ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ ΣΤΓΚ) Απ.Μελ.: ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΠΟΟΣΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΟΟΣΟ ΔΘΝΙΚΗ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΩΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ,00 Δςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ (Δ.Γ.Σ.Α.Α.)- Π.Α.Α ΑΔ 2013Δ ΟΠΑΑ % 20% ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ ΣΤΓΚ) Απ.Μελ.: ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΠΟΟΣΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΟΟΣΟ ΔΘΝΙΚΗ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΩΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ,00 Δςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ (Δ.Γ.Σ.Α.Α.)- Π.Α.Α ΑΔ 2013Δ ΟΠΑΑ % 20% ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΘΔΗ - ΚΟΠΟ Η παξνχζα έθζεζε αθνξά ηελ κειέηε αλαθαηαζθεπήο θαη βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ ηνπ παιηνχ θαη εγθαηαιεηκκέλνπ Ππξνθπιαθίνπ ζην δάζνο ησλ Σηεθαληλψλ, ηεο Τ.Κ. Σηεθαληλψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. Σθνπφο είλαη λα θαηαζηεί ηφζν ην νίθεκα φζν θαη ν πεξηβάιινλ ρψξνο ηνπ Ππξνθπιαθίνπ, ιεηηνπξγηθφο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξακνλή θπιάθσλ φηαλ ρξεηάδεηαη, αιιά θαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφο ψζηε λα είλαη θαιχηεξε ε δπλαηφηεηα παξαηήξεζεο θαη επηηήξεζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζην πιαίζην ηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ηνπ δάζνπο. Δπίζεο κε ηηο επεκβάζεηο πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ ζα ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζηάζε ζην ρψξν απηφ επηζθεπηψλ θαη πεξηεγεηψλ ηνπ δάζνπο. 2. ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Όπσο πξναλαθέξζεθε ην ππξνθπιάθην είλαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα εγθαηαιεηκκέλν θαη αζπληήξεην κε απνηέιεζκα λα βξίζθεηαη ζε πνιχ θαθή θαηάζηαζε. Πξφθεηηαη γηα έλα ηζφγεην θηίζκα, εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 5,20Χ5,80m, ην νπνίν έρεη ζηελ νξνθή ηνπ έλαλ κηθξφηεξν ζηεγαζκέλν ρψξν παξαηήξεζεο δηαζηάζεσλ 2,20Χ2,80m. Η άλνδνο ζην ρψξν απηφ γίλεηαη απφ εμσηεξηθή κεηαιιηθή ζθάια. Σην ηζφγεην ππάξρνπλ δχν θχξηνη ρψξνη, εκβαδνχ 11,30 θαη 2,00m 2 ν θαζέλαο, χςνπο 3,05m θαη έλαο άιινο ρψξνο 1,50m 2 κε αλεμάξηεηε είζνδν. Ο θέξσλ νξγαληζκφο ηνπ θηηξίνπ (θαηαθφξπθνο θέξσλ νξγαληζκφο) είλαη θέξνπζα ηνηρνπνηία απφ ιηζνδνκή θπζηθψλ ιίζσλ θαη κε αθκέο απφ ηζηκεληφιηζνπο, πάρνπο πεξίπνπ 65cm, ελψ ππάξρνπλ θαη νξηδφληηα ζπλερή δηαδψκαηα (chainages) ζην χςνο ηεο νξνθήο θαη ζηα αλψθιεηα ησλ αλνηγκάησλ. 2

3 Η νξνθή ηνπ είλαη πιάθα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ελψ ππάξρνπλ εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζπκπαγή ηνχβια. Ο ρψξνο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ επάλσ είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζθπξφδεκα κε θπηεπηά ππνζηπιψκαηα ζηελ νξνθή ηνπ ηζνγείνπ, ελψ επηθαιχπηεηαη κε πιάθα θαη ζηέγε. Δπίζεο ζηελ πεξίκεηξν ηνπ δψκαηνο είλαη ρηηζκέλν πεξηκεηξηθφ ζηεζαίν απφ ηνηρνπνηία. Η θαηάζηαζε ηνπ θαηαθφξπθνπ θέξνληα νξγαληζκνχ είλαη αξθεηά θαιή θαη δελ ρξήδεη ηδηαηηέξσλ παξεκβάζεσλ πέξαλ ηεο αηζζεηηθήο αλαβάζκηζήο ηνπ. Γελ ππάξρνπλ ζην θέξνληα νξγαληζκφ ηεο νηθνδνκήο εκθαλείο ξσγκέο, παξακνξθψζεηο, θαζηδήζεηο ή απνθιίζεηο απφ ηελ θαηαθφξπθν θαη δηαηεξεί ηε θέξνπζα ηθαλφηεηά ηνπ, ζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα θξηζεί απφ έλα καθξνζθνπηθφ έιεγρν. Δθεί πνπ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα είλαη ζην ηκήκα ηνπ παξαηεξεηεξίνπ φπνπ εκθαλίδνληαη αξθεηέο θζνξέο, ζην πεξηκεηξηθφ ζηεζαίν ην νπνίν ην πεξηζζφηεξν έρεη θαηαξξεχζεη θαη ην άιιν είλαη ζε πνιχ θαθή θαηάζηαζε, φπσο θαη ζηελ θνιψλα ζηήξημεο ηεο εμσηεξηθήο ζθάιαο. Δπίζεο ζηελ πιάθα ηεο νξνθήο ηνπ ηζνγείνπ ππάξρνπλ ζεκεία (ζέζεηο ησλ θπηεπηψλ ππνζηπισκάησλ) φπνπ παξαηεξείηαη απνθφιιεζε ηνπ κπεηφλ κε εκθάληζε ηνπ νπιηζκνχ ηεο πιάθαο θαη νμείδσζή ηνπ. Τέινο ζε φηη αθνξά ππφινηπεο ππνδνκέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ ηα πάληα είλαη θαηεζηξακκέλα θαη ρξεηάδεηαη πιήξε αλαθαηαζθεπή θαη δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ θαη δηθηχσλ. 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ Ο ζρεδηαζκφο γηα ηε λέα ρξήζε θαη κνξθή ηνπ θηηξίνπ έγηλε κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηφζν ηνπ ίδηνπ φζν θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κφληκε παξακνλή θπιάθσλ φηαλ ρξεηάδεηαη, αιιά θαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο παξαηήξεζεο θαη επηηήξεζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Δπίζεο νη επεκβάζεηο πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ ζα δεκηνπξγήζνπλ πξνυπνζέζεηο γηα ζηάζε ζην ρψξν απηφ επηζθεπηψλ θαη πεξηεγεηψλ ηνπ δάζνπο, κε παξνρή ζρεηηθψλ ππνδνκψλ, θάηη ην νπνίν ζήκεξα δελ είλαη δπλαηφ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο ηφζν ζην πθηζηάκελν θηίζκα φζν θαη ζε επίπεδν λέσλ θαηαζθεπψλ. Καη αξρήλ ζε φηη αθνξά ην ππάξρνλ θηίζκα πξνηείλεηαη ε θαζαίξεζε ηνπ ππεξπςσκέλνπ ρψξνπ παξαηήξεζεο πνπ ππάξρεη ζην δψκα ηνπ εθφζνλ δελ θαιχπηεη θαη ηηο αλάγθεο επηηήξεζεο (ρξεηάδεηαη ςειφηεξν ζεκείν παξαηήξεζεο), αιιά θαη ιφγσ παιαηφηεηαο θαη θαθήο θαηαζθεπήο ηνπ. Δπίζεο θαζαηξείηαη θαη ην πεξηκεηξηθφ ζηεζαίν απφ ηνηρνπνηία θαζψο θαη ε βάζε ζηήξημεο ηεο ζθάιαο πνπ αλεβαίλεη ζην δψκα. Μ απηφ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη θαη ε επηβάξπλζε ηεο νξνθήο ηνπ πθηζηακέλνπ θηηξίνπ. Σηε ζπλέρεηα πέξαλ ησλ επεκβάζεσλ ζπληήξεζεο θαη αλαθαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ πνπ ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κηαο αλεμάξηεηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, ε νπνία δελ ζα επηβαξχλεη ζηαηηθά θαζφινπ ην πθηζηάκελν θηίζκα, αιιά ζα εδξάδεηαη ζε λέα ζεκειίσζε πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ. Η θαηαζθεπή απηή βνεζάεη ζην λα δεκηνπξγεζεί ςειφηεξε ζηάζκε παξαηήξεζεο ζηα +6.15m απφ ηα +3.20m πνπ είλαη ζήκεξα, ελψ απειεπζεξψλεηαη ην πθηζηάκελν δψκα ην νπνίν κπνξεί λα είλαη βαηφ θαη επηζθέςηκν. 3

4 Σηε ζηάζκε ηνπ πθηζηάκελνπ δψκαηνο ζα θαηαζθεπαζηεί λένο κεηαιιηθφο ζθειεηφο γηα ηελ έδξαζε ηνπ δαπέδνπ, ν νπνίνο δελ ζα ζηεξίδεηαη θαζφινπ επί ηεο πθηζηάκελεο πιάθαο αιιά ζα ζηεξίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζηελ λέα πεξηκεηξηθή κεηαιιηθή θαηαζθεπή πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλεη. Απηφ γίλεηαη γηα λα κελ ππάξρεη θακία επηβάξπλζε ηεο πθηζηάκελεο πιάθαο ζθπξνδέκαηνο. Δπίζεο πεξηκεηξηθά ζηηο ηξεηο πιεπξέο ηνπ νηθήκαηνο δεκηνπξγνχληαη αλνηθηνί ζηεγαζκέλνη ρψξνη πνπ βνεζνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, αιιά εμππεξεηνχλ θαη ηελ παξακνλή επηζθεπηψλ θαη δηεξρνκέλσλ. Τν νίθεκα πνπ ππάξρεη αλαθαηαζθεπάδεηαη θαη δεκηνπξγνχληαη ππνδνκέο γηα ηε δηακνλή θπιάθσλ θαη ηελ εμππεξέηεζε επηζθεπηψλ. Ο ρψξνο ηνπ ηζνγείνπ σο δηάηαμε παξακέλεη ζρεδφλ φπσο είλαη, κε ηελ ελνπνίεζε ησλ δχν κηθξψλ ρψξσλ πνπ ππάξρνπλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ κε ρξήζε wcινπηξνχ. Καηά ηα ινηπά δελ ππάξρνπλ αιιαγέο ζε φηη αθνξά ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ θαζφηη ν ηχπνο ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ δελ επηηξέπεη επεκβάζεηο ρσξίο ηελ απαίηεζε εηδηθψλ θαη ζχλζεησλ κεζφδσλ πνπ δελ είλαη ζθφπηκν λα εθαξκνζζνχλ ζηελ πεξίπησζή καο. Τέινο πξνηείλνληαη δηακνξθψζεηο ζε φιν ηνλ αθάιππην ρψξν ηνπ νηθνπέδνπ γηα ηελ αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε φιεο ηεο έθηαζεο. Οη πξνηεηλφκελεο επεκβάζεηο θαη εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηε κειέηε είλαη νη εμήο: Καζαίξεζε ηνπ ππεξπςσκέλνπ παξαηεξεηεξίνπ πάλσ ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ. Καζαίξεζε ηνπ πεξηκεηξηθνχ ζηεζαίνπ ζην δψκα θαη ηεο πθηζηάκελεο θιίκαθαο. Καζαίξεζε ησλ ιεπηψλ εζσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ φπνπ απαηηείηαη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ. Απνμήισζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ επηρξηζκάησλ θαη απνθάιπςε ηεο ιηζνδνκήο. Αξκνιφγεζε ηεο ιηζνδνκήο ζε φζα ζεκεία είλαη απαξαίηεην, ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο ζίηαο θαη επαλεπίρξηζε ησλ ηνίρσλ κε εληζρπκέλν ηζηκεληνεηδή επίρξηζκα. Απνκάθξπλζε ραιαξψλ ηκεκάησλ ζθπξνδέκαηνο, θαζαξηζκφο ηεο ζθνπξηάο απφ ηνπο νπιηζκνχο, επάιεηςή ηνπο κε αληηνμεηδσηηθά θαη επαλεπίρξηζή ηνπο κε εληζρπκέλα ηζηκεληνεηδή. Καηαζθεπή λέαο ζεκειίσζεο πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ γηα ηελ έδξαζε ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο. Τνπνζέηεζε ησλ κεηαιιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα, γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ λέσλ ρψξσλ παξαηήξεζεο. Καηάιιεινο ρξσκαηηζκφο ησλ φςεσλ ηνπ θηηξίνπ θαη φπνησλ άιισλ ζεκείσλ απαηηείηαη. Απνμήισζε φισλ ησλ εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ θαη ηνπνζέηεζε λέσλ κε δηπιά παινζηάζηα. Αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ εζσηεξηθψλ θνπθσκάησλ. Καηαζθεπή λέσλ ρψξσλ πγηεηλήο. Δπίζηξσζε ησλ δαπέδσλ θαη ησλ ηνίρσλ ηνπο κε θεξακηθά πιαθίδηα. Δπέλδπζε ησλ δαπέδσλ ζην ηζφγεην κε θαηάιιεια πιαθίδηα. Γεκηνπξγία δηθηχσλ (ειεθηξηθφ, χδξεπζεο, ζέξκαλζεο, απνρέηεπζεο) κε θαηάιιειε ηνπνζέηεζε ησλ θαισδηψζεσλ θαη ζσιελψζεσλ. Γηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ κε πιαθνζηξψζεηο θαη θπηεχζεηο. 4

5 4. Μελέτες τοσ έργοσ Γηα ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ έρεη εθπνλεζεί ε ηερληθή θαη ζηαηηθή κειέηε κε πιήξε ηεχρε δεκνπξάηεζεο Τν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 437/81 «πεξί κειέηεο θαη εθηέιεζεο δαζνηερληθψλ έξγσλ» θαη κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε ,00 κε ην ΦΠΑ θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΤΑΑ) ζε πνζνζηφ 80% θαη εζληθνχο πφξνπο 20% Θεζζαινλίθε / /2015 Θεζζαινλίθε / /2015 Θεζζαινλίθε / /2015 ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Η Πξντζηακέλε Τκήκαηνο Η Πξντζηακέλε Γ/λζεο Καηαζθεπψλ Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ Καηαζθεπψλ θαη Σπληεξήζεσλ Δ.Καπεηαληθφια & Αλαπιάζεσλ Κνηλνρξήζησλ Χψξσλ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο θ.α.α. Γεκήηξηνο Καιχβαο Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΤΔ Μαξία Ινξδαλίδνπ Αξρηηέθησλ Μεραληθφο κε Β βαζκφ 5

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ :

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 1 από 49 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91.

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:42/2014 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΠΗ ΣΩΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΩΝ. ΔΓΚΤΚΛΗΟ 7 Αζήλα, 12 Φεβξνπαξίνπ 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΠΗ ΣΩΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΩΝ. ΔΓΚΤΚΛΗΟ 7 Αζήλα, 12 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ (Γ11)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας από το 19 ο αι. μέχρι σήμερα Πρακτική και μεθοδολογία των πολεοδομικών επεμβάσεων

Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας από το 19 ο αι. μέχρι σήμερα Πρακτική και μεθοδολογία των πολεοδομικών επεμβάσεων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΗ ΦΛΩΡΔΝΣΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 19Ο ΑΙ. ΜΔΧΡΙ ΗΜΔΡΑ Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην κίαο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεσο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΠΔΣΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα