Σηον ςιό μος Αλέξανδπο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηον ςιό μος Αλέξανδπο"

Transcript

1

2 Σηον ςιό μος Αλέξανδπο 2

3 ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ αηζζάλνληαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζνπλ ζεξκά όινπο όζνη βνήζεζαλ θαη ζπκπαξαζηάζεθαλ θαηά ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά ζα ήζειαλ λα επραξηζηήζνπλ ηνλ επηβιέπνληα Αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θ. Αλησληάδε Αξηζηνκέλε, γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ ηνπο επέδεημε κε ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο, θαζώο θαη γηα ηελ ελ ζπλερεία ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζε ζέκαηα δηνηθεηηθήο κέξηκλαο. Δπίζεο ηδηαηηέξσο κεγάιε ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ηερληθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ πλεξγείνπ Κηλεηήξσλ ηεο 120εο Πηέξπγαο Δθπαίδεπζεο Αέξνο όζνλ αθνξά ζηελ πξνεηνηκαζία, ζηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ηέινο ζηελ θαηάιιειε ζπζθεπαζία πξνο κεηαθνξά ηνπ αεξνθηλεηήξα από ηελ Καιακάηα ζηα Υαληά. Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί ε ζεκαληηθόηαηε βνήζεηα ηελ νπνία παξείρε ην Γεληθό Δπηηειείν Αεξνπνξίαο όζνλ αθνξά ζηελ έγθξηζε παξαρώξεζεο ηνπ θηλεηήξα J-69 Σ-25 ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο. 3

4 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ 5 2. ΚΙΝΗΣΗΡΔ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ 2.1 Ιζηνξηθή εμέιημε θηλεηήξσλ αεξνζθαθώλ Βαζηθέο αξρέο αεξνζηξόβηινπ (gas turbine engine) Οη ηύπνη ησλ αεξνζηξνβίισλ Πιενλεθηήκαηα - Μεηνλεθηήκαηα αεξνζηξνβίισλ Υαξαθηεξηζηηθά αεξνζθάθνπο Σ-37 θηλεηήξα J-69 T ΚΑΣΑΚΔΤΗ 3.1 Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ θηλεηήξα ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα Γεκηνπξγία ηνκώλ ησλ θπξηόηεξσλ ηκεκάησλ ηνπ θηλεηήξα Καζαξηζκόο θαη Βαθή όισλ ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ θηλεηήξα θαζώο θαη ηεο 27 θιίλεο ζπληήξεζεο 3.4 πλαξκνιόγεζε ηνπ θηλεηήξα ΤΝΟΦΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 32 4

5 1. ΕΙΑΓΧΓΗ ηελ παξνύζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζέγγηζε ησλ θηλεηήξσλ αεξνζθαθώλ ηόζν ζεσξεηηθά αλαθέξνληαο ηηο αξρέο νη νπνίεο δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηθξαηέζηεξσλ θηλεηήξσλ ησλ ζύγρξνλσλ αεξνζθαθώλ όζν θαη πξαθηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ελόο θηλεηήξα ηύπνπ J-69 T25 πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη καζεζηαθό εξγαιείν επίδεημεο ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θηλεηήξσλ ηύπνπ turbojet ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. ηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ θαη πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ επηδησθόκελσλ ζθνπώλ, αξρηθά έγηλε ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ θηλεηήξσλ ησλ αεξνζθαθώλ θαζώο θαη ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο ησλ αεξνζηξνβίισλ βάζεη ησλ νπνίσλ αλαθέξζεθαλ θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηνπο έλαληη ησλ άιισλ ηύπσλ θηλεηήξσλ αεξνζθαθώλ, ελώ ηέινο αλαθεξζήθαλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα J-69 T25 ν νπνίνο απνηειεί κέξνο ηεο αλσηέξσ ηερλνινγίαο. ην θαηαζθεπαζηηθό ζηάδην ηεο παξνύζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αθόινπζεο εξγαζίεο κε ρξνληθή ζεηξά: Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ θηλεηήξα ζηα επηκέξνπο ηκήκαηά ηνπ Καζαξηζκόο ησλ αλσηέξσ εμαξηεκάησλ Βάςηκν όισλ ησλ επηθαλεηώλ πλαξκνιόγεζε ηνπ θηλεηήξα Καζαξηζκόο θαη βάςηκν ηεο θιίλεο ζπληήξεζεο ηνπ θηλεηήξα 5

6 2. ΚΙΝΗΣΗΡΕ ΑΕΡΟΚΑΦΧΝ 2.1 Ιζηνξηθή εμέιημε θηλεηήξσλ αεξνζθαθώλ Από ηελ αξραηόηεηα ν άλζξσπνο «νλεηξεύηεθε» ηελ πηήζε ηνπ ζηνλ νπξαλό όπσο ηα πνπιηά. Παξνηκηώδεηο είλαη νη αλαθνξέο ζηελ πηήζε ηνπ Ιθάξνπ θαη ηνπ Γαηδάινπ. Οη πξώηεο πξνζπάζεηεο βέβαηα είραλ πιήξε απνηπρία. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν δελ θαηέζηε δπλαηόλ ην επηζπκεηό απνηέιεζκα, δελ ήηαλ απόξξνηα ηεο έιιεηςεο εθαξκνγήο θαηάιιεινπ αεξνδπλακηθνύ ζρεδηαζκνύ, όζν ε έιιεηςε ηερλνγλσζίαο όζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή ηεο απαξαίηεηεο ηζρύνο πνπ ζα επέηξεπε ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο πηήζεο. Σν έηνο 1483, ν Leonardo davinci ζρεδίαζε κία «ηπηάκελε κεραλή», ε νπνία βέβαηα δελ είρε θακία ηύρε λα πεηάμεη ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηεο θαηάιιειεο κεραληθήο ηζρύνο. Σν 1678 ν Γάιινο Abbe Hautefeuille πξώηνο αλάπηπμε ηε βαζηθή ηδέα ηεο ρξήζεο κίαο ύιεο πνπ εθξήγλπηαη ώζηε λα θηλεί έλα έκβνιν γηα ηελ παξαγσγή έξγνπ. Υξεηάζηεθε όκσο λα πεξάζνπλ θαη νη πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 19 νπ αηώλα πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί θαη λα θαηαζθεπαζηεί εκβνινθόξνο θηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαύζεο, έλαο εθ ησλ νπνίσλ πεξηγξάθεηαη από ηνλ Reverend W. Cecil, ην 1820 ζηελ Αγγιία. Ο ελ ιόγσ θηλεηήξαο ρξεζηκνπνηνύζε σο θαύζηκν κείγκα πδξνγόλνπ θαη αέξα. Σν 1838 ν Άγγινο εθεπξέηεο William Barnett παξνπζίαζε έλαλ θηλεηήξα κνλνύ θπιίλδξνπ, κέζα ζηνλ νπνίν θαηγόηαλ αέξην θαύζηκν. ηελ πξάμε, ν πξώηνο εκβνινθόξνο θηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαύζεο θαηαζθεπάζηεθε ην 1860 από ην Γάιιν εθεπξέηε Jean Joseph Etienne Lenoir. Η έλαπζε πξαγκαηνπνηνύηαλ από κπαηαξία ελώ σο θαύζηκν ρξεζηκνπνηνύζε θσηαέξην. Μέζα ζε ιίγα ρξόληα θαηαζθεπάζηεθαλ πεξίπνπ 400 ηέηνηνη θηλεηήξεο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θίλεζε κεραλεκάησλ όπσο ηόξλνη θαη εθηππσηηθά ζπζηήκαηα. Σν 1862, ν Γάιινο Beau de Rocas έζεζε ηνπο βαζηθνύο όξνπο πνπ πξέπεη λα πιεξνύληαη ώζηε έλαο εκβνινθόξνο θηλεηήξαο λα ιεηηνπξγεί κε κέγηζηε απόδνζε. Σν 1876 νη Γεξκαλνί August Otto θαη Eugen Langen θαηαζθεύαζαλ ηνλ πξώην ηεηξάρξνλν θηλεηήξα. Γηα ην ιόγν απηό ν θύθινο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηεηξάρξνλνπ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο νλνκάδεηαη θύθινο Otto. Οη Otto θαη Langen ήηαλ απηνί πνπ αλέπηπμαλ θαη ην δίρξνλν θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο, βαζηζκέλνη ζε ηδέεο ησλ Άγγισλ Barnett θαη Clerk (1878). ηηο ΗΠΑ, ην 1876, ν κεραληθόο George B. Brayton θαηαζθεύαζε έλαλ θηλεηήξα πνπ ρξεζηκνπνηνύζε σο θαύζηκν ηε βελδίλε. Όκσο, ν πξώηνο βελδηλνθηλεηήξαο πνπ ιεηηνπξγνύζε ζύκθσλα κε ηνλ θύθιν ησλ ηεζζάξσλ ρξόλσλ αλαπηύρζεθε από ηνπο Γεξκαλνύο Gottlieb Daimler θαη Karl Benz μερσξηζηά, ην Ο ηύπνο θηλεηήξα απηόο έδσζε θίλεζε ζηα πξώηα απηνθίλεηα, ελώ νη θηλεηήξεο ησλ ζύγρξνλσλ απηνθηλήησλ έρνπλ δηαηεξήζεη αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζε βαζηθά ιεηηνπξγηθά ηνπο ζεκεία. Σν 1892, ν Γεξκαλόο Rudolph Diesel πξόηεηλε έλαλ θηλεηήξα ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνύηαλ απηαλάθιεμε ηνπ κείγκαηνο αέξα θαπζίκνπ θαη απνηειεί ηνλ πξνπνκπό ησλ ζύγρξνλσλ πεηξειαηνθηλεηήξσλ. 6

7 ρήκα 2.1. Κηλεηήξαο Αδειθώλ Wright Γεδνκέλνπ όκσο ηνπ γεγνλόηνο όηη, ε πξώηε επηηπρήο πηήζε αεξνζθάθνπο πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο αδειθνύο Wright ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 1903 εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ν πξώηνο «επηηπρεκέλνο» θηλεηήξαο αεξνζθάθνπο ήηαλ απηόο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε απηήλ ηελ πηήζε. Ο θηλεηήξαο απηόο ζρεδηάζηεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε από ηνπο αδειθνύο Wright θαη ην ζπλεξγάηε ηνπο, κεραληθό Charles Taylor. Υξεζηκνπνηνύζε βελδίλε σο θαύζηκν, ήηαλ πγξόςπθηνο, είρε ηέζζεξηο θπιίλδξνπο, βάξνο 82 θηιώλ θαη ηππνδύλακε 12 ίππσλ. ην ρήκα 2.1 θαίλεηαη κία θσηνγξαθία ηνπ θηλεηήξα ησλ αδειθώλ Wright ελώ ζην ρήκα 2.2 θαίλεηαη κία κεηαγελέζηεξε εμέιημή ηνπ (Wright «Gipsy» L-320). ρήκα 2.2. Κηλεηήξαο Wright «Gipsy» L-320 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζεκεηώζεθε πνιύ κεγάιε πξόνδνο ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ρξήζε ησλ αεξνζθαθώλ, θαη σο εθ ηνύηνπ παξνπζηάζηεθε εληππσζηαθή 7

8 εμέιημε ησλ θηλεηήξσλ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα αλαπηύρζεθαλ λένη ηύπνη εκβνινθόξσλ θηλεηήξσλ δίλνληαο ώζε - θίλεζε ζε αεξνζθάθε πξσηνπόξα γηα ηελ επνρή ηνπο. Σξεηο ηύπνη θηλεηήξσλ, νη νπνίνη αλαπηύρζεθαλ ηελ πεξίνδν εθείλε, έπαημαλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πεξαηηέξσ δηάδνζε ησλ εκβνινθόξσλ θηλεηήξσλ: ν αθηηληθόο θηλεηήξαο ν θηλεηήξαο ελ ζεηξά θαη ν θηλεηήξαο ηύπνπ V. Ο αθηηληθόο θηλεηήξαο παξάγεη ηε κεγαιύηεξε ηζρύ ζε ζρέζε κε ην βάξνο ηνπ. Οη θύιηλδξνί ηνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλνη αθηηληθά γύξσ από έλα κηθξό ζηξνθαινζάιακν. Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηα ηνπ ηύπνπ απηνύ απνηεινύλ νη θηλεηήξεο πνπ θαίλνληαη ζην ρήκα 2.3 θαη 2.4. ρήκα 2.3. Κηλεηήξαο LeRhone-C9 8

9 ρήκα 2.4. Κηλεηήξαο Curtiss R-600 Ο θηλεηήξαο ελ ζεηξά (ρήκα 2.5.α) έρεη όινπο ηνπο θπιίλδξνπο ηνπ παξαηαγκέλνπο ζε ζεηξά θαη παξνπζηάδεη πνιύ κεγάιε αμηνπηζηία. Όκσο εκθαλίδεη ην κεηνλέθηεκα ηνπ απμεκέλνπ βάξνπο ιόγσ ηνπ κεγάινπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλά ηνπ. (α) (β) ρήκα 2.5. (α) Κηλεηήξαο ελ ζεηξά (Benz BZ-4), (β) Κηλεηήξαο ηύπνπ V (Liberty L-8) 9

10 Σέινο, ν θηλεηήξαο ηύπνπ V ρξεζηκνπνηεί έλα κηθξόηεξν ζηξνθαινθόξν άμνλα απνηειώληαο έλα ζπκβηβαζκό κεηαμύ ειαθξηάο θαηαζθεπήο θαη ηθαλνπνηεηηθήο απόδνζεο. ην ηέινο ηνπ 1νπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαζηεξώζεθε ε ρξήζε θηλεηήξσλ ηύπνπ V θαη θπξηόηεξα ησλ Curtiss Κ-12, Hispano Suiza θαη Liberty L-8 (ρήκα 2.5.β). ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, ζηελ Ακεξηθή, αλαπηύρζεθε κία ζεηξά από αθηηληθνύο αεξνπνξηθνύο θηλεηήξεο κε κεγάιε αμηνπηζηία ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ήηαλ ηόηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξώηεο ππεξαηιαληηθέο πηήζεηο νη νπνίεο θαζηέξσζαλ ην αεξνπιάλν σο πξαθηηθό κέζν κεηαθνξάο. Σν 1927, ην αεξνπιάλν «Spirit of Saint Louis» πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξώηε ππεξαηιαληηθή πηήζε έρνληαο ηνλ θηλεηήξα ηεο ρήκα 2.6. ρήκα 2.6 Κηλεηήξαο Wright R-790 Η ελ ζπλερεία ξαγδαία αλάπηπμε θαη εμάπισζε ησλ αεξνζηξνβίισλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950 πεξηόξηζε ηε ρξήζε ησλ εκβνινθόξσλ θηλεηήξσλ ζηηο αεξνπνξηθέο εθαξκνγέο. ήκεξα, νη ηειεπηαίνη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κηθξά αεξνζθάθε ρσξίο, βέβαηα, λα έρνπλ εθιείςεη νη κεγάινη εκβνινθόξνη θηλεηήξεο πνπ θηλνύλ κε κεγάιε αμηνπηζηία παιαηόηεξα αεξνζθάθε ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 2.2 Βαζηθέο αξρέο αεξνζηξνβίινπ (gas turbine engine) Ο αεξνζηξόβηινο ζεσξείηαη σο ν πην απνηειεζκαηηθόο θηλεηήξαο αεξηώζεζεο πνπ βξίζθεηαη ζε ρξήζε ζηελ επνρή καο. Βξίζθεη επξεία ρξήζε ζε όινπο ηνπο ηύπνπο αεξνζθαθώλ όπσο ζε επηβαηηθά, εκπνξηθά θαη ζηξαηησηηθά. Σα βαζηθά ηνπ κέξε είλαη ν ζςμπιεζηήρ, ν θάλαμορ κάςζηρ, ν ζηπόβιλορ θαη ην ακποθύζιο εξαγωγήρ, όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα

11 ρήκα 2.7. Σα βαζηθά κέξε ηνπ αεξηνζηξόβηινπ Δπίζεο έρεη επηθξαηήζεη ν δηαρσξηζκόο ελόο θηλεηήξα ζε δύν ηκήκαηα ην ςπρξό θαη ην ζεξκό. Χο ςπρξό ηκήκα ελόο θηλεηήξα ζεσξείηαη ν ζπκπηεζηήο ελώ σο ζεξκό ηκήκα ελόο θηλεηήξα ν ζάιακνο θαύζεο κε ην ζηξόβηιν. Μία κάδα αέξα νδεγείηαη από ην αεξαγσγό εηζαγσγήο ζην ζπκπηεζηή. Δθεί ζπκπηέδεηαη θαη νδεγείηαη ζην ζάιακν θαύζεο. ηε ζπλέρεηα αλακηγλύεηαη κε θαηάιιειε πνζόηεηα θαπζίκνπ ζην ζάιακν θαύζεο θαη κε ηελ θαηάιιειε έλαπζε κέζσ ζπηλζεξηζηώλ επηηπγράλεηαη θαύζε. Σα παξαγόκελα ζεξκά θαπζαέξηα εθηνλώλνληαη θαη θαηά ζπλέπεηα απμάλεηαη ε θηλεηηθή ηνπο ελέξγεηα θαη νδεγνύληαη πξνο ηελ εμαγσγή. ηε δηαδξνκή απηήλ πξνθαινύλ ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ζηξνβίινπ ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ην ζπκπηεζηή κε θνηλό άμνλα. ηε ζπλέρεηα, ηα θαπζαέξηα ζπλερίδνπλ ηελ εθηόλσζή ηνπο θαη πεξλώληαο από ην αθξνθύζην εμόδνπ, εμέξρνληαη από ηνλ θηλεηήξα έρνληαο πνιύ κεγαιύηεξε ηαρύηεηα από απηήλ ηεο εηζεξρόκελεο κάδαο αέξα (ρήκα 2.8). Η δηαθνξά απηή κεηαμύ ησλ δύν ηαρπηήησλ πξνθαιεί ηελ παξαγόκελε ώζε. ρήκα 2.8. Παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο αεξνζηξόβηινπ 11

12 Ο αεξνζηξόβηινο θηλεηήξαο παξνπζηάδεη ιεηηνπξγηθέο νκνηόηεηεο κε ηνλ εκβνινθόξν. Οη θάζεηο ιεηηνπξγίαο είλαη νη ίδηεο: εηζαγσγή, ζπκπίεζε, θαύζε, εθηόλσζε - εμαγσγή, όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.9. ρήκα 2.9 ύγθξηζε θάζεσλ ιεηηνπξγίαο αεξνζηξόβηινπ θαη εκβνινθόξνπ θηλεηήξα Ο θύθινο ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξνζηξόβηινπ θηλεηήξα ζηεξίδεηαη ζην θεπμοδςναμικό κύκλο ηος Μππάιηον (Brayton) όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα Η αλάιπζε ησλ δηεξγαζηώλ ηνπ θύθινπ ζηεξίδεηαη ζηνλ 1ν θαη 2ν λόκν ηεο ζεξκνδπλακηθήο. Οη ππνζέζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηδαληθνύ θύθινπ είλαη νη εμήο: Οη δηαδηθαζίεο ζπκπίεζεο θαη εθηόλσζεο είλαη αληηζηξεπηέο θαη αδηαβαηηθέο, δειαδή ηζεληξνπηθέο. Η κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ εξγαδόκελνπ κέζνπ κεηαμύ εηζόδνπ θαη εμόδνπ από θάζε ζπληζηώζα ηνπ θύθινπ είλαη ακειεηέα. ε θαλέλα ζεκείν ηνπ θύθινπ δελ εκθαλίδνληαη απώιεηεο πίεζεο. Σν εξγαδόκελν κέζν είλαη ηδαληθό αέξην θαη δηαηεξεί ηελ ίδηα ζύζηαζε εληόο ηνπ θύθινπ. Γελ ππάξρνπλ ελεξγεηαθέο απώιεηεο ιόγσ ηξηβώλ ζηα κεραληθά κέξε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 12

13 ρήκα Σν δηάγξακκα ηνπ θύθινπ Μπξάηηνλ ζε ζπληεηαγκέλεο p-v θαη T-s 1-2 Αδιαβαηική ζςμπίεζη. Ο αέξαο εηζάγεηαη κέζσ ηεο εηζαγσγήο ζηνλ θηλεηήξα. Αλαξξνθάηαη από ην ζπκπηεζηή, ν νπνίνο απμάλεη ηε ζηαηηθή ηνπ πίεζε. Παξάιιεια, παξαηεξείηαη αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη πηώζε ηνπ όγθνπ ηνπ. 2-3 Ιζοβαπήρ καύζη. Η κεηαβνιή απηή παξηζηάλεη ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ θαύζε ηνπ κείγκαηνο αέξα θαπζίκνπ ζην ζάιακν θαύζεο ππό ζηαζεξή πίεζε. Η αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο επηθέξεη κείσζε ηεο ππθλόηεηαο κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ, θαζώο ε δηαηνκή ηνπ θηλεηήξα ζε απηό ην ζεκείν δελ παξνπζηάδεη νπζηαζηηθή κεηαβνιή. 3-4 Αδιαβαηική εκηόνωζη. Σα θαπζαέξηα εμέξρνληαη από ην ζάιακν θαύζεο. Πεξλνύλ από ηα πηεξύγηα ηνπ ζηξνβίινπ. Η ζηαηηθή πίεζε θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο κεηώλεηαη ελώ ν όγθνο ηνπο ζπλερίδεη λα απμάλεηαη. Ο ζηξόβηινο πεξηζηξέθεηαη θαη παξέρεη θίλεζε ζην ζπκπηεζηή, κέζσ ηνπ θνηλνύ ηνπο άμνλα. Έηζη, κέξνο ηεο ηζρύνο ησλ θαπζαεξίσλ δηαηίζεηαη γηα ηε δηεξγαζία ηεο ζπκπίεζεο. 4-5 Αδιαβαηική εκηόνωζη. ηε ζπλέρεηα, κεηά ην ζηξόβηιν, παξνπζηάδεηαη κηθξή αληίζηαζε ζηε ξνή ησλ θαπζαεξίσλ. Απηά εθηνλώλνληαη ζην αθξνθύζην εμαγσγήο, όπνπ παξαηεξείηαη κεγάιε αύμεζε ηεο ηαρύηεηάο ηνπο κε παξάιιειε κείσζε ηεο πίεζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο. 5-1 Ιζοβαπήρ αποβολή θεπμόηηηαρ. Η απνβνιή ηεο ζεξκόηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αηκόζθαηξα. 2.3 Οη ηύπνη ησλ αεξνζηξνβίισλ Ο αεξνζηξόβηινο θηλεηήξαο δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο. Όινη απνηεινύληαη από ηα βαζηθά κέξε πνπ είδακε παξαπάλσ. Οη δηαθνξέο ηνπο βξίζθνληαη ζηνλ ηύπν θαη ηε δηάηαμε ησλ βαζηθώλ απηώλ κεξώλ. 13

14 Στποβιλοκινητήπαρ (turbojet engine) (α) (β) ρήκα 2.11 (α) Σα βαζηθά κέξε ελόο ζηξνβηινθηλεηήξα (β) Ο ζηξνβηινθηληήξαο GE J79 Ο ζηξνβηινθηλεηήξαο (ρήκα 2.11) απνηειεί ηελ απινύζηεξε κνξθή αεξνζηξόβηινπ θηλεηήξα. Υξεζηκνπνηεί ηε ξνή ησλ θαπζαεξίσλ πνπ ζρεκαηίδεηαη ζην αθξνθύζην εμαγσγήο σο ην κνλαδηθό κέζν παξαγσγήο ώζεο γηα ηελ θίλεζε ηνπ αεξνζθάθνπο. Η παξαγσγή ώζεο επηηπγράλεηαη κε ηελ επηηάρπλζε κηθξώλ, ζρεηηθά, καδώλ αέξα ζε πςειέο ηαρύηεηεο. Μία ραξαθηεξηζηηθή παξάκεηξνο ηνπ ζηξνβηινθηλεηήξα είλαη ν ιόγνο ζπκπίεζεο ή ιόγνο πίεζεο κεραλήο (engine pressure ratio EPR). Σν κέγεζνο απηό απνηειεί ηελ αηηία ηεο πίεζεο εμαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ από ην ζηξόβηιν πξνο ηελ πίεζε ηνπ εηζεξρόκελνπ αέξα ζηνλ θηλεηήξα. Η ηηκή ηνπ EPR απνηειεί έλδεημε ηεο παξαγόκελεο ώζεο γηα κία ζπγθεθξηκέλε παξνρή ηζρύνο. Ελικοστπόβιλορ (turboprop engine) (α) 14

15 (β) (γ) ρήκα 2.12 (α) Σα βαζηθά κέξε ηνπ ειηθνζηξόβηινπ (β) νειηθνζηξόβηινο Σ-53 (γ) ν ειηθνζηξόβηινο θηλεηήξαο Σ-56 Ο θηλεηήξαο απηόο (ρήκα 2.12) έρεη επξεία εθαξκνγή. Οπζηαζηηθά, είλαη όκνηνο κε ην ζηξνβηινθηλεηήξα κε ηε δηαθνξά όηη ρξεζηκνπνηείηαη έλα ζύζηεκα γξαλαδηώλ σο κεησηήξαο ζηξνθώλ γηα ηε κεηάδνζε θίλεζεο ζε έλαλ έιηθα. ηνλ ειηθνζηξόβηιν, ζρεδόλ όιε ε ελέξγεηα ησλ θαπζαεξίσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θίλεζε ηνπ έιηθα. Καηά ζπλέπεηα, ε πξνζθεξόκελε από ηα θαπζαέξηα ώζε είλαη πνιύ κηθξή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελέξγεηα ησλ θαπζαεξίσλ ελόο ειηθνζηξόβηινπ θηλεηήξα απνδίδεηαη -ζε πνζνζηό έσο 90%- σο ηζρύο ζηνλ άμνλα πνπ θηλεί ηνλ έιηθα. Μόλν ην ππόινηπν 10% ηεο ελέξγεηαο ησλ θαπζαεξίσλ παξέρεηαη ππό κνξθή ώζεο. ε νξηζκέλνπο ειηθνζηξόβηινπο ρξεζηκνπνηείηαη μερσξηζηόο ζηξόβηινο γηα ηελ θίλεζε ηνπ έιηθα. Απηόο νλνκάδεηαη ειεύζεξνο ζηξόβηινο (free turbine ή power turbine) θαη είλαη ζπλδεδεκέλνο κε μερσξηζηό άμνλα κε ην κεησηήξα ζηξνθώλ (ρήκα 2.12.α & 2.12.β). Σα άιια κέξε ηνπ θηλεηήξα (ζπκπηεζηήο, ζάιακνο θαύζεο θαη ζηξόβηινο θαπζαεξίσλ) ιεηηνπξγνύλ γηα λα παξέρνπλ θαπζαέξηα κε πςειή ελέξγεηα γηα ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ειεύζεξνπ ζηξνβίινπ. ε άιινπο ειηθνζηξόβηινπο δελ ππάξρεη μερσξηζηόο ειεύζεξνο ζηξόβηινο θαη ε θίλεζε ηνπ έιηθα επηηπγράλεηαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε κέξνπο ηεο ελέξγεηαο ησλ θαπζαεξίσλ πνπ εθηνλώλνληαη ζε ζηξόβηιν, ν νπνίνο θηλεί θαη ην ζπκπηεζηή (ρήκα 2.12.γ) 15

16 Αξονοστπόβιλορ (turboshaft engine) ρήκα 2.13 Σνκή αμνλνζηξόβηινπ θηλεηήξα Απηόο ν ηύπνο αεξνζηξνβίινπ (ρήκα 2.13) παξέρεη ηζρύ ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζηνλ άμνλά ηνπ ελώ ειάρηζηε είλαη ε παξαγσγή ώζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε νκνηόηεηα κε ηνλ ειηθνζηξόβηιν είλαη κεγάιε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ειεύζεξνο ζηξόβηινο ηνπ ειηθνζηξόβηινπ θηλεηήξα δε ζπλδέεηαη κε έιηθα αεξνζθάθνπο, αιιά κε ηνλ άμνλα ηνπ ζηξνθείνπ ελόο ειηθνπηέξνπ ηόηε έρνπκε ηνλ αμνλνζηξόβηιν. Δπίζεο, ν θηλεηήξαο απηόο ρξεζηκνπνηείηαη, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, θαη σο ελαιιαθηηθό κέζν παξνρήο ηζρύνο (Auxiliary Power Unit, APU) ζε έλα αεξνζθάθνο. Βέβαηα, μερσξηζηά από ηηο αεξνπνξηθέο εθαξκνγέο, ν ειεύζεξνο ζηξόβηινο κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη κε ηνλ άμνλα ζηξνθείνπ πινίνπ, απηνθηλήηνπ, ειεθηξνγελλήηξηαο. Η έμνδνο ηνπ αμνλνζηξόβηινπ νξίδεηαη από ηελ παξαγόκελε ηζρύ ζηνλ άμνλα (αμνληθή ηζρύο) ηνπ ειεύζεξνπ ζηξνβίινπ. Τurbofan engine ρήκα 2.14 Σππηθόο θηλεηήξαο turbofan ζε ηνκή 16

17 Οπζηαζηηθά, ν θηλεηήξαο turbofan είλαη έλαο ειηθνζηξόβηινο κε ηελ έιηθα δειαδή ηνλ αλεκηζηήξα (fan) κέζα ζηνλ θηλεηήξα. Μηα ή πεξηζζόηεξεο βαζκίδεο ηνπ fan βξίζθoληαη ζην κπξνζηηλό (ρήκα 2.15.α) ή ζην νπίζζην ηκήκα ηνπ θηλεηήξα (ρήκα 2.15.β). ρήκα 2.15 Θέζεηο ηνπ fan ζηνλ θηλεηήξα turbofan Η ξνή ηνπ αέξα εηζαγσγήο δηαζπάηαη ζε δύν ξεύκαηα: ην ζεξκό θαη ην ςπρξό. Σν ζεξκό ξεύκα δηέξρεηαη κέζα από ηνλ θηλεηήξα. Σν ςπρξό ξεύκα πεξλά πεξηθεξεηαθά ηνπ ζώκαηνο ηνπ θηλεηήξα, κε ηελ ίδηα, βέβαηα, αμνληθή δηεύζπλζε (ξνή παξάθακςεο - bypass). Σν ξεύκα απηό ζπλεηζθέξεη ζηελ παξαγσγή ηνπ 80% ηεο ώζεο ηνπ θηλεηήξα. Ο αλεκηζηήξαο επηηαρύλεη ςπρξό αέξα πξνο ην νπίζζην ηκήκα ηνπ θηλεηήξα, ρσξίο απηόο λα αλακεηγλύεηαη κε θαύζηκν θαη λα θαίγεηαη. Έηζη, παξάγεηαη ώζε πνπ πξνζηίζεηαη ζηελ νιηθή ώζε ηνπ θηλεηήξα. Ο ιόγνο ηνπ ςπρξνύ ξεύκαηνο πξνο ην ζεξκό ξεύκα αέξα θαιείηαη ιόγνο παξάθακςεο (bypass ratio) θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θηλεηήξαο turbofan. Οη ηηκέο ηνπ θπκαίλνληαη από 2:1 έσο 10:12. Αλάινγα κε ηηο ηηκέο ηνπ ιόγνπ, έλαο θηλεηήξαο turbofan ραξαθηεξίδεηαη σο πςεινύ ή ρακεινύ ιόγνπ παξάθακςεο. Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηα θαίλνληαη ζην ρήκα 2.16.α θαη 2.16.β αληίζηνηρα. Η έμνδνο ηνπ αέξα παξάθακςεο πξαγκαηνπνηείηαη από εηδηθό αγσγό (duct) πνπ βξίζθεηαη πεξηθεξεηαθά ηνπ θύξηνπ ζώκαηνο ηνπ θηλεηήξα. Σν κήθνο ηνπ αγσγνύ είλαη κηθξό ζπλήζσο ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο αλεκηζηήξα κεγάιεο δηακέηξνπ ή κεγάιν - ν αγσγόο εθηείλεηαη ζε όιν ην κήθνο ηνπ θηλεηήξα θαηά πεξίπησζε (ρήκα 2.16). ηηο πεξηζζόηεξεο κνξθέο θηλεηήξαο turbofan, ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξνη από έλαο ζηξόβηινη γηα ηελ θίλεζε απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ ηνπ fan. Ο ζπκπηεζηήο ή νη ζπκπηεζηέο ηνπ θηλεηήξα θηλνύληαη από άιιν ή άιινπο ζηξνβίινπο. 17

18 ρήκα Κθηλεηήξαο ηύπνπ Turbofan (α) πςεινύ θαη (β) ρακεινύ ιόγνπ παξάθακςεο ηηο κέξεο καο νη θηλεηήξεο turbofan ζεσξνύληαη σο νη πην αμηόινγνη ηύπνη θηλεηήξσλ αεξηώζεζεο γηα κεγάια αεξνζθάθε. 2.4 Πιενλεθηήκαηα - Μεηνλεθηήκαηα αεξνζηξνβίισλ πλνςίδνληαο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ ζπγθεληξώλνπλ νη αλσηέξσ ηύπνη θηλεηήξσλ δηαπηζηώλνληαη ηα αθόινπζα: ηηο αεξνπνξηθέο εθαξκνγέο, ν ηύπνο ηνπ θηλεηήξα αεξηώζεζεο πνπ έρεη επηθξαηήζεη είλαη ν αεξνζηξόβηινο. Ο ηειεπηαίνο έρεη πεξηνξίζεη, επίζεο, εδώ θαη θάπνηεο δεθαεηίεο, ηε ρξήζε ηνπ εκβνινθόξνπ θηλεηήξα ζηα αεξνζθάθε. Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ αεξηνζηξόβηινπ θηλεηήξα, έλαληη ηνπ παιηλδξνκηθνύ ζεσξνύληαη: ν κηθξόηεξνο όγθνο θαη ην κηθξόηεξν βάξνο ηνπ, ε πεξηζηξνθηθή ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ κεηώλεη ηηο απώιεηεο από ηξηβέο θαη ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο θξαδαζκώλ, ε απινύζηεξε θαηαζθεπή θαη νη πην εύθνιεο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ, θαη ε δπλαηόηεηα επίηεπμεο δηερεηηθώλ θαη ππεξερεηηθώλ πηήζεσλ. ε επίηεπμε πνιύ κεγαιύηεξσλ ιόγσλ παξαγόκελεο ώζεο αλά κνλάδα βάξνπο πγθξηηηθά κε έλαλ ειηθνθόξν θηλεηήξα, ν ζηξνβηινθηλεηήξαο επηηπγράλεη κηθξόηεξε απόδνζε ζε ηαρύηεηεο πηήζεο θάησ ησλ 750km/h. Δπηπιένλ, ε απόδνζε ηνπ έιηθα πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ειηθνθόξν θηλεηήξα κεηώλεηαη ζε ηαρύηεηεο πηήζεο άλσ ησλ 550km/h. Σν ελ ιόγσ «θελό» όζνλ αθνξά ζην εύξνο ησλ ηαρπηήησλ κεηαμύ 550 θαη 750 km/h θάιπςε ε αλαπηπμε ησλ ηύπνη αεξνζηξνβίισλ turbofan. Σα αλσηέξσ ζπκπεξάζκαηα απνηππώλνληαη ζην ρήκα

19 ρήκα πγθξηηηθό δηάγξακκα απόδνζεο θηλεηήξσλ turboprop, turbofan & turbojet Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ νη αεξνζηξόβηινη παξνπζηάδνπλ απμεκέλε εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο ηύπνπο θηλεηήξσλ αεξνζθαθώλ. ην θάησζη ρήκα 2.18 θαίλεηαη ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ αλαιόγσο ηνπ ηύπνπ θηλεηήξα. ρήκα πγθξηηηθό δηάγξακκα θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θηλεηήξσλ turboprop, turbofan & turbojet 19

20 ην ρήκα 2.19 θαίλεηαη ε δπλαηόηεηα παξνρήο ώζεο γηα ηνλ θάζε ηύπν θηλεηήξα. ρήκα πγθξηηηθό δηάγξακκα ώζεο θηλεηήξσλ turboprop, turbofan & turbojet Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, νη αεξνζηξόβηινη θηλεηήξεο παξνπζηάδνπλ κεγάιν θόζηνο θαηαζθεπήο, ελώ απμεκέλνο ζεσξείηαη θαη ν θίλδπλνο ηεο αλεπαλόξζσηεο δεκίαο ζε δσηηθά κέξε ηνπο ιόγσ αλαξξόθεζεο μέλσλ ζσκάησλ (Foreign Object Damage, FOD) θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 2.5 Υαξαθηεξηζηηθά αεξνζθάθνπο Σ-37 θαη θηλεηήξα J-69 T-25 Σν αεξνζθάθνο Σ-37 ππήξμε έλα εθπαηδεπηηθό αεξνζθάθνο ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε κε ζθνπό ηελ εληξύθεζε ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξεζηηθώλ ελόο αεξνζθάθνπο ηύπνπ jet ζε πηιόηνπο. Σν θάζε αεξνζθάθνο είρε δύν ζηξνβηινθηλεηήξεο ηύπνπ J-69 T-25. Σν πξσηόηππν ΥΣ-37 πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξώηε ηνπ πηήζε ζηηο 12 Οθη ελώ επηρεηξεζηαθά εληάρζεθε ζηελ πνιεκηθή αεξνπνξία ησλ Ηλσκέλσλ πνιηηεηώλ ηεο Ακεξηθήο ην ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 70 ζηακάηεζε ε παξαγσγή ηνπ έρνληαο θαηαζθεπαζηεί πεξίπνπ 1300 αεξνζθάθε. ηελ ειιεληθή πνιεκηθή αεξνπνξία εληάρζεθε ην 1971 θαη παξέκεηλε ελ ελεξγεία κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2000 όηαλ ν ζηόινο ησλ ειιεληθώλ Σ-37 απνζύξζεθε. ηνλ θάησζη Πίλαθα 2.1 θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηήξα J-69 T-25 θαζώο θαη ηνπ αεξνζθάθνπο ηύπνπ T

21 Πίλαθαο 2.1. Σερληθά ραξαθηεξεζηηθά αεξνζθάθνπο Σ-37 θαη θηλεηήξα J-69 T-25 21

22 3. ΚΑΣΑΚΕΤΗ ηα πιαίζηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θηλεηήξα ζε κνξθή ώζηε λα θαιύπηεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη θάησζη εξγαζίεο: i) Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ θηλεηήξα ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ii) Γεκηνπξγία ηνκώλ ησλ θπξηόηεξσλ ηκεκάησλ ηνπ θηλεηήξα iii) Καζαξηζκόο θαη Βάςηκν όισλ ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ θηλεηήξα θαζώο θαη ηεο θιίλεο ζπληήξεζεο iv) πλαξκνιόγεζε ηνπ θηλεηήξα Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, ν θηλεηήξαο παξαιήθζεθε από ηελ πνιεκηθή αεξνπνξία έρνληαο κείλεη αλελεξγόο πεξίπνπ νρηώ ρξόληα από ηελ ρξνλνινγία απόζπξζεο ησλ αεξνζθαθώλ Σ- 37 ην Σν παξαθάησ ρήκα 3.1 απνηππώλεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ. (α) (β) ρήκα 3.1. Όςεηο ηνπ θηλεηήξα θαηά ηελ παξαιαβή Όπσο θαίλεηαη θαη από ην παξαπάλσ ζρήκα ν θηλεηήξαο θαηά ηελ παξαιαβή έρξηδε ζπληήξεζεο θαζώο ζην δηάζηεκα ησλ νρηώ εηώλ πνπ είραλ παξέιζεη είραλ εκθαληζηεί έληνλεο δηαβξώζεηο, ηόζν ζην εμσηεξηθό πεξίβιεκα ηνπ θηλεηήξα, όζν θαη ζηελ θιίλε ζπληήξεζεο. 3.1 Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ θηλεηήξα ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα Ξεθηλώληαο ηεο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ηξνπνπνίεζεο, αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εξγαζίεο απνζπλαξκνιόγεζεο κε ηελ αθόινπζε ρξνληθή ζεηξά: Αθαίξεζε ηεο αληιίαο θαπζίκνπ ηνπ θηλεηήξα 22

23 ρήκα 3.2. Αληιία θαπζίκνπ Αθαίξεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θηβσηίνπ παξειθνκέλσλ (gear box) ξπζκηζηή θαπζίκνπ, αληιίαο θαπζίκνπ, αληιίαο ιαδηνύ. ρήκα 3.3. πγθξόηεκα θηβσηίνπ παξειθνκέλσλ ξπζκηζηή θαπζίκνπ, αληιίαο θαπζίκνπ θαη ιαδηνύ Αθαίξεζε ηνπ αγσγνύ εμόδνπ ησλ θαπζαεξίσλ ρήκα 3.4. Αγσγόο εμόδνπ ησλ θαπζαεξίσλ 23

24 Αθαίξεζε όισλ ησλ παξειθνκέλσλ ηα νπνία ήηαλ ηνπνζεηεκέλα επάλσ ζην εμσηεξηθό πεξίβιεκα ηνπ ζπκπηεζηή όπσο ignition exciter, αληηθξαδαζκηθέο βάζεηο ζηήξημεο ηνπ θηλεηήξα θαζώο θαη θαισδηώζεσλ ξεύκαηνο θαη ζσιελώζεσλ θαπζίκνπ θαη ιαδηνύ πεξηθεξεηαθά ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ ζπκπηεζηή. ρήκα 3.5. Παξειθόκελα πεξηθεξηθά ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ ζπκπηεζηή Αθαίξεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ δηαρύηε θαπζαεξίσλ θαη νπίζζηνπ ηξηβέα ρήκα 3.6. πγθξόηεκα δηαρύηε θαπζαεξίσλ θαη νπίζζηνπ ηξηβέα 24

25 Αθαίξεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζπκπηεζηή, ζαιάκνπ θαύζεο θαη ζηξνβίινπ από ην εμσηεξηθό πεξίβιεκα ηνπ ζηξνβίινπ. ρήκα 3.7. πγθξόηεκα ζπκπηεζηή, ζαιάκνπ θαιπζεο θαη ζηξνβίινπ 3.2 Γεκηνπξγία ηνκώλ ησλ θπξηόηεξσλ ηκεκάησλ ηνπ θηλεηήξα ηα πιαίζηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θηλεηήξα γηα εθπαηδεπηηθνύο ιόγνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ ηνκέο ώζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε νπηηθή επαθή νηνδήπνηε θνηηεηή ζηα θύξηα ηκήκαηα ελόο θηλεηήξα jet θαη έηζη λα γίλεη θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ζην ζύλνιό ηνπ. Σεηξάγσλε ηνκή ζηελ πεξηνρή ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο ρήκα 3.8. Σνκή ηνπ Θαιάκνπ θαύζεο 25

26 Σνκή ηεο επηθάλεηαο ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβιήκαηνο ηνπ ζπκπηεζηή ρήκα 3.9. Σνκή εμσηεξηθνύ πεξηβιήκαηνο ζπκπηεζηή Σνκή ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ ζηξνβίινπ ρήκα Σνκή πεξηβιήκαηνο ζηξνβίινπ 26

27 Σνκή ζηελ πεξηνρή ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβιήκαηνο ηνπ ζηξνβίινπ - ζαιάκνπ θαύζεο ρήκα Σνκή πεξηβιήκαηνο ζηξνβίινπ - ζαιάκνπ θαύζεο 3.3 Καζαξηζκόο θαη Βαθή όισλ ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ θηλεηήξα θαζώο θαη ηεο θιίλεο ζπληήξεζεο Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ηερληθώλ εξγαζηώλ επί ηνπ θηλεηήξα, ήηαλ αλαγθαία ε εθηέιεζε αλάινγσλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ θαη βαθεο ησλ επηθαλεηώλ ηνπ θηλεηήξα θαζώο θαη ηεο θιίλεο ζπληήξεζεο σο αθνινύζσο: Καζαξηζκόο θαη Βαθή ηεο θιίλεο ζπληήξεζεο ρήκα Κιίλε ζπληήξεζεο θαηόπηλ βαθήο 27

28 Οκνίσο ησλ πηεξπγίσλ ηνπ ζπκπηεζηή. Η βαθή πξαγκαηνπνηήζεθε θάλνληαο ρξήζε κπιε ρξώκαηνο ην νπνίν βηβιηνγξαθηθά θαη ζεσξεηηθά ζπκβνιίδεη ην ςπρξό ηκήκα. ρήκα πκπηεζηήο θαηόπηλ βαθήο Οκνίσο ησλ πηεξπγίσλ ηνπ ζηξνβίινπ. Η βαθή έγηλε κε θόθθηλν ρξώκα, ην νπνίν ζπκβνιίδεη ην ζεξκό ηκήκα. ρήκα ηξόβηινο θαηόπηλ βαθήο Οκνίσο ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο. Η βαθή έγηλε κε ρξώκα θίηξηλν δείρλνληαο έηζη όηη ζην ρώξν απηό πξαγκαηνπνηείηαη θαύζε. 28

29 ρήκα Θάιακνο θαύζεο θαηόπηλ βαθήο Οκνίσο ηνπ Πεξηβιήκαηνο ηνπ ζηξνβίινπ ζαιάκνπ θαύζεο ρήκα Πεξίβιεκα ζηξνβίινπ ζαιάκνπ θαύζεο θαηόπηλ βαθήο Οκνίσο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ δηαρύηε θαπζαεξίσλ θαη νπίζζηνπ ηξηβέα ρήκα πγθξόηεκα δηαρύηε θαπζαεξίσλ νπίζζηνπ ηξηβέα θαηόπηλ βαθήο 29

30 Οκνίσο ηνπ Αγσγνύ εμόδνπ ησλ θαπζαεξίσλ. ρήκα Αγσγόο θαπζαεξίσλ θαηόπηλ βαθήο 3.4 πλαξκνιόγεζε ηνπ θηλεηήξα Σειηθά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εξγαζίεο ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ θηλεηήξα ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. ρήκα Κηλεηήξαο θαηόπηλ εξγαζηώλ ηξνπνπνίεζεο 30

31 4. ΤΝΟΦΗ Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε κε ζθνπό ηελ κεηέπεηηα ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θηλεηήξα ηύπνπ jet J-69 T-25 από ην ηκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηνηρεία Μεραλώλ. Η ελ ιόγσ εξγαζία απνηειείηαη από δύν ηκήκαηα, ην ζεσξεηηθό θαη ην θαηαζθεπαζηηθό. ην ζεσξεηηθό ηκήκα ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ηζηνξηθή αλαδξνκή όζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε ησλ θηλεηήξσλ ησλ αεξνζθαθώλ κε παξάιιειε επεμήγεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο απηώλ. Δλ ζπλερεία, νη ζπγγξαθείο επηθεληξώζεθαλ ζηελ παξνρή ζηνηρείσλ γηα ζηξνβηινθηλεηήξεο θαζώο ε θηλεηήξαο ν νπνίνο παξαζρέζεθε ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο αθνξά ζηελ ελ ιόγσ θαηεγνξία θηλεηήξσλ. Σέινο, παξαηεζήθαλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηήξα θαζώο θαη ηνπ αεξνζθάθνπο Σ-37 ην νπνίν ηνλ ρξεζηκνπνηνύζε. θνπόο ηνπ ππόςε ηκήκαηνο απνηέιεζε ε θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο ελόο θηλεηήξα ηύπνπ turbojet. ην θαηαζθεπαζηηθό ηκήκα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηερληθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ ζπλίζηαληαη ζε εξγαζίεο απνζπλαξκνιόγεζεο, θνπήο επηθαλεηώλ, θαζαξηζκνύ θαη βαθήο ησλ επηθαλεηώλ θαη ηέινο ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ θηλεηήξα. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε παξνύζα απνηειεί παξαθαηαζήθε ζηηο επόκελεο γεληέο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ηκήκαηνο θαη σο εθ ηνύηνπ γηα άιιε κηα θνξά ε νκάδα εξγαζίαο αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζεη ηνλ Καζεγεηή θ. Αλησληάδε Αξηζηνκέλε, ην Γεληθό Δπηηειείν Αεξνπνξίαο θαζώο θαη ην ηερληθό πξνζσπηθό ηνπ πλεξγείνπ θηλεηήξσλ ηεο 120 Πηέξπγαο Αεξνπνξηθήο Δθπαηδεύζεσο γηα ηελ πνιύηηκε αλά θνξέα πξνζθνξά ηνπο. 31

32 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ROLLS ROYCE plc, the jet engine, fifth ed. Derby England, Jack D. Mattingly, Elements of propulsion: Gas Turbines and Rockets, second ed. AIAA, Klause Hunecke, Jet Engines FUNDAMENTALS OF THEORY, DESIGN AND OPERATION, 6 th ed. motorbooks international, Δπάγγεινο Καξειάο, Ισάλλεο Σξηαληάθπιινο, Γξεγόξηνο Φξέζθνο, «Κηλεηήξεο Αεξνζθαθώλ Ι», ΟΔΓΒ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΠΗΓΕ 32

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008 Γιεπεύνηζη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Αληώλεο Παπάδνγινπ Σκήκα :Α4 14ν Γπκλάζην Λάξηζαο

Αληώλεο Παπάδνγινπ Σκήκα :Α4 14ν Γπκλάζην Λάξηζαο Αληώλεο Παπάδνγινπ Σκήκα :Α4 14ν Γπκλάζην Λάξηζαο 2011 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Αλάιπζε ηεο ηερλνινγηθήο ελόηεηαο: Μεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο 2 2.Ιζηνξηθή εμέιημε 3 3.Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο 6 4.Σερληθά ζρέδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα