ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 19 Νοεµβρίου 1999 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ/6940 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης Ζηµιών Ταχ. /ναη : Ιπποκράτους Α Π Ο Φ Α Σ Η Ταχ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.Πίνιου Τηλέφωνο : FAX : TELEX : ΘΕΜΑ: ιαδικασία έκδοσης οικοδοµικών αδειών επισκευής κτιρίων που έχουν υποστεί ζηµιές από το σεισµό της 7 ης Σεπτεµβρίου 1999 σε περιοχές του Νοµού Αττικής. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 της από Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου του Προέδρου της ηµοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζηµιών εκ σεισµών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθµίσεως ετέρων τινών συναφών θεµάτων» που κυρώθηκε µε το Ν. 867/79 (ΦΕΚ Α'24). 2. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 (ΦΕΚ 203/Α/ ) ο οποίος κυρώνει την από Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου του Προέδρου της ηµοκρατίας, «περί αποκαταστάσεως ζηµιών εκ σεισµών 1981 και ρυθµίσεως ετέρων συναφών θεµάτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του Ν. 2412/96 «Μεταφορά αρµοδιοτήτων από το Υπουργικό Συµβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 123/Α/ ). 3. Τις υπ. αριθµ. οικ/3751/τπ 31/ , οικ/3992/ ΤΠ 31/ και οικ/4194/ ΤΠ 31/ Κοινές Αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και των Υφυπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµ. Έργων µε θέµα την αποκατάσταση των ζηµιών από το σεισµό της 7 ης Σεπτεµβρίου 1999 στο Νοµό Αττικής. 4. Το Π.. 69/1988 «Οργανισµός Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Έργων». 5. Την Κοινή Απόφαση 16α/04/773/ του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 6. Την οικ/5172/αζ5β/ Απόφαση για τον καθορισµό ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων, για τη σύνταξη των µελετών αποκατάστασης των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από το σεισµό της και την έκδοση των σχετικών οικοδοµικών αδειών.

2 2 7. Την κοινή απόφαση 17α/03/99/Φ.2.2.1/ (ΦΕΚ 1006/Β/ ) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε «Ανάθεση Αρµοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩ Ε στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩ Ε Χρίστο Βερελή και Θεόδωρο Κολιοπάνο». 8. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έχουν δηµιουργηθεί στους κατοίκους του Νοµού Αττικής που επλήγησαν από το σεισµό της 7 ης Σεπτεµβρίου ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Καθορίζουµε τη διαδικασία έκδοσης των οικοδοµικών αδειών επισκευής των κτιρίων που έχουν υποστεί ζηµιές από τους σεισµούς της σε περιοχές του Νοµού Αττικής. Ο φάκελος µελέτης επισκευής του βλαβέντος κτιρίου θα συµπληρωθεί σύµφωνα µε την ΥΑΣ/οικ/5172/ΑΖ5β/ Απόφαση, τα εγκεκριµένα για τις αντίστοιχες εργασίες Τιµολόγια εργασιών επισκευής κτιρίων για τις σεισµόπληκτες περιοχές, τις συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέροντος οργανισµού κτιρίων από οπλισµένο σκυρόδεµα µε βλάβες από σεισµό του ΟΑΣΠ Σεπτεµβρίου 1999, καθώς επίσης συµβουλευτικά τις συστάσεις για επισκευές κτιρίων βλαβέντων από σεισµό (έκδοση ΕΜΠ 1978) και τις κατευθυντήριες προδιαγραφές και οδηγίες για επισκευές κτιρίων µε βλάβες από σεισµό (Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ) του Υ Ε Κάθε δικαιούχος ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος ιδιοκτησίας/ων θα υποβάλλει µε αίτηση του στον αντίστοιχο Τοµέα Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων (ΤΑΣ) της περιοχής, εντός της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Α. ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση Ιδιοκτήτη 2. Επικυρωµένοι τίτλοι κυριότητας που να αποδεικνύουν την κυριότητα στο ακίνητο, εις διπλούν 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο εις διπλούν. Σε περίπτωση κατά τη οποίαν ο δικαιούχος δεν είναι κάτοχος νοµίµου τίτλου του ακινήτου και νέµεται αυτό κατά την τελευταία τουλάχιστον 20ετία, δύναται αν αποδεικνύει την κυριότητα επ' αυτού µε την υποβολή υπευθύνου δηλώσεως (του άρθρου 8 του Ν. 1599/86) εκ µέρους του καθώς και από µία υπεύθυνη δήλωση δύο µαρτύρων περί του ότι νέµεται το ακίνητο κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα των 20ετών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις να υποβληθούν εις διπλούν. Θα υποβληθεί επίσης αντίγραφο µερίδας του οικοπέδου από το υποθηκοφυλακείο. 4. Ο δικαιούχος θα πρέπει να δηλώνει µε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 πέραν των άλλων και: ότι δεν έχω πάρει από άλλο άτοκο δάνειο (το οποίο µου έχει χορηγηθεί εξαιτίας του σεισµού της που έπληξε κτίρια του νοµού Αττικής) από άλλο φορέα για το ίδιο ακίνητο, καθώς και την αναλογούσα σ' αυτό δωρεάν κρατική αρωγή. ότι θα διατηρήσω την κυριότητα του προς δανειοδότηση ακινήτου µου µέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής της δανειστικής σύµβασης. Επιθυµώ η δωρεάν κρατική αρωγή να µου δοθεί για το κτίριο µου που κρίθηκε κατεδαφιστέο µε το υπ'αρ... πρωτόκολλο κατεδάφισης (ΕΕ) ή την

3 ... έκθεση αυτοψίας κτίσµατος ευτεροβαθµίου ελέγχου και βρίσκεται στη... 3 Το υπόψη σεισµόπληκτο ακίνητο ήταν/δεν ήταν ασφαλισµένο στην... Ασφαλιστική Εταιρεία για ποσό... Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση ξεχωριστά. θα υποβάλλεται εις διπλούν και για κάθε ιδιοκτήτη 5. Φωτοτυπία δύο όψεων ταυτότητας ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας. 6. Έντυπο αυτοψίας δευτεροβάθµιας επιτροπής. Εάν δεν έχει εκδοθεί δελτίο αυτοψίας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86 ότι «για το υπ' όψιν κτίσµα δεν έχει εκδοθεί δελτίο δευτεροβάθµιου ελέγχου». 7. Οικοδοµική άδεια σεισµοπλήκτου κτιρίου. 8. Φωτογραφίες όψεων κτιρίου. 9. Στην περίπτωση κατά την οποία χορηγείται εφάπαξ το ποσό της στεγαστικής συνδροµής τότε κατατίθενται, τα παραστατικά που απαιτούνται για την αµοιβή Μηχανικού. Β. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Β1 Περιπτώσεις αποκατάστασης βλαβών τοπικού χαρακτήρα. Η µελέτη επισκευής περιλαµβάνει µόνο την επισκευή των στοιχείων του φέροντα οργανισµού που έχουν υποστεί βλάβες. Απαιτούνται επίσης 1. Στοιχεία από το φάκελο του κτιρίου (στατική µελέτη, αρχιτ. µελέτη κλπ.). 2. ηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης της µελέτης και της επίβλεψης. 3. ήλωση µελετητή Μηχανικού για τον τοπικό χαρακτήρα ζηµιών του κτιρίου. 4. Έντυπο καθορισµού ύψους αµοιβής Μελέτης και επίβλεψης Μηχανικού 5. Αποτύπωση της υπάρχουσας κατασκευής, κυρίως του δοµικού συστήµατος (γενική διάταξη Φ.Ο., διατοµές, οργανισµός πλήρωσης, σχηµατικές τοµές). 6. Αποτύπωση βλαβών στα σχέδια (φέροντα οργανισµού και σοβαρών βλαβών οργανισµού πλήρωσης). 7. Φωτογραφίες των βλαβέντων στοιχείων υπογεγραµµένες από τον ιδιώτη µηχανικό και ιδιοκτήτη. 8. Τεχνική έκθεση που θα περιλαµβάνει κρίση για τη συµπεριφορά της κατασκευής, τεχνικές παρατηρήσεις, ΠΙΘΑΝΑ αίτια βλαβών-ερµηνεία, περιγραφή των επεµβάσεων επισκευής µε αναφορά στα σχέδια λεπτοµερειών. 9. Σχέδια λεπτοµερειών των επισκευών. 10. Προµέτρηση- Προϋπολογισµός. Β2. Περιπτώσεις αποκατάστασης βλαβών γενικού χαρακτήρα 1. Για την αποκατάσταση βλαβών Γενικού χαρακτήρα απαιτείται επανυπολογισµός και ανασχεδιασµός του Φ.Ο. του κτηρίου µε τις διατάξεις του Αντισεισµικού Κανονισµού που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής αδείας και µε τις παραδοχές της αρχικής µελέτης. Απαιτούνται: 2. Στοιχεία από το φάκελο του κτιρίου (στατική µελέτη, αρχιτ. µελέτη κλπ.).

4 3. ηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης της µελέτης και της επίβλεψης. 4. ήλωση µελετητή Μηχανικού για τον γενικό χαρακτήρα των ζηµιών του κτιρίου 5. ηλώσεις αντισεισµικότητας και τήρησης συντελεστή σεισµικής επιβάρυνσης. 6. Έντυπο καθορισµού ύψους αµοιβής Μελέτης και επίβλεψης Μηχανικού 4 7. Αποτύπωση της υπάρχουσας κατασκευής, κυρίως του δοµικού συστήµατος (γενική διάταξη Φ.Ο., διατοµές, οργανισµός πλήρωσης, σχηµατικές τοµές). 8. Φωτογραφίες των βλαβέντων στοιχείων υπογεγραµµένες από τον ιδιώτη µηχανικό και ιδιοκτήτη. 9. Τεχνική έκθεση που θα περιλαµβάνει κρίση για τη συµπεριφορά της κατασκευής, τεχνικές παρατηρήσεις, ΠΙΘΑΝΑ αίτια βλαβών-ερµηνεία, συνοπτική περιγραφή τεχνικής επεµβάσεων µε αναφορά στα σχέδια λεπτοµερειών. 10. Αποτύπωση βλαβών στα σχέδια (φέροντα οργανισµού και σοβαρών βλαβών οργανισµού πλήρωσης). 11. Προµέτρηση - Προϋπολογισµός δαπάνης. 12. Μελέτη επισκευής / ενίσχυσης - Κατασκευαστικά σχέδια, σύµφωνα µε την Απόφαση 5172/ΑΖ5β/ του Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε. Β3. Περιπτώσεις επισκευής µη Φερόντων στοιχείων Εφ' όσον οι βλάβες περιορίζονται µόνον σε τοίχους πλήρωσης που παρουσιάζουν σοβαρές βλάβες, δεν συντάσσεται µελέτη επισκευής αλλά αποτυπώνονται στην κάτοψη του κτιρίου και περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση. Απαιτούνται επίσης: 1. Τεχνική έκθεση 2. ηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης της µελέτης και της επίβλεψης. 3. Αποτύπωση κτιρίου µε αποτυπωµένες τις βλάβες των τοίχων πλήρωσης. 4. Φωτογραφίες των βλαβέντων στοιχείων υπογεγραµµένες από τον ιδιώτη µηχανικό και ιδιοκτήτη. 5. Προµέτρηση- Προϋπολογισµός. Β4. Περιπτώσεις επισκευών κτιρίων χωρίς να ζητείται η χορήγηση στεγαστικής συνδροµές από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου. Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται µελέτη επισκευής, χωρίς να ζητείται η χορήγηση Στεγαστικής Συνδροµής από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου η δαπάνη επισκευής και η αµοιβή Μηχανικού θα προκύπτει µε εφαρµογή των Εγκεκριµένων Τιµολογίων του Υπουργείου, και θα εκδίδεται άδεια επισκευής από το ΤΑΣ. Οι αµοιβές των Μηχανικών στην περίπτωση αυτή θα καθορίζονται βάσει του προϋπολογισµού της µελέτης επισκευής. Β5. Περιπτώσεις επισκευών κτιρίων µε αυξηµένο σεισµικό συντελεστή. Αν οι ιδιοκτήτες ενός κτιρίου επιθυµούν την επί πλέον ενίσχυση του, µε επεµβάσεις µεγαλύτερες από αυτές που προκύπτουν βάσει των παραγράφων Β1 και Β2 πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον της αρχικής µελέτης που έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα πιο πάνω και νέα µελέτη επισκευής µε αυξηµένο σεισµικό συντελεστή. Η νέα µελέτη θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι παραδοχές του υπολογισµού, ο επιδιωκόµενος βαθµός

5 5 ενίσχυσης καθώς και το είδος των επεµβάσεων. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται από τον ΤΑΣ άδεια επισκευής για τις εργασίες επισκευής µε αυξηµένο σεισµικό συντελεστή που αναφέρονται στην µελέτη. Η Στεγαστική Συνδροµή που αναλογεί στην επισκευή στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από την αρχική µελέτη που έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τη παράγραφο Β1 και Β2 και όχι µε τη νέα µελέτη. Άδειες επισκευής µε αυξηµένο σεισµικό συντελεστή σεισµοπλήκτων κτιρίων χορηγούνται από τους ΤΑΣ και σε περίπτωση που υποβάλλεται µελέτη επισκευής που έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω χωρίς να ζητείται η χορήγηση Στεγαστικής Συνδροµής από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου. ΓΕΝΙΚΑ: Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των παραπάνω δικαιολογητικών και της µελέτης επισκευής, από τον Τ.Α.Σ., χορηγείται η άδεια επισκευής και εγκρίνεται ύψος δανείου ανάλογο µε τον εγκεκριµένο, από τον Τ.Α.Σ., προϋπολογισµό της µελέτης σύµφωνα µε τους όρους των ισχυουσών Τριµερών Υπουργικών Αποφάσεων για την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων των περιοχών που επλήγησαν από το σεισµό τα ισχύοντα Τιµολόγια Εργασιών Επισκευής οικ/5172/αζ5β/ και οικ/5273/αζ9β/ Απόφαση. Η άδεια επισκευής των κοινόκτητων και κοινοχρήστων του κτιρίου καθώς και των εσωτερικών τοίχων του διαµερίσµατος εκδίδεται στο όνοµα ενός ειδικού διαχειριστή ενώ ο καταµερισµός της Στεγαστικής Συνδροµής που αφορά τα ανωτέρω πραγµατοποιείται για κάθε ιδιοκτήτη διαµερίσµατος ανάλογα µε τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του επί του οικοπέδου και µε τις βλάβες των εσωτερικών τοίχων του διαµερίσµατος. Ο ειδικός διαχειριστής πρέπει να προσκοµίζει στον ΤΑΣ το πρακτικό της Γενικής Συνέλευση των ιδιοκτητών από το οποίο να προκύπτει η νόµιµη ανάδειξη του καθώς επίσης και τον πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας της πολυκατοικίας. Η υπηρεσία σε όλες τις περιπτώσεις ζηµιών πραγµατοποιεί επί τόπου αυτοψία παρουσία του µελετητή Μηχανικού και ελέγχει τις αναφερόµενες στην µελέτη επισκευής βλάβες. Συγκεντρωτική κατάσταση των οικοδοµικών αδειών επισκευής που εκδίδονται θα στέλνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από τους ΤΑΣ στους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς (ΙΚΑ, Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών), προκειµένου να µεριµνούν για την µετά την έκδοση των οικοδοµικών αδειών, είσπραξη των εισφορών τους. Οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παράσχουν οδηγίες στα κατά τόπους υποκαταστήµατα τους για την είσπραξη των εισφορών τους. Η αµοιβή των Μηχανικών θα κατατίθεται στην Τράπεζα κατά τη διαδικασία έκδοσης των οικοδοµικών αδειών επισκευής και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία η απόδειξη της Τράπεζας, Φ.Ε.Μ, κρατήσεις ΤΣΜΕ Ε µε την χορήγηση της δεύτερης δόσης του δανείου. Με την ισχύ της παρούσας παύει να ισχύει κάθε διάταξη άλλων προηγουµένων αποφάσεων που αντίκειται στις διατάξεις της. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

6 6 Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ.2 της από Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου που κυρώθηκε µε το Ν.1190/81. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ..Ε. 1. ΥΠΕΧΩ Ε/ΓΓ Ε α) Γρ. κ. Υφυπουργού ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ β) Γρ. κ. Γενικού Γραµµατέα 2. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: Αθηνών, Ανατ. Αττικής, υτ. Αττικής και Πειραιά ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Γρ κ Νοµάρχη Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3. Τ.Α.Σ. Αθηνών /ΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 4. Ν. Φιλαδέλφειας 5.Τ.Α.Σ. Ελευσίνας 6. Τ.Α.Σ. Πειραιά Γ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ 7. Άνω Λιοσίων 8. Τ.Α.Σ. Αχαρνών 9. Τ.Α.Σ. Περιστερίου 10. Τ.Α.Σ. Βιοµηχανίας 11.Γ.Α.Σ. Άνω Λιοσίων 12. Γ.Α.Σ. Ζεφυρίου 13. Γ.Α.Σ. Καµατερού 14. Γ.Α.Σ. Πετρούπολης 15. Γ.Α.Σ. Φυλής 16. ΓΑ.Σ. Αχαρνών και Θρακοµακεδόνων 17. Γ.Α.Σ. Κηφισιάς και Ν. Ερυθραίας 18. Γ.Α.Σ. Λυκόβρυσης και Μεταµόρφωσης 19. Γ.Α.Σ. Ελευσίνας, Μάνδρας και Μαγούλας 20. Γ.Α.Σ. Ασπροπύργου 21. Χαϊδαρίου 22. Γ.Α.Σ. Αγίων Αναργύρων 23. Γ.Α.Σ. Αµαρουσίου, Πεύκης και Χαλανδρίου 24. Γ.Α.Σ. Ιλίου 25. Γ.Α.Σ. Ηρακλείου 26. Γ.Α.Σ. Ν. Ιωνίας 27. Γ.Α.Σ. Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας 28. Γ.Α.Σ. Πειραιά, ραπετσώνας, Κερατσινίου και Αµπελακίων Σαλαµίνας 29. Γ.Α.Σ. Κορυδαλλού, Νίκαιας και Περάµατος 30. Γ.Α.Σ. Καλλιθέας, Μοσχάτου, Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Ταύρου 31. Γ.Α.Σ. Αγ. Βαρβάρας και Αιγάλεω 32. Γ.Α.Σ. Περιστερίου 33. Εθνικό Τυπογραφείο (για δηµοσίευση) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1. Τµήµα Αποκατάστασης Ζηµιών (4) 2. Τµήµα Προγραµµατισµού (4) 3. Χρον. Αρχ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Α.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Α.Ε. ^ 2? ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ Λ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΑΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Αθήνα 15 Οκτωβρίου 1999 Αρ. Πρωτ.:οικ/ 5140 /ΤΠ 32 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 5 Αυγούστου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 6952 /A321

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 5 Αυγούστου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 6952 /A321 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ11-Τ5Ξ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ 4274/A321

ΑΔΑ: ΒΛΛ11-Τ5Ξ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ 4274/A321 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 456 25 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ 1578/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συν δρομής για ανακατασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41783 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2867 12 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 4690 /Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΩ4691ΩΓ-ΗΡ8. Αριθ. Πρωτ. Ε41/45 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής.

ΑΔΑ: ΒΙΕΩ4691ΩΓ-ΗΡ8. Αριθ. Πρωτ. Ε41/45 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής. ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3180 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ 363 /A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης Υπουργική Απόφαση 8957/2004 «Απαιτούµενες Μελέτες, ικαιολογητικά και ιαδικασίες έκδοσης των Αδειών όµησης» (ΦΕΚ Β' 425/2.3.2004) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 251 13 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 7533 Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 . 4178/2013 «.» 174 .. .

1 . 4178/2013 «.» 174        .. . Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ Ν. 4178/2013 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.» (ΦΕΚ 174 Α ) ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο διαπίστωσης των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2011 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2011 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2011 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ σελ.1/75 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 2 Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ...7 2.1 ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 1. Στην εκτός σχεδίου περιοχή βιοµηχανικό κτίριο ή κτήριο γραφείωνκαταστηµάτων το οποίο έχει ανεγερθεί µε βάση οικοδοµική άδεια και έχει αλλάξει τη χρήση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41891 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2854 16 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57 120219 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής αδείας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) 2. Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα