ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 15/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λάζαρου Πιπιλίδη, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών. ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανάθεσης μελετών για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα {ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ}». Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Λάζαρος Πιπιλίδης 13. Κατσιπανέλης Δημήτριος 2. Φραγκούλης Γεώργιος 14. Αυδίκος Δημήτριος 3. Παπαχρήστος Λάζαρος 15. Ρέντζος Ιωάννης- Χριστόφορος 4. Αναγνώστου Νικόλαος 16. Νίτσας Γεώργιος 5. Ροπόκης Ευάγγελος 17. Σπυράκος Ιωσήφ 6. Αντωνίου Μαρία 18. Τσοβίλης Ευάγγελος 7. Καζάκου Παρθενία 19. Τάγγας Απόστολος 8. Βαρτελάτου Στυλιανή 20. Ζέκιος Δημήτριος 9. Κουτρούμπας Βασίλειος 21. Σαραμπασίνας Παύλος 10. Τριβλής Δημήτριος 22. Τσαγκάρης Γεώργιος 11. Κακιούζης Χαράλαμπος 23. Γιαννάκης Στέργιος 12. Κορωναίος Κοσμάς 24. Κατέρης Κωνσταντίνος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μπαρτζώκας Παντελής, 2. Λαζάρου Χριστίνα, 3. Τσούτσης Χρήστος. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Άννα Μαρία Σαρδελή, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθ. Θέματος :1ο Αριθ. Απόφασης : 281/2011 Σελίδα 1 από 6

2 Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου, την εισήγηση του Τμήματος Έργων (αρμόδιος κ. Βασιλάς), που έχει ως εξής: << Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το ΕΠΠΕΡΑΑ και ενδιάμεσο φορέα το Κ.Α.Π.Ε. έχει ως κεντρικό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την επιβράδυνση και αναστροφή της αστικής κλιματικής μεταβολής και την βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων που σχετίζονται με αυτή. Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν έργα που ικανοποιούν τουλάχιστον τρεις βασικές προϋποθέσεις ήτοι α) αποδεδειγμένο πρόβλημα κλιματικής υποβάθμισης β) το προτεινόμενο πρόγραμμα βιοκλιματικής ανάπλασης να επιτυγχάνει συγκεκριμένους κλιματικούς στόχους και γ) να υπάρχουν πλήρως ώριμες μελέτες της αστικής ανάπλασης. Οι κλιματικοί στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν είναι: α) μείωση της (μέγιστης, μέσης χωρικής) θερινής θερμοκρασίας και β) βελτίωση των επιπέδων θερμικής άνεσης. Το Κ.Α.Π.Ε. θα είναι ο ενδιάμεσος φορέας και υπεύθυνος για την προκήρυξη του προγράμματος, την επιλογή των έργων, την παρακολούθηση και την επιστημονική και οικονομική αξιολόγηση των έργων. Υπολογίζεται ότι ο μέσος προϋπολογισμός των έργων που τελικά θα χρηματοδοτηθούν θα είναι περί τα Στα πλαίσια του προγράμματος θα ζητηθεί από τους Δήμους: α) να ενσωματώσουν στο κόστος τη συντήρηση των έργων από τους εργολήπτες για δεδομένο χρονικό διάστημα μετά την παράδοση του έργου και την δημιουργία μετεωρολογικού σταθμού με on line σύνδεση β) να ενσωματώσουν ειδικούς συμβούλους που θα είναι ικανοί να παρακολουθήσουν τις ειδικές απαιτήσεις των έργων ΕΣΠΑ καθώς και την επιστημονική του πρόοδο γ) να διενεργήσουν την προκήρυξη, δημοπρασία και ανάθεση του έργου με πρόθεση να ζητηθεί ειδική εμπειρία σε σχετικά θέματα από τους κατασκευαστές. Στο έργο προβλέπεται η χρήση ειδικών πιστοποιημένων υλικών («ψυχρά» υλικά) όπως ειδικό ασφαλτόμιγμα, ειδικοί κυβόλιθοι και πλάκες πεζοδρομίων, αστικός φωτισμός, σκίαστρα, υδάτινες επιφάνειες, φυτεύσεις, κλπ. Οι μελέτες που απαιτούνται από το πρόγραμμα είναι οι εξής : α) τοπογραφική (ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, ορθοφωτοχάρτες, οριζοντιογραφία υφιστάμενης κατάστασης-1:200, γενικό τοπογραφικό- 1:500 με τα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα) β) αρχιτεκτονική (περιγραφή υφιστάμενων υλικών εδαφοκάλυψης, κατόψεις, τομές, όψεις, τεχνική έκθεση, τεχνική περιγραφή) γ) ειδική αρχιτεκτονική (φωτογραφική αποτύπωση, σχέδια λεπτομερειών, ειδικά υλικά) δ) ενεργειακή βιοκλιματική (τεκμηρίωση των κλιματικών παραμέτρων, ειδικές προσομοιώσεις με λογισμικό, τεχνική περιγραφή) ε) Πράσινο φυτοτεχνική στ) Ηλεκτρομηχανολογικά (φωτισμοί, αντλίες, παροχές, κλπ) ζ) Στατική (στέγαστρα, πέργολες, κλπ) και η) Υδραυλική (δίκτυα ομβρίων, υδάτινες παρεμβάσεις, κλπ). Στην εκάστοτε μελέτη θα περιλαμβάνεται αναλυτικό τιμολόγιο εργασιών και προμετρήσεις ποσοτήτων. Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 2,3,4 του Ν.3463/2006 επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών σε πτυχιούχο μελετητή Α ή Β τάξης εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό 30% του ανωτέρου ορίου αμοιβής πτυχίου Α τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. Σε συμφωνία με την απόφαση Δ15/11819/2010 (ΦΕΚ 896/Β/ ) «απόφαση ορίων αμοιβών μελετών» για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 του Π.Δ 798/78 προτείνονται οι κάτωθι αμοιβές (χωρίς Φ.Π.Α.) για τις ανωτέρω μελέτες: α) τοπογραφική β) αρχιτεκτονική γ) ειδική αρχιτεκτονική δ) ενεργειακή-βιοκλιματική (σαν παροχή υπηρεσιών) ε) Πράσινο φυτοτεχνική Σελίδα 2 από 6

3 στ) Ηλεκτρομηχανολογικά ζ) Στατική και η) Υδραυλική , ήτοι σύνολο (πλέον Φ.Π.Α. 23%). Η Οικονομική Επιτροπή θα αποφασίσει την απευθείας ανάθεση στους εκάστοτε μελετητές και σύμβουλο. Οι πιστώσεις θα καλυφθούν από ΣΑΤΑ Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τα ανωτέρω>>. Ρέντζος: Η πόλη μας είναι παραδομένη στο ιδιωτικό συμφέρον. Ο Δήμος έχει υποχωρήσει και έχει παραχωρήσει δημόσιους χώρους όπως π.χ. η Λεωφόρος Ειρήνης, στο ιδιωτικό συμφέρον. Το μόνο δημόσιο κοινό στοιχείο που μένει σ αυτό το δρόμο είναι οι κολώνες της ΔΕΗ, όλα τα άλλα είναι ιδιωτικοποιημένα. Στο συγκεκριμένο θέμα δεν βλέπω καθόλου πως θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα σ' εμάς, στους μελετητές και στους ιδιώτες οι οποίοι μέσα στην ιδεολογία μας την ελληνική <... σ' εμένα να υπάρξει το όφελος και ο διπλανός ας καεί..>, δεν βλέπω κατά πόσο μια μελέτη και μια εφαρμογή θα οδηγούσε σ' ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να επιλέξουμε μια περιοχή στα δυτικά του πολεοδομικού ιστού της πόλης, αντί για τους δρόμους που αναφέρονται στην εισήγηση. Γιαννάκης:Μπορεί να υπάρχει και η αδυναμία των τεχνικών υπηρεσιών να κάνουν μια τέτοια μελέτη και γιατί να πάμε σ' αυτό και όχι σε ένα γενικό πολεοδομικό που δεν χρειάζεται να έχει κανείς τόσες πολλές γνώσεις και το οποίο δόθηκε σε μελετητικό γραφείο της Θεσσαλονίκης και ήρθε η Θεσσαλονίκη να μας υποδείξει το ποια είναι η Μαργαρώνα ή η Ταράνα, για θέματα που θα μπορούσαμε να τα κάνουμε και εμείς. Τσαγκάρης:Είμαι και εγώ πολύ επιφυλακτικός με όλο αυτό που είναι η ανάθεση μελετών για κάτι που είναι πάρα πολύ θεωρητικό και πάρα πολύ εξειδικευμένο. Μπορεί αυτή την στιγμή να τρέχει αυτό το πρόγραμμα γι' αυτές τις ανάγκες, αλλά εμάς δεν μας λείπει αυτό. Μας λείπουν χίλια δυο άλλα πράγματα πάρα πολύ καθημερινά, από απορριμματοφόρα, μέχρι χώρους πρασίνου και πάρκινγκ που έχουμε καταργήσει. Πιστεύω ότι οι Τεχνικές μας υπηρεσίες δεν έχουν την δυνατότητα να εκτελέσουν αλλά ούτε και να παρακολουθήσουν τέτοια έργα και θα καταλήξουν λοιπόν κάποια χρήματα να πάνε σε εξειδικευμένα γραφεία μελετών, συμβούλων κ.λ.π. Και λίγο πολύ θεωρώ το παιχνίδι στημένο, όχι από το Δήμο αλλά από αλλού. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός με το θέμα και δεν θα το ψηφίσω. Δεν νομίζω ότι την Λ. Ειρήνης θα την σώσουν αυτά τα έργα, αλλά θα σωθεί μόνο αν γίνουν τα περιφερειακά έργα και όλος αυτός ο φόρτος διοχετευθεί από εκεί. Όλη αυτή η προχειρότητα που γίνονται τα έργα αυτά και ο περιορισμένος χρόνος, γίνονται μόνο και μόνο για να πάνε σε συγκεκριμένα γραφεία και να κάνουν την δουλειά πακέτο για όλη την Ελλάδα. Θα έλεγα να πάει το πρόγραμμα αυτό σε εγκατάσταση μιας καινούριας περιοχής, ένα Ο.Τ. από αυτά που έχουμε ανοικοδόμητα και να το στήσουμε από την αρχή με όλη την αυτή υποδομή και μετά να προχωρήσει η ανοικοδόμησή του, γιατί πολλά λεφτά θα πάνε στην αποξήλωση και για την εφαρμογή θα είναι πολύ λίγα. Κορωναίος: Προσωπικά αντιμετωπίζω το θέμα σαν μια ευκαιρία να κάνουμε κάτι καινούριο που μπορεί να έχει εφαρμογή στην πόλη μας και αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που μας δίνει μια δυνατότητα να δούμε με άλλο μάτι κάποιες παραμέτρους και γιατί όχι να φτιάξουμε κάτι άλλο στην Πρέβεζα. Από εκεί και πέρα το πως θα το προστατεύσουμε και πως θα το υπηρετήσουμε είναι θέμα όλων μας. Νίτσας: Γενικά είμαι ενάντια στις αναθέσεις αλλά βέβαια το συγκεκριμένο έργο είναι μια ευκαιρία, για να κάνουμε ίσως και την υπέρβαση. Βάζω βέβαια το ερώτημα, γιατί να πάμε στην Λ. Ειρήνης ή στην κεντρική αγορά και να μην υιοθετήσουμε ένα οικοδομικό τετράγωνο της πόλης που σήμερα είναι υποβαθμισμένο και να το κάνουμε πρότυπο Ο.Τ., ώστε να δείξουμε κάτι Σελίδα 3 από 6

4 διαφορετικό. Προτείνω λοιπόν αυτό το έργο να πάει σε συγκεκριμένη πολεοδομική ενότητα γιατί μπορεί το ιστορικό κέντρο να είναι το στολίδι της πόλης μας, αλλά τα χρήματα πέφτουν συνέχεια εδώ και βλέπουμε περιοχές, όπως είναι το Πυροβολικό, που δεν έχουν ούτε πεζοδρόμια και πολλές άλλες πολεοδομικές ενότητες να έχουν μείνει πίσω. Θα ψηφίσω το θέμα αλλά θα πρέπει να δούμε σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο μήπως μπορούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε τις προτάσεις μας. Τσοβίλης: Δεν λέμε όχι στο πρόγραμμα συνολικά, αλλά εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι δεν θα επιλέξει το δημοτικό συμβούλιο, περιοχές ή χώρους ή κτίρια για να γίνουν μελέτες, για να αλλάξει κάτι, αλλά θα έρθουν μελετητές που μπορεί ήδη να έχουν έτοιμες τις μελέτες. Το να αναβαθμίσουμε μια περιοχή δεν είναι μια τεχνοκρατική άποψη, αλλά έχει να κάνει και με την αξία της γης. Από την άποψη αυτή λοιπόν εκφράζουμε και τον προβληματισμό μας και την αντίθεσή μας. Βλέπω ότι υπάρχουν ποσά των πέντε εκατ. που μπορούν να σπάσουν σε μικρότερα, αλλά φοβάμαι ότι θα πάνε σε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες και θα αφήσουν πολύ μικρά ποσά για τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς κ.λ.π. που δεν θα λύσουν ούτε το πρόβλημα της επιβίωσής τους, ούτε τίποτα. Εμείς θα ψηφίσουμε ΛΕΥΚΟ, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Κατσιπανέλης: Η Λ. Ειρήνης από το 1998 έχει γίνει δρόμος διπλής κατεύθυνσης και η υποβάθμιση της περιοχής είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι αναγκαίο να αναπλαστεί αυτή η περιοχή, γιατί έχει υποβαθμιστεί η ζωή των πολιτών εκεί πάρα πολύ. Έχει διοχετευθεί η κίνηση όλη σ' αυτό το δρόμο, οι θερμοκρασίες είναι τεράστιες λόγω των ρύπων των αυτοκινήτων και νομίζω είναι η ιδανικότερη περιοχή για να προχωρήσουμε μ' αυτό το πρόγραμμα. Δήμαρχος: Πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα είναι πιλοτικό και θα είμαστε τυχεροί να ενταχθούμε. Το ποσό είναι συγκεκριμένο, είναι 60 εκατ. περίπου για όλη την Ελλάδα και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των Δήμων για να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Με την σκέψη αυτή προτείναμε την Λ. Ειρήνης γιατί κάθε μέρα που περνά υποβαθμίζεται από τους ρύπους των οχημάτων. Φυσικά η πόλη χρειάζεται και άλλα πράγματα αλλά αυτό είναι συγκεκριμένο πρόγραμμα, τα χρήματα δεν μπορούν να ανατεθούν πουθενά αλλού και οι μελέτες αυτές είναι ειδικές. Πρόεδρος: Προτείνω να μην αναφέρουμε Φ.Π.Α. 23% γιατί μπορεί να μειωθεί και να δημιουργήσει πρόβλημα στην περίπτωση της εκταμίευσης. Να αναφέρεται λοιπόν το ποσό με την επισήμανση, πλέον του νομίμου ΦΠΑ. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του: την εισήγηση της υπηρεσίας τις διατάξεις των άρθρων 157 και 209 παρ. 2,3, 4 του Ν. 3463/2006. Τα όσα ελέχθησαν ανωτέρω. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει την ανάθεση μελετών για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα {ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ}, συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης ,00 πλέον Φ.Π.Α., ως κάτωθι: <Τοπογραφική μελέτη> προεκτιμώμενης δαπάνης ,00 πλέον Φ.Π.Α., σε μελετητή κάτοχο πτυχίου κατηγορίας 16, τάξης πτυχίου Α ή Β. Σελίδα 4 από 6

5 <Αρχιτεκτονική μελέτη>, προεκτιμώμενης δαπάνης 6.500,00 πλέον Φ.Π.Α., σε μελετητή κάτοχο πτυχίου κατηγορίας 6, τάξης πτυχίου Α ή Β. < Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη>, προεκτιμώμενης δαπάνης 3.000,00 πλέον Φ.Π.Α., σε μελετητή κάτοχο πτυχίου κατηγορίας 7, τάξης πτυχίου Α ή Β. <Ενεργειακή Βιοκλιματική >, σαν παροχή υπηρεσιών, προεκτιμώμενης δαπάνης ,00 πλέον Φ.Π.Α. < Πράσινο- φυτοτεχνική μελέτη>, προεκτιμώμενης δαπάνης 3.000,00 πλέον Φ.Π.Α., σε μελετητή κάτοχο πτυχίου κατηγορίας 25, τάξης πτυχίου Α ή Β. < Ηλεκτρομηχανολογικά>, προεκτιμώμενης δαπάνης 3.000,00 πλέον Φ.Π.Α., σε μελετητή κάτοχο πτυχίου κατηγορίας 9, τάξης πτυχίου Α ή Β. <Στατική μελέτη>, προεκτιμώμενης δαπάνης 3.000,00 πλέον Φ.Π.Α., σε μελετητή κάτοχο πτυχίου κατηγορίας 8, τάξης πτυχίου Α ή Β. <Υδραυλική μελέτη>, προεκτιμώμενης δαπάνης ,00 πλέον Φ.Π.Α., σε μελετητή κάτοχο πτυχίου κατηγορίας 11, τάξης πτυχίου Α ή Β. 2. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ,00 πλέον Φ.Π.Α. (61.500,00 ) για την ανάθεση των ανωτέρω μελετών, από πιστώσεις ΣΑΤΑ Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2011, ως εξής: Από τον Κ.Α <Αποθεματικό ΣΑΤΑ> μεταφέρει πίστωση ,00 και Μέσω του Αποθεματικού την εγγράφει στους κάτωθι Κ.Α. της στήλης των εξόδων, ως εξής: Ποσό ,00 στον Κ.Α <Σ11 τοπογραφική μελέτη -βιοκλιματικής αναβάθμισης>. Ποσό 7.995,00 στον Κ.Α <Σ11 αρχιτεκτονική μελέτη -βιοκλιματικής αναβάθμισης>. Ποσό 3.690,00 στον Κ.Α <Σ11 ειδική αρχιτεκτονική μελέτη-βιοκλιματικής αναβάθμισης>. Ποσό ,00 στον Κ.Α <Σ11 ενεργειακή βιοκλιματική>. Ποσό 3.690,00 στον Κ.Α <Σ11 πράσινο φυτοτεχνική μελέτη - βιοκλιματικής αναβάθμισης>. Ποσό 3.690,00 στον Κ.Α <Σ11 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη - βιοκλιματικής αναβάθμισης>. Ποσό 3.690,00 στον Κ.Α <Σ11 στατική μελέτη - βιοκλιματικής αναβάθμισης>. Ποσό ,00 στον Κ.Α <Σ11 υδραυλική μελέτηβιοκλιματικής αναβάθμισης>. 4. Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση ,00 σε βάρος του Κ.Α <Σ11 τοπογραφική μελέτη-βιοκλιματικής αναβάθμισης> της στήλης των εξόδων και την διάθεσή της για την σύνταξη της μελέτης <ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ>. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων βάσει πιστοποιήσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας. 5. Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 7.995,00 σε βάρος του Κ.Α <Σ11 αρχιτεκτονική μελέτη-βιοκλιματικής αναβάθμισης> της στήλης των εξόδων. και την διάθεσή της για την σύνταξη της μελέτης <ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ>. Τα χρηματικά Σελίδα 5 από 6

6 εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων βάσει 6. Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 3.690,00 σε βάρος του Κ.Α <Σ11 ειδική αρχιτεκτονική μελέτη-βιοκλιματικής αναβάθμισης> της στήλης των εξόδων και την διάθεσή της για την σύνταξη της μελέτης < ΕΙΔΙΚΉ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ>.Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων βάσει 7. Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση ,00 σε βάρος του Κ.Α <Σ11 ενεργειακή βιοκλιματική> της στήλης των εξόδων και την διάθεσή της για την ενεργειακή βιοκλιματική (σαν παροχή υπηρεσιών). Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων βάσει πιστοποιήσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας. 8. Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 3.690,00 σε βάρος του Κ.Α <Σ11 πράσινο φυτοτεχνική μελέτη - βιοκλιματικής αναβάθμισης> της στήλης των εξόδων και την διάθεσή της για την σύνταξη της μελέτης < ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ>.Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων βάσει 9. Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 3.690,00 σε βάρος του Κ.Α <Σ11 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη - βιοκλιματικής αναβάθμισης> της στήλης των εξόδων και την διάθεσή της για την σύνταξη της μελέτης <ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ>. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων βάσει 10. Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 3.690,00 σε βάρος του Κ.Α <Σ11 στατική μελέτη - βιοκλιματικής αναβάθμισης> της στήλης των εξόδων και την διάθεσή της για την σύνταξη της μελέτης <ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ>. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων βάσει πιστοποιήσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας. 11. Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση ,00 σε βάρος του Κ.Α <Σ11 υδραυλική μελέτη-βιοκλιματικής αναβάθμισης> της στήλης των εξόδων και την διάθεσή της για την σύνταξη της μελέτης <ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ>. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων βάσει πιστοποιήσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας. 12. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης των ανωτέρω μελετών, με απευθείας ανάθεση, από την Οικονομική Επιτροπή. Μειοψηφούν: Οι κ.κ. Γιαννάκης, Τσαγκάρης, Κατέρης,Τάγγας, Σαραμπασίνας, Ζέκιος και Ρέντζος. Οι κ.κ Τσοβίλης και Σπυράκος, ψήφισαν ΛΕΥΚΟ. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ Σελίδα 6 από 6

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Τ. Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ 19 Απριλίου 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Το πρόβλημα ΗΑθήνακαιόλεςοιμεγάλεςπόλειςτηςχώραςπαρουσιάζουνέντονο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα (10) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης.

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος

BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος Εθνική Έκθεση D6.2 Πολιτικές προτάσεις για τη στήριξη των Πράσινων Προμηθειών στην Ελλάδα Lighting www.buy-smart.info/greek

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΘΕΜΑ 4 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης: «Γεωτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Εισηγήτρια: ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Διπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ8ΩΗΡ-ΧΗΠ. Ελληνική. ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης 3 ης κατανομής για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων.

ΑΔΑ: ΒΕΦ8ΩΗΡ-ΧΗΠ. Ελληνική. ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης 3 ης κατανομής για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης 3 ης κατανομής για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 Ο απολογισμός που παρουσιάζεται αφορά την περίοδο μετά τις τελευταίες εκλογές του Τ.Ε.Ε. το Νοέμβρη του 2006 και πιο συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ συνεργασιασ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ συνεργασιασ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ συνεργασιασ MΕΛΕΤΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 24, 25 & 26 24, 25 & 26 2014.....-... - 15 105 55 : 210 3215146 F: 210 3215147 E: sadas-pea@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIO IKO ΣYΛΛOΓOY APXITEKTONΩN

ΠEPIO IKO ΣYΛΛOΓOY APXITEKTONΩN ΠEPIO IKO ΣYΛΛOΓOY APXITEKTONΩN IΠΛΩMATOYXΩN ANΩTATΩN ΣXOΛΩN ΠANEΛΛHNIAΣ ENΩΣHΣ APXITEKTONΩN Bρυσακίου 15 & Kλάδου, 105 55 Aθήνα τηλ.: 210 3215 146/fax: 210 3215 147 e-mail: sadas-pea@tee.gr www.sadas-pea.gr

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ" ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 & ΑΙΟΛΟΥ, 105 51 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 32 13 211 Γραφείο Ενημερώσεως Μελών: Σοφοκλέους 15, 4ος όρ. κάθε ημέρα 10 π.μ. έως 2 μ.μ., Δευτέρα & Πέμπτη 6 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα