζεο εθπαίδεπζεο πνπ ππάξρνπλ θαη λα ελεκεξσζνχλ πξηλ επηιέμνπλ γηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηκήκαηα θαη φηη άιιν ρξεηάδνληαη Τπάξρνλ ινγηζκηθό δηαρείξηζεο ζπλαιιαγώλ θξνληηζηεξίσλ Μ.Δ Forlang Σν Forlang είλαη έλα λέν ινγηζκηθφ γηα ηελ κεραλνξγάλσζε θαη δηαρείξηζε θξνληηζηεξίσλ/θέληξσλ μέλσλ γισζζψλ, θξνληηζηεξίσλ κέζεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ζρνιψλ ρνξνχ [7]. Σν πξφγξακκα Forlang πεξηιακβάλεη ελφηεηεο φπσο νη ηάμεηο, ηα ηκήκαηα ησλ ηάμεσλ, ηνπο καζεηέο, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηα παξαξηήκαηα θαη άιια. Μεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη νη παξαθάησ: Μαζεηέο Να θαηαρσξήζεηε ηνπο καζεηέο (καζεηνιφγην) ζαο ζπκπιεξψλνληαο κηα κεγάιε πιεζψξα απφ ζηνηρεία φπσο νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, θηλεηφ ηειέθσλν, , θσηνγξαθία, ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαηνηθία, ηελ εξγαζία, ηνπο γνλείο θαη πνιιά άιια. 21

22 Να γλσξίδεηε ηηο απνπζίεο, ηηο παξνπζίεο, ηα ρξέε θαη ηηο πιεξσκέο θάζε καζεηή ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηα ππνινγίζεηε εζείο. Σάμεηο-Σκήκαηα Να θαηαγξάθεηε ηηο ηάμεηο θαη ηα ηκήκαηα ηνπ θξνληηζηεξίνπ. ε θάζε ηάμε λα θαηαγξάθεηε ηα καζήκαηα, ηηο εμεηάζεηο θαη ηελ ρξέσζε. Δξγαδόκελνη Καζεγεηέο Να θαηαρσξήζεηε ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ θξνληηζηεξίνπ θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Σα ζηνηρεία ησλ εξγαδφκελσλ θαη θαζεγεηψλ πεξηιακβάλνπλ νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, θηλεηφ, , ζηνηρεία θαηνηθίαο, Α.Μ.Κ.Α., θσηνγξαθία θαη πνιιά άιια. Αλαθνξέο-Δθηππώζεηο Να εθηππψζεηε αλαθνξέο κε ηα ζηνηρεία φισλ ησλ παξαπάλσ νληνηήησλ (ηάμεηο, ηκήκαηα... θαζεγεηέο) θαζψο θαη εθηππψζεηο ζρεηηθέο κε ρξεψζεηο ηάμεσλ, νθεηιέο καζεηψλ θαη άιιεο. Να εηζάγεηε ζηηο εθηππψζεηο ην ινγφηππν θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηθνχ ζαο θξνληηζηεξίνπ. Απνζηνιή θαη SMS Να απνζηείιεηε ή SMS ζε νπνηνλδήπνηε καζεηή ή εξγαδφκελν ηνπ θξνληηζηεξίνπ. Αθφκα κπνξείηε λα ζηείιεηε καδηθά sms ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ θξνληηζηεξίνπ. Απνδείμεηο Δθηχπσζε απνδείμεσλ θαηά ηελ πιεξσκή ησλ νηθνλνκηθψλ νθεηιψλ ησλ καζεηψλ. Δνξηνιφγην θαη Γελέζιηα Μαζεηψλ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ην πνηνη καζεηέο έρνπλ γελέζιηα. Δκθαλίδεη ηηο νλνκαζηηθέο ενξηέο θαη βξίζθεη απηφκαηα καζεηέο θαη εξγαδφκελνπο πνπ γηνξηάδνπλ. Δθεδξηθά αξρεία Έρεηε ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεηε εθεδξηθά αξρεία (Backups) αιιά θαη λα ηα επαλαθέξεηε. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξείηε λα απνζεθεχζεηε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ θξνληηζηεξίνπ ζαο ζε USB Stick ή ζε CD. Δθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζω δηθηύνπ 22

23 Ζ βάζε δεδνκέλσλ (ζηελ νπνία γίλεηαη ε θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζαο) θαη ην πξφγξακκα κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζηέο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηνπηθφ δίθηπν. Έηζη κπνξείηε λα έρεηε ηα δεδνκέλα ζαο ζε έλα θεληξηθφ ζεκείν θαη λα ηα επεμεξγάδεζηε απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία. Σν Forlang πεξηιακβάλεη αθφκα ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: Παξακεηξνπνηήζηκν θαη επέιηθην Μπνξείηε λα ηαμηλνκείηε, λα νκαδνπνηείηε θαη λα θηιηξάξεηε ηα δεδνκέλα κε βάζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν θαη κε πνιχ εχθνιν ηξφπν. Κάζε ξχζκηζε ή δηακφξθσζε πνπ θάλεηε ζην πξφγξακκα δηαηεξείηαη θαη είλαη θαλεξή θαη ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα ην εθηειέζεηε. Δύθνιε εγθαηάζηαζε Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη εμαηξεηηθά απιή θαη δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο γλψζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί. Απιό θαη εύρξεζην πεξηβάιινλ Σν πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο έρεη δεκηνπξγεζεί έηζη ψζηε λα είλαη απιφ θαη εχρξεζην. Γελ απαηηείηαη θαζφινπ πξνζπάζεηα απφ ηνλ ρξήζηε πξνθεηκέλνπ απηφο λα εμνηθεησζεί κε ην πξφγξακκα θαη λα μεθηλήζεη λα ην ρξεζηκνπνηεί. Πεξηιακβάλεη αθφκα νδεγίεο ρξήζεο έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ρξήζηε. ε πνηνπο απεπζύλεηαη Σν Forlang απεπζχλεηαη ζε ηδηνθηήηεο θξνληηζηεξίσλ θαη θέληξσλ μέλσλ γισζζψλ, θξνληηζηεξίσλ κέζεο εθπαίδεπζεο, ζρνιψλ ρνξνχ αιιά θαη γηα θάζε κνξθήο θξνληηζηήξην. πκβαηόηεηα Σν ινγηζκηθφ Forlang είλαη ζπκβαηφ κε: Windows 98 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 23

24 Orion Σν Orion είλαη ην απφιπην πξφγξακκα γηα ηα θξνληηζηήξηα, θέληξα μέλσλ γισζζψλ, ζρνιεία θαη γεληθά γηα ηδξχκαηα κε ζρέζεηο ζρνιήο - δηδάζθνληα δηδαζθφκελνπ [8]. Βαζίδεηαη ζηελ πην πξνεγκέλε ηερλνινγία πξνγξακκαηηζκνχ ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη απφ κέξνπο ησλ ρξεζηψλ παξά ηελ εηζαγσγή ιίγσλ κφλν ζηνηρείσλ. Σα ππφινηπα ηα αλαιακβάλεη κφλν ηνπ, νξγαλψλνληαο έμππλα, γξήγνξα θαη ρσξίο θφπν ην θξνληηζηήξην. Δπηδεηθλχεη παξνηκηψδε θηιηθφηεηα πξνο ην ρεηξηζηή ηνπ. Δλψ είλαη απφ ηα κεγαιχηεξα θαη πην πνιχπινθα δνκεκέλα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ. Δγθαζίζηαηαη ζε πέληε ιεπηά θαη ε εθκάζεζή ηνπ είλαη ζέκα κηαο ψξαο. Έρεη ραξαθηεξηζηεί, φρη αδίθσο, «ν επθπήο ζχκβνπινο». Με ηηο επθπέζηεξεο ηερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ θαη θξηηήξην ηελ επθνιία ηνπ ρεηξηζηή «κηιάεη ζηε γιψζζα ησλ αλζξψπσλ» θαη απηνκαηνπνηεί φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ηδξπκάησλ ρσξίο λα απαηηεί απφ ζαο θακία ηδηαίηεξε γλψζε ρεηξηζκνχ. Βνεζάεη ηνλ θάηνρφ ηνπ λα παξνπζηάζεη πξνο ηα έμσ ηελ εηθφλα ηνπ άςνγα νξγαλσκέλνπ ηδξχκαηνο απμάλνληαο έηζη ην θχξνο θαη ηα έζνδα ηνπ θξνληηζηεξίνπ. Διαρηζηνπνηεί ην ρξφλν αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηα αλζξψπηλα ιάζε βνεζψληαο ζηε κεγάιε εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη θαη' επέθηαζε ηε κείσζε ησλ εμφδσλ. Αλαβαζκίδεηαη, εθζπγρξνλίδεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη ζπλερψο θαη ιεηηνπξγεί ζε φιεο ηηο εθδφζεηο ησλ Windows θαη κε νπνηνδήπνηε ηχπν ππνινγηζηή. Καιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο θαη είλαη πξνζηηφ ζε φια ηα κεγέζε επηρεηξήζεσλ (απφ ηηο κεγάιεο αιπζίδεο δηδαθηεξίσλ κέρξη θαη ην πην κηθξφ θξνληηζηήξην). Ζ απφθηεζή ηνπ είλαη δσξεάλ. Γελ ρξεηάδεηαη θακία γλψζε ρεηξηζκνχ ππνινγηζηψλ. Ζ εγθαηάζηαζή ηνπ είλαη πνιχ απιή. Απεπζχλεηαη ζε: Φξνληηζηήξηα κέζεο εθπαίδεπζεο Κέληξα μέλσλ γισζζψλ ΗΔΚ 24

25 Κέληξα ειεπζέξσλ ζπνπδψλ ρνιεία Παλεπηζηήκηα Δλδεηθηηθά πεξηέρεη ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο: Παληφο είδνπο εθηππψζεηο ζε αμηνδήιεπηε κνξθή. Απνδείμεηο Καηάινγνη Απνπζηνιφγηα Μαζεηνιφγηα Δλδεηθηηθά Πηπρία Πξνγξάκκαηα Μεραλή αλαδήηεζεο γηα λα ζπληάζζεηε θαηάινγν ζπνπδαζηψλ κε νπνηνδήπνηε θξηηήξην θαη λα ηππψλεηε απφ ιίζηεο κέρξη εηηθέηεο Μνλαδηθέο θαη αθξηβείο αλαθνξέο κε ζηαηηζηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία Λεηηνπξγίεο Orion Μαζεηέο Πιήξεο αξρείν καζεηψλ. Σαπηφρξνλε νκαδηθή θαη αηνκηθή δηαρείξηζε καζεηή (κπνξεί λα θάλεη ηδηαίηεξν κε θαζεγεηή ή λα είλαη ζε group ή θαη ηα δχν ηαπηφρξνλα). Αξρείν δηαγξαθέλησλ θαη απνθνηηεζάλησλ. Αλαιπηηθφ νηθνλνκηθφ ηζηνξηθφ καζεηψλ (νθεηιέο, ρξεψζεηο, πηζηψζεηο, έλαληη). Αλαιπηηθφ εθπαηδεπηηθφ ηζηνξηθφ καζεηψλ (εμεηάζεηο, απνπζίεο). Καηεγνξηνπνίεζε καζεηψλ κε θξηηήξηα. Τπνζηήξημε νκάδσλ (Groups) θαη αλαιπηηθή δηαρείξηζή ηνπο. Απηφκαηε θαηαρψξεζε ππνςήθησλ πηπρίσλ θαη ζπλνδεπηηθψλ καζεκάησλ γηα θάζε κάζεκα ή δξαζηεξηφηεηα (ππνινγηζηέο θ.η.ι.). Αλαδήηεζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ. Υξέσζε-είζπξαμε θαη εμεηάζεηο πηπρίσλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. Ξερσξηζηφ ζελάξην ρξεψζεσλ γηα θάζε καζεηή ή κάζεκα. Τπνινγηζκφο έθπησζεο επί ησλ δηδάθηξσλ. Δηζπξάμεηο δηδάθηξσλ επί πηζηψζεη (κε πηζησηηθή θάξηα θ.η.ι.). 25

26 Ωξνιφγην πξφγξακκα καζεηή αηνκηθφ θαη νκαδηθφ πνπ ζπληάζζεηαη απηφκαηα ζχκθσλα κε ην Group. Απηφκαηε έθδνζε θαη εθηχπσζε πηπρίσλ θαη ελδεηθηηθψλ. Απηφκαηε έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ. Άκεζε θαηαρψξεζε απνπζίαο. Απηφκαηε ελεκέξσζε ηεο ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ θάζε καζεηή. ρφιηα γηα θάζε καζεηή θαη γηα θάζε κάζεκα ρσξηζηά. 26

27 Κεθάιαην 2: ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ζπλαιιαγώλ θξνληηζηεξίσλ Μ.Δ. Πεξίιεςε Πξηλ γίλεη θάζε πξνγξακκαηηζηηθή ελέξγεηα, έπξεπε λα γίλνπλ αλαιχζεηο θαη δφθηκεο ζηα ήδε ππάξρνλ ζπζηήκαηα θαη λα απνθαζηζηνχλ νη ηερλνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνπ ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Απηφο ν πεξηνξηζκφο ήηαλ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο. Παξαθάησ αλαιχνληαη νη ηερλνινγίεο πνπ δνθηκάζηεθαλ θαη δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξαγσγή ηνπ ινγηζκηθνχ Πξνβιήκαηα απαηηήζεηο ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ζπλαιιαγώλ θξνληηζηεξίσλ Μ.Δ Πξνβιήκαηα Java NetBeans IDE Αξρηθά, έγηλαλ δηάθνξνη έιεγρνη πάλσ ζηελ ηερλνινγία Java θαη ζηηο δπλαηφηεηέο ηεο πάλσ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ελφο ινγηζκηθνχ ην νπνίν ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο απφ ηε κεξηά ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ δηαρεηξηζηή. Μεηά απφ δνθηκέο κε ην J2EE, απνθαζίζακε λα κελ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ηερλνινγία JAVA δηφηη πξνέθπςαλ δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ζηελ πξνζπάζεηα ησλ web tiers (JSPs θαη Servlets). ASP Απφ πιεπξάο server ζθεθηήθακε ηελ ASP σο πηζαλή γιψζζα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζαλ ζπλδεηηθφ ηνπ ινγηζκηθνχ κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ, αιιά απνξξίθζεθε ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ δσξεάλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Γπζθνιία εχξεζεο ειεχζεξνπ θψδηθα, δπζθνιία εχξεζεο δσξεάλ βηβιίσλ εθκάζεζεο θαη ηέινο, γηα ηε ζηέγαζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζε θάπνην server ππήξραλ πεξηνξηζκέλεο επηινγέο ρσξίο πιεξσκή. 27

28 Απαηηήζεηο ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο Θεσξεηηθά έπξεπε λα πξνζεγγίζνπκε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ηζηνζειίδαο - ινγηζκηθνχ ψζηε λα γίλεη κηα πιήξεο πξνζνκνίσζε ηηο ιεηηνπξγίαο ελφο θξνληηζηεξίνπ κέζεο εθπαίδεπζεο ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ. ρεδηαζκόο θαη δηαξξύζκηζε Σν ζρεδηαζηηθφ κέξνο ρσξίζηεθε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) Σελ πιεπξά ηνπ επηζθέπηε Ο επηζθέπηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξσζεί γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη, λα πινεγεζεί ζηε ζειίδα, λα ελεκεξσζεί γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, λα δεη ηνπο επηηπρφληεο πξνεγνχκελσλ ζρνιηθψλ εηψλ θαη λα επηθνηλσλήζεη κε ην θξνληηζηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο θφξκαο επηθνηλσλίαο. β) Σελ πιεπξά ηνπ καζεηή ή θαζεγεηή Ο καζεηήο ή θαζεγεηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη φηη θαη ν επηζθέπηεο παξαπάλσ θαη επηπξφζζεηα λα ελεκεξσζεί γηα παιηφηεξα ζέκαηα εμεηάζεσλ παλειιελίσλ θαη ηηο βάζεηο, γηα παιηφηεξα δηαγσλίζκαηα ηνπ θξνληηζηεξίνπ ζε φια ηα καζήκαηα θάζε ηάμεο, λα ελεκεξσζεί γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ βαζκνινγία ζηα καζήκαηα ηνπ θξνληηζηεξίνπ, λα επηθνηλσλήζεη κέζσ θφξκαο επηθνηλσλίαο κε ην θξνληηζηήξην θαη λα κάζεη ηα λέα ηνπ θξνληηζηεξίνπ. γ) Σελ πιεπξά ηνπ δηαρεηξηζηή Ο δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη θαη λα δηαγξάςεη καζεηέο θαη θαζεγεηέο ζην ζχζηεκα, λα πξνζζέζεη θαη λα δηαγξάςεη καζήκαηα ζην ζχζηεκα, λα πξνζζέζεη θαη λα δηαγξάςεη λέα ζην ζχζηεκα, λα πξνζζέζεη ζέκαηα παλειιελίσλ εμεηάζεσλ, λα πξνζζέζεη πίλαθα κε ηηο βάζεηο ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ, λα δηαβάζεη θαη λα δηαγξάςεη κελχκαηα επηθνηλσλίαο επηζθεπηψλ-καζεηψλ-θαζεγεηψλ, θαη λα αιιάμεη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζήο ηνπ ζην ζχζηεκα γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. Δπηθνηλωλία αλζξώπνπ ππνινγηζηή Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ ππνινγηζηή ιήθζεθαλ πνιχ ζνβαξά ππ φςηλ γηα ην ινγηζκηθφ απηφ, φρη κφλν γηα ιφγνπο πξνζβαζηκφηεηαο αιιά γηα λα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο θαη λα θάλνπκε ηνπο επηζθέπηεο καο λα κείλνπλ ζηε ζειίδα. 28

29 πλεπψο νη ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα πάξνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηνχλ εχθνια πξάγκα πνπ θαζηζηά ηελ δηαρείξηζε ηνπ ινγηζκηθνχ θηιηθή πξνο ηνπο ρξήζηεο. Τπάξρεη έλαο επηζπκεηφο αξηζκφο θαηαρσξήζεσλ γηα ην θάζε κελνχ ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αλζξψπηλε γλσζηηθή ιεηηνπξγία. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζθεθηφκαζηε ππφ φξνπο ηνλ καγηθφ αξηζκφ επηά, ζπλ ή πιελ δχν. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζειίδα δελ ζα έπξεπε λα δηαθέξεη πνιχ απφ ηηο ππφινηπεο. Ζ δηάηαμε ηεο ηζηνζειίδαο δελ αιιάδεη κεηαμχ ησλ ζειίδσλ θαζψο απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε ζηνπο επηζθέπηεο νη νπνίνη δελ είλαη αλαγθαζκέλνη λα ζπκνχληαη κηα δηαθνξεηηθή αθνινπζία γεγνλφησλ γηα παξφκνηεο πξάμεηο. Πξέπεη λα είλαη απιή θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα ζρεδηαζκνχ θαη φρη λα πεξηέρεη πνιιέο θηλνχκελεο εηθφλεο θαη δηαδξαζηηθά βίληεν ή ηδηαίηεξα ζρεδηαζηηθά ζηπι. Σα κελνχ κέλνπλ ίδηα ζηε ινγηθή ηνπο απφ ζειίδα ζε ζειίδα εθηφο απφ θάπνηεο κηθξέο αιιαγέο πνπ γίλνληαη φηαλ ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί ηελ είζνδν. Απηφ γίλεηαη ψζηε νη ρξήζηεο λα κελ κπεξδεπηνχλ θαηά ηελ πινήγεζε ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα. Λεθηηθή πεξηγξαθή ηωλ απαηηήζεωλ Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ γηα θξνληηζηήξηα κέζεο εθπαίδεπζεο, γηα λα δνχκε πνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα ήηαλ ρξήζηκα θαη πψο ζα κπνξνχζαλ λα βειηησζνχλ, έγηλε επίζεο κηα εθηελήο έξεπλα ζην πσο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζην δηθφ καο ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζπλαιιαγψλ. Απηή ε έξεπλα έγηλε κε ζθνπφ λα αλαθαιχςνπκε ηη βειηηψζεηο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ψζηε ε πξνζθεξφκελε ππεξεζία λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή θαη πην πξνζηηή ηφζν απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο φζν θαη απφ ηνπο πειάηεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαθάησ ιεθηηθή πεξηγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ζρεδηαζκνχ ηνπ ινγηζκηθνχ. Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο Δκθάληζε αξρηθήο ζειίδαο κε βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην θξνληηζηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο γηα θάζε ηχπν ρξήζηε. Δκθάληζε ζειίδαο κε πιεξνθνξίεο γηα ην θξνληηζηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο γηα θάζε ηχπν ρξήζηε. 29

30 Δκθάληζε ζειίδαο κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θάζε ηάμεο γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ γηα θάζε ηχπν ρξήζηε. Δκθάληζε ζειίδαο γηα αλαδήηεζε επηηπρφλησλ επηιέγνληαο ην έηνο απφ ιίζηα γηα θάζε ηχπν ρξήζηε. Δκθάληζε ζειίδαο κε θφξκα επηθνηλσλίαο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα θάζε ηχπν ρξήζηε. Δκθάληζε ζειίδαο γηα πξνζζήθε ρξεζηψλ (καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ) γηα ηνλ ηχπν ρξήζηε δηαρεηξηζηή. Δκθάληζε ζειίδαο γηα δηαγξαθή ρξεζηψλ (καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ) γηα ηνλ ηχπν ρξήζηε δηαρεηξηζηή. Δκθάληζε ζειίδαο γηα πξνζζήθε καζεκάησλ γηα ηνλ ηχπν ρξήζηε δηαρεηξηζηή. Δκθάληζε ζειίδαο γηα δηαγξαθή καζεκάησλ γηα ηνλ ηχπν ρξήζηε δηαρεηξηζηή. Δκθάληζε ζειίδαο γηα πξνζζήθε λέσλ γηα ηνλ ηχπν ρξήζηε δηαρεηξηζηή. Δκθάληζε ζειίδαο γηα δηαγξαθή λέσλ γηα ηνλ ηχπν ρξήζηε δηαρεηξηζηή. Δκθάληζε ζειίδαο γηα πξνζζήθε ζεκάησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ γηα ηνλ ηχπν ρξήζηε δηαρεηξηζηή. Δκθάληζε ζειίδαο γηα πξνζζήθε βάζεσλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ γηα ηνλ ηχπν ρξήζηε δηαρεηξηζηή. Δκθάληζε ζειίδαο γηα δηαρείξηζε κελπκάησλ απφ ηελ θφξκα επηθνηλσλίαο γηα ηνλ ηχπν ρξήζηε δηαρεηξηζηή. Δκθάληζε ζειίδαο γηα αιιαγή θσδηθνχ ρξήζηε γηα ηνλ ηχπν ρξήζηε δηαρεηξηζηή Δκθάληζε ζειίδαο γηα αλαδήηεζε ζεκάησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ θαη βάζεσλ γηα ηνλ ηχπν ρξήζηε καζεηή θαη θαζεγεηή. Δκθάληζε ζειίδαο γηα αλαδήηεζε δηαγσληζκάησλ ηνπ θξνληηζηεξίνπ γηα φια ηα καζήκαηα θαη φιεο ηηο ηάμεηο γηα ηνλ ηχπν ρξήζηε καζεηή θαη θαζεγεηή. Δκθάληζε ζειίδαο κε ηηο βαζκνινγίεο ηνπ καζεηή ζε φια ηα καζήκαηα πνπ παξαθνινπζεί ζην θξνληηζηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο γηα ηνλ ηχπν ρξήζηε καζεηή. 30

31 Δκθάληζε ζειίδαο γηα αλάγλσζε ησλ λέσλ ηνπ θξνληηζηεξίνπ κέζεο εθπαίδεπζεο γηα ηνλ ηχπν ρξήζηε καζεηή θαη θαζεγεηή. Με ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα είλαη απιή θαη θηιηθή ζηνλ ρξήζηε θαη ην ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη απιφ θαη εχρξεζην ψζηε λα κελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο. Θα πινπνηεζεί κε ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ ηζηνζειίδαο HTML, CSS, JavaScript, PHP. Θα ηξέρεη ζε server Apache Θα ρξεζηκνπνηεί βάζε δεδνκέλσλ ζε πεξηβάιινλ MySql Θα αλνίγεη κε φινπο ηνπο γλσζηνχο θπιινκεηξεηέο (Internet Explorer, Fire Fox, Google Chrome) Θα κπνξεί λα αλνίμεη ζε νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 2.2. Γηαγξάκκαηα UML (πεξηπηώζεσλ ρξήζεο, θιάζεσλ, αθνινπζίαο, επξσζηίαο) ελάξηα ρξήζεο ζπζηήκαηνο Σα ζελάξηα ρξήζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δείμνπλ πσο αληηδξά ην ζχζηεκα ζε θάπνηεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ ρξήζηε, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη ηα ζελάξηα απηά θαιχπηνπλ θάζε δπλαηή πεξίπησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο [5]. ελάξην 1 ύλδεζε ρξήζηε Σν ζελάξην απηφ ηζρχεη γηα φιεο ηηο νκάδεο ρξεζηψλ. Αθνξά ηελ νξζή εηζαγσγή θσδηθψλ γηα λα ηνπ επηηξαπεί ε είζνδνο ζην ζχζηεκα. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηελ εθαξκνγή. Εεηείηαη username θαη password γηα πξφζβαζε θαη επηβεβαίσζε ησλ θσδηθψλ κε ην θνπκπί Δηζαγσγή. Ζ εηζαγσγή είλαη δπλαηή αλ νη θσδηθνί είλαη ζσζηνί, αιιηψο εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο θαη επηζηξέθεη ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε, δειαδή ζην ζεκείν φπνπ ν ρξήζηεο πξέπεη λα εηζάγεη ηνπο θσδηθνχο ηνπ. Αλ ε είζνδνο δελ είλαη εθηθηή, ηφηε ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα επηιχζεη ην πξφβιεκα. ελάξην 2 Πξνζζήθε ρξήζηε 31

32 ε απηφ ην ζελάξην ν δηαρεηξηζηήο ζα πξνζζέζεη ζην ζχζηεκα έλαλ λέν ρξήζηε. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απφ ην κελνχ πξνζζήθε λένπ ρξήζηε. πκπιεξψλεη ηελ θφξκα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε. Με ην θνπκπί «Πξνζζήθε» γίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε. ελάξην 3 Γηαγξαθή ρξήζηε ε απηφ ην ζελάξην ν δηαρεηξηζηήο δηαγξάθε έλαλ ρξήζηε απφ ην ζχζηεκα. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απφ ην κελνχ δηαγξαθή ρξήζηε. Δπηιέγεη ηνλ ρξήζηε πνπ ζέιεη λα δηαγξάςεη θαη παηάεη ην θνπκπί «Γηαγξαθή». Ο ρξήζηεο δηαγξάθεηαη απφ ην ζχζηεκα. ελάξην 4 Πξνζζήθε καζήκαηνο ε απηφ ην ζελάξην ν δηαρεηξηζηήο εηζάγεη έλα λέν κάζεκα ζην ζχζηεκα. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απφ ην κελνχ πξνζζήθε λένπ καζήκαηνο. πκπιεξψλεη ηελ θφξκα κε ηα ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο. Με ην θνπκπί «Πξνζζήθε» γίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ καζήκαηνο. ελάξην 5 Γηαγξαθή καζήκαηνο ε απηφ ην ζελάξην ν δηαρεηξηζηήο δηαγξάθε έλα κάζεκα απφ ην ζχζηεκα. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απφ ην κελνχ δηαγξαθή καζήκαηνο. Δπηιέγεη ην κάζεκα πνπ ζέιεη λα δηαγξάςεη θαη παηάεη ην θνπκπί «Γηαγξαθή». Σν κάζεκα δηαγξάθεηαη απφ ην ζχζηεκα. ελάξην 6 Πξνζζήθε λένπ ε απηφ ην ζελάξην ν δηαρεηξηζηήο εηζάγεη έλα λέν ζην ζχζηεκα. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απφ ην κελνχ πξνζζήθε λένπ. πκπιεξψλεη ηελ θφξκα κε ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ. Με ην θνπκπί «Πξνζζήθε» γίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ λένπ. ελάξην 7 Γηαγξαθή λένπ ε απηφ ην ζελάξην ν δηαρεηξηζηήο δηαγξάθε έλα λέν απφ ην ζχζηεκα. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απφ ην κελνχ δηαγξαθή λένπ. 32

33 Δπηιέγεη ην λέν πνπ ζέιεη λα δηαγξάςεη θαη παηάεη ην θνπκπί «Γηαγξαθή». Σν λέν δηαγξάθεηαη απφ ην ζχζηεκα. ελάξην 8 Πξνζζήθε ζέκαηνο παλειιελίωλ ε απηφ ην ζελάξην ν δηαρεηξηζηήο πξνζζέηεη έλα λέν ζέκα παλειιελίσλ εμεηάζεσλ ζην ζχζηεκα. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απφ ην κελνχ παλειιήληεο. πκπιεξψλεη ηελ θφξκα, επηιέγεη ηελ εηθφλα πνπ ζέιεη θαη παηάεη ην θνπκπί «Πξνζζήθε». Σν λέν ζέκα απνζεθεχεηαη ζην ζχζηεκα. ελάξην 9 Πξνζζήθε βάζεωλ παλειιελίωλ ε απηφ ην ζελάξην ν δηαρεηξηζηήο πξνζζέηεη έλα λέν αξρείν κε ηηο βάζεηο ησλ παλειιελίσλ ζην ζχζηεκα. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απφ ην κελνχ βάζεηο. πκπιεξψλεη ηελ θφξκα, επηιέγεη ηελ εηθφλα πνπ ζέιεη θαη παηάεη ην θνπκπί «Πξνζζήθε». Σν λέν αξρείν κε ηηο βάζεηο απνζεθεχεηαη ζην ζχζηεκα. ελάξην 10 Γηαγξαθή κελπκάηωλ θόξκαο επηθνηλωλίαο ε απηφ ην ζελάξην ν δηαρεηξηζηήο δηαγξάθε ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλνληαη απφ ηελ θφξκα επηθνηλσλίαο. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απφ ην κελνχ επηθνηλσλία. Δπηιέγεη ην κήλπκα πνπ ζέιεη θαη παηάεη ην θνπκπί «Γηαγξαθή». Σν κήλπκα δηαγξάθεηαη απφ ην ζχζηεκα. ελάξην 11 Αιιαγή θωδηθνύ ε απηφ ην ζελάξην ν δηαρεηξηζηήο αιιάδεη ηνλ θσδηθφ εηζαγσγήο ηνπ ζην ζχζηεκα. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απφ ην κελνχ αιιαγή θσδηθνχ. πκπιεξψλεη ηνλ παιηφ θσδηθφ θαη δχν θνξέο ηνλ λέν θσδηθφ θαη παηάεη ην θνπκπί «Αιιαγή». Ο λένο θσδηθφο απνζεθεχεηαη ζην ζχζηεκα. ελάξην 12 Δπηθνηλωλία 33

34 Σν ζελάξην απηφ ηζρχεη γηα φιεο ηηο νκάδεο ρξεζηψλ. ε απηφ ην ζελάξην ν ρξήζηεο επηθνηλσλεί κε ην θξνληηζηήξην κέζσ ηεο θφξκαο επηθνηλσλίαο. Ο ρξήζηεο επηιέγεη απφ ην κελνχ επηθνηλσλία. πκπιεξψλεη ηελ θφξκα επηθνηλσλίαο κε ηα ζηνηρεία πνπ ζέιεη θαη παηάεη ην θνπκπί «Δίζνδνο». Σν ζχζηεκα θαηαρσξεί ηα δεδνκέλα ηεο θφξκαο. ελάξην 13 Δπηηπρόληεο Σν ζελάξην απηφ ηζρχεη γηα φιεο ηηο νκάδεο ρξεζηψλ. ε απηφ ην ζελάξην ν ρξήζηεο αλαδεηάεη απφ ην ζχζηεκα ηνπο επηηπρφληεο ηνπ έηνπο πνπ επηζπκεί. Ο ρξήζηεο επηιέγεη απφ ην κελνχ επηηπρφληεο. Δπηιέγεη απφ ηελ ιίζηα ην έηνο πνπ ζέιεη θαη παηάεη ην θνπκπί «Δπηηπρφληεο». Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηελ ιίζηα κε ηνπο επηηπρφληεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο Γηαγξάκκαηα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο (Use case diagrams) Σν κνληέιν πεξηπηψζεσλ ρξήζεο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο ζηηο αληηθεηκελνζηξαθείο κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ φπσο ε ICONIX θαη ε RUP θαζψο ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. ην κνληέιν πεξηπηψζεσλ ρξήζεο θαηαγξάθνληαη νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ δηεξεπλψληαο εμαληιεηηθά φια ηα πηζαλά ζελάξηα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο [5]. Μία πεξίπησζε ρξήζεο (use case) είλαη κηα αθνινπζία ελεξγεηψλ πνπ έλαο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο (ζπλήζσο πξφθεηηαη γηα άλζξσπν αιιά κπνξεί λα είλαη νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή νληφηεηα φπσο έλα άιιν ζχζηεκα) πξαγκαηνπνηεί ζην ζχζηεκα γηα λα επηηχρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Μία πεξίπησζε ρξήζεο απεηθνλίδεηαη δηαγξακκαηηθά σο κία έιιεηςε κέζα ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην φλνκά ηεο. Σν ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο ελφο ζπζηήκαηνο ζπληζηνχλ ην δηάγξακκα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο. ηα δηαγξάκκαηα απηά είλαη ζεκαληηθφ εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο λα απεηθνληζηνχλ νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε πεξίπησζε. Οη ρξήζηεο απεηθνλίδνληαη σο ζρεκαηηθά 34

35 αλζξσπάθηα (stick persons). Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ρξήζηε θαη πεξίπησζεο ρξήζεο απεηθνλίδεηαη κε κηα γξακκή κεηαμχ ηνπο (ε νπνία θαιφ είλαη λα κελ έρεη νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε γηα ηελ απνθπγή παξεξκελεηψλ). Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη έλα δηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή, έλα δηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαρεηξηζηή θαη έλα δηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ επηζθέπηε. Δηθόλα 1 - Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο δηαρεηξηζηή 35

36 Δηθόλα 2 - Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο καζεηή Δηθόλα 3 - Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο επηζθέπηε Γηάγξακκα Κιάζεσλ (Class diagram) Σα δηαγξάκκαηα θιάζεσλ πεξηγξάθνπλ ηηο νληφηεηεο πνπ απαξηίδνπλ έλα ζχζηεκα θαη ηηο ζηαηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο [5]. Απνηεινχληαη απφ θιάζεηο (classes) θαη ζρέζεηο (relationships). Οη θιάζεηο απεηθνλίδνληαη κε φλνκα (ην φλνκα είλαη ζε πιάγηνπο ραξαθηήξεο φηαλ πξφθεηηαη γηα αθεξεκέλε θιάζε abstract class), ηδηφηεηεο (attributes) θαη κεζφδνπο. Οη ηδηφηεηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ νξαηφηεηά ηνπο (visibility) ζε public (+), private (-), package (~), protected (#). Οη ηδηφηεηεο ραξαθηεξίδνληαη επίζεο απφ ηελ πνιιαπιφηεηά ηνπο σο εμήο: 36

37 1 (αθξηβψο κία) 0..1 (κία ή θακία) *, ή 0..* (θακία ή νζεζδήπνηε) n..m (απφ n έσο m, φπνπ m κπνξεί λα είλαη θαη *) Οη κέζνδνη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ νξαηφηεηά ηνπο φπσο θαη νη ηδηφηεηεο. Οη κέζνδνη θαη νη ηδηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θιάζε θαη φρη ζηα ζηηγκηφηππά ηεο (static) αλαγξάθνληαη κε πιάγηνπο ραξαθηήξεο. Οη ζρέζεηο ζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο ηηο θιάζεηο ελφο δηαγξάκκαηνο. Ζ UML νξίδεη ηηο εμήο βαζηθέο ζρέζεηο: Δμάξηεζε (dependency), ε νπνία δείρλεη φηη κία αιιαγή ζε κία θιάζε επεξεάδεη κία άιιε θιάζε. Γελίθεπζε (generalisation), ε νπνία δείρλεη φηη κηα θιάζε είλαη έλαο πην εμεηδηθεπκέλνο ηχπνο κηαο άιιεο θιάζεο. χλδεζε (association), ε νπνία δείρλεη φηη κία θιάζε έρεη κία δνκηθή ζχλδεζε κε κία άιιε θιάζε. Ζ ζχλζεζε (composition), είλαη κία ζχλδεζε πνπ απεηθνλίδεη ηε ζρέζε κίαο θιάζεο πνπ ζπληίζεηαη απφ θάπνηεο έηζη ψζηε θάζε ζηηγκηφηππν ελφο ζπζηαηηθνχ πξέπεη λα αλήθεη ζε έλα θαη κφλν έλα ζηηγκηφηππν ηεο ζπληηζέκελεο θιάζεο. Τινπνίεζε (realisation), ε νπνία δείρλεη φηη κία θιάζε πινπνηεί θάπνηα πξνδηαγξαθή (specification). Ζ πξνδηαγξαθή ζπλήζσο είλαη κηα δηεπαθή (interface). Παξαθάησ βιέπεηε ην δηάγξακκα θιάζεσλ ηεο εθαξκνγήο 37

38 Δηθόλα 4 - Γηάγξακκα θιάζεσλ 2.3. Η βάζε δεδνκέλσλ πνπ απαηηείηαη πζρεηίζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ινγηζκηθνύ Δηζαγσγή Με ηνλ φξν βάζε δεδνκέλσλ ελλνείηαη κία ζπιινγή απφ ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλα (formatted) ζρεηηδφκελα δεδνκέλα. Έλαο ηειεθσληθφο θαηάινγνο, γηα παξάδεηγκα, ζεσξείηαη βάζε δεδνκέλσλ, θαζψο απνζεθεχεη θαη νξγαλψλεη ζρεηηδφκελα ηκήκαηα πιεξνθνξίαο, φπσο είλαη ην φλνκα θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ. Ωζηφζν, ζηνλ θφζκν ησλ ππνινγηζηψλ, κε ηνλ φξν βάζε δεδνκέλσλ αλαθεξφκαζηε ζε κηα ζπιινγή ζρεηηδφκελσλ δεδνκέλσλ ηκεκάησλ πιεξνθνξίαο ειεθηξνληθά απνζεθεπκέλσλ. Πέξα απφ ηελ εγγελή ηεο ηθαλφηεηα λα απνζεθεχεη δεδνκέλα, ε βάζε δεδνκέλσλ παξέρεη βάζεη ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ ηξφπνπ ηεξάξρεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζε πξνγξάκκαηα ή ζπιινγέο πξνγξακκάησλ, ηα απνθαινχκελα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 38

39 πεξηερνκέλνπ, ηε δπλαηφηεηα γξήγνξεο άληιεζεο θαη αλαλέσζεο ησλ δεδνκέλσλ [1]. ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ην ζθεπηηθφ θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθινπζήζακε γηα ηελ ζρεδίαζε κηαο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ήηαλ απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξέζεη ε πιεξνθνξία ηνπ θξνληηζηεξίνπ κέζεο εθπαίδεπζεο λα απνζεθεπηεί θαη λα δηαρεηξηζηεί αλαιφγσο απφ ρξεζηέο θαη δηαρεηξηζηέο ρεδίαζε θαη εξεπλά γηα ηελ βάζε Mysql Ζ θαιή ζρεδίαζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο πςειήο απφδνζεο. Απηφ πνπ απνηεινχζε θπξίσο κέιεκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα βξεζεί έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο θαηαζθεπήο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ηέηνηαο ψζηε λα ππάξρνπλ βέιηηζηεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πηλάθσλ ηνπ (θαλνληθνπνίεζε), εχθνιε θαη γξήγνξε αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ ηφζν ζε δηαδηθηπαθφ φζν θαη ζε ηνπηθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. Internet, Intranet, LAN, Local,Pc). Ζ γιψζζα MySQL (Structured Query Language) είλαη ε πην δηαδνκέλε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κε επηθνηλσλία ηνπ ρξεζηή κε ζρεζηαθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα γιψζζα κε δηαδηθαζηηθή ζηελ νπνία ν ρξήζηεο δηαηππψλεη δηάθνξα αηηήκαηα θαη ην DBMS αλαιακβάλεη λα ηθαλνπνηήζεη [2]. Δθηφο απφ ηελ απφδνζε ππάξρεη ην ζέκα ηεο ζπληήξεζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζηε βάζε, απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη έπξεπε λα απνζεθεχνληαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα επαλαιακβαλφκελα δεδνκέλα γηα λα πεξηνξίζνπκε έηζη ηνλ κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ ησλ θξνληηζηεξίσλ κέζεο εθπαίδεπζεο ψζηε λα πεξηνξίζνπκε έηζη ηα ιάζε θαη λα απμήζνπκε ηελ ηαρχηεηα. ηελ πεξίπησζε ελφο δηαδηθηπαθνχ θξνληηζηεξίνπ κέζεο εθπαίδεπζεο ε πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο βάζεο δεδνκέλσλ κπνξνχζε λα γίλεη εχθνια θαη απνηειεζκαηηθά κε ηελ γισζζά MySql. Ζ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ MySQL ππνζηεξίδεη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθεξαίσλ αξηζκψλ, αξηζκψλ θηλεηήο ππνδηαζηνιήο, δεθαδηθψλ, αιθαξηζκεηηθψλ, Varchar (ζεηξέο ραξαθηήξσλ κεηαβιεηνχ κήθνπο), δπαδηθψλ αξηζκψλ (γηα ηα κε δνκεκέλα δεδνκέλα), θεηκέλσλ (γηα θείκελα) [3]. Γηα ηελ 39

40 δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ζε γισζζά MySQL ρξεηάζηεθε λα γίλεη πξνζνκνίσζε ελφο ζπζηήκαηνο server ζηνλ ππνινγηζηή. Ο Wamp server καο δίλεη απηήλ ηελ δπλαηφηεηα λα εγθαηαζηήζνπκε ζηνλ ππνινγηζηή καο γξήγνξα θαη εχθνια Apache, Php,Mysql, PhpMyadmin ρσξίο λα ρξεηάδνληαη παξάκεηξνη θαη θάπνηα πεξεηαίξσ εξγαζία απφ εκάο Δγθαηάζηαζε ηνπ wamp server Γηα λα εγθαηαζηήζνπκε, ινηπφλ, ην wamp server ην θαηεβάδνπκε δσξεάλ απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα wampserver θαη αθινπζνχκε ηoλ νδεγφ εγθαηάζηαζεο. Δηθόλα 5 Δγθαηάζηαζε ηνπηθνύ server Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην ζηελ γξακκή εξγαζηψλ γηα ην WAMP Server. Σν παξαπάλσ κελνχ είλαη απηφ πνπ ζα πάξεηε εάλ απιψο θάλεηε αξηζηεξφ θιηθ κηα θνξά ζην εηθνλίδην. Δμ νξηζκνχ ν δηαθνκηζηήο έρεη ξπζκηζηεί κε έλα αξρείν index.php. 40

41 Δηθόλα 6: Δγθαηάζηαζε ηνπηθνύ server Γηα λα ρεηξηζηνύκε ηνλ wamp server ζηνλ ππνινγηζηή ρξεηάδεηαη κνλό έλαο θπιινκεηξεηήο Δπηιέγνληαο ηελ δεχηεξε επηινγή ηνπ κελνχ phpmyadmin καο αλνίγεη ην παξαθάησ παξάζπξν ζε έλαλ θπιινκεηξεηή φπνπ κέζα απφ απηφ ην πεξηβάιινλ κπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη ηνπο πίλαθεο. Δηθόλα 7: Γηεπαθή ρεηξηζκνύ βάζεο δεδνκέλσλ 41

42 Όπσο βιέπνπκε θαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα καο δίλεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ελφο νινθιεξσκέλνπ server. Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε βάζεηο δεδνκέλσλ ή πίλαθεο κέζα απφ γξαθηζηηθφ πεξηβάιινλ ή απφ θψδηθα sql. Μπνξνχκε, επίζεο, λα ηνπο επεμεξγαζηνχκε, λα δηαγξάςνπκε ή λα δεκηνπξγήζνπκε ζρέζεηο πηλάθσλ, λα δψζνπκε δηθαηψκαηα ρξεζηψλδηαρεηξηζηψλ θ.α. Σν πεξηβάιινλ απηφ είλαη εχθνιν ζηελ εθκάζεζε θαη πνιχ εχθνιν ζηελ δηαρείξηζή ηνπ αθνχ ρξεηάδεηαη κφλν γλψζεηο ηεο Mysql γιψζζαο. Δηθόλα 8: ρεδίαζε ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ Γεκηνπξγία πηλάθσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ Πίλαθαο admin CREATE TABLE `admin` (`username` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, `password` varchar(32) character set utf8 NOT NULL, `fname` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, `lname` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, `date` date NOT NULL, PRIMARY KEY (`username`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 42

43 Πίλαθαο 1: Αdmin Πίλαθαο base CREATE TABLE `base` (`year` int(10) unsigned NOT NULL, `file` varchar(30) character set utf8 NOT NULL, `active` int(10) unsigned NOT NULL, PRIMARY KEY (`year`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; Πίλαθαο 2: Base Πίλαθαο communication CREATE TABLE `communication` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, `date` date NOT NULL, `name` varchar(30) character set utf8 NOT NULL, ` ` varchar(50) character set utf8 NOT NULL, `phone` varchar(10) character set utf8 NOT NULL, `subject` varchar(30) character set utf8 NOT NULL, `message` varchar(100) character set utf8 NOT NULL, `active` int(10) unsigned NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=17 ; 43

44 Πίλαθαο 3: Communication Πίλαθαο exams CREATE TABLE `exams` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, `year` int(10) unsigned NOT NULL, `lesson` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, `school` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, `file` varchar(30) character set utf8 NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ; Πίλαθαο 4: Δxams Πίλαθαο goal CREATE TABLE `goal` ( `code` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, `fname` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, `lname` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, `level` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, `school` varchar(40) character set utf8 NOT NULL, `city` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, `year` int(10) unsigned NOT NULL, PRIMARY KEY (`code`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 44

45 Πίλαθαο 5: Goal Πίλαθαο gradation CREATE TABLE `gradation` ( `student` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, `lesson` varchar(6) character set utf8 NOT NULL, `grade` int(10) unsigned NOT NULL, `mark` varchar(15) character set utf8 NOT NULL, PRIMARY KEY (`student`,`lesson`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; Πίλαθαο 6: Gradation Πίλαθαο lesson CREATE TABLE `lesson` ( `id` varchar(6) character set utf8 NOT NULL, `title` varchar(50) character set utf8 NOT NULL, `level` int(10) unsigned NOT NULL, `professor` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, `school` int(10) unsigned NOT NULL, `credit` int(10) unsigned NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; Πίλαθαο 7: Lesson Πίλαθαο news CREATE TABLE `news` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, `date` date NOT NULL, `title` varchar(30) character set utf8 NOT NULL, `text` varchar(100) character set utf8 NOT NULL, `file` varchar(30) character set 45

46 utf8 NOT NULL, `writer` varchar(30) character set utf8 NOT NULL, `active` int(10) unsigned NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ; Πίλαθαο 8: News Πίλαθαο online CREATE TABLE `online` ( `username` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, `id` int(10) unsigned NOT NULL, PRIMARY KEY (`username`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; Πίλαθαο 9: Online Πίλαθαο professor CREATE TABLE `professor` ( `username` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, `password` varchar(32) character set utf8 NOT NULL, `fname` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, `lname` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, `birthday` date NOT NULL, `address` varchar(30) character set utf8 NOT NULL, `city` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, `phone` varchar(10) character set utf8 NOT NULL, `mobile` varchar(10) character set utf8 NOT NULL, ` ` varchar(50) character set utf8 NOT NULL, `universe` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, PRIMARY KEY (`username`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 46

47 Πίλαθαο 10: Professor Πίλαθαο program CREATE TABLE `program` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, `lesson` varchar(6) character set utf8 NOT NULL, `professor` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, `date` date NOT NULL, `time` time NOT NULL, `class` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, `level` int(10) unsigned NOT NULL, `supervisor` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; Πίλαθαο 11: Program 47

48 Πίλαθαο student CREATE TABLE `student` ( `username` varchar(15) character set utf8 NOT NULL, `password` varchar(32) character set utf8 NOT NULL, `fname` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, `lname` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, `father` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, `birthday` date NOT NULL, `address` varchar(30) character set utf8 NOT NULL, `city` varchar(20) character set utf8 NOT NULL, `phone` varchar(10) character set utf8 NOT NULL, `mobile` varchar(10) character set utf8 NOT NULL, ` ` varchar(50) character set utf8 NOT NULL, PRIMARY KEY (`username`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; Πίλαθαο 12: Student 48

49 Κεθάιαην 3: Η παξαγσγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνύ Πεξίιεςε Ζ δηαδηθαζία ηηο παξαγσγήο ηνπ ινγηζκηθνχ ήηαλ κηα δχζθνιε απφθαζε. Ζ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ ινγηζκηθνχ απαηηνχζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο. Δθηφο απηνχ, ε πνιππινθφηεηα θαη ην κέγεζνο ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ ινγηζκηθνχ απαηηνχζε ηελ ζπλερή επαθή κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ. Σν θνκκάηη απηφ ήηαλ πνπ έθαλε ηελ αλάπηπμή ηνπ αθφκε πην δχζθνιε. Γηα ην ιφγν απηφ απνθαζίζακε λα θάλνπκε ζπλδπαζκφ ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ εξγαιείσλ θαη γισζζψλ ηα νπνία δηεπθφιπλαλ αξθεηά ηε δνπιεηά καο θαη ηαπηφρξνλα δηαζθάιηζαλ ηελ παξαγσγή πνηνηηθνχ θψδηθα θαη ηελ ζηαζεξή ιεηηνπξγία ηνπ Η παξαγσγή ηνπ ινγηζκηθνύ - Δξγαιεία δεκηνπξγίαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζπλαιιαγψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο εξγαιεία δεκηνπξγίαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο: HTML CSS JavaScript PHP MySql Apache Web Server Ο Apache Web Server είλαη απηφ αθξηβψο πνπ δειψλεη ην φλνκά ηνπ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα έλαλ εμππεξεηεηή (server) ηνπ παγθφζκηνπ Ηζηνχ (Web). Με ηνλ φξν server ελλννχκε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πνπ θηινμελνχλ ηζηνζειίδεο. Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ην κεράλεκα εμππεξεηεηή (hardware) αιιά θαη γηα ην πξφγξακκα (software). ηε παξάγξαθν απηή ζα αζρνιεζνχκε κφλν κε ην software θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ Apache. 49

50 Δηθόλα 9: Λνγόηππν Apache server Ο Apache εγθαζίζηαηαη ζε έλαλ ππνινγηζηή ν νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα φπσο Linux, Unix, Microsoft Windows, GNU, FreeBSD, Solaris, Novell NetWare, Mac OS X, OS/2, TPF. Ο ξφινο ηνπ Apache είλαη λα αλακέλεη αηηήζεηο απφ δηάθνξα πξνγξάκκαηα ρξήζηεο (clients) φπσο είλαη έλαο ν θπιινκεηξεηήο (browser) ελφο ρξήζηε θαη ζηε ζπλέρεηα λα εμππεξεηεί απηέο ηηο αηηήζεηο ζεξβίξνληαο ηηο ζειίδεο πνπ δεηνχλ είηε απεπζείαο κέζσ κηαο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο (URL), είηε κέζσ ελφο ζπλδέζκνπ (link). Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Apache εμππεξεηεί απηέο ηηο αηηήζεηο, είλαη ζχκθσλνο κε ηα πξφηππα πνπ νξίδεη ην πξσηφθνιιν HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Σν μεθίλεκα θαη ε εμέιημε ηνπ Apache Ζ πεξίνδνο έλαξμεο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξνλνινγείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 1990, φηαλ άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ Robert McCool, σο έλα project ηνπ National Center for Supercomputing Applications (NCSA) κε ην φλνκα HTTPd (HTTP daemon). Σν 1994 ν Robert McCool απνρψξεζε απφ ην NCSA κε απνηέιεζκα ην NCSA HTTPd λα κείλεη ζρεδφλ εγθαηαιεηκκέλν, πέξα απφ θάπνηεο δηνξζψζεηο (patches) πνπ αλέπηπζζαλ θαη δηέλεηκαλ εθηφο απφ ηνλ McCool θαη άιινη πξνγξακκαηηζηέο,. Σν 1995 αλέιαβε ην πξφγξακκα ην Ίδξπκα Λνγηζκηθνχ Apache (Apache Software Foundation), ην νπνίν δηαηεξεί ηελ επνπηεία ηνπ έσο θαη ζήκεξα. Ο Apache ζήκεξα Ο Apache HTTP αλαπηχζζεηαη απφ ηελ Κνηλφηεηα Αλνηρηνχ Λνγηζκηθνχ θαη ε επνπηεία, ππνζηήξημε, θαη δηάζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη απφ ην Apache Software Foundation. Σν πξφγξακκα είλαη αλνηρηνχ θψδηθα (open source), θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ρξήζεο 50

51 ηνπ (license), δηαηίζεηαη δσξεάλ θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ ειεχζεξα απφ ην ρξήζηε πξνζζήθεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ θψδηθα ηνπ. Η πξνέιεπζε ηνπ νλόκαηνο ηνπ Τπάξρνπλ δχν εθδνρέο ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ. Ζ πξψηε εληνπίδεηαη ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, ηφηε πνπ σο NCSA HTTPd έπξεπε λα αλαπηχζζνληαη ζπλερψο δηνξζψζεηο (patches) γηα λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ αξρηθφ ηνπ θψδηθα κε απνηέιεζκα λα ηνπ δνζεί ην φλνκα a patchy server. Ζ δεχηεξε εθδνρή ζχκθσλα κε ην ίδξπκα Apache, αλαθέξεη φηη ην φλνκα απηφ δφζεθε πξνο ηηκήλ ησλ ηζαγελψλ Ηλδηάλσλ ηεο Ακεξηθήο θαη ζπκβνιίδεη ην καρεηηθφ πλεχκα θαη ηελ αληνρή. Χαξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ Apache HTTP Ο Apache δηαζέηεη πνηθηιία ραξαθηεξηζηηθψλ θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κηα κεγάιε γθάκα εθαξκνγψλ κε ηηο νπνίεο θαη ζπλεξγάδεηαη. Οη δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ θαζαπηνχ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δελ είλαη θαη ηφζν πνιιά. Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φκσο, ην νπνίν θαη ηνπ δίλεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο, είλαη φηη κπνξεί λα πξνζαξκφζεη επάλσ ηνπ πνιιέο πξνζζήθεο πξνγξακκάησλ (modules), ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο παξέρνπλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Μεξηθά απφ ηα πην γλσζηά modules ηνπ Apache HTTP είλαη ηα modules πηζηνπνίεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα mod_access, mod_auth, mod_digest θ.ιπ. Παξέρεη επίζεο SSL ζε TLS κέζσ ησλ (mod_ssl), θαη proxy module (mod_proxy), πξαγκαηνπνηεί αλαθαηεπζχλζεηο δηεπζχλζεσλ (URL rewrites) κέζσ ηνπ mod_rewrite, θαηαγξαθέο ζπλδέζεσλ κέζσ ηνπ mod_log_config, ζπκπίεζε αξρείσλ κέζσ ηνπ mod_gzip θαη πνιιά άιια modules ηα νπνία δηαηίζεληαη είηε απφ ην Apache Software Foundation, είηε απφ ηξίηεο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ δπλαηφηεηα ηνπ Apache HTTP, είλαη φηη κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε δηάθνξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Ο Apache HTTP ππνζηεξίδεη επίζεο αξθεηέο δηάζεκεο εθαξκνγέο θαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ φπσο MySQL, PHP, Perl, Python θ.ιπ. Απηά είλαη κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πνπ θάλνπλ ηνλ Apache ηνλ πην δεκνθηιή Web Server απφ ην 1996 έσο ηηο κέξεο καο. Πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ ηζηνρψξσλ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, ρξεζηκνπνηεί ηνλ Apache σο εμππεξεηεηή. Σν ππφινηπν πνζνζηφ θαιχπηνπλ 51

52 αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα, φπσο ην Microsoft Internet Information Services (IIS), ν Sun Java System Web Server, ν Zeus Web Server θα HTML H HTML είλαη ην αθξσλχκην ησλ ιέμεσλ HyperText Markup Language (γιψζζα κνξθνπνίεζεο ππεξθεηκέλνπ) θαη είλαη ε βαζηθή γιψζζα δφκεζεο ζειίδσλ ηνπ World Wide Web (www ή απιά ηζηνχ: Web). Δίλαη κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζεκάλεη έλα ηκήκα θεηκέλνπ θαη λα ην θάλεη λα εκθαλίδεηαη θαιχηεξα. Δπηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε ήρνπ θαη εηθφλσλ ζηηο web ζειίδεο. Αξρηθά είρε θαηαζθεπαζζεί κε ζθνπφ κφλν ηελ κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ, αιιά κεγάισζε θαη ελζσκάησζε ζρεδηαζηηθέο ηερληθέο θ.α [4]. Ζ γιψζζα ρξεζηκνπνηεί έλα αξηζκφ απφ tags (εηηθέηεο) γηα ηελ κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ, γηα ηελ δεκηνπξγία ζπλδέζκσλ (links) κεηάβαζεο αλάκεζα ζε ηζηνζειίδεο, γηα ηελ εηζαγσγή εηθφλσλ, ήρνπ θ.α. Όηαλ έλαο Web Browser αλνίγεη έλα αξρείν HTML ηα ζηνηρεία tags (εηηθέηεο) κεηαθξάδνληαη ζε θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά κε απνηειέζκαηα ηελ εκθάληζε θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο. Ζ html ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εθαξκνγή καο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ζειίδσλ θαη ηελ ζρεδίαζε πάλσ ζε απηέο φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ φπσο θφξκεο εηζαγσγήο, θφξκεο αλαδήηεζεο, εηθφλεο θ.α. Δθδόζεηο HTML Σν 1990 ν Tim Berners-Lee απφ ην Cern, ην εξγαζηήξην θπζηθήο ηεο Γελεχεο, δεκηνχξγεζε έλα λέν πξσηφθνιιν κε ην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνληαη θάζε είδνο αξρείσλ θαη αληηθεηκέλσλ κέζα απφ ην Internet. Σν πξσηφθνιιν απηφ νλνκάζηεθε HTTP (HyperText Transfer Protocol) θαη ζεκαηνδφηεζε ηελ αξρή ηνπ WWW φπσο ην μέξνπκε ζήκεξα. Οη ζειίδεο πνπ ήηαλ ε βάζε ηνπ WWW ήηαλ γξακκέλεο ζηελ πξψηε έθδνζε ηεο γιψζζαο HTML. Σν 1994 αλαπηχζζεηαη ην πξφηππν HTML 2.0 απφ έλα δηεζλή νξγαληζκφ (Internet Engineering Task Force). Ζ επφκελε έθδνζε ε 3.0 δελ έγηλε απνδεθηή απφ ηηο Microsoft θαη Netscape νπφηε γξήγνξα αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ έθδνζε 3.2 (1996). Ζ ηειεπηαία πεξηειάκβαλε πνιιέο απφ ηηο ζεκάλζεηο (tags) πνπ είραλ εηζάγεη νη δχν εηαηξίεο. Ζ έθδνζε 4.0 παξνπζηάζηεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ

53 Γιώζζεο Πξνγξακκαηηζκνύ ζην Internet Οη ελδνγελείο αδπλακίεο ηεο HTML, κηαο θαηεμνρήλ γιψζζαο κνξθνπνίεζεο ππεξθεηκέλνπ, ζχληνκα νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ ζην Internet. Ζ ρξήζε ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ θξίζεθε απαξαίηεηε αθνχ ε εμάπισζε ηνπ Internet θαη ε ρξήζε ησλ ζειίδσλ HTML γηα αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ρξήζηεο (δπλακηθή απνζηνιή θαη ιήςε δεδνκέλσλ) δελ κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο HTML. Αξρηθά, αλαπηχρζεθε απφ ηελ εηαηξεία Netscape ε γιψζζα JavaScript ε νπνία, φπσο θαη ε HTML κεηαθξάδεηαη απφ ηνλ Web Browser θαηά ηελ εκθάληζε ηεο ζειίδαο. H Microsoft αλέπηπμε απφ ηελ πιεπξά ηεο κηα δηθή ηεο έθδνζε ηεο γιψζζαο JavaScript ηελ νπνία νλφκαζε JScript θαη κηα έθδνζε ηεο γιψζζαο Basic εηδηθά γηα ην Internet πνπ νλφκαζε VBScript. Έηζη πιένλ κε ηελ ρξήζε ησλ παξαπάλσ γισζζψλ είλαη δπλαηφ λα ειεγρζνχλ θαη λα πξνγξακκαηηζηνχλ φια ζρεδφλ ηα αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη κία ηζηνζειίδα θαη κε ηε ρξήζε είηε εληνιψλ δηαδηθαζηηθνχ ραξαθηήξα, είηε εληνιψλ δηαθιάδσζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δνκή [if then else ]. Ζ ρξήζε ηέηνηνπ είδνπο "πξνγξακκάησλ" ή φπσο νλνκάδνληαη "scripts" είλαη δηαδηθαζία πνπ έρεη κεγάιεο απαηηήζεηο ζε πξνγξακκαηηζκφ θαη απεπζχλεηαη ζε πξνγξακκαηηζηέο θαη κφλν. Γεκηνπξγία αξρείωλ HTML Ζ δεκηνπξγία αξρείσλ HTML είλαη πνιχ απιή. Αξθεί λα ηξέμνπκε έλαλ νπνηνδήπνηε δηνξζσηή θεηκέλνπ text, φπσο ην Notepad ησλ Windows. Να γξάςνπκε ηνλ θψδηθα HTML πνπ επηζπκνχκε θαη λα ην απνζεθεχζνπκε (ζψζνπκε) ζε έλα αξρείν κε θαηάιεμε.htm ή.html. πλήζσο απνζεθεχνπκε κε επέθηαζε.html φηαλ ζα δεκνζηεχζνπκε ηα αξρεία καο ζε δηαθνκηζηή Unix. Αληίζεηα ν εμππεξεηεηήο Windows NT θαηαιαβαίλεη ηα αξρεία θαη ζαλ.htm θαη ζαλ.html CSS (Cascading Style Sheets) Σν CSS είλαη κηα απιή γιψζζα πνπ καο βνεζάεη λα νξίζνπκε κε ζαθήλεηα θαη ηδηαίηεξε επειημία ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εκθαλίδνληαη (κνξθνπνίεζε) ηα δηάθνξα ζηνηρεία ζηελ ηζηνζειίδα καο. Αθξηβψο απηή ήηαλ θαη ε ρξήζε ηεο ζηελ εθαξκνγή καο, δειαδή λα νξίζνπκε πσο ζα εκθαλίδνληαη ηα θείκελα ζηηο ζειίδεο καο, νη ππεξζχλδεζκνη, νη εηθφλεο, ην θφλην ησλ ζειίδσλ [4]. 53

54 Πιενλεθηήκαηα ρξήζεο CSS έλαληη HTML attributes Πνιχ κεγαιχηεξε επειημία. Σν CSS θαηέζηεζε εθηθηέο κνξθνπνηήζεηο νη νπνίεο ήηαλ αδχλαηεο ή πνιχ δχζθνιεο κε ηελ θιαζζηθή HTML. Δπθνιφηεξε ζπληήξεζε ησλ ηζηνζειίδσλ. Ζ εκθάληζε ελφο νιφθιεξνπ site κπνξεί λα ειέγρεηαη απφ έλα κφλν εμσηεξηθφ αξρείν CSS. Έηζη, θάζε αιιαγή ζην ζηπι ηεο ηζηνζειίδαο κπνξεί λα γίλεηαη κε κηα κνλαδηθή αιιαγή ζε απηφ ην αξρείν, αληί γηα ηελ επεμεξγαζία πνιιψλ ζεκείσλ ζε θάζε ζειίδα πνπ ππάξρεη ζην site. Μηθξφηεξν κέγεζνο αξρείνπ, δεδνκέλνπ φηη ν θάζε θαλφλαο κνξθνπνίεζεο γξάθεηαη κφλν κηα θνξά θαη φρη ζε θάζε ζεκείν πνπ εθαξκφδεηαη. Καιχηεξν SEO (Search engine optimization). Οη κεραλέο αλαδήηεζεο δελ «κπεξδεχνληαη» αλάκεζα ζε πεξηερφκελν θαη ηε κνξθνπνίεζε ηνπ, αιιά έρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ζθέην, νπφηε είλαη πνιχ επθνιφηεξν λα ην θαηαγξάςνπλ θαη λα ην αξρεηνζεηήζνπλ (indexing). Γξεγνξφηεξεο ζειίδεο. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχκε εμσηεξηθφ αξρείν CSS, ν browser ηελ πξψηε θνξά πνπ ζα θνξηψζεη θάπνηα ζειίδα ην απνζεθεχεη ζηελ cache, νπφηε δελ ρξεηάδεηαη λα ην θαηεβάζεη μαλά θάζε θνξά πνπ θαηεβάδεη ν ρξήζηεο θάπνηα άιιε ζειίδα. Πωο εηζάγνπκε CSS ζηε ζειίδα καο Μπνξνχκε λα εηζάγνπκε CSS ζηε ζειίδα καο κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, αλαιφγσο ηελ πεξίπησζε. Οη ηξφπνη απηνί, θαηά ζεηξά θζίλνπζα πξνηεξαηφηεηαο, είλαη: Inline CSS: Αλ επηζπκνχκε λα κνξθνπνηήζνπκε έλα ζηνηρείν κφλν, θαη δελ πξφθεηηαη λα ρξεηαζηνχκε απηφ ην είδνο κνξθνπνίεζεο γηα ηίπνηε άιιν ζην site, κπνξνχκε λα γξάςνπκε CSS properties κέζα ζην attribute style, ην νπνίν ην δηαζέηεη ζρεδφλ θάζε ζηνηρείν html. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, γηα λα θάλνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν θφθθηλε, κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε style= color:red; ζην <p> tag (νινθιεξσκέλα: <p style= color:red; >). Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη αλ θάπνηεο απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ ζα γξάςνπκε εληφο ηεο attribute style ελφο ζηνηρείνπ «ζπγθξνχνληαη» κε θαλφλεο CSS πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα απηφ αιινχ θαη ην αθνξνχλ, ηφηε ν browser ζα επηιέμεη λα 54

55 εθαξκφζεη απηά πνπ γξάςακε εληφο ηνπ attribute style, σο πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην ζηνηρείν απηφ. CSS γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζειίδα: Πνιιέο θνξέο, κπνξεί λα ζέινπκε λα εθαξκφζνπκε θάπνηνπο θαλφλεο CSS κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα θαη φρη γηα φιν ην site (ή λα δηαθνξνπνηήζνπκε ζε θάπνηεο ηδηφηεηεο ηνπο ππάξρνληεο). Έλαο ηξφπνο λα ην θάλνπκε απηφ, γηα λα κελ δεκηνπξγήζνπκε μερσξηζηφ αξρείν CSS είλαη λα εηζάγνπκε εληφο ησλ tags <head>...</head> ηεο ζειίδαο ηνπο θαλφλεο CSS καο κέζα ζε <style> tags (κε ηελ html attribute type ηνπο ζε text/css). Παξαδείγκαηνο ράξηλ, γηα λα θάλνπκε ην ρξψκα γξακκάησλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο γθξη, ζα γξάθακε ζην head ηεο: <style type= text/css > body { color:gray; } </style> Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζπλήζσο φηαλ μεθηλάκε ηελ αλάπηπμε ελφο site, είλαη πην βνιηθφ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηφ ηνλ ηξφπν αξρηθά, κηαο θαη πξέπεη λα επεμεξγαδφκαζηε κφλν έλα αξρείν αληί γηα δχν. Όηαλ ηειεηψλνπκε ηελ πξψηε ζειίδα, ζπλήζσο κεηαθέξνπκε ην CSS πνπ έρνπκε γξάςεη ζε εμσηεξηθφ αξρείν ψζηε λα κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο ίδηνπο θαλφλεο CSS θαη ζηηο άιιεο ζειίδεο ηνπ site καο, ρσξίο λα πξέπεη θπζηθά λα ηνπο θάλνπκε αληηγξαθή ζε θάζε ζειίδα. Δμωηεξηθό αξρείν CSS: Ζ πην «ζσζηή» ρξήζε ηνπ CSS θαη απηή πνπ ζα έπξεπε λα είλαη ε πξψηε ιχζε ζηελ νπνία ζα θαηαθχγνπκε, είλαη ε ρξήζε εμσηεξηθνχ αξρείνπ CSS. Γηα λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε, γξάθνπκε ηνπο θαλφλεο CSS καο ζε έλα αξρείν κε επέθηαζε css (πρ main.css) θαη ζην head ηεο θάζε ζειίδαο ηνπ site καο γξάθνπκε <link href="main.css" type="text/css" /> (αλ ην φλνκα ηνπ αξρείνπ CSS είλαη main.css, αιιηψο πξνθαλψο γξάθνπκε ην ζσζηφ φλνκα αξρείνπ). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κπνξνχκε λα έρνπκε πνιιά αξρεία css ζηελ ίδηα ζειίδα, θαη κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα έρεη πάληα απηφ πνπ έρεη γξαθηεί ηειεπηαίν. 55

56 Δηθόλα 10: HTML JavaScript JavaScript είλαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ε νπνία έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ παξαγσγή δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ εθηέιεζε θψδηθα ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (client-side) ζε ηζηνζειίδεο. Σν πξφηππν ηεο γιψζζαο θαηά ηνλ νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο ECMA νλνκάδεηαη ECMAscript. Ζ ρξήζε ηεο ζηελ εθαξκνγή καο είλαη ζηελ εκθάληζε κελπκάησλ φηαλ πιεθηξνινγνχληαη ιάζνο ζηνηρεία θαη ζηελ απηφκαηε ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ζηνηρείσλ θφξκαο [4]. Ιζηνξία ηεο JavaScript Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ JavaScript δεκηνπξγήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Brendan Eich ηεο εηαηξείαο Netscape κε ηελ επσλπκία Mocha. Αξγφηεξα, κεηνλνκάζηεθε ζε LiveScript, θαη ηειηθά ζε JavaScript, θπξίσο επεηδή ε αλάπηπμή ηεο επεξεάζηεθε πεξηζζφηεξν απφ ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java. LiveScript ήηαλ ην επίζεκν φλνκα ηεο γιψζζαο φηαλ γηα πξψηε θνξά θπθινθφξεζε ζηελ αγνξά ζε βήηα (beta) εθδφζεηο κε ην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ζην Web, Netscape Navigator εθδνρή 2.0 ηνλ επηέκβξην ηνπ Σν LiveScript κεηνλνκάζηεθε ζε JavaScript ζε κηα θνηλή αλαθνίλσζε κε ηελ εηαηξεία Sun Microsystems ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ, 1995, φηαλ επεθηάζεθε ζηελ έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο ζην Web, Netscape εθδνρή 2.0B3. Ζ JavaScript απέθηεζε κεγάιε επηηπρία σο γιψζζα ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (client-side) γηα εθηέιεζε θψδηθα ζε ηζηνζειίδεο, θαη πεξηιήθζεθε ζε 56

57 δηάθνξα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ζην Web. Καηά ζπλέπεηα, ε εηαηξεία Microsoft νλφκαζε ηελ εθαξκνγή ηεο ζε JScript γηα λα απνθχγεη δχζθνια ζέκαηα εκπνξηθψλ ζεκάησλ. JScript πξφζζεζε λένπο κεζφδνπο γηα λα δηνξζψζεη ηα Y2K-πξνβιήκαηα ζηελ JavaScript, νη νπνίνη βαζίζηεθαλ ζηελ java.util.date ηάμε ηεο Java. JScript πεξηιήθζεθε ζην πξφγξακκα Internet Explorer εθδνρή 3.0, ην νπνίν θπθινθφξεζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1996, ε Netscape αλαθνίλσζε φηη είρε ππνβάιεη ηε γιψζζα JavaScript ζην Ecma International (κηα νξγάλσζε ηεο ηππνπνίεζεο ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ) γηα εμέηαζε σο βηνκεραληθφ πξφηππν, θαη ζηε ζπλέρεηα ην έξγν είρε σο απνηέιεζκα ηελ ηππνπνηεκέλε κνξθή πνπ νλνκάδεηαη ECMAScript. Ζ JavaScript έρεη γίλεη κία απφ ηηο πην δεκνθηιείο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ (Web). Αξρηθά, φκσο, πνιινί επαγγεικαηίεο πξνγξακκαηηζηέο ππνηίκεζαλ ηε γιψζζα δηφηη ην θνηλφ ηεο ήηαλ εξαζηηέρλεο ζπγγξαθείο ηζηνζειίδσλ θαη φρη επαγγεικαηίεο πξνγξακκαηηζηέο (θαη κεηαμχ άιισλ ιφγσλ). Με ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο Ajax, ε JavaScript γιψζζα επέζηξεςε ζην πξνζθήλην θαη έθεξε πην επαγγεικαηηθή πξνζνρή πξνγξακκαηηζκνχ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ έλα θαηλνηφκν αληίθηππν ζηελ εμάπισζε ησλ πιαηζίσλ θαη ησλ βηβιηνζεθψλ, ηε βειηίσζε πξνγξακκαηηζκνχ κε JavaScript, θαζψο θαη απμεκέλε ρξήζε ηεο JavaScript έμσ απφ ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ζην Web. Μνληέιν εθηέιεζεο Ζ αξρηθή έθδνζε ηεο Javascript βαζίζηεθε ζηε ζχληαμε ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C, αλ θαη έρεη εμειηρζεί, ελζσκαηψλνληαο πηα ραξαθηεξηζηηθά απφ λεφηεξεο γιψζζεο. Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξνγξακκαηηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (client), πνπ ήηαλ ν θπιινκεηξεηήο (browser) ηνπ ρξήζηε, θαη ραξαθηεξίζηεθε ζαλ client-side γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επεμεξγαζία ηνπ θψδηθα Javascript θαη ε παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πεξηερνκέλνπ HTML δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζην δηαθνκηζηή, αιιά ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηψλ, ελψ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε ζηαηηθέο ζειίδεο HTML. Αληίζεηα, άιιεο γιψζζεο φπσο ε PHP εθηεινχληαη ζην δηαθνκηζηή (server-side γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ). 57

58 Παξά ηελ επξεία ρξήζε ηεο Javascript γηα ζπγγξαθή πξνγξακκάησλ ζε πεξηβάιινλ θπιινκεηξεηή, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηελ αξρή ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηε ζπγγξαθή θψδηθα απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή, απφ ηελ ίδηα ηε Netscape ζην πξντφλ LiveWire, κε κηθξή επηηπρία. Ζ ρξήζε ηεο Javascript ζην δηαθνκηζηή εκθαλίδεηαη πάιη ζήκεξα, κε ηε δηάδνζε ηνπ Node.js, ελφο κνληέινπ πξνγξακκαηηζκνχ βαζηζκέλν ζηα γεγνλφηα (events) PHP Ζ ΡΖΡ είλαη κηα γιψζζα script απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή, ζρεδηαζκέλε εηδηθά γηα ην Web. Μέζα ζε κηα HTML ζειίδα κπνξείηε λα ελζσκαηψζεηε PHP θψδηθα, πνπ ζα εθηειείηαη θάζε θνξά πνπ ζα επηζθέπηεζηε ηε ζειίδα. Ο ΡΖΡ θψδηθαο κεηαθξάδεηε ζην Web δηαθνκηζηή θαη δεκηνπξγεί HTML ή άιιε έμνδν πνπ ζα δεη ν επηζθέπηεο [4]. Ζ ΡΖΡ δεκηνπξγήζεθε ην 1994 θαη ήηαλ αξρηθά ε δνπιεηά ελφο αηφκνπ, ηνπ Rasmus Lerdorf. Τηνζεηήζεθε θαη απφ άιια ηαιαληνχρα άηνκα θαη έρεη πεξάζεη απφ ηξεηο βαζηθέο εθδφζεηο. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001 ήηαλ ζε ρξήζε ζρεδφλ ζε πέληε εθαηνκκχξηα ηνκείο παγθφζκηα θαη απηφο ν αξηζκφο κεγαιψλεη γξήγνξα. Ζ ΡΖΡ είλαη έλα πξντφλ αλνηρηνχ θψδηθα. Έρεηε πξφζβαζε ζηνλ θψδηθα πξνέιεπζεο. Μπνξείηε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηε, λα ηνλ αιιάμεηε θαη λα ηνλ αλαδηαλείκεηε, ρσξίο ρξέσζε. Ζ ΡΖΡ αξρηθά ζήκαηλε Personal Home Page (πξνζσπηθή αξρηθή ζειίδα), αιιά άιιαμε ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε GNU θαη ηψξα ζεκαίλεη PHP Hypertext Preprocessor (πξνεπεμεξγαζηήο θεηκέλνπ PHP). Ζ ηξέρνπζα βαζηθή έθδνζε ηεο ΡΖΡ είλαη ε 5. Απηή ε έθδνζε έρεη κεξηθέο κεγάιεο βειηηψζεηο ζηε γιψζζα. Πιενλεθηήκαηα ηεο ΡΗΡ Κάπνηνη απφ ηνπο βαζηθνχο αληαγσληζηέο ηεο ΡΖΡ είλαη ν Perl, Microsoft Active Server Pages (ASP), Java Server Pages (JSP) θαη Allaire Cold Fusion ε ζχγθξηζε κε απηά ηα πξντφληα, ε ΡΖΡ έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα φπσο : Τςειή απφδνζε Γηαζπλδέζεηο κε πνιιά δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ 58

59 Δλζσκαησκέλεο βηβιηνζήθεο γηα πνιιέο ζπλεζηζκέλεο Web δηαδηθαζίεο Υακειφ θφζηνο Δπθνιία κάζεζεο θαη ρξήζεο Μεηαθεξζηκφηεηα Γηαζεζηκφηεηα ηνπ θψδηθα πξνέιεπζεο Απόδνζε Ζ ΡΖΡ είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή. Με έλα θζελφ δηαθνκηζηή κπνξείηε λα εμππεξεηήζεηε εθαηνκκχξηα επηζθέςεσλ θαζεκεξηλά. Οη δνθηκέο πνπ δεκνζηεχζεθαλ απφ ηελ Zend Technologies (http://www.zend.com), δείρλνπλ φηη ε ΡΖΡ μεπεξλά ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Οινθιήξωζε κε Βάζεηο δεδνκέλωλ Ζ ΡΖΡ έρεη εγγελείο ζπλδέζεηο γηα πνιιά ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ. Δθηφο απφ ηελ MySQL, κπνξείηε λα ζπλδεζείηε θαηεπζείαλ κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ PostgreSQL, msql, Oracle, dbm, filepro, Informix, InterBase, Sybase, κεηαμχ άιισλ. Υξεζηκνπνηψληαο ην Open Database Connectivity Standard (ODBC) κπνξείηε λα ζπλδεζείηε ζε νπνηαδήπνηε βάζε δεδνκέλσλ παξέρεη έλα πξφγξακκα νδήγεζεο ODBC. Απηφ πεξηιακβάλεη θαη ηα πξντφληα ηεο Microsoft products, κεηαμχ άιισλ. Δλζωκαηωκέλεο Βηβιηνζήθεο Δπεηδή ε ΡΖΡ ζρεδηάζηεθε γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ζην Web, έρεη πνιιέο ελζσκαησκέλεο βηβιηνζήθεο, πνπ εθηεινχλ πνιιέο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο ζρεηηθέο κε ην Web. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε εηθφλεο GIF δπλακηθά, λα ζπλδεζείηε κε άιιεο ππεξεζίεο δηθηχσλ, λα ζηείιεηε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, λα δνπιέςεηε κε cookies θαη λα δεκηνπξγήζεηε PDF έγγξαθα, φια απηά κε ιίγεο γξακκέο θψδηθα. Κόζηνο Ζ ΡΖΡ είλαη δσξεάλ. Μπνξείηε λα θαηεβάζεηε ηελ ηειεπηαία έθδνζε απφ ην ρσξίο ρξέσζε. Δθκάζεζε ηεο ΡΗΡ Ζ ζχληαμε ηεο ΡΖΡ βαζίδεηαη ζε άιιεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, βαζηθά ζηελ C θαη ζηελ Perl. 59

60 Μεηαθεξζηκόηεηα Ζ ΡΖΡ είλαη δηαζέζηκε γηα πνιιά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Μπνξείηε λα γξάςεηε θψδηθα ΡΖΡ γηα δσξεάλ ζπζηήκαηα ηχπνπ Unix, φπσο LINUX θαη FreeBSD, γηα εκπνξηθέο εθδψζεηο ηνπ UNIX, φπσο ην Solaris θαη ην IRIX ή γηα δηαθνξεηηθέο εθδψζεηο ησλ Microsoft Windows. Ο θψδηθα ζαο ζπλήζσο ζα δνπιεχεη ρσξίο αιιαγέο ζηα ζπζηήκαηα πνπ ηξέρνπλ ηελ ΡΖΡ. Κώδηθαο πξνέιεπζεο Έρεηε πξφζβαζε ζηνλ θψδηθα πξνέιεπζεο ηεο ΡΖΡ. Αληίζεηα κε εκπνξηθά, θιεηζηά πξνγξάκκαηα, αλ ππάξρεη θάηη πνπ ζέιεηε λα αιιάμεηε ή λα πξνζζέζεηε ζηε γιψζζα, κπνξείηε λα ην θάλεηε. Γελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεηε ηνλ θαηαζθεπαζηή λα εκθαλίζεη δηνξζψζεηο. Γελ ζα αλεζπρείηε αλ ν θαηαζθεπαζηήο ζα ζηακαηήζεη λα ππάξρεη ή αλ ζα ζηακαηήζεη λα ππνζηεξίδεη ην πξντφλ. Tη κπνξεί λα θάλεη ε php Ζ php κπνξεί λα επεμεξγαζηεί δεδνκέλα απφ κία θφξκα, λα δεκηνπξγήζεη δπλακηθφ πεξηερφκελν ζε ηζηνζειίδεο, αιιά θαη λα απνζηέιιεη θαη λα ιακβάλεη cookies. Δπίζεο ππνζηεξίδεη ηα πξσηφθνιια HTTP, IMAP, SNMP, NNTP θαη POP3, πξνζθέξνληάο καο ηε δπλαηφηεηα ζπλνκηιίαο. Αθξηβψο απηή είλαη θαη ε ρξήζε ηεο ζηελ εθαξκνγή καο. Δπεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα απφ ηηο θφξκεο, ελεκεξψλεη ηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγεί λέα δπλακηθά πεξηερφκελα ηα νπνία είλαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο επεμεξγαζίεο ησλ θνξκψλ MySQL Ζ MySQL είλαη έλα πνιχ γξήγνξν θαη δπλαηφ, ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεωλ δεδνκέλωλ. Μηα βάζε δεδνκέλσλ ζαο επηηξέπεη λα απνζεθεχεηε, λα αλαδεηάηε, λα ηαμηλνκείηε θαη λα αλαθαιείηε ηα δεδνκέλα απνηειεζκαηηθά. Ο MySQL δηαθνκηζηήο ειέγρεη ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ζαο, γηα λα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ πνιινί ρξήζηεο ηαπηφρξνλα, γηα λα παξέρεη γξήγνξε πξφζβαζε θαη λα δηαζθαιίδεη φηη κφλν πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε. πλεπψο ε MySQL είλαη έλαο πνιπλεκαηηθφο δηαθνκηζηήο πνιιαπιψλ ρξεζηψλ. Υξεζηκνπνηεί ηελ SQL (Structured Query Language) ηελ ηππηθή γιψζζα εξσηεκάησλ γηα βάζεηο δεδνκέλσλ. H MySQL είλαη δηαζέζηκε απφ ην 1996 αιιά ε ηζηνξίαο ηεο μεθηλά απφ ην Όπσο γίλεηαη 60

61 αληηιεπηφ απφ ηα παξαπάλσ ε ρξήζε ηεο MySql ζηελ εθαξκνγή καο έρεη λα θάλεη κε ηελ δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ησλ πηλάθσλ πνπ ηελ απνηεινχλ. Πιενλεθηήκαηα ηεο MySQL Μεξηθνί απφ ηνπο θχξηνπο αληαγσληζηέο ηεο MySQL είλαη νη PostgreSQL, Microsoft SQL θαη Oracle. H MySQL έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, φπσο ρακειφ θφζηνο, εχθνιε δηακφξθσζε θαη κάζεζε θαη ν θψδηθαο πξνέιεπζεο είλαη δηαζέζηκνο. Απόδνζε Ζ MySQL είλαη ρσξίο ακθηβνιία γξήγνξε. Μπνξείηε λα δείηε ηελ ζειίδα δνθηκψλ Πνιιέο απφ απηέο ηηο δνθηκέο δείρλνπλ φηη ε MySQL είλαη αξθεηά πην γξήγνξε απφ ηνλ αληαγσληζκφ. Χακειό θόζηνο Ζ MySQL είλαη δηαζέζηκε δσξεάλ, κε άδεηα αλνηθηνχ θψδηθα (Open Source) ή κε ρακειφ θφζηνο, αλ πάξεηε εκπνξηθή άδεηα, αλ απαηηείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ζαο. Δπθνιία Χξήζεο Οη πεξηζζφηεξεο κνληέξλεο βάζεηο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχλ SQL. Αλ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη έλα άιιν ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ δελ ζα έρεηε πξφβιεκα λα πξνζαξκνζηείηε ζε απηφ. Μεηαθεξζηκόηεηα Ζ MySQL κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιά δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα Unix φπσο επίζεο θαη ζηα Microsoft Windows. Κώδηθαο Πξνέιεπζεο Όπσο θαη κε ηελ ΡΖΡ, κπνξείηε λα πάξεηε θαη λα ηξνπνπνηήζεηε ηνλ θψδηθα πξνέιεπζεο ηεο MySQL. 61

62 Δηθόλα 11:Λνγόηππν PHP θαη MYSQL 3.2. Ο ηξόπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνύ ζηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, απαηηήζεηο θαη ηδηαηηεξόηεηεο. Παξακεηξνπνίεζε θαη ζπλδέζεηο Δγθαηάζηαζε πξνγξάκκαηνο Γηα λα κπνξεί ην ινγηζκηθφ λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα εθκεηαιιεπηεί ν δηαρεηξηζηήο θαη νη ρξήζηεο φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη, ζα πξέπεη λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή εθκεηαιιεχεηαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ Windows πνπ καο επηηξέπνπλ θαη ηελ εθηέιεζε πνιιψλ εξγαζηψλ. Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα 32-bit / 64-bit Windows Windows XP x86 / x64 versions Windows Vista x86 / x64 versions Windows 7 x86 / x64 versions Windows 8 x86 / x64 versions Windows Server 2003 x86 / x64 versions Windows Server 2008 R2 x86 / x64 versions Windows Server 2012 x86 / x64 versions Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο Διάρηζηε επεμεξγαζηηθή ηζρχο 1 GHz 32-bit/64-bit Διάρηζηε Μλήκε πζηήκαηνο RAM 512 ΜΒ Διάρηζηε αλάιπζε Οζφλεο 1024x768 Διάρηζηε απεηθφληζε ρξψκαηνο 32 bits.net Framework >

63 Γηαδξνκή αληηγξαθήο θαθέινπ κε αξρεία εθαξκνγήο C:\wamp\www\Anna Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλωλ θαη αλέβαζκα πηλάθωλ Δηθόλα 12: Άλνηγκα ηνπ phpmyadmin Δηθόλα 13: Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ 63

64 Δηθόλα 14: Αλέβαζκα πηλάθσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ Δηθόλα 15: Βάζε δεδνκέλσλ education Δηθόλα 16: Άλνηγκα ηνπ localhost γηα εθηέιεζε εθαξκνγήο 64

65 3.3. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνύ Δηζαγσγή ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηάζνπκε ηνλ ηξφπν θαη ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ καο. Αλαιπηηθφηεξα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνδψζνπκε βήκα βήκα ηελ εκπεηξία ηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απφιπηα θαηαλνεηφο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε εηθφλεο κε ζρνιηαζκφ. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο ε νπνία πεξηέρεη κελνχ επηινγψλ θαη θφξκα ζχλδεζεο. Δδψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα πινεγεζεί ρξεζηκνπνηψληαο ην κελνχ θαη λα πάξεη πιεξνθνξίεο γηα ην θξνληηζηήξην, θαζψο επίζεο θαη λα δεη απφ ην γθαιεξί εηθφλσλ ηνπο ρψξνπο ηνπ θξνληηζηεξίνπ. Σελ ζειίδα απηή κπνξνχλ λα ηελ επηζθεθηνχλ φια ηα είδε ρξήζηε (επηζθέπηεο, καζεηήο, θαζεγεηήο, δηαρεηξηζηήο). Δηθόλα 17: Αξρηθή ζειίδα εθαξκνγήο 65

66 ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε ζειίδα πνπ πεξηέρεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα φιεο ηηο ηάμεηο γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ. Σελ ζειίδα απηή κπνξνχλ λα ηελ επηζθεθηνχλ φια ηα είδε ρξήζηε (επηζθέπηεο, καζεηήο, θαζεγεηήο, δηαρεηξηζηήο). Δηθόλα 18: ειίδα πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε ζειίδα αλαδήηεζεο ησλ επηηπρφλησλ. Δδψ ν ρξήζηεο επηιέγεη απφ ηελ ιίζηα ην έηνο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη παηάεη ην θνπκπί «Δπηηπρφληεο» γηα λα δεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο πνπ είλαη νη επηηπρφληεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο. Σελ ζειίδα απηή κπνξνχλ λα ηελ επηζθεθηνχλ φια ηα είδε ρξήζηε (επηζθέπηεο, καζεηήο, θαζεγεηήο, δηαρεηξηζηήο). Δηθόλα 19: ειίδα αλαδήηεζεο επηηπρόλησλ 66

67 ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε ζειίδα επηθνηλσλίαο θαη κε ηελ αληίζηνηρε θφξκα θαη κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ θξνληηζηεξίνπ. Δδψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ηελ θφξκα θαη λα απνζηείιεη ηα πεξηερφκελά ηεο ζην ζχζηεκα γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ην θξνληηζηήξην ή λα ελεκεξσζεί γηα ηελ δηεχζπλζε θαη ηα ηειέθσλά ηνπ. Σελ ζειίδα απηή κπνξνχλ λα ηελ επηζθεθηνχλ φια ηα είδε ρξήζηε (επηζθέπηεο, καζεηήο, θαζεγεηήο, δηαρεηξηζηήο). Δηθόλα 20: ειίδα επηθνηλσλίαο ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε αξρηθή ζειίδα φηαλ ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα ν δηαρεηξηζηήο κε ηα ζηνηρεία ζχλδεζήο ηνπ. Ζ ζειίδα απηή πεξηέρεη κελνχ επηινγψλ θαη γθαιεξί θσηνγξαθηψλ. Δηθόλα 21: Αξρηθή ζειίδα δηαρεηξηζηή 67

68 ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε ζειίδα δεκηνπξγίαο λένπ ρξήζηε (καζεηή ή θαζεγεηή). Δδψ ν δηαρεηξηζηήο ζπκπιεξψλεη ηελ θφξκα κε ηα ζηνηρεία θαη παηάεη ην θνπκπί «Πξνζζήθε» γηα λα πξνζζέζεη ζην ζχζηεκα ηνλ λέν ρξήζηε. Αλ πιεθηξνινγήζεη ιάζνο ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεη θελφ πεδίν πνπ δελ επηηξέπεηαη εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα ιάζνπο. Σελ ζειίδα απηή κπνξεί λα ηελ επηζθεθηεί κφλν ν δηαρεηξηζηήο. Δηθόλα 22: ειίδα πξνζζήθεο λένπ ρξήζηε ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε ζειίδα δηαγξαθήο ρξήζηε (καζεηή, θαζεγεηή). Δδψ ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απφ ηελ ιίζηα κε ηνπο ρξήζηεο απηφλ πνπ επηζπκεί λα δηαγξάςεη θαη παηάεη ην θνπκπί «Γηαγξαθή». ηελ ζπλέρεηα ν ρξήζηεο δηαγξάθεηαη απφ ην ζχζηεκα θαη εκθαλίδεηαη εθ λένπ ε ελεκεξσκέλε ιίζηα κε ηνπο ρξήζηεο. Σελ ζειίδα απηή κπνξεί λα ηελ επηζθεθηεί κφλν ν δηαρεηξηζηήο. 68

69 Δηθόλα 23: ειίδα δηαγξαθήο ρξήζηε ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε ζειίδα δεκηνπξγίαο λένπ καζήκαηνο. Δδψ ν δηαρεηξηζηήο ζπκπιεξψλεη ηελ θφξκα κε ηα ζηνηρεία θαη παηάεη ην θνπκπί «Πξνζζήθε» γηα λα πξνζζέζεη ζην ζχζηεκα ην λέν κάζεκα. Αλ πιεθηξνινγήζεη ιάζνο ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεη θελφ πεδίν πνπ δελ επηηξέπεηαη εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα ιάζνπο. Σελ ζειίδα απηή κπνξεί λα ηελ επηζθεθηεί κφλν ν δηαρεηξηζηήο. Δηθόλα 24: ειίδα πξνζζήθεο λένπ καζήκαηνο 69

70 ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε ζειίδα δεκηνπξγίαο λένπ. Δδψ ν δηαρεηξηζηήο ζπκπιεξψλεη ηελ θφξκα κε ηα ζηνηρεία θαη παηάεη ην θνπκπί «Πξνζζήθε» γηα λα πξνζζέζεη ζην ζχζηεκα ην λέν. Αλ πιεθηξνινγήζεη ιάζνο ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεη θελφ πεδίν πνπ δελ επηηξέπεηαη εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα ιάζνπο. Σελ ζειίδα απηή κπνξεί λα ηελ επηζθεθηεί κφλν ν δηαρεηξηζηήο. Δηθόλα 25: ειίδα πξνζζήθεο λέσλ ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε ζειίδα πξνζζήθεο λέσλ ζεκάησλ παλειιήλησλ εμεηάζεσλ. Δδψ ν δηαρεηξηζηήο ζπκπιεξψλεη ηελ θφξκα κε ηα ζηνηρεία θαη παηάεη ην θνπκπί «Πξνζζήθε» γηα λα πξνζζέζεη ζην ζχζηεκα ηα λέα ζέκαηα παλειιήλησλ εμεηάζεσλ. Αλ πιεθηξνινγήζεη ιάζνο ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεη θελφ πεδίν πνπ δελ επηηξέπεηαη εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα ιάζνπο. Σελ ζειίδα απηή κπνξεί λα ηελ επηζθεθηεί κφλν ν δηαρεηξηζηήο. 70

71 Δηθόλα 26: ειίδα πξνζζήθεο ζεκάησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε ζειίδα δηαγξαθήο ησλ κελπκάησλ επηθνηλσλίαο ηα νπνία ην θξνληηζηήξην έρεη δηαβάζεη θαη απαληήζεη. Δδψ ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απφ ηελ ιίζηα κε ηα κελχκαηα επηθνηλσλίαο απηφ πνπ επηζπκεί λα δηαγξάςεη θαη παηάεη ην θνπκπί «Γηαγξαθή». ηελ ζπλέρεηα ην κήλπκα δηαγξάθεηαη απφ ην ζχζηεκα θαη εκθαλίδεηαη εθ λένπ ε ελεκεξσκέλε ιίζηα κε ηα κελχκαηα. Σελ ζειίδα απηή κπνξεί λα ηελ επηζθεθηεί κφλν ν δηαρεηξηζηήο. 71

72 Δηθόλα 27: ειίδα κελπκάησλ επηθνηλσλίαο ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε ζειίδα αιιαγήο θσδηθνχ ηνπ δηαρεηξηζηή. Δδψ ν δηαρεηξηζηήο ζπκπιεξψλεη ζηε θφξκα ηνλ παιηφ ηνπ θσδηθφ θαη δχν θνξέο ηνλ λέν θαη παηάεη ην θνπκπί «Αιιαγή». ηελ ζπλέρεηα ν λένο θσδηθφο θαηαρσξείηαη ζην ζχζηεκα. Σελ ζειίδα απηή κπνξεί λα ηελ επηζθεθηεί κφλν ν δηαρεηξηζηήο. Δηθόλα 28: ειίδα αιιαγήο θσδηθνύ δηαρεηξηζηή 72

73 ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε αξρηθή ζειίδα φηαλ ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα ν καζεηήο ή ν θαζεγεηήο κε ηα ζηνηρεία ζχλδεζήο ηνπ. Ζ ζειίδα απηή πεξηέρεη κελνχ επηινγψλ θαη γθαιεξί θσηνγξαθηψλ. Δηθόλα 29: Αξρηθή ζειίδα καζεηή θαη θαζεγεηή ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε ζειίδα αλαδήηεζεο ζεκάησλ δηαγσληζκάησλ ηνπ θξνληηζηεξίνπ. Δδψ ν ρξήζηεο επηιέγεη απφ ηελ ιίζηα ηελ ηάμε θαη παηάεη ην θνπκπί «Θέκαηα». ηελ ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ιίζηα κε ηα ζέκαηα φισλ ησλ ρξφλσλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ηάμε. Σελ ζειίδα απηή κπνξεί λα ηελ επηζθεθηεί ν καζεηήο ή ν θαζεγεηήο. Δηθόλα 30: ειίδα αλαδήηεζεο ζεκάησλ δηαγσληζκάησλ θξνληηζηεξίνπ 73

74 ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε ζειίδα εκθάληζεο λέσλ. Δδψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη θαη λα δηαβάζεη ηα λέα ηνπ θξνληηζηεξίνπ ζε ιίζηα κε ρξνλνινγηθή ζεηξά απφ ηα πην πξφζθαηα πξνο ηα πην παιηά. Σελ ζειίδα απηή κπνξεί λα ηελ επηζθεθηεί ν καζεηήο ή ν θαζεγεηήο. Δηθόλα 31: ειίδα αλάγλσζεο λέσλ 74

75 πκπεξάζκαηα ηφρνο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε ζρεδίαζε, αλάπηπμεπινπνίεζε θαη εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θξνληηζηεξίσλ κέζεο εθπαίδεπζεο ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ, καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ. Σν ζχζηεκα βαζίδεηαη ζε δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ θαη εγθαζίζηαηαη ζηνλ server ηνπ θξνληηζηεξίνπ. Ζ ζρεδίαζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηα βήκαηα ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, δειαδή αλάιπζε απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ, ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ελψ ν έιεγρνο ήηαλ ζπλερήο ζε φια ηα βήκαηα. Ζ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε βαζηθφ γλψκνλα ηηο παξακέηξνπο πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί θαη έρεη δνζεί κεγάιε έκθαζε ζην είδνο ησλ ρξεζηψλ πνπ απεπζχλεηαη ην ζχζηεκα αιιά θαη ζηελ αζθάιεηα ηεο δηαθχιαμεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ. Μέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, θαηαλνήζακε πφζν ζεκαληηθή είλαη ε αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο γηα ηελ εχθνιε θαη γξήγνξε εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ, καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ. πκπεξάλακε δειαδή φηη ε χπαξμε ελφο δπζλφεηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο δε ζα βνεζνχζε ην ρξήζηε ζηελ θαηαλφεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξνζθέξεη ην ζχζηεκα. Πξέπεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ έλα ηέηνην ζχζηεκα έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ. Μεξηθά πνιχ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, είλαη ε απιφηεηα θαη ε θηιηθφηεηα πξνο ην ρξήζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκα καο απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο, γνλείο θαη θαζεγεηέο ηνπ θξνληηζηεξίνπ θαη φρη κφλν νη νπνίνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ άγλνηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε πξντφλησλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ζην ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Απηφ φπσο πξναλαθέξακε, νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε χπαξμε ελφο δπζλφεηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο ζα θαζηζηνχζε ην ρξήζηε αλίθαλν λα αληεπεμέιζεη ζηηο δπζθνιίεο θαη ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε ρξεζηκνπνίεζε κέξνπο ησλ ιεηηνπξγηψλ. Βαζηθφο ζηφρνο καο φκσο ήηαλ ε απνθπγή κηαο ειιηπνχο εθαξκνγήο, θαη ε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο. πλέπεηα 75

76 απηνχ ήηαλ ε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ελφο πεξηβάιινληνο δηεπαθήο απινχ θαη πξνζηηνχ πξνο ην ρξήζηε. Βέβαηα απηφ δελ πξνζέβαιιε ζε θαλέλα ζεκείν ηελ έμππλε ρξεζηκνπνίεζε εξγαιείσλ, ηελ αλαπηπγκέλε ηερλνινγία θαη ηελ πιεξφηεηα κηαο ηέηνηαο εθαξκνγήο. Λακβάλνληαο ππ φςηλ ηα πην πάλσ, ε νξγάλσζε ηεο πινήγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ έρεη γίλεη κε γλψκνλα πάληα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειινληηθψλ ρξεζηψλ ηνπ. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ νζνλψλ ηεο εθαξκνγήο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ζπλδπαζκφο ηερλνινγηψλ, φπσο είλαη ε, PHP, JavaScript, HTML θαη CSS. Σα εξγαιεία απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηαηί είλαη ειεχζεξα ζηε ρξήζε ηνπο, είλαη ηα πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα ζηε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη είλαη εχθνια ζηελ εθκάζεζή ηνπο. Δπίζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε MySQL πνπ παξέρεη εχθνιε θαη πιήξε αλάπηπμε κηαο αζθαινχο θαη εχξσζηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 76

77 Μειινληηθή εξγαζία Σν ζχζηεκα δχλαηαη λα αλαπηπρζεί πεξεηαίξσ ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο Έμππλεο ζπζθεπέο Σν ζχζηεκα κπνξεί λα επεθηαζεί ψζηε ζην κέιινλ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ απφ έμππλεο ζπζθεπέο (smart phones). Δπίζεο λα πινπνηεζεί θαη ζε αληίζηνηρα πεξηβάιινληα android, iphone θαη windows phone. Με ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηελ επέθηαζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ ζε πάξα πνιιά θηίξηα θαη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο δηεπθνιχλνπκε ζε κεγάιν βαζκφ ηε ρξήζε ηνπ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ρξήζηεο. Γη απηφ κηα κειινληηθή εξγαζία ζα κπνξνχζε λα αθνξά ηελ απνθιεηζηηθή δηεχξπλζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε έμππλεο ζπζθεπέο. 77

78 Βηβιηνγξαθία Διιεληθή βηβιηνγξαθία Αζαλάζηνο ηαπξαθνχδεο, «Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη SQL : Μηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε», Κιεηδάξηζκνο Ξέλε βηβιηνγξαθία C. J. DATE, (1995), «Δηζαγσγή ζηα ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ», Κιεηδάξηζκνο Internet [1] About planning a database, (2012), Αλάθηεζε απφ [2] Library of Free Data Models,(2012), Αλάθηεζε απφ models. [3] DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS, (2012), Αλάθηεζε απφ Des/Database-Management-Systems.html. [4] W3Schools Online Web Tutorials,(2012), Αλάθηεζε απφ [5] Γηαγξάκκαηα UML, Αλάθηεζε απφ [6] ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ Μ.Δ. "ΜΑΘΖΖ", Αλάθηεζε απφ %9C%CE%9F%CE%A3- %CE%A6%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%A3% CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5.pdf. [7] IntelSoft, Forlang, Πξφγξακκα Γηαρείξηζεο Φξνληηζηεξίνπ Αλάθηεζε [8] Orion, Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο εθπαηδεπηεξίσλ, Αλάθηεζε

79 Παξάξηεκα Δξγαιεία αλάπηπμεο Apache Server PHP MYSQL HTML CSS JavaScript Δγθαηάζηαζε APACHE, PHP, MySQL κε ηνλ WampServer Σξέρεηε ην WampServer2.0a.exe νπφηε θαη μεθηλάεη ν νδεγφο ηεο εγθαηάζηαζεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο πξνεπηινγέο, αξθεί λα επηιέγεηε next κέρξη ην ηέινο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ screenshots κε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο δηαδηθαζίαο. Αλ έρεηε θάπνηα παιηφηεξε έθδνζε ζα πξέπεη λα ηελ απεγθαηαζηήζεηε θαζψο ε λέα έθδνζε ηνπ WAMP (WampServer 2) δελ ιεηηνπξγεί σο update. Δηθόλα 32: Αξρηθή εηθόλα ηεο δηαδηθαζίαο 79

80 Δηθόλα 33: Γειώλεηε ηνλ θάθειν όπνπ ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε. Μπνξείηε λα αθήζεηε ηελ πξνεπηινγή σο έρεη. Δηθόλα 34: Αθνύ αληηγξαθνύλ ηα αξρεία ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, ην πξόγξακκα εγθαηάζηαζεο ζαο ξσηά γηα ξπζκίζεηο ηεο PHP. Αγλνείηε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ mail server θαη παηάηε Next. Παηώληαο Finish μεθηλά ην WampServer2 πνπ κόιηο εγθαηαζηάζεθε. Δπίζεο έλα λέν εηθνλίδην έρεη δεκηνπξγεζεί ζην menu έλαξμε ώζηε λα μεθηλάηε ην wamp ηηο επόκελεο θνξέο. 80

81 Δηθόλα 35: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο, εκθαλίδεηαη ζην systray ην εηθνλίδην ηνπ wamp. Σνπνζεηώληαο ηνλ θέξζνξα εκθαλίδεηαη ην κήλπκα όηη όιεο νη ππεξεζίεο ηξέρνπλ θαλνληθά. H έλδεημε server Online/offline αλαθέξεηαη ζην αλ ν server ζα είλαη νξαηόο. Δηθόλα 36: Κιηθ ζην εηθνλίδην θαη εκθαλίδεηαη κελνύ. ην δεύηεξν κέξνο είλαη νη επηινγέο γηα δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηώλ (Restart, Start, Stop). ην πξώην κέξνο ππάξρνπλ ζύλδεζκνη γηα ηνλ localhost, θαη ηα δπν γξαθηθά web πεξηβάιινληα γηα δηαρείξηζε ηεο MySql 81

82 Δηθόλα 37: Κάλνληαο θιηθ ζηνλ ζύλδεζκν localhost αλνίγεη ν browser ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ server. Κάησ από ηελ επηινγή Your projects εκθαλίδνληαη νη θάθεινη πνπ δεκηνπξγνύληαη κέζα ζην DocumentRoot 82

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας.

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Κνζκίδεο Θεόδσξνο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο «Ανίτνεσση Δικτύων Υπό Κακόβοσλο Έλεγτο Κάνοντας Φρήση Της

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ

Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ για Aria Maestosa Έθδνζε Αλαπηχρζεθε απφ ηνλ ππξηδάθν Παλαγηψηε Γεκήηξην Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΔΜΠΟΡΗΑ ΓΟΤΝΑΡΗΚΩΝ - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΡΟΖΓΜΔΝΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΔΤΥΡΖΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ Περιεχόμενα Ειςαγωγι ςτον Παγκόςμιο Ιςτό... 3 Βαςικζσ αρχζσ του Παγκόςμιου Ιςτοφ... 4 Τεχνολογίεσ ανάπτυξθσ περιεχομζνου του Ιςτοφ... 6 Ανάπτυξθ Ιςτοςελίδων... 8 Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Δθαξκνγή Πειάηε γηα ηε πλαιιαγή Ναπηηιηαθώλ Παξαγώγσλ ζε πιαηθόξκα ios ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηυιακών Σσστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ «Διδακηικής ηης Σεχνολογίας & Φηθιακών υζηημάηων» Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Δπηζέζεηο Distributed Denial of Service

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο γηα ηεξκαηηθά IPTV ζπκβαηά κε ην IMS.

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο γηα ηεξκαηηθά IPTV ζπκβαηά κε ην IMS. ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα