Σηον ςιό μος Αλέξανδπο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηον ςιό μος Αλέξανδπο"

Transcript

1

2 Σηον ςιό μος Αλέξανδπο 2

3 ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ αηζζάλνληαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζνπλ ζεξκά όινπο όζνη βνήζεζαλ θαη ζπκπαξαζηάζεθαλ θαηά ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά ζα ήζειαλ λα επραξηζηήζνπλ ηνλ επηβιέπνληα Αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θ. Αλησληάδε Αξηζηνκέλε, γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ ηνπο επέδεημε κε ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο, θαζώο θαη γηα ηελ ελ ζπλερεία ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζε ζέκαηα δηνηθεηηθήο κέξηκλαο. Δπίζεο ηδηαηηέξσο κεγάιε ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ηερληθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ πλεξγείνπ Κηλεηήξσλ ηεο 120εο Πηέξπγαο Δθπαίδεπζεο Αέξνο όζνλ αθνξά ζηελ πξνεηνηκαζία, ζηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ηέινο ζηελ θαηάιιειε ζπζθεπαζία πξνο κεηαθνξά ηνπ αεξνθηλεηήξα από ηελ Καιακάηα ζηα Υαληά. Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί ε ζεκαληηθόηαηε βνήζεηα ηελ νπνία παξείρε ην Γεληθό Δπηηειείν Αεξνπνξίαο όζνλ αθνξά ζηελ έγθξηζε παξαρώξεζεο ηνπ θηλεηήξα J-69 Σ-25 ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο. 3

4 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ 5 2. ΚΙΝΗΣΗΡΔ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ 2.1 Ιζηνξηθή εμέιημε θηλεηήξσλ αεξνζθαθώλ Βαζηθέο αξρέο αεξνζηξόβηινπ (gas turbine engine) Οη ηύπνη ησλ αεξνζηξνβίισλ Πιενλεθηήκαηα - Μεηνλεθηήκαηα αεξνζηξνβίισλ Υαξαθηεξηζηηθά αεξνζθάθνπο Σ-37 θηλεηήξα J-69 T ΚΑΣΑΚΔΤΗ 3.1 Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ θηλεηήξα ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα Γεκηνπξγία ηνκώλ ησλ θπξηόηεξσλ ηκεκάησλ ηνπ θηλεηήξα Καζαξηζκόο θαη Βαθή όισλ ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ θηλεηήξα θαζώο θαη ηεο 27 θιίλεο ζπληήξεζεο 3.4 πλαξκνιόγεζε ηνπ θηλεηήξα ΤΝΟΦΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 32 4

5 1. ΕΙΑΓΧΓΗ ηελ παξνύζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζέγγηζε ησλ θηλεηήξσλ αεξνζθαθώλ ηόζν ζεσξεηηθά αλαθέξνληαο ηηο αξρέο νη νπνίεο δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηθξαηέζηεξσλ θηλεηήξσλ ησλ ζύγρξνλσλ αεξνζθαθώλ όζν θαη πξαθηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ελόο θηλεηήξα ηύπνπ J-69 T25 πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη καζεζηαθό εξγαιείν επίδεημεο ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θηλεηήξσλ ηύπνπ turbojet ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. ηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ θαη πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ επηδησθόκελσλ ζθνπώλ, αξρηθά έγηλε ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ θηλεηήξσλ ησλ αεξνζθαθώλ θαζώο θαη ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο ησλ αεξνζηξνβίισλ βάζεη ησλ νπνίσλ αλαθέξζεθαλ θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηνπο έλαληη ησλ άιισλ ηύπσλ θηλεηήξσλ αεξνζθαθώλ, ελώ ηέινο αλαθεξζήθαλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα J-69 T25 ν νπνίνο απνηειεί κέξνο ηεο αλσηέξσ ηερλνινγίαο. ην θαηαζθεπαζηηθό ζηάδην ηεο παξνύζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αθόινπζεο εξγαζίεο κε ρξνληθή ζεηξά: Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ θηλεηήξα ζηα επηκέξνπο ηκήκαηά ηνπ Καζαξηζκόο ησλ αλσηέξσ εμαξηεκάησλ Βάςηκν όισλ ησλ επηθαλεηώλ πλαξκνιόγεζε ηνπ θηλεηήξα Καζαξηζκόο θαη βάςηκν ηεο θιίλεο ζπληήξεζεο ηνπ θηλεηήξα 5

6 2. ΚΙΝΗΣΗΡΕ ΑΕΡΟΚΑΦΧΝ 2.1 Ιζηνξηθή εμέιημε θηλεηήξσλ αεξνζθαθώλ Από ηελ αξραηόηεηα ν άλζξσπνο «νλεηξεύηεθε» ηελ πηήζε ηνπ ζηνλ νπξαλό όπσο ηα πνπιηά. Παξνηκηώδεηο είλαη νη αλαθνξέο ζηελ πηήζε ηνπ Ιθάξνπ θαη ηνπ Γαηδάινπ. Οη πξώηεο πξνζπάζεηεο βέβαηα είραλ πιήξε απνηπρία. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν δελ θαηέζηε δπλαηόλ ην επηζπκεηό απνηέιεζκα, δελ ήηαλ απόξξνηα ηεο έιιεηςεο εθαξκνγήο θαηάιιεινπ αεξνδπλακηθνύ ζρεδηαζκνύ, όζν ε έιιεηςε ηερλνγλσζίαο όζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή ηεο απαξαίηεηεο ηζρύνο πνπ ζα επέηξεπε ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο πηήζεο. Σν έηνο 1483, ν Leonardo davinci ζρεδίαζε κία «ηπηάκελε κεραλή», ε νπνία βέβαηα δελ είρε θακία ηύρε λα πεηάμεη ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηεο θαηάιιειεο κεραληθήο ηζρύνο. Σν 1678 ν Γάιινο Abbe Hautefeuille πξώηνο αλάπηπμε ηε βαζηθή ηδέα ηεο ρξήζεο κίαο ύιεο πνπ εθξήγλπηαη ώζηε λα θηλεί έλα έκβνιν γηα ηελ παξαγσγή έξγνπ. Υξεηάζηεθε όκσο λα πεξάζνπλ θαη νη πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 19 νπ αηώλα πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί θαη λα θαηαζθεπαζηεί εκβνινθόξνο θηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαύζεο, έλαο εθ ησλ νπνίσλ πεξηγξάθεηαη από ηνλ Reverend W. Cecil, ην 1820 ζηελ Αγγιία. Ο ελ ιόγσ θηλεηήξαο ρξεζηκνπνηνύζε σο θαύζηκν κείγκα πδξνγόλνπ θαη αέξα. Σν 1838 ν Άγγινο εθεπξέηεο William Barnett παξνπζίαζε έλαλ θηλεηήξα κνλνύ θπιίλδξνπ, κέζα ζηνλ νπνίν θαηγόηαλ αέξην θαύζηκν. ηελ πξάμε, ν πξώηνο εκβνινθόξνο θηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαύζεο θαηαζθεπάζηεθε ην 1860 από ην Γάιιν εθεπξέηε Jean Joseph Etienne Lenoir. Η έλαπζε πξαγκαηνπνηνύηαλ από κπαηαξία ελώ σο θαύζηκν ρξεζηκνπνηνύζε θσηαέξην. Μέζα ζε ιίγα ρξόληα θαηαζθεπάζηεθαλ πεξίπνπ 400 ηέηνηνη θηλεηήξεο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θίλεζε κεραλεκάησλ όπσο ηόξλνη θαη εθηππσηηθά ζπζηήκαηα. Σν 1862, ν Γάιινο Beau de Rocas έζεζε ηνπο βαζηθνύο όξνπο πνπ πξέπεη λα πιεξνύληαη ώζηε έλαο εκβνινθόξνο θηλεηήξαο λα ιεηηνπξγεί κε κέγηζηε απόδνζε. Σν 1876 νη Γεξκαλνί August Otto θαη Eugen Langen θαηαζθεύαζαλ ηνλ πξώην ηεηξάρξνλν θηλεηήξα. Γηα ην ιόγν απηό ν θύθινο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηεηξάρξνλνπ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο νλνκάδεηαη θύθινο Otto. Οη Otto θαη Langen ήηαλ απηνί πνπ αλέπηπμαλ θαη ην δίρξνλν θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο, βαζηζκέλνη ζε ηδέεο ησλ Άγγισλ Barnett θαη Clerk (1878). ηηο ΗΠΑ, ην 1876, ν κεραληθόο George B. Brayton θαηαζθεύαζε έλαλ θηλεηήξα πνπ ρξεζηκνπνηνύζε σο θαύζηκν ηε βελδίλε. Όκσο, ν πξώηνο βελδηλνθηλεηήξαο πνπ ιεηηνπξγνύζε ζύκθσλα κε ηνλ θύθιν ησλ ηεζζάξσλ ρξόλσλ αλαπηύρζεθε από ηνπο Γεξκαλνύο Gottlieb Daimler θαη Karl Benz μερσξηζηά, ην Ο ηύπνο θηλεηήξα απηόο έδσζε θίλεζε ζηα πξώηα απηνθίλεηα, ελώ νη θηλεηήξεο ησλ ζύγρξνλσλ απηνθηλήησλ έρνπλ δηαηεξήζεη αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζε βαζηθά ιεηηνπξγηθά ηνπο ζεκεία. Σν 1892, ν Γεξκαλόο Rudolph Diesel πξόηεηλε έλαλ θηλεηήξα ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνύηαλ απηαλάθιεμε ηνπ κείγκαηνο αέξα θαπζίκνπ θαη απνηειεί ηνλ πξνπνκπό ησλ ζύγρξνλσλ πεηξειαηνθηλεηήξσλ. 6

7 ρήκα 2.1. Κηλεηήξαο Αδειθώλ Wright Γεδνκέλνπ όκσο ηνπ γεγνλόηνο όηη, ε πξώηε επηηπρήο πηήζε αεξνζθάθνπο πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο αδειθνύο Wright ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 1903 εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ν πξώηνο «επηηπρεκέλνο» θηλεηήξαο αεξνζθάθνπο ήηαλ απηόο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε απηήλ ηελ πηήζε. Ο θηλεηήξαο απηόο ζρεδηάζηεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε από ηνπο αδειθνύο Wright θαη ην ζπλεξγάηε ηνπο, κεραληθό Charles Taylor. Υξεζηκνπνηνύζε βελδίλε σο θαύζηκν, ήηαλ πγξόςπθηνο, είρε ηέζζεξηο θπιίλδξνπο, βάξνο 82 θηιώλ θαη ηππνδύλακε 12 ίππσλ. ην ρήκα 2.1 θαίλεηαη κία θσηνγξαθία ηνπ θηλεηήξα ησλ αδειθώλ Wright ελώ ζην ρήκα 2.2 θαίλεηαη κία κεηαγελέζηεξε εμέιημή ηνπ (Wright «Gipsy» L-320). ρήκα 2.2. Κηλεηήξαο Wright «Gipsy» L-320 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζεκεηώζεθε πνιύ κεγάιε πξόνδνο ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ρξήζε ησλ αεξνζθαθώλ, θαη σο εθ ηνύηνπ παξνπζηάζηεθε εληππσζηαθή 7

8 εμέιημε ησλ θηλεηήξσλ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα αλαπηύρζεθαλ λένη ηύπνη εκβνινθόξσλ θηλεηήξσλ δίλνληαο ώζε - θίλεζε ζε αεξνζθάθε πξσηνπόξα γηα ηελ επνρή ηνπο. Σξεηο ηύπνη θηλεηήξσλ, νη νπνίνη αλαπηύρζεθαλ ηελ πεξίνδν εθείλε, έπαημαλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πεξαηηέξσ δηάδνζε ησλ εκβνινθόξσλ θηλεηήξσλ: ν αθηηληθόο θηλεηήξαο ν θηλεηήξαο ελ ζεηξά θαη ν θηλεηήξαο ηύπνπ V. Ο αθηηληθόο θηλεηήξαο παξάγεη ηε κεγαιύηεξε ηζρύ ζε ζρέζε κε ην βάξνο ηνπ. Οη θύιηλδξνί ηνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλνη αθηηληθά γύξσ από έλα κηθξό ζηξνθαινζάιακν. Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηα ηνπ ηύπνπ απηνύ απνηεινύλ νη θηλεηήξεο πνπ θαίλνληαη ζην ρήκα 2.3 θαη 2.4. ρήκα 2.3. Κηλεηήξαο LeRhone-C9 8

9 ρήκα 2.4. Κηλεηήξαο Curtiss R-600 Ο θηλεηήξαο ελ ζεηξά (ρήκα 2.5.α) έρεη όινπο ηνπο θπιίλδξνπο ηνπ παξαηαγκέλνπο ζε ζεηξά θαη παξνπζηάδεη πνιύ κεγάιε αμηνπηζηία. Όκσο εκθαλίδεη ην κεηνλέθηεκα ηνπ απμεκέλνπ βάξνπο ιόγσ ηνπ κεγάινπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλά ηνπ. (α) (β) ρήκα 2.5. (α) Κηλεηήξαο ελ ζεηξά (Benz BZ-4), (β) Κηλεηήξαο ηύπνπ V (Liberty L-8) 9

10 Σέινο, ν θηλεηήξαο ηύπνπ V ρξεζηκνπνηεί έλα κηθξόηεξν ζηξνθαινθόξν άμνλα απνηειώληαο έλα ζπκβηβαζκό κεηαμύ ειαθξηάο θαηαζθεπήο θαη ηθαλνπνηεηηθήο απόδνζεο. ην ηέινο ηνπ 1νπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαζηεξώζεθε ε ρξήζε θηλεηήξσλ ηύπνπ V θαη θπξηόηεξα ησλ Curtiss Κ-12, Hispano Suiza θαη Liberty L-8 (ρήκα 2.5.β). ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, ζηελ Ακεξηθή, αλαπηύρζεθε κία ζεηξά από αθηηληθνύο αεξνπνξηθνύο θηλεηήξεο κε κεγάιε αμηνπηζηία ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ήηαλ ηόηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξώηεο ππεξαηιαληηθέο πηήζεηο νη νπνίεο θαζηέξσζαλ ην αεξνπιάλν σο πξαθηηθό κέζν κεηαθνξάο. Σν 1927, ην αεξνπιάλν «Spirit of Saint Louis» πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξώηε ππεξαηιαληηθή πηήζε έρνληαο ηνλ θηλεηήξα ηεο ρήκα 2.6. ρήκα 2.6 Κηλεηήξαο Wright R-790 Η ελ ζπλερεία ξαγδαία αλάπηπμε θαη εμάπισζε ησλ αεξνζηξνβίισλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950 πεξηόξηζε ηε ρξήζε ησλ εκβνινθόξσλ θηλεηήξσλ ζηηο αεξνπνξηθέο εθαξκνγέο. ήκεξα, νη ηειεπηαίνη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κηθξά αεξνζθάθε ρσξίο, βέβαηα, λα έρνπλ εθιείςεη νη κεγάινη εκβνινθόξνη θηλεηήξεο πνπ θηλνύλ κε κεγάιε αμηνπηζηία παιαηόηεξα αεξνζθάθε ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 2.2 Βαζηθέο αξρέο αεξνζηξνβίινπ (gas turbine engine) Ο αεξνζηξόβηινο ζεσξείηαη σο ν πην απνηειεζκαηηθόο θηλεηήξαο αεξηώζεζεο πνπ βξίζθεηαη ζε ρξήζε ζηελ επνρή καο. Βξίζθεη επξεία ρξήζε ζε όινπο ηνπο ηύπνπο αεξνζθαθώλ όπσο ζε επηβαηηθά, εκπνξηθά θαη ζηξαηησηηθά. Σα βαζηθά ηνπ κέξε είλαη ν ζςμπιεζηήρ, ν θάλαμορ κάςζηρ, ν ζηπόβιλορ θαη ην ακποθύζιο εξαγωγήρ, όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα

11 ρήκα 2.7. Σα βαζηθά κέξε ηνπ αεξηνζηξόβηινπ Δπίζεο έρεη επηθξαηήζεη ν δηαρσξηζκόο ελόο θηλεηήξα ζε δύν ηκήκαηα ην ςπρξό θαη ην ζεξκό. Χο ςπρξό ηκήκα ελόο θηλεηήξα ζεσξείηαη ν ζπκπηεζηήο ελώ σο ζεξκό ηκήκα ελόο θηλεηήξα ν ζάιακνο θαύζεο κε ην ζηξόβηιν. Μία κάδα αέξα νδεγείηαη από ην αεξαγσγό εηζαγσγήο ζην ζπκπηεζηή. Δθεί ζπκπηέδεηαη θαη νδεγείηαη ζην ζάιακν θαύζεο. ηε ζπλέρεηα αλακηγλύεηαη κε θαηάιιειε πνζόηεηα θαπζίκνπ ζην ζάιακν θαύζεο θαη κε ηελ θαηάιιειε έλαπζε κέζσ ζπηλζεξηζηώλ επηηπγράλεηαη θαύζε. Σα παξαγόκελα ζεξκά θαπζαέξηα εθηνλώλνληαη θαη θαηά ζπλέπεηα απμάλεηαη ε θηλεηηθή ηνπο ελέξγεηα θαη νδεγνύληαη πξνο ηελ εμαγσγή. ηε δηαδξνκή απηήλ πξνθαινύλ ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ζηξνβίινπ ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ην ζπκπηεζηή κε θνηλό άμνλα. ηε ζπλέρεηα, ηα θαπζαέξηα ζπλερίδνπλ ηελ εθηόλσζή ηνπο θαη πεξλώληαο από ην αθξνθύζην εμόδνπ, εμέξρνληαη από ηνλ θηλεηήξα έρνληαο πνιύ κεγαιύηεξε ηαρύηεηα από απηήλ ηεο εηζεξρόκελεο κάδαο αέξα (ρήκα 2.8). Η δηαθνξά απηή κεηαμύ ησλ δύν ηαρπηήησλ πξνθαιεί ηελ παξαγόκελε ώζε. ρήκα 2.8. Παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο αεξνζηξόβηινπ 11

12 Ο αεξνζηξόβηινο θηλεηήξαο παξνπζηάδεη ιεηηνπξγηθέο νκνηόηεηεο κε ηνλ εκβνινθόξν. Οη θάζεηο ιεηηνπξγίαο είλαη νη ίδηεο: εηζαγσγή, ζπκπίεζε, θαύζε, εθηόλσζε - εμαγσγή, όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.9. ρήκα 2.9 ύγθξηζε θάζεσλ ιεηηνπξγίαο αεξνζηξόβηινπ θαη εκβνινθόξνπ θηλεηήξα Ο θύθινο ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξνζηξόβηινπ θηλεηήξα ζηεξίδεηαη ζην θεπμοδςναμικό κύκλο ηος Μππάιηον (Brayton) όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα Η αλάιπζε ησλ δηεξγαζηώλ ηνπ θύθινπ ζηεξίδεηαη ζηνλ 1ν θαη 2ν λόκν ηεο ζεξκνδπλακηθήο. Οη ππνζέζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηδαληθνύ θύθινπ είλαη νη εμήο: Οη δηαδηθαζίεο ζπκπίεζεο θαη εθηόλσζεο είλαη αληηζηξεπηέο θαη αδηαβαηηθέο, δειαδή ηζεληξνπηθέο. Η κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ εξγαδόκελνπ κέζνπ κεηαμύ εηζόδνπ θαη εμόδνπ από θάζε ζπληζηώζα ηνπ θύθινπ είλαη ακειεηέα. ε θαλέλα ζεκείν ηνπ θύθινπ δελ εκθαλίδνληαη απώιεηεο πίεζεο. Σν εξγαδόκελν κέζν είλαη ηδαληθό αέξην θαη δηαηεξεί ηελ ίδηα ζύζηαζε εληόο ηνπ θύθινπ. Γελ ππάξρνπλ ελεξγεηαθέο απώιεηεο ιόγσ ηξηβώλ ζηα κεραληθά κέξε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 12

13 ρήκα Σν δηάγξακκα ηνπ θύθινπ Μπξάηηνλ ζε ζπληεηαγκέλεο p-v θαη T-s 1-2 Αδιαβαηική ζςμπίεζη. Ο αέξαο εηζάγεηαη κέζσ ηεο εηζαγσγήο ζηνλ θηλεηήξα. Αλαξξνθάηαη από ην ζπκπηεζηή, ν νπνίνο απμάλεη ηε ζηαηηθή ηνπ πίεζε. Παξάιιεια, παξαηεξείηαη αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη πηώζε ηνπ όγθνπ ηνπ. 2-3 Ιζοβαπήρ καύζη. Η κεηαβνιή απηή παξηζηάλεη ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ θαύζε ηνπ κείγκαηνο αέξα θαπζίκνπ ζην ζάιακν θαύζεο ππό ζηαζεξή πίεζε. Η αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο επηθέξεη κείσζε ηεο ππθλόηεηαο κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ, θαζώο ε δηαηνκή ηνπ θηλεηήξα ζε απηό ην ζεκείν δελ παξνπζηάδεη νπζηαζηηθή κεηαβνιή. 3-4 Αδιαβαηική εκηόνωζη. Σα θαπζαέξηα εμέξρνληαη από ην ζάιακν θαύζεο. Πεξλνύλ από ηα πηεξύγηα ηνπ ζηξνβίινπ. Η ζηαηηθή πίεζε θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο κεηώλεηαη ελώ ν όγθνο ηνπο ζπλερίδεη λα απμάλεηαη. Ο ζηξόβηινο πεξηζηξέθεηαη θαη παξέρεη θίλεζε ζην ζπκπηεζηή, κέζσ ηνπ θνηλνύ ηνπο άμνλα. Έηζη, κέξνο ηεο ηζρύνο ησλ θαπζαεξίσλ δηαηίζεηαη γηα ηε δηεξγαζία ηεο ζπκπίεζεο. 4-5 Αδιαβαηική εκηόνωζη. ηε ζπλέρεηα, κεηά ην ζηξόβηιν, παξνπζηάδεηαη κηθξή αληίζηαζε ζηε ξνή ησλ θαπζαεξίσλ. Απηά εθηνλώλνληαη ζην αθξνθύζην εμαγσγήο, όπνπ παξαηεξείηαη κεγάιε αύμεζε ηεο ηαρύηεηάο ηνπο κε παξάιιειε κείσζε ηεο πίεζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο. 5-1 Ιζοβαπήρ αποβολή θεπμόηηηαρ. Η απνβνιή ηεο ζεξκόηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αηκόζθαηξα. 2.3 Οη ηύπνη ησλ αεξνζηξνβίισλ Ο αεξνζηξόβηινο θηλεηήξαο δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο. Όινη απνηεινύληαη από ηα βαζηθά κέξε πνπ είδακε παξαπάλσ. Οη δηαθνξέο ηνπο βξίζθνληαη ζηνλ ηύπν θαη ηε δηάηαμε ησλ βαζηθώλ απηώλ κεξώλ. 13

14 Στποβιλοκινητήπαρ (turbojet engine) (α) (β) ρήκα 2.11 (α) Σα βαζηθά κέξε ελόο ζηξνβηινθηλεηήξα (β) Ο ζηξνβηινθηληήξαο GE J79 Ο ζηξνβηινθηλεηήξαο (ρήκα 2.11) απνηειεί ηελ απινύζηεξε κνξθή αεξνζηξόβηινπ θηλεηήξα. Υξεζηκνπνηεί ηε ξνή ησλ θαπζαεξίσλ πνπ ζρεκαηίδεηαη ζην αθξνθύζην εμαγσγήο σο ην κνλαδηθό κέζν παξαγσγήο ώζεο γηα ηελ θίλεζε ηνπ αεξνζθάθνπο. Η παξαγσγή ώζεο επηηπγράλεηαη κε ηελ επηηάρπλζε κηθξώλ, ζρεηηθά, καδώλ αέξα ζε πςειέο ηαρύηεηεο. Μία ραξαθηεξηζηηθή παξάκεηξνο ηνπ ζηξνβηινθηλεηήξα είλαη ν ιόγνο ζπκπίεζεο ή ιόγνο πίεζεο κεραλήο (engine pressure ratio EPR). Σν κέγεζνο απηό απνηειεί ηελ αηηία ηεο πίεζεο εμαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ από ην ζηξόβηιν πξνο ηελ πίεζε ηνπ εηζεξρόκελνπ αέξα ζηνλ θηλεηήξα. Η ηηκή ηνπ EPR απνηειεί έλδεημε ηεο παξαγόκελεο ώζεο γηα κία ζπγθεθξηκέλε παξνρή ηζρύνο. Ελικοστπόβιλορ (turboprop engine) (α) 14

15 (β) (γ) ρήκα 2.12 (α) Σα βαζηθά κέξε ηνπ ειηθνζηξόβηινπ (β) νειηθνζηξόβηινο Σ-53 (γ) ν ειηθνζηξόβηινο θηλεηήξαο Σ-56 Ο θηλεηήξαο απηόο (ρήκα 2.12) έρεη επξεία εθαξκνγή. Οπζηαζηηθά, είλαη όκνηνο κε ην ζηξνβηινθηλεηήξα κε ηε δηαθνξά όηη ρξεζηκνπνηείηαη έλα ζύζηεκα γξαλαδηώλ σο κεησηήξαο ζηξνθώλ γηα ηε κεηάδνζε θίλεζεο ζε έλαλ έιηθα. ηνλ ειηθνζηξόβηιν, ζρεδόλ όιε ε ελέξγεηα ησλ θαπζαεξίσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θίλεζε ηνπ έιηθα. Καηά ζπλέπεηα, ε πξνζθεξόκελε από ηα θαπζαέξηα ώζε είλαη πνιύ κηθξή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελέξγεηα ησλ θαπζαεξίσλ ελόο ειηθνζηξόβηινπ θηλεηήξα απνδίδεηαη -ζε πνζνζηό έσο 90%- σο ηζρύο ζηνλ άμνλα πνπ θηλεί ηνλ έιηθα. Μόλν ην ππόινηπν 10% ηεο ελέξγεηαο ησλ θαπζαεξίσλ παξέρεηαη ππό κνξθή ώζεο. ε νξηζκέλνπο ειηθνζηξόβηινπο ρξεζηκνπνηείηαη μερσξηζηόο ζηξόβηινο γηα ηελ θίλεζε ηνπ έιηθα. Απηόο νλνκάδεηαη ειεύζεξνο ζηξόβηινο (free turbine ή power turbine) θαη είλαη ζπλδεδεκέλνο κε μερσξηζηό άμνλα κε ην κεησηήξα ζηξνθώλ (ρήκα 2.12.α & 2.12.β). Σα άιια κέξε ηνπ θηλεηήξα (ζπκπηεζηήο, ζάιακνο θαύζεο θαη ζηξόβηινο θαπζαεξίσλ) ιεηηνπξγνύλ γηα λα παξέρνπλ θαπζαέξηα κε πςειή ελέξγεηα γηα ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ειεύζεξνπ ζηξνβίινπ. ε άιινπο ειηθνζηξόβηινπο δελ ππάξρεη μερσξηζηόο ειεύζεξνο ζηξόβηινο θαη ε θίλεζε ηνπ έιηθα επηηπγράλεηαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε κέξνπο ηεο ελέξγεηαο ησλ θαπζαεξίσλ πνπ εθηνλώλνληαη ζε ζηξόβηιν, ν νπνίνο θηλεί θαη ην ζπκπηεζηή (ρήκα 2.12.γ) 15

16 Αξονοστπόβιλορ (turboshaft engine) ρήκα 2.13 Σνκή αμνλνζηξόβηινπ θηλεηήξα Απηόο ν ηύπνο αεξνζηξνβίινπ (ρήκα 2.13) παξέρεη ηζρύ ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζηνλ άμνλά ηνπ ελώ ειάρηζηε είλαη ε παξαγσγή ώζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε νκνηόηεηα κε ηνλ ειηθνζηξόβηιν είλαη κεγάιε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ειεύζεξνο ζηξόβηινο ηνπ ειηθνζηξόβηινπ θηλεηήξα δε ζπλδέεηαη κε έιηθα αεξνζθάθνπο, αιιά κε ηνλ άμνλα ηνπ ζηξνθείνπ ελόο ειηθνπηέξνπ ηόηε έρνπκε ηνλ αμνλνζηξόβηιν. Δπίζεο, ν θηλεηήξαο απηόο ρξεζηκνπνηείηαη, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, θαη σο ελαιιαθηηθό κέζν παξνρήο ηζρύνο (Auxiliary Power Unit, APU) ζε έλα αεξνζθάθνο. Βέβαηα, μερσξηζηά από ηηο αεξνπνξηθέο εθαξκνγέο, ν ειεύζεξνο ζηξόβηινο κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη κε ηνλ άμνλα ζηξνθείνπ πινίνπ, απηνθηλήηνπ, ειεθηξνγελλήηξηαο. Η έμνδνο ηνπ αμνλνζηξόβηινπ νξίδεηαη από ηελ παξαγόκελε ηζρύ ζηνλ άμνλα (αμνληθή ηζρύο) ηνπ ειεύζεξνπ ζηξνβίινπ. Τurbofan engine ρήκα 2.14 Σππηθόο θηλεηήξαο turbofan ζε ηνκή 16

17 Οπζηαζηηθά, ν θηλεηήξαο turbofan είλαη έλαο ειηθνζηξόβηινο κε ηελ έιηθα δειαδή ηνλ αλεκηζηήξα (fan) κέζα ζηνλ θηλεηήξα. Μηα ή πεξηζζόηεξεο βαζκίδεο ηνπ fan βξίζθoληαη ζην κπξνζηηλό (ρήκα 2.15.α) ή ζην νπίζζην ηκήκα ηνπ θηλεηήξα (ρήκα 2.15.β). ρήκα 2.15 Θέζεηο ηνπ fan ζηνλ θηλεηήξα turbofan Η ξνή ηνπ αέξα εηζαγσγήο δηαζπάηαη ζε δύν ξεύκαηα: ην ζεξκό θαη ην ςπρξό. Σν ζεξκό ξεύκα δηέξρεηαη κέζα από ηνλ θηλεηήξα. Σν ςπρξό ξεύκα πεξλά πεξηθεξεηαθά ηνπ ζώκαηνο ηνπ θηλεηήξα, κε ηελ ίδηα, βέβαηα, αμνληθή δηεύζπλζε (ξνή παξάθακςεο - bypass). Σν ξεύκα απηό ζπλεηζθέξεη ζηελ παξαγσγή ηνπ 80% ηεο ώζεο ηνπ θηλεηήξα. Ο αλεκηζηήξαο επηηαρύλεη ςπρξό αέξα πξνο ην νπίζζην ηκήκα ηνπ θηλεηήξα, ρσξίο απηόο λα αλακεηγλύεηαη κε θαύζηκν θαη λα θαίγεηαη. Έηζη, παξάγεηαη ώζε πνπ πξνζηίζεηαη ζηελ νιηθή ώζε ηνπ θηλεηήξα. Ο ιόγνο ηνπ ςπρξνύ ξεύκαηνο πξνο ην ζεξκό ξεύκα αέξα θαιείηαη ιόγνο παξάθακςεο (bypass ratio) θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θηλεηήξαο turbofan. Οη ηηκέο ηνπ θπκαίλνληαη από 2:1 έσο 10:12. Αλάινγα κε ηηο ηηκέο ηνπ ιόγνπ, έλαο θηλεηήξαο turbofan ραξαθηεξίδεηαη σο πςεινύ ή ρακεινύ ιόγνπ παξάθακςεο. Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηα θαίλνληαη ζην ρήκα 2.16.α θαη 2.16.β αληίζηνηρα. Η έμνδνο ηνπ αέξα παξάθακςεο πξαγκαηνπνηείηαη από εηδηθό αγσγό (duct) πνπ βξίζθεηαη πεξηθεξεηαθά ηνπ θύξηνπ ζώκαηνο ηνπ θηλεηήξα. Σν κήθνο ηνπ αγσγνύ είλαη κηθξό ζπλήζσο ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο αλεκηζηήξα κεγάιεο δηακέηξνπ ή κεγάιν - ν αγσγόο εθηείλεηαη ζε όιν ην κήθνο ηνπ θηλεηήξα θαηά πεξίπησζε (ρήκα 2.16). ηηο πεξηζζόηεξεο κνξθέο θηλεηήξαο turbofan, ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξνη από έλαο ζηξόβηινη γηα ηελ θίλεζε απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ ηνπ fan. Ο ζπκπηεζηήο ή νη ζπκπηεζηέο ηνπ θηλεηήξα θηλνύληαη από άιιν ή άιινπο ζηξνβίινπο. 17

18 ρήκα Κθηλεηήξαο ηύπνπ Turbofan (α) πςεινύ θαη (β) ρακεινύ ιόγνπ παξάθακςεο ηηο κέξεο καο νη θηλεηήξεο turbofan ζεσξνύληαη σο νη πην αμηόινγνη ηύπνη θηλεηήξσλ αεξηώζεζεο γηα κεγάια αεξνζθάθε. 2.4 Πιενλεθηήκαηα - Μεηνλεθηήκαηα αεξνζηξνβίισλ πλνςίδνληαο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ ζπγθεληξώλνπλ νη αλσηέξσ ηύπνη θηλεηήξσλ δηαπηζηώλνληαη ηα αθόινπζα: ηηο αεξνπνξηθέο εθαξκνγέο, ν ηύπνο ηνπ θηλεηήξα αεξηώζεζεο πνπ έρεη επηθξαηήζεη είλαη ν αεξνζηξόβηινο. Ο ηειεπηαίνο έρεη πεξηνξίζεη, επίζεο, εδώ θαη θάπνηεο δεθαεηίεο, ηε ρξήζε ηνπ εκβνινθόξνπ θηλεηήξα ζηα αεξνζθάθε. Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ αεξηνζηξόβηινπ θηλεηήξα, έλαληη ηνπ παιηλδξνκηθνύ ζεσξνύληαη: ν κηθξόηεξνο όγθνο θαη ην κηθξόηεξν βάξνο ηνπ, ε πεξηζηξνθηθή ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ κεηώλεη ηηο απώιεηεο από ηξηβέο θαη ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο θξαδαζκώλ, ε απινύζηεξε θαηαζθεπή θαη νη πην εύθνιεο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ, θαη ε δπλαηόηεηα επίηεπμεο δηερεηηθώλ θαη ππεξερεηηθώλ πηήζεσλ. ε επίηεπμε πνιύ κεγαιύηεξσλ ιόγσλ παξαγόκελεο ώζεο αλά κνλάδα βάξνπο πγθξηηηθά κε έλαλ ειηθνθόξν θηλεηήξα, ν ζηξνβηινθηλεηήξαο επηηπγράλεη κηθξόηεξε απόδνζε ζε ηαρύηεηεο πηήζεο θάησ ησλ 750km/h. Δπηπιένλ, ε απόδνζε ηνπ έιηθα πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ειηθνθόξν θηλεηήξα κεηώλεηαη ζε ηαρύηεηεο πηήζεο άλσ ησλ 550km/h. Σν ελ ιόγσ «θελό» όζνλ αθνξά ζην εύξνο ησλ ηαρπηήησλ κεηαμύ 550 θαη 750 km/h θάιπςε ε αλαπηπμε ησλ ηύπνη αεξνζηξνβίισλ turbofan. Σα αλσηέξσ ζπκπεξάζκαηα απνηππώλνληαη ζην ρήκα

19 ρήκα πγθξηηηθό δηάγξακκα απόδνζεο θηλεηήξσλ turboprop, turbofan & turbojet Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ νη αεξνζηξόβηινη παξνπζηάδνπλ απμεκέλε εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο ηύπνπο θηλεηήξσλ αεξνζθαθώλ. ην θάησζη ρήκα 2.18 θαίλεηαη ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ αλαιόγσο ηνπ ηύπνπ θηλεηήξα. ρήκα πγθξηηηθό δηάγξακκα θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θηλεηήξσλ turboprop, turbofan & turbojet 19

20 ην ρήκα 2.19 θαίλεηαη ε δπλαηόηεηα παξνρήο ώζεο γηα ηνλ θάζε ηύπν θηλεηήξα. ρήκα πγθξηηηθό δηάγξακκα ώζεο θηλεηήξσλ turboprop, turbofan & turbojet Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, νη αεξνζηξόβηινη θηλεηήξεο παξνπζηάδνπλ κεγάιν θόζηνο θαηαζθεπήο, ελώ απμεκέλνο ζεσξείηαη θαη ν θίλδπλνο ηεο αλεπαλόξζσηεο δεκίαο ζε δσηηθά κέξε ηνπο ιόγσ αλαξξόθεζεο μέλσλ ζσκάησλ (Foreign Object Damage, FOD) θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 2.5 Υαξαθηεξηζηηθά αεξνζθάθνπο Σ-37 θαη θηλεηήξα J-69 T-25 Σν αεξνζθάθνο Σ-37 ππήξμε έλα εθπαηδεπηηθό αεξνζθάθνο ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε κε ζθνπό ηελ εληξύθεζε ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξεζηηθώλ ελόο αεξνζθάθνπο ηύπνπ jet ζε πηιόηνπο. Σν θάζε αεξνζθάθνο είρε δύν ζηξνβηινθηλεηήξεο ηύπνπ J-69 T-25. Σν πξσηόηππν ΥΣ-37 πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξώηε ηνπ πηήζε ζηηο 12 Οθη ελώ επηρεηξεζηαθά εληάρζεθε ζηελ πνιεκηθή αεξνπνξία ησλ Ηλσκέλσλ πνιηηεηώλ ηεο Ακεξηθήο ην ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 70 ζηακάηεζε ε παξαγσγή ηνπ έρνληαο θαηαζθεπαζηεί πεξίπνπ 1300 αεξνζθάθε. ηελ ειιεληθή πνιεκηθή αεξνπνξία εληάρζεθε ην 1971 θαη παξέκεηλε ελ ελεξγεία κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2000 όηαλ ν ζηόινο ησλ ειιεληθώλ Σ-37 απνζύξζεθε. ηνλ θάησζη Πίλαθα 2.1 θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηήξα J-69 T-25 θαζώο θαη ηνπ αεξνζθάθνπο ηύπνπ T

21 Πίλαθαο 2.1. Σερληθά ραξαθηεξεζηηθά αεξνζθάθνπο Σ-37 θαη θηλεηήξα J-69 T-25 21

22 3. ΚΑΣΑΚΕΤΗ ηα πιαίζηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θηλεηήξα ζε κνξθή ώζηε λα θαιύπηεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη θάησζη εξγαζίεο: i) Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ θηλεηήξα ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ii) Γεκηνπξγία ηνκώλ ησλ θπξηόηεξσλ ηκεκάησλ ηνπ θηλεηήξα iii) Καζαξηζκόο θαη Βάςηκν όισλ ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ θηλεηήξα θαζώο θαη ηεο θιίλεο ζπληήξεζεο iv) πλαξκνιόγεζε ηνπ θηλεηήξα Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, ν θηλεηήξαο παξαιήθζεθε από ηελ πνιεκηθή αεξνπνξία έρνληαο κείλεη αλελεξγόο πεξίπνπ νρηώ ρξόληα από ηελ ρξνλνινγία απόζπξζεο ησλ αεξνζθαθώλ Σ- 37 ην Σν παξαθάησ ρήκα 3.1 απνηππώλεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ. (α) (β) ρήκα 3.1. Όςεηο ηνπ θηλεηήξα θαηά ηελ παξαιαβή Όπσο θαίλεηαη θαη από ην παξαπάλσ ζρήκα ν θηλεηήξαο θαηά ηελ παξαιαβή έρξηδε ζπληήξεζεο θαζώο ζην δηάζηεκα ησλ νρηώ εηώλ πνπ είραλ παξέιζεη είραλ εκθαληζηεί έληνλεο δηαβξώζεηο, ηόζν ζην εμσηεξηθό πεξίβιεκα ηνπ θηλεηήξα, όζν θαη ζηελ θιίλε ζπληήξεζεο. 3.1 Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ θηλεηήξα ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα Ξεθηλώληαο ηεο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ηξνπνπνίεζεο, αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εξγαζίεο απνζπλαξκνιόγεζεο κε ηελ αθόινπζε ρξνληθή ζεηξά: Αθαίξεζε ηεο αληιίαο θαπζίκνπ ηνπ θηλεηήξα 22

23 ρήκα 3.2. Αληιία θαπζίκνπ Αθαίξεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θηβσηίνπ παξειθνκέλσλ (gear box) ξπζκηζηή θαπζίκνπ, αληιίαο θαπζίκνπ, αληιίαο ιαδηνύ. ρήκα 3.3. πγθξόηεκα θηβσηίνπ παξειθνκέλσλ ξπζκηζηή θαπζίκνπ, αληιίαο θαπζίκνπ θαη ιαδηνύ Αθαίξεζε ηνπ αγσγνύ εμόδνπ ησλ θαπζαεξίσλ ρήκα 3.4. Αγσγόο εμόδνπ ησλ θαπζαεξίσλ 23

24 Αθαίξεζε όισλ ησλ παξειθνκέλσλ ηα νπνία ήηαλ ηνπνζεηεκέλα επάλσ ζην εμσηεξηθό πεξίβιεκα ηνπ ζπκπηεζηή όπσο ignition exciter, αληηθξαδαζκηθέο βάζεηο ζηήξημεο ηνπ θηλεηήξα θαζώο θαη θαισδηώζεσλ ξεύκαηνο θαη ζσιελώζεσλ θαπζίκνπ θαη ιαδηνύ πεξηθεξεηαθά ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ ζπκπηεζηή. ρήκα 3.5. Παξειθόκελα πεξηθεξηθά ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ ζπκπηεζηή Αθαίξεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ δηαρύηε θαπζαεξίσλ θαη νπίζζηνπ ηξηβέα ρήκα 3.6. πγθξόηεκα δηαρύηε θαπζαεξίσλ θαη νπίζζηνπ ηξηβέα 24

25 Αθαίξεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζπκπηεζηή, ζαιάκνπ θαύζεο θαη ζηξνβίινπ από ην εμσηεξηθό πεξίβιεκα ηνπ ζηξνβίινπ. ρήκα 3.7. πγθξόηεκα ζπκπηεζηή, ζαιάκνπ θαιπζεο θαη ζηξνβίινπ 3.2 Γεκηνπξγία ηνκώλ ησλ θπξηόηεξσλ ηκεκάησλ ηνπ θηλεηήξα ηα πιαίζηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θηλεηήξα γηα εθπαηδεπηηθνύο ιόγνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ ηνκέο ώζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε νπηηθή επαθή νηνδήπνηε θνηηεηή ζηα θύξηα ηκήκαηα ελόο θηλεηήξα jet θαη έηζη λα γίλεη θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ζην ζύλνιό ηνπ. Σεηξάγσλε ηνκή ζηελ πεξηνρή ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο ρήκα 3.8. Σνκή ηνπ Θαιάκνπ θαύζεο 25

26 Σνκή ηεο επηθάλεηαο ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβιήκαηνο ηνπ ζπκπηεζηή ρήκα 3.9. Σνκή εμσηεξηθνύ πεξηβιήκαηνο ζπκπηεζηή Σνκή ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ ζηξνβίινπ ρήκα Σνκή πεξηβιήκαηνο ζηξνβίινπ 26

27 Σνκή ζηελ πεξηνρή ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβιήκαηνο ηνπ ζηξνβίινπ - ζαιάκνπ θαύζεο ρήκα Σνκή πεξηβιήκαηνο ζηξνβίινπ - ζαιάκνπ θαύζεο 3.3 Καζαξηζκόο θαη Βαθή όισλ ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ θηλεηήξα θαζώο θαη ηεο θιίλεο ζπληήξεζεο Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ηερληθώλ εξγαζηώλ επί ηνπ θηλεηήξα, ήηαλ αλαγθαία ε εθηέιεζε αλάινγσλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ θαη βαθεο ησλ επηθαλεηώλ ηνπ θηλεηήξα θαζώο θαη ηεο θιίλεο ζπληήξεζεο σο αθνινύζσο: Καζαξηζκόο θαη Βαθή ηεο θιίλεο ζπληήξεζεο ρήκα Κιίλε ζπληήξεζεο θαηόπηλ βαθήο 27

28 Οκνίσο ησλ πηεξπγίσλ ηνπ ζπκπηεζηή. Η βαθή πξαγκαηνπνηήζεθε θάλνληαο ρξήζε κπιε ρξώκαηνο ην νπνίν βηβιηνγξαθηθά θαη ζεσξεηηθά ζπκβνιίδεη ην ςπρξό ηκήκα. ρήκα πκπηεζηήο θαηόπηλ βαθήο Οκνίσο ησλ πηεξπγίσλ ηνπ ζηξνβίινπ. Η βαθή έγηλε κε θόθθηλν ρξώκα, ην νπνίν ζπκβνιίδεη ην ζεξκό ηκήκα. ρήκα ηξόβηινο θαηόπηλ βαθήο Οκνίσο ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο. Η βαθή έγηλε κε ρξώκα θίηξηλν δείρλνληαο έηζη όηη ζην ρώξν απηό πξαγκαηνπνηείηαη θαύζε. 28

29 ρήκα Θάιακνο θαύζεο θαηόπηλ βαθήο Οκνίσο ηνπ Πεξηβιήκαηνο ηνπ ζηξνβίινπ ζαιάκνπ θαύζεο ρήκα Πεξίβιεκα ζηξνβίινπ ζαιάκνπ θαύζεο θαηόπηλ βαθήο Οκνίσο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ δηαρύηε θαπζαεξίσλ θαη νπίζζηνπ ηξηβέα ρήκα πγθξόηεκα δηαρύηε θαπζαεξίσλ νπίζζηνπ ηξηβέα θαηόπηλ βαθήο 29

30 Οκνίσο ηνπ Αγσγνύ εμόδνπ ησλ θαπζαεξίσλ. ρήκα Αγσγόο θαπζαεξίσλ θαηόπηλ βαθήο 3.4 πλαξκνιόγεζε ηνπ θηλεηήξα Σειηθά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εξγαζίεο ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ θηλεηήξα ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. ρήκα Κηλεηήξαο θαηόπηλ εξγαζηώλ ηξνπνπνίεζεο 30

31 4. ΤΝΟΦΗ Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε κε ζθνπό ηελ κεηέπεηηα ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θηλεηήξα ηύπνπ jet J-69 T-25 από ην ηκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηνηρεία Μεραλώλ. Η ελ ιόγσ εξγαζία απνηειείηαη από δύν ηκήκαηα, ην ζεσξεηηθό θαη ην θαηαζθεπαζηηθό. ην ζεσξεηηθό ηκήκα ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ηζηνξηθή αλαδξνκή όζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε ησλ θηλεηήξσλ ησλ αεξνζθαθώλ κε παξάιιειε επεμήγεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο απηώλ. Δλ ζπλερεία, νη ζπγγξαθείο επηθεληξώζεθαλ ζηελ παξνρή ζηνηρείσλ γηα ζηξνβηινθηλεηήξεο θαζώο ε θηλεηήξαο ν νπνίνο παξαζρέζεθε ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο αθνξά ζηελ ελ ιόγσ θαηεγνξία θηλεηήξσλ. Σέινο, παξαηεζήθαλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηήξα θαζώο θαη ηνπ αεξνζθάθνπο Σ-37 ην νπνίν ηνλ ρξεζηκνπνηνύζε. θνπόο ηνπ ππόςε ηκήκαηνο απνηέιεζε ε θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο ελόο θηλεηήξα ηύπνπ turbojet. ην θαηαζθεπαζηηθό ηκήκα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηερληθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ ζπλίζηαληαη ζε εξγαζίεο απνζπλαξκνιόγεζεο, θνπήο επηθαλεηώλ, θαζαξηζκνύ θαη βαθήο ησλ επηθαλεηώλ θαη ηέινο ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ θηλεηήξα. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε παξνύζα απνηειεί παξαθαηαζήθε ζηηο επόκελεο γεληέο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ηκήκαηνο θαη σο εθ ηνύηνπ γηα άιιε κηα θνξά ε νκάδα εξγαζίαο αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζεη ηνλ Καζεγεηή θ. Αλησληάδε Αξηζηνκέλε, ην Γεληθό Δπηηειείν Αεξνπνξίαο θαζώο θαη ην ηερληθό πξνζσπηθό ηνπ πλεξγείνπ θηλεηήξσλ ηεο 120 Πηέξπγαο Αεξνπνξηθήο Δθπαηδεύζεσο γηα ηελ πνιύηηκε αλά θνξέα πξνζθνξά ηνπο. 31

32 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ROLLS ROYCE plc, the jet engine, fifth ed. Derby England, Jack D. Mattingly, Elements of propulsion: Gas Turbines and Rockets, second ed. AIAA, Klause Hunecke, Jet Engines FUNDAMENTALS OF THEORY, DESIGN AND OPERATION, 6 th ed. motorbooks international, Δπάγγεινο Καξειάο, Ισάλλεο Σξηαληάθπιινο, Γξεγόξηνο Φξέζθνο, «Κηλεηήξεο Αεξνζθαθώλ Ι», ΟΔΓΒ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΠΗΓΕ 32

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

τέδιο παροσζίαζης μελέηης Θερμοδσναμικής διεργαζίας. Γ. Γ. Υρηζηάκης

τέδιο παροσζίαζης μελέηης Θερμοδσναμικής διεργαζίας. Γ. Γ. Υρηζηάκης ετνολογικό Eκπαιδεσηικό Ίδρσμα Κρήηης Δργαζηήριο Αιολικής Δνέργειας & ύνθεζης Δνεργειακών σζηημάηων Δζηασρωμένος, 700, Ζράκλειο Κρήηης. Σατσδρομική Θσρίδα 99, ει-fax (80) 59, 978, Eail: dhr@cs.teiher.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

εκεηώζεηο ζην κάζεκα: Ηιεθηξνληθό ζύζηεκα Απηνθηλήηνπ

εκεηώζεηο ζην κάζεκα: Ηιεθηξνληθό ζύζηεκα Απηνθηλήηνπ εκεηώζεηο ζην κάζεκα: Ηιεθηξνληθό ζύζηεκα Απηνθηλήηνπ αρηλίδεο πκεώλ Φπζηθόο Ραδηνειεθηξνιόγνο 1.Ση γλσξίδεηε γηα ηνλ αηζζεηήξα ι Ο αηζζεηήξαο ι ή αηζζεηήξαο νμπγόλνπ κνηάδεη εμσηεξηθά κε έλα κπνπδί. Είλαη

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα