ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ"

Transcript

1 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. νθίαο Θεζζαινλίθεο 1986 Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. ππξίδσλα ζηα Πνπιάηα Κεθαινληάο 1986 Μειέηε επηζθεπήο θηηξίνπ ηδηνθηεζίαο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο ζηελ νδό Βαιηεηζίνπ 17 ζηελ Αζήλα 1987 Γηακόξθσζε Καζηέινπ Ρόδνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ ΔΟΚ 1988 Μειέηε επηζθεπήο θηηξηαθώλ ζπγθξνηεκάησλ ησλ Σνπξηζηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ Κάζηξνπ Κπιιήλεο - Robinson Club 1988 Οξηζηηθή κειέηε ζηεξέσζεο Μηλσηθνύ Αλαθηόξνπ Κλσζζνύ 1989 Μειέηε επηζθεπήο θαη ελίζρπζεο ησλ θηηξηαθώλ ζπγθξνηεκάησλ ηνπ μελνδνρείνπ Κνληόθαιη Παιιάο ζηελ Κέξθπξα 1989 ηαηηθή κειέηε εληζρύζεσλ επηζθεπώλ θαη επέθηαζεο, γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ μελνδνρείνπ MIRAMARE WONDERLAND (5*) ζηε Ρόδν, ηδηνθηεζίαο ΜΑΜΗΓΑΚΖ 1998 ηαηηθή κειέηε εληζρύζεσλ ηνπ ππάξρνληνο εξγνζηαζίνπ ΑΘΖΝΑΨ θαη κειέηε λέσλ θηηξίσλ γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζε πνιηηηζηηθό πνιπρώξν1999 ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε ελίζρπζεο θαη εηδηθώλ θαηαζθεπώλ ζε βηνηερληθό θηίξην ζην Μνζράην ηδηνθηεζίαο ΗΜΟΤ ηαηηθή κειέηε εληζρύζεσλ ππάξρνληνο ηζνγείνπ θαη ππνγείνπ, θαη πξνζζήθεο δύν νξόθσλ κε κεηαιιηθή θαηαζθεπή, ηδηνθηεζίαο ΛΖΓΑ Α.Δ. ζηελ Λεηβαδηά 2000 ηαηηθή κειέηε ζηαηηθήο θαη αληηζεηζκηθήο ελίζρπζεο θαη επίβιεςε εηδηθώλ θαηαζθεπώλ ζε δηαηεξεηέν θηίξην ζηνλ Πεηξαηά ηδηνθηεζίαο ALPHA BANK ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε απνθαηάζηαζεο, εληζρύζεσλ θαη επηζθεπώλ δηαηεξεηένπ θηηξίνπ ηδηνθηεζίαο ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ζην Μαξνύζη ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε εληζρύζεσλ θαη επηζθεπώλ μελνδνρείνπ SAVOY ζηνλ Πεηξαηά ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε κε εηδηθέο θαηαζθεπέο ιόγσ δηαηήξεζεο ηνπ Ηζνγείνπ, θηηξίνπ γξαθείσλ ηδηνθηεζίαο ΣΟΤΡΗΝΑΚΖ ζηε Ν. κύξλε 2003 ηαηηθή κειέηε εληζρύζεσλ θαη επηζθεπώλ γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ μελνδνρείνπ LIFE GALLERY ζηελ ΔΚΑΛΖ ηαηηθόο έιεγρνο θαη επεκβάζεηο ζε δηαηεξεηέα κνλνθαηνηθία ζηελ Κεθηζηά ηδηνθηεζίαο ΑΘΑΝΑΟΤΛΗΑ ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε εληζρύζεσλ θαη επηζθεπώλ μελνδνρείνπ IDEAL ζηνλ Πεηξαηά Σερληθόο ζύκβνπινο θαη κειεηεηήο ζηαηηθώλ πξνηάζεσλ, παξεκβάζεσλ θαη εληζρύζεσλ ζηα θηίξηα ηνπ εξγνζηαζίνπ ROLCO - ΒΗΑΝΗΛ ζην Ρέληε 2001 έσο ζήκεξα. ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε απνθαηάζηαζεο, ελίζρπζεο θαη επηζθεπήο δηαηεξεηένπ θηηξίνπ ηδηνθηεζίαο ROLCO - ΒΗΑΝΗΛ ζηελ νδό Πεηξαηώο ηαηηθή κειέηε απνθαηάζηαζεο, ελίζρπζεο θαη επηζθεπήο δηαηεξεηένπ θηηξίνπ ηδηνθηεζίαο Μ. ΜΑΜΗΓΑΚΖ ζηελ νδό Γξνζνπνύινπ 88 & Ίκβξνπ ζηελ Αζήλα 2006.

2 ΙΙ. ΣΑΣΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΝΔΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Κηίξην Γεξνθνκείνπ νηθηζκνύ Φνίληθνο Θεζζαινλίθεο. Κηίξην εξγνζηαζίνπ Αζελατθήο Υαξηνπνηίαο Αζελώλ. Κηίξην Γπκλαζίνπ Κππαξηζζίαο (επέθηαζε). Κηίξην Γπκλαζίνπ Μπηηιήλεο (πξνκειέηε). Κηίξην 10 νπ Γπκλαζίνπ Αζελώλ. Κηίξην Οηθνλνκηθήο Δθνξίαο Παιαηνύ Φαιήξνπ. Κηίξην Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο Αεξνιηκέλνο Διιεληθνύ. Δξγνζηάζην Ναππεγείν εηαηξείαο PLANACO ΑΔ ζηελ Αίγηλα. Κηίξην ΟΣΔ Σειεπηθνηλσληαθό Κέληξν αιακίλαο. Κηίξην ΟΣΔ Σειεπηθνηλσληαθό Κέληξν Καιύκλνπ. Κηίξην ΟΣΔ Σειεπηθνηλσληαθό Κέληξν Πνιύγπξνπ. Κηίξην ΟΣΔ Σειεπηθνηλσληαθό Κέληξν Υίνπ. Κηίξην Κέληξνπ Δθπαηδεύζεσο Τπνςεθίσλ Αμησκαηηθώλ ζηα Δμακίιηα Κνξηλζίαο. Κηίξην απνζήθεο ηεο ΜΔΨΜΑΡΗΓΖ - ΠΗΡΠΗΡΟΓΛΟΤ ΟΔ ζηελ Αζήλα. Καηάζηεκα ΗΛΗΟΝ ζηελ Αζήλα. Μειέηε θαη επίβιεςε επέθηαζεο θαη κεηαξξύζκηζεο απηνύ. Καηάζηεκα ΑΚΡΟΝ ζηελ Αζήλα. Μειέηε θαη επίβιεςε επέθηαζεο θαη κεηαξξύζκηζεο απηνύ. Καηάζηεκα ΚΡΤΣΑΛ ζηελ Αζήλα. Μειέηε θαη επίβιεςε επέθηαζεο θαη κεηαξξύζκηζεο απηνύ. Κηλεκαηνγξάθνο ΑΘΖΝΑΨΚΟΝ. Μειέηε θαη επίβιεςε κεηαξξύζκηζεο απηνύ. Ξελνδνρείν ΛΗΑΝΟ ΑΔ ζηελ Αζήλα. Ξελνδνρείν Π. ΠΔΡΓΗΚΖ θιπ. ζηελ Αζήλα. Δξγνζηάζην λεκαηνπξγίαο ζηελ Ξπινθέξηδα Κνξηλζίαο. ΟΣΔ Παξάθηηνο ζηαζκόο ΟΛΤΜΠΗΑ. Πξνκειέηε θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Κέληξν Νεπξνβηνινγηθώλ Μειεηώλ ηδξύκαηνο Κόηζηθα ζηελ Αζήλα. Σνπξηζηηθό Κέληξν ζηελ Αξραία Οιπκπία (Ξελνδνρείν-Δζηηαηόξην-Καηαζηήκαηα). Μειέηε θαη Γηνίθεζε έξγνπ. Ξελνδνρείν CANDIA (5 *) ζηνλ ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΡΖΣΖ. ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θαηαζθεπήο. Ξελνδνρείν MINOS BEACH ζηνλ ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΡΖΣΖ. Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ πξνζζήθεο θαη δηαξξπζκίζεηο. Ξελνδνρείν MINOS PALACE ζηνλ ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΡΖΣΖ. Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ - πξνζζήθεο θαη δηαξξπζκίζεηο. Ξελνδνρείν MIRAMARE (5*) ζηε ΡΟΓΟ. ηαηηθή κειέηε θαη Γηνίθεζε Έξγνπ. Κέληξν Τγείαο ΓΤΘΔΗΟΤ ΛΑΚΧΝΗΑ. Καηάζηεκα ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ζην ΛΑΓΚΑΓΑ. Ξελνδνρείν ARINA ζην ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ. Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ πξνζζήθεο θαη δηαξξπζκίζεηο. Κηίξην γξαθείσλ, Έθζεζε θαη ζπλεξγείν απηνθηλήησλ PORSCHE ζηε ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ. ηαηηθή κειέηε θαη Γηνίθεζε Έξγνπ. Κηίξην γξαθείσλ, Έθζεζε θαη ζπλεξγείν απηνθηλήησλ PORSCHE ζηε ΓΛΤΦΑΓΑ. ηαηηθή κειέηε θαη Γηνίθεζε Έξγνπ. Πάλσ από ηξηαθόζηεο (300) κειέηεο ζπηηηώλ (κνλνθαηνηθηώλ θαη πνιπθαηνηθηώλ). Γηώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Υ. Γξεγνξίνπ ζηα Γιπθά Νεξά Αηηηθήο 1986 ηαηηθή κειέηε κνλνθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο. Ζιηάδε ζηνλ Γηόλπζν Αηηηθήο 1987 ηαηηθή κειέηε παξάθακςεο πόιεο Βόινπ από ηνλ Κξαπζίδσλα πξνο Άλαπξν, γηα ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζία 1987 Μειέηε επηζθεπήο νξόθνπ ρώξσλ ππνδνρήο μελνδνρείνπ Φηινμέληα ζηελ Καιακάηα 1987 Γηώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Φ. Μεθζνύη ζην Καιακάθη 1989 Μνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Α. Παηεξάθε ζηελ Ζιηνύπνιε

3 Σέζζεξα δηακεξίζκαηα ζε δηώξνθε νηθνδνκή ζηηο Αραξλέο Αηηηθήο 1989 Σεηξαώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Δ. & Α. Κξεηίδε ζηνλ Βύξσλα 1990 Σεηξαώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Β. Κνληνύια ζηνλ Άιηκν 1990 ηαηηθή κειέηε θηίξην γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο «Γ. Μαπξνκάηεο Νεόθνζκνο Α.Δ.» ζην Ν. Φάιεξν 1990 Σξηώξνθε νηθνδνκή ηδηνθηεζίαο Η. & Ν. Καιαλίδε ζηελ Πεηξνύπνιε 1991 ηαηηθή κειέηε θηίξην γξαθείσλ θαη θαηαζηεκάησλ ηδηνθηεζίαο Θ. Γηνβάλε ζηελ Δζληθή νδό Αζελώλ - Λακίαο 1992 Σξηώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Γ. & Λ. Οηθνλόκνπ ζην Καβνύξη 1993 ηαηηθή κειέηε εκπνξηθό θέληξν ηδηνθηεζίαο Δ. Γξεγνξάηνπ θαη Β. Βαζηιείνπ ζηνλ Αγ. ηέθαλν Αηηηθήο 1993 ηαηηθή κειέηε πξνηύπσλ ζηύισλ γηα ηελ ΓΔΖ (κειέηε γηα δηαγσληζκό ΓΔΓΤ ΑΒΔΔ) 1993 Νέα εμαώξνθε νηθνδνκή επί pilotis κε ππόγεην Ραπηνπνύινπ 16 θαη Σνύζα ζηελ Αζήλα 1993 Μνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Γ. Μεηξνπάλνπ ζηα Μειίζζηα Αηηηθήο 1994 ηαηηθή κειέηε κνλνθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο Κ. Γξνύηζα ζηνλ ρνηληά Αηηηθήο 1994 Γηώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Β. Κξεηίδε ζηελ Αλάβπζζν Αηηηθήο 1995 ηαηηθή κειέηε επέθηαζεο βηβιηνζήθεο θαη πξνζζήθεο ακθηζεάηξσλ ζην Ακεξηθάληθν Κνιέγην Αζελώλ - Κνιέγην DEREE Σξηώξνθε νηθνδνκή δύν θαηνηθηώλ ζηελ Ζιηνύπνιε Αηηηθήο 1995 Γηώξνθε θαηνηθία ζην Βόιν ηδηνθηεζίαο ίζθνπ Έιεγρνο επάξθεηαο θηηξίσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ ( ALFA BLOCK ) ζηελ Μαιαθάζα ηαηηθή κειέηε θαηνηθίαο ζηελ Κεθηζηά ηδηνθηεζίαο ΓΑΛΑΝΟΤ- ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ ηαηηθή κειέηε δύν θηηξίσλ απνζεθώλ ζηελ βηνκεραληθή πεξηνρή Βόινπ ηδηνθηεζίαο ΒΗΟΧΛ Α.Δ 1996 ηαηηθή κειέηε εηδηθήο θαηαζθεπήο ζηύισλ από ζθπξόδεκα γηα ηελ ΓΔΖ. Βηνκεραλία θαηαζθεπήο ΓΔΓΤ ηαηηθή κειέηε θηηξίνπ γξαθείσλ επί ηεο νδνύ Δζληθήο Αληηζηάζεσο ζην Υαιάλδξη ηδηνθηεζίαο ηεο «ΣΔΛΛΑ ΜΑΡΗ ΑΞΣΟΔΔ» 1996 ύληαμε ηεύρνπο πξνδηαγξαθώλ θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο γηα ηα έξγα: «α. Γ Λύθεην ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ ζρνιείσλ Μ.Δ. θαη β. δηακέξηζκα επί ηεο πιαηείαο Κξεκαζηήο ζηελ Κέξθπξα» γηα ην Ηόλην Παλεπηζηήκην 1996 ηαηηθή κειέηε κνλνθαηνηθίαο ζηα Δμάξρεηα ηδηνθηεζίαο ΣΡΑΝΟΤ ηαηηθή κειέηε παξέκβαζεο θαη επίβιεςε ζην μελνδνρείν ALTIS ζηελ Οιπκπία 1997 ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΖ ζηηο πέηζεο.1997 ηαηηθή κειέηε πνιπθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΠΡΟΟΦΗ Α.Δ ζηελ Βάξθηδα.1998 ηαηηθή κειέηε πνιπθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΠΡΟΟΦΗ Α.Δ ζηελ Γιπθάδα.1998 ηαηηθή κειέηε παξέκβαζεο ζην εξγνζηάζην πθαζκάησλ ΥΑΡΜΠΗΛΑ Α.Δ ζηελ Μεηακόξθσζε 1998 ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΑΜΠΑΝΖ ζηα Μειίζζηα.1999 ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο RAFIK SHHADE & ΜΑΗΡΖ ΠΑΠΑΝΓΡΔΑΓΖ ζηε Βνύια.1999 ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε πνιπρώξνπ ΑΘΖΝΑΗ ζηελ Αζήλα Βνηαληθόο ηαηηθή κειέηε εηδηθώλ θαηαζθεπώλ ζην εξγνζηάζην Α. ΝΔΟΝΑΚΖ Α.Δ. ζηα Οηλόθπηα 1999 ηαηηθή κειέηε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΓΚΟΓΚΑ ζην Ν. Ζξάθιεην 1999 ηαηηθή κειέηε λέαο ηεηξαώξνθεο νηθνδνκήο επί PILOTIS κε ππόγεην, ηδηνθηεζίαο Γ. Αιεμόπνπινπ

4 ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε πνιπθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΣΑΜΑΣΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ζηε Βνύια 2000 ηαηηθή κειέηε ελίζρπζεο θαη εηδηθώλ θαηαζθεπώλ ζηα γξαθεία ANDERSEN BPM ζην Μαξνύζη 2000 ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΛΟΖ ζην Καξπελήζη 2000 ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε εληζρύζεσλ θαη επηζθεπώλ ζεηζκόπιεθηεο θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΒΑΗΛΔΗΟΤ ζην Ίιηνλ 2000 ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θηηξίνπ ηξηώλ θαηνηθηώλ ηδηνθηεζίαο ΜΠΑΝΣΖ ζηε Βνύια 2000 Μειέηε θαη επίβιεςε ελίζρπζεο θαη εηδηθώλ θαηαζθεπώλ γξαθείσλ ηδηνθηεζίαο FESTIVAL CRUISES ζηελ νδό Ακαιίαο - Αζήλα 2000 ηαηηθή κειέηε εηδηθώλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ ζην εξγνζηάζην ROLCO - ΒΗΑΝΗΛ ζην Ρέληε ηαηηθή κειέηε γηα ηελ πξνζζήθε δσκαηίσλ ζην μελνδνρείν CANDIA PARK VILLAGE ηδηνθηεζίαο MIRASOL Α.Δ ζηνλ Aγ, Νηθόιαν Κξήηεο ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε πνιπθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΣΑΜΑΣΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ζηε Γιπθάδα ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε εηδηθώλ θαηαζθεπώλ ζε θαηνηθία ηδηνθηεζίαο ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ ζηνπο Θξαθνκαθεδόλεο ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΟΤΠΗΧΝΖ ζην Μαξνύζη ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε πνιπθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΥΟΗΡΟΜΔΡΗΓΖ - ΖΛΗΑΓΖ - ΛΟΗΕΟΤ ζην Κνισλάθη ηαηηθή κειέηε ζπγθξνηήκαηνο κεδνλεηώλ θαη πνιπθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΑΦΧΝ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ζηελ Παηαλία ηαηηθή κειέηε θαηνηθίαο ζηνλ Δπηάινθν Παξλαζζνύ ηδηνθηεζίαο ΚΑΛΑΗΣΕΗΓΟΤ ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΗΑΣΡΟΤ - ΚΑΜΠΑ ζηελ Ζιηνύπνιε ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε πνιπθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΣΑΜΑΣΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ζηελ νδό Πιαζηήξα ζηε Ν. κύξλε ηαηηθή κειέηε δηώξνθεο κνλνθαηνηθίαο κε ππόγεην ζην Πόξην Ράθηε Αηηηθήο ηδηνθηεζίαο Γ.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΗΟΤ ηαηηθή κειέηε λέαο ηξηώξνθεο νηθνδνκήο κε ππόγεην ζηνλ Άιηκν ηδηνθηεζίαο Α.ΚΑΝΣΟΛΑ ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε πνιπθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΣΑΜΑΣΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ζηελ νδό Δ. Βεληδέινπ ζηε Ν. κύξλε ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε πνιπθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΣΑΜΑΣΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ζηε ΑΘΖΝΑ ηαηηθή κειέηε εηδηθήο θαηαζθεπήο ζηύισλ από ζθπξόδεκα γηα ηελ ΓΔΖ. Βηνκεραλία θαηαζθεπήο TRASTIC ENTERPRISES L.T.D Μειέηε θαη επίβιεςε εζηηαηνξίνπ PRESS TIME ζην Παγθξάηη Μειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ζηε θύξν Μειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΣΑΜΑΣΗΟΤ ζηε ΜΤΚΟΝΟ ηαηηθή κειέηε ζπγθξνηήκαηνο κεδνλεηώλ ηδηνθηεζίαο CROUISE CLUB HOLIDAYS ζην Μαξθόπνπιν ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΚΟΤΚΟΤ ζηνπο Θξαθνκαθεδόλεο ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΠΑΛΛΖ ζηελ Αλάβπζζν ηαηηθή κειέηε ηξηώξνθνπ θηηξίνπ κε 3 ππόγεηα «εγθαηαζηάζεηο SPORTSCAR S.A αλέγεξζε θηηξίνπ εθζέζεσλ θαη εμππεξέηεζεο απηνθηλήησλ ζηελ Μεηακόξθσζε Αηηηθήο ηδηνθηεζίαο FASHION CAR S.A ηαηηθή κειέηε «πξνζζήθε θαη επέθηαζε ηζνγείνπ θαη Α νξόθνπ μελνδνρείνπ BELLA VISTA

5 ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ζηελ Δθάιε ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε πνιπθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΛΗΑΚΟΤ ζηε Ν. κύξλε ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε πνιπθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΣΑΜΑΣΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ζηε νδό Γαβάθε ζηε Ν. κύξλε ηαηηθή κειέηε ζπγθξνηήκαηνο δύν πνιπθαηνηθηώλ ηδηνθηεζίαο ΑΦΧΝ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ζηελ Υαιθίδα ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε ηεηξαώξνθνπ θηηξίνπ θαηνηθηώλ ηδηνθηεζίαο ΝΣΟΗΜΑ ζηα Βξηιήζζηα ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΜΑΚΡΖ VAN DAJK ζηε Γιπθάδα ΙΙΙ. ΔΙΓΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ Γέθπξα πνηακνύ ΣΤΡΗΑ επί ηεο Δζληθήο Οδνύ Ησαλλίλσλ-Ζγνπκελίηζαο. Πξνεληεηακέλε, αλνίγκαηνο 2 Υ 35 κ. Γέθπξα πξνζπειάζεσο Πύξγνπ πδξνιεςίαο ηερλεηήο Λίκλεο Μόξλνπ. Πξνεληεηακέλε, αλνίγκαηνο θ. Γέθπξα ρεηκάξξνπ ειελνύληνο λνκνύ Αραίαο. Γέθπξα πνηακνύ Γνξγνπνηάκνπ. Γέθπξα ρεηκάξξνπ Διεθύζηξαο. Σερληθά έξγα επαξρηαθήο νδνύ ΘΟΛΟΤ-ΦΤΓΑΛΔΗΑ-ΝΑΟΤ ΔΠΗΚ.ΑΠΟΛΛΧΝΑ. Γέθπξα ρεηκάξξνπ Ξεξνπνηάκνπ λνκνύ Αραίαο. Σερληθά έξγα επαξρηαθήο νδνύ ΠΟΣΑΜΗΑ-ΚΑΛΑ ΠΟΣΑΜΗΑ λνκνύ ΘΑΟΤ. Τδαηόππξγνο πόιεσο ΒΑΡΓΑ ΖΛΔΗΑ, ρσξεηηθόηεηαο 350 κ3. Τδαηόππξγνο πόιεσο ΒΑΡΓΑ ΖΛΔΗΑ, ρσξεηηθόηεηαο 120 κ3. Ύδξεπζε πόιεσο ΚΔΡΚΤΡΑ. Μειέηε πδαηνδεμακελώλ θξεαηίσλ πδαηνγεθπξώλ αληιηνζηαζίσλ. Ύδξεπζε πόιεσο ΛΑΜΗΑ. Μειέηε πδαηνδεμακελώλ θξεαηίσλ πδαηνγεθπξώλ αληιηνζηαζίσλ. Ύδξεπζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ λνκνύ ΖΛΔΗΑ. Μειέηε πδαηνδεμακελώλ. Αξδεπηηθό έξγν Βειβελδνύ ΚΟΕΑΝΖ. Μειέηε αληιηνζηαζίσλ. Απνρεηεπηηθά έξγα κείδνλνο πεξηνρήο ΒΟΛΟΤ. Πξνκειέηε αληιηνζηαζίσλ. Ύδξεπζε πόιεσο ΑΓΡΗΝΗΟΤ. Μειέηε πδαηνδεμακελώλ. ΦΑΛΖΡΗΚΟ ΓΔΛΣΑ. Μειέηε αληιηνζηαζίσλ απνρεηεύζεσο. ρέδην κειέηεο πνπ ππνβιήζεθε ζην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ πεξί ηδξύζεσο Οξγαληζκνύ Σερληθνύ Διέγρνπ Απηνθηλήησλ. Δπί 5 έηε ( ) σο Σερληθόο ύκβνπινο ηεο ΜΑΜΗΓΑΚΖ ΑΔ επίβιεςε ηελ αλαθαηαζθεπή ζε λέα κνξθή ησλ πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ 600 πξαηεξίσλ ηεο εηαηξείαο ζε νιόθιεξε ηελ Διιάδα. (Κηηξηαθά έξγα ζπγθνηλσληαθνί θόκβνη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο δεμακελέο θαπζίκσλ θιπ.). ΙV. ΜΔΛΔΣΔ ΟΓΟΠΟΙΙΑ - ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ - ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ Οδόο ΚΟΠΑΝΑΚΗΟΤ ΗΣΟΥΧΡΗΟΤ -ΚΔΦΑΛΟΒΡΤΖ ΑΤΛΧΝΑ Ννκνύ Μεζζελίαο. Κξεπηδόηνηρνη θαη νδνί Παξαιηκλίνπ Εώλεο Λίκλεο Ησαλλίλσλ. 5

6 Κπθινθνξηαθόο θόκβνο ζύλδεζεο εξγνζηαζίνπ ΠΦΑΗΕΔΡ κε ηελ Δζληθή Οδό ΑΘΖΝΧΝ-ΛΑΜΗΑ. Κπθινθνξηαθόο θόκβνο ζύλδεζεο εξγνζηαζίνπ Θ.ΛΤΚΟΤΡΔΕΟ- Π.ΜΑΛΟΤΥΟ ΔΠΔ κε ηελ επαξρηαθή νδό ΚΟΡΗΝΘΟΤ-ΟΦΗΚΟΤ. ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Ννκόο Λαθσλίαο. Οδόο πξνζπειάζεσο ρώξνπ εθθελώζεσο ιπκάησλ ζηελ πεξηνρή ΥΗΣΟΤ θαη θόκβνο ζύλδεζεο κε ηελ νδό ΥΗΣΟΤ-ΚΑΡΑΜΑΓΚΑ. Πξνκειέηε θαηαζθεπήο πίζηαο απηνθηλεηνδξνκηώλ ζην αεξνδξόκην ΜΑΡΗΣΧΝ ΡΟΓΟΤ. Πξνκειέηε θαηαζθεπήο πίζηαο απηνθηλεηνδξνκηώλ ζην αεξνδξόκην ΣΑΣΟΨΟΤ. Πξνκειέηε θαηαζθεπήο πίζηαο απηνθηλεηνδξνκίσλ ζην αεξνδξόκην ΜΑΛΔΜΔ ΚΡΖΣΖ. Πξνκειέηε πίζηαο απηνθηλήησλ θαη κνηνζπθιεηώλ F1 ζηελ πεξηνρή ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ ΒΟΗΧΣΗΑ. Μειέηε επηζθεπήο θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ θαη ζπλαθώλ έξγσλ αλύςσζεο ηεο Νόηηαο πεξηνρήο Άξδα V. ΜΔΛΔΣΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ Πξνζζήθε νξόθνπ δηα κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο ζηα θαηαζηήκαηα ΑΚΡΟΝ ζηελ ΑΘΖΝΑ. Γηαξξύζκηζε κε ρξήζε κεηαιιηθώλ πιαηζίσλ ππνζηεξίμεσο ησλ θαηαζηεκάησλ ΑΚΡΟΝ-ΗΛΗΟΝ-ΚΡΤΣΑΛ. Μεηαιιηθό δάπεδν (παηάξη) κ2 ζηελ απνζήθε ΑΣΔΝΑ ΑΔ ζηνλ Σαύξν (ΑΘΖΝΑ). Γηώξνθν παηάξη εληόο εξγνζηαζίνπ ΑΠΚΟ ΑΒΔ ζηελ Αζήλα. Γηάθνξεο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο εηαηξείαο PESCA ΔΠΔ. Έιεγρνο κειέηεο κεηαιιηθήο ζηέγεο εξγνζηαζίνπ ΦΑΝΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ζηελ ΘΖΒΑ. Δπέθηαζε ηξηώλ νξόθσλ κε κεηαιιηθό ζθειεηό απνζήθεο ΑΣΔΝΑ ΑΔ ζηνλ Σαύξν (Αζήλα) ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ κ2. Δπέθηαζε εξγνζηαζίνπ ΑΠΚΟ ζηελ ΘΖΒΑ. Μεηαιιηθή ζηέγε ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ κε. Μεηαιιηθά ζηέγαζηξα ζην ρώξν ηνπνζέηεζεο ιπκάησλ ζηελ πεξηνρή ρηζηνύ. Δμ (6) κεηαιιηθά ζηιό (25 κ. ύςνο) ζην εξγνζηάζην ΑΠΚΟ Θεβώλ. Πνιπώξνθν θαηάζηεκα κε κεηαιιηθό ζθειεηό ηεο εηαηξείαο HONDOS ζηε ΛΗΒΑΓΔΗΑ. 6

7 VI. ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ Γηώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Φ. Μεθζνύη ζην Καιακάθη 1989 Πξνζζήθε δύν νξόθσλ ζε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Α. Παηεξάθε ζηελ Ζιηνύπνιε 1989 Σεηξαώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Δ. & Α. Κξεηίδε ζηνλ Βύξσλα 1990 Σεηξαώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Β. Κνληνύια ζηνλ Άιηκν 1990 Σξηώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Η. & Ν. Καιαλίδε ζηελ Πεηξνύπνιε 1991 Κηίξην γξαθείσλ θαη θαηαζηεκάησλ ηδηνθηεζίαο Θ. Γηνβάλε ζηελ Δζληθή νδό Αζελώλ Λακίαο 1992 Αλαθαηαζθεπή θηηξίνπ γξαθείσλ θαη θαηαζηεκάησλ ηδηνθηεζίαο Κνπγηνύθα ζηελ Ν. Υαιθεδόλα 1992 Μειέηε δηακόξθσζεο εζσηεξηθώλ ρώξσλ λένπ θηηξίνπ ηδηνθηεζίαο ΠΟΛΤΚΔΜ Α.Δ. ζην Κξπνλέξη Αηηηθήο 1992 Σξηώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Γ. & Λ. Οηθνλόκνπ ζην Καβνύξη 1993 Γηώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Β. &. Δ. Κξεηίδε ζηελ αξσλίδα Αηηηθήο 1994 Νέα εμαώξνθε νηθνδνκή επί Pilotis Ραπηνπνύινπ 16 θαη Σνύζα ζηελ Αζήλα 1994 Νέα εμαώξνθε νηθνδνκή επί Pilotis κε δηώξνθν βηνηερληθό ρώξν ηδηνθηεζίαο. ηαπξνπιάθε ζηελ Ζιηνύπνιε 1995 Νέεο δηώξνθεο κνλνθαηνηθίεο ηδηνθηεζίαο Γ. Βαξζνινκαίνπ ζην Πόξην Ράθηε Αηηηθήο 1996 πληήξεζε θαη αλαθαηαζθεπή κνλνθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο Α.Δ. Θαιαζίσλ, Υεξζαίσλ θαη Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ζηα Λεγξαηλά Αηηηθήο 1999 Δηδηθή δηαδξνκή ζηελ Αλάβπζζν γηα ην 46 ν RALLY ACROPOLIS (WRC) 1999 Νέα δηώξνθε κνλνθαηνηθία κε ππόγεην ζηελ Παιιήλε 2000 Κηίξην γξαθείσλ ζην εξγαζηήξην Ληκεληθώλ ηνπ Δ.Μ.Π Πξνκειέηε ΠΗΣΑ MOTOCROSS ΣΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ ζηελ πεξηνρή ΠΛΑΣΑΝΗΑ Γ.Γ. ΚΔΠΑΣΟΤ ζηα Καιάβξπηα 2001 Αξρηηεθηνληθή κειέηε λέαο ηξηώξνθεο νηθνδνκήο κε ππόγεην ζηνλ Άιηκν ηδηνθηεζίαο Α. ΚΑΝΣΟΛΑ 2002 Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 49 νπ RALLY ACROPOLIS (WRC) ζηελ Ηηέα 2002 Αξρηηεθηνληθή κειέηε επηζθεπήο δηαξξύζκηζεο μελνδνρείνπ ANGELA MARE ζηελ Κσ 2002 Αζιεηηθό θέληξν Γήκνπ Ραθήλαο πεξηνρή Ν. Βνπηδά 2002 Αξρηηεθηνληθή κειέηε επηζθεπήο δηαξξύζκηζεο μελνδνρείνπ BELLA VISTA 2003 Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 50 νπ RALLY ACROPOLIS (WRC) ζηελ Έθζεζε ηεο Λακίαο 2003 Αξρηηεθηνληθή κειέηε δηαξξύζκηζεο θαη αιιαγήο ρξήζεο θηηξίνπ από θαηνηθία ζε μελνδνρείν ζην Θεζείν 2003 Μειέηε δηακόξθσζεο θηηξίνπ γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο «ΑΦΟΗ ΚΑΡΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΔΒΔ» Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 51 νπ RALLY ACROPOLIS (WRC) ζηελ Έθζεζε ηεο Λακίαο 2004 Αξρηηεθηνληθή κειέηε «πξνζζήθε θαη επέθηαζε ηζνγείνπ θαη Α νξόθνπ μελνδνρείνπ BELLA VISTA Δηδηθή δηαδξνκή (SSS) ζην ΟΑΚΑ γηα ην 52 ν RALLY ACROPOLIS (WRC) 2005 Μειέηε εθαξκνγήο θαη νηθνδνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ θεληξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο SPORTSCAR S.A. PORSCHE ζηελ Μεηακόξθσζε Αηηηθήο Αξρηηεθηνληθή κειέηε πξνζζήθεο δύν νξόθσλ ζε ππάξρνπζα ηζόγεηα κνλνθαηνηθία ζηελ Αγ. Παξαζθεπή 2006 Μειέηε εθαξκνγήο θαη νηθνδνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο SPORTSCAR S.A. PORSCHE ζηελ Γιπθάδα Αηηηθήο Δηδηθή δηαδξνκή (SSS) ζην ΟΑΚΑ γηα ην 53 ν RALLY ACROPOLIS (WRC)

8 Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 53 νπ RALLY ACROPOLIS (WRC) ζην ΟΑΚΑ 2006 Δηδηθή δηαδξνκή (SSS) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ηππνδξόκνπ ζην Μαξθόπνπιν Αηηηθήο γηα ην 54 ν RALLY ACROPOLIS (WRC) 2007 Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 54 νπ RALLY ACROPOLIS (WRC) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ηππνδξόκνπ ζην Μαξθόπνπιν Αηηηθήο 2007 Αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα ηελ πξνζζήθε ηεζζάξσλ νξόθσλ ζε δηαηεξεηέα ηζόγεην θαηνηθία ζην Θεζείν 2008 Αξρηηεθηνληθή κειέηε απνθαηάζηαζεο δηαηεξεηένπ ζηελ Πιάθα 2009 Αξρηηεθηνληθή κειέηε λέαο δηώξνθεο νηθνδνκήο ζηελ Νέα Πεληέιε VIΙ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΡΓΩΝ ( CONSTRUCTION MANAGEMENT ) πκκεηνρή ζηελ δηνίθεζε ηνπ έξγνπ: Μεηαηξνπέο θαη κεηαξξπζκίζεηο ζην μελνδνρείν Κνληόθαιη Παιιάο ζηελ Κέξθπξα πκκεηνρή ζηελ δηνίθεζε ηνπ έξγνπ: Ξελνδνρείν επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ CANDIA PARC VILLAGE ηδηνθηεζίαο ΜIRASOL Α.Δ. ζηνλ Αγ. Νηθόιαν Κξήηεο Δμαώξνθε νηθνδνκή επί pilotis κε ππόγεην Ραπηνπνύινπ 16 θαη Σνύζα ζηελ Αζήλα πγθξόηεκα δύν θαηνηθηώλ ζηελ θύξν 1996 Ξελνδνρείν MIRAMARE WONDERLAND «πληεξήζεηο αλαθαηαζθεπέο πξνζζήθεο», ηδηνθηεζίαο ΔΛΣΟΤΡΔ Α.Δ. ζηελ Ρόδν Καηαζθεπή ηεηξαώξνθνπ θηηξίνπ γξαθείσλ ΔΛΠΑ ζηελ Αγία Παξαζθεπή.1998 Πνιπρώξνο «ΑΘΖΝΑΨ» ζην Βνηαληθό, ηδηνθηεζίαο νκίινπ εηαηξεηώλ Μ. Μακηδάθε ( ) Αλαθαηαζθεπή γξαθείσλ νκίινπ εηαηξεηώλ Μ. Μακηδάθε 2001 Μνλνθαηνηθία κε πηζίλα ζην Καπαλδξίηη Αηηηθήο Αλαθαηαζθεπή μελνδνρείνπ LIFE GALLERY ζηελ Δθάιε ηδηνθηεζίαο MIRASOL Α.Δ Αλαθαηαζθεπή μελνδνρείνπ BELLA VISTA ζηνλ Πεηξαηά ηδηνθηεζίαο Υ. Αξγπξόπνπινπ ( ) Γηνίθεζε έξγνπ θαηαζθεπήο θηηξίνπ γξαθείσλ ηδηνθηεζίαο ΣΟΤΡΗΝΑΚΖ ζηε Ν. κύξλε Μνλνθαηνηθία ζην Π. Φπρηθό ( ) Δγθαηαζηάζεηο SPORTS CAR PORSHE S.A. Αλέγεξζε θηηξίνπ εθζέζεσλ θαη εμππεξέηεζεο απηνθηλήησλ ζηελ Μεηακόξθσζε.( ) Δγθαηαζηάζεηο SPORTS CAR PORSHE S.A. Αλέγεξζε θηηξίνπ εθζέζεσλ θαη εμππεξέηεζεο απηνθηλήησλ ζηελ Γιπθάδα ( ) Μνλνθαηνηθία κε πηζίλα ζηελ Δθάιε ( ) Μνλνθαηνηθία κε πηζίλα ζηελ θύξν ( ) Μνλνθαηνηθία ζηελ Κηλέηηα ( ) Πξνζζήθε ηεζζάξσλ νξόθσλ ζε δηαηεξεηέα θαηνηθία ζην Θεζείν (2009) Απνθαηάζηαζε παιαηάο πέηξηλεο κνλνθαηνηθίαο ζηελ Δθάιε ( ) Νέα δηώξνθε κνλνθαηνηθία κε ππόγεην ζηελ Νέα Πεληέιε ( ) 8

9 VIII. ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ Πλεπκαηηθό Κέληξν Παηξηαξρείνπ Κσλζηαληηλνππόιεσο (νξηζηηθή κειέηε) Μειέηε Τπνζηαζκνύ, Ζ/Ε, θσηηζκνύ, αζζελώλ ξεπκάησλ Πλεπκαηηθό Κέληξν Υνξηηάηε Δθθιεζία ηεο Διιάδνο (νξηζηηθή κειέηε) Μειέηε Τπνζηαζκνύ, Ζ/Ε, θσηηζκνύ, αζζελώλ ξεπκάησλ Μνλή Βαξζώλ πάξηεο Νέα Πηέξπγα (κειέηε εθαξκνγήο) Μειέηε ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ζέξκαλζεο Δθζπγρξνληζκόο ηνπ εξγνζηαζίνπ Jacobs-Suchard-Παπιίδεο ζηελ νδό Πεηξαηώο (κειέηε εθαξκνγήο) Μειέηε ππνζηαζκνύ 2x1250 KVA, πηλάθσλ δηαλνκήο, αζζελώλ ξεπκάησλ Δπηρεηξεκαηηθό Κέληξν Λ.Κεθηζίαο Sanyo (κειέηε εθαξκνγήο) Μειέηε ππνζηαζκνύ, πηλάθσλ θίλεζεο αλεκηζηήξσλ εμαεξηζκνύ ππόγεηνπ γθαξάδ, απηνκαηηζκώλ, θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, αζζελώλ ξεπκάησλ Σερλνινγηθό Πάξθν Λαπξίνπ Γηακόξθσζε παιηνύ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε Αίζνπζα Πνιηηηζηηθώλ Δθδειώζεσλ (νξηζηηθή κειέηε) Μειέηε ηζρπξώλ ξεπκάησλ γελλήηξηεο 6x10KW Δπέθηαζε αεξνιηκέλα Αθηίνπ (νξηζηηθή κειέηε) Μειέηε ηζρπξώλ θαη αζζελώλ ξεπκάησλ Κσπειαηήξην ρνηληά Αηηηθήο Οιπκπηαθνί Αγώλεο 2004 (πξνκειέηε) Μειέηε ηζρπξώλ ξεπκάησλ, θσηηζκνύ πεξηβάιινληα ρώξνπ, αζζελώλ ξεπκάησλ Φξάγκα Τδξνιεςίαο επξύηαηξεο πεξηνρήο πόιεο Ρόδνπ (ΤΠΔΥΧΓΔ) Μειέηε δεκνπξάηεζεο (Τ/, ηζρπξά θαη αζζελή ξεύκαηα) Βηνινγηθόο θαζαξηζκόο Γήκνπ Ακπληαίνπ Φισξίλεο (Μειέηε δεκνπξάηεζεο) Δπηαώξνθν θηίξην γξαθείσλ επί ησλ νδώλ Ζξηδαλνύ θαη ηζίλε (νξηζηηθή κειέηε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ) Κηίξην γξαθείσλ θαη ζπληήξεζεο αεξνζθαθώλ ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπινταο ζην Αεξνδξόκην ησλ πάησλ (νξηζηηθή κειέηε). Μειέηε ππνζηαζκνύ, ηζρπξώλ θαη αζζελώλ ξεπκάησλ Μεηαηξνπή ηεο Ακεξηθάληθεο Βάζεο ηεο Ν.Μάθξεο ζε Πνιηηηζηηθό θαη Αζιεηηθό Κέληξν (νξηζηηθή κειέηε). Μειέηε ππνζηαζκνύ, θσηηζκνύ ππαίζξησλ ρώξσλ, ηζρπξώλ θαη αζζελώλ ξεπκάησλ Αλάπιαζε ζεηζκνπιήθησλ πεξηνρώλ ηνπ δήκνπ Α.Ληνζίσλ (νξηζηηθή κειέηε) Μειέηε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ 8 νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ Κηίξην ειέγρνπ ειεθηξνζηαηηθώλ θίιηξσλ δύν κνλάδσλ ηνπ ΑΖ Καξδηάο- ΓΔΖ (νξηζηηθή κειέηε) Μειέηε ηζρπξώλ ξεπκάησλ, αζζελώλ ξεπκάησλ, ππξόζβεζεο, ζέξκαλζεο Τπνθαηάζηεκα ΗΚΑ Αηγίνπ (νξηζηηθή κειέηε) Μειέηε ηζρπξώλ θαη αζζελώλ ξεπκάησλ Ννζνθνκείν σηεξία Δθζπγρξνληζκόο πηέξπγαο Μεγάινπ Λατθνύ (κειέηε εθαξκνγήο) Μειέηε ηζρπξώλ θαη αζζελώλ ξεπκάησλ Δκπνξεπκαηηθόο ηαζκόο (Cargo) Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο ζηα πάηα (νξηζηηθή κειέηε) Μειέηε αζζελώλ ξεπκάησλ Αλέγεξζε θεληξηθνύ μελνδνρείνπ ''SOFITEL" Αεξνδξνκίνπ Αζελώλ "Eιεπζέξηνο Βεληδέινο" 2001 Αλέγεξζε ησλ θεληξηθώλ γξαθείσλ Eurobank Private Banking επί ησλ νδώλ Βαιασξίηνπ 3 θαη Βνπθνπξεζηίνπ Αλαθαηαζθεπή Κνπδίλαο θαη κειέηε Νένπ πλεδξηαθνύ Κέληξνπ μελνδνρείνπ METROPOLITAN ΚΑΦΖ, ζηε Ρόδν

10 Πξνκειέηε αλέγεξζεο θηεξίνπ λένπ Μεραλνγξαθηθνύ Κέληξνπ ηεο ΑΣΔ ζην νηθόπεδν επί ησλ νδώλ Γειεγηάλλε - Κξήηεο θαη Αγ.Παύινπ 2002 Αλέγεξζε ηεηξαόξνθνπ θηεξίνπ γξαθείσλ κε ηξία ππόγεηα επί ησλ νδώλ Δζληθήο Αληηζηάζεσο 72 θαη Αγακέκλνλνο Υαιάλδξη 2002 Aλαθαηαζθεπή θηεξίνπ δηνίθεζεο δηθηύνπ Eurobank OPEN 24 επί ηεο Λεσθόξνπ πγγξνύ Αλαθαηαζθεπή θηεξίνπ πξώελ πνιπθαηαζηήκαηνο "ΜΗΝΗΟΝ" ηδηνθηεζίαο "ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΖ ΑΔΚΔ" Δγθαηάζηαζε Studio ηειεόξαζεο θαη αηζνπζώλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ λένπ θηεξίνπ ηνπ "ΟΠΑΠ" 2003 Αλαθαηαζθεπή θαη δηαξξύζκηζε εζσηεξηθώλ ρώξσλ μελνδνρείνπ "ΣΗΣΑΝΗΑ" 2003 Απνπεξάησζε ηνπ λένπ θηεξίνπ Αηκνδνζίαο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ "Γ. Γελεκαηάο" 2004 Νέν θηήξην εκπνξηθνύ θέληξνπ "FACTORY OUTLET" ζηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελώλ Αλέγεξζε θαηνηθίαο ζηε Βαξπκπόκπε Αηηηθήο ηδηνθηεζίαο θνπ Γ.Κνληνκελά 2006 Αλαθαηαζθεπή θαη δηαξξύζκηζε εζσηεξηθώλ ρώξσλ μελνδνρείνπ "METRO- POLITAN" ηδηνθηεζίαο ΥΑΝΓΡΖ ΔΛΛΑ ΑΔ 2006 Αλαδηαξξύζκηζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ ζην θηήξην πξώελ "ΑΘΖΝΑ 2004" ζηε Ν.Ησλία θαη θαηαζθεπή λένπ ΗΣ Center ηεο EFG Eurobank Ergasias AE 2006 Μειέηε γηα ηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε εθηάζεσο ζηε Μεζζελία θαη θαηαζθεπή μελνδνρεηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζηε ζέζε "ΠΤΛΟ" ηδηνθηεζίαο COSTAMARE Μειέηε δηακόξθσζεο κηζζίσλ ηεο "GREATING AE" ζην θηήξην ηνπ Μεηνρηθνύ Σακείνπ ηξαηνύ ζηελ Αζήλα 2007 Αλαθαηαζθεπή ηνπ θηεξίνπ γξαθείσλ "ILIDA BUSINESS CENTER" 2007 Αλαθαηαζθεπή 75 θακπαλώλ θαη πεξηβάιινληνο ρώξνπ μελνδνρεηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ΑΣΖΡ ΠΑΛΛΑ ζην Καβνύξη Βνπιηαγκέλεο 2007 Δθζπγρξνληζκόο νινθιεξσκέλεο κνξθήο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο μελνδνρεηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ΑΣΖΡ ΠΑΛΑ ζην Καβνύξη Βνπιηαγκέλεο Αλέγεξζε θηεξίνπ γξαθείσλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο επί ηεο Λεσθόξνπ Βνπιηαγκέλεο 555 Ζιηνύπνιε 2008 Γίθηπα ππνδνκήο θαη παξαιίαο θνηλνύ μελνδνρεηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ΑΣΖΡ ΠΑΛΛΑ ζην Καβνύξη Βνπιηαγκέλεο 2009 Αλέγεξζε δηώξνθεο θαηνηθίαο κε πηζίλα θαη ππόγεην ζηελ ζέζε Κνπλνύπη Γήκνπ Κξαληδίνπ 2009 Καηαζηήκαηα ηεο ΔΣΔ ζηελ Ζιηνύπνιε, Αηγάιεσ, Πι.Βάζεο θαη Ηππνθξάηνπο ζηελ Αζήλα 2009 Αλέγεξζε μελνδνρείνπ "THE MET" ηδηνθηεζίαο ΥΑΝΓΡΖ ΔΛΛΑ ΑΔ ζηε Θεζζαινλίθε Μειέηε επέθηαζεο θηεξίσλ Αθίμεσλ - Αλαρσξήζεσλ θαη θαηαζθεπήο πεδνγέθπξαο "The Outline of STB Utilisation Project" ηνπ Γηεζλή Αεξνιηκέλα "Διεπζέξηνο Βεληδέινο" ύληαμε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πξνηεηλόκελσλ ιύζεσλ θαη επίβιεςε ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο ηνπ μελνδνρεηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ΑΣΖΡ ΠΑΛΛΑ ζην Καβνύξη Βνπιηαγκέλεο 2010 Kηίξην απνζήθεπζεο, ζπληήξεζεο θαη δηαλνκήο έξγσλ ηέρλεο ζηελ Αγία Πεηξνύπνιε Ρσζίαο 2012 Aλαθαηαζθεπή 150 ηειεπηθνηλσληαθώλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ ηνπ ΟΣΔ (ΟΣΔshops)

11 ΙΥ. ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ (Από ηην ζσμμεηοτή ηοσ Α. ΛΑΠΟΤΡΣΑ ζηην ομάδα Α. ΛΑΠΟΤΡΣΑ - Σ. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ) Νένο Αεξνιηκέλαο Υαλίσλ / Μειέηε εθαξκνγήο. Πξνζθέξσλ: Διιεληθή Σερλνδνκηθή. Γξαθείν Μειεηώλ Μ. αδάθεο - Δ. Σζηξώλεο θαη ζπλεξγάηεο αξρηηέθηνλεο Α. Αζαλαζόπνπινο, Α. Λαπνύξηαο, Γ. Αλαζηαζηάδεο, Μ. Βαζηιάθεο, Δ. Καινγεξάηνπ, Π. Κόθθνξεο, Η. Μνπζηάθαο. Κέληξν Δζηίαζεο θαη αλαςπρήο ζηελ Μαξίλα Αιίκνπ, Αηηηθήο / Οξηζηηθή κειέηε. Δξγνδόηεο: Γ. Μειηζζαλίδεο Γξαθείν Μειεηώλ Μ. αδάθεο - Δ. Σζηξώλεο θαη ζπλεξγάηεο αξρηηέθηνλεο Α. Αζαλαζόπνπινο, Α. Λαπνύξηαο, Η. Μνπζηάθαο. Γηώξνθε πνιπηειήο θαηνηθία Μ. Θενραξίδε ζηε Νέα Αηνιίδα Αηηηθήο /1995. Μειέηε Δθαξκνγήο Δξγνδόηεο: Μ. Θενραξίδεο Γξαθείν Μειεηώλ Μ. αδάθεο - Δ. Σζηξώλεο θαη ζπλεξγάηεο αξρηηέθηνλεο Α. Αζαλαζόπνπινο, Α. Λαπνύξηαο, Π. Αλησλίνπ, Α. Παηδέθνο, Π. Υήλαξε. Μειέηε Μνλάδαο Πηεζηεξίνπ ηεο ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ ζην Λαύξην / Πξνκειέηε. Φνξέαο ηνπ έξγνπ: ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ. Γξαθείν Μειεηώλ Μ. αδάθεο - Δ. Σζηξώλεο θαη ζπλεξγάηεο αξρηηέθηνλεο Α. Αζαλαζόπνπινο, Α. Λαπνύξηαο, Π. Αλησλίνπ, Α. Παηδέθνο, Π. Υήλαξε. Κηίξην γξαθείσλ θαη θαηνηθίαο ζην Γνπδί / Οξηζηηθή κειέηε Δπίβιεςε. Δξγνδόηεο: Dentalcom Γ. Παπάδνγινπ Α.Δ., νδόο Καξπνθύιιε 24. Κηίξην γξαθείσλ θαη θαηνηθίαο επί ηεο νδνύ Ληνζίσλ / Οξηζηηθή κειέηε. Δξγνδόηεο: Intrust A.E. Γεληθώλ Αζθαιεηώλ, νδόο Ληνζίσλ 41. Πέληε πνιπθαηνηθίεο ζηελ Κεθηζηά / Γηαγσληζκόο: «Αμηνπνίεζε κε ην ζύζηεκα ηεο αληηπαξνρήο πέληε νηθνπέδσλ ζηελ Κεθηζηά» ηδηνθηεζίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Δξγνδόηεο: Καηαζθεπαζηηθή Δ.Π.Δ. α. Πνιπθαηνηθία κε πηζίλα επί ηεο νδνύ Κνθθηλαξά 14. Πξνκειέηε. β. Πνιπθαηνηθία κε πηζίλα επί ηεο νδνύ Παιιάδνο 10. Πξνκειέηε. πλεξγαζία κε ηνπο Αξρηηέθηνλεο, Γ. Ληγλό, Δ. Μνπινπνύινπ. γ. Πνιπθαηνηθία κε πηζίλα επί ηεο νδνύ Ζνύο 4. Πξνκειέηε. πλεξγαζία κε ηηο Αξρηηέθηνλεο Υ. Γσβέηηα, Λ. όινκσλ. δ. Πνιπθαηνηθία κε πηζίλα επί ηεο νδνύ Κπβέιεο 10. Πξνκειέηε. πλεξγαζία κε ηνλ Αξρηηέθηνλα Γ. Κνπαλά. ε. Πνιπθαηνηθία κε πηζίλα επί ηεο νδνύ Αηαιάληεο 5. Πξνκειέηε. πλεξγαζία κε ηνλ Αξρηηέθηνλα Κ. Γηαλλόπνπιν. Γηώξνθε εμνρηθή θαηνηθία ζηελ Αξθαδία / Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο: Π. ηξίγθαο. Κηίξην γξαθείσλ ζην Ηιηνλ / Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο: Γ. Σνύληα, νδόο Κάιρνπ θαη Μελειάνπ. Γηώξνθε θαηνηθία κε πηζίλα ζην ζπλνηθηζκό Κεπεθιίδαο Καπαλδξηηίνπ / Οξηζηηθή κειέηε. Δξγνδόηεο: Κ. & Ν. Βαζηινληθνιηδάθε. Κνηλνηηθή νδόο, Ο.Σ.2, νηθόπεδν 8. πλεξγαζία κε ην γξαθείν κειεηώλ Μ. αδάθεο Δ. Σζηξώλεο. Γύν δηώξνθεο θαηνηθίεο κε πηζίλα ζην Πάηεκα Υαιαλδξίνπ / Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο: Γ. Πιαγηάλλεο, νδόο Ακαξπιίδνο & Γπξαρίνπ. πλεξγαζία κε ην γξαθείν κειεηώλ Μ. αδάθεο Δ. Σζηξώλεο. Πεληαώξνθε πνιπθαηνηθία ζην Νέν Φπρηθό / 1998 Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: πέε Γεσξγν-πνύινπ, νδόο Γεκνθξαηίαο 27. Πξνζζήθε δύν νξόθσλ ζε δηώξνθε θαηνηθία ζην Νέν Φπρηθό / Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Α. Κόιιηα, νδόο Αγ. Γεσξγίνπ 23. Αλαθαηαζθεπή θαη δηακόξθσζε ηξηώξνθεο παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο κε πηζίλα, ζην Θπκάξη Αλαβύζζνπ / Οξηζηηθή κειέηε Δξγνδόηεο: Θ. Ζιηόπνπινο. 11

12 Σξηώξνθε θαηνηθία κε πηζίλα ζην Υαιάλδξη / Οξηζηηθή κειέηε Δξγνδόηεο: Η. Μαηδαξίδεο, νδόο Θεξκνππιώλ 17 & Ρνύκειεο. Σεηξαώξνθε πνιπθαηνηθία ζην Π. Φάιεξν / Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Υαηδεαλησλίνπ, νδόο Ζρνύο & Δλδπκηώλνο. πγθξόηεκα δηακεξηζκάησλ ζηα Βξηιιήζηα Αηηηθήο / Οξηζηηθή κειέηε. Δξγνδόηεο: Καηάζθεπαζηηθή Δ.Π.Δ, νδόο Δξκνύ θαη Β. Ζπείξνπ. πλεξγαζία κε ηνλ Αξρηηέθηνλα Η. Μπνπθνπβάια. Πεληαώξνθε πνιπθαηνηθία ζηε Βνύια / Οξηζηηθή κειέηε Δπίβιεςε. Δξγνδόηεο:. Η. Σξηαληαθύιινπ, νδόο Γάθλεο 62 & Ηξηδνο. Πεληαώξνθε πνιπθαηνηθία ζην Ν. Φπρηθό / Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο: Παιηγγίλε, νδόο Θεκ. νθνύιε. Πξνζζήθε θαη επέθηαζε ζε δηώξνθε θαηνηθία ζηελ ηακάηα Αηηηθήο /2000. Οξηζηηθή κειέηε. Δξγνδόηεο: Δ. Γνληά, νδόο Καλάξε 3. πλεξγαζία κε ηνλ Αξρηηέθηνλα Θ. Γειαβέθνπξα. Πξνζζήθε ηξηώλ νξόθσλ ζε ηζόγεηα θαηνηθία ζηνλ Αγ. Γεκήηξην Αηηηθήο / 2000 Οξηζηηθή κειέηε. Δξγνδόηεο: Κ. & Α. Γεκαθόπνπινπ, νδόο. Σνηόκε 15. πλεξγαζία κε ηνπο Αξρηηέθηνλεο Π. Γάξα, Γ. Καξέιε. Σεηξαώξνθν θηίξην κηθηήο ρξήζεο γξαθείσλ θαη θαηνηθίαο επί ηεο νδνύ Θεβώλ 250, ζην Πεξηζηέξη / Οξηζηηθή κειέηε. Δξγνδόηεο: ΑΛΚΟΛΟΡ ΒΑΜΒΑΚΟΤΖ ΑΒΔΔ. Λ. Θεβώλ 250. Σεηξαώξνθε πνιπθαηνηθία ζηε Γιπθάδα / Οξηζηηθή κειέηε Δπίβιεςε. Δξγνδόηεο:.Η. Σξηαληαθύιινπ, νδόο Αγ. Γεξαζίκνπ 18. Δπηαώξνθε πνιπθαηνηθία ζηε Νέα κύξλε / Οξηζηηθή κειέηε Δπίβιεςε Δξγνδό-ηεο: Η. Σξηαληαθύιινπ, νδόο ηξ. Παξαζθεπνπνύινπ 43 & Μίκαληνο 13. Σξηώξνθε πνιπθαηνηθία ζην Κ. Υαιάλδξη / Οξηζηηθή κειέηε. Δξγνδόηεο: Α. Καξύδεο, νδόο θαθηεξίαο 23 Σξηώξνθν θηίξην κηθηήο ρξήζεο γξαθείσλ θαη απνζεθώλ ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή Κξσπίαο / Οξηζηηθή κειέηε Δπίβιεςε. Δξγνδόηεο: Γ. Φσκαδόπνπινο & ΗΑ, νδόο Ζθαίζηνπ 33 Α πλεξγαζία κε ηελ Αξρηηέθηνλα Ν. ηπιηαλνύ. Πεληαώξνθε πνιπθαηνηθία ζηελ Πεύθε / Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: ΘΔΜΔΛΖ Α.Δ, νδόο Καλάξε 3. πλεξγαζία κε ηνπο Αξρηηέθηνλεο Γ. ηακαηάθε θαη Ν. ηπιηαλνύ θαη ηε δηαθνζκήηξηα Κ. Καξαλίθνπ. Γηώξνθε θαηνηθία ζηα Καιύβηα / Μειέηε-Δπίβιεςε Δξγνδόηεο: Σ. Κεξρνπιάο. Γηώξνθε θαηνηθία ζηνπο Θξαθνκαθεδόλεο / Οξηζηηθή κειέηε Δπίβιεςε. Δξγνδό-ηεο: Α. παλόο, νδόο Δκκαλνπήι Παππά 51. πλεξγαζία κε ηελ Αξρηηέθηνλα Ν. ηπιηαλνύ. Δπηαώξνθν θηίξην κηθηήο ρξήζεο γξαθείσλ θαη θαηνηθηώλ ζηελ Αζήλα / Οξηζηηθή κε-ιέηε Δπίβιεςε. Δξγνδόηεο: Π. Παληειόπνπινο, νδόο Γξνζνπνύινπ 153 θαη Αλαθεο. Οθηαώξνθν θηίξην κηθηήο ρξήζεο θαηαζηεκάησλ θαη θαηνηθηώλ ζηε Ν. κύξλε / 2002 Πξν-κειέηε. Δξγνδόηεο: Η. &. Σξηαληαθύιινπ & ΗΑ Ο.Δ., νδόο ηξ. Πιαζηήξα 57. Οθηαώξνθε πνιπθαηνηθία ζηε Ν. κύξλε / 2002 Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο Η. Σξηαληαθύιινπ, νδόο Δθέζζνπ. Πνιπώξνθνη ππόγεηνη ρώξνη ζηάζκεπζεο ζηνλ Γήκν Εσγξαθνπ / Οξηζηηθή κειέηε. Ηδηνθηεζία Γήκνπ Εσγξάθνπ. Πξνζθέξσλ : Κνηλνπξαμία Διιεληθή. Σερλνδνκηθή ΆΚΣΧΡ Δξγνδόηεο : Γ. Γξέηηαο Β. Γαξβίξεο Α.Σ.Δ πλεξγαζία κε ηνπο αξρηηέθηνλεο Η. Μνπζηάθα, Α. Παληδέθν. α. Σξηώξνθνο ππόγεηνο ζηαζκόο απη/ησλ..ζηελ πιαηεία Νεθξνηαθείνπ ηνπ Γήκνπ Εσγξά-θνπ θαη δηακόξθώζε ηεο ππεξθείκελεο πιαηείαο. β. Πεληαώξνθνο ππόγεηνο ζηαζκνο απη/ησλ ζηελ πιαηεία ση. Εσγξαθνπ ( Βάζθα ) ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ θαη δηακόξθσζε ηεο ππεξθείκελεο πιαηείαο. 12

13 γ. Δπηαώξνθνο ππόγεηνο ζηαζκνο απη/ησλ ζηελ πκβνιή ησλ νδώλ Πηεξξάθνπ θαη Μπηζθίλε ηνπ Γήκνπ Εσγξαθνπ θαη επηαώξνθε αλσδνκή θηηξίνπ θαηνηθηώλ. Οθηαώξνθε πνιπθαηνηθία ζηε Ν.κύξλε / Οξηζηηθή κειέηε - Δπίβιεςε. Δξγνδόηεο: Η. &. Σξηαληαθύιινπ & ΗΑ Ο.Δ., νδόο Κξάηεηνο 57 & αξθνπδίλνπ. Σεηξαώξνθν θηίξην γξαθείσλ θαη θαηνηθηώλ ζηελ Ζιηνύπνιε / Οξηζηηθή κειέηε Δπίβιεςε Δξγνδόηεο: Α. Παπιόπνπινο & ΗΑ Ο.Δ., νδόο Κ. Κνηδηά & Σξνίαο. Δμαώξνθε Πνιπθαηνηθία ζηελ Αζήλα / 2003 Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Γ. Γνπζέηε, νδόο Αζθιεπηνύ θαη Φαλαξησηώλ 17. πγθξόηεκα 8 δηώξνθσλ θαηνηθηώλ ζηε ζέζε Υάξαθαο Γαπξίνπ ηεο λήζνπ Άλδξνπ / Οξηζηηθή Μειέηε. Δξγνδόηεο : Αξ. Σάζηνο. Γηώξνθε πνιπηειήο θαηνηθία ζηελ Λάξλαθα Κύπξνπ / Οξηζηηθή κειέηε. Δξγνδόηεο : Α. Καζθαξέιεο. Γηώξνθε θαηνηθία ζηελ πεξηνρή Γαξγεηηόο ΗΗ ζην Γέξαθα Αηηηθήο / Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο : Π. Παγθξάηεο Μ. Μπνπξηζνπθιή, νδόο Νπκθώλ 63. Γηώξνθε θαηνηθία ζηελ θνηλόηεηα Παιαηάο Φσθαίαο / 2003 Οξηζηηθή κειέηε Δξγνδόηεο : Λ. Πάιιεο. Οθηαώξνθε πνιπθαηνηθία ζηελ Ν. κύξλε / 2004 Πξνκειέηε Δξγνδόηεο : Η. &. Σξηαληαθύιινπ & ΗΑ Ο.Δ., νδόο Οκήξνπ 1-3, Νέα κύξλε Οθηαώξνθε πνιπθαηνηθία ζηελ Ν. κύξλε / 2004 Πξνκειέηε Δξγνδόηεο : Ληάθνο Κσλζηαληίλνο, νδόο Δθέζζνπ 17, Νέα κύξλε Οθηαώξνθε πνιπθαηνηθία ζηελ Ν. κύξλε / 2004 Οξηζηηθή κειέηε Δξγνδόηεο : Ληάθνο Κσλ-ζηαληίλνο, νδόο Ηθνλίνπ, Νέα κύξλε πγθξόηεκα 2 δηώξνθσλ θαηνηθηώλ ζηνπο Θξαθνκαθεδόλεο / Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο : Κ. Καηζόγηαλλνο. Κνξλέδνο, νδόο Πηνιεκαίσλ 47, πλεξγαζία κε ηνλ αξρη-ηέθηνλα Σ. Κνπθνύηζε. πγθξόηεκα ηξηώλ θαηνηθηώλ ζην Διιεληθό / 2004 Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Αθνί Μαληνύδε, νδόο Γεκνθξαηίαο 8, Ν. Δπξηάιε. Βηνκεραληθή Δγθαηάζηαζε πζθεπαζί αο θαη Αλαζπζθεπαζίαο Πξντόλησλ ζην Κξπνλέξη/ 2005 Οξηζηηθή κειέηε Δπίβιεςε Δξγνδόηεο: Π.Η.Λ. Α.Δ. Αλώλπκε Δηαηξεία Δκπνξίνπ θαη Γηαλνκώλ, νδόο Αζθιεπηνύ 17 Κξπνλέξη Αηηηθήο. πλεξγαζία κε ΜΧΒ αξρηηέθηνλεο. Δπηαώξνθε νηθνδνκή θαηνηθηώλ ζηελ Αζήλα/ 2005 Μειέηε Δπίβιεςε. Δξγνδόηεο: Δπαγγειίνπ Παλαγηώηεο, νδόο Βιαρνξξαθηίνπ 6, Αθαδεκία Πιάησλνο Δπηαώξνθε νηθνδνκή θαηνηθηώλ ζηε Ν. κύξλε/ 2005 Μειέηε - Δπίβιεςε Δξγνδόηεο: Σξηαληαθύιινπ ηακάηεο θαη ΗΑ Δ.Δ νδόο Γαβάθε 33 θαη Θαιή Μηιεζίνπ 13 Ν. κύξλε. Δπηαώξνθε νηθνδνκή θαηνηθηώλ ζηε Ν. κύξλε / 2005 Μειέηε - Δπίβιεςε Δξγνδόηεο: Ληάθνο Κσλζηαληίλνο, νδόο Αξηάθεο 43, Ν. κύξλε πγθξόηεκα 2 θαηνηθηώλ ζην Μαξθόπνπιν/ Οξηζηηθή κειέηε Δξγνδόηεο: Κξόκπαο Γξεγόξηνο, νηθηζκόο Οιπκπηαθνί Αεηνί, Μαξθόπνπιν Αηηηθήο Δπηαώξνθε νηθνδνκή θαηνηθηώλ ζηε Ν. κύξλε / 2006 Μειέηε - Δπίβιεςε Δξγνδόηεο: Εέξκα Αλαζηαζία, Παπινγηάλλεο Νίθνο θαη Παλαγηώηεο, νδόο Αξηάθεο 133 θαη Βαπνξίδνπ, Ν. κύξλε Σξηώξνθε θαηνηθία ζηελ Κάληδα / 2006 Οξηζηηθή Μειέηε Δξγνδόηεο: Γξεγνξηάδεο Δπζύ-κηνο, νδόο Γξπάδσλ 3, Κάληδα Αηηηθήο Σεηξαώξνθε πνιπθαηνηθία ζην Βύξσλα / 2006 Οξηζηηθή Μειέηε Δξγνδόηεο: Υξηζηίλα θαη Παύινο Καζθακπάο, νδόο Αλαηνιηθήο Θξάθεο 10, Βύξσλαο Γηώξνθε θαηνηθία κε πηζίλα ζηνλ νηθηζκό Οιπκπηαθνί Αεηνί / 2007 Μειέηε - Απηεπηζηαζία Δξγνδόηεο: Καπηηζόπνπινο Γεκήηξεο, Μαξθόπνπιν Αηηηθήο. 13

14 Γηώξνθν θηίξην ζπλάζξνηζεο θνηλνύ (snack-bar θαθεηέξηα) ζην Πέξακα/ 2007 Μειέηε Δπίβιεςε Δξγνδόηεο: Πηηζειάο Κσλζηαληίλνο, Λεσθόξνο Δηξήλεο θαη νδόο Φσθίσλνο 11, Πέξακα Αηηηθήο Γηώξνθε θαηνηθία κε πηζίλα ζηε Γηώλε Πηθεξκίνπ / 2008 Μειέηε - Απηεπηζηαζία Δξγνδόηεο: Παληειηάο ππξίδσλαο, νδόο Λήκλνπ θαη Θάζνπ, Πηθέξκη Αηηηθήο Σξηώξνθν ζπγθξόηεκα 4 θαηνηθηώλ κε 4 πηζίλεο ζην Άλσ δάζνο Υατδαξίνπ/ 2008 Οξηζηηθή κειέηε Δξγνδόηεο: Πνιπδώξνπ Λνΐδνο, νδόο Γ. Παπαλδξένπ 143 θαη Σζηηζάλε, Άλσ δάζνο Υατδαξίνπ Αηηηθήο. Γηώξνθε θαηνηθία ζην Πόξην Ράθηε Αηηηθήο/ 2008 Οξηζηηθή Μειέηε Δξγνδόηεο: ηξαηαλησλάθεο Κσλζηαληίλνο, νδόο Μαξθνπνύινπ θαη Αγ. Νήθσλνο, Μαξθόπνπιν Αηηηθήο. Πεληαώξνθε νηθνδνκή ζην Πεξηζηέξη / 2008 Μειέηε - Δπί βιεςε Δξγνδόηεο: Δ. Ληάθνπ θαη ΗΑ Δ.Δ., νδόο Αλζνύζεο θαη Αγαζνθιένπο 11, Πεξηζηέξη Δπηαώξνθε νηθνδνκή ζηελ Ν. κύξλε / 2009 Οξηζηηθή Μειέηε Δξγνδόηεο: Σξηαληαθύιινπ ηακάηεο θαη ΗΑ Δ.Δ., νδόο Ατδηλίνπ 20 θαη Δπαγγειηθήο ρνιήο, Ν. κύξλε. Οθηαώξνθε νηθνδνκή ζην Βύξσλα / 2009 Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Θξαζύβνπινο Κσζηειέλνο, νδόο Αιθεησλίαο θαη Φίισλνο, Βύξσλαο Σεηξαώξνθε νηθνδνκή ζηνλ Άιηκν / 2009 Οξηζηηθή Μειέηε Δξγνδόηεο: Κ/μηα Υ.ηαύξνπ - Η.Παπαλδξένπ, νδόο Δπηαλήζνπ 5, Άιηκνο. πγθξόηεκα δύν θαηνηθηώλ κε πηζίλεο ζηε αξσλίδα Αηηηθήο/ 2009 Οξηζηηθή κειέηε Δξγν-δόηεο: Αλαγλώζηνπ Υξηζηόδνπινο θαη Καθάηζεο Νίθνο, νδόο Γηόο, αξσλίδα. Διδικές Αρτιηεκηονικές Μελέηες ρεδηαζκόο επίπινπ «θαξέθια». Γηαγσληζκόο Βηνκεραληθνύ ρεδηαζκνύ Έπαηλνο. Γηνξγαλσηήο: Γθαιεξί «ΘΔΜΑ» / 18 Ματνπ 1991 (82 ζπκκεηνρέο θαιιηηερλώλ). Μειεηεηέο αξρηηέθηνλεο: Α. Αζαλαζόπνπινο, Α. Λαπνύξηαο. Γηακόξθσζε ηεηξαώξνθνπ θηηξίνπ ζε εζηηαηόξηα θαη θέληξν δηαζθέδαζεο ζηελ Φηιαδέιθεηα / Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο:. Κακαιάθεο θαη Α. άγθαξεο, νδόο Γεθειείαο & Βνζπόξνπ. Γηακόξθσζε θαηαζηήκαηνο ξνύρσλ ζηελ Καιιηζέα / 1996 Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Ζ. & Π. Αζεκάθεο, νδόο Θεζέσο. Γηακόξθσζε θαηαζηήκαηνο ξνύρσλ ζηελ Καιιηζέα /1996. Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Η. Λεπηνθαξύδεο. Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ εηαηξείαο δεκηνπξγίαο πξνθίι ζηελ Λ. Κεθηζίαο /1996 Πξνκειέηε. Γηακόθσζε δηακεξίζκαηνο ζηελ πιαηεία Αηηηθήο / 1996 Μειέηε Απηεπηζηαζία Δξγνδόηεο:. & Σ. Γηαλλνύηζνπο, νδόο Δπλάξδνπ & Κιαδνκελώλ. Αλαθαίληζε θαη δηακόξθσζε όςεσλ δηώξνθεο θαηνηθίαο, ζηελ Ν. Πεληέιε / Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Μ. & Ν. Μπαγηώξγαο. Αλαθαίληζε θαη δηακόξθσζε όςεσλ δηώξνθεο θαηνηθίαο, ζηελ Αλάβπζζν /1996. Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο: Ν. Φξάξνπο. Απνθαηάζηαζε δηαηεξεηένπ λενθιαζηθνύ θηηξίνπ ζηελ Καιιηζέα / Οξηζηηθή κειέηε. Δξγνδόηεο: Φ. Καπίξε, νδόο Ρήγα Φεξαίνπ 39. Γηακόξθσζε CAFÉ ΜΔΕΔΓΟΠΧΛΔΗΟ ζην Νέν Κόζκν / Μειέηε Απηεπηζηαζία Δξγνδόηεο: Π. Γηακαληόπνπινο Μ. Μπισλάο Ν. Γεσξγηάδεο Ο.Δ., νδόο Ππζένπ 34 θαη Γεσκέηξνπ 14

15 Γηακόξθσζε «Πεξηπηέξνπ» Snack, ζηελ παξαιηαθή νδό Λ. Πνζεηδώλνο, ζηνλ Αγην Κνζκά /1997. Πξνκειέηε. Γηακόξθσζε βηβιηνπσιείνπ ζην Αηγάιεσ /1997. Μειέηε Απηεπηζηαζία Δξγνδόηεο: Β. Υξνλνπνύινπ, νδόο Ν. Πιαζηήξα 29. πλεξγαζία κε ηνλ αξρηηέθηνλα Γηώξγν ηακαηάθε. Γηακόξθσζε βηβιηνπσιείνπ ζηελ Αζήλα / 1997 Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Γ. &. Μαπξνκκάηεο Ο.Δ., νδόο Μπελάθε Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ ζε ηππνγξαθείν ζηνλ Αιηκν / Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Υατδεκέλνο Α.Δ.Β.Δ., νδόο Δζλ. Αληηζηάζεσο & Σξαρώλσλ 4. Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο ζηε Λ. πγγξνύ / Πξν-κειέηε Δξγνδόηεο: Παπαθσλζηαληίλνπ εκπέκπνο. Γηακόξθσζε θνκκσηεξίνπ ζην Υατδάξη / Μειέηε Απηεπηζηαζία Δξγνδόηεο: Ο. Μσξατηεο, νδόο Αγσλ. ηξαηνπέδνπ Υατδαξίνπ 93. Γηακόξθσζε θαηαζηήκαηνο DELICATESSEN ζηε Ν. κύξλε / Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Α. Αξδηκάλνγινπ, νδόο Οκήξνπ 29. Απνθαηάζηαζε θαη αλαθαηαζθεπή ζεξηλνύ θηλεκαηνγξάθνπ «Κάξκελ», ζηελ πεξηνρή Διιελνξώζσλ Καηεράθε / Μειέηε Απηεπηζηαζία Δξγνδόηεο: Α. σηεξόπνπινο πλεξγαζία κε ηνλ αξρηηέθηνλα Γ. ηακαηάθε. Γηακόξθσζε θαξκαθείνπ ζην Φπρηθό / 1998 Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Μ. Μαληά, νδόο Μνπ-ζώλ & Γ. Αλαζηαζίνπ. πλεξγαζία κε ην γξαθείν κειεηώλ Μ. αδάθεο Δ. Σζηξώλεο. Μεηαηξνπή θαη δηακόξθσζε δηακεξίζκαηνο ζε ηαηξείν ζην Κνισλάθη /1998. Οξηζηηθή κειέ-ηε. Δξγνδόηεο: Π. Γακειάθνο, νδόο Τςειάληνπ πλεξγαζία κε ην γξαθείν κειεηώλ Μ. αδάθεο Δ. Σζηξώλεο. Γηακόξθσζε θαηαζηήκαηνο επίπισλ SAPORITI, θαη θνπδηλώλ SIE MATIC ζην Ν. Φπρηθό / 1998 Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο: Θ. Παπαθώζηαο, νδόο Λ. Κεθηζίαο & Μπαθνπνύινπ 4. πλεξγαζία κε ην γξαθείν κειεηώλ Μ. αδάθεο Δ. Σζηξώλεο. Γηακόξθσζε όςεο CAFÉ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΟΤ ΑΓΧΝΗ ζηε Ν. κύξλε / Μειέηε Απηεπηζηαζία Δξγνδόηεο: Άδσληο 1960 Α.Δ.Β.Δ., νδόο 25εο Μαξηίνπ 11. Γηακόξθσζε CAFÉ BAR ζηελ Αζήλα / 1999 Μειέηε Απηεπηζηαζία Δξγνδόηεο: Μ. & Σ. Σζόλαο, νδόο Παηεζίσλ θαη Φεξξώλ 34. πλεξγαζία κε ην γξαθείν κειεηώλ Μ. αδάθεο Δ. Σζηξώλεο. Γηακόξθσζε θαηαζηήκαηνο θνζκεκάησλ ζην Κνισλάθη / Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Δ. & Γ. Μαδαξάθνπ. Γηακόξθσζε δηακεξίζκαηνο ζην Ν. Κόζκν / Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Α. Πάγθαιεο, νδόο Φηινμέλνπο 19. Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ Δ.Λ.Γ.Δ. ζηελ Αζήλα / Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: PROFIT A.E. νδόο Αηόινπ Γηακόξθσζε CAFÉ SNACK BAR ζηελ Παιιήλε / Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Γ. Υαιη-θηάο, νδόο Λ. Μαξαζώλνο. Γηαξξύζκηζε θαη επέκβαζε ζε ππάξρνλ εκπνξηθό θηίξην, ζηελ Λάξηζα / Οξηζηηθή κειέηε - Δπίβιεςε. Δξγνδόηεο: RIDENCO A.E. πλεξγαζία κε ην αξρηηεθηνληθό γξαθείν «Α & Μ Αξρηηέθηνλεο Α.Σ.Κ.Δ.» Γηακόξθσζε θαηαζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ εηδώλ PSION / Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: INT Electronics, Σδηξαιήο & πλεξγάηεο Α.Δ. πλεξγαζία κε ηελ αξρηηέθηνλα Ν. ηπιηαλνύ. Γηακόξθσζε Οδνληηαηξείνπ ζηελ Σξίπνιε / 2001 Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Η. Μαξηηώλνο, νδόο Δζλνκαξηύξσλ 4. Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ θαη εθζεζηαθώλ ρώξσλ ζε θηήξην κηθηήο ρξήζεο ζηελ βηνκεραληθή πεξηνρή Κξσπίαο / Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Γ. Φσκαδόπνπινο & ΗΑ ΔΔ, νδόο Ζθαίζηνπ 33 Α.. πλεξγαζία κε ηελ αξρηηέθηνλα Ν. ηπιηαλνύ. 15

16 Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ θαη εθζεζηαθώλ ρώξσλ ζε εξγνζηάζην παινπξγίαο ζηελ Μάλδξα Αηηηθήο / Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Ταινπξγία ΚΡΟΝΟ A.B.E.E., 25 ν ρικ Αζελώλ Λακίαο. πλεξγαζία κε ηελ αξρηηέθηνλα Ν. ηπιηαλνύ. Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ ζηε Βηνκεραλία SONAK Α.Δ.Β.Δ. ζην Μαξθόπνπιν Αηηηθήο / 2002 Οξηζηηθή Μειέηε Φνξέαο ηνπ έξγνπ: SONAK Α.Δ.Β.Δ. Δξγνδόηεο: PROS Δ.Π.Δ. Σνπξηζηηθνί Ληκέλεο Αιίκνπ θαη Εέαο / 2002 Οξηζηηθή Μειέηε Κύξηνο ηνπ έξγνπ: θνηλνπξαμία Μαξίλεο Αηηηθήο. Δξγνδόηεο: ΤΝΘΔΖ & ΔΡΔΤΝΑ Δ.Π.Δ. Πξνζζήθε θαζ ύςνο, επέθηαζε θαη δηαξξύζκηζε εζσηεξηθώλ ρώξσλ, Café Snack bar ζην Ν. Κόζκν / Μειέηε Απηεπηζηαζία Δξγνδόηεο: Π. Γηακαληόπνπινο & ΗΑ Ο.Δ., νδόο Ππζένπ 34 θαη Θ.Γεσκέηξνπ 1. Γηακόξθσζε δηακεξίζκαηνο ζην Ν.Φπρηθό / Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Γ. Σζνθάληα, νδόο Πνξθύξα 3 θαη εθέξε. πλεξγαζία κε ηελ αξρηηέθηνλα Ν. ηπιηαλνύ. Γηακόξθσζε Café Bar Αίγιε ζηελ πεξηνρή Φπξξή ζηελ Αζήλα / Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο: Π. Εετκπένγινπ, νδόο Αγ. Αλαξγύξσλ. πλεξγαζία κε ηνπο δηαθνζκεηέο Γ. Παπιή θαη Λ. Πνιπδώξνπ. Γηακόξθσζε Café Bar Agora ζην θέληξν θηλεκαηνγξάθσλ Escape Centre ζην Ίιηνλ / 2003 Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Δπηζηηηζηηθή θαη Φπραγσγηθή ΑΓΟΡΑ Α.Δ. πλεξγαζία κε ηνπο δηαθνζκεηέο Γ. Παπιή θαη Λ.Πνιπδώξνπ. Γηακόξθσζε Café Βase ζην Αξγνζηόιη ηεο Κεθαινληάο / Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο: Α. Αλδξηθόπνπινο & ΗΑ, νδόο Παλ. Βαιιηάλνπ, ζπλνηθία Πι. Γηθαζηεξίνπ. πλεξγαζία κε ηελ αξρηηέθηνλα Η. Μάξε θαη ηνπο δηαθνζκεηέο Γ. Παπιή θαη Λ. Πνιπδώξνπ. Γηακόξθσζε Club Cinema ζην Αξγνζηόιη ηεο Κεθαινληάο / Μειέηε - Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Α. Αλδξηθόπνπινο & ΗΑ, νδόο Παλ. Βαιιηάλνπ, ζπλνηθία Πι. Γηθαζηεξίνπ. πλεξγαζία κε ηελ αξρηηέθηνλα Η. Μάξε θαη ηνπο δηαθνζκεηέο Γ. Παπιή θαη Λ. Πνιπδώξνπ. Γηακόξθσζε Café Bar Αίγιε World ζην Μπνπξλάδη / Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο: Π. Εετκπένγινπ. πλεξγαζία κε ηελ αξρηηέθηνλα Η. Μάξε θαη ηνπο δηαθνζκεηέο Γ. Παπιή θαη Λ. Πνιπδώξνπ. Γηακόξθσζε Café ΟΘΧΝΑ ζηελ Αζήλα/ Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο: Θ. Απνζηνιόπνπινο, νδόο Όζσλνο 4, ύληαγκα. πλεξγαζία κε ηνπο δηαθνζκεηέο Γ. Παπιή θαη Λ. Πνιπδώξνπ. Γηακόξθσζε δηθεγνξηθώλ γξαθείσλ ζηνλ Πεηξαηά / Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Αθνη ηνύθα & πλεξγάηεο, νδόο 2αο Μεξαξρίαο 13, Αθηή Μηανύιε. Γηακόξθσζε γξαθείσλ ρξεκαηηζηεξηαθήο εηαηξείαο ζηελ Αζήλα/ Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Γ.Α.Πεξβαλάο, Αλώλπκε Υξεκαηηζηεξηαθή Δηαηξεία, νδόο νθνθιένπο 7-9, Αζήλα. Γηακόξθσζε δηακεξίζκαηνο ζηε Ν. Δξπζξαία/ Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Κπξηαθόπνπινο Κσλζηαληίλνο, νδόο Πιάησλνο 9, Ν. Δξπζξαία. Γηακόξθσζε 4 δηακεξηζκάησλ ζε ζπγθξόηεκα θαηνηθηώλ ζηελ Ν.Δξπζξαία / 2007 Μειέηε Δπίβιεςε Δξγνδόηεο: Βάζζνο Γεκήηξεο, νδόο Αξηζηνθάλνπο 4, Ν. Δξπζξαία Γηακόξθσζε Café Café 40 ζηελ Αζήλα/ Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Κηηζαλόο Πέηξνο, νδόο π. Μεξθνύξε 40, Παγθξάηη. Γηακόξθσζε εζηηαηνξίνπ 7 Θάιαζζεο ζηελ Αζήλα/ Μειέηε - Δπίβιεςε. Δξγνδόηεο: Μαξγηόιεο Λεσλίδαο, νδόο Οκήξνπ 11 θαη Βεζζαξίσλνο, Αζήλα. πλεξγαζία κε ηνπο δηαθνζκεηέο Γ. Παπιή θαη Λ. Πνιπδώξνπ. 16

17 Γηακόξθσζε εζηηαηνξίνπ Διαηώλ ζηελ Αζήλα/ Μειέηε Δπίβιεςε Δξγνδόηεο: Λάκςηαο Γηώξγνο, νδόο Εσνδόρνπ Πεγήο 3 θαη Κηάθαο, Αζήλα. πλεξγαζία κε ηνπο δηαθνζκεηέο Γ. Παπιή θαη Λ. Πνιπδώξνπ. Αιιαγή ρξήζεο δηαηεξεηένπ θηηξίνπ ζε θηίξην γξαθείσλ ζηελ Αζήλα/ 2007 Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο: Κνύγηαο Αιέμεο, νδόο Αζελάο 22α θαη Καΐξε, Αζήλα. Γηακόξθσζε θαξκαθείνπ ζηα Άλσ Ληόζηα/ 2007 Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο, νδόο Αραξλώλ 1, Άλσ Ληόζηα. Γηακόξθσζε ηαηξείνπ ζηε Γιπθάδα/ 2008 Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Καξαγηαλλίδεο Άξεο, νδόο Φνίβεο 40, Γιπθάδα. Γηακόξθσζε Α νξόθνπ ζην θαηάζηεκα Hondos Center ζηελ Αζήλα / 2008 Οξηζηηθή κειέηε Δξγνδόηεο: Hondos Center, νδόο Δξκνύ 39, Αζήλα Γηακόξθσζε δηακεξίζκαηνο ζηνπ Παπάγνπ/ 2009 Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο, νδόο Αθώλ Γηδαζθάινπ 1, Παπάγνπ. Γηακόξθσζε εζηηαηνξίνπ Πνιππίηα ζηελ Αζήλα/ Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Σδέλε αξξή, νδόο π. Μεξθνύξε 19, Αζήλα. Γηακόξθσζε θαηαζηήκαηνο νπηηθώλ ζηελ Αζήλα/ Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Μαξία Σζηνύλε, νδόο Αθαδεκίαο θαη Σδσξηδ, Αζήλα. Γηακόξθσζε εζσηεξηθώλ κνλνθαηνηθίαο ζηε Γιπθάδα/ 2009 Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Παλαγηώηεο Σδηληέξεο, νδόο Ίσλνο Γξαγνύκε 107, Γιπθάδα. Γηακόξθσζε εζσηεξηθώλ θαη επεκβάζεηο ζηηο όςεηο κνλνθαηνηθίαο ζηε Ραθήλα/ 2009 Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Μαλώιεο Πηηζηλόο, νδόο Αγ. Θσκά, Κόθθηλν Ληκαλάθη, Ραθήλα. 17

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 25ΔΣΙΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 25ΔΣΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 25ΔΣΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΑ ΔΡΓΑ Α. ΚΣΙΡΙΑΚΑ - ΔΡΓΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ & ΣΟ Α.Σ.Δ.Ι. ΠΑΣΡΑ 1. Κηίξην Πξνθιηληθώλ Λεηηνπξγηώλ Ιαηξηθήο ρνιήο Παλ/κίνπ Παηξώλ σλοιηθής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΑΡΩΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Αοιθμ. Απόθαζηπ :9/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΑΡΩΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Αοιθμ. Απόθαζηπ :9/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΑΡΩΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Αοιθμ. Απόθαζηπ :9/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από ημ πναθηηθό ηεξ 3 εξ /2011 ηεξ ζοκεδνίαζεξ ημο ομβμοιίμο ηεξ Δεμμηηθήξ Κμηκόηεηαξ Παιαηάξ Φώθαηαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ.

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ. ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτζλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Πληροφορίες :Παναγιώτα Μακροδημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

[ 1/10/1993 30/9/1999 ] ΑΡΗΣΟΣΔΙΔΗΟ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΞΝΙΡΔΣΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ - Ρκήκα Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ ΘΔΣΣΑΙΟΛΗΘΖ Λ. ΘΔΣΣΑΙΟΛΗΘΖΣ [ Βαζκόο : 7,0]

[ 1/10/1993 30/9/1999 ] ΑΡΗΣΟΣΔΙΔΗΟ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΞΝΙΡΔΣΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ - Ρκήκα Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ ΘΔΣΣΑΙΟΛΗΘΖ Λ. ΘΔΣΣΑΙΟΛΗΘΖΣ [ Βαζκόο : 7,0] Τει.+306940577834,+302108953836 E-mail annasalvaridou@yahoo.com ΠΑΙΒΑΟΗΓΝ ΑΛΛΑ Ξξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο Δζληθόηεηα : Διιεληθή Τόπνο γέλλεζεο: Θεζζαινλίθε Ππνπδέο Ξηζηνπνηεηηθά [ 1/10/1993 30/9/1999 ] ΑΡΗΣΟΣΔΙΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο Α.Γ.. 0/4-4-04 Α/Α ΚΟΜΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πι. πληάγκαηνο πξνο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ θαη έμνδνο κεηξό θαζώο θαη πεδ. Δξκνύ έλαληη Πι. πληάγκαηνο ΤΡΗΕΑ Κνξαή θαη Παλεπηζηεκίνπ Διηά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ ΣΗΝ ΚΑΒΑΛΑ Η

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ ΣΗΝ ΚΑΒΑΛΑ Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ ΣΗΝ ΚΑΒΑΛΑ Η πόλη ηηρ Καβάλαρ Μέζα 19νπ αη.: πόιε εληόο ησλ ηεηρώλ, ύπαξμε ειιεληθώλ, εβξατθώλ θαη ηνπξθηθώλ ζηνηρείσλ. 1864: άδεηα αλνηθνδόκεζεο εθηόο ησλ ηεηρώλ, αύμεζε ηνπ ειιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 555 ης σνεδρίαζης (4-3-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ζντυπο Εξεταζόμενης Φλης

ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ζντυπο Εξεταζόμενης Φλης τα ΤΑΞΙ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ζντυπο Εξεταζόμενης Φλης Για απόκτηση ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ οδθγησης ΕΔΧ αυτοκινθτων ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ You Drive ΦΤΛΛΟ 1 0 1 2 Πνηνο δξόκνο έρεη θαηεύζπλζε από ην παλεπηζηήκην πξνο ην Γηνηθεηήξην?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι. ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΓΡΑΔΗ 1.1.1.1 ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (αλαθαηαλνκή ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο,νξηα νηθηζκώλ θ.η.ι) 1.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ - ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 1.1.1 Πξνώζεζε ζεκάησλ ρσξνηαμηθνύ πνιενδνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Οη ειιεληθέο πόιεηο παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ιδιόμορφης θαη νεώτερης αζηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο αιιαγή ζηνλ ηξόπν παξαγσγήο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθσνζη Περιθερείας Αηηικής

Διεύθσνζη Περιθερείας Αηηικής ΑΠΟΚΟΠΔ ΦΟΡΣΙΟΤ ΓΠΑ Ώρες διακοπής Διεύθσνζη Περιθερείας Αηηικής Πξνγξακκαηηζκόο δηαθνπώλ ειεθηξνδόηεζεο γηα ηε Σξίηε 28/6/2011. Προβλεπόμενες περιοτές με διακοπή ηλεκηροδόηηζης - Μαξαζώλαο, Νέα Μάθξε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 579 ης σνεδρίαζης (12-10-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Απνδνρή ηεο ππ» αξ 47941/11-9-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ηης 589ης σνεδρίαζης (13-01-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ηης 589ης σνεδρίαζης (13-01-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 589ης σνεδρίαζης (13-01-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΡΙΓΟ) 1. Απνδνρή ηεο ππ' 42389/1-8-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑ ΦΗΛΟΚΣΖΜΑΣΗΚΖ PHILOKTIMATIKI PROJECTS

ΔΡΓΑ ΦΗΛΟΚΣΖΜΑΣΗΚΖ PHILOKTIMATIKI PROJECTS ΔΡΓΑ ΦΗΛΟΚΣΖΜΑΣΗΚΖ PHILOKTIMATIKI PROJECTS Α/Α ΔΡΓΟ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΖ 1 Οικιζηικό ζςγκπόηημα καηοικιών πολςηελείαρ ΛΖΓΡΑ ΜΑΝΗΟΝ LEDRA MANSIONS LUXURY RESIDENTIAL VILLAS 2 Γιασωπιζμόρ οικοπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1

ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1 ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1 ΓΗΓΑΘΣΗΘΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ Δ. εκαληώλε-κπνπξληά, Αξραηνινγία ησλ Πξώηκσλ Διιεληθώλ Υξόλσλ, 1997, ζει. 97-124 N. Kνύξνπ, Oηθηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Παρασκευή 4/6/2010 Μεηά ηελ έιεπζε ζην ιηκάλη ηεο νύδαο θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, ε νκάδα αλαρώξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ «ΠΑΗΕΟΤΜΔ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΑ»

ΓΡΑΖ «ΠΑΗΕΟΤΜΔ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΑ» ΠΟΗΟΗ ΔΗΜΑΣΔ ΓΡΑΖ «ΠΑΗΕΟΤΜΔ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΑ» Μηα νκάδα λέσλ αλζξώπσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύκαζηε ζην ρώξν ηεο ηέρλεο θαη έρνπκε σο ζηόρν ηελ αμηνπνίεζή ηεο, γηα ηελ νηθνινγηθή αθύπληζε ηεο θνηλσλίαο καο. Η πξσηνβνπιία

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ.

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Λεηηνπξγηθνύ ρεδηαζκνύ ΣΜΖΜΑ : Eθαξκνγώλ Γηθηύνπ ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ. : 10401/ΓΔΓΔ/ΓΗΛ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Α. Θενδσξίδνπ ΣΖΛ./ΔΩΣ. : 210 8200914 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : 25/9/2014 ΘΔΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ηης 684ης σνεδρίαζης (01-03-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ηης 684ης σνεδρίαζης (01-03-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 684ης σνεδρίαζης (01-03-2013) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Υνξήγεζε Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζηελ Δηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) Διιεληθόο Δπηκειεηεξηαθόο Σύλδεζκνο Μεηαθνξώλ (Δ.Δ.ΣΥ.Μ.) Απηνθηλεηηζηώλ Διιάδνο (Γ.Σ.Δ.Α.Δ.) Απηνθηλεηηζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ & ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αναςτάςεωσ 4, Β' βιομηχανική περιοχή Αγ. Βαρβάρασ Τ.Κ.:8501, Πάφοσ, Τηλ.: 26423900, Φαξ.: 26422959

Αναςτάςεωσ 4, Β' βιομηχανική περιοχή Αγ. Βαρβάρασ Τ.Κ.:8501, Πάφοσ, Τηλ.: 26423900, Φαξ.: 26422959 1 2 Πεξηερόκελα Δηαηξηθό Πξνθίι Δηζαγωγή Δμνπιηζκόο Δηαηξίαο Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο Πξνθαηαζθεπαζκέλα πίηηα Έηνηκε Σνηρνπνηία «Energy Wall System» 3 Δηαηξηθό Πξνθίι ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΙΑ:M.MICHAELMETALSL.T.D.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο

Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο Βιωζιμόηηηα και ζκοπιμόηηηα ανάπηςξηρ δακηςλίος οπηικών ινών ζηην πόλη ηηρ Τπίποληρ από ηη μεπιά ηος Δημοζίος. Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο Πεπιγπαθή έπγος Μειέηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΔ ΣΗΜΔ ΕΩΝΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ

ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΔ ΣΗΜΔ ΕΩΝΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΛΔΒΟ ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΔ ΣΗΜΔ ΕΩΝΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ Οικιζμός περιοτή Πόλη Μσηιλήνης Α ΕΧΝΖ: ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΒΟΛΟΓΗΑΝΝΖ - Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ - ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ - Α. Π ΑΛΛΖ - ΑΠΟΣ. ΑΠΟΣΟΛΟΤ - ΟΡΗΟ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενξηαζκνύ Εζληθήο Επεηείνπ 25 εο Μαξηίνπ 1821 Γεληθόο ζεκαηνζηνιηζκόο Γεκνζίωλ, Γεκνηηθώλ Καηαζηεκάηωλ, Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Γεκνζίνπ θαη Ιδηωηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ

ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ ΜΔΣΑΞΟΤΡΓΔΙΟ ΦΟΗΣ.: ΚΑΡΑΜΠΑΣΟΤ ΓΗΟΝΤΗΑ ΓΗΓ. : Γ. ΠΟΛΤΕΟ,.ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ, Γ.ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ Σν Μεηαμνπξγείν νξίδεηαη από ηελ πεξηνρή ηελ νπνία πεξηθιείνπλ νη νδνί Αγ.Κσλζηαληίλνπ,

Διαβάστε περισσότερα