ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ"

Transcript

1 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. νθίαο Θεζζαινλίθεο 1986 Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. ππξίδσλα ζηα Πνπιάηα Κεθαινληάο 1986 Μειέηε επηζθεπήο θηηξίνπ ηδηνθηεζίαο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο ζηελ νδό Βαιηεηζίνπ 17 ζηελ Αζήλα 1987 Γηακόξθσζε Καζηέινπ Ρόδνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ ΔΟΚ 1988 Μειέηε επηζθεπήο θηηξηαθώλ ζπγθξνηεκάησλ ησλ Σνπξηζηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ Κάζηξνπ Κπιιήλεο - Robinson Club 1988 Οξηζηηθή κειέηε ζηεξέσζεο Μηλσηθνύ Αλαθηόξνπ Κλσζζνύ 1989 Μειέηε επηζθεπήο θαη ελίζρπζεο ησλ θηηξηαθώλ ζπγθξνηεκάησλ ηνπ μελνδνρείνπ Κνληόθαιη Παιιάο ζηελ Κέξθπξα 1989 ηαηηθή κειέηε εληζρύζεσλ επηζθεπώλ θαη επέθηαζεο, γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ μελνδνρείνπ MIRAMARE WONDERLAND (5*) ζηε Ρόδν, ηδηνθηεζίαο ΜΑΜΗΓΑΚΖ 1998 ηαηηθή κειέηε εληζρύζεσλ ηνπ ππάξρνληνο εξγνζηαζίνπ ΑΘΖΝΑΨ θαη κειέηε λέσλ θηηξίσλ γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζε πνιηηηζηηθό πνιπρώξν1999 ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε ελίζρπζεο θαη εηδηθώλ θαηαζθεπώλ ζε βηνηερληθό θηίξην ζην Μνζράην ηδηνθηεζίαο ΗΜΟΤ ηαηηθή κειέηε εληζρύζεσλ ππάξρνληνο ηζνγείνπ θαη ππνγείνπ, θαη πξνζζήθεο δύν νξόθσλ κε κεηαιιηθή θαηαζθεπή, ηδηνθηεζίαο ΛΖΓΑ Α.Δ. ζηελ Λεηβαδηά 2000 ηαηηθή κειέηε ζηαηηθήο θαη αληηζεηζκηθήο ελίζρπζεο θαη επίβιεςε εηδηθώλ θαηαζθεπώλ ζε δηαηεξεηέν θηίξην ζηνλ Πεηξαηά ηδηνθηεζίαο ALPHA BANK ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε απνθαηάζηαζεο, εληζρύζεσλ θαη επηζθεπώλ δηαηεξεηένπ θηηξίνπ ηδηνθηεζίαο ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ζην Μαξνύζη ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε εληζρύζεσλ θαη επηζθεπώλ μελνδνρείνπ SAVOY ζηνλ Πεηξαηά ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε κε εηδηθέο θαηαζθεπέο ιόγσ δηαηήξεζεο ηνπ Ηζνγείνπ, θηηξίνπ γξαθείσλ ηδηνθηεζίαο ΣΟΤΡΗΝΑΚΖ ζηε Ν. κύξλε 2003 ηαηηθή κειέηε εληζρύζεσλ θαη επηζθεπώλ γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ μελνδνρείνπ LIFE GALLERY ζηελ ΔΚΑΛΖ ηαηηθόο έιεγρνο θαη επεκβάζεηο ζε δηαηεξεηέα κνλνθαηνηθία ζηελ Κεθηζηά ηδηνθηεζίαο ΑΘΑΝΑΟΤΛΗΑ ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε εληζρύζεσλ θαη επηζθεπώλ μελνδνρείνπ IDEAL ζηνλ Πεηξαηά Σερληθόο ζύκβνπινο θαη κειεηεηήο ζηαηηθώλ πξνηάζεσλ, παξεκβάζεσλ θαη εληζρύζεσλ ζηα θηίξηα ηνπ εξγνζηαζίνπ ROLCO - ΒΗΑΝΗΛ ζην Ρέληε 2001 έσο ζήκεξα. ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε απνθαηάζηαζεο, ελίζρπζεο θαη επηζθεπήο δηαηεξεηένπ θηηξίνπ ηδηνθηεζίαο ROLCO - ΒΗΑΝΗΛ ζηελ νδό Πεηξαηώο ηαηηθή κειέηε απνθαηάζηαζεο, ελίζρπζεο θαη επηζθεπήο δηαηεξεηένπ θηηξίνπ ηδηνθηεζίαο Μ. ΜΑΜΗΓΑΚΖ ζηελ νδό Γξνζνπνύινπ 88 & Ίκβξνπ ζηελ Αζήλα 2006.

2 ΙΙ. ΣΑΣΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΝΔΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Κηίξην Γεξνθνκείνπ νηθηζκνύ Φνίληθνο Θεζζαινλίθεο. Κηίξην εξγνζηαζίνπ Αζελατθήο Υαξηνπνηίαο Αζελώλ. Κηίξην Γπκλαζίνπ Κππαξηζζίαο (επέθηαζε). Κηίξην Γπκλαζίνπ Μπηηιήλεο (πξνκειέηε). Κηίξην 10 νπ Γπκλαζίνπ Αζελώλ. Κηίξην Οηθνλνκηθήο Δθνξίαο Παιαηνύ Φαιήξνπ. Κηίξην Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο Αεξνιηκέλνο Διιεληθνύ. Δξγνζηάζην Ναππεγείν εηαηξείαο PLANACO ΑΔ ζηελ Αίγηλα. Κηίξην ΟΣΔ Σειεπηθνηλσληαθό Κέληξν αιακίλαο. Κηίξην ΟΣΔ Σειεπηθνηλσληαθό Κέληξν Καιύκλνπ. Κηίξην ΟΣΔ Σειεπηθνηλσληαθό Κέληξν Πνιύγπξνπ. Κηίξην ΟΣΔ Σειεπηθνηλσληαθό Κέληξν Υίνπ. Κηίξην Κέληξνπ Δθπαηδεύζεσο Τπνςεθίσλ Αμησκαηηθώλ ζηα Δμακίιηα Κνξηλζίαο. Κηίξην απνζήθεο ηεο ΜΔΨΜΑΡΗΓΖ - ΠΗΡΠΗΡΟΓΛΟΤ ΟΔ ζηελ Αζήλα. Καηάζηεκα ΗΛΗΟΝ ζηελ Αζήλα. Μειέηε θαη επίβιεςε επέθηαζεο θαη κεηαξξύζκηζεο απηνύ. Καηάζηεκα ΑΚΡΟΝ ζηελ Αζήλα. Μειέηε θαη επίβιεςε επέθηαζεο θαη κεηαξξύζκηζεο απηνύ. Καηάζηεκα ΚΡΤΣΑΛ ζηελ Αζήλα. Μειέηε θαη επίβιεςε επέθηαζεο θαη κεηαξξύζκηζεο απηνύ. Κηλεκαηνγξάθνο ΑΘΖΝΑΨΚΟΝ. Μειέηε θαη επίβιεςε κεηαξξύζκηζεο απηνύ. Ξελνδνρείν ΛΗΑΝΟ ΑΔ ζηελ Αζήλα. Ξελνδνρείν Π. ΠΔΡΓΗΚΖ θιπ. ζηελ Αζήλα. Δξγνζηάζην λεκαηνπξγίαο ζηελ Ξπινθέξηδα Κνξηλζίαο. ΟΣΔ Παξάθηηνο ζηαζκόο ΟΛΤΜΠΗΑ. Πξνκειέηε θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Κέληξν Νεπξνβηνινγηθώλ Μειεηώλ ηδξύκαηνο Κόηζηθα ζηελ Αζήλα. Σνπξηζηηθό Κέληξν ζηελ Αξραία Οιπκπία (Ξελνδνρείν-Δζηηαηόξην-Καηαζηήκαηα). Μειέηε θαη Γηνίθεζε έξγνπ. Ξελνδνρείν CANDIA (5 *) ζηνλ ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΡΖΣΖ. ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θαηαζθεπήο. Ξελνδνρείν MINOS BEACH ζηνλ ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΡΖΣΖ. Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ πξνζζήθεο θαη δηαξξπζκίζεηο. Ξελνδνρείν MINOS PALACE ζηνλ ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΡΖΣΖ. Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ - πξνζζήθεο θαη δηαξξπζκίζεηο. Ξελνδνρείν MIRAMARE (5*) ζηε ΡΟΓΟ. ηαηηθή κειέηε θαη Γηνίθεζε Έξγνπ. Κέληξν Τγείαο ΓΤΘΔΗΟΤ ΛΑΚΧΝΗΑ. Καηάζηεκα ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ζην ΛΑΓΚΑΓΑ. Ξελνδνρείν ARINA ζην ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ. Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ πξνζζήθεο θαη δηαξξπζκίζεηο. Κηίξην γξαθείσλ, Έθζεζε θαη ζπλεξγείν απηνθηλήησλ PORSCHE ζηε ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ. ηαηηθή κειέηε θαη Γηνίθεζε Έξγνπ. Κηίξην γξαθείσλ, Έθζεζε θαη ζπλεξγείν απηνθηλήησλ PORSCHE ζηε ΓΛΤΦΑΓΑ. ηαηηθή κειέηε θαη Γηνίθεζε Έξγνπ. Πάλσ από ηξηαθόζηεο (300) κειέηεο ζπηηηώλ (κνλνθαηνηθηώλ θαη πνιπθαηνηθηώλ). Γηώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Υ. Γξεγνξίνπ ζηα Γιπθά Νεξά Αηηηθήο 1986 ηαηηθή κειέηε κνλνθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο. Ζιηάδε ζηνλ Γηόλπζν Αηηηθήο 1987 ηαηηθή κειέηε παξάθακςεο πόιεο Βόινπ από ηνλ Κξαπζίδσλα πξνο Άλαπξν, γηα ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζία 1987 Μειέηε επηζθεπήο νξόθνπ ρώξσλ ππνδνρήο μελνδνρείνπ Φηινμέληα ζηελ Καιακάηα 1987 Γηώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Φ. Μεθζνύη ζην Καιακάθη 1989 Μνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Α. Παηεξάθε ζηελ Ζιηνύπνιε

3 Σέζζεξα δηακεξίζκαηα ζε δηώξνθε νηθνδνκή ζηηο Αραξλέο Αηηηθήο 1989 Σεηξαώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Δ. & Α. Κξεηίδε ζηνλ Βύξσλα 1990 Σεηξαώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Β. Κνληνύια ζηνλ Άιηκν 1990 ηαηηθή κειέηε θηίξην γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο «Γ. Μαπξνκάηεο Νεόθνζκνο Α.Δ.» ζην Ν. Φάιεξν 1990 Σξηώξνθε νηθνδνκή ηδηνθηεζίαο Η. & Ν. Καιαλίδε ζηελ Πεηξνύπνιε 1991 ηαηηθή κειέηε θηίξην γξαθείσλ θαη θαηαζηεκάησλ ηδηνθηεζίαο Θ. Γηνβάλε ζηελ Δζληθή νδό Αζελώλ - Λακίαο 1992 Σξηώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Γ. & Λ. Οηθνλόκνπ ζην Καβνύξη 1993 ηαηηθή κειέηε εκπνξηθό θέληξν ηδηνθηεζίαο Δ. Γξεγνξάηνπ θαη Β. Βαζηιείνπ ζηνλ Αγ. ηέθαλν Αηηηθήο 1993 ηαηηθή κειέηε πξνηύπσλ ζηύισλ γηα ηελ ΓΔΖ (κειέηε γηα δηαγσληζκό ΓΔΓΤ ΑΒΔΔ) 1993 Νέα εμαώξνθε νηθνδνκή επί pilotis κε ππόγεην Ραπηνπνύινπ 16 θαη Σνύζα ζηελ Αζήλα 1993 Μνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Γ. Μεηξνπάλνπ ζηα Μειίζζηα Αηηηθήο 1994 ηαηηθή κειέηε κνλνθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο Κ. Γξνύηζα ζηνλ ρνηληά Αηηηθήο 1994 Γηώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Β. Κξεηίδε ζηελ Αλάβπζζν Αηηηθήο 1995 ηαηηθή κειέηε επέθηαζεο βηβιηνζήθεο θαη πξνζζήθεο ακθηζεάηξσλ ζην Ακεξηθάληθν Κνιέγην Αζελώλ - Κνιέγην DEREE Σξηώξνθε νηθνδνκή δύν θαηνηθηώλ ζηελ Ζιηνύπνιε Αηηηθήο 1995 Γηώξνθε θαηνηθία ζην Βόιν ηδηνθηεζίαο ίζθνπ Έιεγρνο επάξθεηαο θηηξίσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ ( ALFA BLOCK ) ζηελ Μαιαθάζα ηαηηθή κειέηε θαηνηθίαο ζηελ Κεθηζηά ηδηνθηεζίαο ΓΑΛΑΝΟΤ- ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ ηαηηθή κειέηε δύν θηηξίσλ απνζεθώλ ζηελ βηνκεραληθή πεξηνρή Βόινπ ηδηνθηεζίαο ΒΗΟΧΛ Α.Δ 1996 ηαηηθή κειέηε εηδηθήο θαηαζθεπήο ζηύισλ από ζθπξόδεκα γηα ηελ ΓΔΖ. Βηνκεραλία θαηαζθεπήο ΓΔΓΤ ηαηηθή κειέηε θηηξίνπ γξαθείσλ επί ηεο νδνύ Δζληθήο Αληηζηάζεσο ζην Υαιάλδξη ηδηνθηεζίαο ηεο «ΣΔΛΛΑ ΜΑΡΗ ΑΞΣΟΔΔ» 1996 ύληαμε ηεύρνπο πξνδηαγξαθώλ θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο γηα ηα έξγα: «α. Γ Λύθεην ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ ζρνιείσλ Μ.Δ. θαη β. δηακέξηζκα επί ηεο πιαηείαο Κξεκαζηήο ζηελ Κέξθπξα» γηα ην Ηόλην Παλεπηζηήκην 1996 ηαηηθή κειέηε κνλνθαηνηθίαο ζηα Δμάξρεηα ηδηνθηεζίαο ΣΡΑΝΟΤ ηαηηθή κειέηε παξέκβαζεο θαη επίβιεςε ζην μελνδνρείν ALTIS ζηελ Οιπκπία 1997 ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΖ ζηηο πέηζεο.1997 ηαηηθή κειέηε πνιπθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΠΡΟΟΦΗ Α.Δ ζηελ Βάξθηδα.1998 ηαηηθή κειέηε πνιπθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΠΡΟΟΦΗ Α.Δ ζηελ Γιπθάδα.1998 ηαηηθή κειέηε παξέκβαζεο ζην εξγνζηάζην πθαζκάησλ ΥΑΡΜΠΗΛΑ Α.Δ ζηελ Μεηακόξθσζε 1998 ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΑΜΠΑΝΖ ζηα Μειίζζηα.1999 ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο RAFIK SHHADE & ΜΑΗΡΖ ΠΑΠΑΝΓΡΔΑΓΖ ζηε Βνύια.1999 ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε πνιπρώξνπ ΑΘΖΝΑΗ ζηελ Αζήλα Βνηαληθόο ηαηηθή κειέηε εηδηθώλ θαηαζθεπώλ ζην εξγνζηάζην Α. ΝΔΟΝΑΚΖ Α.Δ. ζηα Οηλόθπηα 1999 ηαηηθή κειέηε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΓΚΟΓΚΑ ζην Ν. Ζξάθιεην 1999 ηαηηθή κειέηε λέαο ηεηξαώξνθεο νηθνδνκήο επί PILOTIS κε ππόγεην, ηδηνθηεζίαο Γ. Αιεμόπνπινπ

4 ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε πνιπθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΣΑΜΑΣΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ζηε Βνύια 2000 ηαηηθή κειέηε ελίζρπζεο θαη εηδηθώλ θαηαζθεπώλ ζηα γξαθεία ANDERSEN BPM ζην Μαξνύζη 2000 ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΛΟΖ ζην Καξπελήζη 2000 ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε εληζρύζεσλ θαη επηζθεπώλ ζεηζκόπιεθηεο θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΒΑΗΛΔΗΟΤ ζην Ίιηνλ 2000 ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θηηξίνπ ηξηώλ θαηνηθηώλ ηδηνθηεζίαο ΜΠΑΝΣΖ ζηε Βνύια 2000 Μειέηε θαη επίβιεςε ελίζρπζεο θαη εηδηθώλ θαηαζθεπώλ γξαθείσλ ηδηνθηεζίαο FESTIVAL CRUISES ζηελ νδό Ακαιίαο - Αζήλα 2000 ηαηηθή κειέηε εηδηθώλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ ζην εξγνζηάζην ROLCO - ΒΗΑΝΗΛ ζην Ρέληε ηαηηθή κειέηε γηα ηελ πξνζζήθε δσκαηίσλ ζην μελνδνρείν CANDIA PARK VILLAGE ηδηνθηεζίαο MIRASOL Α.Δ ζηνλ Aγ, Νηθόιαν Κξήηεο ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε πνιπθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΣΑΜΑΣΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ζηε Γιπθάδα ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε εηδηθώλ θαηαζθεπώλ ζε θαηνηθία ηδηνθηεζίαο ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ ζηνπο Θξαθνκαθεδόλεο ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΟΤΠΗΧΝΖ ζην Μαξνύζη ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε πνιπθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΥΟΗΡΟΜΔΡΗΓΖ - ΖΛΗΑΓΖ - ΛΟΗΕΟΤ ζην Κνισλάθη ηαηηθή κειέηε ζπγθξνηήκαηνο κεδνλεηώλ θαη πνιπθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΑΦΧΝ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ζηελ Παηαλία ηαηηθή κειέηε θαηνηθίαο ζηνλ Δπηάινθν Παξλαζζνύ ηδηνθηεζίαο ΚΑΛΑΗΣΕΗΓΟΤ ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΗΑΣΡΟΤ - ΚΑΜΠΑ ζηελ Ζιηνύπνιε ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε πνιπθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΣΑΜΑΣΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ζηελ νδό Πιαζηήξα ζηε Ν. κύξλε ηαηηθή κειέηε δηώξνθεο κνλνθαηνηθίαο κε ππόγεην ζην Πόξην Ράθηε Αηηηθήο ηδηνθηεζίαο Γ.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΗΟΤ ηαηηθή κειέηε λέαο ηξηώξνθεο νηθνδνκήο κε ππόγεην ζηνλ Άιηκν ηδηνθηεζίαο Α.ΚΑΝΣΟΛΑ ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε πνιπθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΣΑΜΑΣΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ζηελ νδό Δ. Βεληδέινπ ζηε Ν. κύξλε ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε πνιπθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΣΑΜΑΣΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ζηε ΑΘΖΝΑ ηαηηθή κειέηε εηδηθήο θαηαζθεπήο ζηύισλ από ζθπξόδεκα γηα ηελ ΓΔΖ. Βηνκεραλία θαηαζθεπήο TRASTIC ENTERPRISES L.T.D Μειέηε θαη επίβιεςε εζηηαηνξίνπ PRESS TIME ζην Παγθξάηη Μειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ζηε θύξν Μειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΣΑΜΑΣΗΟΤ ζηε ΜΤΚΟΝΟ ηαηηθή κειέηε ζπγθξνηήκαηνο κεδνλεηώλ ηδηνθηεζίαο CROUISE CLUB HOLIDAYS ζην Μαξθόπνπιν ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΚΟΤΚΟΤ ζηνπο Θξαθνκαθεδόλεο ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΠΑΛΛΖ ζηελ Αλάβπζζν ηαηηθή κειέηε ηξηώξνθνπ θηηξίνπ κε 3 ππόγεηα «εγθαηαζηάζεηο SPORTSCAR S.A αλέγεξζε θηηξίνπ εθζέζεσλ θαη εμππεξέηεζεο απηνθηλήησλ ζηελ Μεηακόξθσζε Αηηηθήο ηδηνθηεζίαο FASHION CAR S.A ηαηηθή κειέηε «πξνζζήθε θαη επέθηαζε ηζνγείνπ θαη Α νξόθνπ μελνδνρείνπ BELLA VISTA

5 ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ζηελ Δθάιε ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε πνιπθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΛΗΑΚΟΤ ζηε Ν. κύξλε ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε πνιπθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΣΑΜΑΣΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ζηε νδό Γαβάθε ζηε Ν. κύξλε ηαηηθή κειέηε ζπγθξνηήκαηνο δύν πνιπθαηνηθηώλ ηδηνθηεζίαο ΑΦΧΝ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ζηελ Υαιθίδα ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε ηεηξαώξνθνπ θηηξίνπ θαηνηθηώλ ηδηνθηεζίαο ΝΣΟΗΜΑ ζηα Βξηιήζζηα ηαηηθή κειέηε θαη επίβιεςε θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο ΜΑΚΡΖ VAN DAJK ζηε Γιπθάδα ΙΙΙ. ΔΙΓΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ Γέθπξα πνηακνύ ΣΤΡΗΑ επί ηεο Δζληθήο Οδνύ Ησαλλίλσλ-Ζγνπκελίηζαο. Πξνεληεηακέλε, αλνίγκαηνο 2 Υ 35 κ. Γέθπξα πξνζπειάζεσο Πύξγνπ πδξνιεςίαο ηερλεηήο Λίκλεο Μόξλνπ. Πξνεληεηακέλε, αλνίγκαηνο θ. Γέθπξα ρεηκάξξνπ ειελνύληνο λνκνύ Αραίαο. Γέθπξα πνηακνύ Γνξγνπνηάκνπ. Γέθπξα ρεηκάξξνπ Διεθύζηξαο. Σερληθά έξγα επαξρηαθήο νδνύ ΘΟΛΟΤ-ΦΤΓΑΛΔΗΑ-ΝΑΟΤ ΔΠΗΚ.ΑΠΟΛΛΧΝΑ. Γέθπξα ρεηκάξξνπ Ξεξνπνηάκνπ λνκνύ Αραίαο. Σερληθά έξγα επαξρηαθήο νδνύ ΠΟΣΑΜΗΑ-ΚΑΛΑ ΠΟΣΑΜΗΑ λνκνύ ΘΑΟΤ. Τδαηόππξγνο πόιεσο ΒΑΡΓΑ ΖΛΔΗΑ, ρσξεηηθόηεηαο 350 κ3. Τδαηόππξγνο πόιεσο ΒΑΡΓΑ ΖΛΔΗΑ, ρσξεηηθόηεηαο 120 κ3. Ύδξεπζε πόιεσο ΚΔΡΚΤΡΑ. Μειέηε πδαηνδεμακελώλ θξεαηίσλ πδαηνγεθπξώλ αληιηνζηαζίσλ. Ύδξεπζε πόιεσο ΛΑΜΗΑ. Μειέηε πδαηνδεμακελώλ θξεαηίσλ πδαηνγεθπξώλ αληιηνζηαζίσλ. Ύδξεπζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ λνκνύ ΖΛΔΗΑ. Μειέηε πδαηνδεμακελώλ. Αξδεπηηθό έξγν Βειβελδνύ ΚΟΕΑΝΖ. Μειέηε αληιηνζηαζίσλ. Απνρεηεπηηθά έξγα κείδνλνο πεξηνρήο ΒΟΛΟΤ. Πξνκειέηε αληιηνζηαζίσλ. Ύδξεπζε πόιεσο ΑΓΡΗΝΗΟΤ. Μειέηε πδαηνδεμακελώλ. ΦΑΛΖΡΗΚΟ ΓΔΛΣΑ. Μειέηε αληιηνζηαζίσλ απνρεηεύζεσο. ρέδην κειέηεο πνπ ππνβιήζεθε ζην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ πεξί ηδξύζεσο Οξγαληζκνύ Σερληθνύ Διέγρνπ Απηνθηλήησλ. Δπί 5 έηε ( ) σο Σερληθόο ύκβνπινο ηεο ΜΑΜΗΓΑΚΖ ΑΔ επίβιεςε ηελ αλαθαηαζθεπή ζε λέα κνξθή ησλ πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ 600 πξαηεξίσλ ηεο εηαηξείαο ζε νιόθιεξε ηελ Διιάδα. (Κηηξηαθά έξγα ζπγθνηλσληαθνί θόκβνη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο δεμακελέο θαπζίκσλ θιπ.). ΙV. ΜΔΛΔΣΔ ΟΓΟΠΟΙΙΑ - ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ - ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ Οδόο ΚΟΠΑΝΑΚΗΟΤ ΗΣΟΥΧΡΗΟΤ -ΚΔΦΑΛΟΒΡΤΖ ΑΤΛΧΝΑ Ννκνύ Μεζζελίαο. Κξεπηδόηνηρνη θαη νδνί Παξαιηκλίνπ Εώλεο Λίκλεο Ησαλλίλσλ. 5

6 Κπθινθνξηαθόο θόκβνο ζύλδεζεο εξγνζηαζίνπ ΠΦΑΗΕΔΡ κε ηελ Δζληθή Οδό ΑΘΖΝΧΝ-ΛΑΜΗΑ. Κπθινθνξηαθόο θόκβνο ζύλδεζεο εξγνζηαζίνπ Θ.ΛΤΚΟΤΡΔΕΟ- Π.ΜΑΛΟΤΥΟ ΔΠΔ κε ηελ επαξρηαθή νδό ΚΟΡΗΝΘΟΤ-ΟΦΗΚΟΤ. ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Ννκόο Λαθσλίαο. Οδόο πξνζπειάζεσο ρώξνπ εθθελώζεσο ιπκάησλ ζηελ πεξηνρή ΥΗΣΟΤ θαη θόκβνο ζύλδεζεο κε ηελ νδό ΥΗΣΟΤ-ΚΑΡΑΜΑΓΚΑ. Πξνκειέηε θαηαζθεπήο πίζηαο απηνθηλεηνδξνκηώλ ζην αεξνδξόκην ΜΑΡΗΣΧΝ ΡΟΓΟΤ. Πξνκειέηε θαηαζθεπήο πίζηαο απηνθηλεηνδξνκηώλ ζην αεξνδξόκην ΣΑΣΟΨΟΤ. Πξνκειέηε θαηαζθεπήο πίζηαο απηνθηλεηνδξνκίσλ ζην αεξνδξόκην ΜΑΛΔΜΔ ΚΡΖΣΖ. Πξνκειέηε πίζηαο απηνθηλήησλ θαη κνηνζπθιεηώλ F1 ζηελ πεξηνρή ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ ΒΟΗΧΣΗΑ. Μειέηε επηζθεπήο θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ θαη ζπλαθώλ έξγσλ αλύςσζεο ηεο Νόηηαο πεξηνρήο Άξδα V. ΜΔΛΔΣΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ Πξνζζήθε νξόθνπ δηα κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο ζηα θαηαζηήκαηα ΑΚΡΟΝ ζηελ ΑΘΖΝΑ. Γηαξξύζκηζε κε ρξήζε κεηαιιηθώλ πιαηζίσλ ππνζηεξίμεσο ησλ θαηαζηεκάησλ ΑΚΡΟΝ-ΗΛΗΟΝ-ΚΡΤΣΑΛ. Μεηαιιηθό δάπεδν (παηάξη) κ2 ζηελ απνζήθε ΑΣΔΝΑ ΑΔ ζηνλ Σαύξν (ΑΘΖΝΑ). Γηώξνθν παηάξη εληόο εξγνζηαζίνπ ΑΠΚΟ ΑΒΔ ζηελ Αζήλα. Γηάθνξεο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο εηαηξείαο PESCA ΔΠΔ. Έιεγρνο κειέηεο κεηαιιηθήο ζηέγεο εξγνζηαζίνπ ΦΑΝΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ζηελ ΘΖΒΑ. Δπέθηαζε ηξηώλ νξόθσλ κε κεηαιιηθό ζθειεηό απνζήθεο ΑΣΔΝΑ ΑΔ ζηνλ Σαύξν (Αζήλα) ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ κ2. Δπέθηαζε εξγνζηαζίνπ ΑΠΚΟ ζηελ ΘΖΒΑ. Μεηαιιηθή ζηέγε ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ κε. Μεηαιιηθά ζηέγαζηξα ζην ρώξν ηνπνζέηεζεο ιπκάησλ ζηελ πεξηνρή ρηζηνύ. Δμ (6) κεηαιιηθά ζηιό (25 κ. ύςνο) ζην εξγνζηάζην ΑΠΚΟ Θεβώλ. Πνιπώξνθν θαηάζηεκα κε κεηαιιηθό ζθειεηό ηεο εηαηξείαο HONDOS ζηε ΛΗΒΑΓΔΗΑ. 6

7 VI. ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ Γηώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Φ. Μεθζνύη ζην Καιακάθη 1989 Πξνζζήθε δύν νξόθσλ ζε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Α. Παηεξάθε ζηελ Ζιηνύπνιε 1989 Σεηξαώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Δ. & Α. Κξεηίδε ζηνλ Βύξσλα 1990 Σεηξαώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Β. Κνληνύια ζηνλ Άιηκν 1990 Σξηώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Η. & Ν. Καιαλίδε ζηελ Πεηξνύπνιε 1991 Κηίξην γξαθείσλ θαη θαηαζηεκάησλ ηδηνθηεζίαο Θ. Γηνβάλε ζηελ Δζληθή νδό Αζελώλ Λακίαο 1992 Αλαθαηαζθεπή θηηξίνπ γξαθείσλ θαη θαηαζηεκάησλ ηδηνθηεζίαο Κνπγηνύθα ζηελ Ν. Υαιθεδόλα 1992 Μειέηε δηακόξθσζεο εζσηεξηθώλ ρώξσλ λένπ θηηξίνπ ηδηνθηεζίαο ΠΟΛΤΚΔΜ Α.Δ. ζην Κξπνλέξη Αηηηθήο 1992 Σξηώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Γ. & Λ. Οηθνλόκνπ ζην Καβνύξη 1993 Γηώξνθε κνλνθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Β. &. Δ. Κξεηίδε ζηελ αξσλίδα Αηηηθήο 1994 Νέα εμαώξνθε νηθνδνκή επί Pilotis Ραπηνπνύινπ 16 θαη Σνύζα ζηελ Αζήλα 1994 Νέα εμαώξνθε νηθνδνκή επί Pilotis κε δηώξνθν βηνηερληθό ρώξν ηδηνθηεζίαο. ηαπξνπιάθε ζηελ Ζιηνύπνιε 1995 Νέεο δηώξνθεο κνλνθαηνηθίεο ηδηνθηεζίαο Γ. Βαξζνινκαίνπ ζην Πόξην Ράθηε Αηηηθήο 1996 πληήξεζε θαη αλαθαηαζθεπή κνλνθαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο Α.Δ. Θαιαζίσλ, Υεξζαίσλ θαη Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ζηα Λεγξαηλά Αηηηθήο 1999 Δηδηθή δηαδξνκή ζηελ Αλάβπζζν γηα ην 46 ν RALLY ACROPOLIS (WRC) 1999 Νέα δηώξνθε κνλνθαηνηθία κε ππόγεην ζηελ Παιιήλε 2000 Κηίξην γξαθείσλ ζην εξγαζηήξην Ληκεληθώλ ηνπ Δ.Μ.Π Πξνκειέηε ΠΗΣΑ MOTOCROSS ΣΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ ζηελ πεξηνρή ΠΛΑΣΑΝΗΑ Γ.Γ. ΚΔΠΑΣΟΤ ζηα Καιάβξπηα 2001 Αξρηηεθηνληθή κειέηε λέαο ηξηώξνθεο νηθνδνκήο κε ππόγεην ζηνλ Άιηκν ηδηνθηεζίαο Α. ΚΑΝΣΟΛΑ 2002 Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 49 νπ RALLY ACROPOLIS (WRC) ζηελ Ηηέα 2002 Αξρηηεθηνληθή κειέηε επηζθεπήο δηαξξύζκηζεο μελνδνρείνπ ANGELA MARE ζηελ Κσ 2002 Αζιεηηθό θέληξν Γήκνπ Ραθήλαο πεξηνρή Ν. Βνπηδά 2002 Αξρηηεθηνληθή κειέηε επηζθεπήο δηαξξύζκηζεο μελνδνρείνπ BELLA VISTA 2003 Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 50 νπ RALLY ACROPOLIS (WRC) ζηελ Έθζεζε ηεο Λακίαο 2003 Αξρηηεθηνληθή κειέηε δηαξξύζκηζεο θαη αιιαγήο ρξήζεο θηηξίνπ από θαηνηθία ζε μελνδνρείν ζην Θεζείν 2003 Μειέηε δηακόξθσζεο θηηξίνπ γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο «ΑΦΟΗ ΚΑΡΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΔΒΔ» Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 51 νπ RALLY ACROPOLIS (WRC) ζηελ Έθζεζε ηεο Λακίαο 2004 Αξρηηεθηνληθή κειέηε «πξνζζήθε θαη επέθηαζε ηζνγείνπ θαη Α νξόθνπ μελνδνρείνπ BELLA VISTA Δηδηθή δηαδξνκή (SSS) ζην ΟΑΚΑ γηα ην 52 ν RALLY ACROPOLIS (WRC) 2005 Μειέηε εθαξκνγήο θαη νηθνδνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ θεληξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο SPORTSCAR S.A. PORSCHE ζηελ Μεηακόξθσζε Αηηηθήο Αξρηηεθηνληθή κειέηε πξνζζήθεο δύν νξόθσλ ζε ππάξρνπζα ηζόγεηα κνλνθαηνηθία ζηελ Αγ. Παξαζθεπή 2006 Μειέηε εθαξκνγήο θαη νηθνδνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο SPORTSCAR S.A. PORSCHE ζηελ Γιπθάδα Αηηηθήο Δηδηθή δηαδξνκή (SSS) ζην ΟΑΚΑ γηα ην 53 ν RALLY ACROPOLIS (WRC)

8 Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 53 νπ RALLY ACROPOLIS (WRC) ζην ΟΑΚΑ 2006 Δηδηθή δηαδξνκή (SSS) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ηππνδξόκνπ ζην Μαξθόπνπιν Αηηηθήο γηα ην 54 ν RALLY ACROPOLIS (WRC) 2007 Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 54 νπ RALLY ACROPOLIS (WRC) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ηππνδξόκνπ ζην Μαξθόπνπιν Αηηηθήο 2007 Αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα ηελ πξνζζήθε ηεζζάξσλ νξόθσλ ζε δηαηεξεηέα ηζόγεην θαηνηθία ζην Θεζείν 2008 Αξρηηεθηνληθή κειέηε απνθαηάζηαζεο δηαηεξεηένπ ζηελ Πιάθα 2009 Αξρηηεθηνληθή κειέηε λέαο δηώξνθεο νηθνδνκήο ζηελ Νέα Πεληέιε VIΙ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΡΓΩΝ ( CONSTRUCTION MANAGEMENT ) πκκεηνρή ζηελ δηνίθεζε ηνπ έξγνπ: Μεηαηξνπέο θαη κεηαξξπζκίζεηο ζην μελνδνρείν Κνληόθαιη Παιιάο ζηελ Κέξθπξα πκκεηνρή ζηελ δηνίθεζε ηνπ έξγνπ: Ξελνδνρείν επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ CANDIA PARC VILLAGE ηδηνθηεζίαο ΜIRASOL Α.Δ. ζηνλ Αγ. Νηθόιαν Κξήηεο Δμαώξνθε νηθνδνκή επί pilotis κε ππόγεην Ραπηνπνύινπ 16 θαη Σνύζα ζηελ Αζήλα πγθξόηεκα δύν θαηνηθηώλ ζηελ θύξν 1996 Ξελνδνρείν MIRAMARE WONDERLAND «πληεξήζεηο αλαθαηαζθεπέο πξνζζήθεο», ηδηνθηεζίαο ΔΛΣΟΤΡΔ Α.Δ. ζηελ Ρόδν Καηαζθεπή ηεηξαώξνθνπ θηηξίνπ γξαθείσλ ΔΛΠΑ ζηελ Αγία Παξαζθεπή.1998 Πνιπρώξνο «ΑΘΖΝΑΨ» ζην Βνηαληθό, ηδηνθηεζίαο νκίινπ εηαηξεηώλ Μ. Μακηδάθε ( ) Αλαθαηαζθεπή γξαθείσλ νκίινπ εηαηξεηώλ Μ. Μακηδάθε 2001 Μνλνθαηνηθία κε πηζίλα ζην Καπαλδξίηη Αηηηθήο Αλαθαηαζθεπή μελνδνρείνπ LIFE GALLERY ζηελ Δθάιε ηδηνθηεζίαο MIRASOL Α.Δ Αλαθαηαζθεπή μελνδνρείνπ BELLA VISTA ζηνλ Πεηξαηά ηδηνθηεζίαο Υ. Αξγπξόπνπινπ ( ) Γηνίθεζε έξγνπ θαηαζθεπήο θηηξίνπ γξαθείσλ ηδηνθηεζίαο ΣΟΤΡΗΝΑΚΖ ζηε Ν. κύξλε Μνλνθαηνηθία ζην Π. Φπρηθό ( ) Δγθαηαζηάζεηο SPORTS CAR PORSHE S.A. Αλέγεξζε θηηξίνπ εθζέζεσλ θαη εμππεξέηεζεο απηνθηλήησλ ζηελ Μεηακόξθσζε.( ) Δγθαηαζηάζεηο SPORTS CAR PORSHE S.A. Αλέγεξζε θηηξίνπ εθζέζεσλ θαη εμππεξέηεζεο απηνθηλήησλ ζηελ Γιπθάδα ( ) Μνλνθαηνηθία κε πηζίλα ζηελ Δθάιε ( ) Μνλνθαηνηθία κε πηζίλα ζηελ θύξν ( ) Μνλνθαηνηθία ζηελ Κηλέηηα ( ) Πξνζζήθε ηεζζάξσλ νξόθσλ ζε δηαηεξεηέα θαηνηθία ζην Θεζείν (2009) Απνθαηάζηαζε παιαηάο πέηξηλεο κνλνθαηνηθίαο ζηελ Δθάιε ( ) Νέα δηώξνθε κνλνθαηνηθία κε ππόγεην ζηελ Νέα Πεληέιε ( ) 8

9 VIII. ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ Πλεπκαηηθό Κέληξν Παηξηαξρείνπ Κσλζηαληηλνππόιεσο (νξηζηηθή κειέηε) Μειέηε Τπνζηαζκνύ, Ζ/Ε, θσηηζκνύ, αζζελώλ ξεπκάησλ Πλεπκαηηθό Κέληξν Υνξηηάηε Δθθιεζία ηεο Διιάδνο (νξηζηηθή κειέηε) Μειέηε Τπνζηαζκνύ, Ζ/Ε, θσηηζκνύ, αζζελώλ ξεπκάησλ Μνλή Βαξζώλ πάξηεο Νέα Πηέξπγα (κειέηε εθαξκνγήο) Μειέηε ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ζέξκαλζεο Δθζπγρξνληζκόο ηνπ εξγνζηαζίνπ Jacobs-Suchard-Παπιίδεο ζηελ νδό Πεηξαηώο (κειέηε εθαξκνγήο) Μειέηε ππνζηαζκνύ 2x1250 KVA, πηλάθσλ δηαλνκήο, αζζελώλ ξεπκάησλ Δπηρεηξεκαηηθό Κέληξν Λ.Κεθηζίαο Sanyo (κειέηε εθαξκνγήο) Μειέηε ππνζηαζκνύ, πηλάθσλ θίλεζεο αλεκηζηήξσλ εμαεξηζκνύ ππόγεηνπ γθαξάδ, απηνκαηηζκώλ, θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, αζζελώλ ξεπκάησλ Σερλνινγηθό Πάξθν Λαπξίνπ Γηακόξθσζε παιηνύ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε Αίζνπζα Πνιηηηζηηθώλ Δθδειώζεσλ (νξηζηηθή κειέηε) Μειέηε ηζρπξώλ ξεπκάησλ γελλήηξηεο 6x10KW Δπέθηαζε αεξνιηκέλα Αθηίνπ (νξηζηηθή κειέηε) Μειέηε ηζρπξώλ θαη αζζελώλ ξεπκάησλ Κσπειαηήξην ρνηληά Αηηηθήο Οιπκπηαθνί Αγώλεο 2004 (πξνκειέηε) Μειέηε ηζρπξώλ ξεπκάησλ, θσηηζκνύ πεξηβάιινληα ρώξνπ, αζζελώλ ξεπκάησλ Φξάγκα Τδξνιεςίαο επξύηαηξεο πεξηνρήο πόιεο Ρόδνπ (ΤΠΔΥΧΓΔ) Μειέηε δεκνπξάηεζεο (Τ/, ηζρπξά θαη αζζελή ξεύκαηα) Βηνινγηθόο θαζαξηζκόο Γήκνπ Ακπληαίνπ Φισξίλεο (Μειέηε δεκνπξάηεζεο) Δπηαώξνθν θηίξην γξαθείσλ επί ησλ νδώλ Ζξηδαλνύ θαη ηζίλε (νξηζηηθή κειέηε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ) Κηίξην γξαθείσλ θαη ζπληήξεζεο αεξνζθαθώλ ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπινταο ζην Αεξνδξόκην ησλ πάησλ (νξηζηηθή κειέηε). Μειέηε ππνζηαζκνύ, ηζρπξώλ θαη αζζελώλ ξεπκάησλ Μεηαηξνπή ηεο Ακεξηθάληθεο Βάζεο ηεο Ν.Μάθξεο ζε Πνιηηηζηηθό θαη Αζιεηηθό Κέληξν (νξηζηηθή κειέηε). Μειέηε ππνζηαζκνύ, θσηηζκνύ ππαίζξησλ ρώξσλ, ηζρπξώλ θαη αζζελώλ ξεπκάησλ Αλάπιαζε ζεηζκνπιήθησλ πεξηνρώλ ηνπ δήκνπ Α.Ληνζίσλ (νξηζηηθή κειέηε) Μειέηε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ 8 νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ Κηίξην ειέγρνπ ειεθηξνζηαηηθώλ θίιηξσλ δύν κνλάδσλ ηνπ ΑΖ Καξδηάο- ΓΔΖ (νξηζηηθή κειέηε) Μειέηε ηζρπξώλ ξεπκάησλ, αζζελώλ ξεπκάησλ, ππξόζβεζεο, ζέξκαλζεο Τπνθαηάζηεκα ΗΚΑ Αηγίνπ (νξηζηηθή κειέηε) Μειέηε ηζρπξώλ θαη αζζελώλ ξεπκάησλ Ννζνθνκείν σηεξία Δθζπγρξνληζκόο πηέξπγαο Μεγάινπ Λατθνύ (κειέηε εθαξκνγήο) Μειέηε ηζρπξώλ θαη αζζελώλ ξεπκάησλ Δκπνξεπκαηηθόο ηαζκόο (Cargo) Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο ζηα πάηα (νξηζηηθή κειέηε) Μειέηε αζζελώλ ξεπκάησλ Αλέγεξζε θεληξηθνύ μελνδνρείνπ ''SOFITEL" Αεξνδξνκίνπ Αζελώλ "Eιεπζέξηνο Βεληδέινο" 2001 Αλέγεξζε ησλ θεληξηθώλ γξαθείσλ Eurobank Private Banking επί ησλ νδώλ Βαιασξίηνπ 3 θαη Βνπθνπξεζηίνπ Αλαθαηαζθεπή Κνπδίλαο θαη κειέηε Νένπ πλεδξηαθνύ Κέληξνπ μελνδνρείνπ METROPOLITAN ΚΑΦΖ, ζηε Ρόδν

10 Πξνκειέηε αλέγεξζεο θηεξίνπ λένπ Μεραλνγξαθηθνύ Κέληξνπ ηεο ΑΣΔ ζην νηθόπεδν επί ησλ νδώλ Γειεγηάλλε - Κξήηεο θαη Αγ.Παύινπ 2002 Αλέγεξζε ηεηξαόξνθνπ θηεξίνπ γξαθείσλ κε ηξία ππόγεηα επί ησλ νδώλ Δζληθήο Αληηζηάζεσο 72 θαη Αγακέκλνλνο Υαιάλδξη 2002 Aλαθαηαζθεπή θηεξίνπ δηνίθεζεο δηθηύνπ Eurobank OPEN 24 επί ηεο Λεσθόξνπ πγγξνύ Αλαθαηαζθεπή θηεξίνπ πξώελ πνιπθαηαζηήκαηνο "ΜΗΝΗΟΝ" ηδηνθηεζίαο "ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΖ ΑΔΚΔ" Δγθαηάζηαζε Studio ηειεόξαζεο θαη αηζνπζώλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ λένπ θηεξίνπ ηνπ "ΟΠΑΠ" 2003 Αλαθαηαζθεπή θαη δηαξξύζκηζε εζσηεξηθώλ ρώξσλ μελνδνρείνπ "ΣΗΣΑΝΗΑ" 2003 Απνπεξάησζε ηνπ λένπ θηεξίνπ Αηκνδνζίαο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ "Γ. Γελεκαηάο" 2004 Νέν θηήξην εκπνξηθνύ θέληξνπ "FACTORY OUTLET" ζηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελώλ Αλέγεξζε θαηνηθίαο ζηε Βαξπκπόκπε Αηηηθήο ηδηνθηεζίαο θνπ Γ.Κνληνκελά 2006 Αλαθαηαζθεπή θαη δηαξξύζκηζε εζσηεξηθώλ ρώξσλ μελνδνρείνπ "METRO- POLITAN" ηδηνθηεζίαο ΥΑΝΓΡΖ ΔΛΛΑ ΑΔ 2006 Αλαδηαξξύζκηζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ ζην θηήξην πξώελ "ΑΘΖΝΑ 2004" ζηε Ν.Ησλία θαη θαηαζθεπή λένπ ΗΣ Center ηεο EFG Eurobank Ergasias AE 2006 Μειέηε γηα ηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε εθηάζεσο ζηε Μεζζελία θαη θαηαζθεπή μελνδνρεηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζηε ζέζε "ΠΤΛΟ" ηδηνθηεζίαο COSTAMARE Μειέηε δηακόξθσζεο κηζζίσλ ηεο "GREATING AE" ζην θηήξην ηνπ Μεηνρηθνύ Σακείνπ ηξαηνύ ζηελ Αζήλα 2007 Αλαθαηαζθεπή ηνπ θηεξίνπ γξαθείσλ "ILIDA BUSINESS CENTER" 2007 Αλαθαηαζθεπή 75 θακπαλώλ θαη πεξηβάιινληνο ρώξνπ μελνδνρεηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ΑΣΖΡ ΠΑΛΛΑ ζην Καβνύξη Βνπιηαγκέλεο 2007 Δθζπγρξνληζκόο νινθιεξσκέλεο κνξθήο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο μελνδνρεηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ΑΣΖΡ ΠΑΛΑ ζην Καβνύξη Βνπιηαγκέλεο Αλέγεξζε θηεξίνπ γξαθείσλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο επί ηεο Λεσθόξνπ Βνπιηαγκέλεο 555 Ζιηνύπνιε 2008 Γίθηπα ππνδνκήο θαη παξαιίαο θνηλνύ μελνδνρεηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ΑΣΖΡ ΠΑΛΛΑ ζην Καβνύξη Βνπιηαγκέλεο 2009 Αλέγεξζε δηώξνθεο θαηνηθίαο κε πηζίλα θαη ππόγεην ζηελ ζέζε Κνπλνύπη Γήκνπ Κξαληδίνπ 2009 Καηαζηήκαηα ηεο ΔΣΔ ζηελ Ζιηνύπνιε, Αηγάιεσ, Πι.Βάζεο θαη Ηππνθξάηνπο ζηελ Αζήλα 2009 Αλέγεξζε μελνδνρείνπ "THE MET" ηδηνθηεζίαο ΥΑΝΓΡΖ ΔΛΛΑ ΑΔ ζηε Θεζζαινλίθε Μειέηε επέθηαζεο θηεξίσλ Αθίμεσλ - Αλαρσξήζεσλ θαη θαηαζθεπήο πεδνγέθπξαο "The Outline of STB Utilisation Project" ηνπ Γηεζλή Αεξνιηκέλα "Διεπζέξηνο Βεληδέινο" ύληαμε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πξνηεηλόκελσλ ιύζεσλ θαη επίβιεςε ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο ηνπ μελνδνρεηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ΑΣΖΡ ΠΑΛΛΑ ζην Καβνύξη Βνπιηαγκέλεο 2010 Kηίξην απνζήθεπζεο, ζπληήξεζεο θαη δηαλνκήο έξγσλ ηέρλεο ζηελ Αγία Πεηξνύπνιε Ρσζίαο 2012 Aλαθαηαζθεπή 150 ηειεπηθνηλσληαθώλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ ηνπ ΟΣΔ (ΟΣΔshops)

11 ΙΥ. ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ (Από ηην ζσμμεηοτή ηοσ Α. ΛΑΠΟΤΡΣΑ ζηην ομάδα Α. ΛΑΠΟΤΡΣΑ - Σ. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ) Νένο Αεξνιηκέλαο Υαλίσλ / Μειέηε εθαξκνγήο. Πξνζθέξσλ: Διιεληθή Σερλνδνκηθή. Γξαθείν Μειεηώλ Μ. αδάθεο - Δ. Σζηξώλεο θαη ζπλεξγάηεο αξρηηέθηνλεο Α. Αζαλαζόπνπινο, Α. Λαπνύξηαο, Γ. Αλαζηαζηάδεο, Μ. Βαζηιάθεο, Δ. Καινγεξάηνπ, Π. Κόθθνξεο, Η. Μνπζηάθαο. Κέληξν Δζηίαζεο θαη αλαςπρήο ζηελ Μαξίλα Αιίκνπ, Αηηηθήο / Οξηζηηθή κειέηε. Δξγνδόηεο: Γ. Μειηζζαλίδεο Γξαθείν Μειεηώλ Μ. αδάθεο - Δ. Σζηξώλεο θαη ζπλεξγάηεο αξρηηέθηνλεο Α. Αζαλαζόπνπινο, Α. Λαπνύξηαο, Η. Μνπζηάθαο. Γηώξνθε πνιπηειήο θαηνηθία Μ. Θενραξίδε ζηε Νέα Αηνιίδα Αηηηθήο /1995. Μειέηε Δθαξκνγήο Δξγνδόηεο: Μ. Θενραξίδεο Γξαθείν Μειεηώλ Μ. αδάθεο - Δ. Σζηξώλεο θαη ζπλεξγάηεο αξρηηέθηνλεο Α. Αζαλαζόπνπινο, Α. Λαπνύξηαο, Π. Αλησλίνπ, Α. Παηδέθνο, Π. Υήλαξε. Μειέηε Μνλάδαο Πηεζηεξίνπ ηεο ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ ζην Λαύξην / Πξνκειέηε. Φνξέαο ηνπ έξγνπ: ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ. Γξαθείν Μειεηώλ Μ. αδάθεο - Δ. Σζηξώλεο θαη ζπλεξγάηεο αξρηηέθηνλεο Α. Αζαλαζόπνπινο, Α. Λαπνύξηαο, Π. Αλησλίνπ, Α. Παηδέθνο, Π. Υήλαξε. Κηίξην γξαθείσλ θαη θαηνηθίαο ζην Γνπδί / Οξηζηηθή κειέηε Δπίβιεςε. Δξγνδόηεο: Dentalcom Γ. Παπάδνγινπ Α.Δ., νδόο Καξπνθύιιε 24. Κηίξην γξαθείσλ θαη θαηνηθίαο επί ηεο νδνύ Ληνζίσλ / Οξηζηηθή κειέηε. Δξγνδόηεο: Intrust A.E. Γεληθώλ Αζθαιεηώλ, νδόο Ληνζίσλ 41. Πέληε πνιπθαηνηθίεο ζηελ Κεθηζηά / Γηαγσληζκόο: «Αμηνπνίεζε κε ην ζύζηεκα ηεο αληηπαξνρήο πέληε νηθνπέδσλ ζηελ Κεθηζηά» ηδηνθηεζίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Δξγνδόηεο: Καηαζθεπαζηηθή Δ.Π.Δ. α. Πνιπθαηνηθία κε πηζίλα επί ηεο νδνύ Κνθθηλαξά 14. Πξνκειέηε. β. Πνιπθαηνηθία κε πηζίλα επί ηεο νδνύ Παιιάδνο 10. Πξνκειέηε. πλεξγαζία κε ηνπο Αξρηηέθηνλεο, Γ. Ληγλό, Δ. Μνπινπνύινπ. γ. Πνιπθαηνηθία κε πηζίλα επί ηεο νδνύ Ζνύο 4. Πξνκειέηε. πλεξγαζία κε ηηο Αξρηηέθηνλεο Υ. Γσβέηηα, Λ. όινκσλ. δ. Πνιπθαηνηθία κε πηζίλα επί ηεο νδνύ Κπβέιεο 10. Πξνκειέηε. πλεξγαζία κε ηνλ Αξρηηέθηνλα Γ. Κνπαλά. ε. Πνιπθαηνηθία κε πηζίλα επί ηεο νδνύ Αηαιάληεο 5. Πξνκειέηε. πλεξγαζία κε ηνλ Αξρηηέθηνλα Κ. Γηαλλόπνπιν. Γηώξνθε εμνρηθή θαηνηθία ζηελ Αξθαδία / Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο: Π. ηξίγθαο. Κηίξην γξαθείσλ ζην Ηιηνλ / Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο: Γ. Σνύληα, νδόο Κάιρνπ θαη Μελειάνπ. Γηώξνθε θαηνηθία κε πηζίλα ζην ζπλνηθηζκό Κεπεθιίδαο Καπαλδξηηίνπ / Οξηζηηθή κειέηε. Δξγνδόηεο: Κ. & Ν. Βαζηινληθνιηδάθε. Κνηλνηηθή νδόο, Ο.Σ.2, νηθόπεδν 8. πλεξγαζία κε ην γξαθείν κειεηώλ Μ. αδάθεο Δ. Σζηξώλεο. Γύν δηώξνθεο θαηνηθίεο κε πηζίλα ζην Πάηεκα Υαιαλδξίνπ / Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο: Γ. Πιαγηάλλεο, νδόο Ακαξπιίδνο & Γπξαρίνπ. πλεξγαζία κε ην γξαθείν κειεηώλ Μ. αδάθεο Δ. Σζηξώλεο. Πεληαώξνθε πνιπθαηνηθία ζην Νέν Φπρηθό / 1998 Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: πέε Γεσξγν-πνύινπ, νδόο Γεκνθξαηίαο 27. Πξνζζήθε δύν νξόθσλ ζε δηώξνθε θαηνηθία ζην Νέν Φπρηθό / Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Α. Κόιιηα, νδόο Αγ. Γεσξγίνπ 23. Αλαθαηαζθεπή θαη δηακόξθσζε ηξηώξνθεο παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο κε πηζίλα, ζην Θπκάξη Αλαβύζζνπ / Οξηζηηθή κειέηε Δξγνδόηεο: Θ. Ζιηόπνπινο. 11

12 Σξηώξνθε θαηνηθία κε πηζίλα ζην Υαιάλδξη / Οξηζηηθή κειέηε Δξγνδόηεο: Η. Μαηδαξίδεο, νδόο Θεξκνππιώλ 17 & Ρνύκειεο. Σεηξαώξνθε πνιπθαηνηθία ζην Π. Φάιεξν / Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Υαηδεαλησλίνπ, νδόο Ζρνύο & Δλδπκηώλνο. πγθξόηεκα δηακεξηζκάησλ ζηα Βξηιιήζηα Αηηηθήο / Οξηζηηθή κειέηε. Δξγνδόηεο: Καηάζθεπαζηηθή Δ.Π.Δ, νδόο Δξκνύ θαη Β. Ζπείξνπ. πλεξγαζία κε ηνλ Αξρηηέθηνλα Η. Μπνπθνπβάια. Πεληαώξνθε πνιπθαηνηθία ζηε Βνύια / Οξηζηηθή κειέηε Δπίβιεςε. Δξγνδόηεο:. Η. Σξηαληαθύιινπ, νδόο Γάθλεο 62 & Ηξηδνο. Πεληαώξνθε πνιπθαηνηθία ζην Ν. Φπρηθό / Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο: Παιηγγίλε, νδόο Θεκ. νθνύιε. Πξνζζήθε θαη επέθηαζε ζε δηώξνθε θαηνηθία ζηελ ηακάηα Αηηηθήο /2000. Οξηζηηθή κειέηε. Δξγνδόηεο: Δ. Γνληά, νδόο Καλάξε 3. πλεξγαζία κε ηνλ Αξρηηέθηνλα Θ. Γειαβέθνπξα. Πξνζζήθε ηξηώλ νξόθσλ ζε ηζόγεηα θαηνηθία ζηνλ Αγ. Γεκήηξην Αηηηθήο / 2000 Οξηζηηθή κειέηε. Δξγνδόηεο: Κ. & Α. Γεκαθόπνπινπ, νδόο. Σνηόκε 15. πλεξγαζία κε ηνπο Αξρηηέθηνλεο Π. Γάξα, Γ. Καξέιε. Σεηξαώξνθν θηίξην κηθηήο ρξήζεο γξαθείσλ θαη θαηνηθίαο επί ηεο νδνύ Θεβώλ 250, ζην Πεξηζηέξη / Οξηζηηθή κειέηε. Δξγνδόηεο: ΑΛΚΟΛΟΡ ΒΑΜΒΑΚΟΤΖ ΑΒΔΔ. Λ. Θεβώλ 250. Σεηξαώξνθε πνιπθαηνηθία ζηε Γιπθάδα / Οξηζηηθή κειέηε Δπίβιεςε. Δξγνδόηεο:.Η. Σξηαληαθύιινπ, νδόο Αγ. Γεξαζίκνπ 18. Δπηαώξνθε πνιπθαηνηθία ζηε Νέα κύξλε / Οξηζηηθή κειέηε Δπίβιεςε Δξγνδό-ηεο: Η. Σξηαληαθύιινπ, νδόο ηξ. Παξαζθεπνπνύινπ 43 & Μίκαληνο 13. Σξηώξνθε πνιπθαηνηθία ζην Κ. Υαιάλδξη / Οξηζηηθή κειέηε. Δξγνδόηεο: Α. Καξύδεο, νδόο θαθηεξίαο 23 Σξηώξνθν θηίξην κηθηήο ρξήζεο γξαθείσλ θαη απνζεθώλ ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή Κξσπίαο / Οξηζηηθή κειέηε Δπίβιεςε. Δξγνδόηεο: Γ. Φσκαδόπνπινο & ΗΑ, νδόο Ζθαίζηνπ 33 Α πλεξγαζία κε ηελ Αξρηηέθηνλα Ν. ηπιηαλνύ. Πεληαώξνθε πνιπθαηνηθία ζηελ Πεύθε / Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: ΘΔΜΔΛΖ Α.Δ, νδόο Καλάξε 3. πλεξγαζία κε ηνπο Αξρηηέθηνλεο Γ. ηακαηάθε θαη Ν. ηπιηαλνύ θαη ηε δηαθνζκήηξηα Κ. Καξαλίθνπ. Γηώξνθε θαηνηθία ζηα Καιύβηα / Μειέηε-Δπίβιεςε Δξγνδόηεο: Σ. Κεξρνπιάο. Γηώξνθε θαηνηθία ζηνπο Θξαθνκαθεδόλεο / Οξηζηηθή κειέηε Δπίβιεςε. Δξγνδό-ηεο: Α. παλόο, νδόο Δκκαλνπήι Παππά 51. πλεξγαζία κε ηελ Αξρηηέθηνλα Ν. ηπιηαλνύ. Δπηαώξνθν θηίξην κηθηήο ρξήζεο γξαθείσλ θαη θαηνηθηώλ ζηελ Αζήλα / Οξηζηηθή κε-ιέηε Δπίβιεςε. Δξγνδόηεο: Π. Παληειόπνπινο, νδόο Γξνζνπνύινπ 153 θαη Αλαθεο. Οθηαώξνθν θηίξην κηθηήο ρξήζεο θαηαζηεκάησλ θαη θαηνηθηώλ ζηε Ν. κύξλε / 2002 Πξν-κειέηε. Δξγνδόηεο: Η. &. Σξηαληαθύιινπ & ΗΑ Ο.Δ., νδόο ηξ. Πιαζηήξα 57. Οθηαώξνθε πνιπθαηνηθία ζηε Ν. κύξλε / 2002 Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο Η. Σξηαληαθύιινπ, νδόο Δθέζζνπ. Πνιπώξνθνη ππόγεηνη ρώξνη ζηάζκεπζεο ζηνλ Γήκν Εσγξαθνπ / Οξηζηηθή κειέηε. Ηδηνθηεζία Γήκνπ Εσγξάθνπ. Πξνζθέξσλ : Κνηλνπξαμία Διιεληθή. Σερλνδνκηθή ΆΚΣΧΡ Δξγνδόηεο : Γ. Γξέηηαο Β. Γαξβίξεο Α.Σ.Δ πλεξγαζία κε ηνπο αξρηηέθηνλεο Η. Μνπζηάθα, Α. Παληδέθν. α. Σξηώξνθνο ππόγεηνο ζηαζκόο απη/ησλ..ζηελ πιαηεία Νεθξνηαθείνπ ηνπ Γήκνπ Εσγξά-θνπ θαη δηακόξθώζε ηεο ππεξθείκελεο πιαηείαο. β. Πεληαώξνθνο ππόγεηνο ζηαζκνο απη/ησλ ζηελ πιαηεία ση. Εσγξαθνπ ( Βάζθα ) ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ θαη δηακόξθσζε ηεο ππεξθείκελεο πιαηείαο. 12

13 γ. Δπηαώξνθνο ππόγεηνο ζηαζκνο απη/ησλ ζηελ πκβνιή ησλ νδώλ Πηεξξάθνπ θαη Μπηζθίλε ηνπ Γήκνπ Εσγξαθνπ θαη επηαώξνθε αλσδνκή θηηξίνπ θαηνηθηώλ. Οθηαώξνθε πνιπθαηνηθία ζηε Ν.κύξλε / Οξηζηηθή κειέηε - Δπίβιεςε. Δξγνδόηεο: Η. &. Σξηαληαθύιινπ & ΗΑ Ο.Δ., νδόο Κξάηεηνο 57 & αξθνπδίλνπ. Σεηξαώξνθν θηίξην γξαθείσλ θαη θαηνηθηώλ ζηελ Ζιηνύπνιε / Οξηζηηθή κειέηε Δπίβιεςε Δξγνδόηεο: Α. Παπιόπνπινο & ΗΑ Ο.Δ., νδόο Κ. Κνηδηά & Σξνίαο. Δμαώξνθε Πνιπθαηνηθία ζηελ Αζήλα / 2003 Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Γ. Γνπζέηε, νδόο Αζθιεπηνύ θαη Φαλαξησηώλ 17. πγθξόηεκα 8 δηώξνθσλ θαηνηθηώλ ζηε ζέζε Υάξαθαο Γαπξίνπ ηεο λήζνπ Άλδξνπ / Οξηζηηθή Μειέηε. Δξγνδόηεο : Αξ. Σάζηνο. Γηώξνθε πνιπηειήο θαηνηθία ζηελ Λάξλαθα Κύπξνπ / Οξηζηηθή κειέηε. Δξγνδόηεο : Α. Καζθαξέιεο. Γηώξνθε θαηνηθία ζηελ πεξηνρή Γαξγεηηόο ΗΗ ζην Γέξαθα Αηηηθήο / Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο : Π. Παγθξάηεο Μ. Μπνπξηζνπθιή, νδόο Νπκθώλ 63. Γηώξνθε θαηνηθία ζηελ θνηλόηεηα Παιαηάο Φσθαίαο / 2003 Οξηζηηθή κειέηε Δξγνδόηεο : Λ. Πάιιεο. Οθηαώξνθε πνιπθαηνηθία ζηελ Ν. κύξλε / 2004 Πξνκειέηε Δξγνδόηεο : Η. &. Σξηαληαθύιινπ & ΗΑ Ο.Δ., νδόο Οκήξνπ 1-3, Νέα κύξλε Οθηαώξνθε πνιπθαηνηθία ζηελ Ν. κύξλε / 2004 Πξνκειέηε Δξγνδόηεο : Ληάθνο Κσλζηαληίλνο, νδόο Δθέζζνπ 17, Νέα κύξλε Οθηαώξνθε πνιπθαηνηθία ζηελ Ν. κύξλε / 2004 Οξηζηηθή κειέηε Δξγνδόηεο : Ληάθνο Κσλ-ζηαληίλνο, νδόο Ηθνλίνπ, Νέα κύξλε πγθξόηεκα 2 δηώξνθσλ θαηνηθηώλ ζηνπο Θξαθνκαθεδόλεο / Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο : Κ. Καηζόγηαλλνο. Κνξλέδνο, νδόο Πηνιεκαίσλ 47, πλεξγαζία κε ηνλ αξρη-ηέθηνλα Σ. Κνπθνύηζε. πγθξόηεκα ηξηώλ θαηνηθηώλ ζην Διιεληθό / 2004 Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Αθνί Μαληνύδε, νδόο Γεκνθξαηίαο 8, Ν. Δπξηάιε. Βηνκεραληθή Δγθαηάζηαζε πζθεπαζί αο θαη Αλαζπζθεπαζίαο Πξντόλησλ ζην Κξπνλέξη/ 2005 Οξηζηηθή κειέηε Δπίβιεςε Δξγνδόηεο: Π.Η.Λ. Α.Δ. Αλώλπκε Δηαηξεία Δκπνξίνπ θαη Γηαλνκώλ, νδόο Αζθιεπηνύ 17 Κξπνλέξη Αηηηθήο. πλεξγαζία κε ΜΧΒ αξρηηέθηνλεο. Δπηαώξνθε νηθνδνκή θαηνηθηώλ ζηελ Αζήλα/ 2005 Μειέηε Δπίβιεςε. Δξγνδόηεο: Δπαγγειίνπ Παλαγηώηεο, νδόο Βιαρνξξαθηίνπ 6, Αθαδεκία Πιάησλνο Δπηαώξνθε νηθνδνκή θαηνηθηώλ ζηε Ν. κύξλε/ 2005 Μειέηε - Δπίβιεςε Δξγνδόηεο: Σξηαληαθύιινπ ηακάηεο θαη ΗΑ Δ.Δ νδόο Γαβάθε 33 θαη Θαιή Μηιεζίνπ 13 Ν. κύξλε. Δπηαώξνθε νηθνδνκή θαηνηθηώλ ζηε Ν. κύξλε / 2005 Μειέηε - Δπίβιεςε Δξγνδόηεο: Ληάθνο Κσλζηαληίλνο, νδόο Αξηάθεο 43, Ν. κύξλε πγθξόηεκα 2 θαηνηθηώλ ζην Μαξθόπνπιν/ Οξηζηηθή κειέηε Δξγνδόηεο: Κξόκπαο Γξεγόξηνο, νηθηζκόο Οιπκπηαθνί Αεηνί, Μαξθόπνπιν Αηηηθήο Δπηαώξνθε νηθνδνκή θαηνηθηώλ ζηε Ν. κύξλε / 2006 Μειέηε - Δπίβιεςε Δξγνδόηεο: Εέξκα Αλαζηαζία, Παπινγηάλλεο Νίθνο θαη Παλαγηώηεο, νδόο Αξηάθεο 133 θαη Βαπνξίδνπ, Ν. κύξλε Σξηώξνθε θαηνηθία ζηελ Κάληδα / 2006 Οξηζηηθή Μειέηε Δξγνδόηεο: Γξεγνξηάδεο Δπζύ-κηνο, νδόο Γξπάδσλ 3, Κάληδα Αηηηθήο Σεηξαώξνθε πνιπθαηνηθία ζην Βύξσλα / 2006 Οξηζηηθή Μειέηε Δξγνδόηεο: Υξηζηίλα θαη Παύινο Καζθακπάο, νδόο Αλαηνιηθήο Θξάθεο 10, Βύξσλαο Γηώξνθε θαηνηθία κε πηζίλα ζηνλ νηθηζκό Οιπκπηαθνί Αεηνί / 2007 Μειέηε - Απηεπηζηαζία Δξγνδόηεο: Καπηηζόπνπινο Γεκήηξεο, Μαξθόπνπιν Αηηηθήο. 13

14 Γηώξνθν θηίξην ζπλάζξνηζεο θνηλνύ (snack-bar θαθεηέξηα) ζην Πέξακα/ 2007 Μειέηε Δπίβιεςε Δξγνδόηεο: Πηηζειάο Κσλζηαληίλνο, Λεσθόξνο Δηξήλεο θαη νδόο Φσθίσλνο 11, Πέξακα Αηηηθήο Γηώξνθε θαηνηθία κε πηζίλα ζηε Γηώλε Πηθεξκίνπ / 2008 Μειέηε - Απηεπηζηαζία Δξγνδόηεο: Παληειηάο ππξίδσλαο, νδόο Λήκλνπ θαη Θάζνπ, Πηθέξκη Αηηηθήο Σξηώξνθν ζπγθξόηεκα 4 θαηνηθηώλ κε 4 πηζίλεο ζην Άλσ δάζνο Υατδαξίνπ/ 2008 Οξηζηηθή κειέηε Δξγνδόηεο: Πνιπδώξνπ Λνΐδνο, νδόο Γ. Παπαλδξένπ 143 θαη Σζηηζάλε, Άλσ δάζνο Υατδαξίνπ Αηηηθήο. Γηώξνθε θαηνηθία ζην Πόξην Ράθηε Αηηηθήο/ 2008 Οξηζηηθή Μειέηε Δξγνδόηεο: ηξαηαλησλάθεο Κσλζηαληίλνο, νδόο Μαξθνπνύινπ θαη Αγ. Νήθσλνο, Μαξθόπνπιν Αηηηθήο. Πεληαώξνθε νηθνδνκή ζην Πεξηζηέξη / 2008 Μειέηε - Δπί βιεςε Δξγνδόηεο: Δ. Ληάθνπ θαη ΗΑ Δ.Δ., νδόο Αλζνύζεο θαη Αγαζνθιένπο 11, Πεξηζηέξη Δπηαώξνθε νηθνδνκή ζηελ Ν. κύξλε / 2009 Οξηζηηθή Μειέηε Δξγνδόηεο: Σξηαληαθύιινπ ηακάηεο θαη ΗΑ Δ.Δ., νδόο Ατδηλίνπ 20 θαη Δπαγγειηθήο ρνιήο, Ν. κύξλε. Οθηαώξνθε νηθνδνκή ζην Βύξσλα / 2009 Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Θξαζύβνπινο Κσζηειέλνο, νδόο Αιθεησλίαο θαη Φίισλνο, Βύξσλαο Σεηξαώξνθε νηθνδνκή ζηνλ Άιηκν / 2009 Οξηζηηθή Μειέηε Δξγνδόηεο: Κ/μηα Υ.ηαύξνπ - Η.Παπαλδξένπ, νδόο Δπηαλήζνπ 5, Άιηκνο. πγθξόηεκα δύν θαηνηθηώλ κε πηζίλεο ζηε αξσλίδα Αηηηθήο/ 2009 Οξηζηηθή κειέηε Δξγν-δόηεο: Αλαγλώζηνπ Υξηζηόδνπινο θαη Καθάηζεο Νίθνο, νδόο Γηόο, αξσλίδα. Διδικές Αρτιηεκηονικές Μελέηες ρεδηαζκόο επίπινπ «θαξέθια». Γηαγσληζκόο Βηνκεραληθνύ ρεδηαζκνύ Έπαηλνο. Γηνξγαλσηήο: Γθαιεξί «ΘΔΜΑ» / 18 Ματνπ 1991 (82 ζπκκεηνρέο θαιιηηερλώλ). Μειεηεηέο αξρηηέθηνλεο: Α. Αζαλαζόπνπινο, Α. Λαπνύξηαο. Γηακόξθσζε ηεηξαώξνθνπ θηηξίνπ ζε εζηηαηόξηα θαη θέληξν δηαζθέδαζεο ζηελ Φηιαδέιθεηα / Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο:. Κακαιάθεο θαη Α. άγθαξεο, νδόο Γεθειείαο & Βνζπόξνπ. Γηακόξθσζε θαηαζηήκαηνο ξνύρσλ ζηελ Καιιηζέα / 1996 Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Ζ. & Π. Αζεκάθεο, νδόο Θεζέσο. Γηακόξθσζε θαηαζηήκαηνο ξνύρσλ ζηελ Καιιηζέα /1996. Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Η. Λεπηνθαξύδεο. Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ εηαηξείαο δεκηνπξγίαο πξνθίι ζηελ Λ. Κεθηζίαο /1996 Πξνκειέηε. Γηακόθσζε δηακεξίζκαηνο ζηελ πιαηεία Αηηηθήο / 1996 Μειέηε Απηεπηζηαζία Δξγνδόηεο:. & Σ. Γηαλλνύηζνπο, νδόο Δπλάξδνπ & Κιαδνκελώλ. Αλαθαίληζε θαη δηακόξθσζε όςεσλ δηώξνθεο θαηνηθίαο, ζηελ Ν. Πεληέιε / Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Μ. & Ν. Μπαγηώξγαο. Αλαθαίληζε θαη δηακόξθσζε όςεσλ δηώξνθεο θαηνηθίαο, ζηελ Αλάβπζζν /1996. Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο: Ν. Φξάξνπο. Απνθαηάζηαζε δηαηεξεηένπ λενθιαζηθνύ θηηξίνπ ζηελ Καιιηζέα / Οξηζηηθή κειέηε. Δξγνδόηεο: Φ. Καπίξε, νδόο Ρήγα Φεξαίνπ 39. Γηακόξθσζε CAFÉ ΜΔΕΔΓΟΠΧΛΔΗΟ ζην Νέν Κόζκν / Μειέηε Απηεπηζηαζία Δξγνδόηεο: Π. Γηακαληόπνπινο Μ. Μπισλάο Ν. Γεσξγηάδεο Ο.Δ., νδόο Ππζένπ 34 θαη Γεσκέηξνπ 14

15 Γηακόξθσζε «Πεξηπηέξνπ» Snack, ζηελ παξαιηαθή νδό Λ. Πνζεηδώλνο, ζηνλ Αγην Κνζκά /1997. Πξνκειέηε. Γηακόξθσζε βηβιηνπσιείνπ ζην Αηγάιεσ /1997. Μειέηε Απηεπηζηαζία Δξγνδόηεο: Β. Υξνλνπνύινπ, νδόο Ν. Πιαζηήξα 29. πλεξγαζία κε ηνλ αξρηηέθηνλα Γηώξγν ηακαηάθε. Γηακόξθσζε βηβιηνπσιείνπ ζηελ Αζήλα / 1997 Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Γ. &. Μαπξνκκάηεο Ο.Δ., νδόο Μπελάθε Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ ζε ηππνγξαθείν ζηνλ Αιηκν / Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Υατδεκέλνο Α.Δ.Β.Δ., νδόο Δζλ. Αληηζηάζεσο & Σξαρώλσλ 4. Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο ζηε Λ. πγγξνύ / Πξν-κειέηε Δξγνδόηεο: Παπαθσλζηαληίλνπ εκπέκπνο. Γηακόξθσζε θνκκσηεξίνπ ζην Υατδάξη / Μειέηε Απηεπηζηαζία Δξγνδόηεο: Ο. Μσξατηεο, νδόο Αγσλ. ηξαηνπέδνπ Υατδαξίνπ 93. Γηακόξθσζε θαηαζηήκαηνο DELICATESSEN ζηε Ν. κύξλε / Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Α. Αξδηκάλνγινπ, νδόο Οκήξνπ 29. Απνθαηάζηαζε θαη αλαθαηαζθεπή ζεξηλνύ θηλεκαηνγξάθνπ «Κάξκελ», ζηελ πεξηνρή Διιελνξώζσλ Καηεράθε / Μειέηε Απηεπηζηαζία Δξγνδόηεο: Α. σηεξόπνπινο πλεξγαζία κε ηνλ αξρηηέθηνλα Γ. ηακαηάθε. Γηακόξθσζε θαξκαθείνπ ζην Φπρηθό / 1998 Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Μ. Μαληά, νδόο Μνπ-ζώλ & Γ. Αλαζηαζίνπ. πλεξγαζία κε ην γξαθείν κειεηώλ Μ. αδάθεο Δ. Σζηξώλεο. Μεηαηξνπή θαη δηακόξθσζε δηακεξίζκαηνο ζε ηαηξείν ζην Κνισλάθη /1998. Οξηζηηθή κειέ-ηε. Δξγνδόηεο: Π. Γακειάθνο, νδόο Τςειάληνπ πλεξγαζία κε ην γξαθείν κειεηώλ Μ. αδάθεο Δ. Σζηξώλεο. Γηακόξθσζε θαηαζηήκαηνο επίπισλ SAPORITI, θαη θνπδηλώλ SIE MATIC ζην Ν. Φπρηθό / 1998 Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο: Θ. Παπαθώζηαο, νδόο Λ. Κεθηζίαο & Μπαθνπνύινπ 4. πλεξγαζία κε ην γξαθείν κειεηώλ Μ. αδάθεο Δ. Σζηξώλεο. Γηακόξθσζε όςεο CAFÉ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΟΤ ΑΓΧΝΗ ζηε Ν. κύξλε / Μειέηε Απηεπηζηαζία Δξγνδόηεο: Άδσληο 1960 Α.Δ.Β.Δ., νδόο 25εο Μαξηίνπ 11. Γηακόξθσζε CAFÉ BAR ζηελ Αζήλα / 1999 Μειέηε Απηεπηζηαζία Δξγνδόηεο: Μ. & Σ. Σζόλαο, νδόο Παηεζίσλ θαη Φεξξώλ 34. πλεξγαζία κε ην γξαθείν κειεηώλ Μ. αδάθεο Δ. Σζηξώλεο. Γηακόξθσζε θαηαζηήκαηνο θνζκεκάησλ ζην Κνισλάθη / Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Δ. & Γ. Μαδαξάθνπ. Γηακόξθσζε δηακεξίζκαηνο ζην Ν. Κόζκν / Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Α. Πάγθαιεο, νδόο Φηινμέλνπο 19. Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ Δ.Λ.Γ.Δ. ζηελ Αζήλα / Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: PROFIT A.E. νδόο Αηόινπ Γηακόξθσζε CAFÉ SNACK BAR ζηελ Παιιήλε / Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Γ. Υαιη-θηάο, νδόο Λ. Μαξαζώλνο. Γηαξξύζκηζε θαη επέκβαζε ζε ππάξρνλ εκπνξηθό θηίξην, ζηελ Λάξηζα / Οξηζηηθή κειέηε - Δπίβιεςε. Δξγνδόηεο: RIDENCO A.E. πλεξγαζία κε ην αξρηηεθηνληθό γξαθείν «Α & Μ Αξρηηέθηνλεο Α.Σ.Κ.Δ.» Γηακόξθσζε θαηαζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ εηδώλ PSION / Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: INT Electronics, Σδηξαιήο & πλεξγάηεο Α.Δ. πλεξγαζία κε ηελ αξρηηέθηνλα Ν. ηπιηαλνύ. Γηακόξθσζε Οδνληηαηξείνπ ζηελ Σξίπνιε / 2001 Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Η. Μαξηηώλνο, νδόο Δζλνκαξηύξσλ 4. Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ θαη εθζεζηαθώλ ρώξσλ ζε θηήξην κηθηήο ρξήζεο ζηελ βηνκεραληθή πεξηνρή Κξσπίαο / Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Γ. Φσκαδόπνπινο & ΗΑ ΔΔ, νδόο Ζθαίζηνπ 33 Α.. πλεξγαζία κε ηελ αξρηηέθηνλα Ν. ηπιηαλνύ. 15

16 Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ θαη εθζεζηαθώλ ρώξσλ ζε εξγνζηάζην παινπξγίαο ζηελ Μάλδξα Αηηηθήο / Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Ταινπξγία ΚΡΟΝΟ A.B.E.E., 25 ν ρικ Αζελώλ Λακίαο. πλεξγαζία κε ηελ αξρηηέθηνλα Ν. ηπιηαλνύ. Γηακόξθσζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ ζηε Βηνκεραλία SONAK Α.Δ.Β.Δ. ζην Μαξθόπνπιν Αηηηθήο / 2002 Οξηζηηθή Μειέηε Φνξέαο ηνπ έξγνπ: SONAK Α.Δ.Β.Δ. Δξγνδόηεο: PROS Δ.Π.Δ. Σνπξηζηηθνί Ληκέλεο Αιίκνπ θαη Εέαο / 2002 Οξηζηηθή Μειέηε Κύξηνο ηνπ έξγνπ: θνηλνπξαμία Μαξίλεο Αηηηθήο. Δξγνδόηεο: ΤΝΘΔΖ & ΔΡΔΤΝΑ Δ.Π.Δ. Πξνζζήθε θαζ ύςνο, επέθηαζε θαη δηαξξύζκηζε εζσηεξηθώλ ρώξσλ, Café Snack bar ζην Ν. Κόζκν / Μειέηε Απηεπηζηαζία Δξγνδόηεο: Π. Γηακαληόπνπινο & ΗΑ Ο.Δ., νδόο Ππζένπ 34 θαη Θ.Γεσκέηξνπ 1. Γηακόξθσζε δηακεξίζκαηνο ζην Ν.Φπρηθό / Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Γ. Σζνθάληα, νδόο Πνξθύξα 3 θαη εθέξε. πλεξγαζία κε ηελ αξρηηέθηνλα Ν. ηπιηαλνύ. Γηακόξθσζε Café Bar Αίγιε ζηελ πεξηνρή Φπξξή ζηελ Αζήλα / Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο: Π. Εετκπένγινπ, νδόο Αγ. Αλαξγύξσλ. πλεξγαζία κε ηνπο δηαθνζκεηέο Γ. Παπιή θαη Λ. Πνιπδώξνπ. Γηακόξθσζε Café Bar Agora ζην θέληξν θηλεκαηνγξάθσλ Escape Centre ζην Ίιηνλ / 2003 Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Δπηζηηηζηηθή θαη Φπραγσγηθή ΑΓΟΡΑ Α.Δ. πλεξγαζία κε ηνπο δηαθνζκεηέο Γ. Παπιή θαη Λ.Πνιπδώξνπ. Γηακόξθσζε Café Βase ζην Αξγνζηόιη ηεο Κεθαινληάο / Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο: Α. Αλδξηθόπνπινο & ΗΑ, νδόο Παλ. Βαιιηάλνπ, ζπλνηθία Πι. Γηθαζηεξίνπ. πλεξγαζία κε ηελ αξρηηέθηνλα Η. Μάξε θαη ηνπο δηαθνζκεηέο Γ. Παπιή θαη Λ. Πνιπδώξνπ. Γηακόξθσζε Club Cinema ζην Αξγνζηόιη ηεο Κεθαινληάο / Μειέηε - Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Α. Αλδξηθόπνπινο & ΗΑ, νδόο Παλ. Βαιιηάλνπ, ζπλνηθία Πι. Γηθαζηεξίνπ. πλεξγαζία κε ηελ αξρηηέθηνλα Η. Μάξε θαη ηνπο δηαθνζκεηέο Γ. Παπιή θαη Λ. Πνιπδώξνπ. Γηακόξθσζε Café Bar Αίγιε World ζην Μπνπξλάδη / Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο: Π. Εετκπένγινπ. πλεξγαζία κε ηελ αξρηηέθηνλα Η. Μάξε θαη ηνπο δηαθνζκεηέο Γ. Παπιή θαη Λ. Πνιπδώξνπ. Γηακόξθσζε Café ΟΘΧΝΑ ζηελ Αζήλα/ Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο: Θ. Απνζηνιόπνπινο, νδόο Όζσλνο 4, ύληαγκα. πλεξγαζία κε ηνπο δηαθνζκεηέο Γ. Παπιή θαη Λ. Πνιπδώξνπ. Γηακόξθσζε δηθεγνξηθώλ γξαθείσλ ζηνλ Πεηξαηά / Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Αθνη ηνύθα & πλεξγάηεο, νδόο 2αο Μεξαξρίαο 13, Αθηή Μηανύιε. Γηακόξθσζε γξαθείσλ ρξεκαηηζηεξηαθήο εηαηξείαο ζηελ Αζήλα/ Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Γ.Α.Πεξβαλάο, Αλώλπκε Υξεκαηηζηεξηαθή Δηαηξεία, νδόο νθνθιένπο 7-9, Αζήλα. Γηακόξθσζε δηακεξίζκαηνο ζηε Ν. Δξπζξαία/ Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Κπξηαθόπνπινο Κσλζηαληίλνο, νδόο Πιάησλνο 9, Ν. Δξπζξαία. Γηακόξθσζε 4 δηακεξηζκάησλ ζε ζπγθξόηεκα θαηνηθηώλ ζηελ Ν.Δξπζξαία / 2007 Μειέηε Δπίβιεςε Δξγνδόηεο: Βάζζνο Γεκήηξεο, νδόο Αξηζηνθάλνπο 4, Ν. Δξπζξαία Γηακόξθσζε Café Café 40 ζηελ Αζήλα/ Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Κηηζαλόο Πέηξνο, νδόο π. Μεξθνύξε 40, Παγθξάηη. Γηακόξθσζε εζηηαηνξίνπ 7 Θάιαζζεο ζηελ Αζήλα/ Μειέηε - Δπίβιεςε. Δξγνδόηεο: Μαξγηόιεο Λεσλίδαο, νδόο Οκήξνπ 11 θαη Βεζζαξίσλνο, Αζήλα. πλεξγαζία κε ηνπο δηαθνζκεηέο Γ. Παπιή θαη Λ. Πνιπδώξνπ. 16

17 Γηακόξθσζε εζηηαηνξίνπ Διαηώλ ζηελ Αζήλα/ Μειέηε Δπίβιεςε Δξγνδόηεο: Λάκςηαο Γηώξγνο, νδόο Εσνδόρνπ Πεγήο 3 θαη Κηάθαο, Αζήλα. πλεξγαζία κε ηνπο δηαθνζκεηέο Γ. Παπιή θαη Λ. Πνιπδώξνπ. Αιιαγή ρξήζεο δηαηεξεηένπ θηηξίνπ ζε θηίξην γξαθείσλ ζηελ Αζήλα/ 2007 Πξνκειέηε. Δξγνδόηεο: Κνύγηαο Αιέμεο, νδόο Αζελάο 22α θαη Καΐξε, Αζήλα. Γηακόξθσζε θαξκαθείνπ ζηα Άλσ Ληόζηα/ 2007 Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο, νδόο Αραξλώλ 1, Άλσ Ληόζηα. Γηακόξθσζε ηαηξείνπ ζηε Γιπθάδα/ 2008 Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Καξαγηαλλίδεο Άξεο, νδόο Φνίβεο 40, Γιπθάδα. Γηακόξθσζε Α νξόθνπ ζην θαηάζηεκα Hondos Center ζηελ Αζήλα / 2008 Οξηζηηθή κειέηε Δξγνδόηεο: Hondos Center, νδόο Δξκνύ 39, Αζήλα Γηακόξθσζε δηακεξίζκαηνο ζηνπ Παπάγνπ/ 2009 Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο, νδόο Αθώλ Γηδαζθάινπ 1, Παπάγνπ. Γηακόξθσζε εζηηαηνξίνπ Πνιππίηα ζηελ Αζήλα/ Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Σδέλε αξξή, νδόο π. Μεξθνύξε 19, Αζήλα. Γηακόξθσζε θαηαζηήκαηνο νπηηθώλ ζηελ Αζήλα/ Πξνκειέηε Δξγνδόηεο: Μαξία Σζηνύλε, νδόο Αθαδεκίαο θαη Σδσξηδ, Αζήλα. Γηακόξθσζε εζσηεξηθώλ κνλνθαηνηθίαο ζηε Γιπθάδα/ 2009 Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Παλαγηώηεο Σδηληέξεο, νδόο Ίσλνο Γξαγνύκε 107, Γιπθάδα. Γηακόξθσζε εζσηεξηθώλ θαη επεκβάζεηο ζηηο όςεηο κνλνθαηνηθίαο ζηε Ραθήλα/ 2009 Μειέηε Απηεπηζηαζία. Δξγνδόηεο: Μαλώιεο Πηηζηλόο, νδόο Αγ. Θσκά, Κόθθηλν Ληκαλάθη, Ραθήλα. 17

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι. ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΓΡΑΔΗ 1.1.1.1 ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (αλαθαηαλνκή ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο,νξηα νηθηζκώλ θ.η.ι) 1.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ - ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 1.1.1 Πξνώζεζε ζεκάησλ ρσξνηαμηθνύ πνιενδνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ 665.000,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ 200.000,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ 290.000,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ»

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» /ρέδην Υξήζεσλ Γεο 2011 19.12.2011 ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» Άπθπο 1 Καηηγοπίερ Φπήζευν 1. Οη ρξήζεηο γεο (ή ρψξσλ) πνπ επηβάιινληαη ή επηηξέπνληαη απφ ηα ρσξνηαμηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ηης 681ης σνεδρίαζης (08-02-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ηης 681ης σνεδρίαζης (08-02-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 681ης σνεδρίαζης (08-02-2013) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Παξνπζίαζε ζρεηηθά κε ηε «Υνξήγεζε Γηθαησκάησλ Υξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΩΝ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος Τνπ Αληηλαπάξρνπ (ε.α.) Ξελνθώληνο Π. Μαπξνγηάλλε Π.Ν. Φση.: Γεκήηξεο Παλαγησηόπνπινο Τν ηζηνξηθό ηνπ θηηξίνπ όπνπ ζήκεξα ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο Εξάμηνο 2015 2 Πίνακαρ Πεπιεσομένων 1. Οικονομική επιζκόπηζη... 3 2. Αγοπά γπαθείων... 5 3. Αγοπά καηοικιών... 9 4. Αγοπά καηαζηημάηων... 14 5. Logistics & Βιομησανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε. Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο

Διαβάστε περισσότερα