587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας"

Transcript

1 587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίζει τους σπουδαστές σε σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στη διοίκηση, ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνα οργανωτικά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών Η διάρκεια σπουδών είναι 7 εξάμηνα (περιλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης). Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές τον χρόνο. Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να εργασθούν: σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς σε κλάδους οικονομικών, διοικητικού προσωπικού λογιστηρίου, σε ανάλογες θέσεις εργασίας στις ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως και στα τμήματα μεταφορών, προμηθειών, εξαγωγών, marketing, δημοσίων σχέσεων και μηχανογράφησης, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, ως ελεύθεροι επαγγελματίες Πρόγραμμα Σπουδών Α ΕΞΑΜΗΝΟ Μικροοικονομική : Εισαγωγή. Βεβαιότητα-Αβεβαιότητα. Ανάλυση κινδύνων. Τεχνικές αριστοποίησης. Δένδρα αποφάσεων. Οι σκοποί και οι στόχοι της επιχείρησης. Θεωρία, ανάλυση και υπολογισμός της Ζήτησης. Ανάλυση της Παραγωγής και του Κόστους. Θεωρία των Τιμών και τεχνικές τιμολόγησης. Διάρθρωση της αγοράς και πολιτική ανταγωνισμού. Ποιότητα και ανταγωνιστική στρατηγική των επιχειρήσεων. (Διδακτικές Μαθηματικά Διοίκησης Επιχειρήσεων : Συνδυαστική Ανάλυση. Πιθανότητες. Θεωρία Παιγνίων. Δένδρα Αποφάσεων. Γραμμικός Προγραμματισμός (Μέθοδος SIMPLEX, Δυϊκές τιμές, Ανάλυση ευαισθησίας). Θεωρία Αποφάσεων. (Διδακτικές Διοίκηση Επιχειρήσεων : Οικονομική δραστηριότητα και οικονομικό σύστημα. Οικονομικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις. Η διεθνής επιχείρηση. Οι λειτουργίες του μάνατζμεντ.(προγραμματισμός, Οργάνωση, Στελέχωση, Καθοδήγηση και Έλεγχος). Αλληλοεπίδραση των λειτουργιών. Ηγεσία. Επιχειρησιακή κουλτούρα. Νομική μορφή και οργανωτική δομή των επιχειρήσεων. Τυπική και άτυπη οργάνωση. Οργάνωση και διεύθυνση των σημαντικότερων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις. Ανάλυση των έργων. Σχηματισμός τμημάτων. Ανάθεση αρμοδιοτήτων. Αναδιοργάνωση. (Διδακτικές μονάδες: 5) Χρηματοοικονομική Λογιστική I: Ανάλυση λογιστικού κύκλου. Διπλογραφικό σύστημα. Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Αναλυτικό καθολικό. Γενικό καθολικό. Ημερολόγιο ταμείου. Ημερολόγιο διαφόρων πράξεων. Εγγραφές ΦΠΑ. Ισοζύγιο. Ισολογισμός. Εκμετάλλευση. Αποτελέσματα Χρήσης. Διάθεση αποτελεσμάτων. (Διδακτικές Τεχνολογία Πληροφορικής: Εισαγωγή στην πληροφορική. Λειτουργικά συστήματα. Windows 95/98. Microsoft Office (Word, Excel, P. Point). (Διδακτικές Εισαγωγή στη Στατιστική των επιχειρήσεων : Εισαγωγή. Συλλογή στατιστικών στοιχείων. Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων. Επεξεργασία στατιστικών

2 δεδομένων-παράμετροι θέσης, διασποράς, και ασυμμετρίας. Παλινδρόμηση και Συσχέτιση δύο μεταβλητών. Χρονολογικές σειρές. Αριθμοδείκτες. Εφαρμογές με S.P.S.S. (Διδακτικές μονάδες: 6) Β ΕΞΑΜΗΝΟ Μακροοικονομική : Εισαγωγή στην μακροοικονομική θεωρία. Δημοσιονομική πολιτική. Νομισματική πολιτική. Εισοδηματική Πολιτική. Συναλλαγματική πολιτική. Αναπτυξιακή πολιτική. Πώς οι μεταβλητές κάθε μιας πολιτικής επιδρούν στη διαμόρφωση της στρατηγικής των επιχειρήσεων. (Διδακτικές μονάδες: 4) Διαχείριση Αρχείων: Έννοιες αρχείων (δομή, χαρακτηριστικά). Δημιουργία αρχείων και συσχετισμοί. Εργαλεία διαχείρισης αρχείων. Προβολές, εκτυπώσεις, μακροεντολές. Συνεργασία εφαρμογών. Προχωρημένες τεχνικές. Χρήση του διαδικτύου. (Διδακτικές μονάδες: 4) Αρχές Μάρκετινγκ : Ο ρόλος του Μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ανάλυση καταναλωτών. Μέτρηση και πρόβλεψη της αγοράς. Ανάλυση ανταγωνιστών και ανάλυση κλάδου. Ανάλυση των ικανοτήτων της επιχείρησης. MIS. Ανταγωνιστική θέση. Επιλογή προϊόντων. Τιμολόγηση. Επικοινωνία και Πώληση. Διανομή και Προώθηση. Εισαγωγή στο Στρατηγικό μάρκετινγκ. (Διδακτικές μονάδες: 4) Ιδιωτικό Δίκαιο : Αρχές Αστικού και Εμπορικού Δικαίου.. Δίκαιο, κοινωνία, κράτος. Στοιχεία ενοχικού και εμπράγματου δικαίου. Δίκαιο των αξιόγραφων. Δίκαιο των εμπορικών εταιρειών. Στοιχεία πτωχευτικού δικαίου. Στοιχεία του Εργατικού Δικαίου: ατομικές και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αμοιβές άδειες - επιδόματα εργαζομένων, εργατικές διεκδικήσεις συνδικαλιστικές ελευθερίες. (Διδακτικές μονάδες: 6) Δημόσιο Δίκαιο : Γενικές συνταγματικές αρχές. Ατομικές ελευθερίες. Οργάνωση του κράτους. Βουλή, διοίκηση, δικαιοσύνη. Ο αρχηγός του κράτους και ο ρόλος του. Γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου. Οργάνωση της δημόσιας διοίκησης. Κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης-αρμοδιότητες. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Διοικητικές πράξεις. (Διδακτικές μονάδες: 6) Χρηματοοικονομική Λογιστική II: Ειδικά θέματα γενικής λογιστικής: αποσβέσεις, αποτίμηση, απογραφή, επενδύσεις, ειδικά αποθεματικά, λογιστική παρακολούθηση των μεταβολών της περιουσίας της επιχείρησης. Λογιστική υποκαταστημάτων. Ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων. Ανάλυση Ισολογισμών. (Διδακτικές μονάδες: 6) Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων : Η επιχείρηση σαν ολοκληρωμένο κοινωνικό σύστημα και ταυτόχρονα σαν περιβάλλον υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού. Φύση, περιεχόμενο και τυπολογία της καθοδήγησης στον επιχειρησιακό χώρο. Συστήματα αμοιβής εργασίας. Συστήματα συμμετοχής των εργαζομένων στο οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης. Η πολιτική των αμοιβών. Στελέχωση του εργατικού δυναμικού στον επιχειρησιακό χώρο. Εκπαίδευση των εργαζομένων και η φιλοσοφία της Ολικής Ποιότητας. Αξιολόγηση προσωπικού. Σύνδεση της ΔΑΠ με την συνολική στρατηγική της επιχείρησης. Στρατολόγηση προσωπικού. Προγραμματισμός και επιλογή. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Προγραμματισμός της σταδιοδρομίας των στελεχών. (Διδακτικές Χρήμα -Πίστη-Τράπεζες : Γενικά για το χρήμα. Πιστωτική αγορά. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδας. Η προσφορά χρήματος. Οργάνωση της νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής στην Ελλάδα. Θεωρίες για την ζήτηση χρήματος. Οι εμπορικοί όροι incoterms. Τραπεζική εγγυητική επιστολή, τραπεζική αμετάκλητη πίστωση, τραπεζική υποσχετική επιστολή. (Διδακτικές Διοικητική Λογιστική Ι : Θεωρία κόστους. Άμεσο έμμεσο κόστος. Σταθερό μεταβλητό κόστος. Οριακό και ευκαιριακό κόστος. Ανάλυση Νεκρού Σημείου. Εισαγωγή στην ομάδα 9 του ΕΓΛΣ. Κύρια και βοηθητικά κέντρα κόστους. Κοστολόγηση έργου και κοστολόγηση φάσης παραγωγής. Τα υλικά, εργατικά και γενικά βιομηχανικά έξοδα στην κοστολόγηση. Κύρια προϊόντα και υποπροϊόντα. Ελαττωματική παραγωγή. Παραδείγματα με την χρήση του λογιστικού πακέτου ΚΕΦΑΛΑΙΟ. (Διδακτικές Δίκαιο και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Η επιχείρηση στην Ευρώπη : Στοιχεία του κοινοτικού δικαίου. Θεσμοί της Ε.Ε. Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, παγκοσμιοποίηση και επιχείρηση. (Διδακτικές

3 Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης : Βασικές έννοιες πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣ). Συστατικά μέρη πληροφοριακού συστήματος. Είδη ΠΣ και χρήστες. Δομή ΠΣ. Ανάλυση σκοπιμότητας. Σχέδιο ανάπτυξης ΠΣ. ΠΣ: οργανωτική αλλαγή και αναμηχάνευση. ΠΣ ως στρατηγικό όπλο. Χρήση Internet και ηλεκτρονικό εμπόριο. (Διδακτικές Λογιστική Εταιρειών: Προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ, ΑΕ, Κοινοπραξίες.: Σύσταση, Μετατροπή, Συγχώνευση, Διάσπαση, Εκκαθάριση. Διανεμόμενα Κέρδη. Αφορολόγητα αποθεματικά. (Διδακτικές Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Φοροτεχνικά : Φορολογία Φυσικών και Νομικών προσώπων. Κώδικας Φορολογικών κινήτρων. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. (Διδακτικές μονάδες: 7) Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Εισαγωγικές έννοιες. Αποτίμηση της επιχείρησης. Προσδιορισμός του Κόστους Κεφαλαίου. Αξιολόγηση επενδύσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας. Ανάλυση κινδύνου. Μοντέλο τιμολόγησης των Κεφαλαιουχικών στοιχείων της επιχείρησης. Καθορισμός της άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης της επιχείρησης. Μερισματική Πολιτική. Διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Χρηματοοικονομικοί δείκτες. (Διδακτικές Διοίκηση Παραγωγής : Ανάλυση παραγωγικών συστημάτων και διαδικασιών. Η τοποθεσία του εργοστασίου. Το εργοστάσιο. Το προϊόν. Το πρόγραμμα (υλικών, ανθρώπινου δυναμικού, μηχανών & συντήρησης). Ολική Ποιότητα. Just in time. Έλεγχος αποθεμάτων. Ποιοτικός έλεγχος (υλικών & τελικών προϊόντων). Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων. Εργασιακές σχέσεις. Παραγωγικότητα (ορισμός-μέτρηση). (Διδακτικές μονάδες: 6) Διοίκηση Μάρκετινγκ : Ανάλυση του συστήματος διοίκησης Μάρκετινγκ. Διαδικασία και τεχνικές λήψης αποφάσεων. Σχεδιασμός του συνολικού μίγματος μάρκετινγκ (προϊόν, τιμολόγηση, προώθηση, τοποθέτηση). Σχέση και σπουδαιότητα του μάρκετινγκ με τις γενικές στρατηγικές της επιχείρησης. (Διδακτικές Διοικητική Λογιστική ΙΙ : Λογιστική τήρηση αποθήκης στην ομάδα 9. Συντελεστές επιμερισμού έμμεσων δαπανών. Κόστος παραγωγής προϊόντος. Συνολικό κόστος προϊόντος. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης στην κοστολόγηση. Παραδείγματα με την χρήση λογιστικού πακέτου. Η επιχείρηση σαν σύστημα «ενεργειών» (activities). Κριτική του «παραδοσιακού» συστήματος κοστολόγησης. Κοστολόγηση με βάση τις «ενέργειες» (Activity Based Costing-ABC, και Activity Based Management-ABM). Οδηγοί Κόστους (cost drivers). Αποφάσεις σχετικές με τις «ενέργειες» και τις «διαδικασίες». Καθορισμός στόχων και Μέτρηση της Αποδοτικότητας της επιχείρησης (Performance measurement). Η Ανάλυση της «Προστιθέμενης Αξίας των μετόχων» (Shareholders Value Added Analysis), της «Προστιθέμενης Αξίας των Ταμιακών Ροών» (Cash Value Added Analysis), και της Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας (Economic Value Added-EVA). (Διδακτικές μονάδες: 7) Ε ΕΞΑΜΗΝΟ Στρατηγική Διοίκηση των επιχειρήσεων: Εισαγωγή. Στρατηγικός Προγραμματισμός-Στρατηγική διοίκηση. Στρατηγική Ανάλυση (εξωτερική-εσωτερική): Μάκρο-ανάλυση ή ανάλυση PEST. Κλαδική ανάλυση. Ανάλυση στρατηγικών ομάδων ανταγωνιστών. Ανάλυση ανταγωνιστών. Πίνακας Χαρτοφυλακίου BCG. Ανάλυση των πόρων και ικανοτήτων της επιχείρησης. Ανάλυση της «αλυσίδας αξιών» και του «συστήματος Αξιών». Ανάλυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Χρηματοοικονομική ανάλυση. Συγκριτική ανάλυση. Ανάλυση SWOT. Βασικές ή διακριτές ικανότητες. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επιλογή γενικής στρατηγικής, κατεύθυνσης και μεθόδου στρατηγικής. Αξιολόγηση στρατηγικής. Καταλληλότητα, ορθολογικότητα και εφικτότητα στρατηγικής. Balanced Scorecard. Εφαρμογή στρατηγικής. (Διδακτικές μονάδες: 6) Οργανωσιακή Συμπεριφορά : Σύγχρονες απόψεις της Οργανωτικής συμπεριφοράς (ΟΣ). Η «συστημική» (systems) άποψη της ΟΣ. Το τυπικό «σύστημα» ενός οργανισμού και η Εξουσία. Το άτομο μέσα στην επιχείρηση σαν ένα ξεχωριστό «σύστημα». Το κοινωνικό σύστημα, ο ρόλος των «ομάδων» και η δυναμική τους. Το ολοκληρωμένο «σύστημα» των ατόμων, των ομάδων και της επιχείρησης ή του οργανισμού. Ο ρόλος του Ηγέτη στη διαχείριση και την επιβολή αλλαγών. Θεωρία της επικοινωνίας. Ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία. Η επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Εμπόδια στην επικοινωνία. Άτυπη επικοινωνία. Τεχνικές επικοινωνίας. Η επικοινωνία των ομάδων (επιτροπές, συμβούλια). Υπηρεσιακές εκθέσεις-αναφορές. Η διαπολιτισμική επικοινωνία στα πλαίσια της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Επικοινωνία των συγκρούσεων. (Διδακτικές μονάδες: 4)

4 Ξένη γλώσσα (Αγγλική Ορολογία): Εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας με την ορολογία που αυτή χρησιμοποιείται από τα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στην καθημερινή πρακτική (γραπτή και προφορική επικοινωνία). Ειδικά, δίνεται έμφαση στην ορολογία των σπουδαιότερων μαθημάτων γενικής και ειδικής υποδομής (ΓΥ & ΕΥ) έτσι ώστε η χρήση της πολλαπλής βιβλιογραφίας (κυρίως των αγγλοσαξονικών βιβλίων και άρθρων επιστημονικών περιοδικών) να γίνει το πιο σημαντικό εργαλείο στα χέρια των σπουδαστών. Πρακτική εξάσκηση υπό μορφή εργασιών που θα αναφέρονται στα σπουδαιότερα μαθήματα ΓΥ & ΕΥ. (Διδακτικές μονάδες: 7) Στατιστική των επιχειρήσεων (Δειγματοληψίες) : Θεωρητικές κατανομές. Δειγματοληψία: Μέθοδοι επιλογής δείγματος-μέγεθος δείγματος. Δειγματοληπτικές κατανομές. Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων. Στατιστική εκτίμηση. Στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς μέσων όρων ενός, δύο, ή περισσοτέρων δειγμάτων. Στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς ποσοστιαίων αναλογιών. Στατιστική σημαντικότητα δεικτών συνάφειας. Εφαρμογές με S.P.S.S. (Διδακτικές μονάδες: 6) Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις : Παραδοσιακές θεωρίες του Διεθνούς εμπορίου. Σύγχρονες απόψεις. Όροι εμπορίου. Προσφορά και ζήτηση συναλλάγματος. Συστήματα καθορισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τα ΕΝΣ. Προσδιοριστικός παράγοντας της μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το ισοζύγιο Πληρωμών. Η πολιτική προστασίας της εγχώριας οικονομίας. GATT, ΠΟΕ και σύγχρονες εξελίξεις στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Η περιφερειοποίηση των παγκόσμιων οικονομικών σχέσεων. Η ζώνη Παρευξίνιας Συνεργασίας. Ελλάδα και Βαλκανικές χώρες. Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Δραχμή και κερδοσκοπικές πιέσεις. Διεθνής ανταγωνισμός, πολυεθνικές επιχειρήσεις και κινήσεις κεφαλαίων. Οι προκλήσεις του μέλλοντος. (Διδακτικές ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Διοικητική δεοντολογία και Πρακτική : Μεταφορά και αποτύπωση με τη μορφή εργασιών, πρακτικών ασκήσεων και περιπτωσιολογικών μελετών των γενικών και ειδικών γνώσεων που αποκτήθηκαν στα προηγούμενα εξάμηνα, με κύριο σκοπό να μπορούν πλέον οι σπουδαστές να αναλύουν διάφορες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις και να σχολιάζουν ή ακόμα και να προτείνουν μελλοντικές στρατηγικές. (Διδακτικές μονάδες: 6) Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας: Έννοια και φιλοσοφία Έρευνας. Η έρευνα και ο σπουδαστής. Διαδικασία και φάσεις έρευνας.. Μέθοδοι επιστημονικής έρευνας. Μέσα και τρόποι συγκέντρωσης και αποτύπωσης δεδομένων. Πηγές δεδομένων (πρωτογενή-δευτερογενή στοιχεία). Η διερεύνηση της βιβλιογραφίας. Μέτρηση και κλίμακες μέτρησης. Ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων. Η παρουσίαση της έρευνας και των αποτελεσμάτων της. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Αξιολόγηση έρευνας. (Διδακτικές ΚΑΙ Διοίκηση Χαρτοφυλακίου-Χρηματιστήριο : Παραδοσιακές θεωρίες. Η θεωρία του Markowitz. Διαφοροποίηση για μείωση κινδύνου. Τεχνική ανάλυση. Μοντέλο τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων και η συνεισφορά του στη Διοίκηση Χαρτοφυλακίου. Η υπόθεση της «αποτελεσματικής λειτουργίας» της αγοράς κεφαλαίου. Το Χρηματιστήριο. Ιστορική αναδρομή. Το ΧΑΑ και η Παράλληλη Αγορά. Νομικό καθεστώς. Οργάνωση και λειτουργία του ΧΑΑ. Μελλοντική πορεία και προτάσεις σωστής λειτουργίας. Προστασία των μικροεπενδυτών. Χρηματιστήρια εμπορευμάτων. (Διδακτικές Νέα Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα : Factoring. Κατηγορίες Factoring. Εισαγωγικό εξαγωγικό Factoring. Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα. Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing). Κατηγορίες. Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα. Αξιολόγηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Δανεισμός σε συνάλλαγμα. Προαγορά Προπώληση συναλλάγματος. Προθεσμιακά Συμβόλαια (Options). Futures. Forward rate. Συμφωνίες Interest rate Swaps. (Διδακτικές Επιχειρηματικότητα-Δημιουργικότητα: Εισαγωγή στις έννοιες της Επιχειρηματικότητας, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας. Δημιουργικότητα στην επιχείρηση. Αναγνώριση της Δημιουργικότητας και η αξία της στις επιχειρήσεις. Η αυτοδιαχείριση της δημιουργικότητας και η διατήρησή της στις ΜΜΕ. Επιχειρηματική δημιουργικότητα. Η δημιουργικότητα σε νέες επιχειρήσεις. Η επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα σε επιχειρήσεις εν λειτουργία. Η δημιουργία επιχειρήσεων με επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα. Η σύνδεση μεταξύ δημιουργικότητας και καινοτομίας στις ΜΜΕ. Το ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης. Η εξαγορά μιας επιχείρησης εν λειτουργία. Η σημασία του franchising. Η χρήση του Ενιαίου Επιχειρησιακού Σχεδίου. (Διδακτικές μονάδες: 4) Οικονομοτεχνικές Μελέτες : Κίνητρα οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση των επενδυτικών σχεδίων με

5 ιδιαίτερη έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις. Μέθοδοι αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων. Υποδείγματα μελετών σκοπιμότητας επενδύσεων με έμφαση στο υπόδειγμα του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου. Μεθοδολογία σύνταξης οικονομοτεχνικών μελετών. Πρακτικές εφαρμογές με την χρήση ειδικού πακέτου Η/Υ. (Διδακτικές Ή Επιχειρησιακή Έρευνα : Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Δικτυωτή Ανάλυση. CPM-PERT. Δένδρα αποφάσεων. Παίγνια. Ουρές Αναμονής. Αποφάσεις Μαρκόβ. (Διδακτικές Εφαρμογή Διοικητικών αποφάσεων στην Παραγωγή: Μεταφορά και αποτύπωση με τη μορφή εργασιών, πρακτικών ασκήσεων και περιπτωσιολογικών μελετών των γενικών και ειδικών γνώσεων που αποκτήθηκαν στα προηγούμενα εξάμηνα, με κύριο σκοπό να μπορούν πλέον οι σπουδαστές να αναλύουν διάφορες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις και να σχολιάζουν ή ακόμα και να προτείνουν εναλλακτικές τακτικές στη λειτουργία της παραγωγής. Εφαρμογή διαφόρων ετοίμων προγραμμάτων (πακέτων) Η/Υ οργάνωσης και διοίκησης παραγωγής. (Διδακτικές Ανάλυση Συστημάτων: Μέθοδοι ανάπτυξης συστημάτων. Κύκλος ζωής έργου. Συλλογή δεδομένων, ανάλυση προβλήματος και τεχνικές συλλογής γεγονότων. Διάγραμμα Ροής δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και διαδικασιών, σύνδεση δεδομένων με διαδικασίες. Δέντρα και πίνακες αποφάσεων. Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων. Μοντέλο ανάλυσης της «συμπεριφοράς» ως προς τον χρόνο. Ομαλοποίηση δεδομένων, σχεδίαση δεδομένων και διαδικασιών. Γενικές μεθοδολογίες. Ανάλυση Κόστους-Οφέλους. (Διδακτικές Ηλεκτρονική Επικοινωνία: Εφαρμογές, κατηγορίες, τοπολογία, και είδη δικτύων. Τρόποι διασύνδεσης, ανοικτά συστήματα, πρωτόκολλα επικοινωνίας. Παραδείγματα δικτύων. Multimedia (ήχος φωνή). Ηλεκτρονική επικοινωνία με τα υπάρχοντα δίκτυα Intranet Internet. Προβολή της επικοινωνίας με δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και δημιουργία προϋποθέσεων για ηλεκτρονικό εμπόριο. (Διδακτικές Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ Σεμινάριο Τελειοφοίτων: Σεμινάριο τελειοφοίτων με διερεύνηση, παρουσίαση και ομαδική συζήτηση και κριτική επιλεγμένων θεμάτων (case studies) διοικητικής, οικονομικής και γενικής φύσης με έμφαση τη διαμόρφωση πολιτικής και τη χρήση τεχνικών και θεωρίας στις συζητούμενες περιπτώσεις. (Διδακτικές Διοικητική Μέριμνα (LOGISTICS) : Βασικές αρχές. Logistics και στρατηγικός προγραμματισμός. Συστήματα διαχείρισης υλικών προμηθευτών. Συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων. Συστήματα αποθήκευσης και κωδικοποίησης. Logistics παραγωγής (PPS, σύστημα KANBAY, CIM, CAD / CAM). Logistics διανομών. Συστήματα μεταφορών. Οργανωτική δομή του συστήματος Logistics. Έλεγχος και παράγοντες επιτυχίας ενός συστήματος logistics. (Διδακτικές ΚΑΙ Έρευνα Αγοράς : Εισαγωγή. Μεθοδολογία. Εισαγωγή στη δειγματοληψία. Χαρακτηριστικά των δειγμάτων. Θεωρία των αποφάσεων. Ερωτηματολόγια. Τεχνικές ποιοτικής έρευνας. Συνέντευξη. Test marketing. Έρευνα διαφήμισης. Βιομηχανική έρευνα αγοράς. Έρευνα αγοράς υπηρεσιών. (Διδακτικές Τεχνικές Προώθησης Πωλήσεων : Διαφήμιση. Πώς λειτουργεί η διαφήμιση. Ποιος πληρώνει τι. Τα μέσα διαφήμισης. Η οργάνωση της διαφημιστικής επιχείρησης. Πόσο πρέπει να ξοδευτεί σε μια διαφήμιση, πότε και πού. Το διαφημιστικό πρόγραμμα. Καθορισμός του διαφημιστικού στόχου. Τεχνικές προώθησης προϊόντων (αγαθών-υπηρεσιών). Το πρόγραμμα προώθησης. Προωθητικό υλικό. (Διδακτικές Συμπεριφορά του Καταναλωτή : Κατανόηση του καταναλωτή και της διαδικασίας των αποφάσεών του. Το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Έρευνα : αναγνώριση του προβλήματος, διαδικασία έρευνας, πηγές πληροφοριών, το πρόβλημα της διάχυσης των νέων προϊόντων. Αξιολόγηση : επεξεργασία στοιχείων, ο ρόλος των κριτηρίων αξιολόγησης, η αξιολόγηση της διάθεσης, των σκοπών, και των σκέψεων του καταναλωτή, η αλλαγή των διαθέσεων των πιστεύω του καταναλωτή. Ο καταναλωτής ως «οπαδός» κάποιου προϊόντος. Η συμπεριφορά της επαναλαμβανόμενης κατανάλωσης. Η διαδικασία επιλογής.

6 Η συμπεριφορά της αγοράς ενός προϊόντος και η στρατηγική πώλησης λιανικώς. Μοντέλα συμπεριφοράς καταναλωτή. Καταναλωτισμός. (Διδακτικές Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων : Εισαγωγή. Προβλέποντας την αποδοχή της αγοράς ενός νέου προϊόντος. Η διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων. Η δημιουργία ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων νέων προϊόντων (Generic Stage Gate Process). Υπολογισμός των ευκαιριών μιας αγοράς για την εισαγωγή νέων προϊόντων. Αποφάσεις εισόδου σε νέα αγορά. Πρόγραμμα τοποθέτησης νέων προϊόντων. (Διδακτικές Ή Διοίκηση Ολικής Ποιότητας-Ποιοτικός Έλεγχος : Εισαγωγή. Οι ιδρυτές της φιλοσοφίας της Ολικής Ποιότητας ΟΠ (Deming Juran). Βασικές έννοιες. Υλοποίηση προγράμματος ΟΠ. Η διαδικασία βελτίωσης της Ποιότητας σ όλη την επιχείρηση. Διασφάλιση Ποιότητας ISO Διοίκηση ΟΠ στην πράξη. Ποιοτικός έλεγχος και προγραμματισμός παραγωγής. Οργάνωση-στελέχωση τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου. Η πιστότητα του προϊόντος. Διαδικασία ποιοτικού ελέγχου της παραγωγική διαδικασίας. Στατιστικοί μέθοδοι και τεχνικές. (Διδακτικές Καινοτομία-Βελτίωση διαδικασιών (Process Innovation-Improvement) : Εισαγωγή. Επιλογή των υπό αναδιάρθρωση διαδικασιών. Η τεχνολογία των πληροφοριών ως εργαλείο διευκόλυνσης της διαδικασίας αναδιάρθρωσης. Διαδικασίες και πληροφορίες. Δημιουργία ενός οράματος σωστών διαδικασιών. Κατανόηση και βελτίωση των διαδικασιών. Σχεδιασμός και εφαρμογή των νέων διαδικασιών και της οργανωτικής δομής. Αναδιάρθρωση των διαδικασιών και η διοίκηση των οργανωτικών αλλαγών. Εφαρμογή της αναδιάρθρωσης μέσα από την τεχνολογία των πληροφοριών. Στρατηγικές αναδιάρθρωσης για ορισμένους κοινούς τύπους διαδικασιών. (Διδακτικές Βάσεις Δεδομένων : Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) και στις «σχεσιακές» ΒΔ. Στόχος των ΒΔ. Αφηρημένη οργάνωση ΒΔ. Μοντελοποίηση και διαχείριση ΒΔ. Σχεσιακό μοντέλο, κλειδιά και γλώσσες ερωτημάτων. Βασικές τεχνικές και πρακτικές, λογικά διαγράμματα σχεδίασης εφαρμογών, RDBMS, client server ανάπτυξη. Internet / Intranet ανάπτυξη. Βασικές αρχές και εντολές της SQL. Ερωτήματα, συσχετισμοί, αναφορές και εκτυπώσεις. Υποερωτήματα. (Διδακτικές Ηλεκτρονικό Εμπόριο : Αρχές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΗΕ). Το τεχνολογικό και επιχειρησιακό μοντέλο του ΗΕ. ΗΕ και Internet. Ηλεκτρονικές εκδόσεις. Τουριστικές υπηρεσίες στο Internet. Ηλεκτρονικά καταστήματα στο Internet. Ηλεκτρονική απαλλαγή δεδομένων (ΕDΙ). Εφαρμογές EDI. Ηλεκτρονικές πληρωμές. Ασφάλεια και Έμπιστες Τρίτες οντότητες (ΕΤΟ). Οριζόντια θέματα ΗΕ. (Διδακτικές Η ΕΞΑΜΗΝΟ 1.ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ( 6 ) μήνες (Πέντε ημέρες την εβδομάδα χ έξι μήνες) 2. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (4 ώρες εβδομαδιαίως )

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η σπουδή και έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά 155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά Σκοπός Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλυτέρων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη ικανών στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2015 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο α/α Κωδικοί μαθημάτων Είδος Μαθήματος (Υ, Ε/Υ, Π) + Τομέας (Α, Β, Γ) + ΠΠΣ (άτυπη κατεύθυνση_ ΛΧ, πρώην Λ, ΧΑ) Κατ. (ΓΥ, ΕΥ,Ειδ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά

157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά 157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, που ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς το 1989, είναι το πρώτο τμήμα στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που καλύπτει ανάγκες του ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία προδικαστικών ερωτημάτων που απευθύνονται από τα Ελληνικά δικαστήρια στο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ΠPOEΔPOΣ Hρακλής Βλαδιμήρου ANTIΠPOEΔPOΣ Ελένη Σταύρου-Κωστέα KAΘHΓHTΕΣ Hρακλής Bλαδιμήρου Λεωνίδας K. Λεωνίδου Ανδρέας Σωτηρίου Χαρίδημος Τσούκας Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων [προφίλ επαγγέλματος «Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών (ΤΕΠ ΤΓ) ] Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- 19η σειρά Κρήτης (Ηράκλειο) Diploma in Sales Management (The Institute

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Νησιώτης ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Νίκος Βαφέας Σταύρος Ζένιος Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Γιώργος Νησιώτης Λένος Τριγιώργης Ανδρέας Χαρίτου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. The Executive Program for Financial Directors

METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. The Executive Program for Financial Directors METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ The Executive Program for Financial Directors Εισαγωγή Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων προσφέρει από το 2003 το Μεταπτυχιακού Επιπέδου Πρόγραμμα Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εισαγωγή Θεματικές Ενότητες Η αποτελεσματική διοίκηση του Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας Παράρτημα Άμφισσας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Technological Education Institute (T.E.I.) of Lamia Branch of Amfissa Department of Marketing Άμφισσα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας 603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας προήλθε από το αντίστοιχο Τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων που λειτουργούσε ήδη επί Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

No 45 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 03.02.02. ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

No 45 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 03.02.02. ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ No 45 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 03.02.02. ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας Κύριες Επαγγελματικές Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα