ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε ηεο πεξηόδνπ ησλ ενξηώλ επαλέθεξε ηελ πνιηηηθή δσή ηεο Αξκελίαο ζε ζπλήζεηο ξπζκνύο, κε επίθεληξν ηηο εθηηκήζεηο γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο γηα ην ηξέρνλ έηνο. Οη πιένλ αηζηόδνμνη ζεσξνύλ όηη ε ρώξα έρεη εηζέιζεη ζε ζηαζεξή πνξεία αλάπηπμεο, γεγνλόο πνπ ζα ηεο επηηξέςεη, αθελόο λα δηαζθαιίζεη ηελ αλνδηθή πνξεία πνπ επηηεύρζεθε ην 2011 (ζύκθσλα κε ηηο πξώηεο εθηηκήζεηο ην ΑΔΠ ηελ παξειζνύζα ρξνληά απμήζεθε θαηά 3.8%), αθεηέξνπ λα επηηύρεη ηνλ θηιόδνμν ζηόρν ηεο θπβέξλεζεο γηα κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκίαο 4.5% εληόο ηνπ Οη πξννπηηθέο σζηόζν απηέο θξίλνληαη εμαηξεηηθά αηζηόδνμεο θαη δελ ζπκκεξίδνληαη ην επξύηεξν αζηαζέο δηεζλέο πεξηβάιινλ, αιιά θαη εηδηθόηεξα ην γεγνλόο όηη ε Ρσζία έλαο ζηξαηεγηθόο εηαίξνο ηεο Αξκελίαο, εηζέξρεηαη ζε έηνο πξνεδξηθώλ εθινγώλ. Η ζπζηεκηθή δηαζύλδεζε κε ηελ νηθνλνκία ηεο Ρσζίαο, πνπ απνδείρηεθε πεξίηξαλα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ύθεζεο ησλ εηώλ , είλαη βαξόκεηξν γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηεο Αξκελίαο. Δθηηκάηαη όηη ε δπζρεξήο πξνεθινγηθή εθζηξαηεία ζα επηθέξεη επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Ρσζίαο θαη ζα νδεγήζεη ζε πεξηνξηζκό ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξεκαηηώλ πξνο ηξίηεο ρώξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Αξκελίαο. Ωζηόζν ππάξρνπλ θαη εθηηκήζεηο πνπ αλαθέξνπλ όηη ε ξσζηθέο επηρεηξήζεηο ζρεδηάδνπλ ζεκαληηθέο επελδύζεηο ζηελ Αξκελία σο απνηέιεζκα ηνπ ππνζρόκελνπ νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Απμενία αηενίδει ηο 2012 με ζ ς γ κ π α η ε μ έ ν ε αιζιοδοξία. Χπήζε ζύγσπονυν μέζυν πποβολήρ από απμενικέρ επισειπήζειρ ύνοτε εξελίξευν εμποπικών ζςναλλαγών Απμενίαρ σελ. 1 σελ.3 σελ. 4

2 σελ. 2 ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Υξήζε ζύγρξνλωλ κέζωλ πξνβνιήο από αξκεληθέο επηρεηξήζεηο. Οη επηρεηξήζεηο ζηηο αλαδπόκελεο νηθνλνκίεο έρνπλ αθαηξέζεη ζεκαληηθό πνζνζηό από ηελ αληίζηνηρεο πνξεία ησλ αλεπηπγκέλσλ δπηηθώλ νηθνλνκηώλ, αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθώλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο (social media), ζύκθσλα κε ηα ηειεπηαία επξήκαηα από ηε Γηεζλή Έθζεζε Δπηρεηξήζεσλ ηεο Grant Thornton (IBR). Η έξεπλα απνθαιύπηεη όηη ην 43% ησλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνύλ ηα social media παγθνζκίσο κε θάπνηα κνξθή. Ωζηόζν, ην πνζνζηό απηό απμάλεηαη ζε 53% ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή θαη 50% ζηηο νηθνλνκίεο BRIC. ηηο ώξηκεο αγνξέο νη αξηζκνί είλαη πνιύ ρακειόηεξνη, ζην 40% ηνπ G7 θαη κόιηο 35% ζηελ Δπξώπε. Δλ ησ κεηαμύ, πάλσ από ηα ηξία ηέηαξηα (78%) ησλ ιαηηλνακεξηθαληθώλ επηρεηξήζεσλ ζρεδηάδνπλ λα απμήζνπλ ηε ρξήζε ησλ social media, ζε ζύγθξηζε κε ηα δύν ηξίηα (66%) ζηελ ΔΔ θαη κόιηο πάλσ από ην ήκηζπ (55%) ζε όιε ηελ G7. Ο Mark Henshaw, επηθεθαιήο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγίαο ζην Grant Thornton Βξεηαλία, δήισζε: «Σα απνηειέζκαηα είλαη ζπλαξπαζηηθά θαη αμηνζεκείσηα κε θάζε εξκελεία. Καηαδεηθλύνπλ όηη νη επηρεηξήζεηο ζηηο αλαδπόκελεο αγνξέο αγθαιηάδνπλ ηα θνηλσληθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πνιύ πην γξήγνξα από ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ζε ώξηκεο αγνξέο. Δπηπιένλ θαίλεηαη λα έρνπλ κεγαιύηεξε πίζηε ζηνλ αληίθηππν πνπ κηα ελεξγό θνηλσληθή παξνπζία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο κπνξεί λα έρεη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο πειάηεο θαη ηειηθά ζηελ γξακκή πνιηηηθήο πξνώζεζεο ζηελ αγνξά, κέζα από νξηδόληηεο αιιά θαη θαζεηνπνηεκέλεο ελέξγεηεο πξνβνιήο. Ακθόηεξεο δε εμαζθαιίδνπλ εθάκηιιε απνηειεζκαηηθόηεηα έλεθα ηεο δηάδξαζεο ηνπ ραξαθηήξα ησλ social media. Η έξεπλα αλαθέξεη όηη ζηελ Αξκελία ην πνζνζηό ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο λέεο κνξθέο επηθνηλσλίαο αγγίδεη ην 42%, ζέηνληαο ηε ρώξα αλάκεζα ζηηο θνξπθαίεο ζηελ πηνζέηεζε απηώλ ησλ κεζόδσλ πξνβνιήο. Η παξάιιειε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ εηαηξεηώλ δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο νξηνζεηεί έλα εληειώο θαηλνύξγην ηξόπν πξνζέγγηζεο ηνπ θαηαλαισηή ζηελ Αξκεληθή αγνξά. ζπλ. ζει. 3

3 Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 σελ. 3 Μάιηζηα ε αξρηθώο πηνζεηεζείζα πξνβνιή κέζσ έθδνζεο ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ, εθ κέξνπο ησλ κεγάισλ εηαηξεηώλ πνπ επηζπκνύζαλ λα πξνβάινπλ ηα λέα πξντόληα ηνπο έρεη πιένλ πζηεξήζεη κε ηνλ ξπζκό αύμεζεο ησλ δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ ζηελ ηειεόξαζε θαη ην ξαδηόθσλν θαη ηελ δηάρπζε ηεο πιεξνθόξεζεο κέζσ ησλ δηαδξαζηηθώλ κέζσλ θνηλσληθήο δηαδηθηύσζεο. ύκθσλα κε ηελ Έλσζε Γηαθεκηζηώλ ηεο Αξκελίαο, ε νπνία παξνπζίαζε ηελ έξεπλα ηεο Grant Thornton, είλαη ελδηαθέξνπζα ε επαγγεικαηηθή ρξήζε ησλ social media θαζώο κάιηζηα θαίλεηαη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή πγεία θαη ηελ αύμεζε ησλ βαζκώλ ειεπζεξίαο ηελ αγνξάο. Η ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ κεηαμύ ηνπ επξύηεξνπ πιεζπζκνύ ζηηο αλαδπόκελεο αγνξέο εμαθνινπζεί λα πζηεξεί ζε ζρέζε κε ηελ Δπξώπε θαη ηε Βόξεηα Ακεξηθή, αιιά ην ίδην ην κέγεζνο ησλ πιεζπζκώλ απηώλ αληηπξνζσπεύεη κηα ηεξάζηηα αγνξά θαη επνκέλσο κηα ηεξάζηηα επθαηξία. ηελ Κίλα γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ 485 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ, ην νπνίν είλαη κόλν 36% ηνπ ζεκεξηλνύ πιεζπζκνύ. ηελ Ιλδία ιηγόηεξν από ην 10% ηνπ πιεζπζκνύ έρεη πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν. Η πξόθιεζε ζπλεπώο γηα ηνπο εγέηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Δπξώπεο είλαη ζαθήο: είηε πξνζπαζνύλ λα αλαπηύμνπλ ηε ζρέζε ηνπο άκεζα κε ηνπο ππνςήθηνπο θαηαλαισηέο, είηε νπηζζνρσξνύλ ζηελ δηαδηθηπαθή δεκνθξαηία ηνπ θαηαλαισηή πνπ εκθαλίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ηζρπξή. ηηο αλαδπόκελεο αγνξέο, όπνπ ην κέγεζνο ηεο αγνξάο (pickup) είλαη ρακειόηεξν θαη απέρεη από ηελ σξίκαλζή ηνπ, παξαηεξείηαη κεγάιε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ ζε κηθξό πιεζπζκηαθό ρώξν. ηελ Αξκελία ησλ 3.5 εθ. θαηνίθσλ νη ρξήζηεο ηνπ internet ην 2000 ήηαλ 2% ηνπ πιεζπζκνύ θαη ην 2010 έθηαζαλ ην 9% κε δηαξθώο απμαλόκελνπο ξπζκνύο. Η θάιπςε δε επεθηείλεηαη θαη κε ηε ζπκπεξίιεςε ησλ ρξεζηώλ ησλ λέαο γεληάο θηλεηώλ, θαζώο νη ηξείο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Αξκελία, έρνπλ ήδε από ηηο αξρέο ηνπ 2010 δηακνξθώζεη πνιηηηθέο πξνώζεζεο ησλ πξντόλησλ απηώλ ζε ρακειέο ηηκέο. Η δε γαιιηθώλ ζπκθεξόλησλ εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη δηαδηθηύνπ Orange, παξέρεη δσξεάλ πξόζβαζε κέζσ Wi-Fi, ζηνπο ζηαζκνύο ιεσθνξείσλ ζην Δξεβάλ. Η πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο δηαδηθηύνπ αλά 1000 άηνκα αγγίδεη ην 50% ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηνύην είλαη ην πςειόηεξν πνζνζηό ζηηο ρώξεο ηεο ΚΑΚ. Γεδνκέλεο δε ηεο ζηαζεξήο ππνζηήξημεο ηεο θπβέξλεζεο κέζσ επελδύζεσλ θαη πξνγξακκάησλ επηκόξθσζεο, ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ε πεξαηηέξσ επέθηαζε ηεο ρξήζεο είλαη δεδνκέλε. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ επίζεο όηη ζε παγθόζκην επίπεδν, ε δηαθήκηζε είλαη ε πην θνηλή αηηία πνπ νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνύλ ηα social media (53%), αθνινπζνύκελε από ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο (51%) θαη ηελ πξόζιεςε (43%). ζπλ. ζει. 4

4 σελ. 4 Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Πξεζβεία Εξεβάλ Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Εκπνξηθώλ Τπνζέζεωλ 6, Demirchian str. 0002, Yerevan Σελέθυνο : (+37410) , , fax : (+37410) Το Γραθείο ΟΕΥ Ερεβάλ είλαη ζηε δηάζεζε ηωλ επητεηρήζεωλ ποσ επηζσκούλ λα αλαδεηήζοσλ ηελ προώζεζε ηωλ προϊόληωλ ηοσς ζηελ αλαπησζζόκελε αγορά ηες Αρκελίας. Παραθαιούκε λα κας αποζηείιεηε ζτεηηθώς αηηήκαηα θαη παραηερήζεης ζας. ζπλ. από ζει. 3 Η δηαθήκηζε είλαη ε πην θνηλή ρξήζε ζηελ ΔΔ (64%), ελώ νη πξνζιήςεηο θαηεηάγεζαλ σο πξώηε επηινγή ζηε Βόξεηα Ακεξηθή (63%). Δλ ησ κεηαμύ, ε επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο αλαδεηθλύεηαη σο ε βαζηθή πξαθηηθή ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή (72%) θαη ζηηο ρώξεο ηεο ASEAN (65%). Η Έλσζε Internet Society of Armenia (ISA), πνπ ζπλδξάκεη ζηηο δξάζεηο επέθηαζεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ ζηε ρώξα, ηνλίδεη κε αθνξκή ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, όηη ηα θνηλσληθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ε ςεθηαθή ηερλνινγία κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ δσηηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ρώξεο όπσο ε Αξκελία, θαζώο δηαζθαιίδνπλ ηελ επέθηαζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ, ηελ επαθή κε ηνλ πειάηε, ηε δηεξεύλεζε δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο θαη εθπαίδεπζεο πξνζσ- πηθνύ, ηελ εκπνξία, κέρξη θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε. Οη επηρεηξήζεηο ζηελ Δπξώπε, αλαθέξνπλ κέιε ηεο ISA, δηθαηνινγεκέλα βξέζεθαλ αληηκέησπεο κε ηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, κε απνηέιεζκα ην ζεκείν εθθίλεζεο ρξήζεο ηνπο λα είλαη δηαθνξεηηθό ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ησλ αλαπηπζζόκελσλ αγνξώλ. Οη καθξνπξόζεζκεο επθαηξίεο κέζσ ησλ θνηλσληθώλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο έρνπλ ζαθώο κεγαιύηεξν πνιιαπιαζηαζηή απόδνζεο ζε κηθξέο πιεζπζκηαθά ρώξεο θαη απηό είλαη ζεκαληηθή δηαπίζησζε πνπ ν ηδησηηθόο ηνκέο ζηελ Αξκελία έρεη ήδε ιάβεη ππόςε ηνπ. Άιισζηε παξά ηελ ηαρεία δηάδνζε ησλ λέσλ κέζσλ, νη εθεκεξίδεο, ζύκθσλα κε ηελ έξεπλα, παξακέλνπλ σο ε πξνηηκώκελε πεγή πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο ηδηνθηήηεο επηρείξεζεο. Παγθνζκίσο, ηέζζεξηο ζηνπο πέληε δηαβάδνπλ κηα εθεκεξίδα (79%) ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. Δπηπιένλ, νη εθεκεξίδεο, ηόζν έληππεο όζν θαη ειεθηξνληθέο, εμαθνινπζνύλ λα είλαη ε πξνηηκώκελε πεγή εηδήζεσλ (51%). Απηό ην δεδνκέλν ήδε εκθαλίδεηαη ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπο λα είλαη ζαθώο ζε άιιε πξννπηηθή ζηελ Αξκελία, θαζώο ε ηειεόξαζε θαη ηα δηαδηθηπαθά κέζα, ζε πνζνζηό 58%, απνζπνύλ ην ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηώλ πνπ επηζπκνύλ λα ελεκεξσζνύλ.

5 σελ. 5 Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 πλνιηθόο όγθνο εκπνξίνπ Αξκελίαο ΕΣΟ ΟΓΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟΤ % αύμεζε ζε ζρέζε κε Εηζαγωγέο Εμαγωγέο πξνεγνύκελν έηνο 2011 (Ιαλ.-επη.) πλνπηηθή παξνπζίαζε εμέιημεο θιάδωλ Αξκεληθήο Οηθνλνκίαο (%) Κιάδνο Α Α 2011 Καηαζθεπώλ (39.8) Εκπόξην & Τπεξεζίεο (35.3) Αγξνηηθόο (13.2) Βηνκεραλία (11.7) Εμαγωγηθόο πξνζαλαηνιηζκόο αλά θιάδν Κιάδνο 2008 (κεξίδην επί ησλ ζπλνιηθώλ (κεξίδην επί ησλ ζπλνιηθώλ Με πνιύηηκα κέηαιια Πξντόληα ηξνθίκσλ βηνκεραληθώο επεμεξγαζκέλα (κεξίδην επί ησλ ζπλνιηθώλ Οξπθηά πξντόληα-αθαηέξγαζηα Πνιύηηκνη θαη εκηπνιύηηκνη ιίζνη

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 22ο 3-8/4/2011 Παρασκεσή 8/4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέηη εκηίμηζηρ κινδύνος ηηρ ςπεπσπέυζηρ συπών από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Νηύζζειληνξθ, 30 Γεθεκβξίνπ 2011 Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αληί πξνιόγνπ ην θείκελν απηό ζπγθεληξώλνληαη έξεπλεο αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37 2015 ΣΔΤΥΟ 37 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Τοσριζμός 2 -Διεθνείς εκθέζεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ Ηκεξίδα «Σν κέιινλ ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο: Ρπζκηζηηθέο Πξνθιήζεηο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο» 21 Απξηιίνπ 2010, Ξελνδνρείν Divani Caravel Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Τεύχος 22 Ιούνιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Ο Υποσργός Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 «Η εθαρμογή ηης θεφρίας ηοσ Alfred Thayer Mahan ζηη νασηική ζηραηηγική ηφν Ηνφμένφν

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα