ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC"

Transcript

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD

2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έκθεση αυτή, η οποία παρουσιάζεται στην µελέτη που επισυνάπτεται, έχει ετοιµαστεί µέσα στα πλαίσια συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τους Περί ηµόσιας Πρότασης Εξαγορών Νόµο του 2007 και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.0 ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ CBH ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ CBH ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

4 1.0 ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Constantinou Bros Hotels Public Company Limited (CBH) µας έχει αναθέσει την αξιολόγηση των µεθόδων καθορισµού της αντιπαροχής της Εκούσιας ηµόσιας Πρότασης την οποία υπέβαλε ο κύριος Ανδρέας Κωνσταντίνου ( ο Προτείνων ) προς τους µετόχους της εταιρείας Constantinou Bros Hotels Public Company Limited (CBH) (η Σκοπευόµενη ) για την απόκτηση από 50% πλέον µίας µετοχής και κατά µέγιστο του 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Σκοπευόµενης Εταιρείας. Σκοπός της πιο κάτω αξιολόγησης είναι να επιτραπεί έκφραση άποψης ως ανεξάρτητοι από τα µέρη της ηµόσιας Πρότασης: α. Ως προς το κατά πόσο η προτεινόµενη αντιπαροχή που περιλαµβάνεται στο έγγραφο Εκούσιας ηµόσιας Πρότασης είναι δίκαιη και εύλογη, και β. Επί της βάσεως του υπολογισµού που χρησιµοποιήθηκε προς καθορισµό της αντιπαροχής. Η αξιολόγηση η οποία παρατίθεται σ αυτή την έκθεση έχει ετοιµαστεί µε βάση τον Περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του Μετά από εξέταση και αξιολόγηση των στοιχείων του Εγγράφου της Εκούσιας ηµόσιας Πρότασης, ηµεροµηνίας 22 Αυγούστου 2007 το οποίο µας έχει προµηθεύσει το ιοικητικό Συµβούλιο της Σκοπευóµενης, όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, έχουµε καταλήξει στην αξιολόγηση που παρατίθεται σ αυτή την έκθεσή τόσο επί της προτεινόµενης αντιπαροχής που αναφέρεται στο Έγγραφο της Εκούσιας ηµόσιας Πρότασης όσο και επί της βάσης του υπολογισµού που χρησιµοποιήθηκε προς καθορισµό της αντιπαροχής. Στα πλαίσια αυτής της εντολής, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η γνώµη που παρατίθεται στην έκθεση αυτή αναφορικά µε την ηµόσια Πρόταση βασίζεται σε πληροφορίες τις οποίες µας παραχώρησε το ιοικητικό Συµβούλιο της Σκοπευóµενης Εταιρείας CBH, και δεν έχουµε προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο ή αξιολόγηση των στοιχείων που µας έχουν παραχωρηθεί ως προς την αξιοπιστία και εγκυρότητα τους. εν λαµβάνουµε καµία ευθύνη ή υποχρέωση σε περίπτωση που κάποια πληροφορία, γεγονός ή πρόβλεψη που έχει δοθεί, αποδειχθεί ανακριβής ή λανθασµένη ή παραπλανητική ή µη αποδεκτή. εν λαµβάνουµε καµία ευθύνη ή υποχρέωση ακόµη και στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι η Εταιρεία δεν µας κοινοποίησε σηµαντικά έγγραφα ή γεγονότα. Τέλος, η CLR Securities & Financial Services Ltd, δεν έχει ευθύνη για τις συνέπειες αποφάσεων ή πράξεων της Εταιρείας ή τρίτων, οι οποίες αποφάσεις ή πράξεις έχουν σαν αιτία τους τα παρακάτω συµπεράσµατα. Οι µεθοδολογίες που εφαρµόζονται στην παρούσα έκθεση ως βάση αξιολόγησης της Πρότασης είναι: 1. Οι τιµές συγκρίσιµων εταιρειών εισηγµένων στο ΧΑΚ που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών. Για τον καθορισµό της αντιπαροχής έχει χρησιµοποιηθεί η µεθοδολογία των πολλαπλασιαστών. Οι πολλαπλασιαστές που έχουν χρησιµοποιηθεί είναι οι: a. Ο Μέσος Όρος Λόγου Τιµής Προς Καθαρής Λογιστικής Αξίας (Price to Book Ratio) b. Ο Μέσος Όρος Λόγου Τιµής Προς Πωλήσεις (Price to Sales Ratio) c. Ο Μέσος Όρος Λόγου Τιµής Προς Κέρδη (Price to Earnings Ratio) 2. Η Καθαρή Αξία του Ενεργητικού της CBH (Net Asset Value) 3. Η Χρηµατιστηριακή Αξία της CBH στην κεφαλαιουχική αγορά Πρέπει να αναφερθεί ότι αν εφαρµόζονταν άλλες διεθνώς αναγνωρισµένες µέθοδοι όπως η Προεξόφληση Μελλοντικών Ταµειακών Ροών (Discounted Cash Flow Analysis) τα αποτελέσµατα ίσως να διέφεραν. Σηµειώνουµε ότι οι όροι εντολής όπως µας έχουν παραχωρηθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Constantinou Bros Hotels Public Company Limited (CBH) 4

5 συµπεριλαµβάνουν την αξιολόγηση της προσφοράς µόνο στην βάση των µεθόδων που παρουσιάζονται στο Έγγραφο ηµόσιας Πρότασης και δεν συµπεριλαµβάνουν την χρήση άλλων µεθόδων αποτίµησης της CBH για την διεκπεραίωση της αξιολόγησης µας. Τονίζουµε ότι η αξιολόγηση η οποία περιλαµβάνεται στην έκθεσή µας δεν αποτελεί καθ οποιονδήποτε τρόπο αποτίµηση της αξίας των τίτλων της εταιρείας CBH ούτε και συνιστά επενδυτική συµβουλή. 2.0 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ Όπως αναφέρονται στο έγγραφο ηµόσιας Πρότασης, οι κύριοι λόγοι που ώθησαν τον Προτείνων να υποβάλει τη ηµόσια Πρόταση προς τους µετόχους της Σκοπευόµενης Εταιρείας είναι: Α. Αύξηση του ποσοστού που κατέχει ο Προτείνων στην Σκοπευόµενη Εταιρεία Β. Να προσφέρει διέξοδο σε όσους επιθυµούν από την επένδυση τους στην Σκοπευόµενη Εταιρεία λόγω της χαµηλής εµπορευσιµότητας της µετοχής. Περαιτέρω µε βάση τους σκοπούς και τις προθέσεις του Προτείνοντα ως αναφέρονται στο έγγραφο της ηµόσιας Πρότασης, Ο Προτείνων δεν έχει πρόθεση να επιφέρει άµεσα αλλαγές στις δραστηριότητες της CBH, όµως θα µελετήσει την προοπτική διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της CBH σε άλλους τοµείς πέραν του ξενοδοχειακού, και πιθανό να επεκτείνει τις δραστηριότητες της εάν κριθεί συµφέρουσα για την εταιρεία Ο Προτείνων πιθανό να διευρύνει τη σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της CBH Ο Προτείνων δεν έχει πρόθεση να επιφέρει αλλαγές στην υφιστάµενη πολιτική απασχόλησης για τους εργαζοµένους Ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στο Καταστατικό της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, εκτός αν κριθεί αναγκαίο σε περίπτωση που γίνει διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Ο Προτείνων δεν προτίθεται να αλλάξει την χρήση των στοιχείων ενεργητικού της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, εκτός εάν προκύψει σηµαντική επιχειρηµατική ευκαιρία όπου η αλλαγή της χρήσης των στοιχείων ενεργητικού θα είναι συµφέρουσα προς τους µετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας εν είναι πρόθεση του Προτείνοντα να διαγράψει τις µετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας από το ΧΑΚ. Η παραµονή ή όχι των µετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στο ΧΑΚ θα εξαρτηθεί από το τελικό αποτέλεσµα της ηµόσιας Πρότασης ώστε να τηρούνται τα ελάχιστα κριτήρια διασποράς της Εναλλακτικής Αγοράς. Επίσης ο Προτείνων δεν προτίθεται να ασκήσει το δικαίωµα εξαγοράς 3.0 ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η ηµόσια Πρόταση θεωρείται επιτυχής εάν το ολικό άθροισµα ποσοστού που θα κατέχει ο Προτείνων στο εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της CBH µετά την λήξη αποδοχής της ηµόσιας Πρότασης και την κατάθεση των ηλώσεων Αποδοχής από τους µετόχους της CBH που αποδέχονται την Πρόταση, να είναι 50% πλέον µίας µετοχής, ήτοι µετοχές. Σε περίπτωση που ο Προτείνων εξασφαλίσει από τους µετόχους της Σκοπευόµενης Εταιρείας ολικό άθροισµα ποσοστού µικρότερο από 50% πλέον µίας µετοχής του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Σκοπευόµενης Εταιρείας, δηλαδή λιγότερες από µετοχές, η ηµόσια Πρόταση δεν θα θεωρηθεί επιτυχής και ο Προτείνων δεν θα αποδεχθεί καµία από τις προσφερόµενες µετοχές της Σκοπευόµενης Εταιρείας. 5

6 Όπως επεξηγείται στο έγγραφο ηµόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προσφέρει ως αντιπαροχή προς τους κατόχους των µετοχών της Σκοπευόµενης Εταιρείας: Για κάθε 1 µετοχή της Σκοπευόµενης Εταιρείας : 26,78 σεντ ( 0,4575)* σε µετρητά Ονοµαστικής Aξίας 20 σεντ η καθεµιά *Τιµή Συναλλάγµατος / = Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κύριος µέτοχος της Σκοπευόµενης Εταιρείας, ο κ. Αγαθοκλής Κωνσταντίνου ο οποίος κατέχει ποσοστό 35%, έχει αµετάκλητα δεσµευτεί να αποδεχθεί την ηµόσια Πρόταση και να προβεί στην πώληση του συνόλου των µετοχών που κατέχει στον Προτείνων. 4.0 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ 4.1 Σχολιασµός Μεθόδου Η µέθοδος των πολλαπλασιαστών είναι η σχέση της τιµής της µετοχής και σηµαντικών λογιστικών στοιχείων µίας εταιρείας. Συγκρίνοντας την σχέση αυτή µε πολλαπλασιαστές συγκρίσιµων εµπορεύσιµων εταιριών µπορούµε να προσδιορίσουµε την δίκαιη αξία της µετοχής σε σχέση µε ανταγωνιστικές εταιρείες του κλάδου της. Οι µετοχές της CBH είναι εισηγµένες και διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου όποτε µπορεί να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος των πολλαπλασιαστών για τον προσδιορισµό της δίκαιης αξίας της µετοχής. Επίσης σηµαντικό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές εταιρίες που διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και δραστηριοποιούνται στον τοµέα των Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών άρα πολλές συγκρίσιµες εισηγµένες εταιρίες µε την CBH. Εποµένως η χρήση της µεθοδολογίας των πολλαπλασιαστών για σκοπούς προσδιορισµού της προτεινόµενης αντιπαροχής κρίνεται λογική. Οι πολλαπλασιαστές που έχουν χρησιµοποιηθεί είναι οι ακόλουθοι: α) Ο Μέσος Όρος Λόγου Τιµής Προς Καθαρής Λογιστικής Αξία (Price to Book Ratio) β) Ο Μέσος Όρος Λόγου Τιµής Προς Πωλήσεις (Price to Sales Ratio) γ) Ο Μέσος Όρος Λόγου Τιµής Προς Κέρδη (Price to Earnings Ratio). Για όλες τις µεθόδους χρησιµοποιήθηκαν οι τιµές κλεισίµατος των µετοχών των συγκρίσιµων εταιριών κατά τον µήνα που προηγήθηκε της ανακοίνωσης της ηµοσίας Πρότασης. Επίσης, τα θεµελιώδη στοιχεία προέρχονται από τα τελικά αποτελέσµατα των Εταιρειών για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου Ανάλυση εδοµένων Μέσος Όρος Λόγου Τιµής Προς Καθαρής Λογιστικής Αξία (Price to Book Ratio) Η Καθαρή Λογιστική Αξία (Net Book Value) µιας Εταιρείας λογίζεται ως το σύνολο του ενεργητικού της µείων τις υποχρεώσεις της όπως απεικονίζονται στον Ισολογισµό που καταρτίζεται στο τέλος κάθε χρήσης. Η Καθαρή Λογιστική Αξία που χρησιµοποιείται για σκοπούς καθορισµού της προτεινόµενης αντιπαροχής είναι η Καθαρή Λογιστική Αξία όπως παρουσιάζεται στα τελικά αποτελέσµατα της Εταιρείας για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζουµε τον Λόγο Τιµής προς Καθαρή Αξία για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών, όπως και τον Μέσο Λόγο Τιµής. 6

7 Πίνακας 4.1 Ξενοδοχεία Μέση τιµή κλεισίµατος Λόγος τιµής προς Καθαρή Λογιστική Αξία Αριθµός Μετοχών Καθαρή Λογιστική Αξία Κεφαλαιοποίηση Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού "Η Πρόοδος" ηµόσια Λτδ 0,845 0, Amathus Public Ltd 0,145 0, Aqua Sol Hotels Public Company Ltd 0,147 0, Astarti Development Plc 0,506 0, D.H. Cyprotels Plc 0,077 0, Kanika Hotels Public Company Ltd 0,194 0, Claridge Public Ltd 0,134 0, Constantinou Bros Hotels Public Company Ltd 0,176 0, Leptos Calypso Hotels Public Ltd 0,217 0, Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd 0,293 0, Dome Investments Public Company Ltd 0,403 0, CCC Tourist Enterprises Public Company Ltd 0,151 0, Stademos Hotels Plc 0,281 0, A. Tsokkos Hotels Public Ltd 0,287 0, Μέσος Όρος Λόγος τιµής προς Καθαρή Λογιστική Αξία (χωρίς CBH) 0,488 Καθαρή Λογιστική Αξία CBH για 2006 ( ) Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου Αξία Μετοχής ( ) Από τον πιο πάνω πίνακα ο Μέσος Όρος Λόγος Τιµής προς Καθαρή Αξία για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών είναι φορές. Εφαρµόζοντας τον Μέσο Όρο Λόγου Τιµής Προς Καθαρή Λογιστική Αξία στη CBH, η αξία της ανά µετοχή ανέρχεται στα Η προσφερόµενη αντιπαροχή στην περίπτωση αυτή προσφέρει οικονοµικό όφελος της τάξης του 42.83% πάνω από την άξια της CBH που αναλογεί σε 8.03 σεντ υπεραξία ανά µετοχή. Μέσος Όρος Λόγου Τιµής Προς Πωλήσεις (Price to Sales Ratio) Οι Πωλήσεις µιας Εταιρείας απεικονίζονται στην Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού που καταρτίζεται στο τέλος κάθε χρήσης. Οι Πωλήσεις που χρησιµοποιούνται για σκοπούς καθορισµού της προτεινόµενης αντιπαροχής είναι οι Πωλήσεις όπως παρουσιάζονται στα τελικά αποτελέσµατα της Εταιρείας για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζουµε τον Λόγο Τιµής προς Πωλήσεις για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών, όπως και τον Μέσο Λόγο Τιµής. 7

8 Πίνακας 4.2 Ξενοδοχεία Μέση τιµή κλεισίµατος Λόγος τιµής προς Πωλήσεις Αριθµός Μετοχών Πωλήσεις Έτους Κεφαλαιοποίηση Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού "Η Πρόοδος" ηµόσια Λτδ 0,845 2, Amathus Public Ltd 0,145 0, Aqua Sol Hotels Public Company Ltd 0,147 1, Astarti Development Plc 0,506 6, D.H. Cyprotels Plc 0,077 0, Kanika Hotels Public Company Ltd 0,194 1, Claridge Public Ltd 0,134 2, Constantinou Bros Hotels Public Company Ltd 0,176 2, Leptos Calypso Hotels Public Ltd 0,217 1, Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd 0,293 2, Dome Investments Public Company Ltd 0,403 4, CCC Tourist Enterprises Public Company Ltd 0,151 2, Stademos Hotels Plc 0,281 0, A. Tsokkos Hotels Public Ltd 0,287 3, Μέσος Όρος Λόγος τιµής προς Πωλήσεις (χωρίς CBH) 2,36 Πωλήσεις CBH για 2006 ( ) Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου Αξία Μετοχής ( ) Από τον πιο πάνω πίνακα ο Μέσος Όρος Λόγος Τιµής προς Πωλήσεις για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών είναι 2.36 φορές. Εφαρµόζοντας τον Μέσο Όρος Λόγου Τιµής προς Πωλήσεις στη CBH, η αξία της ανά µετοχή ανέρχεται στα 0,194. Η προσφερόµενη αντιπαροχή στην περίπτωση αυτή προσφέρει οικονοµικό όφελος της τάξης του 37,69% πάνω από την άξια της CBH που αναλογεί σε 7.33 σεντ υπεραξία ανά µετοχή. Μέσος Όρος Λόγου Τιµής Προς Κέρδη (Price to Earnings Ratio) Tα Κέρδη µιας Εταιρείας απεικονίζονται στην Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού που καταρτίζεται στο τέλος κάθε χρήσης. Tα Κέρδη που χρησιµοποιούνται για σκοπούς καθορισµού της προτεινόµενης αντιπαροχής είναι τα Κέρδη όπως παρουσιάζονται στα τελικά αποτελέσµατα της Εταιρείας για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζουµε τον Λόγο Τιµής προς Κέρδη για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών, όπως και τον Μέσο Λόγο Τιµής. 8

9 Πίνακας 4.3 Ξενοδοχεία Μέση τιµή κλεισίµατος Λόγος τιµής προς Κέρδη Αριθµός Μετοχών Κέρδη Έτους Κεφαλαιοποίηση Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού "Η Πρόοδος" ηµόσια Λτδ 0,845 16, Amathus Public Ltd 0,145 δ/ε Aqua Sol Hotels Public Company Ltd 0,147 δ/ε Astarti Development Plc 0,506 12, D.H. Cyprotels Plc 0,077 δ/ε Kanika Hotels Public Company Ltd 0,194 11, Claridge Public Ltd 0,134 δ/ε Constantinou Bros Hotels Public Company Ltd 0,176 16, Leptos Calypso Hotels Public Ltd 0,217 δ/ε Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd 0,293 21, Dome Investments Public Company Ltd 0,403 96, CCC Tourist Enterprises Public Company Ltd 0,151 δ/ε Stademos Hotels Plc 0,281 35, A. Tsokkos Hotels Public Ltd 0,287 8, Μέσος Όρος Λόγος τιµής προς Κέρδη (χωρίς CBH) 28,980 Μέσος Όρος Λόγος τιµής προς Κέρδη (χωρίς CBH,Dome) 17,675 Κέρδη CBH για 2006 ( ) Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου Αξία Μετοχής ( ) Από τον πιο πάνω πίνακα ο Μέσος Όρος Λόγος Τιµής προς Κέρδη για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών είναι φορές. Το πρόβληµα σε αυτήν την µέθοδο είναι ότι 6 από τις 13 συγκρίσιµες εταιρίες έχουν αρνητικά κέρδη για το έτος οπότε ο Λόγος Τιµής προς Κέρδη για αυτές δεν εφαρµόζεται. Επίσης µια εταιρία η Dome Investments παρουσιάζει σηµαντική απόκλιση από τον Λόγο Τιµής προς Κέρδη των άλλων εταιρειών αφού υπολογίζεται στις φορές, το οποίο δεν µπορεί να είναι αντιπροσωπευτικό και εποµένως δηµιουργεί στρέβλωση τον µέσο όρο τιµής προς τα πάνω. Αναπροσαρµόζοντας τον Μέσο Όρο του Λόγου Τιµής προς Κέρδη εξαιρουµένης της Dome και των εταιρειών µε αρνητικά αποτελέσµατα αυτός διαµορφώνεται στις 17,675 φορές. Εφαρµόζοντας τον Μέσο Όρο Λόγου Τιµής προς Κέρδη στη CBH η αξία της ανά µετοχή ανέρχεται στα 0,189. Η προσφερόµενη αντιπαροχή στην περίπτωση αυτή προσφέρει οικονοµικό όφελος της τάξης του 41,04% πάνω από την άξια της CBH που αναλογεί σε 7.79 σεντ υπεραξία ανά µετοχή. 4.3 Σχολιασµός και Συµπεράσµατα Μεθόδου Θεωρείται ότι, λόγω του ότι οι τίτλοι της Σκοπευόµενης Εταιρείας είναι εισηγµένοι στο ΧΑΚ και λόγω των πολλών συγκρίσιµων εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών, η µέθοδος των πολλαπλασιαστών που χρησιµοποιήθηκε πιο πάνω παρέχει µια λογική βάση αξιολόγησης της ηµόσιας Πρότασης. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης µας µε βάση την µέθοδο των πολλαπλασιαστών παρουσιάζονται στον Πίνακα

10 Πίνακας 4.4 Αξιολόγηση αντιπαροχής µε βάση την Μέθοδο των πολλαπλασιαστών 31- εκ-06 Ενδεικτική ίκαια Αξία Λόγου Τιµής Προς Καθαρής Λογιστικής Αξία ( ) 0,1870 Ενδεικτική ίκαια Αξία Λόγου Τιµής Προς Καθαρής Λογιστικής Αξία (Ευρώ) 0,3195 Ενδεικτική ίκαια Αξία Λόγου Τιµής Προς Πωλήσεις ( ) Ενδεικτική ίκαια Αξία Λόγου Τιµής Προς Πωλήσεις (Ευρώ) Ενδεικτική ίκαια Αξία Λόγου Τιµής Προς Κέρδη ( ) (χωρίς CBH, Dome) Ενδεικτική ίκαια Αξία Λόγου Τιµής Προς Κέρδη (Ευρώ) Μέσος Όρος ίκαιας Αξίας ( ) Μέσος Όρος ίκαιας Αξίας (Ευρώ) Προτεινόµενη Αντιπαροχή ( ) 0,2678 Ενδεικτική Προτεινόµενη Αντιπαροχή (Ευρώ) 0,4575 Οικονοµικό Όφελος Ανά Μετοχή ( ) 0,0778 Οικονοµικό Όφελος Ανά Μετοχή (Ευρώ) 0,1329 Οικονοµικό Όφελος Ανά Μετοχή (%) 40,94% Με βάση την ανάλυση µας και τα αποτελέσµατα των τριών πολλαπλασιαστών η προτεινόµενη αντιπαροχή κρίνεται δίκαια και εύλογη εφόσον προσφέρει οικονοµικό όφελος µεταξύ 7,33 σεντ και 8,03 σεντ ανά µετοχή δηλαδή 37.69% και 42.83% κέρδος. 5.0 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ CBH 5.1 Σχολιασµός Μεθόδου Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (Net Asset Value) της CBH (η οποία βασίζεται στην περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας) καθορίζεται ως ένας από τους παράγοντες προσδιορισµού της προτεινόµενης αντιπαροχής. Σύµφωνα µε τα τελικά αποτελέσµατα της Εταιρείας για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου 2006, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού της CBH ανήλθε σε σεντ ανά µετοχή (περίπου 0.665). Η Καθαρή Λογιστική Αξία µιας Εταιρείας λογίζεται ως το σύνολο του ενεργητικού της µείων τις υποχρεώσεις της όπως απεικονίζονται στον Ισολογισµό που καταρτίζεται στο τέλος κάθε χρήσης. Επισύρουµε την προσοχή σας στο ότι δεν έχουµε προβεί σε κανένα έλεγχο της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ως προς την εγκυρότητα των δεδοµένων που παρουσιάζονται στα τελικά αποτελέσµατα, και ως εκ τούτου δεν λαµβάνουµε καµία ευθύνη ή υποχρέωση σε περίπτωση που κάποια πληροφορία, γεγονός ή πρόβλεψη που έχει δοθεί, αποδειχθεί ανακριβής ή λανθασµένη ή παραπλανητική ή µη αποδεκτή. 10

11 5.2 Ανάλυση εδοµένων Μετά από ανάλυση των δεδοµένων που παρουσιάζονται στα τελικά αποτελέσµατα της CBH για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου 2006, η αξιολόγηση µε βάση την ενδεικτική Καθαρή Αξία Ενεργητικού παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 5.1 Αξιολόγηση αντιπαροχής µε βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού 31- εκ-06 Ενδεικτική Καθαρή Αξία Ενεργητικού Ανά Μετοχή ( ) 0,3845 Ενδεικτική Καθαρή Αξία Ενεργητικού Ανά Μετοχή (Ευρώ) 0,6650 Προτεινόµενη Αντιπαροχή ( ) 0,2678 Ενδεικτική Προτεινόµενη Αντιπαροχή (Ευρώ) 0,4575 Οικονοµικό Όφελος Ανά Μετοχή ( ) -0,1167 Οικονοµικό Όφελος Ανά Μετοχή (Ευρώ) -0,2075 Οικονοµικό Όφελος Ανά Μετοχή (%) -30,35% Όπως φαίνεται στον πίνακα πιο πάνω, η προτεινόµενη αντιπαροχή είναι χαµηλότερη κατά σεντ ανά µετοχή κάτω από την ενδεικτική Καθαρή Αξία Ενεργητικού που ανέρχεται σε 38,45 σεντ. 5.3 Σχολιασµός και Συµπεράσµατα Μεθόδου Θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι η αξιολόγηση της τιµής µιας εταιρείας µε βάση την Καθαρή Λογιστική της Αξία, έχει µεγαλύτερη σηµασία αν η πρόθεση είναι η ρευστοποίηση του Ενεργητικού της Εταιρείας. Στην περίπτωση της CBH, εάν η Εταιρεία συνεχίσει τις δραστηριότητες της ως ξενοδοχειακή επιχείρηση τότε η µέθοδος της Καθαρής Λογιστικής Αξίας δεν θα ήταν αρµόζουσα. Σε τέτοια περίπτωση ο Λόγος Τιµής προς την Καθαρή Λογιστική Αξία είναι πιο κατάλληλη µέθοδος αξιολόγησης (βλέπε παράγραφο 4.0). Εάν όµως η Εταιρεία αλλάξει την χρήση των στοιχείων του ενεργητικού της τότε η µέθοδος αυτή πιθανών να ήταν η κατάλληλη. Σηµειώνεται ότι µε βάση τους σκοπούς και προθέσεις του Προτείνοντος όπως αναλύονται στο έγγραφο της ηµόσια Πρότασης ο Προτείνων δεν προτίθεται να αλλάξει την χρήση των στοιχείων ενεργητικού της Σκοπευόµενης Εταιρείας, εκτός εάν προκύψει σηµαντική επιχειρηµατική ευκαιρία όπου η αλλαγή της χρήσης των στοιχείων ενεργητικού θα είναι συµφέρουσα προς τους µετόχους της Σκοπευόµενης Εταιρείας. 6.0 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ CBH Η Επίσηµη ηµόσια Πρόταση αναφέρει στο κεφάλαιο Α.6. τα οφέλη προς τους αποδέκτες της Πρότασης, συµπεριλαµβανοµένου της κεφαλαιουχικής απόδοσης σε σχέση µε την Προτεινόµενη Αντιπαροχή. 6.1 Σχολιασµός Μεθόδου Η χρηµατιστηριακή αξία µιας µετοχής καθορίζεται από τις δυνάµεις της αγοράς και αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες των επενδυτών ως συνόλου για την αξία µιας εταιρείας. Εποµένως η χρήση της χρηµατιστηριακής αξίας της µετοχής της εταιρίας για σκοπούς προσδιορισµού της προτεινόµενης αντιπαροχής κρίνεται λογική ως µέθοδος προσδιορισµού της δίκαιης αξίας της µετοχής, δεδοµένου ότι οι µετοχές της CBH είναι εισηγµένες και διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι οι χρηµατιστηριακές τιµές µπορεί να επηρεαστούν είτε αρνητικά είτε 11

12 θετικά από παράγοντες όπως η ρευστότητα, η αποδοτική πληροφόρηση, οι κυρίαρχες συνθήκες της οικονοµίας κλπ. Για να αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις στις τιµές από παράγοντες που πιθανόν να επικρατούν στο χρηµατιστήριο κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας ή λίγων ηµερών, η επιλογή περιόδων ενός, τριών, έξι, εννέα και δώδεκα µηνών θεωρείται εύλογη. Σηµειώνεται ότι γίνεται και σύγκριση µε την τιµή κλεισίµατος της µετοχής την προηγούµενη µέρα της επίσηµης ανακοίνωσης της Πρότασης. Η χρήση του µέσου όρου των τιµών κλεισίµατος στο Χρηµατιστήριο κατά τις περιόδους που αναφέραµε, θεωρείται εύλογη δεδοµένων των θετικών συνθηκών που επικρατούν στη χρηµατιστηριακή αγορά 6.2 Ανάλυση εδοµένων Για την αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης ηµεροµηνίας 22 Αυγούστου 2007 µε βάση την αγοραία αξία της µετοχής της CBH στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου έγινε σύγκριση της µέσης τιµής κλεισίµατος της µετοχής της CBH όπως διαµορφώθηκε κατά τον ένα µήνα, τους τρεις µήνες, έξι µήνες και 12 µήνες που προηγήθηκαν της επίσηµης ανακοίνωσης της ηµόσιας Πρότασης (12 Ιουλίου 2007). Η ανάλυση φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 6.1 Αξιολόγηση αντιπαροχής µε βάση την Μέση Τιµή Κλεισίµατος των ακόλουθων περιόδων που προηγήθηκαν της ηµεροµηνίας της επίσηµης ανακοίνωσης για διατύπωση ηµόσιας Πρότασης (11 Ιουλίου 2007) 1 Μήνας 3 Μήνες 6 Μήνες 12 Μήνες Μέση Τιµή Κλεισίµατος ( ) 0,1756 0,1598 0,1475 0,1396 Ενδεικτική Μέση Τιµή Κλεισίµατος (Ευρώ) 0,3013 0,2750 0,2542 0,2413 Προτεινόµενη Αντιπαροχή ( ) 0,2678 0,2678 0,2678 0,2678 Ενδεικτική Προτεινόµενη Αντιπαροχή (Ευρώ) 0,4575 0,4575 0,4575 0,4575 Οικονοµικό Όφελος Ανά Μετοχή ( ) 0,0922 0,1080 0,1203 0,1282 Οικονοµικό Όφελος Ανά Μετοχή (Ευρώ) 0,1562 0,1825 0,2033 0,2162 Οικονοµικό Όφελος Ανά Μετοχή (%) 52,51% 67,55% 81,60% 91,85% * Τιµή Συναλλάγµατος ΛΚ/ΕΥΡΩ 0,5828 0,5812 0,5802 0,5784 Περίοδος ενός µήνα πριν την ανακοίνωση της ηµόσιας Πρότασης Κατά την περίοδο αυτή η µέση τιµή κλεισίµατος της µετοχής της CBH ανήλθε στα σεντ. Η προσφερόµενη αντιπαροχή στην περίπτωση αυτή προσφέρει οικονοµικό όφελος της τάξης του 52,51% πάνω από την άξια της CBH που αναλογεί σε 9.22 σεντ υπεραξία ανά µετοχή. Περίοδος τριών µηνών πριν την ανακοίνωση της ηµόσιας Πρότασης Η µέση τιµή κλεισίµατος της µετοχής της CBH ανήλθε στα σεντ. Η προσφερόµενη αντιπαροχή στην περίπτωση αυτή προσφέρει οικονοµικό όφελος της τάξης του 67,55% πάνω από την άξια της CBH που αναλογεί σε σεντ υπεραξία ανά µετοχή. Περίοδος έξι µηνών πριν την ανακοίνωση της ηµόσιας Πρότασης Όπως φαίνεται στον πίνακα, η µέση τιµή κλεισίµατος της µετοχής της CBH ανήλθε στα σεντ. Η προσφερόµενη αντιπαροχή στην περίπτωση αυτή προσφέρει οικονοµικό όφελος της τάξης του 81,60% πάνω από την άξια της CBH που αναλογεί σε σεντ υπεραξία ανά µετοχή. 12

13 Περίοδος 12 µηνών πριν την ανακοίνωση της ηµόσιας Πρότασης Κατά την περίοδο αυτή η µέση τιµή κλεισίµατος της µετοχής της CBH ανήλθε στα σεντ. Η προσφερόµενη αντιπαροχή στην περίπτωση αυτή προσφέρει οικονοµικό όφελος της τάξης του 91,85% πάνω από την άξια της CBH που αναλογεί σε σεντ υπεραξία ανά µετοχή. 6.3 Σχολιασµός και Συµπεράσµατα Μεθόδου Θεωρείται ότι, λόγω του ότι οι τίτλοι της Σκοπευόµενης Εταιρείας είναι εισηγµένοι στο ΧΑΚ, η µέση τιµή κλεισίµατος της µετοχής της CBH παρέχει µια λογική βάση αξιολόγησης της ηµόσιας Πρότασης. Με βάση την µέση τιµή κλεισίµατος της µετοχής της CBH, για τις περιόδους που εξετάζονται και προηγούνται της ανακοίνωσης για διατύπωση της ηµόσιας Πρότασης, η προτεινόµενη αντιπαροχή προσφέρει στους µετόχους της Σκοπευόµενης οικονοµικό όφελος µεταξύ 52.51% και 91.85%, δηλαδή µεταξύ 9.22 σεντ και σεντ ανά µετοχή, και ως εκ τούτου θεωρείται ότι είναι δίκαιη και εύλογη. 13

14 7.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Μετά από ανάθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας Constantinou Bros Hotels Public Company Limited διενεργήσαµε ανεξάρτητη αξιολόγηση των µεθόδων καθορισµού της αντιπαροχής της Εκούσιας ηµόσιας Πρότασης την οποία υπέβαλε ο κύριος Ανδρέας Κωνσταντίνου προς τους µετόχους της εταιρείας Constantinou Bros Hotels Public Company Limited για την απόκτηση µέχρι 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Σκοπευόµενης εταιρείας. Σκοπός της πιο κάτω αξιολόγησης είναι να επιτραπεί έκφραση άποψης ως ανεξάρτητοι από τα µέρη της ηµόσιας Πρότασης: α. ως προς το κατά πόσο η προτεινόµενη αντιπαροχή που περιλαµβάνεται στο έγγραφο Εκούσιας ηµόσιας Πρότασης είναι δίκαιη και εύλογη, και β. επί της βάσεως του υπολογισµού που χρησιµοποιήθηκε προς καθορισµό της αντιπαροχής. Με βάση τις µεθόδους αξιολόγησης που εφαρµόσαµε έχουµε πάρει τις εξής τιµές για την αξία της µετοχής της Σκοπευόµενης: Πίνακας 7.1 Μέθοδος Μέγιστη Ελάχιστη Προτεινόµενη Αντιπαροχή Πολλαπλασιαστών Καθαρή Λογιστική Αξία (31/12/2006) Χρηµατιστηριακή Αξία Οι πιο πάνω τιµές εµπίπτουν σε ένα εύρος τιµών από 13,96 σεντ µέχρι 38,45 σεντ. Η προτεινόµενη αντιπαροχή είναι: (α) µεγαλύτερη από την µέγιστη και ελάχιστη τιµή που προκύπτει από την µέθοδο των πολλαπλασιαστών µε συγκρίσιµες εταιρείες στην Κύπρο κατά 37.69% και 42.83% αντίστοιχα (β) µικρότερη από την Καθαρή Λογιστική Αξία κατά 30,35% (γ) µεγαλύτερη από την µέγιστη και ελάχιστη χρηµατιστηριακή αξία της Εταιρίας κατά 52.51% και 91.85% αντίστοιχα Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω αποτελέσµατα και αξιολογήσεις και συνεκτιµώντας όλους τους άλλους παράγοντες που αναλύσαµε στην έκθεσή µας και νοουµένου ότι ο Προτείνων δεν θα αλλάξει την χρήση των στοιχείων του ενεργητικού της CBH, κρίνεται ότι: (α) η προτεινόµενη αντιπαροχή των ( 0,4575) για κάθε µετοχή είναι δίκαιη και εύλογη (β) η βάση υπολογισµού η οποία χρησιµοποιήθηκε για καθορισµό της αντιπαροχής είναι λογική Σηµειώνεται ότι ο κύριος µέτοχος της Σκοπευόµενης Εταιρείας, ο κ. Αγαθοκλής Κωνσταντίνου ο οποίος κατέχει ποσοστό 35%, έχει αµετάκλητα δεσµευτεί να αποδεχθεί την ηµόσια Πρόταση και να προβεί στην πώληση του συνόλου των µετοχών που κατέχει στον Προτείνων. 14

15 Πρέπει να αναφερθεί ότι αν εφαρµόζονταν άλλες διεθνώς αναγνωρισµένες µέθοδοι, τα αποτελέσµατα ίσως να διέφεραν. Τονίζουµε ότι η αξιολόγηση η οποία περιλαµβάνεται στη έκθεσή µας δεν αποτελεί καθ οποιονδήποτε τρόπο αποτίµηση της αξίας των τίτλων της εταιρείας CBH ούτε και συνιστά επενδυτική συµβουλή. 15

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd CLR FINANCIAL SERVICES LTD CLR House 26 Vironos Avenue,1096 PO.Box 24626, 1301 Nicosia Telephone 357 22898898 Fax 357 22673457 E-mail clrfs@clrfn.com Website www.clrfn.com ιοικητικό Συµβούλιο Ceilfloor

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις προθέσεις των Προτεινόντων ως αναφέρονται στο Έγγραφο της ημόσιας Πρότασης,

5. Τις προθέσεις των Προτεινόντων ως αναφέρονται στο Έγγραφο της ημόσιας Πρότασης, Άποψη του ιοικητικού Συμβουλίου Kanika Hotels Plc επί της ημόσιας Πρότασης των Kanika Group Limited, A. Kapetanios Holdings Limited, Σπύρου Θ. Καραολή, Γιώργου Θ. Καραολή, Μάριου Θ. Καραολή, Ανδρέα Χ Ηράκλη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης από τους κ.κ. Παναγιώτη Δημητρίου, Μάριο Δημητρίου, Αλέξη Δημητρίου, Μιχάλη Δημητρίου και Λουκία Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED σχετικά με τη δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») της εταιρείας Sothepro Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100%

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότασης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η προτεινόμενη αντιπαροχή υπερβαίνει την τιμή κλεισίματος κατά 20,79%, και 8,59% αντίστοιχα.

Πρότασης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η προτεινόμενη αντιπαροχή υπερβαίνει την τιμή κλεισίματος κατά 20,79%, και 8,59% αντίστοιχα. Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Aristo Developers Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Dolphin Capital Atlantis Ltd για το 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Aristo Developers Plc Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO 0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD Δημόσια Πρόταση Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση σχετικά με τη σημερινή συνεδρία του Δ.Σ. που

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, C.C.C. Secretarial Limited Γραμματέας

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, C.C.C. Secretarial Limited Γραμματέας 13 Δεκεμβρίου 2011 Κος Νώντας Μεταξάς Γενικός Διευθυντής Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιμε κύριε Μεταξά, Θέμα: Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της C.C.C. Holdings and

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α.

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩ- ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΠΡΟΣ Τη Γενική Συνέλευση των µετόχων αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 0,57 προσφέρονται ως αντιπαροχή 0,80 σε μετρητά.

Για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 0,57 προσφέρονται ως αντιπαροχή 0,80 σε μετρητά. Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της Εταιρείας BLC BANK S.A.L. για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFER ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFER ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 0080/00017014/el Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Συζητήσεις για μερίσματα/τόκοι/ νέα χρηματοοικονομικά ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFER ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ μέσα/μετατροπή μετοχική κεφαλαίου/κτλ) NEMESIS

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε ένα Μετατρέψιμο Ομόλογο της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 1,00 προσφέρονται ως αντιπαροχή 1,00 σε μετρητά.

Για κάθε ένα Μετατρέψιμο Ομόλογο της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 1,00 προσφέρονται ως αντιπαροχή 1,00 σε μετρητά. Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της Εταιρείας BLC BANK S.A.L. για την απόκτηση μέχρι και του 100% των Μετατρέψιμων Ομολόγων της USB BANK PLC. Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ASBAVEL TRADING LIMITED»

INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ASBAVEL TRADING LIMITED» 12 Απριλίου 2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» νυν «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες αποφάσεις πήρε το Συμβούλιο για τις εισηγμένες εταιρείες του ΧΑΚ

Ποιες αποφάσεις πήρε το Συμβούλιο για τις εισηγμένες εταιρείες του ΧΑΚ νημέρωση από το ΧΑΚ Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ - Αύγουστος 2008 - Τεύχος 139 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ T ην τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του Αυγούστου 2008 ο Γενικός Δείκτης ανήλθε στις 2.884,20 μονάδες,

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited)

Cytrustees Investment Public Company Limited) ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ( ηµόσια πρόταση προς εξαγορά ή αγορά τίτλων και Συγχώνευση εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Για το σκοπό της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

0104/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD APC

0104/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD APC 0104/00001365/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας A. Panayides Contracting Public Ltd σχετικά με τη Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

0058/ /el Γενική Συνέλευση CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD CBH

0058/ /el Γενική Συνέλευση CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD CBH 0058/00016265/el Γενική Συνέλευση Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Σας αποστέλλουμε τις Αποφάσεις τηε Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας Constantinou Bros Hotels PLC καθώς και τα έντυπα εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012. Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012. Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012 Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε." --------------------------- Στην Αθήνα σήμερα, 13 Ιουλίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

BLC Bank s.a.l. Προς τους µετόχους της

BLC Bank s.a.l. Προς τους µετόχους της ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας ) Το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 ως τροποποιήθηκε και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση 0005/00016109/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD CYTR Attachments: 1. Αποτελέσματα 1ης τριμηνίας 2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την 26 Νοεμβρίου 2010 Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.190

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 26 Ιουλίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση υφιστάμενων Αγορών ΧΑΚ/ Κατάταξη εισηγμένων εταιρειών στις Αγορές του ΧΑΚ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενοποίηση υφιστάμενων Αγορών ΧΑΚ/ Κατάταξη εισηγμένων εταιρειών στις Αγορές του ΧΑΚ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0115/00010838/el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange Ενοποίηση υφιστάμενων Αγορών ΧΑΚ/ Κατάταξη εισηγμένων εταιρειών στις Αγορές του ΧΑΚ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ CSE Attachment: 1. CSE Announce Non

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Velgraf Asset Management Plc προς τους μετόχους της

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Velgraf Asset Management Plc προς τους μετόχους της ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 ως τροποποιήθηκε και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας:

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας: Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH 0065/00018671/en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Αναθεωρημένα εξαμηνιαία αποτελέσματα 1/1/2016-30/6/2016 (en) Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 23/1/2017 Κύριε Μετά απο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Κώστα, Αναστάσιου & ηµήτρη Ζορπά. προς τους µετόχους της Α. Ζορπάς & Υιοί ηµόσια Λτδ

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Κώστα, Αναστάσιου & ηµήτρη Ζορπά. προς τους µετόχους της Α. Ζορπάς & Υιοί ηµόσια Λτδ ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας Ο 41-2007-03/2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1 & 2 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ N.K. Shacolas (Holdings) Limited

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ N.K. Shacolas (Holdings) Limited ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΟΣ, OΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΘΗΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ PRIMETEL PLC. Προς τους μετόχους της SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ PRIMETEL PLC. Προς τους μετόχους της SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας Δ.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης)

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LTD ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Ημερομηνία του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση. επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής. των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση. επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής. των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών ΝΟΤΟΣ COM HOLDINGS Α.Ε. και AIAKOΣ A.E. σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την ενιάµηνο που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2013 Περιεχόµενα Σελίδα Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήµατος εξαµηνίας 2 Ενδιάµεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΛΥΣΑΝΔΡΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PHC FRANCHISED RESTAURANTS PUBLIC LIMITED 2 2 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ με βάση τους περί Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΚΕGΟ Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη & Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης της σκοπούµενης αντιπαροχής σχετικά µε την Υποβολή ηµόσιας Πρότασης εκ µέρους της. N. K. Shacolas (Holdings) Limited

Έκθεση αξιολόγησης της σκοπούµενης αντιπαροχής σχετικά µε την Υποβολή ηµόσιας Πρότασης εκ µέρους της. N. K. Shacolas (Holdings) Limited Έκθεση αξιολόγησης της σκοπούµενης αντιπαροχής σχετικά µε την Υποβολή ηµόσιας Πρότασης εκ µέρους της N. K. Shacolas (Holdings) Limited προς τους µετόχους της Cyprus Trading Corporation Plc Deloitte & Touche

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γιατοέτοςπουέληξεστις31

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΜΈΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 20/07/ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου Tο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΜ Α ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.Β.Ε.Ε. σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ 1ο χλµ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ 19600 ΜΑΝ ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 27160/06/Β/92/5

Διαβάστε περισσότερα

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 3-5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο USB BANK PLC Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της USB BANK PLC, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010. ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα