Την ειδικότερη ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος λόγω πτώσης κτίσµατος από σεισµό.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Την ειδικότερη ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος λόγω πτώσης κτίσµατος από σεισµό."

Transcript

1 «Η διάκριση των ειδών επίβλεψης Ευθύνη µηχανικού στην περίπτωση πτώσης κτίσµατος από σεισµό». Κων/νος Καρατσώλης, ικηγόρος, Νοµικός Συνεργάτης ΤΕΕ Πρόλογος. 1. H εισήγηση αποτελείται από δύο άξονες : Την διάκριση των ειδών επιβλέψεως όπως αυτή την συναντούµε στο δίκαιό µας υπό τους όρους Εποπτεία, Έλεγχος, Παρακολούθηση, Επιστασία, ιεύθυνση έργου, Project manager Την ειδικότερη ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος λόγω πτώσης κτίσµατος από σεισµό. Eίναι απαραίτητη η πρώτη αναφορά και διάκριση ώστε να εξειδικεύσουµε και να κατανοήσουµε σε ποιες περιπτώσεις συµβάσεων και αναλήψεως υπηρεσίας επίβλεψης ο Μηχανικός ευθύνεται κατά τον δεύτερο άξονα. Βεβαίως, εκ προοιµίου, πρέπει να αναφερθεί ότι η διάκριση των καθηκόντων δεν είναι τόσο εύκολη καθώς το νοµοθετικό πλαίσιο που καθορίζει το περιεχόµενο των υποχρεώσεων των µηχανικών κατά την

2 εκτέλεση έργων και τις συνέπειες της παράβασής τους χαρακτηρίζεται από εξαιρετική πολυνοµία και αντιφατικότητα. Πολυνοµία και αντιφατικότητα η οποία είναι ασυνήθιστη ακόµα και για τα ελληνικά δεδοµένα. Μάλιστα Εξ αιτίας του αποσπασµατικού χαρακτήρα των περισσοτέρων διατάξεων, η εφαρµογή της µίας ή της άλλης διάταξης εξαρτάται από τον τρόπο που η εκάστοτε εισαγγελική αρχή θα κατανοήσει τη φύση της εκάστοτε συγκεκριµένης υπόθεσης. 2.Σήµερα, σε ένα πεδίο ισοπεδωτικών αλλαγών ο όρος ευθύνη για τον Επιβλέποντα Μηχανικό λαµβάνει άλλη διάσταση καθώς : Καταργούνται οι κανόνες περί ελάχιστων αµοιβών Μηχανικών, οι οποίοι έχουν τεθεί ως κανόνες δηµοσίας τάξεως που στηρίζουν θεµελιώδεις πολιτικές και κοινωνικές ή ηθικές αντιλήψεις, χωρίς να γίνει έστω διάλογος για τις ευθύνες που οι Μηχανικοί αναλάµβαναν και αναλαµβάνουν Απουσιάζει παντελώς η κρατική εποπτεία και πιστοποίηση όλων των συντελεστών των έργων Τα έργα παράγονται από πληθώρα ανοµοιογενών συντελεστών, όπως κατασκευαστές - εργολάβους υπεργολάβους τεχνίτες και εργάτες µε διαφορετική καταγωγή, διαφορετική γλώσσα, διαφορετική τεχνική προσέγγιση και γνώση. Βεβαίως, οι παραπάνω προσεγγίσεις λιµνάζουν στις σκέψεις των Μηχανικών. Αντανακλούν στις σκέψεις του Επιβλέποντα, του µελετητή, του συντονιστή, του τεχνικού ασφαλείας, του συµβούλου, του project manager. Η άρση της επικινδυνότητας και της πιθανότητας ατυχήµατος όµως συνήθως αντανακλάται µόνο στην φράση µακριά από µας.

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Η διάκριση των ειδών επιβλέψεως. Καταρχάς οφείλουµε να αναφέρουµε ότι οι ευθύνες των Επιβλεπόντων κατά την επίβλεψη των έργων είναι αποτυπωµένες σε πληθώρα κανόνων. 1 Α. Οι διατάξεις του από 17/7-16/8/1923 Ν.. (άρθρα 53-55) σε συνδυασµό µε το Β.. 15/12/23-21/01/24 περί εκτελέσεως του από 17/07/1923 Ν.. περιγράφουν την ανάληψη ευθύνης από τη µελέτη και την υπηρεσία της επίβλεψης - εποπτείας τεχνικών έργων για την κατασκευή των οποίων απαιτείται άδεια από δηµόσια αρχή. Ουσιώδες στοιχείο των παραπάνω διατάξεων είναι η εφαρµογή τους στο πεδίο της επιβλέψεως όπου : O Επιβλέπων επιβλέπει τις οικοδοµικές εργασίες η φύση των οποίων εµπίπτει στις αρµοδιότητες που του αναθέτει η Πολεοδοµία µε την οικοδοµική άδεια επιβλέπει την αρχιτεκτονική και κτιριολογική διάταξη της οικοδοµής έχοντας την ευθύνη για την εφαρµογή του σχεδίου και την τήρηση υπό της υγιεινής και αισθητικής επιβαλλοµένων περιορισµών και των λοιπών όρων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η σχετική οικοδοµική άδεια επιβλέπει τη δόµηση των µεταλλικών και. εκ µεταλλοπαγούς σκυροκονιάµατος ή και εξ άλλων υλικών µερών της οικοδοµής έχοντας την ευθύνη για τη στερεότητα αυτών. αναφέρεται στην Πολεοδοµική Υπηρεσία για την σύννοµη εκτέλεση του έργου. Αντικαθίσταται µόνο µε έγκριση της υπηρεσίας (Η σύµβαση του δηλ. δεν λύεται µε µόνη τη βούληση του κυρίου του έργου. Β. Στα άρθρα π.δ 696/1974 ρυθµίζονται καθήκοντα επιβλέποντα, ο οποίος αναλαµβάνει την υπεύθυνη παρακολούθηση των εκτελουµένων έργων περιφρουρώντας τα συµφέροντα του εργοδότη. 1 Βλ.σχετ. άρθρα 338κ.επ.Κ.Β.Π.Ν, γνωµοδοτήσεις Τ.Ε.Ε, tee.gr (σύσταση Τ.Ε.Ε- Αµοιβές ιδιωτικών έργων)

4 Ο ορισµός αυτού του επιβλέποντος Μηχανικού δεν είναι υποχρεωτικός-εκ του νόµου, όπως αντίθετα συµβαίνει µε τα ηµόσια έργα. Από την ανωτέρω διάταξη (άρθρα π.δ ) προκύπτει ότι τα καθήκοντα της σε αυτήν προβλεπόµενης επίβλεψης είναι τα εξής: η υπεύθυνη παρακολούθηση των εκτελουµένων έργων η χορήγηση πλήρων και λεπτοµερών οδηγιών στον κατασκευαστή του έργου για την κατά τα συµβατικά στοιχεία, την επιστήµη και τους κανόνες της τέχνης έντεχνη, εµπρόθεσµη και οικονοµική εκτέλεση των εργασιών η µέριµνα για τη συµµόρφωση του αναδόχου στις συµβατικές του υποχρεώσεις η περιφρούρηση των συµφερόντων του Εργοδότη η εργασία µικροτροποποιήσεων της αρχικής µελέτης η σύνταξη λογαριασµών και συγκριτικών πινάκων η έγκαιρη σύνταξη πρωτοκόλλων αφανών εργασιών η ζύγιση και παραλαβή υλικών η φροντίδα λήψεως απαιτουµένων δοκιµίων οι µερικές και η τελική επιµέτρηση η εισήγηση επί αιτήσεως παρατάσεως των συµβατικών προθεσµιών η εµπρόθεσµη απάντηση και αντίκρουση των αιτήσεων και ενστάσεων του αναδόχου του έργου η παράσταση κατά την παραλαβή των εργασιών και ο. απαιτούµενος χειρισµός και απάντηση των τυχόν ενστάσεων του. αναδόχου κατά του πρωτοκόλλου παραλαβής. η παράσταση στα δικαστήρια επί προσφυγών του αναδόχου, εάν δοθεί τέτοια εντολή από τον εργοδότη, οπότε και καταβάλλεται ιδιαίτερη αµοιβή. Τα καθήκοντα του παρόντος άρθρου δεν πρέπει να συγχέονται µε αυτά του επιβλέποντα κατά την άδεια οικοδοµικών εργασιών. Άλλωστε υφίσταται µια σύγκρουση µεταξύ τους καθώς από πολεοδοµικής απόψεως στην πρώτη περίπτωση ο Επιβλέπων είναι ο ελέγχων ενώ στην δεύτερη ο ελεγχόµενος.

5 Γ. Οι διατάξεις του Π..778/1980 "περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών", επιβάλλουν στους, σύµφωνα µε τον νόµο, υπεύθυνους του έργου την λήψη των προβλεποµένων από τις διατάξεις αυτές µέτρων ασφαλείας.. Περαιτέρω, καθήκοντα επιµελείας του επιβλέποντος µηχανικού θεµελιώνουν διατάξεις του Εργατικού ικαίου, µε τις οποίες καθορίζονται τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι εκ του νόµου υποχρεώσεις των συντελεστών των τεχνικών έργων εν γένει σε σχέση µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και τρίτων µε την διαδικασία λήψης και τήρησης µέτρων ασφαλείας. Ειδικότερα, µε το Π. 1073/1981 και τον Ν. 1396/83, ρυθµίζεται η ευθύνη του µελετητή, καθώς επίσης και του επιβλέποντος µηχανικού, όσον αφορά την λήψη και τήρηση των µέτρων ασφαλείας για την προστασία των εργαζοµένων και τρίτων, κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών και λοιπών τεχνικών έργων και στην τήρηση ηµερολογίου µέτρων ασφαλείας. Συγκεκριµένα, ο ν.1396/1983 "µέτρα ασφαλείας σε οικοδοµές και σε ιδιωτικά έργα" προβλέπει: α) στο άρθρο 3, τις υποχρεώσεις του εργολάβου, οι οποίες, εκτός άλλων, συνίστανται στη λήψη και στην τήρηση των µέτρων ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο, καθώς και στην τήρηση των οδηγιών του επιβλέποντος, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του ίδιου νόµου, β) στο άρθρο 4, τις υποχρεώσεις του κυρίου του έργου, σε περίπτωση που δεν ανατίθεται η εκτέλεση ολόκληρου του έργου σ` έναν εργολάβο και γ)στο άρθρο 7, τις υποχρεώσεις του επιβλέποντος µηχανικού, οι οποίες είναι: 1. Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύµφωνες µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, για την εκτέλεση εργασιών αντιστηρίξεων, σταθερών ικριωµάτων και πίνακα διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος. Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών αυτών πριν από την έναρξη των εργασιών και περιοδικά κατά την εκτέλεσή τους. 2. Να δίνει οδηγίες, σύµφωνες µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης για τη λήψη µέτρων ασφαλείας από κινδύνους που προέρχονται από εναέριους και υπόγειους αγωγούς της ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού ( ΕΗ) και να επιβλέπει την τήρησή τους. 3. Να επιβλέπει την εφαρµογή της µελέτης µέτρων ασφαλείας που αναφέρεται στο άρθρο 6 του νόµου αυτού και να δίνει σχετικές οδηγίες. 4. Να δίνει οδηγίες σε περίπτωση σοβαρών ή επικίνδυνων έργων και εάν χρειάζεται να συντάσσει µελέτη για την προσαρµογή των προδιαγραφών των µέτρων

6 ασφαλείας που προβλέπονται. Να υποδεικνύει εγγράφως στον κύριο του έργου στην περίπτωση του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του παρόντος τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση και φάση του έργου. Κατά το άρθρ. 2 του ίδιου νόµου (1369/1983), για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού, θεωρούνται Εργολάβος: Πρόσωπο που συµβάλλεται µε µίσθωση έργου µε τον κύριο του έργου και αναλαµβάνει την εκτέλεση ολοκλήρου τεχνικού έργου ή τµήµατός του Επιβλέπων: Πρόσωπο που µε σύµβαση µε τον κύριο του έργου και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις αναλαµβάνει την επίβλεψη της εφαρµογής της µελέτης και της κατασκευής τεχνικού έργου ή τµήµατός του, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης. Περαιτέρω, µε τα άρθρα 1,78,79 και 111 του π.δ.1073/1981 "περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Μηχανικού" ορίζεται ότι: "Επί των πάσης φύσεως εργοταξιακών έργων αρµοδιότητος Μηχανικού, συµπεριλαµβανοµένων και των οικοδοµικών τοιούτων, τηρούνται υπό των κατά νόµων υπευθύνων, πέραν των διατάξεων του π.δ.778/1980 "περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών", και αι ειδικαί διατάξεις των εποµένων άρθρων... ια την διαρκή επίβλεψιν και επιµέλειαν της εφαρµογής του παρόντος, ως και του π.δ.778/80 "περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών" εις τας οικοδοµικάς και εν γένει εργοταξιακάς εργασίας, παρίστανται ανελλιπώς καθ` όλην την διάρκειαν της ηµερησίας εργασίας οι νόµω υπόχρεοι εργοδόται ή οι εκπρόσωποι τούτων...οι υπεργολάβοι και εργολάβοι οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους εργαζοµένους περί των κατά φάσιν εργασίας, απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας (αρ.111). Από τις προαναφερόµενες διατάξεις του π.δ. 778/1980, του ν. 1396/1983 και του π.δ. 1073/1981, συνάγεται ότι ο Μηχανικός που επιβλέπει την κατασκευή οικοδοµικού έργου έχει νοµική υποχρέωση να δίνει οδηγίες στον ιδιοκτήτη ή στον εργολάβο (και τον τυχόν υπάρχοντα υπεργολάβο) για τη λήψη των ενδεικνυοµένων µέτρων ασφαλείας προς πρόληψη ατυχήµατος, να επιβλέπει για τη λήψη των µέτρων αυτών και επίσης να δίνει οδηγίες για τη λήψη µέτρων. Ε. Με το Π. 305/1996 (εργατικό δίκαιο), καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια" (όγδοη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 (παράγραφος 1) της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). Κατά το εν λόγω διάταγµα συντονιστής για θέµατα ασφαλείας και υγείας κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου, είναι κάθε φυσικό ή νοµικό

7 πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου αναθέτει την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται σ αυτό. ΣΤ. Στο εκτεταµένο πεδίο της ευθύνης µηχανικών εµπίπτουν και διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 286, 434 ΠΚ), οι οποίες προβλέπουν ρητά την ύπαρξη ποινικής ευθύνης για παράβαση των κανόνων της οικοδοµικής και γενικότερα οικοδοµικών και πολεοδοµικών διατάξεων. Η ευθύνη αφορά ειδικότερα την ορθή εφαρµογή και τήρηση των µελετών σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης. Τέλος, ο Επιβλέπων µηχανικός έχει και ενδοσυµβατική ευθύνη για το έργο που έχει αναλάβει να εκτελέσει, είτε αυτό είναι εκπόνηση µελέτης είτε διενέργεια επίβλεψης, όπως η ευθύνη αυτή προσδιορίζεται στις ειδικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την σύµβαση έργου (681 κε ΑΚ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Ευθύνη Επιβλέποντα λόγω πτώσης κτίσµατος από σεισµό. 1.Η σηµερινή εκδήλωση πραγµατοποιείται σε µια περιοχή χαρακτηρισθείσα ως σεισµογενή, µια περιοχή όπου τοποθετείται πλησίον ενός σηµαντικού ρήγµατος και συνεπώς η αναφορά στο συγκεκριµένο θέµα αποκτά ιδιαίτερη διάσταση και προσοχή. Αν µπορούσαµε να αποτυπώσουµε σε µια µικρή περιληπτική πρόταση από νοµικής απόψεως την ευθύνη του Μηχανικού σε περίπτωση πτώσης κτίσµατος από σεισµό (προφανώς µιλούµε κυρίως για τις περιπτώσεις βαριάς σωµατικής βλάβης και θανατηφόρου ατυχήµατος ) θα καταχωρίζαµε την εξής παράγραφο : Η κατά παράβαση των κανόνων της οικοδοµικής Η παράβαση και µη εφαρµογή της στατικής µελέτης (υπό την προϋπόθεση ότι είναι ορθή και άρτια) Η αµελής συµπεριφορά επιβλέποντος την ανακατασκευή κτιρίου εργοστασίου µηχανικού, θεµελιώνουν αδικοπρακτική ευθύνη για το θάνατο από την κατάρρευση του κτιρίου λόγω σεισµού.

8 2.Από το σύνολο της νοµολογίας έχει καταστεί σαφές ότι ανεξαρτήτως της ορθότητας της στατικής µελέτης, ανεξαρτήτως εάν η στατική µελέτη ελέγxθηκε επί της ουσίας ή όχι από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία : Ο µηχανικός που έχει αναλάβει την επίβλεψη και την εκτέλεση έργου που αφορά σε οικοδοµή, πρέπει να ελέγχει και να συµπληρώνει τις ελλείψεις του έργου ή να απέχει από την εκτέλεση και να ενηµερώνει τον κύριο του έργου, αν είναι προφανές ότι, λόγω αυθαιρεσιών κατά την κατασκευή της υπάρχουσας οικοδοµής και παραλείψεως της προς εφαρµογή στατικής µελέτης θα επιβαρύνει επικινδύνως την στατικότητα της όλης οικοδοµής. Ειδικότερα όσον αφορά τον µηχανικό που έχει αναλάβει την επίβλεψη και εκτέλεση οικοδοµικού έργου µπορεί να γεννηθεί αδικοπρακτική ευθύνη του από την παραβίαση της διατάξεως του άρθρου 286 ΠΚ, η οποία τιµωρεί όποιον κατά την διεύθυνση ή την εκτέλεση οικοδοµικού έργου µε πρόθεση ή από αµέλεια ενεργεί παρά τους κοινώς αναγνωρισµένους τεχνικούς κανόνες και έτσι προξενεί κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία ανθρώπου. (Κοινώς αναγνωρισµένοι τεχνικοί κανόνες είναι οι τεχνικοί κανόνες που είναι γενικώς γνωστοί και εφαρµόζονται κατά την εκτέλεση οικοδοµικών έργων από προπαιδευµένους και έµπειρους µηχανικούς που έχουν πρακτική ενασχόληση σε παρόµοια έργα, είναι δε αναγκαίοι για την ασφάλεια όσων έχουν σχέση µε τη χρήση του οικοδοµικού έργου µετά την εκτέλεσή του. Σύµφωνα δε µε τους κανόνες αυτούς ο µηχανικός που έχει αναλάβει την επίβλεψη πρέπει να ελέγχει και να συµπληρώνει τις ελλείψεις ή να απέχει από την εκτέλεση εάν ο ίδιος το κρίνει απαραίτητο) Μάλιστα, επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση της Ricomex κρίθηκε από το δικαστήριο ότι Αρχιτέκτων µηχανικός που αναµίχθηκε στην εκτέλεση του έργου της σιδηροκατασκευής επικίνδυνης οικοδοµής αυθαίρετης προσθήκης για την οποία ενήργησε «εν τοις πράγµασι» ως επιβλέπων µηχανικός. Ως εκ τούτου είχε νοµική υποχρέωση να φροντίσει για την τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας και να παρεµποδίσει την εκτέλεση του επικινδύνου έργου, που προκάλεσε θάνατο ή βλάβη ζωής και της υγείας τρίτων ζηµιωθέντων. Η ιδιαίτερη αυτή νοµική υποχρέωση πηγάζει από τα άρθρα 286 παρ. 1 ΠΚ, 1 του Π 778/1980 και 7 του Ν 1396/1983, σε συνδυασµό µε την υπ' αριθ. 3046/304/30-1/ απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩ Ε.

9 3.Περαιτέρω, στην περίπτωση της Ricomex ανέκυψε ένα µείζον θέµα σχετικώς µε την έκδοση άδειας οικοδοµικών εργασιών. Η απόφαση της Ελληνικής πολιτείας να θεωρεί την στατική µελέτη χωρίς να προβαίνει στον απαραίτητο έλεγχο όλων των στοιχείων αυτής, καθώς και ο διακαής πόθος εργολάβων, υπαλλήλων της πολεοδοµίας, Υπουργών αλλά δυστυχώς και Μηχανικών να ολοκληρώνουν τις εκτελούµενες εργασίες και να δίδουν το πράσινο φως για την σύνδεση των κτιρίων µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας χωρίς την απαιτούµενη αυτοψία προσκρούουν ξαφνικά όταν επισυµβεί το µοιραίο γεγονός. Αξίζει πραγµατικά να καταγραφεί πως αντιµετώπισε το Σ.Τ.Ε την ανωτέρω παραβίαση (δια υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων) της κείµενης νοµοθεσίας Με την Σ.τ.Ε. 2692/2009 (A Τµήµα) κρίθηκε ότι ήταν νόµιµη η κρίση του δικάσαντος εφετείου ότι η αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία δεν ήλεγξε την πληρότητα των στατικών µελετών που είχαν υποβληθεί και δεν διενήργησε έστω και µία αυτοψία κατά το στάδιο της ανεγέρσεως και αποπερατώσεως του επίµαχου κτηρίου, και έτσι στοιχειοθετήθηκε ευθύνη του ηµοσίου από παράνοµη παράλειψη των οργάνων του. Με την ανωτέρω απόφαση έγιναν δεκτά, µεταξύ άλλων, τα εξής: Κατά την έννοια των διατάξεων της νοµοθεσίας περί σχεδίων πόλεων, περί εκτελέσεως οικοδοµικών έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα, περί αντισεισµικού κανονισµού, περί τρόπου και διαδικασίας εκδόσεως οικοδοµικών αδειών, περί αυθαιρέτων και περί επικινδύνων κατασκευών, µε τις διατάξεις αυτές, πέραν της προστασίας του γενικού συµφέροντος, προστατεύονται και ατοµικά δικαιώµατα και ιδίως το δικαίωµα σε ανέγερση οικοδοµής που πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλούς διαβιώσεως έναντι κινδύνων από φυσικά ή γεωλογικά φαινόµενα. Με την απόφαση δε έγινε δεκτό ότι εξαιτίας του προστατευτικού σκοπού των ανωτέρω διατάξεων, η τήρηση των κανόνων που τίθενται µε αυτές δεν εναπόκειται µόνο στη βούληση και την τεχνική επάρκεια των ιδιωτών µελετητών, αλλά εντάσσεται στη σφαίρα ευθύνης και των αρµόδιων πολεοδοµικών υπηρεσιών, που στελεχώνονται από προσωπικό που διαθέτει τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις για να ελέγξει την επακριβή τήρησή τους. Εξ άλλου, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης οικοδοµικής άδειας, ο διενεργούµενος από τις πολεοδοµικές υπηρεσίες έλεγχος στις υποβαλλόµενες από

10 τους ιδιώτες στατικές µελέτες περιορίζεται στη διαπίστωση της πληρότητας του περιεχοµένου αυτών και όχι στην ακρίβεια των υπολογισµών ή στην επιλογή της µεθόδου, ζητήµατα για τα οποία αποκλειστικώς υπεύθυνος είναι ο µελετητής. Στην περίπτωση δε κατά την οποία οι πολεοδοµικές υπηρεσίες διαπιστώνουν ότι µία στατική µελέτη δεν είναι πλήρης, διότι δεν περιέχει όλους τους υπολογισµούς, ή δεν πραγµατεύεται όλα τα ζητήµατα στατικής επάρκειας του κτιρίου, σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς, οφείλει να αρνηθεί την έκδοση της οικοδοµικής άδειας. Περαιτέρω, µε την απόφαση έγινε δεκτό ότι οι ίδιες διατάξεις, οι οποίες επιτρέπουν την έκδοση οικοδοµικών αδειών µόνο κατόπιν ελέγχου της πληρότητας των µελετών, δεν έχουν την έννοια ότι αφαιρούν από τις κατάλληλα στελεχωµένες πολεοδοµικές υπηρεσίες την αρµοδιότητα να ελέγξουν και την ορθότητα αυτών, εφόσον από άλλους ελέγχους, στο στάδιο της κατασκευής (αυτοψίες), υπάρξουν ενδείξεις στατικής ανεπάρκειας, δεδοµένου ότι οι ίδιες υπηρεσίες είναι αρµόδιες, σε κάθε περίπτωση, να ελέγχουν την επικινδυνότητα από στατική άποψη των οικοδοµών. Τέλος, η απόφαση δέχθηκε ότι κατά το στάδιο της κατασκευής και αποπεράτωσης της οικοδοµής, οι πολεοδοµικές υπηρεσίες υποχρεούνται, τουλάχιστον µια φορά, να διενεργούν αυτοψία, να επισηµαίνουν οποιεσδήποτε παραλείψεις και σφάλµατα διαπιστωθούν κατά τη διενέργεια του ελέγχου και να διατάξουν τη λήψη των κατάλληλων µέτρων προς επανόρθωσή τους. Η υποχρέωση αυτή καθίσταται εντονότερη αν κατά το στάδιο του ελέγχου της στατικής µελέτης που υποβάλλεται σ αυτές διαπιστωθεί ότι αυτή δεν είναι πλήρης. Την υποχρέωση αυτή έχει η πολεοδοµική υπηρεσία και κάθε φορά που διενεργεί αυτοψία σε οικοδοµή είτε για να διαπιστώσει την ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών και προσθηκών µετά την ολοκλήρωση της οικοδοµής, κατά το άρθρο 7 παρ. 3 του από 8.7/ π.δ., είτε για να διαπιστώσει το επικίνδυνο της οικοδοµής κατά το άρθρο 1 του π.δ. της 13.4/ , εφόσον πρόκειται για εµφανείς παραλείψεις και κακοτεχνίες. 4. Άρθρο 286 πκ Για το ιδιότυπο της διάταξης του άρθρου 286 ΠΚ, πολλά έχουν γραφεί και πολύ µελάνι έχει χυθεί. Σήµερα, ας περιοριστούµε στις εξής αναφορές :

11 Η παραγραφή της αξιόποινης πράξης του άρθρου 286 ΠΚ, δεν αρχίζει από το χρόνο κατά τον οποίο ο υπαίτιος ενήργησε ή όφειλε να ενεργήσει, όπως ορίζεται για όλα τα εγκλήµατα (άρθρο 17 ΠΚ), αλλά από την ηµέρα επέλευσης του αποτελέσµατος της παραβίασης (άρθρο 286 παρ. 2 ΠΚ), ρύθµιση που καθιστά την πράξη αυτή πρακτικώς απαράγραπτη. 2 Το γεγονός αυτό θέτει σε ισόβια οµηρία τους µηχανικούς, αλλά και τους κληρονόµους τους, αφού η παραγραφή των αστικών αξιώσεων συµπίπτει µε αυτήν του εγκλήµατος (άρθρο 937 παρ. 2 ΑΚ). Ανάλογη εξαίρεση προβλέπεται µόνο για το έγκληµα των βασανιστηρίων υπό καθεστώς σφετερισµού της λαϊκής κυριαρχίας (άρθρο 137 παρ. 3 ΠΚ). Η έλλειψη οποιασδήποτε αναλογικότητας αποβαίνει προκλητική. Παράλληλα, κατά τρόπο ασυνήθιστο, προβλέπεται το ίδιο πλαίσιο ποινής για την τέλεση της πράξης από δόλο και από αµέλεια, γεγονός που καθιστά δυσµενέστερη τη θέση του κατηγορουµένου στη δεύτερη περίπτωση, που συντρέχει κατά κανόνα. Είναι καιρός για το νοµοθέτη (κυρίως) και τον εφαρµοστή του δικαίου να κατανοήσουν, ότι τα έργα των µηχανικών συνιστούν το απαραίτητο στοιχείο για την κοινωνική ανάπτυξη, τη γενική ευηµερία, την καλύτερη ποιότητα ζωής. Για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται σε περίπτωση παραβιάσεως των επιτακτικών ή απαγορευτικών κανόνων που διέπουν την επαγγελµατική δραστηριότητα των µηχανικών θα πρέπει να συνεκτιµώνται η ευθύνη του Κράτους, και ο κατ αρχήν κοινωνικώς πρόσφορος χαρακτήρα του έργου των µηχανικών. Σε καµία περίπτωση, πάντως, δεν δικαιολογείται η δηµιουργία «νοµικού γκέτο» για καµιά κατηγορία πολιτών και πολύ περισσότερο για εκείνους που η δραστηριότητά τους προάγει κατ αρχήν το γενικό συµφέρον. Η ισότητα, η αναλογικότητα και το αίσθηµα δικαίου αποστέργουν κατ αρχήν την ιδιαίτερη δυσµενή µεταχείριση. Τελικά το Κράτος ικαίου ή είναι αξιόπιστο σε κάθε εκδήλωσή του ή, 2 Πολεοδοµικές εφαρµογές και δόµηση, Αθήνα, ΤΕΕ, Μαΐου, Χριστόφορου. Αργυρόπουλου ικηγόρου Προέδρου της Ενώσεως Ελλήνων Ποινικολόγων

12 αν νοθεύει το δόγµα της νοµιµότητας χάριν της «κατά περίπτωση» σκοπιµότητας κινδυνεύει να καταντήσει «ένας γραφικός θεσµός του παρελθόντος». 3 5.Το οικιστικό περιβάλλον, ως προστατευόµενο αγαθό τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµοσίου δικαίου, συµπίπτει µε τον υπό ευρεία έννοια ζωτικό χώρο του ανθρώπου, το σύνολο των απειράριθµων αγαθών και στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επιβίωση, την διατήρηση της υγείας του, την ποιότητα ζωής και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Ο Μηχανικός έχει ένα σπουδαίο ρόλο και λόγο και πρέπει από σήµερα να γίνει αντιληπτό ότι ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει έναν ακόµη σπουδαιότερο ρόλο και λόγο. Και τούτο διότι ως αναλύθηκε έχει σίγουρα την απόδοση της ευθύνης. 6. Το Τ.Ε.Ε πρέπει άµεσα να προωθήσει πρωτοβουλίες και δράσεις, νοµοθετικών ρυθµίσεων και αξιώσεων δηµιουργώντας το αίσθηµα δικαίου στους Μηχανικούς αλλά κυρίως πρέπει να οδηγήσει τους Μηχανικούς στην αντίληψη του σηµαντικού ρόλου που η πολιτεία τους αναθέτει. Ως προς το πεδίο των νοµοθετικών ρυθµίσεων: Η ρύθµιση του άρθρου 286 του Π.Κ.θα πρέπει εναρµονισθεί µε τις γενικότερες επιλογές του ποινικού νοµοθέτη. Επίσης, θα πρέπει να συγκροτηθεί ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, µε αντικείµενο τη µελέτη των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια κατά την εκτέλεση οικοδοµικών και συναφών έργων, τα καθήκοντα καθενός από τους εµπλεκόµενους και τον προσδιορισµό των κυρώσεων για την παράβασή τους. 3 Χαρακτηρισµός : Χριστόφορου. Αργυρόπουλου ικηγόρου Προέδρου της Ενώσεως Ελλήνων Ποινικολόγων.2004.

13

Η Ποινική ευθύνη του επιβλέποντος µηχανικού για ανθρωποκτονία και σωµατική βλάβη εξ αµελείας κατά την ελληνική νοµοθεσία

Η Ποινική ευθύνη του επιβλέποντος µηχανικού για ανθρωποκτονία και σωµατική βλάβη εξ αµελείας κατά την ελληνική νοµοθεσία Η Ποινική ευθύνη του επιβλέποντος µηχανικού για ανθρωποκτονία και σωµατική βλάβη εξ αµελείας κατά την ελληνική νοµοθεσία υπό Χρίστου Χ. Μυλωνόπουλου Καθηγητή Ποινικού ικαίου Πανεπιστηµίου Αθηνών 1. Η δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η αρμοδιότητα του ΤΕΕ να υπολογίζει την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή (διατίμηση), να τη διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ...4 ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 από 45 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις σελίδες που ακολουθούν θα µας απασχολήσει το ζήτηµα της προστασίας των δασών, όπως αυτή εµφανίζεται στην ελληνική έννοµη τάξη και πραγµατικότητα, στο Σύνταγµα και τους νόµους. Ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών» ΕΠΙ ΣΗ ΑΡΦΗ 1.Η ανάγκη για την θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για την έκδοση αδειών δόμησης, τον αδιάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεά Μελετών: πλαίσιο εφαρμογής, προοπτικές και προβλήματα μιας νέας διάταξης

Δωρεά Μελετών: πλαίσιο εφαρμογής, προοπτικές και προβλήματα μιας νέας διάταξης Δωρεά Μελετών: πλαίσιο εφαρμογής, προοπτικές και προβλήματα μιας νέας διάταξης Κωνσταντίνος Βρεττός, Δικηγόρος, LL.M. (UKC) Μετά από δύο νομοθετικές απόπειρες 1, θεσπίστηκε εντέλει με το άρθρο 29 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 46/2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα