ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ""

Transcript

1 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ Μ1 ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ Εισηγητής: Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΦΙΚΙΡΗΣ Ε. ΛΥΜΠΕΡΗΣ Τ. ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

2 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ Μ1 ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζεται η μελέτη και εκσκαφή των φρεάτων θεμελίωσης των δυτικών μεσοβάθρων (Μ1) της γέφυρας Βοτονοσίου. Τα φρέατα, διαμέτρου εκσκαφής 10.3 έως 13m και βάθους 30 έως 35m, διανοίχτηκαν σε απότομο πρανές του φλύσχη της Πίνδου με καλά γεωτεχνικά χαρακτηριστικά. Περιγράφεται η μελέτη των φρεάτων ώστε να φέρουν ασφαλώς τα φορτία της γέφυρας καθώς και η μελέτη διάνοιξής τους. Τελικώς παρουσιάζεται η εκσκαφή και η γεωλογική αποτύπωσή τους καθώς και τα εφαρμοσθέντα μέτρα υποστήριξης. 1. Η ΓΕΦΥΡΑ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γέφυρα Βοτονοσίου κατασκευάζεται στο τμήμα 3.2 της Εγνατίας οδού. Θα γεφυρώνει τον Ποταμό Μετσοβίτικο μετά από επίχωμα που θα κατασκευασθεί στην έξοδο της σήραγγας Ανθοχωρίου και θα εκτείνεται έως την είσοδο της σήραγγας Βοτονοσίου. Το μέγιστο άνοιγμα της γέφυρας, που θα κατασκευασθεί με τη μέθοδο της προβολοδόμησης, είναι 230m και βρίσκεται κοντά στο άνω όριο των δυνατοτήτων της μεθόδου. Το άνοιγμα αυτό υπερβαίνει τα ανοίγματα της γέφυρας Τατάρνας (196m) και του Ευρίπου (215m), θα είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα (πλην της γέφυρας Ρίου ανοίγματος 560m) και θα συγκαταλέγεται μεταξύ των 15 μεγαλυτέρων σε όλο τον κόσμο (απογραφή 1998). Το μέγιστο ελεύθερο ύψος των μεσοβάθρων ξεπερνά τα 50m. Μηκοτομές των δύο κλάδων της γέφυρας παρουσιάζονται στο Σχήμα 1. Τα μεσόβαθρα τοποθετούνται σε απότομα πρανή του Μετσοβίτικου. Για την ασφαλή θεμελίωση και την αποφυγή εκτεταμένων εκσκαφών μεγάλης κλίμακας, που θα δημιουργούσαν υπερβολικά υψηλά μόνιμα πρανή, επελέγη η λύση των φρεάτων που διανοίγονται κοντά στα πρανή και παρουσιάζονται στο Σχήμα 2. Αυτή η γειτονία με τα απότομα πρανή δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με την ευστάθεια της θεμελίωσης και αποτέλεσε αντικείμενο διεξοδικής μελέτης. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώθηκε στα μεσόβαθρα Μ1 που βρίσκονται στο Νότιο πρανές του Μετσοβίτικου, και ιδιαίτερα στο Μ1α που βρίσκεται πλησιέστερα προς το ποτάμι, λόγω της κατώτερης ποιότητας του φλύσχη στο αντέρεισμα αυτό. Η επάρκεια των φρεάτων αποδείχθηκε με αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους. Οι υποθέσεις της μελέτης όμως έπρεπε να επιβεβαιωθούν κατά την κατασκευή. Αυτό έγινε με τη συνεχή λεπτομερή καταγραφή της γεωλογικής δομής κατά την εκσκαφή των φρεάτων. Η εκσκαφή των φρεάτων Μ1 έγινε από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο του 2001 όπου και επιβεβαιώθηκε ότι οι υποθέσεις της μελέτης ήταν επαρκώς συντηρητικές. 2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ Στην ευρύτερη περιοχή της γέφυρας εμφανίζεται ο φλύσχης της γεωτεκτονικής ενότητας της Πίνδου. Ο φλύσχης αποτελείται, από κάτω προς τα πάνω, από μια ερυθρά πηλιτική ζώνη πάχους 60 m περίπου που ακολουθείται από μία ζώνη εναλλαγών ψαμμιτικών και ιλυολιθικών στρωμάτων πάχους 50 m και τέλος από μία ζώνη παχυστρωματωδών ψαμμιτών με πάχος Εισηγητής : Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 1 από 24 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001 Τ. ΚOΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, E. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

3 μεγαλύτερο από 200 m. Λόγω της έντονης λεπίωσης του Πινδικού φλύσχη, η παραπάνω στρωματογραφική σειρά επαναλαμβάνεται σε αλλεπάλληλα λέπια μεταβλητού πάχους με γενική διεύθυνση μετώπων ΒΒΔ-ΝΝΑ, δημιουργώντας μία πολύπλοκη δομή. Στην περιοχή της γέφυρας κυριαρχούν οι παχυστρωματώδεις ψαμμίτες. Πρόκειται για σχηματισμό με πάχος στρωμάτων κυμαινόμενο από 0.30 m έως και 5 m και παρεμβολές ιλυολιθικών ενστρώσεων πάχους λίγων mm μέχρι μερικών cm. Συχνά παρεμβάλλονται μεταξύ των ψαμμιτικών στρωμάτων ιλυολιθικά στρώματα όπως επίσης και στρώματα εναλλαγών ψαμμιτών και ιλυολίθων. Η αντικλινική δομή του αριστερού αντερείσματος και η πιθανή παρουσία ρήγματος κατά μήκος της κοίτης του Μετσοβίτικου δημιουργεί διαφοροποιημένες συνθήκες δομής στα δύο αντερείσματα. Η διεύθυνση κλίσης των στρωμάτων είναι και στα δύο αντερείσματα αντίρροπη προς τα πρανή, συμβάλλοντας έτσι στην ευστάθειά τους (Σχήμα 1). Στο δεξιό αντέρεισμα κυριαρχούν παχυστρωματώδεις ψαμμίτες με παράταξη ΒΔ-ΝΑ και κλίση αντίρροπη προς το φυσικό πρανές. Η στρώση παρουσιάζει γεωμετρικά στοιχεία Β:45 ο /041 ο, επιφάνειες μεγάλου μήκους (>20 m), τραχείες και ελαφρά αποσαθρωμένες κοντά στην επιφάνεια. Οι αρμοί των στρώσεων παρουσιάζουν άνοιγμα <0.1 mm και είναι συνήθως πληρωμένοι με ιλυολιθικό υλικό. Η ψαμμιτική βραχομάζα διατέμνεται από δύο συστήματα διακλάσεων που στη θέση έδρασης των μεσοβάθρων έχουν γεωμετρικά στοιχεία J1:78 o /308 o και J2:48 o /237 o. Τα εν λόγω συστήματα περιλαμβάνουν ασυνέχειες μικρού μήκους και ανοίγματος, με ελαφρά τραχείες και ελαφρά αποσαθρωμένες επιφάνειες, συνήθως πληρωμένες με ιλυολιθικό υλικό. Σε γενικές γραμμές ο ψαμμιτικός σχηματισμός παρουσιάζει ασθενή τεκτονισμό. Ο χαλαρός μανδύας που καλύπτει το ψαμμιτικό υπόβαθρο έχει πολύ μικρό πάχος και σε πολλά σημεία απουσιάζει εντελώς. Το αριστερό αντέρεισμα δομείται από εναλλαγές ψαμμιτών και ιλυολίθων, με κυριαρχία των ψαμμιτών. Από τα διαθέσιμα στοιχεία κατά τη φάση της μελέτης, τα στρώματα παρουσίαζαν παράταξη με διεύθυνση ΝΔ-ΒΑ και κλίση αντίρροπη προς το φυσικό πρανές, κατά τη μελέτη μετρήθηκε Β:15 Ο /318 Ο, επιφάνειες μεγάλου μήκους (>20 m), τραχείες και μέτρια αποσαθρωμένες. Οι αρμοί των στρώσεων παρουσίαζαν άνοιγμα <0.1 mm και ήταν συνήθως πληρωμένοι με ιλυολιθικό υλικό. Η βραχομάζα διατέμνεται από τρία συστήματα διακλάσεων που κατά τη φάση της μελέτης και στην περιοχή έδρασης των μεσοβάθρων Μ1 μετρήθηκαν ως J1:31 o /230 o, J2:84 o /209 o, και J3:84 o /291 o. Τα εν λόγω συστήματα περιλαμβάνουν ασυνέχειες μικρού μήκους και ανοίγματος, με τραχείες και αποσαθρωμένες επιφάνειες, συνήθως πληρωμένες με ιλυολιθικό υλικό. Τοπικά η δομή της βραχομάζας εμφανίζονταν αποδιοργανωμένη λόγω τεκτονικής καταπόνησης κυρίως εκεί όπου κυριαρχούσε ο ιλυόλιθος. Το πρανές καλύπτεται τοπικά από σημαντικού πάχους μανδύα. Η δομή του αντερείσματος, όπως χαρτογραφήθηκε κατά την κατασκευή, παρουσιάζεται σε επόμενο κεφάλαιο. Λόγω της σχετικώς μεγάλης υδροπερατότητας της βραχομάζας η αποστράγγιση της περιοχής γίνεται στα χαμηλότερα υψομετρικά σημεία, προς την κοίτη του Μετσοβίτικου. Εισηγητής : Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 2 από 24 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001 Τ. ΚOΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, E. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

4 Σχήμα 1: Γεωλογική μηκοτομή των κλάδων της γέφυρας Βοτονοσίου Εισηγητής : Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 3 από 24 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

5 Σχήμα 2: Διάταξη μεσοβάθρων Μ1 (α) Οριζοντιογραφία (β) Δυσμενέστερη διατομή φρέατος Μ1α (γ) Εγκάρσια διατομή των μεσοβάθρων Μ1 Εισηγητής : Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 4 από 24 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

6 3. ΤΑ ΜΕΣΟΒΑΘΡΑ Μ1α ΚΑΙ Μ1δ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Για την όρυξη των μεσοβάθρων Μ1 δημιουργήθηκε ένα ενιαίο επίπεδο μετά από εκσκαφή που δημιούργησε μόνιμα πρανή μέγιστου ύψους περίπου 20m. Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών διαπιστώθηκε ότι το εδαφικό κάλυμμα είχε τοπικά μεγάλο βάθος, γεγονός που οδήγησε σε συμπληρωματική γεωτεχνική έρευνα και εγκατάσταση οργάνων. Από τις μετρήσεις διαπιστώθηκε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν κατολισθητικές κινήσεις. Τα βάθρα θεμελιώνονται με φρέατα μεγάλης διαμέτρου. Για την όσο το δυνατόν καλύτερη έδραση των φρεάτων και την διατήρηση του επιθυμητού ελεύθερου ύψους στους στύλους των πυλώνων, το πακτωμένο τμήμα ξεκινά σε βάθος 10m από το επίπεδο των γενικών εκσκαφών. Αυτό εξασφαλίζεται με τη δημιουργία προ-φρεάτων. Το βάθρο Μ1α βρίσκεται πολύ κοντά στο απότομο πρανές. Αυτό, σε συνάρτηση με την γενική κλίση των στρώσεων από το Μ1δ προς το Μ1α, οδήγησε στην υιοθέτηση μεγαλύτερου βάθους για το Μ1α. Έτσι και τα δύο φρέατα απολήγουν εντός της ίδιας ψαμμιτικής ζώνης που εντοπίσθηκε από τις γεωτρήσεις και επιβεβαιώθηκε κατά την κατασκευή. Το Μ1α έχει προ-φρέαρ διαμέτρου εκσκαφής 13m και βάθους 10m ενώ το κυρίως φρέαρ έχει διάμετρο εκσκαφής 10.3m και βάθος 25m. Το Μ1δ έχει προ-φρέαρ διαμέτρου εκσκαφής 13m και βάθους 10m ενώ το κυρίως φρέαρ έχει διάμετρο εκσκαφής 10.3m και βάθος 20m. Η διάταξη των φρεάτων παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. Με βάση τα αποτελέσματα των γεωτρήσεων και τις αποτυπώσεις επιφανείας έγινε βραχομηχανική κατάταξη του φλύσχη σύμφωνα με το γεωλογικό δείκτη αντοχής GSI (Hoek, et. al. 1995, Hoek & Marinos (2000). Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε το τροποποιημένο κριτήριο Hoek & Brown (Hoek & Brown 1997) για να εκτιμηθούν οι παράμετροι αντοχής της βραχομάζας, θεωρούμενης ως συνεχούς ομογενούς μέσου. Πέραν του GSI, για την εφαρμογή του κριτηρίου Hoek & Brown απαιτείται η αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη του αδιατάρακτου βράχου σ c και ο συντελεστής m i. Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν στους ψαμμίτες και στις εναλλαγές ψαμμιτών με ιλυολίθους παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Παράμετροι κριτηρίου Hoek & Brown Ψαμμίτες Ψαμμίτες και Ιλυόλιθοι Παράμετρος άνω όριο κάτω όριο άνω όριο κάτω όριο σ c (Mpa) GSI m i Οι αντίστοιχες παράμετροι αντοχής που προέκυψαν και χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις συνεχούς μέσου δίνονται στον Πίνακα 2. Για τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν κατά κανόνα τα κάτω όρια των τιμών. Πίνακας 2: Παράμετροι διατμητικής αντοχής βάσει του κριτηρίου Hoek & Brown Εισηγητής : Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 5 από 24 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

7 Ψαμμίτες Ψαμμίτες και Ιλυόλιθοι Παράμετρος άνω όριο κάτω όριο άνω όριο κάτω όριο c (kn/m 2 ) φ ( ο ) Από τις δοκιμές διατμητικής αντοχής σε ασυνέχειες προέκυψε μεγάλο εύρος παραμέτρων. Για τις αναλύσεις ευστάθειας σφηνών λήφθηκε συντηρητικά ότι η διατμητική αντοχή κυμαίνεται από c =0 και φ =25 ο έως c =0 και φ =35 ο στην περίπτωση στρώσεως ψαμμίτη ψαμμίτη και από c =0 και φ =13 ο έως c =0 και φ =20 ο στην περίπτωση στρώσεως ψαμμίτη ιλυολίθου. Για τις φυσικές ασυνέχειες ιλυολίθου η διατμητική αντοχή κυμαίνεται από c =0 και φ = 13 o έως c =0 και φ =20 ο. Τέλος, για την περίπτωση ασυνεχειών σε σχηματισμούς εναλλαγών ψαμμιτών ιλυολίθων το εύρος της διατμητικής αντοχής φυσικών ασυνεχειών εκτιμήθηκε ότι ήταν από c =0 και φ =20 ο έως c =0 και φ =30 ο. Το μέτρο παραμορφωσιμότητας της βραχομάζας προσδιορίσθηκε λαμβάνοντας υπόψη i) τα αποτελέσματα των επιτόπου δοκιμών ντιλατομέτρου που εκτελέσθηκαν σε διάφορα βάθη στη γεώτρηση του φρέατος Μ1α, ii) χρησιμοποιώντας διεθνώς παραδεκτές εμπειρικές σχέσεις (Hoek & Brown, 1997) και iii) το μέτρο παραμορφωσιμότητας όπως αυτό προέκυψε από τις εργαστηριακές δοκιμές σε δοκίμια συμπαγούς πετρώματος. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το εύρος διακύμανσης του μέτρου παραμορφωσιμότητας για τους τρεις ανωτέρω διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού του. Για τις αναλύσεις έγινε παραδοχή άνω ορίου 4.0MPa και κάτω ορίου 1.5MPa. Πίνακας 3: Εκτίμηση μέτρου παραμορφωσιμότητας Μέτρο παραμορφωσιμότητας, GPa Μέθοδος υπολογισμού Ψαμμίτες Εναλλαγές Ψαμμιτών Ιλυολίθων άνω όριο κάτω όριο άνω όριο κάτω όριο Ντιλατομετρήσεις Εμπειρική σχέση* Εργαστηριακώς GSI 10 σ c * E = (Hoek & Brown, 1997) 4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ Οι φορτίσεις των μεσοβάθρων υπολογίσθηκαν από τη στατική μελέτη με υπόθεση πλήρους πακτωμένης θεμελίωσης. Με τους κρίσιμους συνδυασμούς αυτών των φορτίσεων έγιναν οι γεωτεχνικές αναλύσεις από όπου προέκυψε μια αρχική ομάδα ελατηριακών σταθερών. Αυτές οι σταθερές στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν στη στατική μελέτη για την εξαγωγή μιας βελτιωμένης ομάδας φορτίσεων. Αυτές ελέγχθηκαν πάλι στις γεωτεχνικές αναλύσεις και με διαδοχικούς ελέγχους εξήχθησαν οι τελικές ελατηριακές σταθερές. Εισηγητής : Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 6 από 24 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

8 Χρησιμοποιήθηκαν τρεις γενικοί τύποι υπολογισμών. Πρώτον χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της οριακής ισορροπίας, με ένα μοντέλο που κατασκευάσθηκε ειδικά για την εκτίμηση της ευστάθειας της σφήνας που δημιουργείται μεταξύ του δυσμενέστερου φρέατος θεμελίωσης (Μ1α) και του πρανούς. Δεύτερον χρησιμοποιήθηκαν αναλυτικές και ημι-εμπειρικές μέθοδοι για την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των φρεάτων θεμελίωσης καθώς και των αναμενομένων μετακινήσεων υπό τα φορτία της γέφυρας. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων για την εκτίμηση τόσο της γενικότερης ευστάθειας υπό την φόρτιση της γέφυρας όσο και των προκαλουμένων παραμορφώσεων των φρεάτων. Οι δύο τελευταίες μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν και για τον υπολογισμό των ελατηριακών σταθερών. 4.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Για τον έλεγχο της σφήνας που δημιουργείται μεταξύ του φρέατος θεμελίωσης και του πρανούς κατασκευάσθηκε ειδικό μοντέλο βασισμένο σε αρχές οριακής ισορροπίας. Το μοντέλο αυτό εξετάζει την ευστάθεια έναντι ολίσθησης επί ενός επιπέδου στρώσεως, υποθέτοντας ότι απαρτίζεται από ασθενή ιλυόλιθο, και έναντι ανατροπής περί το σημείο που η επιφάνεια αυτή τέμνει το φυσικό πρανές. Η μόρφωση του μοντέλου παρουσιάζεται στο Σχήμα 3. Στο μεσόβαθρο Μ1α υπετέθη ότι η κλίση των στρώσεων είναι 15 ο και η αντοχή της c = 0 και φ = 15 ο. Για τον υπολογισμό της πλευρικής αντίστασης της τρισδιάστατης σφήνας υπετέθη ότι η διατμητική αντοχή της βραχομάζας είναι c = 0 και φ = 35 ο. Οι παραδοχές αυτές είναι δυσμενείς και τα αποτελέσματα είναι συνεπώς συντηρητικά. Οι συντελεστές ασφαλείας που προέκυψαν για τις δυσμενέστερες φορτίσεις κατά τη φάση λειτουργίας, λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών και κατά το σεισμό είναι αποδεκτοί και παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 4. Πίνακας 4: Συντελεστής ασφαλείας Μεσοβάθρου Μ1α Δυσμενής διατομή 5 Φορτική κατάσταση Θερμοκρασιακές μεταβολές FS Ολίσθηση Ανατροπή Λειτουργία -* -* Σεισμός *Δεν δημιουργείται δυνατότητα ολίσθησης ή ανατροπής της σφήνας διότι οι ροπές και οι δυνάμεις κατευθύνονται προς το εσωτερικό του πρανούς. Εισηγητής : Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 7 από 24 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

9 l1 β l ho h1 h lb l2 α Σχήμα 3: Μοντέλο οριακής ισορροπίας για έλεγχο ευστάθειας μεγάλων σφηνών 4.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙ-ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΦΟΡΤΙΑ Υπολογίσθηκε η φέρουσα ικανότητα κάθε φρέατος με δύο μεθόδους. Η πρώτη μέθοδος ήταν του Ladanyi (1977) βασισμένη στις αρχές των Rosenberg & Journeaux (1976). Η δεύτερη ήταν αυτή που περιγράφεται από τον Wyllie (1999). Οι υπολογισμοί έδειξαν ότι οι αναπτυσσόμενες διατμητικές τάσεις στις παρειές του φρέατος καθώς και οι ορθές τάσεις στον πυθμένα υπολείπονται σημαντικά των αντίστοιχων αντοχών της βραχομάζας. Η μέθοδος Wyllie (1999) χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των κατακόρυφων ελατηριακών σταθερών των φρεάτων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 5. Η φέρουσα ικανότητα εμπεριέχει συντελεστή ασφαλείας 2 για την πλευρική τριβή και 3 για την αντίσταση αιχμής. Πίνακας 5: Μέθοδος Wyllie Φέρουσα ικανότητα και υποχωρήσεις Εισηγητής : Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 8 από 24 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

10 Φρέαρ Φέρουσα ικανότητα (ΜΝ) Επιβαλλόμενο φορτίο (ΜΝ) Υποχώρηση υπό το επιβαλλόμενο φορτίο (m) Κατακόρυφο ελατήριο MN/m Άνω όριο Μ1α Κάτω όριο Άνω όριο Μ1δ Κάτω όριο ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΙ ΡΟΠΗ Για τον έλεγχο σε οριζόντια φορτία και ροπή χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του Randolph (1981) όπως παρουσιάζεται από τον Bell (1992). Η μέθοδος αυτή υποθέτει οριζόντιο έδαφος στο οποίο έχει τοποθετηθεί φρέαρ διαμέτρου Β και βάθους D στην κεφαλή του οποίου ασκείται οριζόντια δύναμη Η και ροπή Μ. Η υπόθεση είναι προφανώς μη ακριβής για το φρέαρ Μ1α και τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν ενδεικτικώς. Οι υπολογισθείσες οριζόντιες μετακινήσεις και στροφές των κεφαλών των φρεάτων ήταν πολύ μικρές. Οι οριζόντιες μετακινήσεις κυμαίνονταν από 1.4 έως 3.3 mm ενώ οι στροφές κυμαίνονταν από ο έως ο. Επίσης ελέγχθηκε χωριστά η απόκριση σε οριζόντια δύναμη και σε ροπή. Το οριζόντιο ελατήριο κυμαίνονταν από έως MN/m ενώ το στροφικό ελατήριο κυμαίνονταν από έως MN/rad. 4.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Για τον έλεγχο της ευστάθειας των πρανών επί των οποίων θεμελιώνονται τα βάθρα, υπό τη δράση των φορτίων της γέφυρας, και τον υπολογισμό ελατηριακών σταθερών έγιναν αναλύσεις με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Η/Υ PLAXIS v.7.1 που έχει δημιουργηθεί ειδικά για την ανάλυση γεωτεχνικών προβλημάτων. Οι αναλύσεις έγιναν σε δύο διαστάσεις με υπόθεση επίπεδης παραμόρφωσης (plane strain). Τα βάθρα, τα φρέατα θεμελίωσης και το έδαφος θεμελίωσης είναι εξόχως τρισδιάστατα. Για την μετατροπή και έλεγχο του τρισδιάστατου προβλήματος σε δύο διαστάσεις έγιναν ορισμένες απλουστευτικές παραδοχές. Οι συντηρητικές αυτές παραδοχές ήταν ότι [α] στο επίπεδο ελέγχου το πάχος του φρέατος υπετέθη ίσο με την διάμετρο, δηλαδή 10 m, [β] τo πλάτος του πυλώνα επί του οποίου έγινε αναγωγή των φορτίων θεωρήθηκε ότι είναι 8 m και έτσι οι δυνάμεις και ροπές εντός του επιπέδου της ανάλυσης διαιρέθηκαν διά 8 και [γ] δεν λαμβάνεται υπόψη η ευεργετική επίδραση των άκρων στην τρίτη διάσταση. Ανά ζεύγος μεσοβάθρων εξετάσθηκαν τέσσερις γεωμετρίες: o Κατά μήκος του άξονα του τεχνικού στον αριστερό κλάδο o Κατά μήκος του άξονα του τεχνικού στο δεξιό κλάδο o Εγκάρσια προς τον άξονα της Ε.Ο. Εισηγητής : Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 9 από 24 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

11 o Κατά μήκος της δυσμενέστερης ακτινικής διατομής του πλησιέστερου στο πρανές βάθρου. Αναλύσεις έγιναν για τις δυσμενέστερες φορτίσεις λειτουργίας και σεισμού. Ενδεικτικά αποτελέσματα των αριθμητικών αναλύσεων στην εγκάρσια τομή των φρεάτων καθώς και στη δυσμενέστερη διατομή του φρέατος στο απότομο πρανές παρουσιάζονται στα Σχήματα 4 & 5. Ελέγχθηκαν οι προκαλούμενες μετακινήσεις καθώς και ο συντελεστής ασφαλείας έναντι αστοχίας του φρέατος. Ο συντελεστής ασφαλείας στο PLAXIS υπολογίζεται ως ο λόγος της υπάρχουσας διατμητικής αντοχής προς την διατμητική αντοχή που δίδει αστοχία (FS = 1.0). Αυτό επιτυγχάνεται με σταδιακή μείωση των δύο συντελεστών της διατμητικής αντοχής c και tanφ έως ότου δημιουργηθεί αστοχία, ανιχνεύοντας παράλληλα τις μετακίνησεις ορισμένων κρισίμων σημείων του φορέα ώστε να ελέγχεται η γενική ευστάθεια της κατασκευής και όχι αυτή κάποιου επουσιώδους στοιχείου (π.χ. ενός μικρού απότομου αναβαθμού). Οι συντελεστές ασφαλείας για τη δυσμενέστερη ακτινική διατομή R5 του φρέατος Μ1α (Σχήμα 2) με τις δυσμενέστερες φορτίσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. Πίνακας 6: Συντελεστές ασφαλείας φρεάτων με το PLAXIS v.7.1 Φρέαρ Μ1α Κατάσταση λειτουργίας Συντελεστής ασφαλείας Θερμοκρασιακές Σεισμός μεταβολές Κάτω όριο Άνω όριο Κάτω όριο Άνω όριο Διατομή R5 Ευνοϊκή φόρτιση Έγινε επίσης ένας μεγάλος αριθμός αναλύσεων με στόχο την εκτίμηση των αναμενόμενων μετακινήσεων στις κεφαλές των βάθρων. Οι μετακινήσεις και στροφές που υπολογίσθηκαν παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 7. Επειδή οι υπολογισθείσες μετακινήσεις ήταν πολύ μικρές με τα φορτία λειτουργίας εξετάσθηκε ως ακραία περίπτωση μόνον η περίπτωση της σεισμικής φόρτισης. Έτσι έγιναν 18 συνολικά αναλύσεις ανά ζεύγος μεσοβάθρων ως ακολούθως: Εγκάρσια στον άξονα του τεχνικού (Υ-Υ) με το άνω όριο και με το κάτω όριο των παραμέτρων εδάφους. Για το βάθρο του αριστερού κλάδου κατά Χ-Χ με το άνω και κάτω όριο των παραμέτρων. Για το βάθρο του δεξιού κλάδου κατά Χ-Χ με το άνω και κάτω όριο των παραμέτρων. Όλες οι αναλύσεις έγιναν αρχικά με την υπόθεση ότι το έδαφος είναι ουδέτερο, δηλαδή δεν εφαρμόσθηκε στο έδαφος σεισμικός συντελεστής. Στη συνέχεια επαναλήφθηκαν με σεισμικούς συντελεστές για δύο περιπτώσεις: α) με κατακόρυφη σεισμική συνιστώσα προς τα άνω και (β) προς τα κάτω. Η οριζόντια συνιστώσα ελήφθη πάντα με κατεύθυνση προς το πρανές. Εισηγητής : Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 10 από 24 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

12 (α) (β) Σχήμα 4: Αριθμητικές αναλύσεις με το πρόγραμμα PLAXIS σε εγκάρσια τομή των μεσοβάθρων Μ1. α) Ισοτιμές οριζοντίων μετακινήσεων και β) Ισοτιμές σχετικών διατμητικών τάσεων (relative shear stresses) Εισηγητής : Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 11 από 24 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

13 (α) (β) Σχήμα 5: Αριθμητικές αναλύσεις με το πρόγραμμα PLAXIS στη δυσμενέστερη τομή του μεσοβάθρου Μ1α. α) Ισοτιμές οριζοντίων μετακινήσεων και β) Ισοτιμές σχετικών διατμητικών τάσεων (relative shear stresses) Εισηγητής : Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 12 από 24 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

14 Πίνακας 7: Προκαλούμενες μετακινήσεις λόγω επιβολής φορτίων γέφυρας Φρέαρ Παράμετροι εδάφους Σεισμικοί Κατακόρυφη Πλευρική Στροφή συντελεστές υποχώρηση μετακίνηση εντός του εδάφους (mm) (mm) ( ) Μ1α άνω όριο χωρίς σεισμό με σεισμό κάτω όριο χωρίς σεισμό με σεισμό Μ1δ άνω όριο χωρίς σεισμό με σεισμό κάτω όριο χωρίς σεισμό με σεισμό Για την εκτίμηση των ελατηριακών σταθερών έγινε νέα σειρά αναλύσεων ανά μεσόβαθρο όπου επιβλήθηκαν μεμονωμένα κατακόρυφα φορτία, οριζόντια φορτία και ροπές. Τα φορτία που επιβλήθηκαν ήταν προσεγγιστικά ίσα με τα μεγαλύτερα φορτία που θα επιβληθούν στην θεμελίωση λόγω σεισμού. Για όλα τα φορτία πλην των ροπών εξετάσθηκαν δύο ενδεχόμενα για την φόρτιση του εδάφους (α) χωρίς επιβολή ισοδύναμων σεισμικών συντελεστών και (β) με χρήση σεισμικών συντελεστών. Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα για την περίπτωση που το έδαφος είναι ουδέτερο, δηλαδή δεν επιβάλλεται σεισμικός συντελεστής. Πίνακας 8: Ελατηριακές σταθερές, ουδέτερο έδαφος Φρέαρ Ελατηριακή σταθερά K Χ GN/m K Y GN/m K Z GN/m K ΦX GN/rad K ΦΥ GN/rad άνω κάτω άνω κάτω άνω κάτω άνω κάτω άνω κάτω Μ1α Μ1δ ΕΚΣΚΑΦΗ ΦΡΕΑΤΩΝ Εισηγητής : Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 13 από 24 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

15 5.1 ΜΕΛΕΤΗ Για τη μελέτη εκσκαφής χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία δομής της βραχομάζας του Κεφαλαίου 2 και τα γεωτεχνικά στοιχεία που παρουσιάσθηκαν στο Κεφάλαιο 3. Η ευστάθεια των τοιχωμάτων των φρεάτων ελέγχθηκε με δύο τρόπους που αντιμετώπισαν δύο διαφορετικούς μηχανισμούς πιθανών αστοχιών. Ο πρώτος εξέτασε την βραχομάζα ως συνεχές μέσο ενώ ο δεύτερος ως ένα υλικό που διακόπτεται από τις οικογένειες των ασυνεχειών. Το κάτω πιθανό όριο της αντοχής της βραχομάζας είναι περίπου ίσο με το μέγιστο κατακόρυφο φορτίο που αναπτύσσεται στο βάθος των φρεάτων. Έτσι σύμφωνα με θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις (π.χ., Hoek, 1999) τα τοιχώματα των φρεάτων θα παρουσιάσουν μικρή σύγκλιση και θα ισορροπήσουν. Έτσι ο κρίσιμος μηχανισμός είναι αυτός της δημιουργίας σφηνών. Ενδεικτική επεξεργασία των δεδομένων των ασυνεχειών με το πρόγραμμα DIPS παρουσιάζεται στο Σχήμα 6, από όπου προέκυψαν οι βασικές επιφάνειες αδυναμίας (στρώση Β και τρεις οικογένειες ασυνεχειών J1, J2 και J3) που παρουσιάσθηκαν και στο Κεφάλαιο 2. Η δημιουργία σφηνών και τα απαιτούμενα μέτρα σταθεροποίησης εξετάσθηκαν με το πρόγραμμα UNWEDGE του Rock Engineering Group. Επειδή το UNWEDGE επεξεργάζεται μόνο τρία επίπεδα αδυναμίας κάθε φορά, ενώ στην περίπτωσή μας υπάρχουν τέσσερα, έγιναν τέσσερις αναλύσεις για όλους τους συνδυασμούς των επιπέδων. Εξετάσθηκαν χωριστά τα προ-φρέατα με διάμετρο 13m και τα Σχήμα 6: Στερεογραφική προβολή στρώσεων και ασυνεχειών στη θέση των μεσοβάθρων Μ1. Εισηγητής : Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 14 από 24 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

16 (α) Προ-φρέατα (d=13m), Συνδυασμός B-J1-J3 (β) Προ-φρέατα (d=13m), Συνδυασμός J1-J2-J3 Σχήμα 7: Τυπικά αποτελέσματα προγράμματος Η/Υ UNWEDGE Εισηγητής : Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 15 από 24 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

17 κυρίως φρέατα με διάμετρο 10.3m. Ο Πίνακας 9 παρουσιάζει συνοπτικά τις διάφορες αναλύσεις. Είναι εμφανές ότι χωρίς μέτρα υποστήριξης ολισθαίνουν πολλές σφήνες. Στο Σχήμα 7 παρουσιάζονται ενδεικτικώς οι δημιουργούμενες σφήνες για συνδυασμoύς B-J1-J3 και J1-J2-J3. Τα μέτρα προστασίας που σχεδιάσθηκαν για την άμεση υποστήριξη των παρειών των φρεάτων Μ1 ήταν τα ακόλουθα: Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε δύο στρώσεις συνολικού πάχους 15 cm Δομικό πλέγμα Τ131 Αγκύρια πλήρους πάκτωσης Φ25, S500, 16 τεμάχια ανά βήμα 2.5 m. Πίνακας 9: Μεσόβαθρα Μ1 Αποτελέσματα αναλύσεων UNWEDGE Συνδυασμός Διάμετρος Δυσμενέστερη Συντελεστής ασφαλείας Παρατηρήσεις επιπέδων αδυναμίας B-J1-J2 B-J2-J3 B-J1-J3 J1-J2-J3 B-J1-J2 B-J2-J3 B-J1-J3 J1-J2-J3 φρέατος (m) σφήνα #1 #6 #6 #6 #1 #6 #6 #6 Χωρίς μέτρα Με μέτρα υποστήριξης Mη πιθανή Μη πιθανή Η εκσκαφή των φρεάτων προβλέφθηκε να γίνει με ελεγχόμενες ανατινάξεις έτσι ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή διαταραχή στην περιβάλλουσα βραχομάζα και ειδικώτερα στα φρέατα που βρίσκονται πολύ κοντά στα πρανή. Η προβλεπόμενη μέθοδος ήταν αυτή της απαλής μετάτμησης (smooth blasting) με μικρό κάθε φορά βάθος διάτρησης και ανατίναξης. Η μέθοδος αυτή προβλέπει αρχικά την δημιουργία μικρού κώνου στο κέντρο του φρέατος και με διαδοχικές εκρήξεις την χαλάρωση του υπολοίπου φρέατος με τελευταία την ανατίναξη των διατρημάτων στην περίμετρο. 5.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Κατά τη διάρκεια της κατασκευής έγινε λεπτομερής καταγραφή της γεωλογικής δομής των παρειών των φρεάτων. Τα γεωλογικά δεδομένα που συλλέχθηκαν βρίσκονται σε συμφωνία με τις υποθέσεις της μελέτης και με τα ευρήματα των ερευνητικών γεωτρήσεων. Ο φλύσχης στα μεσόβαθρα δομείται από ψαμμίτες και ιλυόλιθους. Οι ψαμμίτες αποτελούν τον κυρίαρχο λιθολογικό σχηματισμό και εμφανίζονται μεσο-παχυστρωματώδεις, ενώ οι ιλυόλιθοι παρουσιάζουν λεπτοστρωματώδη εσωτερική δομή και παρεμβάλλονται είτε με τη μορφή λεπτών ενδιαστρώσεων είτε παχύτερων οριζόντων. Από τον τρόπο κυρίως που εναλλάσσονται οι παραπάνω λιθολογίες (πάχος και συχνότητα εναλλαγών) πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός των πετρωμάτων στους γεωλογικούς σχηματισμούς Α έως Ε που παρουσιάζονται στα Σχήματα 8 & 9. Οι σχηματισμοί παρουσιάζουν γενική διεύθυνση κλίσεως προς ΒΒΔ ( ο ) με κλίσεις 8-14 ο (μέση τιμή 11 ο /345 ο ) επιτρέποντας την παρατήρησή τους και στα δύο φρέατα (εκτός του σχηματισμού Δ) γεγονός που υποδηλώνει τη μεγάλη πλευρική τους συνέχεια (>30 m). Στο Μ1α Εισηγητής : Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 16 από 24 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

18 οι σχηματισμοί συναντώνται σε χαμηλότερα επίπεδα επειδή βρίσκεται βορείως του Μ1δ. Από τις μετρήσεις επιφανείας κατά τη μελέτη είχαν υποτεθεί για τη στρώση 15 ο /318 ο, που βρίσκεται σε πολύ καλή συμφωνία με την πραγματικότητα. Οι αναλύσεις για την ευστάθεια των φρεάτων με το μοντέλο οριακής ισορροπίας επαναλήφθηκαν με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Κατά τη διάνοιξη δεν παρατηρήθηκε σημαντική παρουσία νερού παρά μόνο υγρασία που εντείνονταν κατά τις βροχοπτώσεις. Βάσει της αποτύπωσης, ο επικρατέστερος γεωλογικός σχηματισμός που συναντήθηκε ήταν ο ψαμμίτης σε ποσοστό 70% περίπου και κατηγορίας GSI 37 έως 55, ο ιλυόλιθος σε ποσοστό 15% περίπου και εύρους διακύμανσης GSI από 27 έως 37 και οι εναλλαγές σε ποσοστό επίσης περίπου 15% και GSI από 35 έως 43. Η συνολική εικόνα της βραχομάζας κυμαίνεται μεταξύ των κατηγοριών Β και C (τιμές GSI από 40 έως 50) σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των Hoek & Marinos (2000). Υιοθετώντας μια μείωση των τιμών σ c και m i για τον ψαμμίτη της τάξεως του 20% και χρησιμοποιώντας τις πλήρεις τιμές σ c και m i για τις εναλλαγές ιλυολίθου - ψαμμίτη, προκύπτουν οι τιμές του Πίνακα 10: Πίνακας 10: Παράμετροι κριτηρίου Hoek Brown από τα στοιχεία κατασκευής Ψαμμίτης σ c ψαμ =48Μpa GSI ψαμ =46 m i ψαμ = 15 Εναλλαγές ψαμμίτη ιλυολίθου σ c εναλ =20Μpa GSI εναλ =39 m i εναλ = 9 Χρησιμοποιώντας στατιστική επεξεργασία προκύπτουν οι χαρακτηριστικές τιμές σ c =39Μpa, GSI = 43 και m i = 13. Εφαρμόζοντας το κριτήριο Hoek-Brown προκύπτει για επίπεδο τάσεων 700KPa τιμή φ 50 ο και c=430κpa που είναι σαφώς μεγαλύτερες από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στη σχετική μελέτη. Τέλος, το μέτρο παραμορφωσιμότητας που προκύπτει από την εμπειρική σχέση των Hoek Brown (1997) για σ C =39MPa και GSI 43 προκύπτει Ε=4.16Gpa πολύ κοντά στο άνω όριο των 4GPa που διερευνήθηκε στη μελέτη και σαφώς μεγαλύτερο από το κάτω όριο των 1.5GPa. Στα Σχήματα 10 και 11 παρουσιάζονται η γεωμετρία των φρεάτων, όπως διανοίχτηκαν, και τα μέτρα υποστήριξης που εφαρμόσθηκαν. Στην κεφαλή των προ-φρεάτων κατασκευάστηκαν περιμετρικά προστατευτικά τοιχία ύψους 1.6m, ενώ για τη σκυροδέτηση των τοιχίων χρησιμοποιήθηκε μεταλλότυπος στην εσωτερική πλευρά, στηριγμένος σε δύο πλαίσια ΗΕΒ140. Εκτός της εφαρμογής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος και του μεταλλικού πλέγματος Τ131 που προβλέπονταν από τη μελέτη τοποθετήθηκαν επίσης μεταλλικά πλαίσια ΗΕΒ140 συνδεδεμένα μεταξύ τους με διαδοκίδες ΙΡΒ 80. Οι αποστάσεις των πλαισίων ήταν 1.2m περίπου στα προ-φρέατα και 1.7m περίπου στα κυρίως φρέατα. Πριν τη έναρξη της εκσκαφής των προ-φρεάτων έγινε κατακόρυφη περιμετρική προρηγμάτωση. Τα κυρίως φρέατα διανοίχτηκαν σε δύο στάδια, κάθε στάδιο καταλάμβανε το μισό φρέαρ. Της διάνοιξης του κάθε σταδίου προηγήθηκε περιμετρική προ-ρηγμάτωση ή περιμετρική γραμμική διάτρηση. Τα τοιχώματα του κάθε σταδίου δεν ήταν απαραιτήτως κατακόρυφα όπως παρουσιάζεται στα Σχήματα 10 και 11. Εισηγητής : Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 17 από 24 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

19 Στο Σχήμα 12 παρουσιάζονται φωτογραφίες από την κατασκευή ενώ στο Σχήμα 13 παρουσιάζονται οι τελικές παρειές των ολοκληρωμένων φρεάτων. Στα φρέατα τοποθετήθηκαν όργανα για τον έλεγχο των εσωτερικών παραμορφώσεων και τάσεων καθώς και την παρακολούθηση των εξωτερικών μετακινήσεων των βάθρων αλλά και της βραχομάζας. 6. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η προμελέτη της γέφυρας Βοτονοσίου έγινε από τη ΔΟΜΗ ΟΕ. Η γεωλογική προμελέτη έγινε από το γραφείο Π. Πατζαρτζή. Η οριστική μελέτη της γέφυρας Βοτονοσίου έγινε από την ΔΟΜΗ Ο.Ε. με συνεργάτες για την γεωλογική και γεωτεχνική μελέτη την ΕΔΑΦΟΣ ΕΠΕ. Ο κ. U. Hegg της Lombardi Italia, ήταν σύμβουλος θεμελιώσεων. Η κατασκευή της γέφυρας πραγματοποιείται από την Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΒΑΞ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ&ΤΕ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. Η συνεργασία όλων των ανωτέρω υπήρξε ιδιαιτέρως επικοδομητική. Ευχαριστούμε τέλος την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ για την εμπιστοσύνη της και την επιτυχημένη συνεργασία και ιδιαιτέρως το κ. Χ. Γεωργανόπουλο, Δ/ντη μελετών ΕΟΑΕ, τόσο για το αμέριστο ενδιαφέρον του για το έργο, όσο και για την επιτυχή πρωτοβουλία του να εισαγάγει το μελετητή στην κατασκευή του έργου. 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bell, F.G. (1992). Engineering in rock masses. Butterworth Heinemann ltd. Hoek, E., Kaiser, P.K. and Bawden, W.F. (1995). Support of underground excavations in hard rock, A.A. Balkema. Hoek, E, Brown, E.T. (1997). Practical estimates of rock mass strength. Int. J. Rock Mech. & Mining Sci. & Geomechanics Abstracts. 34(8), Hoek, E. (1999) Support of very weak rock associated with faults and shear zones, Distinguished lecture, International Symposium on Rock Support and Reinforcement Practice in Mining, Kalgoortie, Australia, March, 1999 Hoek, E, Marinos, P (2000). Predicting tunnel squeezing problems in weak heterogeneous rock masses such as flysch. Tunnels & Tunneling Int. Vol. 32. No 12. Ladanyi, B. (1977). Discussion of Friction and end bearing tests on bedrock for high capacity Socket design. By P. Rosenberg and N.L. Journeaux. Can. Geotech. Journal, Vol. 13 Rosenberg P. & Journeaux N.L. (1976). Friction and end bearing tests on bedrock for high capacity Socket design. Can. Geotech. Journal, Vol. 13, 1976 Randolph, M.F. (1981). The response of flexible piles to lateral loading. Geotechnique, 31, Wyllie D.C. (1999). Foundations on rock. 2 nd Edition. E & FN Spon. Εισηγητής : Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 18 από 24 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

20 ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ Ημιπεριφέρεια Β-Α-Ν Μελέτη και εκσκαφή των φρεάτων θεμελίωσης των μεσοβάθρων Μ1 της γέφυρας Βοτονοσίου +745 Γεώτρηση ΓΕ4 Ημιπεριφέρεια Ν-Δ-Β ΒΑΘΟΣ ΦΡΕΑΤΟΣ B N N B 0 Γεώτρηση Μ ΠΡΟ-ΦΡΕΑΡ ΦΡΕΑΡ m ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΦΡΕΑΤΩΝ / ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Α (ψαμμίτης παχυστρωματώδης με ενδιαστρώσεις ιλυολίθου) ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Β (λεπτοστρωματώδης ιλυόλιθος με ψαμμιτικές ενδιαστρώσεις) ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Γ (ιλυόλιθος έντονα διατάραγμένος) ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Δ (ψαμμίτης-ιλυολίθος σε συχνές εναλλαγές ) +705 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε (ψαμμίτης λεπτοστρωματώδης με ενδιαστρώσεις ιλυολίθου) ΡΗΓΜΑΤΑ / ΔΙΑΚΛΑΣΕΙΣ (ερυθρά / μαύρα) ΜΑΝΔΥΑΣ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ: διακριτή (1 σταγόνα) έως στάγδην (6 σταγόνες) ΗΜΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Δ Ημιπεριφέρεια Φρέατος Ν-Δ-Β N N B B Ημιπεριφέρεια Φρέατος Β-Α-Ν A +705 Σχήμα 8: Γεωλογική αποτύπωση φρέατος Μ1α Εισηγητής : Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 19 από 24 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους σφυρί αναπήδησης Schmidt τύπου L (Schmidt rebound hammer) Κατηγορία πετρωμάτων Μέση ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔ "ΟΙ ΣΗΡΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΤΙΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙ ΧΡΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΘΕΙΣ - ΜΘΗΜΤ Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος Ν. Καζίλης Ν. Παρδάλης Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝΤΙ ΟΔΟΣ.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά µήκος. σήραγγας

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά µήκος. σήραγγας ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR)

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης έρευνας για την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ CUT & COVER ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 1.1.3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Χ.Θ. 11+730 ΕΩΣ Χ.Θ. 11+995 Εισηγητής: Σ. ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ* Β. ΔΕΔΕ* *ΕΔΑΦΟΣ ΕΠΕ Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Συστατικά Υλικά Τσιμέντο, λεπτόκοκκα αδρανή (έως 10 mm), νερό, πρόσμικτα επιτάχυνσης πήξης Μέθοδος Εφαρμογής Εκτόξευση Υγρού Μίγματος (μεγάλες απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΣΕ ΓΝΕΥΣΙΑΚΑ/ΣΧΙΣΤΟΓΝΕΥΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εισηγητές : Κ. ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ Ομάδα Εργασίας : Η. Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Χ.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 4 η Άσκηση: Αντοχή Βράχου Βραχόμαζας Ταξινομήσεις Βραχόμαζας Καθ. Β.Χρηστάρας Επ. Καθηγητής. Β. Μαρίνος Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Ποιο είναι το υλικό που

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός 4. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1 Περιγραφή Κατασκευή Αγκυρώσεων 4.2 Αστοχία Αγκυρίου 4.3 Αστοχία Σφήνας Εδάφους 4.4 Σύνθετη Αστοχία Εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας (http://users.teiath.gr/gbelokas/)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα Σιδηροδρομική Σήραγγα Επέκταση Γραμμής 3 Σιδηροδρομική σήραγγα Φρέατα έναρξης κατασκευής περίπου 43,12 εκατ. Σχεδιασμός: 2002-2005 Κατασκευή: 2002-2006 -Σιδηροδρομική σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 1890m

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ Σήραγγα Απαγωγής αέρα Σταθμού Κροκαλοπαγή- Αργιλοι ~8-0 ~ ~900-0 0 cm Ορθογων. Είσοδος Σταθμού ~0-0 (Κεκλιμένη από την επιφάνεια του εδάφους) ~7 ~8 ~000 0 cm - Σταθμού (χωρίς κλιμακοστάσια) ~6. ~0 ~600

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣXΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισηγητές: Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ, Δρ. ΓΕΩΛΟΓΟΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ιωάννινα, 15-16/10/99 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΣΗΡΑΓΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όρια εδάφους και βράχου όλα τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π. -ΔΠΜΣ - Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης 1 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&Π.-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Α.Ι. Σοφιανός 2012 1. Μεταλλικά πλαίσια 2 Αποτελούν γενικά μια ασυνεχή υποστήριξη που αποτελείται από δακτυλίους οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977)

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977) Κεφάλαιο 8: Βραχόµαζα και υπόγεια νερά 8.1 8. ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Τα πετρώµατα όταν αυτά είναι συµπαγή και δεν παρουσιάζουν πρωτογενή ή δευτερογενή κενά είναι αδιαπέρατα. Αντίθετα όταν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ 3. Παραδοχές Σήραγγα κυκλικής διατοµής (ακτίνα ) Συνθήκες επίπεδης παραµόρφωσης (κατά τον άξονα της σήραγγας z) Ισότροπη γεωστατική

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Γ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&.Περ.- ΔΠΜΣ Μάθημα: Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης Λίμνη ΥΗΕ Καστρακίου Τεχνικό έργο υπερχείλισης

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε.

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΉ ΓΕΩΛΟΓΊΑ 1. Χρήσιμες πληροφορίες διαδικαστικά 2. Περιεχόμενα μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές

Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές Foundation of the Penstock of the New Glafkos 5.5MW Hydrolectric Power Station on a Steep Slope ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς.

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας οδοντωτός τροχός με ευθείς οδόντες, z = 80 και m = 4 mm πρόκειται να κατασκευασθεί με συντελεστή μετατόπισης x = + 0,5. Να προσδιοριστούν με ακρίβεια 0,01 mm: Τα μεγέθη της οδόντωσης h α,

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ NEXT RETAIN --- Τοιχος Αντιστήριξης --- 1 COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 --- Τοιχος Αντιστήριξης --- NEXT RETAIN NEXT RETAIN --- Τοιχος Αντιστήριξης --- 3 1 ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Retain

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Κώστας Παπαντωνόπουλος, Γιώργος Μυλωνάκης, Παναγιώτης Κλουκίνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία

Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία 2 Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία 1. Εισαγωγή Τον τελευταίο χρόνο(2013) εκδόθηκαν μια σειρά ΦΕΚ με ενιαία αντιμετώπιση κτιρίων τα οποία έχουν υποστεί βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟ- ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟ- ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟ- ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ Μ. 1, ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ Β. 2, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 3, ΣΟΥΛΙΟΣ Γ. 4, ΚΙΛΙΑΣ ΑΔ. 5, ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Β. 6 Σύνοψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα