AoiQuoc 839/2014 TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ E'

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AoiQuoc 839/2014 TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ E'"

Transcript

1 i K y \ j AoiQuoc 839/2014 TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ E' Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Νοεμβρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Αγγ. Θεοφιλοττούλου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Ε' Τμήματος, Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ. Γκορτζολίδου, Σύμβουλοι, Όλ. Παπαδοττούλου, ΕΚ. Μουργιά, Πάρεδροι. Γραμματέας η Ειρ. Δασκαλάκη. Για να δικάσει: Α. Την από 25 Ιουνίου 2013 αίτηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Χαλκιδικής, που εδρεύει στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, το οποίο παρέστη με την δικηγόρο Ελεούσα Κιουσοπούλου (Α.Μ ), που την διόρισε με π ληρεξούσιο, κατά του Δήμου Αριστοτέλη Ν. Χαλκιδικής, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Νικόλαο Γεννάδιο (Α.Μ ), που τον διόρισε με απόσπασμα π ρακτικού συνεδριάσεω ς της Ο ικονομικής του Επιτροπής. Β. Την από 25 Ιουνίου 2013 αίτηση της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικός Χρυσός», που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 23Α), η οποία παρέστη με την δικηγόρο Ελένη Τροβά (Α.Μ ), που την διόρισε με πληρεξούσιο, κατά του Δήμου Αριστοτέλη Ν. Χαλκιδικής, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Νικόλαο Γεννάδιο (Α.Μ ), που τον διόρισε με απόσπασμα π ρακτικού συνεδριάσεω ς της Ο ικονομικής του Επιτροπής. Με τις αιτήσεις αυτές οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί το υπ αριθμ. οικ 786/ σήμα διακοπής εργασιών του I Ιροϊσταμένου του Τμήματος Π ολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικώ ν Υπηρεσιών,

2 ApiOuoc 839/ Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Δ ιοικήσεω ς. Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Αικ. Σακελλαροπούλου. Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τις πληρεξούσιες των αιτούντων, οι οποίες ανέπτυξαν και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώ - σεως και ζήτησαν να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις και τον πληρεξούσιο του καθ ου Δήμου, ο οποίος ζήτησε την απ όρριψ ή τους. Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα Σκέφθηκε κατά το Νόμο 1. Επειδή, για την άσκηση των κρινόμενων αιτήσεων καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (υπ αριθ /2013 και , /2013 ειδικά έντυπα παραβόλου). 2. Επειδή, με τις αιτήσεις αυτές ζητείται η ακύρωση του υπ αριθμ. 786/ σήματος του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη περί διακοπής των εργασιών που διενεργούσε η αιτούσα εταιρεία στη θέση «Σκουριές» του Δήμου Α ριστοτέλη. 3. Επειδή, με το προσβαλλόμενο σήμα το Τμήμα Πολεοδομίας διέταξε τη διακοπή εργασιών θεωρώντας εαυτό αρμόδιο δυνάμει του άρθρου 161 του Μεταλλευτικού Κώδικα, το οποίο προβλέπει ότι η ανέγερση κατοικιών, γραφείων, αποθηκών και κτισμάτων εργοστασίω ν που εξυπηρετούν την εκμετάλλευση και επεξεργασία των μεταλλευμάτων χορηγούνται από τα αρμόδια πολεοδομικά γραφεία, μη απαιτουμένης προς τούτο άλλης αδείας ή εγκρίσεως οποιοσδήποτε άλλης αρχής, και παραπέμπει, κατά τα λοιπά, σιωπηρώς, στις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για την έκδοση των αδειών αυτών. Συνεπώς, η διαφορά που εισάγεται με την κρινόμενη αίτηση ακυρώ σεω ς, κατά πράξεως εκδοθείσης

3 Αριθιιόκ 839/ κατ εφαρμογή των διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας, είναι ακυρωτική. Και ναι μεν αυτή υπάγεται ήδη, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 περ. θ ' του ν. 702/1977 (Α ' 268), ως τροποποιηθέν ισχύει, στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικώ ν δικαστηρίων, ωστόσο θα πρέπει να διακρατηθεί και να εκδικασθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 1968/1991 (Α ' 150), για λόγους οικονομίας της δίκης, δεδομένου και ότι έχουν ήδη εκδικασθεί άλλες αιτήσεις ακυρώσεως κατά προγενέστερων πράξεων που αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της εκμετάλλευσης των μεταλλείων Κασσάνδρας και στην παραχώρηση δημόσιου δάσους για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης, επί των οποίων, μεταξύ άλλων, ερείδονται και οι εργασίες που διεκόπησαν με το ήδη προσβαλλόμενο σήμα. 4. Επειδή, οι κρινόμενες αιτήσεις που στρέφονται κατά της αυτής πράξεω ς π ρέπει να συνεκδικασθούν λόγω της έντονης συνάφειάς τους. 5. Επειδή, με έννομο συμφέρον ασκείται η πρώτη εκ των κρινομένων αιτήσεω ν από το αιτούν σωματείο που έχει ως καταστατικό σκοπό την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, πολλά εκ των οποίω ν απασχολούνται στην εκμετάλλευση των μεταλλείων Κασσάνδρας, καθώς και η δεύτερη εξ αυτών από τη δικαιούχο της μεταλλευτικής εκμετάλλευσ ης εταιρεία. 6. Επειδή, στο άρθρο 158 παρ. 1 του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973, Α ' 277) ορίζεται ότι: «Διά την εγκατάστασιν μηχανημάτων πάσης φύσεως εξυπηρετούντων τας ανάγκας εκμεταλλεύσεως των μεταλλείων και επεξεργασίας των εκ τούτων παραγομένων μεταλλευμάτων δ ι εφαρμογής μηχανικών, χημικών, θερμικών ή μεταλλουργικών μεθόδων, περιλαμβανομένω ν και των διά την εγκατάστασιν τούτων απαιτουμένων τεχνικών έργων (βάθρων, Silos κ.λπ.), ως και διά την κατασκευήν αποθηκών εκρηκτικώ ν υλών, απαιτείται άδεια, χορηγουμένη υπό της Υπηρεσίας Μ εταλλείω ν της αρμοδίας Περιφερειακής Διοικήσεως επί τη υποβολή σ χετικής αιτήσεω ς συνοδευομένης υπό: α) τοπογραφικού

4 A p iouoc 839/ σχεδιαγράμματος... β) τεχνικής εκθέσεως περί της σκοπιμότητος της κατασκευής του έργου, των εγκατασταθησομένων μηχανημάτων, της λειτουργίας τούτων κ.λπ. γ) υπευθύνου δηλώσεως του εκπονήσαντος την μελέτην μηχανικού... περί της αρτιότητος ταύτης. δ) υπευθύνου δηλώσεως του αναλαβόντος την επίβλεψιν εκτελέσεως του έργου μηχανικού περί ευθύνης αυτού δια την ασφαλή κατασκευήν τούτου, ε)...» και στο άρθρο 161 ότι: «1. Αι κατά τας κειμένας διατάξεις απαιτούμεναι άδειαι ανεγέρσεως κατοικιών, γραφείων, αποθηκών και κτισμάτων εργοστασίων εξυπηρετούντων την εκμετάλλευσιν και επεξεργασίαν των μεταλλευμάτων, χορηγούνται υπό των αρμοδίων πολεοδομικών γραφείων, μη απαιτουμένης προς τούτο ετέρας αδείας ή εγκρίσεως οιασδήποτε άλλης δημοσίας αρχής. 2. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον άδειαι δύνανται να χορηγώνται και κατά παρέκκλισιν των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, εφ όσον χορηγούνται δια περιοχάς κειμένας εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων». Περαιτέρω, στο άρθρο 27 παρ. 2 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (υπ αριθμ. Δ 7/Α/12050/2223/2011 απόφαση του Υφυπουργού Π.Ε.Κ.Α., Β' 1227) προβλέπεται ότι: «Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κάθε έργου απαιτούν ειδικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία», στο άρθρο 45 παρ. 1 ότι: «Η κατασκευή κάθε ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης, καθώς και των δομικών κατασκευών που απαιτούνται για τη στέγαση, τοποθέτηση και λειτουργία της, επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια της αρμόδιας, σε κάθε περίπτωση, Υπηρεσίας. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης της ανωτέρω άδειας, προβλέπεται στο άρθρο 103 του παρόντος κανονισμού.», στο άρθρο 103 ότι: «1. Για την έκδοση των προβλεπόμενων από τα άρθρα 27 παρ. 2 και 45 παρ. 1 αδειών εγκατάστασης, εντός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου, απαιτείται η υποβολή από τον εκμεταλλευτή, στην αρμόδια Υπηρεσία, των παρακάτω στοιχείων: α) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα... στο οποίο απ εικονίζονται η θέση της εγκατάστασης και των λοιπών εγκαταστάσεω ν ή

5 ApiOuoc 839/ τεχνικών έργων... καθώς και τα όρια του μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου του εκμεταλλευτή.... Το υπόμνημα του τοπ ογραφ ικού σ χεδ ια γράμματος θα περιέχει: Α1.... δ) Ο ικονομοτεχνική μελέτη της εγκα τάσ τα σης που... περιέχει τα παρακάτω τμήματα: δ.α)... δ.ε) Αναλυτική περιγραφή της εγκατάστασης (τύπος, ισχύς, προορισμός κάθε μηχανήματος κ.λπ.) που συνοδεύεται από κάτοψη, όψεις και τομές ανάλογης, με το μέγεθος της εγκατάστασης, κλίμακας.... δ.η) Αναλυτικός προϋπολογισμός του ύψους της σχετικής επένδυσης... ε) Στατική μελέτη για συναφή δομικά έργα των εγκαταστάσεων, όπως ράμπες συντήρησης των μηχανημάτων, σιλό, βάθρα, βάσεις έδρασης του μηχανολογικού εξοπλισμού, δεξαμενές και μεταλλικές εν γένει κατασκευές για την στήριξη των ταινιόδρομων κ.λπ., με αναλυτικό προϋπολογισμό της δαπάνης κατασκευής. Η μελέτη αυτή θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπως ισχύει, του μηχανικού που την εκπόνησε, στην οποία θα αναφέρεται ότι κατά την εκπόνηση της στατικής μελέτης: ε1) τηρήθηκαν οι όροι δόμησης της περιοχής του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι σχετικοί ισχύοντες κανονισμοί ασφάλειας της εθνικής νομοθεσίας και οι αντίστοιχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ε2) όλοι οι υπολογισμοί έγιναν με την παραδοχή της μέγιστης δυνατής θεωρητικής καταπόνησης για την εξαγωγή του συντελεστού ασφάλειας, στ)...» και στο άρθρο 104 παρ. 1 ότι: «Για την έκδοση των προβλεπόμενων από τα άρθρα 27 παρ. 2 και 45 παρ. 2 αδειών λειτουργίας, εντός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου, απαιτείται η υποβολή από τον εκμεταλλευτή, στην αρμόδια Υπηρεσία, των παρακάτω δικαιολογητικών: α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπως ισχύει, από τους επιβλέψαντες, σύμφωνα με το Νόμο, την κατασκευή της εγκατάστασης, διπλωματούχους... τεχνικούς, ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τους όρους της σχετικής άδειας και ότι αυτή είναι στατικώς επαρκής και μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια, β)... στ) Οικοδομικές άδειες, όπου απαιτείται. ζ)...». Εξάλλου, κατά το άρθρο 7 παρ. 3 του ίδιου ως άνω Κανονισμού: «Στους μεταλλευτικούς και

6 AoiBuoc 839/ λατομικούς χώρους και σε κατάλληλες θέσεις που εγκρίνονται με την τεχνική μελέτη του άρθρου 4, πρέπει να υπάρχουν, ανάλογα με τη φύση της εργασίας, το μέγεθος και τη μονιμότητα των εργασιών του έργου, αποδυτήρια, εστιατόρια, γραφεία, αποχωρητήρια, χώροι ανάπαυσης και φυλάκια. Στα μικρά ή μικρής διάρκειας έργα και στα εργοτάξια ερευνώ ν, αντί για τα παραπάνω κτίσματα μπορεί να υπάρχουν πρόχειρα ή κινητά καταλύματα». Τέλος, στο άρθρο 2 παρ. 23 του Νέου Ο ικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ. - ν. 4067/2012, Α ' 79) ορίζεται ότι: «Εκσκαφή, επίχωση ή επίστρωση είναι οι κατασκευές διαμόρφωσης του εδάφους για δόμηση σε οικόπεδο ή γήπεδο. Εργασίες εκσκαφής, επ ίχω σης ή επίστρωσης που εκτελούνται για άλλο σκοπό εγκρίνονται από την εκάστοτε αρμόδια αρχή» και στο άρθρο 4 ότι: «1. Άδεια Δόμησης, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4030/2011, απαιτείται για την εκτέλεση οποιοσδήποτε εργασίας δόμησης, όπως: α.... β. Εκσκαφές, επιχώ σεις, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδω ν και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση, γ.... δ. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή κτιρίων και των παραρτημάτω ν τους. ε Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα: α.... στ. Ε γκατάσταση προσω ρινώ ν κατασ κευώ ν που συνοδεύεται με π ισ το π ο ιη τικό στατικής επάρκειας». Μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης, με το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 4178/2013 (Α ' 174), προστέθηκε περ. ια ' στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.Ο.Κ. ως εξής «ια. Τοποθέτηση εργοταξιακώ ν οικίσκων». 7. Επειδή, από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεω ν και ειδικότερα από τα άρθρα 158 και 161, σε συνδυασμό με το άρθρο 104, του Μ εταλλευτικού Κώδικα συνάγεται ότι η κατασκευή, εντός μεταλλευτικής παραχώρησης, των απαραίτητων τεχνικώ ν έργων και η εκτέλεση των αναγκαίω ν εργασιώ ν, για την εγκατάσταση μηχανημάτων που εξυ π η ρ ε τούν τις ανάγκες εκμετάλλευσης μεταλλείου και επεξεργασίας των μεταλλευμάτω ν, όπως αυτά π αρατίθεντα ι ενδεικτικά στο άρθρο 103 παρ. 1

7 Api8u0c 839/ περ. ε' του Κ.Μ.Λ.Ε., και αφορούν κατά βάση σε κατασκευές έδρασης των μηχανημάτων αυτών μετά των σχετικών εργασιών διαμορφώσεως του εδάφους, διενεργούνται κατόπιν αδείας που χορηγείται από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης αρχή κατόπιν υποβολής των προβλεπομένων κατά νόμο δικαιολογητικών, στα οποία περιλαμβάνεται και στατική μελέτη, όπου βεβαιώνεται, μεταξύ άλλων, η τήρηση των όρων δόμησης της περιοχής και των κανονισμών ασφαλείας. Αντίθετα, άδεια της πολεοδομικής αρχής απαιτείται για την ανέγερση κατοικιών, γραφείων, αποθηκών (εξαιρουμένων των αποθηκών εκρηκτικών υλών) και κτισμάτων εργοστασίων που εξυπηρετούν την εκμετάλλευση και την επεξεργασία των μεταλλευμάτων. Τούτο, άλλωστε, συνάγεται και από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του Ν.Ο.Κ., οι οποίες διακρίνουν σαφώς μεταξύ κατασκευών διαμόρφωσης του εδάφους προς το σκοπό της δόμησης, για τις οποίες απαιτείται άδεια δόμησης, και αυτών που γίνονται για άλλο σκοπό, όπως οι προαναφερθείσες κατασκευές έδρασης μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες μεταλλευτικής εκμετάλλευσης, για τις οποίες προβλέπεται άδεια μόνο της αρμόδιας κατά τη μεταλλευτική νομοθεσία αρχής, ενόψει και της αρχής του ενιαίου της Διοικήσεως, δεδομένου ότι αποτελούν παρακολούθημα του εξυπηρετούμενου κυρίως έργου. Περαιτέρω, από την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 7 παρ. 3 του Κ.Μ.Λ.Ε., σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ίδιου Κανονισμού που ρυθμίζουν τη διαδικασία και τις προδιαγραφές της τεχνικής μελέτης, συνάγεται ότι η εγκατάσταση των προβλεπόμενων στο εδάφιο α ' της ως άνω παραγράφου καταλυμάτων για τις ανάγκες κατασκευής των απαιτούμενων έργων και εκτέλεσης των εργασιώ ν προπαρασκευής του μεταλλείου, η οποία αποτελεί υποχρέωση του εκμεταλλευτή, εγκρίνεται σε κατάλληλες θέσεις με την οικεία τεχνική μελέτη. Αντίθετα, τα πρόχειρα ή κινητά καταλύματα που προβλέπονται στο εδάφιο β' της παρ. 3 του άρθρου τοποθετούνται από τον εκμεταλλευτή εντός της μεταλλευτικής παραχώρησης χωρίς να απ αιτείται ειδική π ρος τούτο έγκριση, εν όψει της φύσεως και των

8 AoiOuoc 839/ χαρακτηριστικών τους. Δεδομένου δε ότι τα καταλύματα αυτά συνδέονται άρρηκτα με τα έργα κατασκευής του μεταλλείου και την ανάπτυξη των μεταλλευτικών εργασιών, οι ειδικότεροι όροι και οι τεχνικές λεπτομέρειες των οποίων εγκρίνονται με την οικεία τεχνική μελέτη, είναι προσωρινά, κινούμενα και δεν έχουν τα χαρακτηριστικά δομικού έργου, δεν απαιτείται για την τοποθέτησή τους ούτε άδεια δόμησης, αλλά ούτε και έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.Ο.Κ., καθ όσον δεν συνδέονται με εργασίες σε κτίρια, αλλά προεχόντως με την μεταλλευτική εκμετάλλευση και τις σχετικές με αυτή εργασίες, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των προβλεπομένων στη μεταλλευτική νομοθεσία οργάνων. 8. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την Κ.Υ.Α /2011 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την αξιοποίηση των μεταλλείων Κασσάνδρας και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των προγενέστερω ν εκμεταλλεύσεων προς υλοποίηση της υποχρεώσεως που η αιτούσα ανέλαβε δυνάμει της κυρωθείσης με το άρθρο 52 του ν. 3220/2004 συμβάσεως με το Ελληνικό Δημόσιο. Το σχέδιο εκμετάλλευσης περιλαμβάνει την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων Ολυμπιάδας, Σκουριών και Μαύρων Πετρών - Μαντέμ Λάκκου μετά των συνοδών έργων και υποστηρικτών μονάδων. Ειδικότερα, όσον αφορά στο υποέργο Σκουριών, προβλέπεται επιφανειακή και υπόγεια εκμετάλλευση, κατασκευή εργοστασίου εμπλουτισμού, δημιουργία χώρου απόθεσης αδρανών εξορυκτικών αποβλήτων και λοιπά συνοδά έργα, όπως αυτά εξειδικεύονται στη μελέτη περιβαλλοντικώ ν επιπτώσεων και τα σχέδια και διαγράμματα του σχετικού π αραρτήματος. Περαιτέρω, με την Δ 8-Α/Φ /2809/349/ απόφαση της Διεύθυνσης Μ εταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη του συγκεκριμένου υποέργου, η οποία περιλαμβάνει τους γενικούς και ειδικούς όρους εκμετάλλευσης του μεταλλείου Σκουριών μετά των κύριων και

9 Ap i9u6c 839/ δευτερευουσών εγκαταστάσεων αυτού, περιλαμβανόμενω ν των έργων εξόρυξης-μεταφοράς-επεξεργασίας μεταλλεύματος και διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων εντός των παραχωρήσεων μεταλλείω ν με αριθμούς 3, 20, 38, 39 και 40, και καθορίζει τα όρια των εργοταξίων, έργων και εγκαταστάσεων, όπως αυτά αποτυπώνονται στα σχέδια ε.α-1 και ε.α-2 της συνημμένης μελέτης. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν τα Προσαρτήματα 1 «Μελέτη Κύριας Οδού Πρόσβασης Μεταλλείου Σκουριών» και 2 «Τεχνική Μελέτη Κατασκευής Ελικοειδούς Κεκλιμένου (Ράμπας) και Φρέατος Υπογείου Μεταλλείου Σκουριών», ενώ τέθηκε προθεσμία τριών ετών στην αιτούσα εταιρεία να υποβάλει προς έγκριση και τα Προσαρτήματα 3 «Τεχνική Μελέτη Χώρων Απόθεσης Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου», 4 «Τεχνική Μελέτη Μονάδας Εμπλουτισμού» και 5 «Τεχνική Μελέτη Μ εταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και θειικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου». Εκ των προσαρτημάτων αυτών, το Προσάρτημα 4 εγκρίθηκε, στη συνέχεια, με την Δ8-Α/Φ /4005/665/ απόφαση της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης, η οποία προέβη, περαιτέρω, και στη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την μονάδα εμπλουτισμού Σκουριών, με την Δ8/Γ /Φ. 12.7/9452/1794/ απόφασή της. Στην άδεια αυτή περιγράφεται αναλυτικώ ς ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας και παρατίθεται αναλυτικώς ο συνολικός προϋπολογισμός της εγκατάστασης. Εξάλλου, με την υπ αριθμ. 7633/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης παραχωρήθηκαν στην αιτούσα εταιρεία, κατά χρήση και κυριότητα, τμήματα δημοσίου δάσους στις θέσεις «Σκουριές» και «Μαντέμ Λάκκου» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου αξιοποίησης των μεταλλείων Κασσάνδρας. Εν όψει των ανωτέρω εγκρίσεων και αδειών, η αιτούσα προέβη στην έναρξη εργασιών στη θέση «Σκουριές». Με το προσβαλλόμενο σήμα το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη διέταξε την διακοπή τω ν εργασιώ ν αυτών, καθ όσον από αυτοψία που

10 ApiBuoc 839/ διενήργησαν υπάλληλοί του διαπιστώθηκαν εκσκαφές και άλλες κατασκευές χωρίς άδεια δόμησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το προσβαλλόμενο σήμα, «προκειμένου να αποσαφηνιστεί η νομιμότητα των διαπιστωθέντων εργασιών και κατασκευών από τους συναρμόδιους φορείς (σε περίπτωση αποκλειστικής τους αρμοδιότητας για την αδειοδότηση) θα συνταχτεί διευκρινιστικό ερώτημα προς το ΥΠΕΚΑ, Γενική Διεύθυνση Μ εταλλευτικών & Βιομηχανικών Ορυκτών και την Επιθεώρηση Μ εταλλείω ν Βορείου Ελλάδος, ενώ έως τότε θα τηρηθεί η διακοπή των εργασιώ ν για την αποφυγή δημιουργίας τετελεσμένων-αυθαίρετων κατασκευών- με περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Εφόσον δεν αποδειχτεί η νομιμότητα των εκτελούμενων εργασιών-κατασκευών θα συνταχτεί έκθεση αυτοψίας... Η συνέχιση θα επιτραπεί μόνο με νεότερο σήμα μας ανεξάρτητα αν σας π αρουσιαστεί οποιαδήποτε αδειοδότηση...». Α κολούθως, με το με αρ. πρωτ. 787/ έγγραφό του προς τη Διεύθυνση Μ εταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, το Τμήμα Πολεοδομίας του καθ ου Δήμου διαβίβασε στις ως άνω υπηρεσίες φωτογραφίες και σκαρίφημα των κατασκευών και διενεργούμενων εργασιών και ζήτησε να του γνωστοποιήσουν «... α) εάν είναι ενήμερες για την έναρξη υλοποίησης εργασιών και εάν οι αποφάσεις περί εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης του Προσαρτήματος 4 και χορηγήσεως άδειας εγκατάστασης Η/Μ της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών επέχουν άδεια εκσκαφών και χωματουργικών εργασιών στη θέση και έκταση που πραγματοποιούνται και δεν εκτελούνται για οποιαδήποτε εργασία δόμησης, β) εάν η βάση έδρασης που έχει κατασκευασθεί πλησίον της θέσης της σήραγγας έχει εγκριθεί και κατασκευάζεται για τις ανάγκες της εκμεταλλεύσεως και γ) εάν έχει δοθεί κάποια ειδική άδεια εγκατάστασης για τους προκατασκευασμένους οικίσκους. Εν όψει δε της έλλειψης επαρκών στοιχείων που να αποδεικνύουν τη νομιμότητα των εργασιών, ζητείται η άμεση απάντηση και γνω στοπ οίηση οποιω νδήποτε στοιχείω ν, εγκρίσεων, αδειών που μπορούν

11 Api9 u6 c 839/ να καταστήσουν δυνατό τον έλεγχο νομιμότητας των εργασιών...». Σε απάντηση του εγγράφου αυτού, η Διεύθυνση Μ εταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών με το Δ8/Γ/Φ. 12.7/οικ /2503/ έγγραφό της γνωστοποίησε στην ως άνω υπηρεσία ότι προς διερεύνηση των ερωτημάτων της μικτή επιτροπή αποτελούμενη από μηχανικούς της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών και της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας πραγματοποίησε, στις , αυτοψία στο εργοτάξιο Σκουριών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι εκτελούμενες εργασίες είναι σύμφωνες με τις χορηγηθείσες από την εν λόγω Διεύθυνση άδεια εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού και εγκρίσεις τεχνικών μελετών του υποέργου Σκουριών και του Προσαρτήματος 4 που αφορά ειδικότερα την μονάδα εμπ λουτισμού. Σύμφωνα με τις διαπ ισ τώ σεις της αυτοψίας οι εκτελεσθείσες μέχρι την ημέρα της αυτοψίας εργασίες, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά κατά κατηγορία, είναι σύμφωνες με την άδεια εγκατάστασης Η/Μ που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 158 του Μεταλλευτικού Κώδικα και το άρθρο 103 του Κανονισμού Μ εταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.), αποτελούν δε εργασίες διαμόρφωσης χώρων και εντάσσονται στην κατηγορία Α (κατασκευές έδρασης Η/Μ εξοπλισμού), ενώ οι προκατασκευασμένοι οικίσκοι (containers) είναι προσωρινά καταλύματα και αποθήκες εξυπηρέτησης των εργαζομένων και των εργασιών προπαρασκευής του μεταλλείου, τα οποία αποτελούν υποχρέωση του εκμεταλλευτή, κατά το άρθρο 7 παρ. 3 του Κ.Μ.Λ.Ε., για τα οποία δεν απαιτείται ειδική άδεια. Περαιτέρω, κατόπιν αλλεπάλληλων οχλήσεων του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη για τα ίδια κατά βάση ζητήματα (βλ. τα με αρ. πρωτ. 988/ , 1020/ , 1101/ έγγραφα της εν λόγω υπηρεσίας), η Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών με τα Δ 8-Α/Φ /14370/2725/ , Δ 8/Γ/Φ.12.7/15559/2901/ και Δ 8/Γ/Φ.12.7/18243/3378/ έγγραφά της επεσήμανε εκ νέου ότι ο χώρος των εκτελούμενω ν εργασιώ ν βρίσκεται

12 AoiOuoc 839/ ολόκληρος εντός των παραχωρήσεων μεταλλείων με αριθμούς 3, 20, 38, 39 και 40 και ότι όπως διαπιστώθηκε στην από αυτοψία τα εκτελούμενα έργα είναι έργα υπαίθριας έδρασης Η/Μ εξοπλισμού και δεν σχετίζονται με κτιριοδομικές κατασκευές, περιγράφονται δε πλήρως στην άδεια εγκατάστασης και τη σχετική μελέτη. 9. Επειδή, υπό τα εκτεθέντα νομικά και πραγματικά περιστατικά, το Τμήμα Πολεοδομίας προέβη στη διακοπή των εκτελούμενων εργασιώ ν εντός των μεταλλευτικών παραχωρήσεων της αιτούσας εταιρείας χω ρίς να αποδίδει συγκεκριμένη νομική πλημμέλεια στις άδειες, επί των οποίω ν οι εργασίες αυτές ερείδονται και είχαν άλλωστε εκδοθεί από άλλη διοικητική αρχή, και χωρίς να προσδιορίζει κάποιον συγκεκριμένο λόγο που επέτρεπε κατά νόμο τη διακοπή των εργασιώ ν αυτών, επικαλούμενο αορίστως την ύπαρξη αμφιβολιών ως προς τη νομιμότητά τους. Τούτο δε παρά το γεγονός ότι τελούσε σε γνώση όλων των εκδοθεισών εγκρίσεω ν και αδειών από την αρμόδια, κατά τη μεταλλευτική νομοθεσία, αρχή για την εκτέλεση των επίμαχων εργασιών, τις οποίες παραθέτει στο με αρ. πρωτ. 787/ έγγραφό του, με το οποίο ζήτησε σχετικές διευκρινίσεις από τις αρμόδιες κατά τη μεταλλευτική νομοθεσία υπηρεσίες (Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του Υ.Π.Ε.Κ.Α., Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος). Δεδομένου δε ότι, όπω ς επιβεβαιώ θηκε και από τη διενεργηθείσα αυτοψία υπαλλήλων τω ν αρμόδιω ν υπηρεσιών, ήτοι της Δ ιεύθυνσ ης Μ εταλλευτικών και Β ιο μ η χ α νικών Ορυκτών και της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας, βεβαιώθηκε ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες αφορούσαν στην έδραση του Η/Μ εξοπλισμού και είναι σύμφωνες με τη σχετικώς εκδοθείσα άδεια εγκατάστασης, και όχι σε εργασίες ανέγερσ ης των κτιριακών εγκα τα σ τά σεων, οι οποίες θα επακολουθήσουν, η προσβαλλόμενη πράξη, με την οποία το Τμήμα Πολεοδομίας διέταξε τη διακοπή νομίμως εκτελουμένων εργασιών βάσει αδείας χορηγηθείσης από την αρμόδια προς τούτο αρχή, έχει εκδοθεί αναρμοδίως, και πρέπει να ακυρω θεί για το λόγο αυτό π ου

13 A p ibuoc 839/ π ροβάλλεται βασίμως. 10. Επειδή, κατόπιν τούτων οι κρινόμενες αιτήσεις πρέπει να γίνουν δεκτές, ενώ παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως. Δ ι ά τ α ύ τ α Συνεκδικάζει τις κρινόμενες αιτήσεις. Δέχεται τις αιτήσεις αυτές. Ακυρώνει το υπ αριθ. 786/ σήμα του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Π ολεοδομίας του Δήμου Α ρισ τοτέλη Χ αλκιδικής, σύμφω να με το σκεπτικό. Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου. Επιβάλλει σε βάρος του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων που ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ για κάθε διάδικο. Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 21 Νοεμβρίου 2013 Η Π ρόεδρος του Ε ' Τμήματος Η Γραμματέας Ειρ. Δασκαλάκη / και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 5 Μ αρτίου Η Π ρόεδρος του Ε ' Τμήματος Η Γραμματέας / -.ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ^ g*f».

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.63234/19-12-12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εισηγήτρια Ελένη Μπούτου Λεµπέση Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ Στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής περιήλθε καταγγελία ανώνυμης εταιρείας( ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 11.09.2013 Α.Π.: 20379. ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών

ΑΘΗΝΑ, 11.09.2013 Α.Π.: 20379. ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ. 105 57,

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών YA2223 ΦEK122714/06/11 ΤΝΔΕΜΟ ΜΕΣΑΛΛΕΤΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Ο παρών ΚΜΛΕ αφιερώνεται σ όλους όσους πίστεψαν και με τον καθημερινό τους μόχθο, το επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόμενες διατάξεις, με τις οποίες συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΧΑΛΙΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Άρθρο 1 Άδειες εγκατάστασης 1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 8 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

1 . 4178/2013 «.» 174 .. .

1 . 4178/2013 «.» 174        .. . Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ Ν. 4178/2013 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.» (ΦΕΚ 174 Α ) ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο διαπίστωσης των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα