Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη."

Transcript

1 Άσκηση Έστω δυο επενδυτικές προτάσεις, Α και Β, αρχικού κόστους και η καθεμία αντίστοιχα. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που θέτεται ως manager είναι 8%. Οι μελλοντικές ταμιακές εισροές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Αξιολογήστε τις προτάσεις βάσει των μεθόδων α) Χρόνου Απλής Επανείσπραξης, β) Χρόνου Προεξοφλημένης Επανείσπραξης και γ) Καθαρής Παρούσας Αξίας, εάν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες. t A B Πίνακας 1. Λύση α) Μέθοδος Χρόνου Απλής Επανείσπραξης Βάσει του χρόνου απλής επανείσπραξης, στόχος μας είναι να βρούμε σε πόσο χρονικό διάστημα θα πάρουμε το αρχικό μας κόστος πίσω. Για την επένδυση Α, ισχύει: Πρώτος χρόνος λειτουργίας: o Ταμιακές εισροές: o Επιστρέφονται από τα (αρχικό κόστος). Υπόλοιπο κεφάλαιο o Λαμβάνεται υπόψη όλο το πρώτο έτος λειτουργίας της επένδυσης. Δεύτερος χρόνος λειτουργίας: o Ταμιακές εισροές: o Επιστρέφονται από τα (εναπομείναν κόστος). Υπόλοιπο κεφάλαιο o Λαμβάνεται υπόψη όλο το δεύτερο έτος λειτουργίας της επένδυσης. Τρίτος χρόνος λειτουργίας: o Ταμιακές εισροές: o Επιστρέφονται από τα (εναπομείναν κόστος). Υπόλοιπο κεφάλαιο 0. o Λαμβάνεται υπόψη όλο το τρίτο έτος λειτουργίας της επένδυσης. Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

2 Για την επένδυση Β, εργαζόμαστε με παρόμοιο τρόπο. Τα αποτελέσματα και των δυο επενδύσεων μπορούν να παρουσιαστούν και με τη μορφή πίνακα (Πίνακας 2), όπως ακολουθεί: t A Ποσοστό Έτους Υπόλοιπο Κεφαλαίου Β Ποσοστό Έτους Υπόλοιπο Κεφαλαίου , Πίνακας 2. Για την επένδυση Β, ο χρόνος απλής επανείσπραξης είναι 3 έτη και 62% του τέταρτου έτους (περίπου7.5 μήνες λειτουργίας). Το 0,62 του τέταρτου έτους, για την επένδυση Β, προήλθε από την πράξη καθότι δε λαμβάνουμε υπόψη όλον τον τέταρτο χρόνο λειτουργίας της επένδυσης Β, παρά μόνο ένα ποσοστό της έτσι ώστε να καλύψουμε το αρχικό κόστος επένδυσης. Βάσει αποτελεσμάτων, επιλέγεται η επένδυση με το νωρίτερο χρόνο επανείσπραξης, δηλαδή η Α. β) Μέθοδος Χρόνου Προεξοφλημένης Επανείσπραξης Η συγκεκριμένη μέθοδος διορθώνει τη βασική αδυναμία του χρόνου απλής επανείσπραξης, καθότι προσαρμόζει τις μελλοντικές ροές της κάθε επένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη την χρονική αξία του χρήματος. Το βασικό χαρακτηριστικό της, δηλαδή, είναι ότι προεξοφλεί τις μελλοντικές ροές σε όρους παρούσας αξίας. Έτσι, οι υπολογισμοί είναι πιο σωστοί. Για την επένδυση Α, ο Πίνακας 2 διαμορφώνεται ως εξής: t A Προεξόφληση Ποσοστό Έτους Υπόλοιπο Κεφαλαίου , , , , Πίνακας 3. Όπου, είναι ο συντελεστής προεξόφλησης στο παρόν, ενός ποσού που καταβάλλεται στο τέλος του 5 ου έτους, με επιτόκιο αγοράς 8% (η τιμή του βρίσκεται από πίνακες). Παρατηρούμε ότι ο χρόνος επανείσπραξης διαμορφώνεται στα 3 έτη και 85% του τέταρτου έτους (περίπου 10 μήνες). Με αντίστοιχο τρόπο, βρίσκουμε και τον χρόνο επανείσπραξης της επένδυσης Β (Πίνακας 4.). Αυτός είναι 4 έτη και 59% του πέμπτου έτους (περίπου 7 μήνες). Και σε αυτήν την περίπτωση, επιλέγουμε την επένδυση Α.

3 Β Προεξόφληση Ποσοστό Έτους Υπόλοιπο Κεφαλαίου , , , , , , , , ,23 0,59 0 Πίνακας 4. γ) Μέθοδος Καθαρής Παρούσας Αξίας Η μέθοδος αυτή δείχνει την καθαρή αξία της επένδυσης μας (από το αρχικό κόστος αφαιρείται η συνολική παρούσα αξία των μελλοντικών ταμιακών ροών). Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να δούμε το ισοδύναμο ποσό, σε όρους παρούσας αξίας, όλων των μελλοντικών ταμιακών ροών που πραγματοποιούνται. t Πίνακας 5. t Πίνακας 6. A , , , , ,33 Συνολική Παρούσα Αξία ,9 Καθαρή Παρούσα Αξία ,92 Β , , , , ,23 Συνολική Παρούσα Αξία ,1 Καθαρή Παρούσα Αξία ,13 Με τη μέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας, επιλέγεται η εναλλακτική επένδυση Α.

4 Άσκηση Έστω οι ακόλουθες 2, αμοιβαίως αποκλειόμενες, εναλλακτικές προτάσεις: t A B 0 (300) (405) 1 (387) (193) (100) (180) 0 Αν το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης ορίζεται στο 12%, ποια εναλλακτική θα επιλέγατε; Εφαρμόζουμε τη μέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας: Για την επενδυτική πρόταση Α, έχουμε το εξής: Για την επενδυτική πρόταση Β, έχουμε το εξής: Επιλέγεται η επένδυση Α, καθότι έχει μεγαλύτερη Καθαρή Παρούσα Αξία Αν το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης οριστεί στο 18%, θα αλλάζατε την απόφαση σας; Υπολογίζουμε εκ νέου την Καθαρή Παρούσα Αξία, σε κάθε περίπτωση, αυτή τη φορά με επιτόκιο 18%.

5 Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάζει η απόφαση μας, κι επιλέγουμε την επένδυση Β. Ο βασικός λόγος είναι ότι οι σχετικά μεγάλες ταμιακές εισροές της επένδυσης Α, οι οποίες πραγματοποιούνται σε βάθος χρόνου, προεξοφλούνται περισσότερο με το 18%, κι ως εκ τούτου μειώνεται η αξία τους στο παρόν. Από την άλλη, μια επένδυση σταθερών ταμιακών εισροών, στο μέλλον, φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο. Βρείτε τον πραγματικό βαθμό απόδοσης της κάθε επένδυσης. Ο βαθμός απόδοσης της επένδυσης, είναι εκείνο το επιτόκιο που εξισώνει την ΚΠΑ με 0. Για την επένδυση Α, έχουμε: Σε επιτόκιο 18%, η ισούται με 2,868. Επομένως, ο βαθμός απόδοσης της Α είναι μεγαλύτερος από 18%. Επιλέγουμε ένα μεγαλύτερο επιτόκιο, στοχεύοντας να βρούμε αρνητική ΚΠΑ. Έστω ότι ορίζουμε απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης 20%. Προκύπτει ότι η απόδοση της επένδυσης βρίσκεται ανάμεσα στο 18% και 20%. Εφαρμόζουμε το κριτήριο γραμμικής παρεμβολής: Βασικός τύπος: Στην περίπτωση της επένδυσης Α,

6 Για την επένδυση Β, έχουμε: Σε επιτόκιο 18%, η ισούται με 63,68. Επομένως, ο βαθμός απόδοσης της Β είναι μεγαλύτερος από 18%. Επιλέγουμε ένα μεγαλύτερο επιτόκιο, στοχεύοντας να βρούμε αρνητική ΚΠΑ. Έστω ότι ορίζουμε απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης 25%. Το κριτήριο γραμμικής παρεμβολής για την Β έχει ως εξής: Παρατηρούμε ότι η επένδυση Β, έχει μεγαλύτερη απόδοση από την Α. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις σταθερές μελλοντικές ταμιακές εισροές. Επιλέγεται η επένδυση Β. Άσκηση Η εταιρία ABC εξειδικεύεται στο χώρο των logistics και βασίζεται σε τεχνολογίες αιχμής. Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι: Η ανταγωνίστρια εταιρία CAR αποτελεί την ανταγωνίστρια της ABC, λειτουργώντας με πιο παραδοσιακά συστήματα. Τα χαρακτηριστικά της είναι: Βρείτε για τις δυο εταιρίες α) το Νεκρό Σημείο σε όρους παραγόμενης ποσότητας και πωλήσεων, β) το περιθώριο κέρδους και τον λόγο περιθωρίου κέρδους, γ) το ποσοστό της μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας, στο οποίο επιτυγχάνεται το Νεκρό Σημείο.

7 ABC CAR units units /unit 0,8 /unit 1 ή 100% 0,667 ή 66,7% Μπορούμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: Το Νεκρό Σημείο επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερο επίπεδο παραγωγής, όσο το σταθερό κόστος αυξάνεται, ceteris paribus. Το περιθώριο κέρδους (αλλά και ο λόγος περιθωρίου κέρδους) υποδεικνύει την ταχύτητα αύξησης των κερδών μιας εταιρίας. Το ποσοστό μέγιστης παραγωγικότητας, στο οποίο η εταιρία επιτυγχάνει το Νεκρό Σημείο, δείχνει την παραγωγική προσπάθεια που απαιτείται για να επιτύχεις ένα συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής. Είναι προς συμφέρον της κάθε εταιρίας να επιτυγχάνει ένα συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής, με όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη παραγωγική δραστηριότητα. Για τις δυο εταιρίες, βάσει της καταναλωτικής ζήτησης, το επίπεδο παραγωγής είναι στις units. Οι εκτιμήσεις για την οικονομική κατάσταση το επόμενο έτος είναι ευοίωνες, κι ως εκ τούτου μελετάται ο προγραμματισμός της παραγωγής στις units. Ποια είναι η έκθεση της κάθε εταιρίας στον επιχειρηματικό κίνδυνο; Ουσιαστικά, αναζητάμε το Βαθμό Λειτουργικής Μόχλευσης (ΒΛΜ) της κάθε εταιρίας όπου ΛΚ τα Λειτουργικά Κέρδη (Operating Profits) ABC CAR units units units units ( ) ( ) ( ) ( )

8 ( ) ( ) ( ) ( ) Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η εταιρία που λειτουργεί με τεχνολογίες αιχμής είναι πιο ευμετάβλητη, όσον αφορά τα λειτουργικά της κέρδη, σε τυχόν αλλαγές στο επιχειρηματικό της περιβάλλον (αλλαγές στην τιμή πώλησης, αλλαγές στη διάρθρωση του κόστους κτλ.) Επιπλέον, με στόχο την εύρεση μιας, όσο το δυνατόν, βέλτιστης απόφασης χρηματοδότησης, οι εταιρίες θα πρέπει να αποφασίσουν μεταξύ δυο δομών κεφαλαιακής διάρθρωσης, για το νέο έτος. Το ενεργητικό (αξία) της κάθε εταιρίας ανέρχεται στις Η πρώτη δομή αφορά την αποκλειστική χρηματοδότηση από τα Ίδια (Επενδεδυμένα) Κεφάλαια της εταιρίας, ενώ η δεύτερη αφορά δανεισμό κατά το 25% του συνόλου του ενεργητικού. Η κάθε εταιρία επιθυμεί να αξιολογήσει την έκθεση της στο χρηματοοικονομικό κίνδυνο (αλλαγές στις συνθήκες των χρηματοοικονομικών αγορών), η οποία μετριέται με το Βαθμό Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης. όπου ΚΚ είναι τα Καθαρά Κέρδη (Κέρδη μετά τόκων και φόρων). Όσον αφορά η ΔΟΜΗ Ι, η εταιρία δεν λαμβάνει κάποιο δάνειο, επομένως οι τόκοι ισούνται με 0. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 30%. ΔΟΜΗ Ι ABC CAR units units units units (ΤΟΚΟΙ) (0) (0) (0) (0) Κέρδη προ Φόρων (ΦΟΡΟΣ) Καθαρά Κέρδη (Κέρδη προ Φόρων Φόρος)

9 ROE Από τα αριθμητικά αποτελέσματα, μπορούμε να δούμε τα εξής: Η εταιρία τεχνολογιών αιχμής μπορεί να επιτύχει καλύτερη απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων (δείκτης ROE) σε σχέση με την παραδοσιακή. Οι δυο εταιρίες έχουν την ίδια έκθεση στον χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Παρόλαυτα, η εταιρία ABC μπορεί να επιτυχεί, ελαφρώς, καλύτερη απόδοση στο νέο επίπεδο παραγωγής. Αυτό οφείλεται στο μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους που έχει, δεδομένου ότι η τιμή πώλησης είναι κοινή και στις δυο εταιρίες. ΔΟΜΗ ΙΙ Στην περίπτωση του δανεισμού, το επιτόκιο της αγοράς είναι 10%. Ύψος δανείου = *25% = Τόκος δανείου = * 10% = ABC CAR units units units units (ΤΟΚΟΙ) (17500 ) (17500 ) (17500 ) (17500 ) Κέρδη προ Φόρων (ΦΟΡΟΣ) (9750 ) (39750 ) (9750 ) (33750 ) Καθαρά Κέρδη (Κέρδη προ Φόρων Φόρος) ROE

10 Από τα αριθμητικά αποτελέσματα, προκύπτει ότι και σε αυτή την περίπτωση οι δυο εταιρίες έχουν την ίδια, αλλά αυξημένη, έκθεση στον χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Βασικό ρόλο διαδραματίζει το διαφορετικό περιθώριο κέρδου, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά επίπεδα λειτουργικών κερδών, όπως επίσης και σε διαφορετικά επίπεδα καθαρών κερδών. Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, είναι ότι η εταιρία ABC αποδίδει περισσότερο από την CAR κι ως εκ τούτου η λειτουργία της καθίσταται περισσότερο ελκυστική. Ο Βαθμός Συνδυασμένης Μόχλευσης συνδέει τους ΒΛΜ και ΒΧΜ. Ερμηνεύεται ως η συνολική έκθεση της εταιρίας στον κίνδυνο, χρηματοοικονομικό και λειτουργικό. Βάσει στόχων που μπορεί να θέσει η εταιρία, για έναν επιθυμητό βαθμό έκθεσης στον κίνδυνο, γίνεται κατανοητό ότι θα επηρεαστούν οι ΒΛΜ και ΒΧΜ. Για παράδειγμα, μπορεί μια εταιρία να εξετάζει τα όρια έκθεσής της στο χρηματοοικονομικό κίνδυνο, θέτοντας ένα ανώτατο ΒΣΜ. Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος μπορεί να επηρεαστεί τόσο από το επίπεδο του επιτοκίου δανεισμού, όσο κι από το ύψος του δανείου. Όπως και να έχει, με τη διατύπωση του κατάλληλου στόχου, μπορεί να βρεθούν επιμέρους χαρακτηριστικά, με τα οποία επιτυγχάνεται.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση Γνωμοδότηση κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σχετικά με την Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση της ΕΤΕΜ Α.Ε. από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 2 Οκτωβρίου 2014 2 Οκτωβρίου 2014 Προς τo

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρχικό Κεφάλαιο (principal), ονομάζεται το ποσό των χρημάτων που δανείζεται κάποιος κατά τη σύναψη ενός δανείου Το ποσό αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Bobby Dazzler, Crown Prince, White Giant, Red Giant, Added) Bobby Dazzler, Crown Prince, White Giant και Red Giant.

Bobby Dazzler, Crown Prince, White Giant, Red Giant, Added) Bobby Dazzler, Crown Prince, White Giant και Red Giant. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ Η περίπτωση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρειών για την περίοδο 2000 2004 ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΘΗΣ Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΑΡΧΙΑΝΑΚΗ Ι. ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υποβληθείσα για το μεταπτυχιακό δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Διοικητική Λογιστική» 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η Εξάμηνο Καθηγητής Δημήτριος Παπαδόπουλος - - - 2 - Χρηματοοικονομικές επενδύσεις: Μετοχές, Ομόλογα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ CAPM &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Silver Management Trainer. Σενάριο

Silver Management Trainer. Σενάριο 46 Silver Management Trainer Σενάριο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.- ΕΤΑΙΡΙΕΣ...3 2.- ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...4 3.- ΠΡΟΪΟΝΤΑ...5 4.- ΑΓΟΡΕΣ...6 5.- ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ)...8

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΚΕGΟ Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη & Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525 Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα