ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΔΑ: 7Θ95Ω6Χ-2Ο2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 202 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Mαρτίου 2015 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) Δημήτριο Καλαμίδα, 6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Δημήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13) Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 22) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 23) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα οκτώ (18) Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.8028/ η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Σπυρ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 2) Παν.Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 3)Αναστ.Μούσκας, Τ.Κ. Νικολεϊκων,4) Δημ.Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, & 5) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου. 1

2 ΑΔΑ: 7Θ95Ω6Χ-2Ο2 Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2) Μαρία Παπαχριστοπούλου,3) Ευστράτιος Βαρδάκης,4) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος,5) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,6) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7) Χρήστος Γούτος,8) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,9) Βασίλειος Τομαρας, & 10) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι. Μετά από τα παραπάνω o κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τρία (23) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ.αριθ. 200 έως και 208 ) 2

3 ΑΔΑ: 7Θ95Ω6Χ-2Ο2 Για το αντικείμενο: Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών». O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.γεώργιος Ντίνος, αφού το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα το κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης για λήψη αποφάσεων του Δ.Σ., λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης να προβεί ο Δήμος Αιγιαλείας στην έγκριση της μελέτης η οποία κρίνεται αναγκαία σύμφωνα με τον αριθ /2015 φάκελο, αριθ. σχεδίου 395/2015 του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής του Κ.Λ. Πάτρας και του Γ/ Λ/Τα Αιγίου περί καθορισμού αριθμού ναυαγοσωστών σε πολυσύχναστες ακτές του Δήμου Αιγιαλείας κατά την θερινή περίοδο του έτους 2015, ανακοινώνει το πρώτο (1 ο ) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει : α) Εισήγηση του κ. Προϊστάμενου του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας & β) Τεχνική Έκθεση της υπ αριθ.3/2015 μελέτης υπηρεσίας: «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών» Δήμου Αιγιαλείας, που συνέταξε η κα Χρυσούλα Χρηστιά, Γεωπόνος Τ.Ε. και θεώρησε ο κ. Χαράλαμπος Στεφανίδης, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας,, που έχουν ως εξής: α) Εισήγηση του κ. Προϊστάμενου του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας «Κε Πρόεδρε, Κε Δήμαρχε & κοι Σύμβουλοι, Έχοντας υπόψη τον υπ αριθμ. φακέλου 513.6/2015, αρ. σχεδίου 395/2015 του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής του Κ.Λ Πάτρας και Γ Λ/Τ Αιγίου περί καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών και τον καθορισμό του αριθμού των ναυαγοσωστών ανά παραλία του Δήμου Αιγιαλείας κατά την θερινή περίοδο 2015, προκύπτει η ανάγκη ναυαγοσωστικής κάλυψης των καθορισμένων πολυσύχναστων ακτών του Δήμου μας με 12 Ναυαγοσώστες και κατά την θερινή περίοδο του έτους Για την ανωτέρω υπηρεσία συντάχθηκε η υπ αριθμ. 3/2015 μελέτη του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας Οι ανωτέρω εργασίες προτείνεται να γίνουν με ανάθεση σε ανάδοχο μετά από ηλεκτρονικό ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. του 28/80 και του Ν. 4281/2014. Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των ,00 με απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση ,10 λόγω Φ.Π.Α. 23%, θα καλυφθεί από Πόρους του Δήμου Αιγιαλείας και από τον κωδικό του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους Κατά τα ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση της αριθμ. 3/2015 μελέτης του προϋπολογισμού αυτής και του τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας». 3

4 ΑΔΑ: 7Θ95Ω6Χ-2Ο2 β) Τεχνική Έκθεση της υπ αριθ,3/2015 μελέτης υπηρεσίας: «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών» Δήμου Αιγιαλείας «Οι ακτές Σελιανιτίκων, Λόγγου, Άκολης, Αλυκής, Διγελιωτίκων, Νικολεϊκων, Ελαιώνος, Εγκάλης, Πούντας, Ακράτας, και Τέμενης/ παραθεριστικές εγκαταστάσεις ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ τις οποίες κατέχει εντός των ορίων του ο Δήμος Αιγιαλείας, έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 1 1γ του Π.Δ. 23/2000 και τον υπ αριθμ. φάκελο 513.6/2015, αρ. σχεδίου 395/2015 του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Α- κτοφυλακής του Κ.Λ Πάτρας και Γ Λ/Τ Αιγίου και επομένως επιβάλλεται η επιτήρηση τους από ναυαγοσώστες. Ως λουτρική εγκατάσταση νοείται ο χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιμένα ο οποίος παραχωρείται ή εκμισθώνεται από το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Λιμένα ή τα Λιμενικά Ταμεία σε διάφορους φορείς ή επιχειρήσεις (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κλπ.) για χρήση εκμισθούμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισμάτων ή α- νακλίντρων ή μέσων προφύλαξης από τον ήλιο των λουομένων ανεξάρτητα αν τα άτομα, που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο. Για την ασφάλεια των λουομένων ο Δήμος επιβάλλεται να παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη. Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου θα είναι ναυαγοσώστες εφοδιασμένοι με την απαραίτητη άδεια από την Λιμενική Αρχή η οποία θα είναι σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 23/00. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, συντάσσεται η παρούσα υπ αρίθμ 3/2015 μελέτη που αφορά την εργασία για την ναυαγοσωστική κάλυψη των καθορισμένων με απόφαση του Υπολιμεναρχείου Αιγίου (και τον υπ αριθμ. φάκελο 513.6/2015, αρ. σχεδίου 395/2015 του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής του Κ.Λ Πάτρας και Γ Λ/Τ Αιγίου) πολυσύχναστων παράλιων του Δήμου Αιγιαλείας. Ο Δήμος θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό το προαναφερόμενο ναυαγοσωστικό έργο σε ανάδοχο που θα διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεση του. Αναλυτικά οι υποχρεώσεις της ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλίων του Δήμου Αιγιαλείας αφορούν: την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία των Σελιανιτίκων, την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία του Λόγγου, την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία της Άκολης, 4

5 ΑΔΑ: 7Θ95Ω6Χ-2Ο2 την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία της Αλυκής, την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία των Διγελιωτίκων, την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία των Νικολεϊκων, την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία του Ελαιώνος, την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία της Εγκάλης, την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία της Πούντας, την κάλυψη δύο ναυαγοσωστικών βάθρων στην παραλία της Ακράτας, Συνολικά 12 βάθρα. Τα βάθρα αυτά θα επανδρωθούν με κατ' επάγγελμα ναυαγοσώστες, οι οποίοι θα κατέχουν πτυχίο σχολής αναγνωρισμένης από το YEN, ά- δεια ασκήσεως επαγγέλματος καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό που αναφέρεται αναλυτικά στην Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και στο Π.Δ. 23/2000. Τα βάθρα θα λειτουργούν καθημερινά από 10:30 π.μ. έως 17:30 μ.μ. και κάθε ναυαγοσώστης θα ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση οριοθέτησης της περιοχής παροχής της ναυαγοσωστικής κάλυψης με την τοποθέτηση ειδικών σημαδούρων όπως θα του υποδείξει το Υπολιμεναρχείο Αιγίου. Η διάρκεια του εκτελούμενου ναυαγοσωστικού έργου θα είναι για τρεις (3) μήνες από 1ης Ιουνίου έως και 31ης Αυγούστου του τρέχοντος έτους (2015). Ο προϋπολογισμός του ναυαγοσωστικού έργου ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (89.999,10 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αιγιαλείας του οικονομικού έτους Η ανάθεση του ναυαγοσωστικού έργου θα πραγματοποιηθεί μετά από διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα τον Ν. 4281/2015 με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, με συμπλήρωση τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικο-οικονομικά συμφέρουσα προσφορά». Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να α- ποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του κ.προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας, είδε την τεχνική έκθεση της υπ αριθ. 3/2015 μελέτης που συνέταξε η κα Χρυσούλα Χρηστιά, 5

6 ΑΔΑ: 7Θ95Ω6Χ-2Ο2 Γεωπόνος Τ.Ε. και θεώρησε ο κ. Χαράλαμπος Στεφανίδης, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας, την υπ αριθ /2015, αρ. σχεδίου 395/2015 του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής του Κ.Λ Πάτρας και Γ Λ/Τ Αιγίου, την υπ αριθ. Α-212/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, την υπ α- ριθ. 47/2015 προηγούμενη απόφασή του για την αναγκαιότητα της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Π.Δ.23/2000, του Ν 3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114Α /8-6-06), του Π.Δ. 28/80 (Φ.Ε.Κ. 11/τ.Α/ ), του Ν.4281/2014., καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/ 2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, πλην του δημοτικού συμβούλου κ.χρ.λαϊνά που δήλωσε «παρών» (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), μετά από διαλογική συζήτηση, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την έγκριση: 1) Της υπ αριθ. 3/2015 μελέτης με τίτλο «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών», που συνέταξε η κα Χρυσούλα Χρηστιά, Γεωπόνος Τ.Ε. και θεώρησε ο κ. Χαράλαμπος Στεφανίδης, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας, 2) Του προϋπολογισμού της παροχής υπηρεσίας για «Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών», που ανέρχεται στο ποσό των ,00 με απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση ,10 λόγω Φ.Π.Α. 23%, θα καλυφθεί από Πόρους του Δήμου Αιγιαλείας και από τον κωδικό του δημοτικού προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με την υπ αριθ.α-212/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας. 3) Του τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ανάθεση σε ανάδοχο μετά από ηλεκτρονικό ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (Φ.Ε.Κ. 11/τ.Α/ ) και του Ν.4281/2014. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 202 /2015 O Γραμματέας Ο Πρόεδρος 6

7 ΑΔΑ: ΒΜΤΜΩ6Χ-3Θ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 203 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Mαρτίου 2015 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) Δημήτριο Καλαμίδα, 6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Δημήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13) Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 22) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 23) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα οκτώ (18) Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.8028/ η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Σπυρ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 2) Παν.Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 3)Αναστ.Μούσκας, Τ.Κ. Νικολεϊκων,4) Δημ.Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, & 5) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου. Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2) Μαρία 1

8 ΑΔΑ: ΒΜΤΜΩ6Χ-3Θ2 Παπαχριστοπούλου,3) Ευστράτιος Βαρδάκης,4) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος,5) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,6) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7) Χρήστος Γούτος,8) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,9) Βασίλειος Τομαρας, & 10) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι. Μετά από τα παραπάνω o κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τρία (23) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ.αριθ. 200 έως και 208 ) 2

9 ΑΔΑ: ΒΜΤΜΩ6Χ-3Θ2 Για το αντικείμενο: «Έγκριση προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2015». O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, αφού το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα το κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης για λήψη αποφάσεων του Δ.Σ., λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης να προβεί ο Δήμος Αιγιαλείας στην πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ η οποία κρίνεται απαραίτητη, διότι τους καλοκαιρινούς μήνες ο όγκος των απορριμμάτων και των αποβλήτων γενικότερα είναι αυξημένος, λόγω αύξησης του πληθυσμού από την έλευση παραθεριστών και τουριστών και η συσσώρευση των απορριμμάτων εγκυμονεί κινδύνους για την δημόσια υγεία από τη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών και επιδημιών, ανακοινώνει το δεύτερο (2 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Δημάρχου κ.αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής: «Kε Πρόεδρε & κοι Σύμβουλοι, Εισηγούμαι στο σώμα προς ψήφιση την πρόσληψη προσωπικού ο- ρισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών ανταποδοτικού χαρακτήρα, που έχει ως εξής: Σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 όπως α- ντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρο 10 του Ν : «.. Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α 143), καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α και β βαθμού και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα. Οι ως άνω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, καθώς και του περιορισμού της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά.» Κατόπιν της αριθμ. πρωτ. οικ. 7057/ εγκυκλίου του Υ- πουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών» σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και προκειμένου να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας, θα πρέπει να προβούμε στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμέ- 3

10 ΑΔΑ: ΒΜΤΜΩ6Χ-3Θ2 νου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος Η πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2015 κρίνεται απαραίτητη, διότι τους καλοκαιρινούς μήνες ο όγκος των απορριμμάτων και των αποβλήτων γενικότερα είναι αυξημένος λόγω της αύξησης του πληθυσμού από την έλευση των παραθεριστών και τουριστών, επιπρόσθετα δε για την ανάγκη συχνού πλυσίματος των κάδων απορριμμάτων κατά τη θερινή περίοδο και για την α- ποφυγή του κινδύνου για τη δημόσια υγεία από τη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών και επιδημιών από την συσσώρευση πολλών τόνων σκουπιδιών και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν τους καλοκαιρινούς μήνες. Αναλυτικά πρέπει να προσληφθεί το παρακάτω προσωπικό: - Έξι (6) ΔΕ Οδηγοί Καθαριότητας - Ένας (1) ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (πλυντηρίου κάδων) - Δέκα τέσσερις (14) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη των ΥΕ Εργατών, του ενός ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων και των ΔΕ Οδηγών ανταποδοτικού χαρακτήρα για χρονική περίοδο οκτώ (8) μηνών, θα βαρύνει τον ΚΑ με το ποσό των ,00 για «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» και τον ΚΑ με ποσό ,00 για «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι προσλήψεις των ανωτέρω λήξουν μετά την Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά». Στη συνέχεια o κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να α- ποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου, είδε την αριθμ. πρωτ. οικ.7057/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών», τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρο 10 του Ν , την υπ αριθ. πρωτ.7881/ βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, τις υπ αριθ.π.α.υ.α-349/ & Α-350/ , για την δέσμευση των σχετικών πιστώσεων, καθώς και το άρθρο 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», πλην του δημοτικού συμβούλου κ.χρ.λαϊνά που δήλωσε «παρών» (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), 4

11 ΑΔΑ: ΒΜΤΜΩ6Χ-3Θ2 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 1) Τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για οκτάμηνη (8/μηνη) απασχόληση στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2015, για τις οποίες έχουν εγγραφεί ανάλογες πιστώσεις για τη μισθοδοσία του αντίστοιχα στους Κ.Α και του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 και η οποία κρίνεται α- παραίτητη, διότι τους καλοκαιρινούς μήνες ο όγκος των απορριμμάτων και των αποβλήτων γενικότερα είναι αυξημένος λόγω της αύξησης του πληθυσμού από την έλευση των παραθεριστών και τουριστών, επιπρόσθετα δε για την ανάγκη συχνού πλυσίματος των κάδων απορριμμάτων κατά τη θερινή περίοδο και για την αποφυγή του κινδύνου για τη δημόσια υγεία από τη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών και επιδημιών από την συσσώρευση πολλών τόνων σκουπιδιών και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν τους καλοκαιρινούς μήνες. Αναλυτικά το προσωπικό που πρέπει να προσληφθεί για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών (ανταποδοτικού χαρακτήρα) του Δήμου Αιγιαλείας, είναι το εξής: - Έξι (6) ΔΕ Οδηγοί Καθαριότητας - Ένας (1) ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (πλυντηρίου κάδων) - Δέκα τέσσερις (14) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 2) Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη των (14) ΥΕ Εργατών, του ενός (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων και των (6) ΔΕ Οδηγών ανταποδοτικού χαρακτήρα για χρονική περίοδο οκτώ (8) μηνών, θα βαρύνει τον ΚΑ με το ποσό των ,00 για «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» και τον ΚΑ με ποσό ,00 για «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με την υπ αριθ. πρωτ.7881/ βεβαίωση & τις υπ αριθ.π.α.υ.: Α-349/ & Α , της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας. - Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους (2016), σε περίπτωση που οι προσλήψεις των ανωτέρω λήξουν μετά την Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 203/2015 O Γραμματέας Ο Πρόεδρος 5

12 ΑΔΑ: 7Υ8ΕΩ6Χ-ΝΧ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 204 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Mαρτίου 2015 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) Δημήτριο Καλαμίδα, 6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Δημήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13) Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 22) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 23) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα οκτώ (18) Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.8028/ η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Σπυρ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 2) Παν. Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 3)Αναστ.Μούσκας, Τ.Κ. Νικολεϊκων,4) Δημ.Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, & 5) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου. Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2) Μαρία 1

13 ΑΔΑ: 7Υ8ΕΩ6Χ-ΝΧ7 Παπαχριστοπούλου,3) Ευστράτιος Βαρδάκης,4) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος,5) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,6) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7) Χρήστος Γούτος,8) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,9) Βασίλειος Τομαρας, & 10) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι. Μετά από τα παραπάνω o κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τρία (23) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ.αριθ. 200 έως και 208 ) 2

14 ΑΔΑ: 7Υ8ΕΩ6Χ-ΝΧ7 Για το αντικείμενο: «Έγκριση προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2015». O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.γεώργιος Ντίνος, αφού το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα το κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης για λήψη αποφάσεων του Δ.Σ., λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης να προβεί ο Δήμος Αιγιαλείας στην ανωτέρω πρόσληψη η οποία κρίνεται απαραίτητη, διότι ο Δήμος έχει έλλειψη από εξειδικευμένους χειριστές μηχανημάτων και έχουν ανασταλεί οι διορισμοί προσωπικού ΥΕ και ΔΕ έχως και , ανακοινώνει το τρίτο (3 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Δημάρχου κ.αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής: «Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι, Εισηγούμαι στο σώμα προς ψήφιση την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, κατόπιν της αριθ. πρωτ. οικ. 7057/ εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης «περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α και β βαθμού και τα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών», σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4057/2012 και 4071/2012, όπου απαιτείται προηγούμενη έγκριση ΠΥΣ 33/2006, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας που αφορούν στους τομείς επισκευής δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας, ε- πισκευής ηλεκτροφωτισμού, άρσης καταπτώσεων, επισκευής βλαβών ύδρευσης και άρδευσης. Σημειώνεται, ότι ο Δήμος μας διαθέτει όλα τα απαραίτητα μηχανήματα, όπως εκσκαφείς, φορτωτές, κλπ, αλλά έχει έλλειψη σε εξειδικευμένους χειριστές για την λειτουργία τους. Επιπλέον έχουν ανασταλεί οι διορισμοί προσωπικού κλάδων ΥΕ και ΔΕ του Δήμου μας έως 31/12/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 3 της παρ. ΣΤ του Ν. 4093/2012. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών των κάτωθι ειδικοτήτων: Έναν (1) ΔΕ Οδηγό-Χειριστή Αγροτικού Μηχανήματος (Τρακτέρ, Τύπου Α ) Έναν (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Καλαθοφόρου, Β Ομάδας, 2 ης Ειδικότητας) Δύο (2) ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (JCB, Α & Β Ομάδας, 1 ης Ειδικότητας) Έναν (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγο Από την ανωτέρω πρόσληψη θα προκληθεί δαπάνη που θα βαρύνει τους ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 με τίτλο «Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου» ποσού ,00 και του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας 3

15 ΑΔΑ: 7Υ8ΕΩ6Χ-ΝΧ7 ορισμένου χρόνου» ποσού ,00 για την κάλυψη της δαπάνης των εργοδοτικών εισφορών. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι προσλήψεις των ανωτέρω λήξουν μετά την Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά». Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να α- ποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου, είδε την αριθ. πρωτ. οικ. 7057/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης «περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α και β βαθμού και τα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών», τις διατάξεις των Ν. 4057/2012 και Ν.4071/2012, τις διατάξεις της περ. 3 της παρ. ΣΤ του Ν. 4093/2012, «περί αναστολής διορισμού προσωπικού κλάδων ΥΕ και ΔΕ του Δήμου έως 31/12/2016», την υπ αριθ.πρωτ.7886/ Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, τις υπ αριθ. Π.Α.Υ.: Α- 351/ & Α-352/ για την δέσμευση των σχετικών πιστώσεων, καθώς και το άρθρο 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», πλην του δημοτικού συμβούλου κ.χρ.λαϊνά που δήλωσε «παρών» (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), μετά από διαλογική συζήτηση, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 1) Τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για οκτάμηνη (8/μηνη) απασχόληση για το έτος 2015, για τις οποίες έχουν εγγραφεί ανάλογες πιστώσεις για τη μισθοδοσία του αντίστοιχα στους Κ.Α και του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας που αφορούν στους τομείς επισκευής δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας, ε- πισκευής ηλεκτροφωτισμού, άρσης καταπτώσεων, επισκευής βλαβών ύδρευσης και άρδευσης. Σημειώνεται, ότι ο Δήμος μας διαθέτει όλα τα απαραίτητα μηχανήματα, όπως εκσκαφείς, φορτωτές, κ.λ.π, αλλά έχει έλλειψη σε εξειδικευμένους χειριστές για την λειτουργία τους. Αναλυτικά το προσωπικό που πρέπει να προσληφθεί για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, είναι το εξής: Έναν (1) ΔΕ Οδηγό-Χειριστή Αγροτικού Μηχανήματος (Τρακτέρ, Τύπου Α ). Έναν (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Καλαθοφόρου, Β Ομάδας, 2 ης Ειδικότητας). Δύο (2) ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (JCB, Α & Β Ομάδας, 1 ης Ειδικότητας). Έναν (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγο. 4

16 ΑΔΑ: 7Υ8ΕΩ6Χ-ΝΧ7 2) Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 με τίτλο «Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου» ποσού ,00 και του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου» ποσού ,00, για την κάλυψη της δαπάνης των εργοδοτικών εισφορών, σύμφωνα με την υπ α- ριθ.πρωτ.7886/ Βεβαίωση και τις υπ αριθ. Π.Α.Υ.: Α- 351/ & Α-352/ , για την δέσμευση των σχετικών πιστώσεων, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους (2016), σε περίπτωση που οι προσλήψεις των ανωτέρω λήξουν μετά την Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 204/2015 O Γραμματέας Ο Πρόεδρος 5

17 ΑΔΑ: ΩΩ4ΣΩ6Χ-Β9Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 205 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Mαρτίου 2015 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) Δημήτριο Καλαμίδα, 6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Δημήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13) Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 22) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 23) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα οκτώ (18) Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.8028/ η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Σπυρ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 2) Παν.Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 3)Αναστ.Μούσκας, Τ.Κ. Νικολεϊκων,4) Δημ.Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, & 5) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου. Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2) Μαρία 1

18 ΑΔΑ: ΩΩ4ΣΩ6Χ-Β9Τ Παπαχριστοπούλου,3) Ευστράτιος Βαρδάκης,4) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος,5) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,6) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7) Χρήστος Γούτος,8) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,9) Βασίλειος Τομαρας, & 10) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι. Μετά από τα παραπάνω o κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τρία (23) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ.αριθ. 200 έως και 208 ) 2

19 ΑΔΑ: ΩΩ4ΣΩ6Χ-Β9Τ Για το αντικείμενο: «Έγκριση προσλήψεων εξειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου έτους 2015». O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, αφού το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα το κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης για λήψη αποφάσεων του Δ.Σ., λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης να προβεί ο Δήμος Αιγιαλείας στην πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού η οποία κρίνεται απαραίτητη για την πραγματοποίηση κοινωνικών ερευνών κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, συμβουλευτική κοινωνική υποστήριξη δημοτών, για υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγείας, για παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και εφαρμογής των μέτρων προστασίας της υγείας την εργαζομένων του Δήμου Αιγιαλείας, ανακοινώνει το τέταρτο (4 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Δημάρχου κ.αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής: «Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι, Εισηγούμαι στο σώμα προς ψήφιση την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, ειδικοτήτων όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια, ως εξής: Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, το οποίο θα πραγματοποιεί κοινωνικές έρευνες για λογαριασμό του Δήμου μετά από εισαγγελική παραγγελία, για το χαρακτηρισμό κοινωνικά αδυνάτων πολιτών, τη χορήγηση επιδομάτων πρόνοιας, καθώς και τη συμβουλευτική / κοινωνική υποστήριξη δημοτών. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών, το οποίο θα υλοποιεί προγράμματα δημόσιας υγείας, καθώς και την πραγματοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων, για α) παροχή ψυχολογικής υποστήριξης δημοτών και β) παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους ωφελουμένους των προγραμμάτων «Στέγαση & Επανένταξη» και «ΤΕΒΑ FEAD- επισιτιστικής και υλικής συνδρομής», που συμμετέχει ο Δήμος μας. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρού Εργασίας στο πλαίσιο ε- φαρμογής των μέτρων προστασίας της υγειάς των εργαζομένων και της πρόληψης ατυχημάτων μέσω της παροχής συμβουλών και υποδείξεων, γραπτών ή προφορικών προς τον εργοδότη. Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 επιτρέπεται στους Ο.Τ.Α. η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας μέχρι ένα έτος, με φυσικά πρόσωπα για την παροχή υπηρεσιών ή τη διενέργεια εργασιών. Προκειμένου να είναι νόμιμη η σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου των ΟΤΑ με φυσικά πρόσωπα θα πρέπει αυτές οι συμβάσεις να μη υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία, δηλαδή να πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου, οι οποίες συνάπτονται μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. 3

20 ΑΔΑ: ΩΩ4ΣΩ6Χ-Β9Τ Για να μπορέσουν όμως να πραγματοποιηθούν οι εν λόγω προσλήψεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 20α, του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 απαιτείται προηγούμενη έγκριση ΠΥΣ 33/2006. Καλείται λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) ειδικοτήτων όπως: -ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρού Εργασίας -ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων -ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού -ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών Η δαπάνη που θα προκύψει από τις ανωτέρω συμβάσεις θα βαρύνει τους ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2015 ως εξής: Κ.Α >15.000,00 «Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικού Λειτουργού» Κ.Α >15.000,00 «Παροχή Υπηρεσιών Νοσηλευτή» Κ.Α >15.000,00 «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχολόγου» Κ.Α > 4.000,00 «Αμοιβή Ιατρού Εργασίας» Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά την ». Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του κ.δημάρχου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997παρ. 20α, του άρθρου 9 του Ν (ΦΕΚ 54 /τ.α / ), τον Ν (ΦΕΚ 85/τ.Α / )»,τις υπ αριθ.πρωτ. 7882/ , 7883/ ,7884/ &7885/ βεβαιώσεις και τις υπ α- ριθ. Α-353/ , Α-354/ , Α-355/ & Α- 356/ , αντίστοιχες προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας για την δέσμευση των σχετικών πιστώσεων, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», πλην του δημοτικού συμβούλου κ.χρ.λαϊνά που δήλωσε «παρών» (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 1) Την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) ειδικοτήτων έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια, ως εξής: Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, το οποίο θα πραγματοποιεί κοινωνικές έρευνες για λογαριασμό του Δήμου μετά από εισαγγελική παραγγελία, για το χαρακτηρισμό κοινωνικά 4

21 ΑΔΑ: ΩΩ4ΣΩ6Χ-Β9Τ αδυνάτων πολιτών, τη χορήγηση επιδομάτων πρόνοιας, καθώς και τη συμβουλευτική / κοινωνική υποστήριξη δημοτών. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών, το οποίο θα υλοποιεί προγράμματα δημόσιας υγείας, καθώς και την πραγματοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων, για α) παροχή ψυχολογικής υποστήριξης δημοτών και β) παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους ωφελουμένους των προγραμμάτων «Στέγαση & Επανένταξη» και «ΤΕΒΑ FEAD- επισιτιστικής και υλικής συνδρομής», που συμμετέχει ο Δήμος μας. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρού Εργασίας στο πλαίσιο ε- φαρμογής των μέτρων προστασίας της υγειάς των εργαζομένων και της πρόληψης ατυχημάτων μέσω της παροχής συμβουλών και υποδείξεων, γραπτών ή προφορικών προς τον εργοδότη. 2) Η δαπάνη που θα προκύψει από τις ανωτέρω συμβάσεις θα βαρύνει τους ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2015 ως εξής: Κ.Α >15.000,00 «Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικού Λειτουργού». Κ.Α >15.000,00 «Παροχή Υπηρεσιών Νοσηλευτή». Κ.Α >15.000,00 «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχολόγου». Κ.Α > 4.000,00 «Αμοιβή Ιατρού Εργασίας». σύμφωνα με τις υπ αριθ.πρωτ.7882/ ,7883/ ,7884/ & 7885/ βεβαιώσεις και τις υπ αριθ. Α-353/ , Α-354/ , Α-355/ & Α-356/ προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας. -Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους (2016), σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά την Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 205/2015 O Γραμματέας Ο Πρόεδρος 5

22 ΑΔΑ: 7ΕΞΥΩ6Χ-6ΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 200 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Mαρτίου 2015 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) Δημήτριο Καλαμίδα, 6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Δημήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13) Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 22) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 23) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα οκτώ (18) Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.8028/ η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Σπυρ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 2) Παν.Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 3)Αναστ.Μούσκας, Τ.Κ. Νικολεϊκων,4) Δημ.Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, & 5) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου. 1

23 ΑΔΑ: 7ΕΞΥΩ6Χ-6ΗΘ Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2) Μαρία Παπαχριστοπούλου,3) Ευστράτιος Βαρδάκης,4) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος,5) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,6) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7) Χρήστος Γούτος,8) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,9) Βασίλειος Τομαρας, & 10) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι. Μετά από τα παραπάνω o κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τρία (23) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ.αριθ. 200 έως και 208 ) 2

24 ΑΔΑ: 7ΕΞΥΩ6Χ-6ΗΘ Για το αντικείμενο: «Στην πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ.χρ.λαϊνά, για προσφορά γεύματος ημερησίως στους μαθητές του Δήμου Αιγιαλείας από δημοτικούς πόρους». O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1 ο ) εκτός της ημερήσιας διάταξης θέμα το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή και καλεί τον κ.χρ.λαϊνά, Δημοτικό Σύμβουλο, να το εισηγηθεί. Στη συνέχεια παίρνοντας τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.χρήστος Λαϊνάς, προτείνει την προσφορά γεύματος ημερησίως σε ό- λους του μαθητές του Δήμου Αιγιαλείας. Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Αντιδήμαρχος κα Βασιλική Ψυχράμη Σταυροπούλου, η οποία προτείνει την προσφορά γεύματος ημερησίως σε άπορους μαθητές των σχολικών μονάδων της Α /θμιας και Β /θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ.χρ.λαϊνά, την πρόταση της κας Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Δ και του άρθρου 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», πλην του δημοτικού συμβούλου κ.χρ.λαϊνά που καταψήφισε, διότι προτείνει να δίδεται γεύμα σε όλους του μαθητές του Δήμου Αιγιαλείας, μετά από διαλογική συζήτηση, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Να εγκρίνει την παροχή γεύματος ημερησίως σε άπορους μαθητές των Σχολικών Μονάδων της Α /θμιας και Β /θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 200/2015 O Γραμματέας Ο Πρόεδρος 3

25 ΑΔΑ: 7ΓΖΡΩ6Χ-Ξ2Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 201 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Mαρτίου 2015 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) Δημήτριο Καλαμίδα, 6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Δημήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13) Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 22) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 23) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα οκτώ (18) Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.8028/ η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Σπυρ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 2) Παν.Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 3)Αναστ.Μούσκας, Τ.Κ. Νικολεϊκων,4) Δημ.Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, & 5) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου. 1

26 ΑΔΑ: 7ΓΖΡΩ6Χ-Ξ2Β Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2) Μαρία Παπαχριστοπούλου,3) Ευστράτιος Βαρδάκης,4) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος,5) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,6) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7) Χρήστος Γούτος,8) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,9) Βασίλειος Τομαρας, & 10) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι. Μετά από τα παραπάνω o κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τρία (23) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ.αριθ. 200 έως και 208 ) 2

27 ΑΔΑ: 7ΓΖΡΩ6Χ-Ξ2Β Για το αντικείμενο: «Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. Αιγιαλείας στον Δήμαρχο για απ ευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς». O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2 ο ) εκτός της ημερήσιας διάταξης θέμα, το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή, λόγω του κατεπείγοντος, επειδή ο διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, έχει κηρυχθεί άγονος και θα επαναπροκηρυχθεί με συνέπεια την μεγάλη καθυστέρηση στην ανάδειξη προμηθευτών γεγονός το οποίο θα επιφέρει μεγάλη δυσκολία στην σίτιση των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου και διαβάζει εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής: «Kε Πρόεδρε, Κε Δήμαρχε και κοι Σύμβουλοι, Σύμφωνα με το άρθρο 4 της από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ τεύχος Α 240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/ 2013(ΦΕΚ τεύχος Α 18), την εγκύκλιο 3 του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ / ορίζονται τα εξής: «1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται. 2. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες των ειδών της παραγράφου 1 του παρόντος, για τις ανάγκες των περιφερειών, των ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων πραγματοποιείται εφεξής από τις οικείες περιφέρειες. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται. 3. Σύνδεσμοι ΟΤΑ α και β βαθμού μπορούν να προμηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος μέσω της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών οιουδήποτε εκ των δήμων ή περιφερειών που τους έχουν συστήσει ή συμμετέχουν σε αυτούς, έπειτα από αίτησή τους και απόφαση των οικείων δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων. 4. Διαγωνισμοί ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος, για τους οποίους έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση κατόπιν διαγωνισμού ή άλλου νόμιμου τρόπου, ή έχει χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση προς διενέργεια των ανωτέρω, πριν την ισχύ του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες και εκτελούνται με τους όρους αυτών, ανεξάρτητα από το όργανο που τις υπέγραψε». 5. Το υπ αριθμ. 195 παρ. 3 του Ν. 4281/2014 «Αποφαινόμενα όργανα που έχουν καθοριστεί με προγενέστερες διατάξεις ή διοικητικές πράξεις διατηρούν τις αρμοδιότητές τους» 3

28 ΑΔΑ: 7ΓΖΡΩ6Χ-Ξ2Β Σας ενημερώνουμε ότι είχε προκηρυχθεί δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων». Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος και θα επαναπροκηρυχθεί μετά την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης από την Οικονομική Επιτροπή, με συνέπεια την μεγάλη καθυστέρηση στην ανάδειξη προμηθευτών για όλα τα είδη, γεγονός το οποίο θα επιφέρει μεγάλη δυσκολία στην σίτιση των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς, Παρακαλούμε όπως χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση προς τον κ. Δήμαρχο για τις απευθείας αναθέσεις ως προς τα είδη τροφίμων μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την ανάδειξη προμηθευτών. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά». Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, είδε το άρθρο 4 της από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ τεύχος Α 240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α 18), την εγκύκλιο 3 του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ / , το άρθρο 195 παρ. 3 του Ν. 4281/2014 και έλαβε υπόψη του το από Νο 4 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης καθώς και τις διατάξεις του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Δ και του άρθρου 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», πλην του δημοτικού συμβούλου κ.χρ.λαϊνά που δήλωσε «παρών» (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), μετά από διαλογική συζήτηση, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Μιχ. Παναγόπουλο, για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών τροφίμων για την σίτιση των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αιγιαλείας, μέχρι την ο- λοκλήρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού : «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» και την ανάδειξη προμηθευτών τροφίμων. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 201/2015 O Γραμματέας Ο Πρόεδρος 4

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 388 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Δεκεμβρίου 2014 ΑΔΑ: Ω77ΡΩ6Χ-ΞΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015 ΑΔΑ: ΩΗΡΒΩ6Χ-ΞΤΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015 ΑΔΑ: 7ΝΖΘΩ6Χ-3ΩΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 4 Mαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 4 Mαρτίου 2015 ΑΔΑ: 7Ρ6ΘΩ6Χ-515 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015 ΑΔΑ: ΩΑΔΘΩ6Χ-0ΙΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 576 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015 ΑΔΑ ΒΧΚΩΩ6Χ-ΦΔΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015 ΑΔΑ:7Δ1ΞΩ6Χ-0ΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 7 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 7 Νοεμβρίου 2014 ΑΔΑ:ΒΑΧΜΩ6Χ-ΧΤΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 568 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015 ΑΔΑ: ΒΝΝΧΩ6Χ-ΚΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 106

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 6/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 142/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 6/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 142/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2188/10.3.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 6/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 792/28.1.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2015 ΑΔΑ:79ΗΝΩ6Χ-73Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 2 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΔΑ: 66ΤΜΩ6Χ-ΖΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 72 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΔΑ:ΩΗΟΝΩ6Χ-Θ2Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 381 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:11543 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:1.Περιφέρειες της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ:7ΝΘIΩ6Χ-074 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015 ΑΔΑ: 7ΡΚΕΩ6Χ-165 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) της 16ης Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) της 16ης Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16 Ιουνίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 853 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Νικολάου Πλαστήρα 19 Τήλ.: 2691068308 ΤΚ 25100 ΑΙΓΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α και β βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α και β βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 3/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Α.Π.Κ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμός απόφασης: 12/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 21. Απόντες 6

Παρόντες 21. Απόντες 6 Ορθή επανάληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 13/6/2016 με αριθμ. 22 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 241

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης : 67/2012 Περίληψη Συζήτηση και λήψη απόφασης προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2012.

Αριθμός απόφασης : 67/2012 Περίληψη Συζήτηση και λήψη απόφασης προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2012. Δ.Ε.Υ.Α.Ω. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΚ-57018 Α.Φ.Μ. 997652781 Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 23940-33171 ΦΑΞ 23940-33008 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 7-2012 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα εκ του αριθμ. 4/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα εκ του αριθμ. 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα εκ του αριθμ. 4/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συμβουλίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Απόφασης 59 /2015 ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός προσλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 208/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουλίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 120

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Οκτωβρίου 2015 ΑΔΑ:7ΛΤΘΩ6Χ-Ν7Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 174/2016. Απόσπασμα Από το Πρακτικό της αριθμ. 11/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμός Απόφασης 174/2016. Απόσπασμα Από το Πρακτικό της αριθμ. 11/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Αριθμός Απόφασης 174/2016 Απόσπασμα Από το Πρακτικό της αριθμ. 11/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:30 π.μ.

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:30 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 19 ης από 31.8.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 182/2013 Θέμα 27 ο : Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 16/25-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 16/25-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 16/25-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 2 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΔΑ:ΩΡΛΟΩ6Χ-85Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 69-71, ΤΚ 26442, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2610 465800 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) της 26ης Ιουνίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) της 26ης Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Ιουλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.:1049 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Νικολάου Πλαστήρα 19 Τήλ.: 2691068308 ΤΚ 25100 ΑΙΓΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού προσωπικού για τον Δήμο Πολυγύρου

Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού προσωπικού για τον Δήμο Πολυγύρου Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 2/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαπέντε (15) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 16 Μαΐου 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 16 Μαΐου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 16 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 66

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 40 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι:22/10/2014 ---------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 64614 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.

Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 1638/07-02-2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 160 / Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα

Αρ. Απόφασης 160 / Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 18 ης /7-9-2016 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας 2. Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας 2. Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,7 Ιουλίου 2014 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 181207/1742 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75/2016 από το πρακτικό της 8 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75/2016 από το πρακτικό της 8 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς Σελίδα 1 από 5 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002897498 2015-07-07

15PROC002897498 2015-07-07 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 384/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 21. Απόντες 6

Παρόντες 21. Απόντες 6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 13/6/2016 με αριθμ. 22 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 242 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΗΓ-3ΩΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κόφκελη Αρετή πρακτικώv της συνεδρίασης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κόφκελη Αρετή πρακτικώv της συνεδρίασης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 3/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΑΔΑ: 6Κ0ΘΩΚΙ-Π11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10-3-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 3 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 3 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 3/9-3-2015 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 9

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ. 4378 /3-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 41/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 7/2013 από 20/3/2013. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια 8 / 8 /2014. Αρ. Πρωτοκόλου: ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Νέα Φιλαδέλφεια 8 / 8 /2014. Αρ. Πρωτοκόλου: ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ www. n e a f i l a d e l f e i a. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα