ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15 / ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15 /16-7-2012 ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15 / ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ. MIS

2 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15 / ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ. MIS ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Πξάμε κε ηίηιν «Σερληθή Βνήζεηα ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ» εληάρζεθε κε ηελ ππ αξηζκ πξση. 1038/ Απφθαζε Έληαμεο ηεο Μ.Ο.Γ. Α.Δ. ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αηηηθή», κε θσδ.mis Σν Φπζηθφ Αληηθείκελν ηεο Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο, αθνξά ηελ Σερληθή Τπνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, γηα πξάμεηο θαη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη ηερλνγλσζία, ζε ζέκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ. Με ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο Πξάμεο, ν Γήκνο ζα πξνβεί ζηελ σξίκαλζε έξγσλ πνπ ήδε έρνπλ εληαρζεί ή πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ πξνο έληαμε ζηα Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ. Δηδηθφηεξα, ην Φπζηθφ Αληηθείκελν επηθεληξψλεηαη ζηα αθφινπζα: A) Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, έρεη εληάμεη ζην Πξφγξακκα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, ην έξγν κε ηίηιν: "ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ". Γηα ην έξγν απηφ θαη εηδηθφηεξα γηα ην Τπνέξγν "Οινθιεξσκέλε παξέκβαζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ", απαηηείηαη ε εθπφλεζε κειέηεο εθαξκνγήο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. B) Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη πξνηάζεηο έληαμεο έ ξγσλ, κεζαίαο σξίκαλζεο, γηα ηα νπνία φκσο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνιχησο ψξηκα, απαηηνχληαη κειέηεο θαη ελέξγεηεο, σο αθνινχζσο: - Καηαζθεπή ΚΑΠΗ ζηελ πεξηνρή Κνπλειίσλ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ (Αξρηηεθηνληθή κειέηε, ηαηηθή κειέηε) - Λεηηνπξγηθή θαη αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηεο νδνχ Φαβηέξνπ (Αξρηηεθηνληθή κειέηε) - Καηαζθεπή εζσηεξηθνχ δηθηχνπ απνρέηεπζεο Αθαίαο- θαξακαγθά (Τδξαπιηθή κειέηε εθαξκνγήο, Σεχρε Γεκνπξάηεζεο)

3 - Καηαζθεπή Κέληξνπ Μηθξαζζηαηψλ θαη άιισλ Δζληθνηνπηθψλ πιιφγσλ ( (Αξρηηεθηνληθή κειέηε, ηαηηθή κειέηε) - Καηαζθεπή δηθηχνπ νκβξίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γαθληνχ (Τδξαπιηθή κειέηε εθαξκνγήο) - Καηαζθεπή ηεο νδνχ Βεξγίλαο (Μειέηε νδνπνηίαο) - Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ζε ηζηνξηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ (ηαηηθή κειέηε). Γ) Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, έρεη ππνβάιεη κηα πξφηαζε ζην ΔΠΠΔΡΑΑ (ΑΠΔ ζε ζρνιεία) πνπ ήδε αμηνινγείηαη θαη πξφθεηηαη λα ππνβάιεη πξφηαζε ζην ΚΑΠΔ κέρξη ηηο 19/3/2012 (Πξάζηλα Γψκαηα ζε Γεκνηηθά θηίξηα). ε πεξίπησζε ζεηηθήο εμέιημεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ, ν Γήκνο πξνηίζεηαη λα αμηνπνηήζεη ηελ "Σερληθή Βνήζεηα", πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο πινπνίεζήο ηνπο. Tν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία, έληαμε, πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ, δελ είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζηνχλ απνθιεηζηηθά απφ ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ, ηφζν ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ζηελ Σ.Τ., φζν θαη ιφγσ ησλ θαηά πεξίπησζε εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ ηνπ Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ηερληθήο ππνζηήξημεο κε εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία ζηελ σξίκαλζε/ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ Γηθαηνχρνπ, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ην χζηεκα Γηαρείξηζεο & Διέγρνπ πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξάμεσλ ΔΠΑ. Ο εγθξηζείο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ ( ,00), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ θαη ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ. Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 80% απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Δ.Σ.Π.Α.) θαη θαηά 20% απφ εζληθνχο πφξνπο. Υατδάξη, 16/7/2012 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ. ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ Η πξντζηακέλε Σκήκαηνο Πξνγξ/ζκνχ Σ.Τ. Παξαζθεπάο Γεκήηξηνο Παλαγησηάθνπ Παλαγηψηα

4 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15/ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μέηπηζηρ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ Καη αποκοπή ,41 ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΓΑΠΑΝΗ ,41 ΤΝΟΛΟ ,41 ΦΠΑ 9.349,59 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ,00 Υατδάξη, 16/7/2012 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ. ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ Η πξντζηακέλε Σκήκαηνο Πξνγξ/ζκνχ Σ.Τ. Παξαζθεπάο Γεκήηξηνο Παλαγησηάθνπ Παλαγηψηα

5 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15/ ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ. MIS Άπθπο 1ο : Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω Δ Ω Ν Με ηελ παξνχζα, πξνβιέπεηαη ε Σερληθή Βνήζεηα ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «05 Σερληθή ηήξημε Δθαξκνγήο» ηνπ Δ. Π. «Αηηηθή», ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ «ΔΠΑ », κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ( ΔΣΠΑ) Άπθπο 2ο : Ιζσύοςζερ διαηάξειρ Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: ησλ άξζξσλ 103 θαη 209 ηνπ N. 3463/06, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07 ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ N. 3731/08 ην άξζξν 83 ηνπ N. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α) ηνπ ΠΓ 28/80 ηελ ππ' αξηζ /739/ (ΦΔΚ 1291/ ηεχρνο Β) απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Άπθπο 3ο : ςμβαηικά ζηοισεία Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: α. Ο πξνυπνινγηζκφο- ηηκνιφγην κειέηεο β. Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ γ. Σερληθή πεξηγξαθή Άπθπο 4ο : Ανηικείμενο και ζηόσοι ηηρ Ππάξηρ Σν Φπζηθφ Αληηθείκελν ηεο Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο, αθνξά ζηελ Σερληθή Τπνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, γηα πξάμεηο θαη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη ηερλνγλσζία, ζε ζέκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ην πθηζηάκελν

6 πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ. θνπηκφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, είλαη ε σξίκαλζε θαη επηηάρπλζε πινπνίεζεο έξγσλ πνπ είλαη εληαγκέλα, ή πξφθεηηαη λα εληαρζνχλ ζην ΔΠΑ, γηα ην Γήκν Υατδαξίνπ. Με ηελ παξνχζα Πξάμε, πξνβιέπεηαη ε παξαθνινχζεζε θαη ε ζπκβνιή ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ, ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, θαζψο θαη ε επηηάρπλζε δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο έξγσλ ηνπ ΔΠΑ. Γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ν Γήκνο Υατδαξίνπ πξνβιέπεηαη λα ιάβεη ηελ αλαγθαία ηερληθή ππνζηήξημε απφ θαηάιιειν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, ψζηε λα αληαπνθξηζεί θαη λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ζην επίπεδν σξίκαλζεο θαη έληαμεο Πξάμεσλ ζην ΔΠΑ. Δηδηθφηεξα, ην Έξγν ζηνρεχεη ζηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ σξίκαλζεο θαη πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο, εθπφλεζεο ηερληθψλ κειεηψλ θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, γηα εληαγκέλα έξγα ή γηα έξγα πνπ πξφθεηηαη λα εληαρζνχλ ζε Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ, σο αθνινχζσο: Δπηζηεκνληθή Τπνζηήξημε, ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο, δεκνζηνπνίεζεο, αμηνιφγεζεο θαη ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (ηεχρε δεκνπξάηεζεο, θαηάξηηζε ζρεδίνπ ζχκβαζεο θ.ιπ.), φζν θαη θαηά ηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ησλ ζπκβαηηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηνρεπκέλεο ππεξεζίεο εθπφλεζεο λέσλ κειεηψλ θαη Δπηθαηξνπνίεζεο ππαξρνπζψλ κειεηψλ, Πξνεηνηκαζία ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα Έξγα, Τπνζηήξημε εθπφλεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ θαη κειεηψλ βησζηκφηεηαο, φπνπ είλαη απαξαίηεην απφ ηε θχζε θαη ηελ επηιεμηκφηεηα ηνπ Έξγνπ, Γηαηχπσζε εηζεγήζεσλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία έξγσλ, θσδηθνπνίεζε ζηαδίσλ θαη απαηηήζεσλ σξίκαλζεο, εθηίκεζε θφζηνπο πξνκειεηψλ θαη ππνζηήξημε ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηε δηαδηθαζία εηζεγήζεσλ θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θ.ν.θ., Τπνζηήξημε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ζηηο εμεηδηθεπκέλεο θαη ζπλερψο αλαλενχκελεο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο ησλ «πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ» (ΓΔ) ηνπ ΔΠΑ θαηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο, έληαμεο πξάμεσλ, ππνβνιήο ηαθηηθψλ αλαθνξψλ ζην ΟΠ ΔΠΑ, παξαθνινχζεζεο θαη ζχληαμεο δειηίσλ δαπαλψλ, ηήξεζεο ηππνπνηεκέλσλ Φαθέισλ Έξγσλ θαη Τπνέξγσλ (κέζσ ησλ ΤΠΑΤΓ) Άπθπο 5ο : ΟΜΑΓΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Ο.Τ.) Γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο, ζα πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν Οκάδα Τπνζηήξημεο (Ο.Τ.), απνηεινχκελε απφ θαηάιιειν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, ε ειάρηζηε δηάξζξσζε ηεο νπνίαο θαίλεηαη ζηελ ελφηεηα 11,2 ηεο Γηαθήξπμεο πνπ αθνξά ηελ Πξάμε.. Με ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο πξνο ην Γήκν Υατδαξίνπ, αλακέλεηαη ε αληηκεηψπηζε θξίζηκσλ αλαπηπμηαθψλ δεηεκάησλ ηνπ Γήκνπ. Άπθπο 6ο : ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΜΒΟΤΛΟΤ- ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ Ο Γήκνο ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ πξνζδνθά ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο, επηδηψθνληαο λα πξνρσξήζεη ζηελ σξίκαλζε, πξνεηνηκαζία, πινπνίεζε θαη εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ σο Σειηθνχ Γηθαηνχρνπ, κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ

7 επηζηεκφλσλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ. Με ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο πξνο ην Γήκν Υατδαξίνπ, αλακέλεηαη ε αληηκεηψπηζε θξίζηκσλ αλαπηπμηαθψλ παξακέηξσλ ηνπ Γήκνπ. Δηδηθφηεξα, ζα επεθηαζνχλ θαη ζα βειηησζνχλ νη ηερληθέο ππνδνκέο ζηελ πφιε, ελψ παξάιιεια ζα απμεζνχλ νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ. Παξάιιεια, θαηά ηξφπν ζηνρεπκέλν, ζα επηηαρπλζνχλ ηα έξγα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη Α.Π.Δ. ζε θηίξηα ηνπ Γήκνπ θαη ζα εληζρπζεί ε πξνζπάζεηα γηα ηε δηάζσζε ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. Αθφκε, πξνβιέπεηαη ε αχμεζε εηνηκφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο, αιιά θαη ε επηηάρπλζε ησλ Έξγσλ ηνπ ΔΠΑ. Με βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ, φπσο ηεθκεξηψζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 3, απαηηείηαη ε παξνρή ησλ παξαθάησ ππεξεζηψλ: Δπηζηεκνληθέο ππεξεζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πξφβιεςεο πξνδηαγξαθψλ, ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. ηνρεπκέλεο ππεξεζίεο επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ζηελ εθπφλεζε θαη ζηελ επηθαηξνπνίεζε κειεηψλ, γηα έξγα πνπ είλαη εληαγκέλα ή πξφθεηηαη λα εληαρζνχλ ζην ΔΠΑ. Δηδηθέο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο εθπφλεζεο κειεηψλ σθέιεηαο-θφζηνπο, κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο. Δμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πξνεηνηκαζίαο έξγσλ, θσδηθνπνίεζεο ζηαδίσλ θαη απαηηήζεσλ σξίκαλζεο, εθηίκεζεο θφζηνπο απαηηνχκελσλ πξνκειεηψλ. ηνρεπκέλεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο, ζην επίπεδν πιεξφηεηαο θαη αξηηφηεηαο ησλ θαθέισλ. Πξφθεηηαη γηα εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ επηζηεκνληθή γλψζε θαη εκπεηξία, ψζηε ζε ζπλεξγαζία κε ην δπλακηθφ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, λα κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ε έγθαηξε θαη απξφζθνπηε σξίκαλζε ησλ έξγσλ ηνπ ΔΠΑ. Ωο Παξαδνηέα ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ ζα ζεσξνχληαη νη Σξηκεληαίεο Δθζέζεηο Πξνφδνπ ηνπ Έξγνπ, κε αλαθνξά ζηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο, ζηα επηκέξνπο παξαδνηέα (πνπ ζα παξαιακβάλνληαη θαη ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ Τετνική Υπηρεζία και ηην αρμόδια Επιηροπή Παραλαβής ηοσ Δήμοσ) πνπ ζπλδένληαη κε απηέο θαη ζηνπο αλζξσπνκήλεο (Α/Μ) πνπ αλαιψζεθαλ αλά εηδηθφηεηα. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή δψδεθα (12) Σξηκεληαίσλ Δθζέζεσλ Πξνφδνπ, απφ ηηο νπνίεο ε ηειεπηαία ζα επέρεη θαη ζέζε ζπλνιηθνχ απνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ, κε αλαθνξά ζηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο, ζηα επηκέξνπο παξαδνηέα απηψλ θαη ζηνπο Α/Μ πνπ αλαιψζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν αλαθνξάο, θαζψο θαη ζηνλ ζπλνιηθφ απνινγηζκφ Παξαδνηέσλ θαη Α/Μ αλά εηδηθφηεηα ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο Έξγνπ. Οη πιεξσκέο πξνο ηνλ Αλάδνρν ζα ηζνθαηαλέκνληαη θαη ζα αθνινπζνχλ ηηο Σξηκεληαίεο Δθζέζεηο Πξνφδνπ, έπεηηα απφ ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Τετνική Υπηρεζία και ηην αρμόδια Επιηροπή Παραλαβής ηοσ Δήμοσ.

8 Άπθπο 7ο : Υπόνορ εκηέλεζηρ ηος έπγος Όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο, ν ρξφλνο πινπνίεζεο νξίδεηαη ζε ηξηάληα ηέζζεξεηο (34) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Άπθπο 8ο : Τποσπεώζειρ ηος αναδόσος Ο αλάδνρνο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα πκβαηηθά ηεχρε θαη επζχλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζή ηνπο. Άπθπο 9ο : Τποσπεώζειρ ηος Γήμος Ο Γήκνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο. Άπθπο 10ο : Ανωηέπα βία Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζήο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη : εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο δελ είλαη αίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. Άπθπο 11ο : Αναθεώπηζη ηιμών Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. Άπθπο 12ο : Πποϋπολογιζμόρ- Σπόπορ πληπωμήρ Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνχζαο Πξάμεο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000,00 επξψ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23% (θαζαξφ ηίκεκα ,41 επξψ, 9.349,59 επξψ ΦΠΑ). Η ελ ιφγσ Πξάμε, είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ (Κ.Α ). Η πιεξσκή ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο ηνπ «Έξγνπ» ζα γίλεηαη, σο εμήο: Με ηελ νινθιήξσζε θάζε ηξηκήλνπ θαη ηελ ππνβνιή ηεο αληίζηνηρεο ηξηκεληαίαο έθζεζεο πξνφδνπ, ζπληάζζεηαη, απφ ηελ αξκνδίσο νξηδφκελε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Έξγνπ, πξαθηηθφ παξαιαβήο.

9 Σν πξαθηηθφ θαη θάζε άιιν αλαγθαίν δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, απφ φπνπ παξέρεηαη ε έγθξηζε εθηακίεπζεο ηνπ αληηζηνίρνπ πνζνχ απφ ηελ Αξρή Πιεξσκήο, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα εμνθιείηαη ην πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ Παξαδνηένπ ηνπ ηξηκήλνπ αλαθνξάο. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. Άπθπο 13ο : Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ Ο αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. Άπθπο 14ο : Δπίλςζη διαθοπών Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Υατδάξη, 16/7/2012 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ. ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ Η πξντζηακέλε Σκήκαηνο Πξνγξ/ζκνχ Σ.Τ. Παξαζθεπάο Γεκήηξηνο Παλαγησηάθνπ Παλαγηψηα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα