ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ"

Transcript

1 1 Μελέηη ΣΡΗΒΖ (ζηαηικήρ και ολίζθηζηρ) με σπήζη ΛΑ (Multilog) ΌΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ ύζηεκα ζπγρξνληθήο ιήςεο θαη απεηθόληζεο (ΛΑ) Multilog, Η/Τ κε εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθό Multilab 1.4 Αηζζεηήξαο δύλακεο Ξύιηλνη θύβνη κε 3 νπέο (από ηα παξειθόκελα ηεο δηάηαμεο θεθιηκέλν επίπεδν πνι/ιώλ ρξήζεσλ) πάγθνο, ηξνραιία, ζθηγθηήξαο, δίζθνο ΣΟΥΟΗ 1. Να δηαπηζησζεί όηη ε ζηαηηθή ηξηβή δελ έρεη ζηαζεξή ηηκή ελώ ε ηξηβή νιίζζεζεο είλαη ζηαζεξή 2. Να δηαπηζησζεί όηη ε κέγηζηε ζηαηηθή Σξηβή (νξηαθή ηξηβή) είλαη ιίγν κεγαιύηεξε από ηελ ηξηβή νιίζζεζεο θαη λα κεηξεζεί. 3. Να κεηξεζεί ε Σξηβή νιίζζεζεο θαη λα δηαπηζησζεί όηη: i. Γελ εμαξηάηαη από ην εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο επαθήο ii. Δίλαη αλάινγε κε ηελ θάζεηε δύλακε πνπ δξα ζηηο ηξηβόκελεο επηθάλεηεο iii. Δμαξηάηαη από ηελ ηξαρύηεηα ησλ επηθαλεηώλ επαθήο 4. Να ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο. Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 1. Σνπνζεηνύκε ηνλ θύβν κε ηελ καύξε επηθάλεηα πάλσ ζηνλ πάγθν. 2. ην πιάη ζηεξεώλνπκε κε ηαηλία ηνλ αηζζεηήξα δύλακεο ξπζκηζκέλν ζηελ θιίκαθα ±10Ν. Πξνζέρνπκε λα κελ θαιύςνπκε ηηο νπέο γηα λα κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε ζηε ζπλέρεηα ηα βαξάθηα. 3. Από ην άγθηζηξν ηνπ αηζζεηήξα πεξλάκε ηε ζειηά ηνπ ζπάγθνπ. Από ηελ άιιε άθξε ηνπ ζπάγθνπ θξεκάκε ηνλ δίζθν. 4. Ο ζπάγθνο πξέπεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο λα δηαηεξείηαη νξηδόληηνο. Γη απηό πεξλάκε ηνλ ζπάγθν από ηξνραιία πνπ έρνπκε ζηεξεώζεη ζηελ άιιε άθξε ηνπ πάγθνπ ζε θαηάιιειν ύςνο. Δηθόλα 1. Β. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΓΔΖ MULTILOG - Ζ/Τ ΚΑΗ ΡΤΘΜΗΔΗ πλδένπκε ην Multilog ζηνλ ππνινγηζηή (ζεηξηαθή ζύξα νη θαηλνύξηεο κνλάδεο Multilog δηαζέηνπλ θαη ζύξα USB), θαη κε ην κεηαζρεκαηηζηή ζην δίθηπν. Αλνίγνπκε ηνλ Η/Τ θαη πεξηκέλνπκε λα νινθιεξσζνύλ νη δηαδηθαζίεο έλαξμεο Αλνίγνπκε ην Multilog θαη ζπλδένπκε ηνλ αηζζεηήξα δύλακεο ζηελ είζνδν 1.

2 2 (Αθνινπζώληαο ηα βήκαηα κε ηελ παξαπάλσ ζεηξά γίλεηαη απηόκαηε αλαγλώξηζε αηζζεηήξσλ από ην Multilog. Γηαθνξεηηθά πξέπεη λα ηνπο νξίζνπκε εκείο, όπσο ζα δνύκε παξαθάησ). Δλεξγνπνηνύκε ζηνλ Η/Τ ην πξόγξακκα πνπ έρνκε θξνληίζεη λα εγθαηαζηήζνπκε από πξηλ.(αλ ζηνλ ππνινγηζηή καο έρεη εγθαηαζηαζεί ε παιαηόηεξε έθδνζε ινγηζκηθνύ DBLab 3.2- πξέπεη πξώηα λα γίλεη απεγθαηάζηαζή ηνπ θαη κεηά λα εγθαηαζηαζεί ην θαηλνύξην ινγηζκηθό) ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ. Πάκε ζην κελνύ ΚαηαγπαθέαρΠίνακαρ ελέγσος θαη ζην παξάζπξν πνπ αλνίγεη ειέγρνπκε αλ έρεη αλαγλσξηζηεί ζσζηά ν αηζζεηήξαο. Αλ όρη ηνλ νξίδνπκε εκείο από ε ιίζηα αηζζεηήξσλ πνπ εκθαλίδεηαη αλ ελεξγνπνηήζνπκε ην πεδίν ηεο εηζόδνπ 1. Παηάκε επόμενο θαη ζην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηε νξίδνπκε ξπζκό κεηξήζεσλ π.ρ. 25 κεηξήζεηο/second. Παηάκε επόμενο θαη νξίδνπκε ρξόλν κεηξήζεσλ π.ρ. 10 sec. Άξα 250 κεηξήζεηο(ζεκεία). (Ίζσο ρξεηαζηεί κεγαιύηεξνο ρξόλνο) Σώξα παηάκε ην θνπκπί πνπ γξάθεη ηέλορ Γ. ΜΔΣΡΖΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ Αξρηθά παίξλνπκε κηα κέηξεζε ρσξίο λα έρνπκε πεξάζεη ηνλ ζπάγθν ζηνλ αηζζεηήξα, γηα λα δνύκε αλ δείρλεη κεδέλ, όηαλ δελ αζθείηαη θακία δύλακε επάλσ ηνπ. Παηάκε Καηαγπαθέαρ Λήτη δεδομένυν θαη πεξηκέλνπκε λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ησλ κεηξήζεσλ ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ν πίλαθαο ηηκώλ θαη ε γξαθηθή παξάζηαζε F(t). Δπηιέγνπκε κε ηνπο δείθηεο (εκθαλίδνληαη κε δηπιό θιηθ ή από θαηάιιειν εηθνλίδην ζηε γξακκή εξγαιείσλ), δύν ζεκεία ηεο θακπύιεο θαη από κελνύ Ανάλςζηζηαηιζηικά βγαίλεη ν κέζνο όξνο γηα ηελ θακπύιε απηή. Αλ ε ηηκή είλαη θνληά ζην κεδέλ είκαζηε έηνηκνη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ην πείξακα. Γηαθνξεηηθά πξέπεη λα θάλνπκε ηελ εμήο ξύζκηζε: Γηα λα θάλνκε ξύζκηζε κεδελόο ζηνλ αηζζεηήξα κπνξνύκε, κε θαηάιιειν θαηζαβηδάθη λα ην ξπζκίζνκε από ηελ νπή πνπ ππάξρεη πάλσ ζηνλ αηζζεηήξα θαη γξάθεη offset. Η ξύζκηζε κπνξεί λα γίλεη θαη κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ. Ο αηζζεηήξαο κεηξά ηελ δύλακε πνπ αζθείηαη ζε απηόλ θαη όπσο ζα παξαηεξήζεηε όηαλ ν αηζζεηήξαο έιθεηαη κεηξά αξλεηηθή δύλακε. Η δύλακε ηεο ηξηβήο είλαη αληίζεηε από ηελ δύλακε ηνπ αηζζεηήξα, αλ ην ζώκα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Γ. ΠΔΗΡΑΜΑ Παηάκε Καηαγπαθέαρ Λήτη δεδομένυν θαη αξρίδνπκε λα ξίρλνπκε ζηνλ δίζθν ζηγά ζηγά άκκν κέρξη ην ζώκα λα αξρίζεη λα θηλείηαη. Μεηά ζηακαηάκε θαη πεξηκέλνπκε λα νινθιεξσζεί ην θαηλόκελν θαη νη κεηξήζεηο. Γηα λα κελ είλαη κεγάιε ε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο, θξνληίδνπκε από πξηλ λα έρνπκε εθηηκήζεη πόζν βάξνο ρξεηάδεηαη, πεξίπνπ, γηα λ αξρίζεη λα θηλείηαη ην ζώκα θαη πξηλ παηήζνπκε Καηαγπαθέαρ Λήτη δεδομένυν έρνπκε ξίμεη ιίγε άκκν ζηνλ δίζθν. Μπνξνύκε λα ηξαβάκε ηνλ ζπάγθν κε ην ρέξη κε δηαξθώο απμαλόκελε δύλακε. Μόιηο αξρίζεη λα θηλείηαη ην ζώκα πξνζπαζνύκε λα δηαηεξνύκε απηή ηε δύλακε ζηαζεξή. Αθόκα πξνζέρνπκε λα δηαηεξείηαη νξηδόληηνο ν ζπάγθνο.

3 3 ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ν πίλαθαο ηηκώλ θαη ε γξαθηθή παξάζηαζε F(t). Δηθόλα 2. Δ. ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ Στόχος 1 και 2 1. Δάλ ζέισ ε δύλακε λα έρεη ζεηηθέο ηηκέο (δηόηη όπσο είπακε ν αηζζεηήξαο θαηά ηελ έιμε απνδίδεη αξλεηηθό πξόζεκν), θάλσ ηελ παξαθάησ πξνζαξκνγή ζηελ θακπύιε: Αθνινπζνύκε ηε δηαδξνκή: Ανάλςζη οδηγόρ ανάλςζηρ ςναπηήζειρ Γπαμμική Ή από γξακκή εξγαιείσλ ην εηθνλίδην ςναπηήζειρ. ην θαηάιιειν πεδίν επηιέγνπκε G 1 δύναμη θαη από θάησ ζην άιιν πεδίν οπίζυ Α=-1 και Β=0. Αλ ε γξαθηθή παξάζηαζε δελ μεθηλά από ην κεδέλ αιιά έζησ από κηα ηηκή Fo ηόηε βάδσ Β=Fo Η γξαθηθή παξάζηαζε πνπ εκθαλίδεηαη ηώξα ζηελ νζόλε είλαη ε αληίζεηε ηεο πξνεγνύκελεο. Δηθόλα Με ηνλ δείθηε επηιέγνπκε ην αλώηαην ζεκείν ηεο θακπύιεο.(κέγηζηε ζηαηηθή ηξηβή- νξηαθή ηξηβή). Φαίλεηαη θαζαξά όηη είλαη κεγαιύηεξε από ηελ ηξηβή νιίζζεζεο. Κάησ από ηελ γξαθηθή παξάζηαζε εκθαλίδεηαη ε ηηκή ηεο. Σελ ζεκεηώλνπκε. Σοπ=. 3. Σν νξηδόληην ηκήκα ηεο θακπύιεο αληηζηνηρεί ζηελ ηξηβή νιίζζεζεο. Δπηιέγσ κε ηνπο δείθηεο απηό ην νξηδόληην ηκήκα θαη από κελνύ Ανάλςζη ζηαηιζηικά, εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν πνπ καο δίλεη ηε κέζε ηηκή ηεο Σξηβήο νιίζζεζεο. Σελ ζεκεηώλνπκε. Σολ=. Απηό ην βήκα κπνξεί λα γίλεη θαη δηαθνξεηηθά σο εμήο:

4 4 Από ηο μενού γπαθική παπάζηαζη επηιέγνπκε Δπεξεπγαζία γπαθικήρ παπάζηαζηρ θαη ζηελ θαξηέια πνπ αλνίγεη επηιέγσ ζηνλ άξονα x: ςνάπηηζη σπόνορ θαη ζηον άξονα y: ςνάπηηζη δύναμη. Λόγσ δηαθόξσλ ζθαικάησλ ε γξαθηθή παξάζηαζε δελ είλαη επζεία. Δπηιέγνπκε κε ηνπο δείθηεο δπν ζεκεία ζηελ θακπύιε πνπ εκθαλίδεηαη θαη από ην κελνύ ανάλςζη πάκε γπαμμική πποζαπμογή. Σν ινγηζκηθό εκθαλίδεη ζηελ νζόλε ηελ θαιύηεξε επζεία πνπ πξνζαξκόδεηαη ζηα δεδνκέλα καο. Δηθόλα 4. Δπηιέγσ κε ηνπο δείθηεο δπν ζεκεία ηεο επζείαο θαη θάησ από ηε γξαθηθή παξάζηαζε εκθαλίδεηαη ε εμίζσζε ηεο επζείαο Y(t). Ο ζηαζεξόο όξνο καο δίλεη ηελ κέζε ηηκή ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο. Σ. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΣΡΗΒΖ ΟΛΗΘΖΖ Στόχος 4 Μεηξάκε κε έλα δπλακόκεηξν ην βάξνο ηνπ ζπζηήκαηνο αηζζεηήξαο μύιηλνπ θύβνπ. (Β = Ν) Τπνινγίδνπκε ην μ από ηε ζρέζε: μ= Σ/Ν=. Ε. Στόχος 3i) Δπαλαιακβάλνπκε ην πείξακα παίξλνληαο έλαλ άιιν μύιηλν θύβν πνπ ε καύξε ηνπ επηθάλεηα είλαη κηθξόηεξε θαη ηνλ ηνπνζεηνύκε κε απηήλ ηελ επηθάλεηα ζηνλ πάγθν Δκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε κηα θαηλνύξηα θακπύιε. Αλ δελ έρνπκε ρξόλν λα κεηξήζνπκε μαλά ηελ ηξηβή νιίζζεζεο ( δελ ρξεηάδεηαη εμ άιινπ), εκθαλίδνπκε ζηελ νζόλε θαη ηελ θακπύιε ηνπ πξνεγνύκελνπ πεηξάκαηνο ( κε ηελ κεγάιε καύξε

5 5 επηθάλεηα), θαη παξαηεξνύκε όηη ζπκπίπηνπλ. Δηθόλα 5. Στόχος 3ii) Δπαλαιακβάλνπκε ην πείξακα ηνπνζεηώληαο κέζα ζηελ πξώηε νπή ηνπ θύβνπ έλα βάξνο. Μεηά θαη δεύηεξν θαη ηξίην. Δκθαλίδνπκε ζηελ νζόλε κόλν απηέο ηηο ηξεηο θακπύιεο. Παξαηεξνύκε όηη ε ηξηβή νιίζζεζεο είλαη θάζε θνξά κεγαιύηεξε. Δηθόλα 6. Μπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε κε απηό ην πείξακα όηη ε ηξηβή νιίζζεζεο είλαη αλάινγε κε ηελ θάζεηε δύλακε; Στόχος 3iii) Δπαλαιακβάλνπκε ην πείξακα ηνπνζεηώληαο ζηνλ πάγθν ηελ αινπκηλέληα επηθάλεηα. Μεηξώ ηελ ηξηβή νιίζζεζεο θαη ζπγθξίλσ κε ηελ ηηκή πνπ βξήθα όηαλ αθνπκπνύζε ε καύξε επηθάλεηα ζηνλ πάγθν.

6 6 ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΔΜΦΑΝΗΖ ΔΞΑΦΑΝΗΖ ΚΑΜΠΤΛΩΝ ΣΖΝ ΟΘΟΝΖ ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ππάξρεη έλαο σάπηηρ δεδομένυν κε ηελ παξαθάησ ιίζηα. Γπαθικέρ παπαζηάζειρ ςναπηήζειρ Πίνακαρ ηιμών Κάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη έλα πείξακα, ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε πξνζηίζεηαη Exp 1., Exp 2, θ.ν.θ Με δηπιό θιηθ εκθαλίδεηαη ε ιίζηα ησλ πεηξακάησλ θαη εκθαλίδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ζηελ νζόλε. Δπίζεο κε δηπιό θιηθ πάλσ ηεο, εμαθαλίδεηαη από ηελ νζόλε. Έηζη ζηελ νζόλε κπνξώ λα εκθαλίζσ κόλν ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ επηζπκώ. Κάζε θνξά πνπ πξνζαξκόδσ κηα θακπύιε απηή πξνζηίζεηαη ζηηο ζπλαξηήζεηο. Π.ρ. πλάξηεζε (-1) δύλακε πσο θαη πξνεγνπκέλσο κπνξώ λα ηηο εκθαλίζσ ή λα ηηο εμαθαλίζσ ζηελ νζόλε. Παρατήρηση ηαλ θάλσ πξνζαξκνγή γξαθηθήο παξάζηαζεο επηιέγσ ζην θαηάιιειν πεδίν, ζηελ θαξηέια πνπ εκθαλίδεηαη, ηε γξαθηθή παξάζηαζε ή ηελ ζπλάξηεζε πνπ ζέισ λα πξνζαξκόζσ. Δθεί πνπ γξάθεη Δίζνδνο 1 ή Δίζνδνο 2 ζεκαίλεη όηη δελ ππάξρεη πείξακα επνκέλσο νύηε γξαθηθή παξάζηαζε. Δθεί πνπ γξάθεη Exp 1, Exp 2 θ.ν.θ είλαη ηα πεηξάκαηα πνπ έρνπλ γίλεη(γξαθηθέο παξαζηάζεηο). Δθεί πνπ γξάθεη πλάξηεζε είλαη νη πξνζαξκνζκέλεο θακπύιεο. ΠΖΓΔ Γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ πεηξάκαηνο πξνζέθεξαλ ηηο γλώζεηο ηνπο όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ νη ζπλάδειθνη Φπζηθνί ΘΔΟΓΩΡΑΚΗ θαη ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ ΓΙΟΝΤΗ Αθόκα πήξα πιεξνθνξίεο από ην αληίζηνηρν πείξακα πνπ παξνπζηάδεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ην ΔΚΦΔ ΔΛΑΟΝΑ.. Σν δηάγξακκα απηό είλαη ε ηξίηε θακπύιε πνπ έπξεπε λα ππάξρεη ζηελ εηθόλα 6. Σν ΛΑ όκσο θόιιεζε θαη δελ ην εκθάληζε ηαπηόρξνλα. πκβαίλνπλ θαη απηά!!

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εαραξίαο Γ. Μπξαγνπδάθεο

Εαραξίαο Γ. Μπξαγνπδάθεο ΟΓΖΓΟ ΥΡΖΖ ΣΟΤ EViews Μεηάθξαζε - Δπηκέιεηα: AΘΖΝΑ 2011 Πεξηερόκελα 1 Πξόινγνο... 2 Γεληθή Παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Overview of Product)... 3 Ζ Οζόλε ηνπ EViews (The EViews Screen)... 3.1 Σν Βαζηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ 12) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: 21 Μαπηίος 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ 12) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: 21 Μαπηίος 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ ) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: Μαπηίος Ημεπομηνία παπάδοζηρ ηηρ Δπγαζίαρ: 5 Αππιλίος. Πξηλ από ηε ιύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα