ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ."

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. A.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με βάση τις Διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές θα είναι σε ΕΥΡΩ, και η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε ,00 ΕΥΡΩ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 15/06/2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ. στο κτίριο της ΕΥΔΑΠ Ωρωπού 156, Γαλάτσι και αφορά στην : Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός συγκροτήματος αυτόματης, αυτοκαθαριζόμενης εσχάρας στη θέση «Δαφνούλα» ανάντη της σήραγγας του Κιθαιρώνα και του ενωτικού υδραγωγείου Συνημμένα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΧΕΔΙΑ A. ΓΕΝΙΚΑ Αντικείμενο της παρούσης είναι η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία μίας αυτόματης αυτοκαθαριζόμενης εσχάρας στο πέρας του ανοιχτού υδραγωγείου του Μόρνου στη θέση «Δαφνούλα» ανάντη της σήραγγας του Κιθαιρώνα και του ενωτικού υδραγωγείου (Νομός Βοιωτίας). Σκοπός της τοποθέτησης της εσχάρας είναι η συλλογή και απομάκρυνση διαφόρων φερτών (βλάστηση, κλαδιά δέντρων, πλαστικά υλικά, μικρά ζώα, κλπ), τα οποία καταλήγουν εντός του ανοιχτού υδραγωγείου και πρέπει να απομακρυνθούν. Η διατομή του υδραγωγείου στη θέση τοποθέτησης είναι ορθογωνική διαστάσεων 4.0mX4.4m (ΠΧΥ) και η μέγιστη παροχή νερού 23m 3 /sec. Η διατομή του υδραγωγείου, η θέση εγκατάστασης της εσχάρας και η μέγιστη στάθμη λειτουργίας, φαίνονται στα σχέδια 1 και 2 του παραρτήματος ΙΙΙ. B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα αποτελείται από την κυρίως εσχάρα η οποία τοποθετείται εντός του καναλιού, από την μονάδα του ξέστρου, το υδραυλικό κύκλωμα για την ενεργοποίηση του ξέστρου και τον ηλεκτρολογικό πίνακα εντολών, ελέγχου και σημάνσεων της μονάδας ξέστρου. Επειδή η στέψη του καναλιού στο σημείο τοποθέτησης της εσχάρας σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο έχει πολύ μικρή υψομετρική διαφορά, η μεταφορική ταινία στην πλευρά απόρριψης των εσχαρισμάτων θα ανυψωθεί ώστε να δημιουργηθεί το 1

2 κατάλληλο ύψος απόρριψης. Κάτω από το σημείο αυτό θα τοποθετηθεί κάδος, ο οποίος θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ με ελάχιστο πάχος πυθμένα 6 χιλιοστά και ελάχιστο πάχος πλαϊνών τοιχωμάτων 4 χιλιοστά. Ο κάδος θα έχει όγκο ικανό να μπορεί να αποθηκεύσει τα εσχαρίσματα μιας ημέρας. Αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση του Προμηθευτή η κατασκευή οποιασδήποτε υποδομής (τοιχεία, αντιστηρίξεις, κιγκλιδώματα ή άλλα συναφή έργα Πολιτικού Μηχανικού) που τυχόν θα απαιτηθούν για την εύρυθμη λειτουργία του συγκροτήματος και την ασφαλή εργασία του προσωπικού, τα οποία πρέπει να περιγραφούν με σαφήνεια και να περιλαμβάνονται στη τιμή προσφοράς. Β.1. Εσχάρα Η εσχάρα θα είναι κατασκευασμένη από λάμες καταλλήλων διαστάσεων και μορφής ώστε να έχουν ικανή αντίσταση στο υδραυλικό φορτίο ακόμη και στην περίπτωση εμφράξεων ενώ παράλληλα θα περιορίζονται οι υδραυλικές απώλειες φορτίου από την ταχύτητα του νερού στα επιτρεπόμενα όρια. Η στήριξη των λαμών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η εύκολη αντικατάσταση τους. Η σχάρα θα είναι κατασκευασμένη αποκλειστικά και με ποινή αποκλεισμού από ανοξείδωτο χάλυβα, ποιότητας τουλάχιστον AISI 304. Η τοποθέτηση και στήριξης της, στο προβλεπόμενο σημείο θα γίνει χωρίς την διακοπή της ροής του υδραγωγείου μέσω κατάλληλης στήριξης η οποία θα πακτωθεί στην στέψη του καναλιού ή κάποιας άλλης διάταξης κατά τη κρίση του προμηθευτή. Σε ότι αφορά τη μορφή και το μέγεθος των λαμών και των διαμηκών στηριγμάτων, τη μεταξύ τους απόσταση και τη κλίση της εσχάρας ως προς τη κατακόρυφο, αυτά θα προκύψουν κατόπιν κατάλληλης μελέτης διαστασιολόγησης την οποία οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, με ποινή αποκλεισμού. Οι υπολογισμοί θα γίνουν ώστε με ποσοστό έμφραξης της εσχάρας 10%, η απώλεια φορτίου να μην προκύπτει μεγαλύτερη των 50 mm και η μέγιστη αποδεκτή απόσταση μεταξύ των λαμών (διάκενο) προκειμένου να επιτυγχάνεται ικανός εσχαρισμός ορίζεται στα 50 mm, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη παροχή είναι 23 m 3 /sec. Β.2. Ξέστρο Το ξέστρο για τον καθαρισμό της εσχάρας θα κινείται με υδραυλικό κύκλωμα και θα είναι κατάλληλο για υπαίθριες συνθήκες λειτουργίας σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 οc έως +50 οc και σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον. Το σύνολο του εξοπλισμού του ξέστρου, θα προσαρμοστεί σε στιβαρή σταθερή βάση. Η κεντρική υδραυλική μονάδα και ο ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού θα τοποθετούν σε χώρο εύκολα προσβάσιμο πού θα εξασφαλίζει πλήρη προστασία από τις καιρικές συνθήκες του εξοπλισμού και επαρκή αερισμό. Το ξέστρο στο κάτω τμήμα του θα φέρει το χτένι καθαρισμού των λαμών καταλλήλου διατομής για την αποκομιδή και απόρριψη των εσχαρισμάτων. Το χτένι θα αποτελείται από τομείς διαμορφωμένους σε δόντια τα οποία παρεμβάλλονται μεταξύ των λαμών της εσχάρας. Στο τμήμα όπου παρουσιάζεται τριβή μεταξύ του χτενιού και της εσχάρας θα τοποθετηθεί ειδικό υλικό εύκολης αντικατάστασης που σκοπό έχει τον περιορισμό των τριβών. Το χτένι θα είναι στιβαρά αναρτημένο στην απόληξη εμβόλου διπλής ενέργειας ανοξείδωτου χάλυβα, κατάλληλου για λειτουργία σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον. Ο ρόλος του εμβόλου αυτού θα είναι η άνοδος και η κάθοδος ενός κινητού πλαισίου επί του οποίου θα είναι προσαρμοσμένο το ξέστρο. Το πλαίσιο αυτό θα ολισθαίνει πλευρικά μέσω τροχίσκων επί κατάλληλων οδηγών. Το σύστημα θα είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με τρόπο ώστε να εκμηδενίζονται οι ταλαντώσεις στο επίπεδο ανόδου-καθόδου λόγω του σημαντικού πλάτους του. 2

3 Όλα τα μεταλλικά τμήματα του μηχανισμού του ξέστρου (πλαίσια, χτένι, κλπ) θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον AISΙ 304. Η διαστασιολόγηση του ξέστρου θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά του μετώπου εσχάρωσης Η κεντρική υδραυλική μονάδα θα αποτελείται από δύο ηλεκτροκίνητες υδραυλικές αντλίες κατάλληλης ισχύος (μία σε λειτουργία, μία σε αναμονή), οι οποίες θα είναι πλήρεις και περιλαμβάνουν υδραυλικό διανομέα, ηλεκτροβάνες, βαλβίδες ασφαλείας και όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς λειτουργίας και προστασίας. Το υδραυλικό κύκλωμα της μονάδας θα διαθέτει τις απαραίτητες προσθήκες για την λειτουργία εναλλαγής των δύο αντλιών. Για την προστασία του κυκλώματος από χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες προβλέπεται η τοποθέτηση στο δοχείο υδραυλικού λαδιού αντίστασης προθέρμανσης του. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι στεγανός, θα κλειδώνει για λόγους ασφαλείας, θα περιέχει όλο τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ισχύος και αυτοματισμού και θα περιλαμβάνει τοπικά κομβία χειρισμού και ωρομετρητή για την καταγραφή των πραγματικών ωρών λειτουργίας της εσχάρας. Ο πίνακας θα εμπεριέχει όλες τις διατάξεις για τη μετάδοση σημάτων και για την επιτήρηση τυχόν ανωμαλιών κατά την λειτουργία ή βλαβών από μακρινή απόσταση. Επίσης προβλέπεται η αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας των αντλιών και σε περίπτωση βλάβης της μίας αντλίας γίνεται μεταγωγή στην δεύτερη. Ο αυτοματισμός στον πίνακα θα είναι ηλεκτρομηχανικού τύπου με διακριτά στοιχεία (ρελέ) ώστε να είναι εφικτή η χειροκίνητη λειτουργία και η άμεση ανταπόκριση σε ανταλλακτικά του εμπορίου. Όλες οι επαφές και οι ακροδέκτες θα είναι αριθμημένοι για την εύκολη διασύνδεση των καλωδίων ισχύος και την επέμβαση σε περίπτωση συντήρησης ή αντικατάστασης. Ο έλεγχος της εσχάρας θα επιτυγχάνεται και χειροκίνητα μέσω μπουτονιέρας η οποία θα είναι συνδεδεμένη με τον πίνακα ελέγχου με καλώδιο κατάλληλου μήκους. Η τάση στην μπουτονιέρα θα είναι χαμηλή για λόγους ασφαλείας. Πριν από κάθε κύκλο εργασίας κατά τη αυτόματη λειτουργία προβλέπεται η παρεμβολή ηχητικού σήματος προειδοποίησης για την θέση σε κίνηση του μηχανισμού ξέστρου ρυθμιζόμενης διαρκείας από 3 έως 10 sec. Επίσης, θα υπάρχουν τα μπουτόν εκτάκτου ανάγκης για την άμεση διακοπή της λειτουργίας. Όλα τα κυκλώματα θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύκλος λειτουργίας Ο κύκλος λειτουργίας θα συντελείται στις ακόλουθες φάσεις: α. κάθοδος του μηχανισμού του ξέστρου σε απόσταση από την εσχάρα. β. προσέγγιση του χτενιού καθαρισμού στις ράβδους της εσχάρας. γ. άνοδος του χτενιού και των εσχαρισμάτων και απόρριψη τους στην μεταφορική ταινία. δ. Ενεργοποίηση της μεταφορικής ταινίας και απόρριψη. Γενικά η ενεργοποίηση της μεταφορικής ταινίας θα γίνεται όταν το χτένι θα αρχίζει να ανεβαίνει έτσι ώστε το όποιο φορτίο θα πέφτει πάνω στην κινούμενη μεταφορική ταινία έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται. Επίσης θα προβλέπεται επαρκής χρόνος λειτουργίας της μεταφορική ταινίας μετά τον τερματισμό της κίνησης του ξέστρου ώστε να προλαβαίνουν να απορριφθούν όλα τα εσχαρίσματα. Το υδραυλικό κύκλωμα θα είναι εφοδιασμένο με γενική ρυθμιζόμενη βαλβίδα ασφαλείας η οποία θα ενεργοποιείται όταν υπάρξει σοβαρό πρόβλημα εμπλοκής στην εσχάρα και θα επιτρέπει την επαναφορά του λαδιού στο δοχείο σε περίπτωση που η πίεση στο κύκλωμα ξεπεράσει μία επιθυμητή τιμή ασφαλείας και στοχεύει στην προστασία των αντλιών των σωληνώσεων και του ξέστρου. Σε αυτή την περίπτωση θα απενεργοποιείται ο ομαλός κύκλος λειτουργίας και θα ενεργοποιείται η φάση 3

4 απομάκρυνσης του χτενιού από την εσχάρα και ακολούθως η φάση ανόδου ενώ παράλληλα θα εκπέμπεται σήμα σφάλματος λόγω εμπλοκής. Σε αυτή την περίπτωση ο μηχανισμός απόξεσης θα σταματά στο άνω σημείο της διαδρομής εκτός καναλιού ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση της ροής στην εσχάρα. Η αυτόματη λειτουργία του μηχανισμού θα γίνεται: -μέσω ρυθμιζόμενης διάταξης μέτρησης διαφορικής πίεσης μεταξύ ανάντη και κατάντη της εσχάρας και - μέσω προγραμματιζόμενου χρονοδιακόπτη ο οποίος θα ρυθμίζει τα επιθυμητά χρονικά διαστήματα τόσο του κύκλου εργασίας όσο και του κύκλου ανάπαυσης ανάλογα από 1 έως 30 min και από 1 έως 30 ώρες. Ο χρονοδιακόπτης θα ενεργεί κατά προτεραιότητα της προηγούμενης μεθόδου αυτοματισμού επιτρέποντας τον περιοδικό καθαρισμό της εσχάρας ανεξάρτητα από τον βαθμό έμφραξης της. Β.3. Μεταφορική Ταινία Στη μονάδα θα είναι προσαρτημένη μεταφορική ταινία κατάλληλου μήκους κινούμενη από ηλεκτρομειωτήρα. Το ελάχιστο καθαρό πλάτος του ταινιόδρομου δεν θα είναι μικρότερο από 600 mm. Ο ταινιόδρομος θα είναι κατασκευασμένος από μεταλλικές λάμες οι οποίες θα συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικά στοιχεία, σχηματίζοντας ένα συνεχές πλέγμα. Ολόκληρο το μεταλλικό πλέγμα θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, ποιότητας τουλάχιστον AISI 304. Το πλέγμα θα ολισθαίνει επάνω σε ειδικό υλικό για τον περιορισμό των τριβών. Η υφή του πλέγματος θα είναι τέτοια που επιτρέπει την αποστράγγιση των εσχαρισμάτων ενώ η αντοχή του θα επιτρέπει την ανθρώπινη διέλευση χωρίς να υπάρχει κίνδυνος παραμορφώσεων ή βλαβών. Ο ταινιόδρομος θα οδηγείται μέσω στεγασμένου σε προστατευτικό κάλυμμα ηλεκτρομειωτήρα κατάλληλου για υπαίθρια λειτουργία. Το φέρον πλαίσιο του ταινιόδρομου καθώς και τα πλευρικά τοιχώματα της μεταφορικής ταινίας που εμποδίζουν την έξοδο των εσχαρισμάτων από αυτή θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο έλασμα και σε κάθε περίπτωση ο ταινιόδρομος θα είναι περιμετρικά προσβάσιμος. Όλα τα μέσα σύνδεσης (κοχλίες κλπ) θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Εναλλακτικά, ο ταινιόδρομος μπορεί να είναι κατασκευασμένος από ελαστικό ιμάντα βαρέως τύπου πάχους τουλάχιστον 5 χιλιοστών. Ο ελαστικός ιμάντας θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τα κάτωθι πρότυπα: -DIN όσον αφορά στην εφελκυστική αντοχή και στο όριο επιμήκυνσης του (tensile strength & breaking elongation). -DIN όσον αφορά στην σκληρότητά του (hardness). -DIN όσον αφορά στην εφελυστική αντοχή διαρροής του (rapture tensile strength) - DIN όσον αφορά στo ειδικό της βάρος (specific weight). Το υλικό του ελαστικού ιμάντα μπορεί να είναι είτε από πολυεστέρα είτε από πολυαμίδιο. Στην περίπτωση του πολυαμιδίου αυτό θα έχει ελάχιστη εφελκυστική αντοχή 780 Ν/mm 2, ελάχιστο ποσοστό επιμήκυνσης κατά τη διαρροή 16% όταν είναι στεγνό και 21% όταν είναι βρεγμένο, ποσοστό υγρασίας 4-4,5% σε φυσιολογικές κλιματολογικές συνθήκες (ήτοι 20 Ο C, με 60% σχετική υγρασία) και ειδικό βάρος περίπου 1,14. Στην περίπτωση του πολυεστέρα αυτός θα έχει ελάχιστη εφελκυστική αντοχή 740 Ν/mm 2, ελάχιστο ποσοστό επιμήκυνσης κατά τη διαρροή 11% όταν είναι στεγνός και 11% όταν είναι βρεγμένος, ποσοστό υγρασίας 0,4% σε φυσιολογικές κλιματολογικές συνθήκες (ήτοι 20 Ο C, με 60% σχετική υγρασία) και ειδικό βάρος περίπου 1,38. Β.4. Μεταλλική Γέφυρα Εδρασης. 4

5 Το όλο συγκρότημα θα εδράζεται σε χαλύβδινη μεταλλική γέφυρα καταλλήλων διαστάσεων και αντιδιαβρωτικής προστασίας, η οποία θα τοποθετηθεί επί των τοιχίων του καναλιού ή εφόσον αυτά δεν ανταποκρίνονται στις συνθήκες φόρτισης, σε ξεχωριστή κατασκευή, με πλήρη ευθύνη και δαπάνη του Προμηθευτή. Τόσο η γέφυρα, όσο και η στήριξη της, θα διαστασιολογηθούν για τα φορτία που εξασκούνται και θα υποβληθεί στατική μελέτη εφαρμογής για τον τρόπο που θα γίνει η έδρασή τους. Η στατική μελέτη εφαρμογής θα συνοδεύεται από την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙV, υπογεγραμμένη από μηχανικό. Κατά τη στατική μελέτη εφαρμογής, στους στατικούς υπολογισμούς θα ληφθεί υπόψη η απαίτηση για μέγιστο ποσοστό έμφραξης 30% της σχάρας. Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί για οιοδήποτε λόγο η καθαίρεση υπαρχόντων σκυροδεμάτων αυτή θα γίνει με τη μέθοδο της αδιατάρακτης κοπής με αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την απομάκρυνση των σκυροδεμάτων. Β.5. Ανταλλακτικά Για την εξασφάλιση της αδιάκοπτης λειτουργίας του συγκροτήματος πέραν της υιοθέτησης δύο αντλιών θα υπάρχει και εφεδρεία ανταλλακτικών που αφορούν τόσο τον εξοπλισμό του υδραυλικού μέρους, όσο και το ηλεκτρολογικό τμήμα. Β.6. Εργασίες συντήρησης/αναβάθμισης παρακείμενης εσχάρας Επιπρόσθετα και πέρα από τη προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εν λόγω συγκροτήματος, ο Προμηθευτής υποχρεούται όπως προβεί στις παρακάτω εργασίες επί της παρακείμενης αυτοκαθαριζόμενης εσχάρας που βρίσκεται ανάντι της εισόδου της σήραγγας Κιθαιρώνα: 1. Επιμήκυνση του ταινιόδρομου κατά 1,40μ προς την πλευρά που γίνεται η απόρριψη των εσχαρισμάτων, 2. Αλλαγή της μεταφορικής ταινίας 3. Αντικατάσταση των πρόχειρων ιδιοκατασκευών στέγασης του υποσταθμού (επιφάνειας 8,60μ*2,20μ) με πάνελ. Το πάνελ θα αποτελείται από δυο γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα με ενδιάμεση μόνωση από αφρό πολυουρεθάνης και θα έχει συνολικό πάχος 50mm. Η όλη κατασκευή θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ευρύτερο περιβάλλον και θα ανυψωθεί 40εκ. Το χρώμα του πάνελ θα υποδειχτεί από την Υπηρεσία. Γ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πριν την υποβολή των προσφορών, οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι με ποινή αποκλεισμού-, να μεταβούν επιτόπου και να εξετάσουν την υπάρχουσα κατάσταση, ώστε να λάβουν γνώση για τις απαιτήσεις που απορρέουν από την τρέχουσα αναγκαιότητα. Αρμόδιος: κος Κων/νος Καλογερίδης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Θήβας τηλ ). Σε ότι αφορά τις διαστάσεις του συνημμένου σχεδίου 1, είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις με την υφιστάμενη κατάσταση. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν -πριν την υποβολή της προσφοράς τους- να ελέγξουν τις ακριβείς διαστάσεις του υδραγωγείου και να αποτυπώσουν την ακριβή κατάσταση. Η ΕΥΔΑΠ δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν εξ αιτίας της διαφοροποίησης των πραγματικών διαστάσεων από εκείνες που εμφανίζονται στα σχέδια. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, από τα παρακάτω: 5

6 -Πλήρη τεχνική περιγραφή του συγκροτήματος και των τμημάτων που το απαρτίζουν (εσχάρα, μονάδα ξέστρου, υδραυλικό κύκλωμα, ηλεκτρολογικός πίνακας, διάταξη μέτρησης στάθμης, μεταφορική ταινία, σύστημα αυτοματισμού, κλπ) καθώς και του τρόπου λειτουργίας του. Επίσης, στην τεχνική περιγραφή θα περιλαμβάνονται: κατάλογος των υλικών κατασκευής, ο τύπος και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των επί μέρους μονάδων (υδραυλικής αντλίας, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, βαλβίδων, κλπ) και οι υπολογισμοί εσχαρών με τη διαστασιολόγηση τους. -Έντυπο πληροφοριακό υλικό του οίκου κατασκευής για όλα τα υλικά. -Ο κατασκευαστής του συγκροτήματος πρέπει υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού να είναι εξειδικευμένη εταιρεία που να έχει σαν αντικείμενο τη κατασκευή παρόμοιων κατασκευών. Για τον παραπάνω λόγο πρέπει να προσκομισθούν αποδεικτικά εμπειρίας παρεμφερών κατασκευών στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ευρώπης. (Εάν έχουν παραδώσει παρεμφερείς κατασκευές στην ΕΥΔΑΠ, να αναφέρονται στον αριθμό διαγωνισμού). Δεν θα γίνουν δεκτές ιδιοκατασκευές κανενός είδους από εταιρείες που δεν εξειδικεύονται στο παραπάνω αντικείμενο ή που έχουν περιστασιακά ενασχοληθεί με αυτό. -Ο κατασκευαστής του συγκροτήματος οπωσδήποτε πρέπει να είναι διαπιστευμένος κατά ISO 9001/2000 τουλάχιστον, για τη κατασκευή παρομοίων συγκροτημάτων (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα επισυνάπτεται το σχετικό πιστοποιητικό). -Κατάλογο με τιμές για τα υλικά που συμπεριλαμβάνονται στην κατασκευή όπως εμφανίζονται στην λίστα των βασικών υλικών που συνοδεύουν τις προδιαγραφές. (στο φάκελο Οικον. Προσφοράς ) Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται όσοι προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις με διαφορετικές τιμές. Όλα τα παραπάνω είναι Υποχρεωτικά και η τυχόν παράληψη υποβολής τους ή ασάφεια παρουσίασης θα συνεπάγεται ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ της προσφοράς. Σοβαρές αποκλίσεις των προσφερόμενων χαρακτηριστικών της τεχνικής περιγραφής με αυτά που αναφέρονται στην προδιαγραφή, οδηγούν σε ΑΠΟΡΡΙΨΗ της προσφοράς. Λοιπές υποχρεώσεις του προμηθευτή. 1. Όλες οι απαραίτητες εργασίες τοποθέτησης του συγκροτήματος, θα εκτελεστούν αποκλειστικά από εξειδικευμένο Προσωπικό του Προμηθευτή. Οι δαπάνες οποιουδήποτε είδους για τη τοποθέτηση θα βαρύνουν αποκλειστικά το προμηθευτή. Μοναδική υποχρέωση της ΕΥΔΑΠ θα είναι μεταφορά ηλεκτρικής ισχύος προκειμένου να ηλεκτροδοτηθεί το συγκρότημα. 2. Επίσης ευθύνη και αρμοδιότητα του Προμηθευτή θα είναι η θέση σε λειτουργία και όλες οι ρυθμίσεις των οργάνων και αυτοματισμών του συγκροτήματος. 3. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παράσχει την απαραίτητη τεχνική εκπαίδευση στο προσωπικό της Ε.ΥΔ.Α.Π. και για όσο χρονικό διάστημα κριθεί σκόπιμο από την τελευταία. Επίσης οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται : -Να δηλώσουν με την προσφορά τους το Ονοματεπώνυμο διπλωματούχου μηχανικού που θα έχει την ευθύνη των εργασιών, καθώς και του τεχνικού προσωπικού που θα αναλάβει τις εργασίες. Το προσωπικό που θα ασχοληθεί πρέπει να διαθέτει κατάλληλη εξειδίκευση για εργασίες σε εγκαταστάσεις αυτού του είδους. -Υπεύθυνη Δήλωση όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι. -Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει στην ΕΥΔΑΠ τα απαιτούμενα από το Π.Δ. 305/96, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ. Οι διαγωνιζόμενοι στην πρόσφορα τους θα δηλώσουν με ποινή αποκλεισμού - ότι αποδέχονται τους παραπάνω όρους. 6

7 Δ. ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν την εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία της αυτόματης αυτοκαθαριζόμενης εσχάρας θα οριστεί από την Υπηρεσία επιτροπή παραλαβής αντικείμενο της οποίας θα είναι η πιστή παρακολούθηση όλων των φάσεων του έργου. Η παραλαβή του συγκροτήματος θα γίνει ως εξής : -Λίγο πριν την αποπεράτωση της παραγγελίας ο προμηθευτής θα ειδοποιήσει εγγράφως υποχρεωτικά την Υπηρεσία και θα γίνει έλεγχος της πληρότητας της κατασκευής, με βάση την παρούσα προδιαγραφή, στο εργοστάσιο του Προμηθευτή. -Για εκτός λεκανοπεδίου επισκέψεις εργοστασίων προμηθευτών, την διαμονή και τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής θα τα επιβαρύνονται οι προμηθευτές. -Μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης και τη θέση σε λειτουργία του συγκροτήματος για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της ΕΥΔΑΠ θα παραλάβει το συγκρότημα εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. Ο Προμηθευτής θα φέρει την ευθύνη εγγύησης καλής λειτουργίας για όλο το συγκρότημα για διάστημα (1) ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Προκειμένου λοιπόν να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του συγκροτήματος, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παρακρατηθεί για ένα (1) έτος μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. Ο προμηθευτής θα παραδώσει : Ένα τεύχος με την πλήρη περιγραφή και τεκμηρίωση όλων των τμημάτων του εξοπλισμού, και με αναλυτικές οδηγίες Λειτουργίας-Συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα συναφή Τεχνικά Εγχειρίδια των κατασκευαστών των υλικών του συγκροτήματος. Ένα τεύχος με οδηγίες για όλες τις διαδικασίες χειρισμών, στην Ελληνική γλώσσα. Ένα τεύχος με όλες τις ρυθμίσεις των οργάνων προστασίας, στην Ελληνική γλώσσα. Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Όχι μεγαλύτερος -με ποινή αποκλεισμού- από τέσσερις μήνες από την ανάθεση. ΣΤ. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν Τιμοκατάλογο ανταλλακτικών ισχύοντα για ένα έτος από την παράδοση του συγκροτήματος (στο φάκελο οικονομικής προσφοράς). Ο ίδιος κατάλογος -χωρίς τιμές-, θα συμπεριληφθεί και στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1η : Οι τιμές που θα προσφερθούν στο διαγωνισμό θα είναι καθαρές και θα δηλωθεί το ποσοστό του ΦΠΑ που τις επιβαρύνει. Σε διαφορετική περίπτωση νοείται ότι το νόμιμο ποσοστό του ΦΠΑ περιέχεται στις δοθείσες τιμές. 2η : Το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν συμπεριλαμβάνει τον αναλογούντα ΦΠΑ. 3η : Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα καλύπτει το 2% της αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 4η : α) ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στις ανοικτές διαδικασίες θα γίνονται δεκτές μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 7

8 της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της διενέργειας του διαγωνισμού. β) ενστάσεις κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μόνο οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη διενέργειά του. γ) η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή/παρέχοντος υπηρεσίες σε διαγωνισμό, κοινοποιείται εντός της αυτής προθεσμίας υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο στον προμηθευτή κατά του οποίου στρέφεται. 5η : Τηλετυπικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 6η: Οποιαδήποτε διόρθωση των κυρίων στοιχείων της προσφοράς και κατά μείζονα λόγο των τιμών συνεπάγεται αυτοδικαίως την ακύρωσή της. 7η :Οι προσφορές θα έχουν ισχύ ενενήντα (90) ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού, όρος ο οποίος πρέπει να γίνεται αποδεκτός δια της προσφοράς. 8η :Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης αποτελούν οι συνημμένοι Γενικοί όροι και το υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών. 9η : Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει δύο άλλους σφραγισμένους φακέλους από τους οποίους ο ένας θα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, την τεχνική περιγραφή και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο δεύτερος φάκελος θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 10η :Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας σύμφωνα με την Υ.Α / /0016/ όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α / /0016/2007 (ΦΕΚ Β 752/ ). 11η :Οι Προμηθευτές που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους δήλωση, ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης ανεπιφύλακτα. Άλλως κάθε προσφορά που θα υποβληθεί στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης. 12η: Η ΕΥΔΑΠ διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης μέχρι (+20%, -30%) του αντικειμένου της σύμβασης κατά την ανάθεση ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών & Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 16913/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. 13η :Οι προσφορές θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίτυπα. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Προμηθειών και Μεταφορών & Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Προμηθειών ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπεύθυνη Δήλωση «Ευθύνη Παρέχοντος Υπηρεσίες Προμηθευτή Αναδόχου» Οι Ανάδοχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων μέσων και των παρεχόμενων υλικών και υπηρεσιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιοδήποτε εργατικό ή άλλο ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, και οποιαδήποτε φθορά, βλάβη ή ζημιά ήθελε προκληθεί από το προσωπικό τους σε εγκαταστάσεις, εργαζόμενους ή τρίτους χωρίς κανένα περιορισμό από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη προκληθεί από υπαιτιότητά τους ή αμέλεια ή απειρία των ίδιων ή του προσωπικού τους κατά την παροχή των υπηρεσιών ή συνεπεία ελαττωμάτων των προς προμήθεια υλικών. Οι Ανάδοχοι κατά την παροχή της αναληφθείσας υπηρεσίας ή προμήθειας, έχουν αποκλειστικά την ευθύνη παροχής οδηγιών και ελέγχου της τήρησής τους, του συντονισμού, παρακολούθησης και επίβλεψης του προσωπικού τους καθώς και την ευθύνη λήψης και τήρησης όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας του προσωπικού και τρίτων. Η ΕΥΔΑΠ θεωρείται ως τρίτη κατά την παροχή των υπηρεσιών ή της προμήθειας και δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με την διαδικασία και τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών ή προμηθειών. Οι ανάδοχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε θέμα σχετικό με την ασφάλεια υγεία και προστασία του προσωπικού τους και είναι αποκλειστικά υπόχρεοι στην τήρηση των νομίμων διατάξεων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφορικά με τις διατάξεις περί αθεμίτου ανταγωνισμού, εργατικής ασφαλιστικής νομοθεσίας, αστυνομικές πολεοδομικές ή υγειονομικές διατάξεις, νόμους περί σημάτων, διατάξεις βιομηχανικής ιδιοκτησίας, διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εν γένει φορολογικές διατάξεις) έναντι κάθε νομικού και φυσικού προσώπου ή έναντι κάθε αρμόδιας αρχής, απαλλασσόμενης σε κάθε περίπτωση της ΕΥΔΑΠ. Σε περίπτωση που η ΕΥΔΑΠ υποχρεωθεί για οποιοδήποτε λόγο στην καταβολή αποζημίωσης εξαιτίας παραβίασης των υποχρεώσεων του Αναδόχου από το παρόν άρθρο, την σχετική δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής, θα υποχρεώνεται να καταβάλει ο Ανάδοχος. Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται στην προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση όλων των στοιχείων εξοπλισμού, απαιτούμενες μελέτες / αδειοδοτήσεις, καθώς και των μέσων που απαιτούνται, για την πλήρη και έντεχνη υλοποίηση της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία ή λειτουργία έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, που όμως κρίνεται απαραίτητη να εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, προκειμένου να είναι άρτια, ασφαλής και επιτυχής η υλοποίηση της σύμβασης. Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να ασφαλίζουν το προσωπικό και το αντικείμενο της σύμβασης για ζημιές και ατυχήματα που ενδεχομένως θα προκληθούν στο προσωπικό τους, στο προσωπικό της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ή σε τρίτους που εμπλέκονται ή όχι με την υλοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας ή προμήθειας. Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να ασφαλίζουν το προσωπικό τους στο ΙΚΑ και στους λοιπούς αρμόδιους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Η ΕΥΔΑΠ δικαιούται να ελέγχει οποτεδήποτε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ο δε Ανάδοχος, υποχρεούται να παρέχει όταν του ζητηθεί βεβαίωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προς τους ασφαλιστικούς φορείς. 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) & ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Ο ανάδοχος, υποχρεούται πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, να συντάξει και να υποβάλλει προς έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57 της Ε.Ο.Κ» (ΦΕΚ212Α/ ). Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. θα συντάσσονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/ ), στην υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/889/ απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ16/Β/14-103) και στη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία. Η υποβολή και έγκρισή τους θα αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος έργου. Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. υποβάλλονται εις διπλούν. Ένα αντίτυπο παραμένει στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενώ τα δεύτερα επιστρέφονται εγκεκριμένα και πρέπει να παραμένουν στο χώρο εργασιών κατά την εκτέλεση της σύμβασης, όπου θα είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημα, που θα συμβεί υπαιτιότητα αυτού ή του εργατοτεχνικού προσωπικού του. Η αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου ισχύει καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Το Σ.Α.Υ. θα συνοδεύεται από όλα τα νομοθετικά κείμενα περί μέτρων πρόληψης και αποτροπής κινδύνων, τα οποία νοούνται ως αναπόσπαστο μέρος αυτού. Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. πρέπει να αναπροσαρμόζονται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται πριν από την έναρξη των εργασιών στην αναπροσαρμογή του Φ.Α.Υ., ώστε αυτός να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/ ), στην υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/889/ απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ16Β/ ) και στη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία. Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή στο δελτίο αποδοχής υπηρεσιών και η Επιτροπή ή η αρμόδια υπηρεσία δεν θα προβαίνει στην παραλαβή, εάν δεν υφίσταται ο Φ.Α.Υ. ή εάν αυτός δεν είναι αρκούντως ενημερωμένος. Στο πρωτόκολλο παραλαβής ή στο δελτίο αποδοχής υπηρεσιών θα αναφέρεται ακόμα ότι ο Φ.Α.Υ. εφαρμόστηκε και ενημερώθηκε μετά την παραλαβή ή ότι συμπληρώθηκε με τις εργασίες που εκτελέσθηκαν σε εφαρμογή των παρατηρήσεων για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο υπογεγραμμένος... Διπλωματούχος... βάσει του νόμιμου δικαιώματος ασκήσεως επαγγέλματος... κάτοικος... Οδός... αριθ... τηλ.... με Αρ. Αστυνομικής ταυτότητας... και χρονολογία εκδόσεως... εκδοθείσα υπό του παρ/τος Ασφαλείας ή Υπ/τος Χωρ/κης... ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Για την περίπτωση του φέροντος οργανισμού της όλης κατασκευής: Ότι κατά την σύνταξη της μελέτης, συμμορφώθηκα πλήρως προς τον Ελληνικό Κανονισμό για την Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ-2000, ΦΕΚ 1329Β/ ) ως προς τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό-έκδοση 2000 (ΕΑΚ 2000, ΦΕΚ 2184Β/ , ΦΕΚ 423Β/ ), και ως προς τους Ευρωκώδικες EC2, EC3 & ΕC8, όπου απαιτείται. Ότι αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια των υπολογισμών. Ότι θα προβώ στην πιστή εφαρμογή των σχεδίων λεπτομερειών, όπως αυτά υποβλήθηκαν. Ότι θα συμμορφωθώ πλήρως κατά την κατασκευή προς τις διατάξεις του Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμένου Σκυρόδεματος (ΕΚΩΣ-2000, ΦΕΚ 1329Β/ ) και τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ., ΦΕΚ 315Β/ ). Ότι συνεχώς θα παρακολουθώ και θα ελέγχω την ορθή και ακριβή τοποθέτηση των οπλισμών, την στατική επάρκεια της όλης κατασκευής, την σύμφωνη προς τη μελέτη και από κάθε άποψη επιμελημένη διεξαγωγή των εργασιών τοποθέτησης εγκατάστασης της όλης κατασκευής, έχοντας πλήρη και ακέραια την ευθύνη επί πάντων ζητημάτων τούτων. O/H Μηχανικός 11

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 586.500,00 ΕΥΡΩ ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 46/2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση Στην εισαγωγή προστέθηκε σαν 2η παραγρ. το εξής: Η παρούσα προκήρυξη αφορά σε σύμβαση, που συνιστά κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙOY E06) Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα