ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Επιβλέπων: ΑΚΚΑ ΘΨΜΑ πουδάςτρια: ΣΡΟΤΛΛΙΝΟΤ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ

2 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ θ. Σαθθά Θσκά, επηβιέπνληα ηεο ηειηθήο κνπ εξγαζίαο, ζην πιαίζην ησλ ζπνπδψλ κνπ ζηελ Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε βνήζεηά ηνπ θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζεο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά, ηελ θα Κνπλαηίδε Μαξηάλλα, ππάιιειν ηεο Γηεχζπλζεο Φξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Γηαζεζίκσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, γηα ηελ παξνρή ηνπ πιηθνχ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, ρσξίο ηηο νπνίεο, ζα ήηαλ αδχλαηε ε νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. Δπραξηζηίεο νθείισ θαη ζηνπο ινηπνχο ππαιιήινπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γηεχζπλζεο, γηα ηα επνηθνδνκεηηθά ηνπο ζρφιηα. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 1

3 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΧΗ... 5 ABSTRACT... 6 ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ... 7 KEY WORDS... 7 ΑΚΡΨΝΤΜΙΑ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ΣΡΕΦΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΤΦΕΡΕΙ ΕΠΙΚΡΑΣΟΤΕ ΤΝΘΗΚΕ ΣΡΟΠΟ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΚΑΘΕΣΨ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΟΡΙΜΟ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΣΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΨ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΤΣΑΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ (Δ49) ΣΜΗΜΑ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ (ΣΜΗΜΑ Α ) ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ (ΣΜΗΜΑ Β ) ΒΑΙΚΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΗΜΑ Β ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΕΙΑΓΨΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΚΤΡΙΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΠΕΝΔΤΕΨΝ ΣΟΤ ΓΛΚ ΒΑΕΙ ΙΣΟΡΙΚΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΣΟ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΜΟΡΥΕ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΙΝΔΤΝΨΝ ΚΑΙ ΠΨ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗΝ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΟΛΙΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗ Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 2

4 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΙΑ ΗΜΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΙΛ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΡΕΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΤΣΑΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΨΗ ΚΟΠΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΡΕΟΤ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΨΝ Ο.Δ.ΔΗ.Φ. & ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΠΟΤ ΑΠΟΠΑΣΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΣΑΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΨΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΨΝ ΝΕΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΡΕΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΝΕΚΤΧΑΝ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΑΦΨΡΙΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΨΝ ΜΕΣΑΞΤ Ο.Δ.ΔΗ.Φ ΚΑΙ Δ49 & ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΣΙ ΦΕΣΙΚΕ ΜΕ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΗΜΕΙΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΙΡΕΗ ΣΨΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΨΝ Δ49 ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΑΓΨΓΗ ΣΟΤ ΣΟΝ Ο.Δ.ΔΗ.Φ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΡΕΟΤ ΣΗ ΦΨΡΑ ΜΑ ΠΡΟΣΑΕΙ ΒΕΛΣΙΨΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΕΙΑΓΨΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΟΙΦΕΙΨΝ ΣΑΜΕΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΕΣΕΡΗ ΠΡΟΒΛΕΧΗ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΙΣΨΣΙΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ & ΠΙΣΟΛΗΠΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΤ ΕΠΙΜΗΚΤΝΗ ΟΡΙΖΟΝΣΑ ΕΠΕΝΔΤΕΨΝ ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΠΙΛΟΓΟ ΑΝΑΥΟΡΕ ΞΕΝΟΓΛΨΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ ΕΛΛΗΝΟΓΛΨΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ...75 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 3

5 8.4 ΙΣΟΣΟΠΟΙ ΛΟΙΠΕ ΠΗΓΕ / ΜΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ 85, «ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΣΑΞΕΨΝ ΣΟΤ Π.Δ. 284/88 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ» ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ , «ΈΝΣΟΚΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ, ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ ΣΨΝ ΤΝΑΛΛΑΓΨΝ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ, ΜΕΨ ΣΡΑΠΕΖΨΝ Η ΠΙΣΨΣΙΚΨΝ ΙΔΡΤΜΑΣΨΝ» ΤΜΒΑΗ ΣΡΑΠΕΖΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ: «ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΚΨΝ, ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ, ΕΠΙ ΣΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Ε ΕΤΡΨ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ, ΠΟΤ ΣΗΡΟΤΝΣΑΙ Ε ΑΤΣΗΝ» ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ ΤΜΒΑΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟ: «ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ ΤΜΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ» ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν. 2628/ : «ΤΣΑΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΨΝΤΜΙΑ - ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΡΕΟΤ (Ο.Δ.ΔΗ.Φ.) - ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ» Ν. 3965/ , «ΑΝΑΜΟΡΥΨΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΑΜΕΙΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΨΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΨΝ, ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΡΕΟΤ, ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΨΝ, ΤΣΑΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ» Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 4

6 ΠΕΡΙΛΗΧΗ H ειιεληθή νηθνλνκία, δηαλχεη κία εθ ησλ θξηζηκφηεξσλ πεξηφδσλ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ απνθπγή ηνπ αδηεμφδνπ, απαηηνχληαη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζε θξίζηκνπο ηνκείο, φπσο ε νηθνλνκία θαη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Σην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εμεηάδεηαη ν κεραληζκφο ηεο δηαρείξηζεο κε έκθαζε ζηελ επέλδπζε θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ, ν νπνίνο κπνξεί λα ζπληειέζεη ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα θαη λα απνηειέζεη έλαλ εθ ησλ θηλεηήξησλ κνριψλ γηα ηελ πνξεία πξνο ηελ αλάθακςε. Μέζσ ηεο πεξηγξαθήο ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ, ηεο αλαιπηηθήο παξνπζίαζεο ησλ κεηαβνιψλ πνπ έρνπλ ήδε γίλεη ή πξφθεηηαη λα ιάβνπλ ρψξα ζην πξνζερέο δηάζηεκα, κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο ηεο δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ κε άιια ζεκαληηθά κεγέζε πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, φπσο είλαη ην ρξένο, αιιά θαη κέζσ κηαο ζπλνιηθήο απνηίκεζεο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, επηρεηξείηαη λα δνζεί κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γχξσ απφ ην θξίζηκν απηφ ζέκα. Δπηπξφζζεηα, θαηαδεηθλχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αδπλακίεο ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο, ελψ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα δηαηππσζνχλ νπζηαζηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ κεραληζκνχ δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ θαη θαη επέθηαζε λα ηνλ αλαγάγνπλ ζε αθφκε θξηζηκφηεξν παξάγνληα, ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη ε ρψξα καο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ επίηεπμε κηαο βηψζηκεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 5

7 ABSTRACT Greek Economy is undergoing one of its most arduous experiences within decades. In order to address this situation and to avoid deadlock, structural changes in key sectors, such us economics and public administration, are required. The present paper, examines the mechanism of State Liquidity Management with emphasis on investment- which can contribute to this effort and become one of the main factors in the attempt of recovery. This paper seeks to provide a complete overview around this critical issue, by describing the process of State Liquidity Management, analytically presenting the changes already made or will occur in the nearby future, by linking liquidity management with other significant figures that afflict Greek economy, such as public debt, and also through a comprehensive assessment of the process. In addition, it illustrates the features and the shortcomings of this system, while attempting to formulate concrete proposals, aimed at improving efficiency in State Liquidity Management and thus to elevate it to an even more significant factor, in our country s effort to deal with the situation and to achieve a sustainable development course. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 6

8 ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ Γηαρείξηζε Κξαηηθψλ Γηαζεζίκσλ, Γεληθφ Λνγηζηήξην Κξάηνπο, Γ49, Γηεχζπλζε Φξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Γηαζεζίκσλ, Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Φξένπο, Λνγαξηαζκφο 28, Δπέλδπζε Κξαηηθψλ Γηαζεζίκσλ, Τακεηαθή Γηαρείξηζε Κξαηηθψλ Γηαζεζίκσλ, Φξεκαηνδνηηθφ Πξφγξακκα, Κξαηηθά Γηαζέζηκα θαη Γεκφζην Φξένο, Πηζηνιεπηηθή Ιθαλφηεηα Αληηζπκβαιινκέλνπ, Πηζησηηθφο Κίλδπλνο, Γηαρείξηζε Φξένπο, Δπελδπηηθφ Πξνθίι Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ Κξάηνπο. KEY WORDS State Liquidity Management, General Accounting Office, D49, Financial Planning and State Liquidity Management Directorate, Public Debt Management Agency, Account 28, State Liquidity Investment, State Liquidity Cash Management, Cash Flow Plan, State Liquidity and Public Debt, Counterparty Credit Capacity, Credit Risk, Debt Management, Investment Profile of General Accounting Office. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 7

9 ΑΚΡΨΝΤΜΙΑ Ο.Γ.ΓΖ.Υ. ΓΛΚ Γ49 ΣηΔ ΔΚΣ ΤΓΔ ΓΝΣ Ν.Π.Γ.Γ. Δ.Δ. Γ.Ο.Τ. Π.Γ. ΚΤΑ Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Φξένπο Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο 49ε Γηεχζπλζε Φξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Γηαζεζίκσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο Τξάπεδα ηεο Διιάδνο Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα Υπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Δπξσπατθή Έλσζε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε Ν. Νφκνο Αξ. Βι. ΦΔΚ Άξζξν Βιέπε Φχιιν Δθεκεξίδαο Κπβέξλεζεο Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 8

10 1. ΕΙΑΓΨΓΗ 1.1 Η ΣΡΕΦΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΤΦΕΡΕΙ ΕΠΙΚΡΑΣΟΤΕ ΤΝΘΗΚΕ Η νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε, βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξα δχζθνιε ζέζε θαη ην έηνο απηφ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο έλα απφ ηα θξηζηκφηεξα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Καλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ην γεγνλφο φηη ε δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη απμεηηθά ην ρξένο φισλ ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ 1, φκσο ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα καο, δελ κπνξεί λα απνδνζεί εμνινθιήξνπ ζηε δηεζλή θξίζε, αιιά νθείιεηαη ζε ρξφληεο αλεπάξθεηεο θαη δπζιεηηνπξγίεο. Μεηαμχ ησλ θπξηνηέξσλ παξαγφλησλ, πνπ νδήγεζαλ ηελ Διιάδα ζην αδηέμνδν απηφ, αλαθέξνληαη, ε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο, ην ρακειφ επίπεδν επελδχζεσλ, ε ρακειή παξαγσγηθφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπζιεηηνπξγηθή γξαθεηνθξαηία, θαζψο θαη ηα κεγάια πνζνζηά θνξνδηαθπγήο, παξάιιεια κε ηα ινηπά πξνβιήκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ. Όια απηά, νδήγεζαλ πξνο έλα έιιεηκκα αμηνπηζηίαο θαη κηα θνηλσλία πνπ αχμεζε ην βηνηηθφ ηεο επίπεδν, βαζηδφκελε ζε δαλεηθά, ρσξίο λα κεξηκλά γηα ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα έθαλαλ βηψζηκε απηήλ ηελ θαηάζηαζε. 1 Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2011, γηα ηηο ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζην G-20, ην ρξένο, θαηά κέζν φξν, έρεη αλέιζεη απφ 78% ην 2007, ζε 98% ην Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 9

11 Τα επίπεδα δχν εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ κεγεζψλ, ηα νπνία ραξαθηήξηδαλ ηελ Διιάδα ζηελ απαξρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, δειαδή ην 2009, ήηαλ ην έιιεηκκα ζην 14,5 % ηνπ ΑΔΠ (36,2 δηο επξψ) θαη ην ρξένο ζην 126,8% ηνπ ΑΔΠ (298 δηο επξψ) 2. Τν πςειφ έιιεηκκα θαη ρξένο ηεο ρψξαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπζνίσλεο πξνβιέςεηο, ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηα νπνία πξναλαθέξζεθαλ, πξνθάιεζαλ θξίζε ζηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρξένπο, θαζψο θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ γεγνλφησλ, δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο νη νπνίεο έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα θαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 2 Τν 2010, ην έιιεηκκα έθιεηζε ζην επίπεδν ηνπ 10,5 % ελψ ην ρξένο εθηνμεχζεθε ζην 142,8% (328 δηο επξψ) ηνπ ΑΔΠ, ελψ ε αλεξγία είρε θηάζεη ζην 12,5 %. Τα ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Φξένπο (Ο.Γ.ΓΗ.Φ.), Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 10

12 1.2 ΣΡΟΠΟ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Γηα λα βγεη ε Διιάδα απφ ηε δπζρεξή απηή θαηάζηαζε, ζηελ νπζία αληηκεηψπηδε δχν επηινγέο. Δίηε ηνλ πεξεηαίξσ δαλεηζκφ κε πξννπηηθή επελδχζεσλ θαη αλάπηπμεο, ψζηε λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα κηα πγηή νηθνλνκία, είηε ηε ρξενθνπία. Γηα λα απνθχγεη ηελ επηινγή ηεο ρξενθνπίαο, ε νπνία ζα επέθεξε δπζβάζηαρηεο ζπλέπεηεο θαη απφηνκε πηψζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο εηζαγσγέο, επέιεμε ηε δεχηεξε ιχζε, θαηαθεχγνληαο ζην Μεραληζκφ Υξεκαηνδνηηθήο ηήξημεο ηεο Δπξσδψλεο θαη ηνπ ΓΝΤ. Πξνέβε ινηπφλ ζηε ράξαμε ελφο Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, πνπ ζπκθσλήζεθε κεηαμχ Διιάδαο, Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ΔΚΤ θαη ΓΝΤ, ην νπνίν θαη απνηππψζεθε ζην γλσζηφ Μλεκφλην πλεξγαζίαο. Σθνπφο απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη ε βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο καο, κέζσ δηαξζξσηηθψλ κεηαβνιψλ ζε πνιινχο θαη θξίζηκνπο ηνκείο, φπσο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηφζν γηα λα απνθχγεη ην αδηέμνδν ηνπ ρξένπο θαη ηνπ ειιείκκαηνο θαη λα επαλέιζεη ζηηο δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, αιιά θαη γηα λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα κηα καθξνρξφληα πνξεία νπζηαζηηθήο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο πνπ ζα αλαηξέςεη ηα ηζρχνληα κεγέζε. Σην πιαίζην απηφ, ν δεκφζηνο ηνκέαο, θαιείηαη απφ ηε κηα κεξηά λα δηνξζψζεη θαη λα βειηηψζεη ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ, άιια θαη λα αμηνπνηήζεη φινπο ηνπο δπλαηνχο ηξφπνπο, ψζηε θαη αξρήλ λα πθίζηαληαη θαη έπεηηα, εη δπλαηφλ, λα απμεζνχλ, ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Γεκνζίνπ. Η πξνζπάζεηα απηή, απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο δηαδνρηθέο πξνζεζκίεο εθπιήξσζεο ζηφρσλ θαη ηήξεζεο φξσλ, πνπ ηίζεληαη απφ ηνπο Δπξσπαίνπο θαη δηεζλείο εηαίξνπο καο θαη απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλέρεηα ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο απφ ην εμσηεξηθφ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 11

13 Δζηηάδνληαο αθξηβψο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα αχμεζεο ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζεσξνχκε φηη ε κειέηε ελφο ηνκέα, φπσο ε δηαρείξηζε θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Η δηαρείξηζε βέβαηα, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε, φηη πεξηθιείεη δχν θχξηνπο άμνλεο: ηε δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θάιπςε ησλ ηακεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Γεκνζίνπ βάζεη ηνπ πθηζηάκελνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο εηζξνψλ-εθξνψλ, αιιά θαη ηελ δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ επέλδπζε απηψλ θαη ηελ επίηεπμε απμεκέλσλ απνδφζεσλ. Η εξγαζία, ζε κηα πξνζπάζεηα λα κελ πεξηνξηζηεί ζε θαζαξά πεξηγξαθηθέο δηαδηθαζίεο, εζηηάδεη ζην δεχηεξν ζθέινο, απηφ ηεο επέλδπζεο ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ, πνπ ζρεηίδεηαη θαη κε ην κείδνλ ζέκα ηεο αχμεζεο ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ. Πξνζπαζεί λα θαηαδείμεη φηη είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ πςειφηεξεο απνδφζεηο θαη θαη επέθηαζε λα απμεζνχλ ηα θξαηηθά έζνδα, εθφζνλ πξσηίζησο επηηεπρζεί κεγαιχηεξε απφδνζε θαηά ηελ επέλδπζε ησλ δηαζεζίκσλ. Ο ζηφρνο ινηπφλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαιχζεη πσο έρεη ιεηηνπξγήζεη κέρξη ζηηγκήο απηφο ν κεραληζκφο, ππφ ηελ επζχλε πνησλ θνξέσλ, πνηεο κεηαβνιέο έρεη ππνζηεί θαη πνηεο έπνληαη ζην θνληηλφ κέιινλ θαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ Οξγαληζκφ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Φξένπο (Ο.Γ.ΓΗ.Φ), πνηα ε ζρέζε δηαζεζίκσλ θαη ρξένπο θαη ηέινο πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ επίηεπμε εη δπλαηφλ θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, θαιχπηεηαη έλα πεδίν πνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί ζεκείν θιεηδί ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ηεο ηακεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γεκνζίνπ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 12

14 2. ΚΑΘΕΣΨ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ 2.1 ΟΡΙΜΟ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Τν Διιεληθφ Γεκφζην, απνηππψλεη ηηο ηακεηαθέο ηνπ αλάγθεο, ζην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν, φπσο ζα αλαιπζεί ζε επφκελν θεθάιαην, ζπληάζζεηαη απφ ην Τκήκα Φξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο Γηεχζπλζεο Φξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Γηαζεζίκσλ (Γ49), ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΓΛΚ) θαη ην νπνίν βαζίδεηαη ζηηο δαπάλεο θαη ζηα έζνδα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. Τα έζνδα ηνπ Γεκνζίνπ δηαθξίλνληαη ζε Έζνδα ηνπ Ταθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ζε Έζνδα απφ Γεκφζηεο Δπελδχζεηο, φπνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο εηζξνέο απφ ηελ Δ.Δ θαη ζε Έζνδα απφ δαλεηζκφ. Η ηειεπηαία θαηεγνξία, ε νπνία αλαθέξεηαη θαη σο Πηζησηηθά Έζνδα, δηαθξίλεηαη πεξεηαίξσ ζηα δάλεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Δ.Δ θαη ην ΓΝΤ θαζψο θαη ζε ηξηκεληαία ή εμακεληαία έληνθα γξακκάηηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Αληίζηνηρα νη δαπάλεο δηαθξίλνληαη ζε Γαπάλεο Ταθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ζε Γαπάλεο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ζε Γαπάλεο γηα ηνθνρξενιχζηα θαηά ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Απφ ηα πξναλαθεξζέληα έζνδα, εμππεξεηνχληαη νη πξνγξακκαηηζκέλεο δαπάλεο, πάληα ζχκθσλα κε ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. Οη ζπλαιιαγέο απηέο ιακβάλνπλ ρψξα κέζσ ηνπ Λνγαξηαζκνχ 28 ηεο ΤηΔ, φπνπ νλνκάδεηαη «Τακεηαθή Γηαρείξηζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ» θαη απνηειεί κηα νκάδα ινγαξηαζκψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ιακβάλνπλ ρψξα φιεο νη ζπλαιιαγέο ηνπ Γεκνζίνπ. Η ΤηΔ ελεκεξψλεη ηελ Γ49 ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα ηηο εηζξνέο, ηηο εθξνέο θαη ηα ππφινηπα ηνπ εληαίνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ. Τα ππφινηπα απηά απνηεινχλ ηα Κξαηηθά Γηαζέζηκα. Σην Λνγαξηαζκφ 28 ινηπφλ, πξέπεη λα ππάξρεη έλα ειάρηζην φξην δηαζεζίκσλ, ην νπνίν θάζε θνξά θαζνξίδεηαη απφ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο. Δθφζνλ ππάξρεη επαξθέο ππφινηπν ζην Λνγαξηαζκφ 28, πέξαλ ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πνπ πξναλαθέξζεθε, ην Γεκφζην κπνξεί λα πξνβεί ζε ηνπνζεηήζεηο Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 13

15 ζε εκπνξηθέο ηξάπεδεο, γηα ηελ αλαδήηεζε θαιχηεξσλ απνδφζεσλ γηα ηα δηαζέζηκά ηνπ. Τν ζχλνιν ινηπφλ ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ Λνγαξηαζκνχ 28 ζπλ ηα πνζά πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε εκπνξηθέο ηξάπεδεο πξνο επέλδπζε, απνηππψλεηαη ζην Λνγαξηαζκφ 200, «Διιεληθφ Γεκφζην Σπγθέληξσζε Δηζπξάμεσλ θαη Πιεξσκψλ» ν νπνίνο πεξηέρεη θαη ην Γεληθφ Σχλνιν Γηαζεζίκσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 14

16 2.2 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΣΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΨ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Παιαηφηεξα, πξηλ ην 1996, φπνπ φπσο ζα δνχκε δεκηνπξγήζεθε ε αξκφδηα Γηεχζπλζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ, ε Γ49, ε δηαρείξηζε είρε αλαηεζεί εμνινθιήξνπ ζηελ ΣηΔ, ζε αληίζεζε κε ην παξφλ θαζεζηψο, φπνπ απιά ηεο έρνπλ αλαηεζεί θάπνηεο αξκνδηφηεηεο κέζσ ζχκβαζεο 3. Τφηε ινηπφλ, ε ΤηΔ, αζθνχζε ηε δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ κέζσ ηνπ Λνγαξηαζκνχ 200. Η έκθαζε ζην ηφηε θαζεζηψο δηαρείξηζεο, δηλφηαλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηακεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Γεκνζίνπ, κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ θαη φρη ηφζν ζηελ επέλδπζε ησλ δηαζεζίκσλ, πνπ φπσο ζα δνχκε ζήκεξα, απνηειεί πιένλ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ζην πιαίζην ηεο Γ49, κε ηελ νπνία θαη αζρνιείηαη ην Τκήκα Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Γηαζεζίκσλ. Τν ηφηε θαζεζηψο, δηέθεξε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην ζεκεξηλφ, γεγνλφο απφιπηα ινγηθφ, αλ ζθεθηεί θαλείο ηηο εμειίμεηο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ζεκαληηθφηεξε ηελ είζνδν καο ζηελ ΟΝΔ. Η ΤηΔ, δηαρεηξηδφηαλ ηα δηαζέζηκα κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ κέζσ ηνπ Λνγαξηαζκνχ 200, θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ιφγσ αλεπάξθεηαο δηαζεζίκσλ, πξνέβαηλε ζηελ άζθεζε επεθηαηηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο πνζφηεηαο ρξήκαηνο, δπλαηφηεηα πνπ ζαθψο δελ πθίζηαηαη ζήκεξα κε ην εληαίν λφκηζκα θαη ηελ ΔΚΤ. Η Γ49 ινηπφλ, έξρεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηειείσο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, κε ηξφπν θαη κεραληζκνχο, πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ, αλαιακβάλνληαο εμνινθιήξνπ ηε δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ θαη δηαηεξψληαο θάπνηεο αξκνδηφηεηεο ζηελ ΤηΔ, πνπ πιένλ έρεη πεξηζζφηεξν ην ξφιν ελφο αληηζπκβαιιφκελνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε ην νπνίν ζπλαιιάζζεηαη ην ΓΛΚ θαη ε Γ49, ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο. 3 Βι. ππνζεκείσζε 9 & 10 (ζει 22) θαζψο θαη παξαξηήκαηα 8.3 (ζει 88) & 8.4 (ζει 91). Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 15

17 2.3 ΤΣΑΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ (Δ49) Η δηαρείξηζε ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ ζηελ Διιάδα δηελεξγείηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Υξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Γηαζεζίκσλ (Γ49) θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην ηκήκα Β απηήο ην νπνίν επνλνκάδεηαη Σκήκα Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Γηαζεζίκσλ. Η πξναλαθεξζείζα Γηεχζπλζε ζπζηάζεθε κε ην Π.Γ. ππ αξηζκφ 85 «Τξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ Π.Γ. 284/88: Οξγαληζκόο Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (Α 128)», πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ ηεο 23 εο Απξηιίνπ ηνπ 1996 (Παξάξηεκα 1). Σχκθσλα κε ην πξψην άξζξν ηνπ Π.Γ., ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ΓΛΚ, ζπζηήλεηαη Γηεχζπλζε Φξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Γηαζεζίκσλ ε νπνία δηαξζξψλεηαη ζηα εμήο δχν ηκήκαηα: 1. Τκήκα Α : Φξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 2. Τκήκα Β : Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Γηαζεζίκσλ Παξαθάησ αθνινπζεί αλαθνξά ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θάζε ηκήκαηνο θαη ηδηαίηεξα ησλ ζεκείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επέλδπζε ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ, θαζψο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ απηψλ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 16

18 2.4 ΣΜΗΜΑ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ (ΣΜΗΜΑ Α ) Σηε ινγηθή ηεο αλάπηπμεο ελφο ζέκαηνο δηαρείξηζεο θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ, ίζσο ζα αλακελφηαλ φηη ε αλαθνξά ζην ηκήκα Β, πνπ έρεη λα θάλεη θαζαξά κε ην πξναλαθεξζέλ ζέκα, ζα ήηαλ αξθεηή. Όκσο επεηδή ε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ελφο ηκήκαηνο, πξνυπνζέηεη ζε θάζε πεξίπησζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ άιινπ, ιφγσ ηεο κεγάιεο αιιειεμάξηεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζα θάλνπκε κηα αλαθνξά θαη ζην ηκήκα Α, απηφ ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, θαη θπξίσο ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ. Σχκθσλα ινηπφλ κε ην Π.Γ. 85/96 ζην ηκήκα Α ππάγεηαη: Η δεκηνπξγία, ηήξεζε, θίλεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηεο δηεχζπλζεο απηήο. Ο Σπληνληζκφο ησλ εθξνψλ ηνπ Κεληξηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ (Λνγαξηαζκφο 28). Η θαηάξηηζε θπιηφκελνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε βξαρππξφζεζκε, κεζνπξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε βάζε. Η έθδνζε πξάμεσλ θαζνξηζκνχ νξίνπ πιεξσκψλ, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο απηψλ. Η παξαθνινχζεζε ηεο θαζεκεξηλήο ηακεηαθήο ζέζεο ηνπ Γεκνζίνπ. Η ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα φιεο ηηο εηζξνέο θαη εθξνέο πνπ επεξεάδνπλ ηε θαζεκεξηλή ξεπζηφηεηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Η Αλάιπζε ηεο θίλεζεο ηνπ Λνγαξηαζκνχ «200 Διιεληθφ Γεκφζην Σπγθέληξσζε Δηζπξάμεσλ θαη Πιεξσκψλ». Η κειέηε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηα βεβαηνχκελα θαη αλείζπξαθηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο δηεπζχλζεηο. Σρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ θπιηφκελνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην Τκήκα Φξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινπζεί ζε κεληαία βάζε ην Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 17

19 πψο εμειίζζνληαη νη δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Απηφ γίλεηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο εθηέιεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Τν πξφγξακκα απηφ δελ είλαη ζηαζεξφ αθνχ νη πξνβιέςεηο ελεκεξψλνληαη θάζε κήλα απφ ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία θαη άξα αλαπξνζαξκφδνληαη. Όζν αθνξά ην κεληαίν φξην πιεξσκψλ, απηφ απνηειεί έλα εξγαιείν ην νπνίν δεζκεχεη ηηο ππεξεζίεο, φηη νη κεληαίεο πιεξσκέο ηνπο δελ ζα ππεξβνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξνθαζνξηζκέλν φξην, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε ππνπξγηθή απφθαζε. Η ηήξεζε απηνχ ηνπ νξίνπ ζπλεπάγεηαη ηε κε χπαξμε απνθιίζεσλ απφ ηηο πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ην ηακεηαθφ πξφγξακκα. 4 Τέινο, αμίδεη λα ηνληζηεί ε βαζηθή ζρέζε ηνπ ηακεηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ. Όπσο αλαθέξακε, ην ηακεηαθφ πξφγξακκα παξαθνινπζεί θαζεκεξηλά θαη ηνπιάρηζηνλ κε πξνβιέςεηο ελφο κελφο, ηφζν ηηο εηζπξάμεηο φζν θαη ηηο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην Λνγαξηαζκφ 28 ηεο ΤηΔ. Έλα πνιχ βαζηθφ θνκκάηη, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην ηακεηαθφ πξφγξακκα, είλαη ε εκεξήζηα δηακφξθσζε ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ. Οη πξνβιέςεηο ινηπφλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ γίλνληαη γηα ηα θξαηηθά δηαζέζηκα, είλαη πξσηεχσλ παξάγνληαο θαηά ηηο απνθάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ απηψλ, θαζψο ζηελ νπζία απνηεινχλ έλδεημε γηα ην κέγεζφο ηνπο ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Η γλψζε απηή, απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επελδπηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί ζρεηηθά κε ηα θξαηηθά δηαζέζηκα. Αθξηβψο απηφ, κεηαμχ άιισλ, απνηειεί έλα ελδεηθηηθφ θνκκάηη ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε ιεηηνπξγία θαη ηνπ Α Τκήκαηνο ηεο Γ49 γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ. 4 Πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηε θαηάξηηζε ηνπ νξίνπ πιεξσκψλ απνηεινχλ νη Υπεξεζίεο δεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΥΓΔ), νη θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΓΛΚ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πιεξσκέο κέζσ ηεο ΤηΔ, ηα Υπνπξγεία θαη νη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο κε κεγάινπο πξνυπνινγηζκνχο, πνπ ππνβάιινπλ πξνηάζεηο γηα ηηο κειινληηθέο πιεξσκέο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 18

20 2.5 ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ (ΣΜΗΜΑ Β ) Μεηά ηελ πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Τκήκαηνο Α, ζα πεξάζνπκε ζην Τκήκα Β, ην νπνίν θαη απνηειεί ην θαηεμνρήλ ηκήκα δηαρείξηζεο θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ. Θα αλαθεξζνχλ νη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ ππάγνληαη ζην ηκήκα απηφ, ην λνκηθφ πιαίζην κε ην νπνίν απηέο παξέρνληαη, θαζψο θαη θάπνηεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Σχκθσλα ινηπφλ κε ην Π.Γ. 85/96 ζην ηκήκα Β ππάγεηαη: 1. Η δηαρείξηζε ησλ δηαρξνληθψλ αλνηγκάησλ κεηαμχ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαζψο θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο ξεπζηφηεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη ηφζν ζε καθξνρξφληα φζν θαη ζε βξαρπρξφληα βάζε. 2. Αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε φπνηνλ ηξφπν θξίλεηαη απνδνηηθφηεξνο θαη πξνζθνξφηεξνο πξνο ην ζθνπφ ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ νθέινπο θαη ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ. 3. Μέξηκλα γηα ηελ εμεχξεζε πηζησηηθψλ εζφδσλ πξνο θάιπςε ηνπ εκεξήζηνπ αλνίγκαηνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ κε πξνζθπγή αθφκε θαη ζε δαλεηζκφ κηαο εκέξαο (over night). 4. Πξαγκαηνπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ππεξεζίαο δηαπξαγκάηεπζεο (dealing room) θαη ζπζηεκάησλ δηαπξαγκάηεπζεο (dealing systems) Μέξηκλα γηα ηελ ηηηινπνίεζε κειινληηθψλ εζφδσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηελ εμππεξέηεζή ηνπο. 6. Μέξηκλα γηα ηε ινγηζηηθή θαηαγξαθή ησλ πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ ζέκαηα. 5 Οη φξνη απηνί, αλαθέξνληαη ζε ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ ΓΛΚ θαη κέζσ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ απηνχ θαη ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 19

21 7. Μέξηκλα γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ Γεκνζίνπ κε ηελ ΤηΔ θαη ηα ινηπά πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ., φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη απηά. 8. Μέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ λφκσλ, θαλνληζηηθψλ δηαηαγκάησλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ επί ζεκάησλ ηεο δηεχζπλζεο απηήο. Με ηελ Κ.Υ.Α. ηεο 11 εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 1997,ΦΔΚ 1096 (Παξάξηεκα 2), δηεπζεηνχληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο έληνθεο ηνπνζεηήζεηο, δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ θαη δηεμαγσγή ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ Γεκνζίνπ, κέζσ ησλ ηξαπεδψλ θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 6. Σπγθεθξηκέλα, ην Διιεληθφ Γεκφζην δχλαηαη: Να δηελεξγεί πξάμεηο ζπλαιιαγψλ θαη δηαρείξηζεο ησλ δηαζεζίκσλ απηψλ Να αλαζέηεη ηε δηεμαγσγή ζπλαιιαγψλ ηνπ ζηελ ΤηΔ, ζε εκπνξηθέο ηξάπεδεο ή νπνηαδήπνηε άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ. Να επηιέγεη κεηαμχ εθείλσλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ (ηξαπεδψλ θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ) πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θεξεγγπφηεηαο φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ ζπλνιηθνχ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ ηδξπκάησλ απηψλ θαη επαιεζεχνληαη κέζσ ησλ πιένλ πξφζθαησλ δεκνζηεπκέλσλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 7 Να πξνβαίλεη ζε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, είηε κε έγγξαθν πνπ απνζηέιιεηαη ζηηο ηξάπεδεο θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο, είηε κε αλαθνίλσζε ζηνλ ηχπν, είηε κε αλαθνίλσζε κέζσ ειεθηξνληθήο ζειίδαο ινγηζκηθψλ παθέησλ πιεξνθφξεζεο 6 Πνιιέο απφ ηηο αλαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο, φπσο ζα αλαιπζεί ζε επφκελν θεθάιαην, πξφθεηηαη λα αλαηεζνχλ ζηνλ Ο.Γ.ΓΗ.Φ. Καηά ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν φκσο, νη αξκνδηφηεηεο απηέο εθηεινχληαη απφ ηελ Γ49, εθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί αθφκα ε Υ.Α. πνπ ζα επηθπξψλεη ηε κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ. 7 Η ζπλδξνκή ή κε ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ θξίλεηαη απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 20

22 (REUTERS θηι), είηε κε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν ηξφπν θαη κέζν. Πξνθεηκέλνπ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ή ηελ αλάζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ, λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ή ζρεηηθέο ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα δηέπνπλ ηελ θάζε κία απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απηέο πξάμεηο. Σχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα θαη βάζεη εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο ηεο δηαρξνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε βαζηθφηεξε αξκνδηφηεηα ηνπ Τκήκαηνο Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Γηαζεζίκσλ, είλαη ε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επέλδπζε ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαζψο θαη ε ρξεκαηνδνηηθή θάιπςε ηπρφλ ειιεηκκάησλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηνπνζεηήζεηο ζε ηξαπεδηθά πξντφληα ρακεινχ θαη αλ είλαη δπλαηφ κεδεληθνχ ξίζθνπ, ιφγσ ηνπ εηδηθνχ επελδπηηθνχ πξνθίι ηνπ ΓΛΚ, φπνπ ζα αλαιπζεί ζε επφκελν θεθάιαην, σο δεκφζηνπ θνξέα. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 21

23 2.6 ΒΑΙΚΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΗΜΑ Β. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε δηαρείξηζε ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ απφ ην αξκφδην ηκήκα, απαηηείηαη παξάιιεια ε ηήξεζε θάπνησλ πνιχ ζεκαληηθψλ πξνυπνζέζεσλ. Καη αξρήλ πξέπεη λα ππάξρεη ελεκέξσζε γηα ην κεληαίν ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα θαη ην εκεξήζην ηακεηαθφ πξφγξακκα (Βι. Κεθ & Παξάξηεκα 5), δηφηη κέζσ απηψλ θαζίζηαηαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ χςνπο ησλ δηαζεζίκσλ θαζψο θαη ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν απηά είλαη δηαζέζηκα ψζηε λα κπνξνχλ λα γίλνπλ νη ζρεηηθέο ηνπνζεηήζεηο. Απηφ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο Α φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Δπηπιένλ απαξαίηεην ζηνηρείν απνηειεί ε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα ησλ θεθαιαηαγνξψλ, ρξεκαηαγνξψλ, θαη ηα ηξαπεδηθά πξντφληα. Η ελεκέξσζε απηή θαζίζηαηαη δπλαηή κέζσ ηνπ Reuters 3000, ην νπνίν απνηειεί κηα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ζπλαιιαγψλ, πνπ παξέρεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηηκέο ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ζπλερή ξνή εηδήζεσλ γηα ηελ πνξεία ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. Τεξνπκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ, ην Τκήκα Β αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία πνπ ζα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά παξαθάησ, ψζηε λα πξνρσξήζεη ζηελ επέλδπζε ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ Κξάηνπο. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 22

24 2.7 ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΕΙΑΓΨΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ θαιφ είλαη λα γίλνπλ θάπνηεο γεληθέο εηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο ψζηε λα δηαζαθεληζηνχλ θάπνηεο επξχηεξεο έλλνηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο: Οη απνδφζεηο ησλ επελδχζεσλ ζεσξνχληαη έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζην Πξνυπνινγηζκφ γηα έζνδα απφ επελδχζεηο, κε βάζε ζρεηηθέο εθηηκήζεηο ηεο Γ49 8. Σρεηηθά κε ην θνξνινγηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε δηαρείξηζε θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ αμίδεη λα γίλνπλ νη εμήο παξαηεξήζεηο: Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε Γ49, δηέπεηαη απφ ην λνκηθφ πιαίζην πνπ πεξηιακβάλεη ην Π.Γ. ηεο ζχζηαζήο ηεο 9, ηελ ππνπξγηθή απφθαζε πνπ αθνινχζεζε 10 θαη ηε ζχκβαζε κε ηελ ΤηΔ 11. Οη επελδχζεηο ζηηο νπνίεο πξνρσξεί ην ΓΛΚ, δελ ππφθεηληαη ζε θνξνινγία, θαζψο ζεσξνχληαη θξαηηθέο. Τν ζθεπηηθφ είλαη φηη ε απαιιαγή απφ νπνηαδήπνηε θνξνιφγεζε, ζπκβάιιεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ απνδφζεσλ ησλ επελδχζεσλ απηψλ, γεγνλφο πνπ απνβαίλεη ζε φθεινο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη θαη επέθηαζε κεγηζηνπνηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Γελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί πνπ λα αθνξνχλ ηε ρψξα, ην λφκηζκα ή ην είδνο ησλ επελδχζεσλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ην ΓΛΚ Βι. Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2011, Κσδηθφο 2211, «Τφθνη απφ ηα θεθάιαηα ηνπ Γεκνζίνπ ζε επξψ πνπ θαηαζέηνληαη ζε ηξάπεδεο», 9 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ αξηζκφ 85 «Τξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 284/88: Οξγαληζκφο Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Α 128)», πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ ηεο 23 εο Απξηιίνπ ηνπ 1996, ηεχρνο Α, (Βι. Παξάξηεκα 9.1). 10 Υπνπξγηθή Απφθαζε ηεο 11 εο Γεθεκβξίνπ ηνπ ΦΔΚ 1096, (Βι. Παξάξηεκα 9.2). 11 Σχκβαζε: «Καηαβνιή ηφθσλ, απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, επί ησλ δηαζεζίκσλ ζε επξψ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, πνπ ηεξνχληαη ζε απηήλ», ΦΔΚ 93, 18 Απξηιίνπ 2005, (Βι. Παξάξηεκα 9.3). 12 Όπσο ζα δνχκε αξγφηεξα ζηελ αλάιπζε ηνπ επελδπηηθνχ πξνθίι ηνπ ΓΛΚ, παξφιν πνπ δελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί, ην ΓΛΚ ηείλεη λα επηιέγεη επελδπηηθά πξντφληα κεδεληθνχ θηλδχλνπ, θαζψο Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 23

25 Τα θξαηηθά δηαζέζηκα ηεξνχληαη ζηνλ Λνγαξηαζκφ 28 ηεο ΤηΔ. Σχκθσλα κε ηε Σχκβαζε 13 (Παξάηεκα 3) πνπ έρεη ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο ΤηΔ θαη ηνπ ΓΛΚ, θαζψο θαη ηελ αλαζεψξεζε απηήο 14 (Παξάξηεκα 4), εάλ ην ππφινηπν ησλ δηαζεζίκσλ απηψλ είλαη έσο 2 δηο επξψ, ηνθίδεηαη κε επηηφθην πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ επηηνθίνπ ηεο ΔΚΤ 15. Σε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ πξναλαθεξζέληνο νξίνπ, ε ΤηΔ ηνθίδεη ηα επηπιένλ πνζά πνπ ζα θαζνξίδνληαη, έπεηηα απφ εηδηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν αληηζπκβαιινκέλσλ, κε επηηφθην πνπ ζα ζπκθσλείηαη θαηά πεξίπησζε θαη ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Τν επηηφθην απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πξναλαθεξζέλ επηηφθην, πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο ΔΚΤ. Ηκεξήζην ππφινηπν άλσ ησλ δχν δηο επξψ θαη πιένλ ηνπ πνζνχ πνπ έρεη θαηαηεζεί ζηελ πεξίπησζε ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, παξακέλεη άηνθν. Πξνθεηκέλνπ φκσο λα δηαζθαιηζηνχλ επλντθφηεξεο απνδφζεηο γηα ηα θξαηηθά δηαζέζηκα, αιιά θαη γηα λα κελ ππάξμνπλ δηαθπγφληα θέξδε ζε πεξίπησζε πνπ ηα δηαζέζηκα απηά ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 2 δηο κέρξη ηνπ νπνίνπ ηνθίδεη ε ΤηΔ ή γηα πνζά πνπ δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα εθ ησλ εηδηθψλ ζπκθσληψλ, ην ΓΛΚ, κέζσ ηεο Γ49, αλαδεηά επελδχζεηο ζε άιια εκπνξηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα. 16 (βι. Κεθάιαην 2.7, Πίλαθαο 2). δηαρεηξίδεηαη δεκφζην ρξήκα, γεγνλφο πνπ θαζνξίδεη ην ζπληεξεηηθφ επελδπηηθφ πξνθίι ηνπ, ιφγσ ηεο επηδίσμεο κεδεληθψλ απσιεηψλ. 13 Σχκβαζε: «Καηαβνιή ηφθσλ, απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, επί ησλ δηαζεζίκσλ ζε επξψ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, πνπ ηεξνχληαη ζε απηήλ», ΦΔΚ 93, 18 Απξηιίνπ «Αλαζεψξεζε Σχκβαζεο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο», ΦΔΚ 33, 27 Φεβξνπαξίνπ Τν επηηφθην απηφ αλαθέξεηαη σο Main Refinancing Operations (MRO fixed rate) θαη είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΚΤ: 16 Μέρξη πξφηηλνο, αξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ κε ηηο νπνίεο κπνξεί ην ΓΛΚ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη φηη θαη νη δπλαηφηεηεο επέλδπζεο πεξηνξίδνληαλ αλαιφγσο, θαζηζηψληαο θαη απηφλ ηνλ ηξφπν ην εχξνο ησλ επηινγψλ εμίζνπ πεξηνξηζκέλν. Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν αξηζκφο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ παξέκελε κηθξφο είλαη φηη έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2005, νη ηξάπεδεο γηα λα ζπλαιιάζζνληαη κε ην ΓΛΚ, έπξεπε λα ηεξνχλ ινγαξηαζκφ ζηελ ΤηΔ, εηδάιισο ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε ζπλαιιαγή ζα επηβαξχλνληαλ απφ κεγάια θφζηε, ηα νπνία ζα ηελ θαζηζηνχζαλ αζχκθνξε. Ο πεξηνξηζκφο απηφο άξζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2005, κεηά απφ ζπκθσλία ηνπ ΓΛΚ θαη ηεο ΤηΔ, νπφηε ηα ζπλαιιαθηηθά θφζηε είλαη πιένλ κεδακηλά αλεμάξηεηα απφ ην αλ δηαηεξείηαη ινγαξηαζκφο ζηελ ΤηΔ, κε απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ηξαπεδψλ, ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 24

26 2.7.2 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Τν ΓΛΚ πξνβαίλεη ζηελ επέλδπζε ησλ δηαζεζίκσλ ζε ηξαπεδηθά πξντφληα, έρνληαο φκσο σο θχξην θξηηήξην γηα ηελ αλάιεςε απηψλ ησλ επελδχζεσλ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ. Σχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ε Γ49, ην επίπεδν θηλδχλνπ απνδέρεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία απηή είλαη κεδεληθφ, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ επηζπκείηαη λα ραζεί ην ειάρηζην πνζφ δεκνζίνπ ρξήκαηνο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ζπλερίδεη λα απνηειεί πάγηα ζηξαηεγηθή ε επηδίσμε θαιχηεξσλ απνδφζεσλ. Όπσο είδακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, έλα κέξνο ησλ δηαζεζίκσλ κέρξη 2 δηο επξψ, ηνθίδεηαη κε ην επηηφθην πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηελ ΤηΔ, αιιά γηα ην ππφινηπν ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ, επηδηψθεηαη ε δηαζθάιηζή ηνπο, ιφγσ ηνπ φηη απνηεινχλ δεκφζην ρξήκα, αιιά παξάιιεια αλαδεηείηαη θαη ε αλψηεξε δπλαηή απφδνζε θαηά ηελ επέλδπζή ηνπο, δηαηεξψληαο φζν γίλεηαη ην πξναλαθεξζέλ ειάρηζην επίπεδν θηλδχλνπ. Σηηο επελδχζεηο φκσο απηέο πέξαλ ηνπ επηηνθίνπ ηεο ΤηΔ ελέρεηαη ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο 17 (market risk) θαζψο θαη πηζηνιεπηηθφο θίλδπλνο 18 (credit risk), πάληα βέβαηα ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ εθάζηνηε αληηζπκβαιιφκελν. Η κέρξη ζήκεξα επελδπηηθή πνξεία ηνπ ΓΛΚ δείρλεη φηη, έσο έλα ζεκείν, αλαιακβάλνληαη θαη ηα δχν είδε θηλδχλσλ. Απηφ βέβαηα πνπ επηδηψθεηαη είλαη κηα ζαθέζηεξε εηθφλα θαη κεγαιχηεξνο θαηά ην δπλαηφ έιεγρνο, ηνπ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλεηαη θάζε θνξά. 17 Κίλδπλνο Αγνξάο: Ο θίλδπλνο απηφο νθείιεηαη ζηηο δπζκελείο εμειίμεηο ηεο αγνξάο θαη αλάινγα κε ηελ βαζηθή παξάκεηξν πνπ ηνλ πξνθαιεί δηαρσξίδεηαη πεξαηηέξσ ζε: Κίλδπλνο Δπηηνθίσλ: αλαθέξεηαη ζηε κείσζε ησλ εζφδσλ κηαο επέλδπζεο ιφγσ κεηαβνιήο νλνκαζηηθψλ επηηνθίσλ. Κίλδπλνο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ: Αλαθέξεηαη ζηε κείσζε ηεο αμίαο κηαο επέλδπζεο ζε μέλν λφκηζκα ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Δπελδπηηθφο Κίλδπλνο: αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλφηεηα κείσζεο ηεο θαζαξήο ζέζεο ελφο επελδπηή απφ κηα απφηνκε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ. 18 Πηζηνιεπηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο απψιεηαο κηαο ρξεκαηηθήο ακνηβήο ελφο επελδπηή, πνπ νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ελφο δαλεηζηή λα απνπιεξψζεη έλα δάλεην ή λα εθπιεξψζεη κία ζπκβαηηθή ππνρξέσζή ηνπ. Ο πηζηνιεπηηθφο θίλδπλνο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηελ αλακελφκελε απφδνζε κηαο επέλδπζεο, κε ηα νκφινγα λα απνηεινχλ ην πην αμηνζεκείσην παξάδεηγκα. Όζν πςειφηεξνο είλαη ν αληηιεπηφο πηζηνιεπηηθφο θίλδπλνο, ηφζν πςειφηεξα ζα είλαη ηα απαηηνχκελα επηηφθηα. Οη επελδπηέο αληηζηαζκίδνπλ ηνλ πηζηνιεπηηθφο θίλδπλν κέζσ ηεο απαίηεζεο θαηαβνιήο ηφθσλ απφ ηελ κεξηά ηνπ νθεηιέηε. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 25

27 Όπσο ζα αλαιπζεί ζε επφκελν θεθάιαην, γηα κηα νινθιεξσκέλε επελδπηηθή ζηξαηεγηθή, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην επίπεδν ησλ πξναλαθεξζέλησλ θηλδχλσλ θαη ε επηινγή ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, θαζψο θαη ηα ππφ δηακφξθσζε φξηα θάζε θνξά λα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε απηά ηα κεγέζε θαη ηδηαίηεξα ηνλ πηζηνιεπηηθφ θίλδπλν, ζην πιαίζην ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ εθάζηνηε αληηζπκβαιινκέλνπ. Τν ηκήκα Α ηεο Γ49, Τκήκα Φξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαξηίδεη ην εκεξήζην δειηίν δηαζεζίκσλ 19 (Παξάξηεκα 5), ην νπνίν έρεη ρξνληθφ νξίδνληα πεξίπνπ 30 εκεξψλ. Τν δειηίν απηφ ζθνπεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ κειινληηθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ. Η αλαθνξά απνζηέιιεηαη ζην ηκήκα Β θαη νη θπξηφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλεη είλαη: Τν ππφινηπν ησλ δηαζεζίκσλ ζηελ ΤηΔ θαηά ηελ πξνεγνχκελε εκέξα. Οκαδνπνηεκέλεο ηηο εηζξνέο θαη εθξνέο αλά εκέξα κε ρξνληθφ νξίδνληα 30 εκεξψλ. 20 Τηο ηνπνζεηήζεηο ησλ δηαζεζίκσλ ζε εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαζψο θαη ηηο ιήμεηο απηψλ. Τν ππφινηπν πνζφ δηαζεζίκσλ πνπ είλαη δηαζέζηκν πξνο επέλδπζε φπσο ππνινγίδεηαη απφ ην θιείζηκν ηεο πξνεγνχκελεο κέξαο. Τνλ ηξφπν θαηακεξηζκνχ ησλ δηαζεζίκσλ πξνο επέλδπζε αλάινγα κε ηηο εκεξνκελίεο ξεπζηνπνίεζεο, δειαδή ηε δηάξθεηα ησλ επελδχζεσλ. Τν ηκήκα Β αθνχ επεμεξγαζηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλεη ην εκεξήζην δειηίν δηαζεζίκσλ, πξνρσξεί ζηελ επέλδπζε ησλ δηαζεζίκσλ. Οη αλαιπηέο επελδχζεσλ ηνπ Dealing Room, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ πξνζθνξέο απφ ηηο δηάθνξεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, επηθνηλσλνχλ καδί ηνπο κέζσ ηνπ Dealing System ηνπ Reuters 21 θαη ηηο ελεκεξψλνπλ γηα ηα πνζά πξνο επέλδπζε θαη ηε 19 Η θαηάξηηζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο Ecxel Spreadsheet. 20 Γηα λα ππνινγηζηνχλ ηα δηαζέζηκα θαη νη πξνβιεπφκελεο ρξεκαηηθέο ξνέο, ην ΓΛΚ ιακβάλεη ππφςε ηηο αλά κήλα θαη αλά εκέξα πιεξσκέο πνπ γίλνληαη απφ ηηο ΓΥΟ θαη ηελ ΤηΔ ελψ γίλνληαη θαη εθηηκήζεηο γηα ηηο πξνβιεπφκελεο εηζπξάμεηο. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη εηζξνέο απφ Δπξσπατθνχο πφξνπο αιιά θαη απφ ηίηινπο πνπ εθδίδεη ν Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Φξένπο (ΟΓΓΗΦ). 21 Γεο ππνζεκείσζε 5. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 26

28 δηάξθεηα πνπ απηά είλαη δηαζέζηκα δειαδή ηε δπλαηή δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ. Αθνχ ιεθζνχλ νη ζρεηηθέο πξνζθνξέο, έπεηαη ε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ επηηνθίνπ, πάληα κέζσ ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο. 22 Δπφκελν βήκα απνηειεί ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηε Γ49 ηνπ ΓΛΚ. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε, απνθαζίδεηαη ε ηνπνζέηεζε πνζνχ ησλ δηαζεζίκσλ ζε θάζε ηξάπεδα, ιακβάλνληαο ππφςε, εθηφο απφ ην επηηφθην θαη ην αλψηαην επηηξεπφκελν φξην αλά ηξάπεδα. Τα φξηα ηνπνζέηεζεο αλά ηξάπεδα νξίδνληαη κέζσ κηαο άηππεο δηαδηθαζίαο, θαηά ηελ νπνία ιακβάλνληαη θπξίσο ππφςε νη ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Σε απηή ηε δηαδηθαζία ζπκκεηέρεη θαη ε «Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ» έξγν ηεο νπνίαο είλαη ε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ, θαηφπηλ ζπλεθηίκεζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ησλ αλαγθψλ ζε ξεπζηφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Σηελ επηηξνπή απηή πξνεδξεχεη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Θεζαπξνθπιαθίνπ θαη Πξνυπνινγηζκνχ, ζηελ νπνία ππάγεηαη θαη ε Γ49, ελψ ηα κέιε νξίδνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Γ49. Σεκαληηθή παξαηήξεζε απνηειεί, φηη ε θαηεχζπλζε πνπ δίδεηαη απφ ην ΓΛΚ γηα ηνλ κειινληηθφ θαζνξηζκφ ησλ ελ ιφγσ νξίσλ, είλαη ε ελζσκάησζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ εθάζηνηε ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ σο βαζηθφ θξηηήξην. Αθνχ ιεθζνχλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο, νη ηξάπεδεο ελεκεξψλνληαη γηα ην πνζφ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ην αληίζηνηρν επηηφθην, πάιη κέζσ ηνπ Dealing System θαη απνζηέιιεηαη κήλπκα γηα λα επηβεβαησζεί ε ζπλαιιαγή. Ταπηφρξνλα ε Γ49, εθδίδεη εληνιέο θίλεζεο θεθαιαίσλ θαη ηηο απνζηέιιεη ζηελ ΤηΔ κέζσ ηνπ SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), ην νπνίν απνηειεί κηα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα δηαθίλεζεο ρξεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 22 Πξέπεη λα αλαθεξζεί, φπσο ζα αλαθέξνπκε θαη ζε επφκελν θεθάιαην, φηη νη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο πνπ ιακβάλνπλ κέρξη ζήκεξα, ζε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, πεξηνξίδνληαη ζε πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο, ιφγσ ηεο αζθάιεηαο πνπ παξέρνπλ σο «ζπληεξεηηθή» κνξθή επέλδπζεο, ε νπνία ζπλάδεη κε ην επελδπηηθφ πξνθίι ηνπ ΓΛΚ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 27

29 Αθνχ ιάβεη ρψξα ε ηνπνζέηεζε, απνζηέιιεηαη επηζηνιή ζηε Γηεχζπλζε Λνγαξηαζκψλ Γεκνζίνπ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (Γ24), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο ζπλαιιαγήο αλαιπηηθά, πξνθεηκέλνπ γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζή ηεο κέζσ ηεο ελεκέξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο SAP, ην νπνίν επίζεο απνηειεί κηα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ζηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα ε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 28

30 2.7 ΚΤΡΙΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΠΕΝΔΤΕΨΝ ΣΟΤ ΓΛΚ ΒΑΕΙ ΙΣΟΡΙΚΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ Μέζα απφ ηε κειέηε ζηνηρείσλ πνπ παξαηέζεθαλ απφ ηε Γ49 ηνπ ΓΛΚ ζπγθεληξψζεθαλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επελδχζεσλ, ζηηο νπνίεο απηή πξνβαίλεη. Απφ ηε κειέηε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία παξαηίζεληαη παξαθάησ: Τν ζχλνιν ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ πνπ πξννξίδνληαη πξνο επέλδπζε έρεη απμεηηθή ηάζε. Απηφ ζπκβαδίδεη απφιπηα κε ην γεγνλφο φηη ζπλερψο εθδίδνληαη πεξηζζφηεξνη ηίηινη θαη νκφινγα γηα ηελ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο. Δπίζεο απηή ε απμεηηθή ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζρεηίδεηαη ελ κέξεη θαη κε ηελ αχμεζε ηεο απνξξνθεηηθφηεηαο ησλ θνλδπιίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ), αιιά θαη ιφγσ ησλ κεγάισλ παθέησλ πνπ ιακβάλεη ε ρψξα καο απφ ην εμσηεξηθφ, ζην πιαίζην ηεο βνήζεηαο πνπ δερφκαζηε απφ ηελ Δ.Δ θαη ην ΓΝΤ. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα, (Πίλαθαο 1) παξνπζηάδνληαη νη επελδχζεηο θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ αλά κήλα ηνπ εθάζηνηε έηνπο, γηα ηα έηε 2002,2003 θαη ΠΙΝΑΚΑ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Πίλαθαο 1: Δπελδπκέλα δηαζέζηκα γηα ηα έηε (εθ. επξψ) αλά κήλα αζξνηζηηθά. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 29

31 Σρεηηθά κε ην είδνο ησλ επελδχζεσλ πνπ πξνηηκά ην ΓΛΚ, ε ζπλήζεο κνξθή επέλδπζεο είλαη νη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο 23. Η αηηία απηήο ηεο επηινγήο είλαη ε αζθάιεηα πνπ παξέρνπλ απηήο ηεο κνξθήο νη επελδχζεηο, εθφζνλ φπσο πξναλαθέξζεθε, ε δηαρείξηζε δεκνζίνπ ρξήκαηνο εθ κέξνπο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ππαθνχεη ζηνλ θαλφλα ησλ ειαρίζησλ, εη δπλαηφλ κεδεληθψλ, θηλδχλσλ θαη θαη επέθηαζε απσιεηψλ. Δπηπιένλ θαηά ηελ εηήζηα δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ, παξαηεξείηαη απφ ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Γηαζεζίκσλ, φηη ππάξρνπλ κέξεο, κε κεγάιε θηλεηηθφηεηα ζπλαιιαγψλ, ελψ ζε άιιεο νη ζπλαιιαγέο είλαη ζε κεδεληθφ επίπεδν. Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε αλά δηαζηήκαηα απνπζία θεθαιαίσλ πξνο δηαρείξηζε, ελψ κεηά έπεηαη απφηνκε αχμεζή ηνπο. Η δηαθχκαλζε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηάθνξα νηθνλνκηθά θαηλφκελα φπσο ηελ έθηαθηε έθδνζε ρξενγξάθσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνυπνινγηζκφο κπνξεί λα εκθαλίδεη βξαρππξφζεζκα ειιείκκαηα, νπφηε θαη εκθαλίδνληαη κεγάια πιενλάζκαηα δηαζεζίκσλ πξνο δηαρείξηζε. Δπίζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, φπσο είλαη ε πεξίνδνο ππνβνιήο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, εηζέξρνληαη ζεκαληηθά θεθάιαηα πνπ έρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα ζηα δηαζέζηκα 24. Οη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ην ΓΛΚ, ιακβάλνπλ ρψξα ζε ειιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα, γεγνλφο πνπ ζπληειεί ζηελ αχμεζε ε θαιχηεξα ζηε κε κείσζε ηνπ πηζηνιεπηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ επελδχζεσλ ησλ 23 Σε κηθξφηεξν βαζκφ, επηιέγνληαη ηα repos, φπνπ είλαη ζπκθσλία επαλαγνξάο ρξενγξάθσλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Απνηεινχλ επελδπηηθφ εξγαιείν γηα ηελ δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ. Έρνπλ ζπλήζσο βξαρπρξφλην ραξαθηήξα θαη βαζίδνληαη ζηελ βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ εθδφηε κε αληάιιαγκα κηα ειθπζηηθή επηηνθηαθή απφδνζε. Δίλαη έλα ζχγρξνλν πξντφλ, γηα ηε βξαρπρξφληα αμηνπνίεζε ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ. 24 Τνλ Ιαλνπάξην θαη ηνλ Ινχλην γηα παξάδεηγκα, ηα θξαηηθά δηαζέζηκα θπκαίλνληαη ζε πςειφηεξα επίπεδα, θαζψο πινπνηνχληαη νη πξνγξακκαηηζκέλεο εθδφζεηο ηίηισλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Δλψ αληίζηνηρα ζην ηέινο ηνπ έηνπο φπνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα ηζνζθέιηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, παξαηεξνχληαη ιηγφηεξα δηαζέζηκα. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 30

32 θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ, πνπ ζα επηηπγράλνληαλ ζε πεξίπησζε κεγαιχηεξεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ θαη επέθηαζήο ηνπο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Τν γεγνλφο απηφ επηδεηλψλεηαη κε ηε κε επαξθή δηαζπνξά ησλ επελδχζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, θαζψο, ζχκθσλα πάληα κε ζηνηρεία ηνπ ΓΛΚ θαη ηεο Γ49, κεγάιν κέξνο ησλ επελδπκέλσλ πνζψλ ιακβάλεη ρψξα ζε κηθξφ αξηζκφ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Θεηηθφ βέβαηα είλαη ην γεγνλφο φηη δηαρξνληθά ην πνζφ πνπ επελδχεηαη ζε μέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα απμάλεηαη, κεηψλνληαο θαη απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ επίδξαζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πεξηγξάθεθε. Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ζεσξνχληαη σο νη θπξηφηεξνη αληηζπκβαιιφκελνη ηνπ ΓΛΚ: Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 31

33 ΠΙΝΑΚΑ 2 ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ BNP PARIBAS HSBC ATTICA BANK ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΘΝΗΚΖ EUROBANK ALPHA ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΑΥ.ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ MARFIN EGNATIA BANK MILLENIUM BANK HELLENIC BANK ATΔ ΒΑNK FBB T.Π.&Γ PROTON ROYAL BANK OF SCOTLAND CITIBANK Πίλαθαο 2: Σα θπξηφηεξα αληηζπκβαιιφκελα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηνπ ΓΛΚ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 32

34 Αμίδεη λα γίλνπλ κεξηθέο παξαηεξήζεηο φζν αθνξά ηε δηάξθεηα θαη ηνπ ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ επελδχζεσλ, θαζψο φπσο ζα γίλεη θαηαλνεηφ, απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επέλδπζεο ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ. Απφ ηα δηαζέζηκα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ ΓΛΚ, γίλεηαη θαλεξφ, φηη ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ επελδχζεσλ, θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνβιεπφκελσλ εθξνψλ ηνπ Γεκνζίνπ, κέζα ζην πιαίζην βεβαίσο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Γειαδή παξαηεξείηαη, ε ιήμε θάζε ηνπνζέηεζεο ζπλήζσο λα ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία κηαο πξνγξακκαηηζκέλεο εθξνήο. Όηαλ φκσο, ε εκεξνκελία εμππεξέηεζεο θάπνηαο ππνρξέσζεο γίλεηαη θαζνξηζηηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηεο δηάξθεηαο κηαο επέλδπζεο 25, ελδερνκέλσο λα κελ επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή απφδνζε, ε νπνία ζε άιιε πεξίπησζε ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί, γηα παξάδεηγκα, κε δηαδνρηθέο επελδχζεηο ζε πξντφληα κε κεγαιχηεξα επηηφθηα. Με ιίγα ιφγηα, είλαη πξνθαλψο ζνθφηεξν ε δξάζε ηνπ ΓΛΚ, θαηά ηελ επέλδπζε ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ, λα ιακβάλεη ππφςε θαη παξάγνληεο πνπ αληηζηαζκίδνπλ ηελ απφδνζε θαη ηνλ θίλδπλν ησλ επελδχζεσλ, παξάιιεια κε ηε δηάξθεηα πνπ επηβάιιεηαη, ιφγσ ησλ πξνβιεπφκελσλ εθξνψλ, θαζψο ζαθψο δελ κπνξεί λα παξακειεζεί ν παξάγνληαο απηφο, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ δεκφζηνπ απηνχ θνξέα. Καηαπηφλ ηνλ ηξφπν θαη ζα εμππεξεηνχληαη νη πξνβιεπφκελεο εθξνέο αιιά θαη νη επελδχζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν. 25 Τνλ ηζρπξηζκφ φηη ε δηάξθεηα κηαο επέλδπζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηελ νπνία απηή πξννξίδεηαη λα εμππεξεηήζεη, ελδπλακψλεη ην γεγνλφο φηη ε κέγηζηε δηάξθεηα ησλ επελδχζεσλ είλαη πεξίπνπ έλαο κήλαο, πνπ ζπκπίπηεη ζρεδφλ κε ην κέγηζην νξίδνληα ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην αληίζηνηρν ηκήκα (Τκήκα Φξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ). Γη απηφ θαη ηα πξντφληα φπνπ επελδχεη ην ΓΛΚ, είλαη βξαρππξφζεζκεο δηάξθεηαο. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 33

35 2.8. ΣΟ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Απφ ηε κέρξη ηψξα αλάιπζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο Γ49 γηα ηελ επέλδπζε ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ, κπνξεί λα εμαρζνχλ θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επελδπηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο δηεχζπλζεο θαη θαη επέθηαζε ηνπ ΓΛΚ. Ο θαζνξηζκφο ελφο επελδπηηθνχ πξνθίι, κπνξεί λα έρεη ηφζν επεμεγεκαηηθή ζεκαζία γηα ηε κέρξη ηψξα δξάζε ηνπ δεκφζηνπ απηνχ θνξέα, αιιά κπνξεί επίζεο λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν, γηα ηε κεηέπεηηα επελδπηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ, πνπ αξκφδνπλ αθξηβψο ζην πξνθίι ηνπ. Γηα λα θαζνξηζηεί ινηπφλ ην επελδπηηθφ πξνθίι ηνπ ΓΛΚ, πξέπεη λα δνχκε ηη επίπεδα θηλδχλνπ κπνξεί λα αλαιάβεη θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ επελδχζεσλ. Σηελ αλάιπζε απηή ζα δηαρσξίζνπκε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε πέληε θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηελ αηηία ηνπ θηλδχλνπ θαη ζα εμεηάζνπκε ην θαηά πφζν νη απνθάζεηο ηνπο ΓΛΚ επεξεάδνληαη απφ ην θάζε είδνο θηλδχλνπ. Να ζεκεηψζνπκε βέβαηα εθ ησλ πξνηέξσλ, φηη ιφγσ ηεο κεδεληθήο αλνρήο ζε πηζαλέο απψιεηεο θεθαιαίσλ, ην ΓΛΚ, κέζσ ησλ επελδπηηθψλ επηινγψλ ηνπ, δελ εθηίζεηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο εθ ησλ παξαθάησ θηλδχλσλ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 34

36 2.8.1 ΜΟΡΥΕ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΙΝΔΤΝΨΝ ΚΑΙ ΠΨ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗΝ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΟΛΙΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ. Κίλδπλνο Αγνξάο: Ο θίλδπλνο απηφο νθείιεηαη ζηηο δπζκελείο εμειίμεηο ηεο αγνξάο θαη αλάινγα κε ηελ βαζηθή παξάκεηξν πνπ ηνλ πξνθαιεί δηαρσξίδεηαη πεξαηηέξσ ζε: o Κίλδπλνο Δπηηνθίσλ: αλαθέξεηαη ζηε κείσζε ησλ εζφδσλ κηαο επέλδπζεο ιφγσ κεηαβνιήο νλνκαζηηθψλ επηηνθίσλ. o Κίλδπλνο Σπλαιιαγκαηηθψλ Ιζνηηκηψλ: Αλαθέξεηαη ζηε κείσζε ηεο αμίαο κηαο επέλδπζεο ζε μέλν λφκηζκα ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. o Δπελδπηηθφο Κίλδπλνο: αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλφηεηα κείσζεο ηεο θαζαξήο ζέζεο ελφο επελδπηή απφ κηα απφηνκε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ. Πηζηνιεπηηθφο Κίλδπλνο: Πηζηνιεπηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο απψιεηαο κηαο ρξεκαηηθήο ακνηβήο ελφο επελδπηή, πνπ νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ελφο δαλεηζηή λα απνπιεξψζεη έλα δάλεην ή λα εθπιεξψζεη κία ζπκβαηηθή ππνρξέσζή ηνπ. Ο πηζηνιεπηηθφο θίλδπλνο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηελ αλακελφκελε απφδνζε κηαο επέλδπζεο, κε ηα νκφινγα λα απνηεινχλ ην πην αμηνζεκείσην παξάδεηγκα. Όζν πςειφηεξνο είλαη ν αληηιεπηφο πηζηνιεπηηθφο θίλδπλνο, ηφζν πςειφηεξα ζα είλαη ηα απαηηνχκελα επηηφθηα. Οη επελδπηέο αληηζηαζκίδνπλ ηνλ πηζηνιεπηηθφ θίλδπλν κέζσ ηεο απαίηεζεο θαηαβνιήο ηφθσλ απφ ηελ κεξηά ηνπ νθεηιέηε. Κίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο: αλαθέξεηαη ζηελ αδπλακία ελφο νξγαληζκνχ λα αληιήζεη ηελ αλαγθαία ξεπζηφηεηα απφ ηελ αγνξά γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο αλνηρηέο ζέζεηο ηνπ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 35

37 Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο: αλαθέξεηαη ζηνλ θίλδπλν πνπ ραξαθηεξίδεη παξάγσγα πξντφληα 26, ηα νπνία ιφγσ ηεο κεγάιεο κφριεπζεο πνπ πεξηέρνπλ, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ αλνίγκαηα κε πνιχ κηθξέο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο. Κίλδπλνο πνπ νθείιεηαη ζην Ννκηθφ χζηεκα θαη ζηνπο Λεηηνπξγηθνχο Θεζκνχο: αλαθέξεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν αληηζπκβαιιφκελνο δελ έρεη ηελ απαξαίηεηε λνκηθή θάιπςε ή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απξφβιεπηεο αιιαγέο, γηα παξάδεηγκα ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθέο απψιεηεο. Σρεηηθά κε ηελ πξψηε κνξθή θηλδχλνπ, ηνλ θίλδπλν αγνξάο δειαδή, ην ΓΛΚ εθηίζεηαη κφλν ππφ ηελ έλλνηα φηη επελδχεη ζε πξντφληα ζηαζεξνχ επηηνθίνπ, νπφηε ζε πηζαλή άλνδν ησλ επηηνθίσλ, ζα έρεη «απψιεηα» θαζψο ζα κπνξνχζε κε ην λέν επηηφθην, λα έρεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ θέξδνπο. Τν ζεηηθφ ζηνηρείν βέβαηα πνπ εθκεδελίδεη ζηελ νπζία απηήλ ηελ απψιεηα, είλαη ε εμαηξεηηθά βξαρππξφζεζκε θχζε ησλ επελδχζεσλ, νπφηε δελ ππάξρνπλ καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο θεθαιαίσλ πνπ ζα δεκηνπξγνχζαλ πξφβιεκα ζε πηζαλή άλνδν ηνπ επηηνθίνπ. Όζνλ αθνξά ηνλ πηζηνιεπηηθφ θίλδπλν, εθφζνλ πθίζηαληαη ζπλαιιαγέο κε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, απηφο δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί. Φπζηθά φκσο κπνξεί λα κεηξηαζηεί αλ νη ζπλαιιαγέο γίλνληαη κε αληηζπκβαιινκέλνπο νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ πςεινχ επηπέδνπ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα. Σε επφκελν θεθάιαην, ζα αλαιπζεί ε ζεκαζία ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ θαη πσο κπνξεί απηή λα απνηειέζεη πξσηεχνλ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ εθάζηνηε αληηζπκβαιινκέλνπ κε ην Γεκφζην, αιιά θαη γηα ηα φξηα ησλ πνζψλ πνπ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί απηφο. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πηζηνιεπηηθνχ θηλδχλνπ, έηζη θαη ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, ην ΓΛΚ πξέπεη λα εμεηάδεη ηελ θαηάζηαζε ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, πξηλ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζπλαιιαγέο, ψζηε λα κελ 26 Ωο παξάγσγν πξντφλ ζεσξείηαη κηα δηκεξήο ζχκβαζε ηεο νπνίαο ε αμία εμαξηάηαη απφ ηελ αμία κηαο ππνθείκελε θηλεηήο αμίαο ή ελφο δείθηε. Η ηηκή ηνπ παξάγσγνπ πξντφληνο ζπλδέεηαη κε ηελ εμέιημε ζηελ ηηκή άιισλ, πξσηνγελψλ, πξντφλησλ. Έηζη, ηα παξάγσγα πξντφληα αλαθέξνληαη ζε κεηνρέο, δείθηεο κεηνρψλ, νκνινγίεο, ζπλάιιαγκα ή εκπνξεχκαηα. Γηα πεξηζζφηεξα βι. Π.Φ. Αγγειφπνπινο, «Δηζαγωγή ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνϊόληα», Δθδφζεηο Σηακνχιε, Αζήλα Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 36

38 αληηκεησπίζεη ζέκα αδπλακίαο θάιπςεο ησλ ζέζεσλ ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ απέλαληί ηνπ. Καη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ην ΓΛΚ δελ αληηκεησπίδεη ζνβαξφ πξφβιεκα θαζψο δελ επελδχεη ζε παξάγσγα 27, άξα δελ ηίζεηαη ζέκα ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. Σε πεξίπησζε φκσο πνπ αξγφηεξα δηαθνξνπνηεζνχλ νη επελδχζεηο ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη επεθηαζνχλ θαη ζε ηέηνηνπ είδνπο πξντφληα, ζα απαηηεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε χπαξμε ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηνλ εληνπηζκφ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε ρξεζηψλ ζηηο λέεο απηέο ηερλνινγίεο θαη ζπζηήκαηα. Τέινο ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ αηηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λνκηθφ ζχζηεκα θαη ηνπο ζεζκνχο, επίζεο δελ δεκηνπξγεί ζέκα ζην ΓΛΚ θαζψο ηα γλσζηά πηζησηηθά ηδξχκαηα κε ηα νπνία ζπλαιιάζζεηαη δελ ην εθζέηνπλ ζε θηλδχλνπο ηέηνηαο κνξθήο, εθφζνλ είλαη αμηνινγεκέλα θαη πηζηνπνηεκέλα. 27 Βι. πξνεγνχκελε ππνζεκείσζε. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 37

39 2.8.2 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΑ ΖΜΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΦΗΛ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΑΣΗΚΩΝ ΓΗΑΘΔΗΜΩΝ Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο πξναλαθεξζέληεο θηλδχλνπο θαη ην θαηά πφζν επεξεάδνπλ ηελ επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ ΓΛΚ θαη ηεο Γ49, παξάιιεια εμεηάδνληαο ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα πνπ αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη φια απηά έρνληαο ππφςε ηνπο κειινληηθνχο ζηφρνπο ζρεηηθά κε ηελ επέλδπζε ησλ δηαζεζίκσλ, κπνξνχκε ηειηθά λα ζπλζέζνπκε ην επελδπηηθφ πξνθίι ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ. Η δηαρείξηζε ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ γίλεηαη απφ ηε Γ49, έλα δεκφζην θνξέα, ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη δεκφζην ρξήκα θαη ζηνρεχεη ζε κεδεληθέο απψιεηεο θαηά ηελ δηελέξγεηα επελδχζεσλ. Έλα κέξνο ησλ δηαζεζίκσλ, φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, ηεξείηαη ζε ινγαξηαζκφ ηεο ΤηΔ, ελψ κεγάιν κέξνο ησλ δηαζεζίκσλ, ε Γ49 ηα επελδχεη αλαδεηψληαο θαιχηεξεο απνδφζεηο, πάληα κε θχξην γλψκνλα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θεθαιαίσλ. Τα δηαζέζηκα δελ επελδχνληαη κε καθξνρξφλην νξίδνληα αιιά δεζκεχνληαη ην πνιχ έσο 30 κε 35 κέξεο. Όπσο απνξξέεη απφ ηα ζηνηρεία ησλ επελδχζεσλ, νη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο δηαξθνχλ απφ κηα εβδνκάδα έσο έλα κήλα. Καη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί φπσο έρνπκε αλαθέξεη, ν ρξφλνο ηεο επέλδπζεο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ εκεξνκελία εμππεξέηεζεο θάπνηαο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκνζίνπ, βάζεη ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ πθίζηαηαη θάζε θνξά. Λφγσ ηεο δεκφζηαο θχζεο ησλ ρξεκάησλ πνπ ηεινχλ ππφ δηαρείξηζε, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη αλάγθε γηα απξφβιεπηεο δαπάλεο, ππάξρεη πάληα ε δπλαηφηεηα άκεζεο ξεπζηνπνίεζεο θάζε ζέζεο είηε κε κεδεληθφ είηε κε πνιχ κηθξφ θφζηνο. Δπίζεο ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δηαζεζίκσλ κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη έληνλα απφ κέξα ζε κέξα, άξα θαη ηα πξνο δηαρείξηζε πνζά αθνινπζνχλ ηελ ίδηα πνξεία. Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γηα λα θαιπθζνχλ πξνβιεπφκελεο, ή έθηαθηεο δαπάλεο εθδίδνληαη ρξεφγξαθα νπφηε θαη πξνθαινχληαη κεγάιεο ξνέο ρξήκαηνο. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 38

40 Άιιν έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζπλαληάηαη ε πξαθηηθή ηεο ηνπνζέηεζεο κεγάισλ πνζψλ ζε έλαλ κφλν αληηζπκβαιιφκελν, πνπ ελέρεη κεγαιχηεξν πηζησηηθφ θίλδπλν ζε ζχγθξηζε κε κηα πξαθηηθή δηαθνξνπνηεκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ ηφζν ζε επίπεδν πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ φζν θαη ζε επίπεδν ρψξαο. Φαξαθηεξηζηηθφ ζεκείν, θαηά ηε δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ απφ ηε Γ49, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα θφζηε ησλ ζπλαιιαγψλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ακειεηέα, ελψ ηα θέξδε απφ ηηο επελδχζεηο δελ ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε. Όια ηα παξαπάλσ ζεκεία ζπλζέηνπλ ηελ επελδπηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ΓΛΚ θαη ηεο Γ49. Βάζεη απηνχ, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ηφζν γηα ηηο επηινγέο πνπ έρεη θάλεη κέρξη ζηηγκήο ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο φζν θαη ηηο κειινληηθέο θηλήζεηο θαη ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη, θαζψο είλαη θαλεξφ φηη σο δεκφζηνο θνξέαο ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ρξήκαηνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, δελ κπνξεί λα δξα απνθιεηζηηθά βάζεη θξηηεξίσλ αγνξάο φπσο δχλαηαη λα θάλεη έλαο ηδηψηεο επελδπηήο, αιιά νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε θαη άιινπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε δηαρείξηζε δεκφζηνπ ρξήκαηνο. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 39

41 3. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΡΕΟΤ 3.1 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΤΣΑΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ο Ο.Γ.ΓΗ.Φ ζπληζηά Ν.Π.Γ.Γ. κε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, ην νπνίν ππάγεηαη ζηελ επνπηεία ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Αζήλα θαη έρεη σο ζθνπφ ηε κέξηκλα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γεκνζίνπ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ θαζψο θαη ηελ επίηεπμε ηεο πην απνηειεζκαηηθήο δηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο φζν αθνξά ηε ζχλζεζε θαη ηε δηάξθεηα, πάληα ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο ρψξαο θαη ηηο ζπλζήθεο ζε δηεζλέο επίπεδν. Ο Ο.Γ.ΓΗ.Φ ηδξχζεθε κε ην λ. 2628/ (Παξάξηεκα 6) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3965/ (Παξάξηεκα 7). Η αλακφξθσζε απηή ηνπ λνκηθνχ ηνπ πιαηζίνπ θαηέζηε αλαγθαία ψζηε λα κπνξεί πιένλ ν νξγαληζκφο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πεξεηαίξσ απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ιφγσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο 30, αιιά θαη γηα λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ρξένπο θαη ηεο επέλδπζεο θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ. Όπσο ζα εμεηάζνπκε παξαθάησ, ε αχμεζε απηή ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Ο.Γ.ΓΖ.Υ. επεθηάζεθε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη απηφ απνηέιεζε ζεκείν ηξηβήο κε ηε Γ49 ηνπ ΓΛΚ, ελψ αλέθπςαλ ζέκαηα θαη ζπδεηήζεηο γηα ηε ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ. Πξνηνχ επεθηαζνχκε ζην ζέκα απηφ, ζα αλαθέξνπκε κεξηθά ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηνλ Ο.Γ.ΓΖ.Υ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ. 28 Νφκνο ππ αξηζκφ 2628, «Σχζηαζε λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Φξένπο (Ο.Γ.ΓΗ.Φ.) θαη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 151 Α, 6 Ινπιίνπ Νφκνο ππ αξηζκφ 3965, «Αλακφξθσζε πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Φξένπο, Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, ζχζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 113 Α,18 Μαΐνπ Οη αιιαγέο θξίζεθαλ αλαγθαίεο θαη ιφγσ ηνπ λένπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πεξί δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επζχλεο, λ.3871/ Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 40

42 3.2 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΨΗ Σχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ λ.2628/ , ν νξγαληζκφο δηνηθείηαη απφ πεληακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην νπνίν δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη απνηειείηαη απφ: Τνλ πξφεδξν, πνπ νξίδεηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Τνλ αληηπξφεδξν, πνπ νξίδεηαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο Θεζαπξνθπιαθίνπ θαη Πξνυπνινγηζκνχ ή ν αζθψλ απηά ηα θαζήθνληα ελψ σο αλαπιεξσηήο νξίδεηαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνζίνπ Φξένπο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Έλαλ εθ ησλ Υπνδηνηθεηψλ ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο ή άιιν αλψηαην ζηέιερφο ηεο κε αλαπιεξσηή έλαλ Γηεπζπληή ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Τνλ Πξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ Δζληθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ κε αλαπιεξσηή ην Γεληθφ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ ηφηε Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Τνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Οξγαληζκνχ κε αλαπιεξσηή ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Οξγαληζκνχ. Σρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηνπ Οξγαληζκνχ, απηή ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3965/ φπνπ νξίδεηαη φηη ζηνλ Οξγαληζκφ ιεηηνπξγνχλ δχν Γηεπζχλζεηο θαη έλα απηνηειέο Τκήκα: Γηεχζπλζε Γαλεηζκνχ θαη Γηαρείξηζεο ε νπνία θπξίσο πξαγκαηεχεηαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ δαλεηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηε δηελέξγεηα πξάμεσλ δαλεηζκνχ θαη επαλαγνξάο ηνπ ππάξρνληνο ρξένπο. Σηε Γηεχζπλζε απηή ππάγνληαη δχν επηκέξνπο ηκήκαηα: o Τκήκα Γαλεηζκνχ θαη Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ o Τκήκα Γηαρείξηζεο Φαξηνθπιαθίνπ Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 41

43 Γηεχζπλζε Αλάιπζεο Υαξηνθπιαθίνπ θαη Αγνξψλ ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ αλάιπζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Οξγαληζκφο θαζψο θαη κε ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχλζεζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο ραξηνθπιαθίνπ. Σηελ Γηεχζπλζε απηή επίζεο ππάγνληαη δχν επηκέξνπο ηκήκαηα: o Τκήκα Αλάιπζεο Κηλδχλσλ o Τκήκα Αλάιπζεο αγνξψλ θαη Σρέζεσλ κε ηνπο επελδπηέο Απηνηειέο Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη Πιεξνθνξηθήο, φπνπ πξαγκαηεχεηαη δηνηθεηηθά ζέκαηα, ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο, ζέκαηα δηαρείξηζεο πφξσλ ηνπ Οξγαληζκνχ, θαζψο αλαιακβάλεη θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Ο.Γ.ΓΗ.Φ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 42

44 3.3 ΚΟΠΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΡΕΟΤ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ Ο ζθνπφο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Ο.Γ.ΓΗ.Φ. θαζνξίδνληαη απφ ην λ.3965/ , ν νπνίνο ηξνπνπνηεί ηνλ αξρηθφ λφκν κε ηνλ νπνίν ζπζηάζεθε ν Οξγαληζκφο, δειαδή ην λ. 2628/ Σχκθσλα κε ην πξναλαθεξζέλ λνκηθφ πιαίζην ινηπφλ, ν Ο.Γ.ΓΗ.Φ. έρεηο σο ζθνπφ ηε κέξηκλα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γεκνζίνπ, ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ θαη ηελ επίηεπμε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο δηάξζξσζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηεο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο ζην εζσηεξηθφ ηεο, φζν θαη ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Γηα λα επηηχρεη ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ, ν Ο.Γ.ΓΗ.Φ., πάληα θαηά ηνλ λ.3965/ , θαζίζηαηαη ππεχζπλνο γηα ηα εμήο: Καηαξηίδεη ην δαλεηαθφ πξφγξακκα ηνπ Γεκνζίνπ. Γειαδή ζπληάζζεη ην Πξφγξακκα Γαλεηζκνχ θαη Γηαρείξηζεο Φξένπο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζε εηήζηα βάζε αθνχ ιάβεη ππφςε ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ Γεκνζίνπ βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΓΛΚ. 31 Τινπνηεί ην δαλεηαθφ απηφ πξφγξακκα. Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, πξνβαίλεη ζε έξεπλα αγνξψλ εζσηεξηθνχ εμσηεξηθνχ, αμηνινγεί πξνηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ δαλεηζκφ θαη ηελ δηαρείξηζε ρξένπο θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαηήξεζε επαξθψλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ. Ωο εληνινδφρνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ: o Αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γαλεηζκνχ θαη Γηαρείξηζεο Φξένπο. Σηελ νπζία δηαρεηξίδεηαη ην ραξηνθπιάθην ηνπ ρξένπο. Γειαδή ζπλάπηεη δάλεηα, εθδίδεη 31 Τν Πξφγξακκα Γαλεηζκνχ θαη Γηαρείξηζεο Φξένπο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα εγθξηζεί απφ ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ γηα λα ηεζεί ζε ηζρχ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 43

45 ηίηινπο κέζσ δεκνπξαζηψλ θαη αλαδνρψλ θαη κέζσ άιισλ ηξφπσλ πνπ θξίλνληαη πξφζθνξνη ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ θαη ηεο εμαζθάιηζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ν Ο.Γ.ΓΗ.Φ. πξνβαίλεη ζε παξνπζηάζεηο πιηθνχ πξνο ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο, επελδπηέο θαη νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζρεηηθνχ κε ην δεκφζην ρξένο θαη ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο ηεο ρψξαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο ΤηΔ. o Σπλάπηεη αιιά θαη παξαθνινπζεί δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο παξαγψγσλ θαη ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Φξένπο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. o Παξαθνινπζεί θαη ζηεξίδεη ηε δεπηεξνγελή αγνξά νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ αγνξάδνληαο θαη πνπιψληαο νκφινγα εληφο ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ, ζπλάπηεη πξάμεηο πψιεζεο νκνιφγσλ κε ζπκθσλία επαλαγνξάο (repos) θαζψο θαη ην αληίζηξνθν (reverse repos). o Δθηειεί πξάμεηο δηαρείξηζεο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ δηαηεξνπκέλσλ ησλ ππφινηπσλ ζπλαθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γ49 ηνπ ΓΛΚ 32. Σπληάζζεη εθζέζεηο πξνο ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ην πψο εμειίζζεηαη ην δεκφζην ρξένο θαη ππνβάιιεη πξνηάζεηο γηα λα δηακνξθσζεί ε πνιηηηθή δηάξζξσζεο θαη δηαρείξηζήο ηνπ. 32 Απηφ είλαη θαη ην ζεκείν πνπ ζα αλαιπζεί ζε επφκελν θεθάιαην, θαζψο φπσο ζα δνχκε νη ζρεηηθέο κε ηελ δηαρείξηζε ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ αξκνδηφηεηεο ζηελ πξάμε παξακέλνπλ αθφκα ζηε Γ49, ελψ ζα παξνπζηαζηνχλ θαη επηρεηξήκαηα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε γηα ηε κε χπαξμε αλαγθαηφηεηαο κεηαθνξάο απηψλ ησλ αξκνδηνηήησλ ζηνλ Ο.Γ.ΓΗ.Φ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 44

46 Σπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Απνινγηζηηθή Έθζεζε, ζην πξψην ηξίκελν θάζε έηνπο, ηελ νπνία κεηέπεηηα ν Υπνπξγφο, θαηαζέηεη ζηε Βνπιή γηα ελεκέξσζε. Μεηά απφ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ν Ο.Γ.ΓΗ.Φ. κπνξεί λα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε ζχλαςε δαλείσλ άιισλ δεκφζησλ θνξέσλ, λα ζπληνλίδεη ην ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο θαη λα αμηνινγεί ηηο ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ δαλεηζκνχ πάλσ ζην δεκφζην ρξένο. Μπνξεί ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο λα δξα θαη ζαλ εληνινδφρνο ησλ παξαπάλσ θνξέσλ θαη λα δηαπξαγκαηεχεηαη ηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ινγαξηαζκφ ησλ θνξέσλ απηψλ, ππνβάιινληαο νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο ζχλαςεο δαλείνπ. Όκνηα πξάηηεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, γλσκνδνηψληαο γηα ηνλ βέιηηζην ηξφπν δαλεηζκνχ θαη έπεηηα δξψληαο σο εληνινδφρνο, δηαπξαγκαηεπφκελνο ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ θαηαιήγεη πάιη ζηελ ππνβνιή νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο ζην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ηειηθά έρεη επηιεγεί. Δμεηάδνληαο ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Ο.Γ.ΓΗ.Φ., παξαηεξνχκε φηη είλαη αξθεηά κεγάιν θαζψο ν Οξγαληζκφο εκπιέθεηαη ζε κηα πιεηάδα δηαδηθαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξένπο θαη ησλ δηαζεζίκσλ. Ο δεχηεξνο απηφο άμνλαο, ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ, ν νπνίνο θπξίσο απνδφζεθε ζηνλ Ο.Γ.ΓΗ.Φ. κε ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην (λ.3965/ ) θαη ην γεγνλφο φηη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ επεθηάζεθαλ ζε πνιχ κεγάιν θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο, ζε βαζκφ πνπ λα ζίγεη ζνβαξφηαηεο αξκνδηφηεηεο πνπ θαηείρε κέρξη πξφηηλνο ε Γ49 ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ, εγείξνπλ αληηδξάζεηο θαη ακθηζβεηήζεηο γηα ηε ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ. Τν επφκελν θεθάιαην εζηηάδεη ζε αθξηβψο απηφ ην ζέκα, παξνπζηάδνληαο ηελ θαηάζηαζε πνπ πθίζηαηαη ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 45

47 3.4 ΕΠΕΚΣΑΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΨΝ Ο.Δ.ΔΗ.Φ. & ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΠΟΤ ΑΠΟΠΑΣΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Με ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην, λ. 3965/ , γηα ηελ «Αλακόξθωζε ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείωλ, Οξγαληζκνύ Γηαρείξηζεο δεκνζίνπ Φξένπο, Γεκνζίωλ επηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ, Σύζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Πεξηνπζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», επηρεηξείηαη λα δνζνχλ ηα ερέγγπα ζηνλ Ο.Γ.ΓΗ.Φ, ψζηε λα αληεπεμέιζεη ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο. Γίλεηαη δειαδή κηα πξνζπάζεηα ψζηε κεηαμχ άιισλ, λα απνθηήζεη ηα θαηάιιεια ζεζκηθά εξγαιεία ψζηε λα ππάξμεη ζεηηθφ απνηέιεζκα γηα ην ζχλνιν ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Ο Ο.Γ.ΓΗ.Φ, θαηά ηελ 12εηή ιεηηνπξγία ηνπ, απφ ην 1998 θαη κεηά, αληηκεηψπηζε αξθεηά ιεηηνπξγηθά θαη δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα πνπ θαηά ηελ επηθξαηνχζα άπνςε νθείινληαλ ζε παξαιείςεηο θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπ λφκνπ (λ. 2628/ ). Τα πξνβιήκαηα απηά επηδεηλψλνληαλ θαη γηλφηαλ φιν θαη πην εκθαλή ιφγσ ησλ ζπλερψλ εμειίμεσλ πνπ ειάκβαλαλ ρψξα ηφζν εγρψξηα φζν θαη ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηψλ ησλ ζπλζεθψλ απνηειεί ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΟΝΔ θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε. Σηελ πξνζπάζεηα απηή ινηπφλ κε ην λ. 3965/2011, δίδνληαη δχν θχξηεο θαηεπζχλζεηο. Απ ηε κηα ελεξγνπνηνχληαη θαη επεθηείλνληαη πθηζηάκελεο αξκνδηφηεηεο θαη απ ηελ άιιε ν Οξγαληζκφο απνθηά λέεο αξκνδηφηεηεο, ελψ γίλεηαη θαη πξνζπάζεηα αλαδηνξγάλσζεο ηνπ νξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 46

48 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΣΑΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΨΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΨΝ Σηελ πξψηε θαηεγνξία, ηεο ελεξγνπνίεζεο θαη επέθηαζεο ησλ πθηζηάκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, αλήθνπλ δηάθνξεο αξκνδηφηεηεο, νη θπξηφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ παξαηίζεληαη παξαθάησ: Οη ζρέζεηο κε ηνπο επελδπηέο θαη ε βειηίσζε απηψλ (Investors Relations) κέζσ, γηα παξάδεηγκα, ηεο παξαγσγήο θαη δεκνζίεπζεο αλαιχζεσλ γηα ηελ αγνξά νκνιφγσλ θαη ην δεκφζην ρξένο. 33 Η αλάιπζε θηλδχλσλ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ρξένπο θαη νη παξάκεηξνη ειέγρνπ απηνχ 34 ζα πξέπεη λα εκπινπηηζηνχλ κε ζελάξηα εμέιημεο ησλ παξακέηξσλ ηεο αγνξάο, φπσο ηα επηηφθηα θαη νη ηηκέο, θαζψο θαη κε δνθηκέο αληνρήο. Η αλάιπζε θηλδχλνπ αληηζπκβαιινκέλσλ ηξαπεδψλ κε ην Γεκφζην ζε εληαία βάζε. Η αλάιπζε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο ζπλαιιαγέο ζε παξάγσγα, θαηαζέζεηο θαη φιεο γεληθά ηηο πξάμεηο πνπ ζπλάπηεη ην Γεκφζην θαη ην εθάζηνηε πηζησηηθφ ίδξπκα. Δπίζεο ζεζπίδνληαη λέα ελνπνηεκέλα φξηα ζηνπο αληηζπκβαιινκέλνπο. Δπζχλε κείσζεο ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ κέζσ ηεο ζαθέζηεξεο πεξηγξαθήο θαη θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ ζε επηκέξνπο νξγαληθέο κνλάδεο. 33 Να ζεκεησζεί φηη, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ.3965/2011, ππάξρνπλ ζρέδηα γηα ζχζηαζε Γξαθείνπ Δπελδπηψλ ζην νπνίν ζα ζπκκεηέρεη ν Ο.Γ.ΓΗ.Φ. σο θχξην κέινο. 34 Σηνπο παξακέηξνπο ειέγρνπ ηνπ θηλδχλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ε αλαινγία θπκαηλφκελνπ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξθεηα, θαη ην πνζνζηφ αλαρξεκαηνδφηεζεο θαη αλαηηκνιφγεζεο ρξένπο ζε βάζνο ρξφλνπ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 47

49 3.4.2 ΝΕΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΡΕΟΤ Σρεηηθά κε ηηο λέεο αξκνδηφηεηεο πνπ δφζεθαλ ζηνλ Ο.Γ.ΓΗ.Φ., ρξεζηκνπνηήζεθε σο γλψκνλαο ε ζπγθέληξσζε φισλ απηψλ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχλαςε πξάμεσλ δαλεηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ρξένπο, νη νπνίεο θαη ζπλνςίδνληαη ζηνλ φξν front office ππφ ηελ έλλνηα φηη ζπλδηαιέγνληαη απεπζείαο κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ ζχλαςε ησλ ζπκθσληψλ απηψλ. Απφ ηελ άιιε, νη αξκνδηφηεηεο έθδνζεο εληνιψλ πιεξσκψλ, ινγηζηηθήο απεηθφληζεο θαη παξνρήο ζηνηρείσλ, πνπ αληίζηνηρα αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηνλ φξν back office, ζα παξακείλνπλ ζην ΓΛΚ. 35 Οη λέεο απηέο αξκνδηφηεηεο πνπ δφζεθαλ ζηνλ Ο.Γ.ΓΗ.Φ. ζρεηίδνληαη: Με ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ πνπ κέρξη ζήκεξα αλήθεη σο αξκνδηφηεηα ζηε Γ49. Σχκθσλα κε ην λέν λνκηθφ πιαίζην ζηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο ζα πεξηιακβάλνληαη πιένλ θαη νη αληίζηνηρνη Οξγαληζκνί Γηαρείξηζεο Φξένπο ησλ θξαηψλ ηεο επξσδψλεο. Η πξφηαζε απηή βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ηεο ελνπνίεζεο ιεηηνπξγηψλ front office θαζψο θαη ηεο δπλαηφηεηαο εληαίαο κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ. Θα πεξηέιζνπλ ζηνλ Ο.Γ.ΓΗ.Φ φιεο νη δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ ρξένπο, αθφκα θαη απηψλ πνπ είραλ ζπλαθζεί απφ άιινπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ. Η ζπγθέληξσζε απηή ζα εμαζθαιίζεη κηα θαιχηεξε ζπλνιηθή εηθφλα γηα ην ρξένο θαζψο θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε. Θα δνζεί ζηνλ Οξγαληζκφ ε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζηελ δεπηεξνγελή αγνξά νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ. Γειαδή ν Οξγαληζκφο ζα πξνβαίλεη ζε αγνξέο θαη πσιήζεηο νκνιφγσλ εληφο νξίσλ πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί θαζψο θαη ζε πσιήζεηο νκνιφγσλ κε ζπκθσλία επαλαγνξάο (repos) θαη αγνξέο νκνιφγσλ κε ζπκθσλία επαλαπψιεζεο (reverse repos). 35 Απηφο ν δηαρσξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην ζέκα, απηφ ηεο δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ, είλαη πνπ εγείξεη αληηδξάζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΓΛΚ, ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί, φπσο ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη άιια πνπ ζα αλαιπζνχλ ζε επφκελν θεθάιαην. Γη απηφ θαη ε ελνπνίεζε ησλ ηκεκάησλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαρείξηζε θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ αιιά θαη ηε δηαρείξηζε ρξένπο, απνηειεί κηα εθ ησλ πξνηάζεσλ ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, φπσο ζα δνχκε, ζην πιαίζην ηεο αχμεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο θαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 48

50 3.4.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΝΕΚΤΧΑΝ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΑΦΨΡΙΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΨΝ ΜΕΣΑΞΤ Ο.Δ.ΔΗ.Φ ΚΑΙ Δ49 & ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΣΙ ΦΕΣΙΚΕ ΜΕ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ Μεηά ην λ.3965/2011, δεκηνπξγήζεθαλ ακθηζβεηνχκελα πεδία αξκνδηφηεηαο ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ ήηαλ πιένλ ζαθέο πνηεο αξκνδηφηεηεο πεξί ηεο δηαρείξηζεο θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ άλεθαλ ζηνλ Ο.Γ.ΓΗ.Φ. θαη πνηεο ζηελ Γ49 ηνπ ΓΛΚ. Γη απηφ θαη ε Γ49 κε έγγξαθφ ηεο ζηηο 30/5/2011 θαη ζέκα: «Έθδνζε Υπνπξγηθήο Απφθαζεο ηνπ άξζξνπ 12.παξ.2 ηνπ λ.3965/2011» ην νπνίν απέζηεηιε ζηε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ ζεκεηψλεη ηηο θπξηφηεξεο αιιαγέο θαη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε Κ.Υ.Α. κε ζθνπφ λα είλαη μεθάζαξνο ν δηαρσξηζκφο αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ δχν θνξέσλ θαη νη νπνίεο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ, θαη δελ εκπιέθνπλ ηηο ινηπέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Ο.Γ.ΓΗ.Φ. Σχκθσλα ινηπφλ κε ην παξαπάλσ έγγξαθν, ε Κ.Υ.Α. πνπ ζα πξνσζεζεί, σο πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ δηαρείξηζεο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, εμνπζηνδνηεί ηνλ Ο.Γ.ΓΗ.Φ. κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: Καηαξηίδεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο εηήζηαο δηαρείξηζεο ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ εγθξίλνληαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Αμηνπνηεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηα δηαζέζηκα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζε επξψ θαη ζπλάιιαγκα (κέζα ζην πιαίζην ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ θαζνξίδεη ζε εκεξήζηα βάζε ην ππφινηπν δηαζεζίκσλ πξνο ηνπνζέηεζε ην Α Τκήκα ηεο Γ49) κε φπνην ηξφπν θξίλεη απνδνηηθφηεξν θαη πξνζθνξφηεξν πξνο ην ζθνπφ ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ νθέινπο θαη ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο. Δθηειεί ηεο πξάμεηο δηαρείξηζεο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (εξγαζίεο front office) κε θαηάιιεια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ηδίσο θαηαζέζεηο, ζπκθσλίεο επαλαγνξάο (repos, reverse repos) θιπ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 49

51 Καηφπηλ ζπκθσλίαο, πξνβαίλεη ζε πξνζεζκηαθή θαηάζεζε (δέζκεπζε) ζηελ ΤηΔ, κέξνπο ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Μεξηκλά γηα ηελ εμεχξεζε πηζησηηθψλ εζφδσλ πξνο θάιπςε ηνπ εκεξεζίνπ αλνίγκαηνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ κε πξνζθπγή αθφκα θαη ζε δαλεηζκφ κηαο εκέξαο. Μεξηκλά γηα ηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηηο δηεζλείο θαη εγρψξηεο θεθαιαηαγνξέο θαη ρξεκαηαγνξέο. Σην πιαίζην απηφ θαζνξίδεη ζε εηήζηα βάζε ηα ζπλνιηθά φξηα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ. Τα φξηα απηά επαιεζεχνληαη ηνπιάρηζηνλ αλά ηξίκελν ή θαη ζε ζπληνκφηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα αλ ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Η δηελέξγεηα ησλ πξάμεσλ δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ θαη εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ νξίσλ γίλεηαη κε έγθξηζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο πξφηαζεο ηνπ Ο.Γ.ΓΗ.Φ. Ο νξγαληζκφο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ κπνξεί λα νξγαλψζεη Αίζνπζα Σπλαιιαγψλ (Dealing Room) ζηελ νπνία εθηεινχληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ ζπζηεκάησλ δηαπξαγκάηεπζεο (Dealing Systems). Σην πιαίζην απηφ ν Ο.Γ.ΓΗ.Φ. είλαη δπλαηφ λα πξνβαίλεη ζε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο: o Με έγγξαθν πνπ απνζηέιιεηαη πξνο ηηο Τξάπεδεο θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. o Με αλαθνίλσζε ζηνλ Τχπν. o Με αλαθνίλσζε κέζσ ειεθηξνληθήο ζειίδαο ινγηζκηθψλ παθέησλ πιεξνθφξεζεο, REUTERS θιπ. o Με νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν ηξφπν θαη κέζν. Παξαθνινπζεί ηελ εγρψξηα θαη δηεζλή δηαηξαπεδηθή αγνξά πξνο ηελ εμεχξεζε επελδπηηθψλ επθαηξηψλ. Καηαξηίδεη ζπκβάζεηο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ Τξαπεδψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 50

52 ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, φπνπ απηφ θξίλεηαη ή νξίδεηαη απαξαίηεην απφ ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην. Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη λνκηζκαηηθψλ κεγεζψλ. Σπλεξγάδεηαη κε Γηεζλείο Φξεκαηνδνηηθνχο Οξγαληζκνχο ή θαη Οξγαληζκνχο Γηαρείξηζεο άιισλ ρσξψλ. Έρεη ηε ζπλνιηθή επνπηεία επί ηεο δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη εηζεγείηαη ζρεηηθψο ζηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Παξέρεη εκεξήζηα έγγξαθε ελεκέξσζε πξνο ην ΓΛΚ θαη ηελ ΤηΔ κεξηκλψληαο γηα ηελ απνζηνιή ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ. Ο Ο.Γ.ΓΗ.Φ. ελεκεξψλεη θαζεκεξηλά εγγξάθσο θαη εγθαίξσο (ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 13:00) ηελ Γ49 γηα ηηο πξάμεηο δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ, κε ζθνπφ απηή λα πξνβαίλεη ζηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ (εξγαζίεο Back Office, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα Kondor), ηεο απνζηνιήο ησλ ζρεηηθψλ κελπκάησλ SWIFT πξνο ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ζηηο αληηζπκβαιιφκελεο ηξάπεδεο. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, ιφγσ ηεο παξαπάλσ αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο, θαζίζηαηαη ζαθέο πνηεο αξκνδηφηεηεο απνδίδνληαη πιένλ ζε θάζε ππεξεζία δηεπθνιχλνληαο θαη απηφλ ηνλ ηξφπν ην έξγν ηεο θάζε κηαο. Απηφ πνπ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φκσο είλαη φηη ε ππνπξγηθή απφθαζε πνπ ζα ζέζεη ζε εθαξκνγή ην λ.3965/2011 δελ έρεη εθδνζεί αθφκε, κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη πινπνηεζεί ε κεηαθνξά ησλ παξαπάλσ αξκνδηνηήησλ ζηνλ Ο.Γ.ΓΖ.Υ. Απηφ κεηαθξάδεηαη ζην φηη νη ζρεηηθέο κε ηελ δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ αξκνδηφηεηεο αζθνχληαη αθφκα θαλνληθά απφ ηελ Γ49 ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ε φιε θαηάζηαζε γηα ηελ ελ δπλάκεη κεηαθνξά ηίζεηαη ελ αλακνλή. Πέξα απφ ηελ ηζρχ ή φρη φκσο ησλ παξαπάλσ κεηαβνιψλ, αμίδεη λα αλαθέξνπκε, φηη ην ζέκα ηεο απφζπαζεο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηφζα ρξφληα θαηείρε Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 51

53 ε Γ49 εγείξεη εξσηεκαηηθά, θαζψο απηή ε επεξρφκελε κεηαβνιή δελ έρεη πεξάζεη απαξαηήξεηε αιιά έρεη ζρνιηαζζεί, θάλνληαο αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζε επφκελε ελφηεηα. Η θξηηηθή απηή απνηειεί ρξήζηκν ζηνηρείν, γηα ηελ πεξεηαίξσ θξηηηθή ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο επέλδπζεο θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ επίθεηηαη λα γίλνπλ θαη ην θαηά πφζν απηέο απαηηνχληαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ή φρη, παξνπζηάδνληαο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο βειηίσζεο φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 52

54 3.5 ΗΜΕΙΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΙΡΕΗ ΣΨΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΨΝ Δ49 ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΑΓΨΓΗ ΣΟΤ ΣΟΝ Ο.Δ.ΔΗ.Φ. Σχκθσλα κε ζηνηρεία θαη απφςεηο πνπ αθνξνχλ ηε κέρξη ηψξα επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ ππφ ηε Γ49, αιιά θαη απφςεηο πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ εθθξαζηεί, κπνξεί λα εθθξαζηεί ε άπνςε φηη ε εηζαγσγή ελφο ηέηνηνπ λνκνζρεδίνπ ηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν θαη έρνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή, εγείξεη ζνβαξά ζέκαηα, ηφζν ζρεηηθά κε ην αλ επηδηψθεηαη πξαγκαηηθή θαη επί ηεο νπζίαο αλακφξθσζε ηνπ Ο.Γ.ΓΗ.Φ., φζν θαη γηα ην εχξνο αθαίξεζεο αξκνδηνηήησλ απφ ηηο Γ49 θαη Γ23 ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ. 36 Καη αξρήλ κπνξεί λα δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ν λ.3965/2011 γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ Ο.Γ.ΓΗ.Φ. είλαη άθαηξνο. Σήκεξα δηαλχνπκε κηα πεξίνδν φπνπ ν Οξγαληζκφο ππνιεηηνπξγεί. Δμαηηίαο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο καο απφ ην κεραληζκφ ζηήξημεο, ε εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη πεξηνξηζηεί κφλν ζηελ έθδνζε εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη ζε θάπνηεο επαλαγνξέο νκνιφγσλ κηθξήο έθηαζεο. Δπηπιένλ, ε Διιάδα δελ ζπκκεηέρεη επί ηνπ παξφληνο ζηηο αγνξέο, ελψ ζε εμέιημε βξίζθνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά επξσνκνιφγσλ θαη ζην επξσπατθφ δεκνζηνλνκηθφ ζθεληθφ. Γηα φινπο ηνπ παξαπάλσ ιφγνπο, ππνζηεξίδεηαη, φηη ην λνκνζρέδην ηειηθά πεξηζζφηεξν επηδηψθεη λα εληζρχζεη ηε δηνηθεηηθή ζχλζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ, παξά λα απνηειέζεη ζνβαξή πξφηαζε ελίζρπζεο θαη βειηίσζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθδνηηθή δηαρεηξηζηηθή πνιηηηθή ηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο. Μηα ηέηνηα ζπδήηεζε, ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο ζθεπηφκελνο ηα παξαπάλσ, φηη ζα έπξεπε λα μεθηλήζεη ην λσξίηεξν ζηηο αξρέο ηνπ 2012 κεηά ηελ παγίσζε θαη επαλεθηίκεζε ησλ λέσλ ζπλζεθψλ. Δπηπιένλ, ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην ηείλεη ζηε δεκηνπξγία κηαο απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ο.Γ.ΓΖ.Υ. φζν αθνξά ηηο ππεξεζίεο front office. Απηφ, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν Γεκνζίνπ δελ απνηειεί ζσζηή πξαθηηθή, δηφηη δελ κπνξεί ν 36 Τα ζέκαηα ζηα νπνία ζα εζηηάζνπκε ζηελ αλάιπζή καο ζα αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ηελ Γ49, ζε κηα πξνζπάζεηα λα κείλνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ Θέκαηνο ησλ Κξαηηθψλ Γηαζεζίκσλ θαη ζηνλ δηαρσξηζκφ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηνπ Ο.Γ.ΓΗ.Φ. θαη ηεο Γ49, ρσξίο λα κπαίλνπκε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ άιιεο Γηεπζχλζεηο. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 53

55 Οξγαληζκφο λα δηελεξγεί κφλν ηηο ζπλαιιαγέο (deals) θαη απηά κφλν κε ηακεηαθά θξηηήξηα ή θξηηήξηα αγνξάο γηαηί θαη απηφλ ηνλ ηξφπν δξα κνλνδηάζηαηα αθνχ θνηηάδεη κφλν ην ηακεηαθφ θνκκάηη ρσξίο λα έρεη νινθιεξσκέλε αληίιεςε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ επηπηψζεσλ. Σχκθσλα κε ηε Γ49, έρνπλ ππάξμεη αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζην παξειζφλ φπνπ πξάμεηο ηνπ Ο.Γ.ΓΗ.Φ. απφιπηα δηθαηνινγεκέλεο κε θξηηήξηα αγνξάο, πξνζέθξνπζαλ ζε λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ή απνξξίθηεθαλ δεκνζηνλνκηθά απφ ηε Eurostat σο αζχκβαηεο. Η απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπ Ο.Γ.ΓΗ.Φ. ζε επίπεδν front office δελ κπνξεί λα πθίζηαηαη θαη γηα εληειψο πξαθηηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο φπσο: Η δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ ζε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα γίλεηαη αξγά ην κεζεκέξη. Άξα ην ινγηζηηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο (back office) πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη κε κεγάιε ηαρχηεηα πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ ζηα ηδξχκαηα απηά. Γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη ε φια δηαδηθαζία λα γίλεηαη κέζσ ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο γίλεηαη ζήκεξα, γηαηί ζε άιιε πεξίπησζε πνπ νη δηαδηθαζίεο ζα ηεινχληαη κέζσ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ, ε ζπλελλφεζε θαη ν ζπληνληζκφο ζα επηθέξεη θαζπζηεξήζεηο ζηελ φιε δηαδηθαζία. Τα πνζά ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο κπνξεί λα κεηαβάιινληαη ζπλερψο θαη ζεκαληηθά, ζαλ απνηέιεζκα ησλ θαζεκεξηλψλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ, νπφηε απαηηνχληαη γξήγνξνη ρεηξηζκνί θαζψο θαη real time εηθφλα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ, ηελ νπνία δελ κπνξεί λα δηαζέηεη ν Ο.Γ.ΓΗ.Φ. ελψ αληηζέησο ε Γ49, ιφγσ ηνπ ηκήκαηνο Α Φξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, έρεη άκεζε θαη ιεπηνκεξέζηαηε πξφζβαζε ζε απηά ηα ζηνηρεία. Δπίζεο νη παξνπζηάζεηο ζηνηρείσλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο ηεο ρψξαο ζε δηάθνξνπο νξγαληζκνχο απφ ηνλ Ο.Γ.ΓΗ.Φ., ν νπνίνο δελ έρεη άκεζε αληίιεςε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη καθξννηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ζπζρεηηζκψλ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ παξακέηξσλ ζε ζχγθξηζε κε ηε Γ49 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 54

56 φπνπ σο Γηεχζπλζε ηνπ ΓΛΚ, πξνθαλψο έρεη θαιχηεξε πιεξνθφξεζε εθ ησλ έζσ θαη νινθιεξσκέλε άπνςε επί ησλ ζεκάησλ απηψλ, πηζαλψο λα νδεγήζεη ζε ζθάικαηα θαηαλφεζεο ιφγσ ειιηπνχο ζηήξημεο θαη ηεθκεξίσζεο. Άιιν έλα ζέκα ζην νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί θξηηηθή, είλαη ηα ρακειά πξφηππα σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, ινγνδνζίαο, θαζνξηζκνχ επζπλψλ θαη δηαθάλεηαο, ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ηνλ Ο.Γ.ΓΗ.Φ. Μειεηψληαο ην λέν λνκνζρέδην, παξαηεξνχκε φηη δελ βειηηψλεη ηελ θαηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, ε απνινγηζηηθή έθζεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζην πξψην ηξίκελν ηνπ επφκελνπ έηνπο ζηε Βνπιή κέζσ ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία απεπζχλεηαη θαηά θαλφλα ζε κε ζε κε εηδηθνχο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ρψξν, δελ εμεηδηθεχεη επζχλεο ή δελ απαηηεί ηε ινγνδνζία ζε πεξηπηψζεηο ζε πεξηπηψζεηο ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ απφ ηνπο αξρηθά εγθεθξηκέλνπο δηαρεηξηζηηθνχο ζηφρνπο, αθήλνληαο πηζαλά εθηεζεηκέλν ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζηνλ Κνηλνβνπιεπηηθφ Έιεγρν. Να ζεκεησζεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, φπνπ έρεη πηνζεηεζεί ν ζεζκφο ηνπ Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο, είλαη πνιχ απζηεξφ θαη πξνβιέπεη απεπζείαο ινγνδνζία ηνπ επηθεθαιήο ηνπ Οξγαληζκνχ ζηε Βνπιή θαζψο θαη αζηηθέο, πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο επζχλεο. Άιιν έλα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ ηίζεηαη ζην λ. 3965/2011, αθνξά ηελ εληαία κέηξεζε θηλδχλνπ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ βάζεη κεζφδσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε αμηφπηζηα ζηνηρεία, φπσο ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα απηψλ. Η απάληεζε ηεο Γ49 ζην ζέκα απηφ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ ηξέρνπζα ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο είλαη φηη δελ ππάξρεη πξφβιεκα επηθηλδπλφηεηαο θαζψο έρεη ζεζπηζηεί απζηεξφ πηζησηηθφ πιαίζην, ζέηνληαο ηφζν αηνκηθά πηζησηηθά φξηα ζηηο αληηζπκβαιιφκελεο ηξάπεδεο, πνπ έρνπλ θαη ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηελ επέλδπζε ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ, φζν θαη ζπλνιηθά φξηα ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηαζεζίκσλ. Δπίζεο ηα δηακνξθνχκελα φξηα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο αιιά θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ εθάζηνηε ρξεκαηνδνηηθνχ νξγαληζκνχ, εληζρχνληαο θαη απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αμηνπηζηία ηνπο, ελψ ζε απηφ ην πιαίζην ζεκαληηθφ ξφιν έρεη θαη ε «Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Γηαζεζίκσλ» (Βι. ζει 27, Κεθάιαην 2.7.2). Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 55

57 Τέινο, ε θαηαλφεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηεο θαηάξγεζεο ελφο απφιπηα επηηπρεκέλνπ θαη δνθηκαζκέλνπ θάησ απφ δχζθνιεο ζπλζήθεο, κεραληζκνχ δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ, γίλεηαη δχζθνια αληηιεπηή. Ο κεραληζκφο απηφο είλαη νξγαλσκέλνο θάζεηα παξέρνληαο ππεξεζίεο front office θαη back office κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη εμαζθαιίδεη: Άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηηο αγνξάο κε ηα πιένλ ζχγρξνλα ζπζηήκαηα, έρνληαο άξηζηε θήκε απέλαληη ζηνπο αληηζπκβαιινκέλνπο. Τελ ζε θαζεκεξηλή βάζε παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηηο ρξεκαηαγνξέο. Τελ επειημία θαη ηε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ δξάζεο ηεο δηαρείξηζεο θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ. Τε ζέζπηζε αδηάβιεησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηα πηζησηηθά φξηα ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γεληθφηεξα. Τε δηελέξγεηα πξάμεσλ δηαρείξηζεο ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ κε πιήξε δηαθάλεηα, αζθάιεηα θαη ακεζφηεηα. Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, κπνξεί λα δηαηππσζεί ν ηζρπξηζκφο φηη ην λέν λνκνζρέδην δελ ζπληειεί ζηελ νπζηαζηηθή αλακφξθσζε ηνπ Ο.Γ.ΓΗ.Φ. θαη απηφ αληηηίζεηαη ηφζν ζηελ πξνηεηλφκελε γεληθή αλακφξθσζε ηνπ, φζν θαη ζηα εηδηθά ζέκαηα πνπ απηή ε αλακφξθσζε ζπλεπάγεηαη. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 56

58 4. Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΡΕΟΤ ΣΗ ΦΨΡΑ ΜΑ Η έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ε έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο απνηεινχλ κελ δχν δηαθξηηέο ελ κέξεη έλλνηεο, πνπ φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζρεηίδνληαη ζηελά θαη ηειηθά ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε αιιειεμάξηεζε. Σχκθσλα κε ηνλ Ο.Γ.ΓΗ.Φ, ν νπνίνο απνηειεί πιένλ ηνλ αξκφδην θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξένπο, ε πνιηηηθή δαλεηζκνχ έρεη σο ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γεκνζίνπ, κε ην ειάρηζην θφζηνο, έρνληαο ππφςε βέβαηα ηελ επελδπηηθή δήηεζε θαη ζηνρεχνληαο ζηε δηακφξθσζε κηαο αγνξάο ειιεληθψλ νκνιφγσλ πνπ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή ξεπζηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Η ζρέζε κεηαμχ ρξένπο θαη θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ, εληνπίδεηαη φρη ηφζν ζηελ επελδπηηθή ιεηηνπξγία ησλ δηαζεζίκσλ απηψλ, φζν ζηελ ηακεηαθή ιεηηνπξγία ηνπο, δειαδή ζηελ αλάγθε εμππεξέηεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα, πνπ φπσο έρνπκε αλαθέξεη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, ζπληάζζεηαη απφ ην ηκήκα Φξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Γ49 ηνπ ΓΛΚ. Σηελ νπζία δειαδή, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη δελ ζρεηίδνληαη πξαθηηθά ηφζν νη έλλνηεο δηαρείξηζε ρξένπο θαη επέλδπζε θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ, φζν νη έλλνηεο δηαρείξηζεο ρξένπο θαη δηαρείξηζε θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γεκνζίνπ: ρξεηάδνληαη ρξήκαηα γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο απηέο, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ δαλεηζκφ. Η αλάγθε απηή ηεο απνπιεξσκήο, θαζνξίδεη ηφζν ηα πνζά, ην είδνο αιιά θαη ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζα επηηεπρζεί ν δαλεηζκφο, επεξεάδνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηαρείξηζε ρξένπο ελ γέλεη. Η ζρέζε απηή είλαη ηφζν έληνλε, πνπ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφιπηα, γη απηφ θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ελ γέλεη ηεο δηαρείξηζεο θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ρξένπο, πξνηείλεηαη ζε επφκελε ελφηεηα, ε ζπλέλσζε απηψλ ζε κηα εληαία Γεληθή Γηεχζπλζε, ράξηλ θαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 57

59 Σεκαληηθή παξαηήξεζε γηα ηελ φιε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ρξένπο, είλαη φηη αθφκα θη αλ επεξεάδεηαη, φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, απφ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν πεξηνξίδεηαη αξθεηά απφ ην κεραληζκφ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, κέζσ ησλ δαλεηαθψλ παθέησλ δφζεσλ πνπ ιακβάλεη ε ρψξα καο ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Η πάγηα δαλεηαθή απηή πξαθηηθή, πεξηνξίδεη ηελ δηαρείξηζε ρξένπο εθφζνλ πιένλ αθνινπζείηαη δεδνκέλε δηαδηθαζία δαλεηζκνχ. Η αλάιπζε γηα ηε ζρέζε ηεο δηαρείξηζεο ρξένπο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ, κπνξεί λα ηδσζεί θαη απφ κία δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία. Γειαδή κπνξνχκε λα δνχκε φηη ζρεηίδνληαη φρη κφλν κε ην πψο επεξεάδεηαη ε δηαρείξηζε ρξένπο απφ ηελ δηαρείξηζε θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ, φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, αιιά θαη ην αληίζηξνθν: πσο ε δηαρείξηζε θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ επεξεάδεηαη απφ ηε δηαρείξηζε ρξένπο. Η νπζία απηήο ηεο παξαηήξεζεο εληνπίδεηαη ζην θαηά πφζν ζα ππάξμνπλ ελ ηέιεη ηα απαξαίηεηα δαλεηαθά έζνδα αξκνδηφηεηα πνπ εκπίπηεη ζηελ επζχλε ηνπ Ο.Γ.ΓΗ.Φ. γηα λα πθίζηαληαη θαη επέθηαζε δηαζέζηκα πξνο επέλδπζε θαη δηαρείξηζε. Οπφηε βάζεη απηήο ηεο αληίζηξνθεο πξνζέγγηζεο, ζπζρεηίδεηαη θαη ε έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ρξένπο κε ηελ επέλδπζε δηαζεζίκσλ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ πξνεγνχκελε πξνζέγγηζε πνπ εζηίαδε ζηε ζρέζε ρξένπο θαη δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ βάζεη ηνπ ηακεηαθνχ ηνπο ξφινπ. Τν ζπκπέξαζκα είλαη πξνθαλέο: Η ζρέζε θαη ε αιιειεμάξηεζε πθίζηαηαη ζε έληνλν βαζκφ θαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ζπλνςίδεηαη ζηε θξάζε φηη γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξένπο θαη ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πξναπαηηείηαη ε χπαξμε δηαζεζίκσλ, ελψ αληίζηξνθα, γηα ηελ χπαξμε ησλ δηαζεζίκσλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα θαιπθζνχλ νη ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ Γεκνζίνπ, αιιά θαη γηα λα πξνσζεζνχλ πνζά πξνο επέλδπζε, πξναπαηηείηαη λα έρεη ζπλαθζεί δαλεηζκφο άξα θαη αλάινγε δηαρείξηζε ρξένπο. Η ηειεπηαία παξαηήξεζε απνθηά βαξχλνπζα ζεκαζία ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν, φπνπ νη ινηπνί πφξνη γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ έρνπλ πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 58

60 5. ΠΡΟΣΑΕΙ ΒΕΛΣΙΨΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ 5.1 ΕΙΑΓΨΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ Παξφιε ηε ζπδήηεζε γηα ηελ αιιαγή ζην θαζεζηψο δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ θαη ηε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ηε Γ49 ηνπ ΓΛΚ ζηνλ Ο.Γ.ΓΗ.Φ, κε ην λφκν 3965/ , ε ππνπξγηθή απφθαζε πνπ ζα πινπνηήζεη ην λφκν, δελ έρεη ςεθηζηεί. Παξάιιεια ππάξρεη έληνλε θεκνινγία, φηη ε κεηαθνξά απηή δελ ζα ιάβεη ρψξα ζην άκεζν κέιινλ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη πξνηάζεηο πνπ δηακνξθσζνχλ ζα απεπζχλνληαη ζην πθηζηάκελν θαζεζηψο δηαρείξηζεο απφ ηε Γ49 ηνπ ΓΛΚ θαη ζα ζρεηίδνληαη ηφζν κε δηαδηθαζίεο φζν θαη κε ηε ιεηηνπξγηθή δνκή. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 59

61 5.2 ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΟΙΦΕΙΨΝ ΣΑΜΕΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΕΣΕΡΗ ΠΡΟΒΛΕΧΗ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ. Αξρηθά, ζα πξνρσξήζνπκε ζε κηα παξαηήξεζε πνπ αθνξά ην ηακεηαθφ πξφγξακκα. Σν ηακεηαθφ πξφγξακκα, φπσο αλαθέξακε θαη ζην πξψην θεθάιαην, παξαθνινπζεί θαζεκεξηλά θαη ηνπιάρηζηνλ κε πξνβιέςεηο ελφο κελφο, ηφζν ηηο εηζπξάμεηο φζν θαη ηηο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην Λνγαξηαζκφ 28 ηεο ΤηΔ. Έλα πνιχ βαζηθφ θνκκάηη, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην ηακεηαθφ πξφγξακκα, είλαη ε εκεξήζηα δηακφξθσζε ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ. Οη πξνβιέςεηο ινηπφλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ γίλνληαη γηα ηα θξαηηθά δηαζέζηκα, είλαη πξσηεχσλ παξάγνληαο θαηά ηηο απνθάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ απηψλ, θαζψο πξνζδηνξίδνπλ ηφζν ην κέγεζφο ηνπο φζν θαη ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ ην εθάζηνηε πνζφ πθίζηαηαη σο δηαζέζηκν. Τν αξλεηηθφ ζεκείν ηεο ππφζεζεο, είλαη φηη ην ηακεηαθφ πξφγξακκα αλακνξθψλεηαη θάζε εκέξα, κε ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο πιεξσκέο θαη εηζπξάμεηο βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη απφ ηελ ΤηΔ. Παξάιιεια φκσο κε απηή ηε ζπλερή ελεκέξσζε, δελ ηεξνχληαη ζηνηρεία ηεο θάζε εκέξαο αλαιπηηθά, νπφηε δελ ππάξρεη ηζηνξηθφηεηα ησλ πξνβιέςεσλ. Καηά ζπλέπεηα, δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια ηζηνξηθά ζηνηρεία ψζηε κε ηελ ρξήζε αλάινγσλ ζηαηηζηηθψλ εξγαιείσλ λα κπνξέζνπλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ πξνβιέςεσλ γηα ηα δηαζέζηκα. Οπφηε απαηηείηαη ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ, ψζηε λα επηηπγράλνληαη αθξηβέζηεξεο θαη εγθπξφηεξεο πξνβιέςεηο γηα ην ζχλνιν ησλ δηαζεζίκσλ, γεγνλφο πνπ θαη επέθηαζε ζα έρεη άκεζν αληίθηππν ζηελ κεηέπεηηα επέλδπζε απηψλ, θαζψο είλαη ινγηθφ φηη ε αθξηβέζηεξε γλψζε ηνπ πνζνχ πξνο επέλδπζε εθ ησλ πξνηέξσλ απνηειεί ζεκείν θιεηδί γηα ηελ ράξαμε ηεο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 60

62 5.3 ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΙΣΨΣΙΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ & ΠΙΣΟΛΗΠΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΤ Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ αιιά θαη γεληθά θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε επέλδπζεο, είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. Πηζησηηθφο θίλδπλνο, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, είλαη ν θίλδπλνο απψιεηαο κηαο ρξεκαηηθήο ακνηβήο ελφο επελδπηή, πνπ νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ελφο δαλεηζηή λα απνπιεξψζεη έλα δάλεην ή λα εθπιεξψζεη κία ζπκβαηηθή ππνρξέσζή ηνπ. Δίλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηελ αλακελφκελε απφδνζε κηαο επέλδπζεο θαη φζν πςειφηεξνο είλαη ν αληηιεπηφο πηζησηηθφο θίλδπλνο, ηφζν πςειφηεξα ζα είλαη ηα απαηηνχκελα επηηφθηα. Οη επελδπηέο αληηζηαζκίδνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν κέζσ ηεο απαίηεζεο θαηαβνιήο ηφθσλ απφ ηελ κεξηά ηνπ νθεηιέηε. Οηαδήπνηε ζπλαιιαγή πνπ ελέρεη έλλνκε νηθνλνκηθή απαίηεζε ζπλεπάγεηαη έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο απνηειεί κηα εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θαηεγνξηψλ θηλδχλνπ γηα ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη απνηειεί ηελ αηηία ησλ κεγαιχηεξσλ δεκηψλ γη απηφ θαη εμεηάδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο επέλδπζεο ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΓΛΚ. Γηα ηε ζσζηή εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ πηζαλψο λα ελέρεη κηα νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή, απαηηείηαη πνιχ θαιή γλψζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. Πξνθαλψο φηαλ απεπζπλφκαζηε ζε επελδχζεηο φπνπ νη αληηζπκβαιιφκελνη εδξάδνπλ ζε άιιεο ρψξεο, ζεκαζία έρνπλ θαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ εθάζηνηε ρψξα αιιά θαη ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο κνξθήο ηεο νηθνλνκίαο, επηβάιιεηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζπλζήθεο ζε δηεζλέο επίπεδν. Μέηξν εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απνηειεί ε εθηίκεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ εθάζηνηε ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ ή επηρείξεζεο ή θξάηνπο. Τελ εθηίκεζε απηή έρνπλ αλαιάβεη κεγάινη δηεζλείο νίθνη Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 61

63 αμηνιφγεζεο θαη ε νπνία γίλεηαη γεληθψο απνδεθηή. Γλσζηνί νίθνη αμηνιφγεζεο απνηεινχλ νη Standard & Poor s, Moody s θαη Fitch. 37 Μέζσ κηα ζεηξάο θξηηεξίσλ θαη αμηνινγήζεσλ, θαηαηάζζνπλ ηνπο νξγαληζκνχο, επηρεηξήζεηο θαη θξάηε ζε κηα βαζκνινγηθή θιίκαθα πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Δλδεηθηηθά αθνινπζεί πίλαθαο κε ηηο βαζκνινγηθέο θιίκαθεο ησλ ηξηψλ νίθσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. ΠΙΝΑΚΑ 3 Standard Poor s Corporation & Fitch Ratings Moody s Investors Service AAA AAA Aaa AA+ AA+ Aa1 AA AA Aa2 AA- AA- Aa3 A+ A+ A1 A A A2 A- A- A3 BBB+ BBB+ Baa1 BBB BBB Baa2 BBB- BBB- Baa3 BB+ BB+ Ba1 BB BB Ba2 BB- BB- Ba3 B+ B+ B1 B B B2 B- B- B3 CCC+ CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CCC- CCC- Caa3 CC CC Ca C C C D D Πίλαθαο 3: Βαζκνινγηθέο θιίκαθεο 3 νίθσλ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 37 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. ηηο ηζηνζειίδεο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 62

64 Να ζεκεησζεί βέβαηα φηη ε βαζκνινγία ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θάζε αληηζπκβαιιφκελνπ ζηελ νπζία δίλεη κηα ζπγθξηηηθή εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη φρη πνζνηηθή. Γειαδή θαηαηάζζεη ηνπο αληηζπκβαιινκέλνπο κεηαμχ ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν πνπ ελέρνπλ επελδχζεηο ζρεηηθέο κε απηνχο ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη ν θίλδπλνο πνπ πθίζηαηαη ζε θάζε πεξίπησζε είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε κεηξήζηκε πνζφηεηα. Βέβαηα γηα λα ππάξμεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα θαη λα θαηαζηεί δπλαηή ε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νίθνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο εθάζηνηε πεξίπησζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πηζηνιεπηηθνχ θηλδχλνπ ελφο νξγαληζκνχ (ή πηζαλφηεηα πηψρεπζεο), αλά θαηεγνξία πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Γηα λα επηηχρνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο κεηξήζεηο, νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί έρνπλ αλαπηχμεη νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ θάλνπλ ρξήζε εμειηγκέλσλ εθηηκεηηθψλ ππνδεηγκάησλ. Η αλάιπζε απηή ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ εζηηάδεη ζην γεγνλφο φηη ε ζσζηή δηαρείξηζή ηνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ην κέγεζφο ηνπ, επηηξέπεη ζηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη θαη επέθηαζε ζηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο απηψλ, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ κεγέζνπο ηεο έθζεζήο ηνπο ζηνλ θίλδπλν απηφ. Καηά ζπλέπεηα, έλαο ζπληεξεηηθφο επελδπηήο, φπσο είλαη ην ΓΛΚ, ζα κπνξεί λα πεξηνξίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δεκηέο ηνπ, αλ απνθχγεη αθξηβψο απηήλ ηελ έθζεζε ζε πξντφληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζρεηηθά κεγάια κεγέζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Αθξηβψο γηα απηφ ην ιφγν ινηπφλ, έρνπλ αλαπηπρζεί νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ εθηηκεηηθά ππνδείγκαηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ. Τα πεξηζζφηεξα απφ απηά βαζίδνληαη ζηε βαζκνινγία ησλ νίθσλ πνπ πξναλαθέξακε, αιιά ππάξρνπλ θαη κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηθά ηνπο θξηηήξηα κε παξφκνην ηξφπν Γλσζηφ κέηξν πνζνηηθήο εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απνηειεί ην Credit Var, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηε κέγηζηε αλακελφκελε δεκηά πνπ ιφγσ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε δεδνκέλν επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Θεσξείηαη πνιχ θαιφ κέηξν θαζψο ιακβάλεη ππφςε ηηο πηζαλφηεηεο πηψρεπζεο. Τν κέγεζνο αιιά θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο έθζεζεο ζε θάζε αληηζπκβαιιφκελν. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 63

65 Τν ΓΛΚ θαη ζπγθεθξηκέλα ε Γ49, φπσο έρνπκε αλαθέξεη, έρεη ζηφρν ηε δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ κε ηε κέγηζηε απφδνζε ζην ειάρηζην επίπεδν θηλδχλνπ. Απηφ ην πξάηηεη φπσο είδακε, θπξίσο κέζσ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ, επελδχνληαο ηα δηαζέζηκα ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Τν ζέκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε απηή, είλαη πσο αμηνινγνχληαη θαη ηειηθά επηιέγνληαη νη αληηζπκβαιιφκελνη απηνί θαη πσο νξίδνληαη ηα φξηα ησλ πνζψλ ηα νπνία επελδχνληαη ζηνλ θαζέλα απφ απηνχο. Σχκθσλα κε ην ΓΛΚ θαη ηε Γ49, αξκφδηα επηηξνπή, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ (Βι. ζει 27, Κεθάιαην 2.7.2), πνπ απνηειείηαη απφ ζηειέρε ηεο Γηεχζπλζεο απηήο, θαζνξίδεη θάζε έηνο αλψηαηα φξηα γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε θάζε αληηζπκβαιιφκελν θαη ε νπνία κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηα φξηα απηά κε απφθαζή ηεο, κέζα ζην έηνο. Η δηαδηθαζία απηή δελ αθνινπζεί ζαθψο θαζνξηζκέλν θαη ηππνπνηεκέλν πιαίζην ππφ ηελ έλλνηα φηη κεηαβάιιεηαη δξαζηηθά αθνινπζψληαο ηηο αλάγθεο ηηο αγνξάο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ θάζε θνξά πθίζηαληαη. Αλαιχζακε φκσο παξαπάλσ, φηη έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ θαη ηε δηακφξθσζε ησλ νξίσλ γηα ηα πνζά πνπ ζα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη, είλαη ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, ππφ ηελ έλλνηα φηη φζν κεγαιχηεξε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ζα ραξαθηεξίδεη ηνλ εθάζηνηε νξγαληζκφ, ηφζν πην αζθαιείο ζα ζεσξνχληαη νη επελδχζεηο ηνπ ΓΛΚ, άξα αλάινγα ζα δηακνξθψλνληαη θαη ηα αληίζηνηρα φξηα. Σχκθσλα φκσο κε ζηνηρεία ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο, ε κεγαιχηεξε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα δελ αληηζηνηρεί πάληα ζε κεγαιχηεξν φξην ζπλαιιαγψλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπσο ζα πεξίκελε θαλείο αιιά φπσο αλαθέξακε, αθνινπζεί ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ θάζε θνξά ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΓΛΚ φζν θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο. Σπκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηελ αξκφδηα δηεχζπλζε ηνπ ΓΛΚ απέρεη απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ. Γειαδή ην κέγεζνο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ελψ ζα έπξεπε λα απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ ηειηθή πινπνίεζε κηαο ζπλαιιαγήο, βιέπνπκε φηη κπνξεί λα Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 64

66 παξαγθσληζηεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εμαηηίαο άιισλ παξαγφλησλ. Πξέπεη λα δνζεί επνκέλσο κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα αλ επηζπκείηαη αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη απνθπγή δεκηψλ ιφγσ αλάιεςεο κεγαιχηεξσλ επηπέδσλ θηλδχλνπ απφ ην πξνβιεπφκελν. Βάζεη ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο, πξνηείλεηαη ινηπφλ, ηα εθηηκψκελα φξηα λα βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ. Τα φξηα απηά δε ζα αθνξνχλ θάζε αληηζπκβαιιφκελν μερσξηζηά αιιά ζα ηνπο θαηαηάζζνπλ ζε θαηεγνξίεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ελλνψληαο φηη αληηζπκβαιιφκελνη πνπ ζα αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία ζα κνηξάδνληαη ην ίδην φξην, βάζεη νκαδνπνίεζεο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο ησλ εθηηκεηηθψλ νίθσλ. Η νκαδνπνίεζε απηή ζα βνεζήζεη ηφζν ζηελ απινπνίεζε ηνπ φινπ κνληέινπ φζν θαη ζηελ χπαξμε νπζηαζηηθήο δηαθνξάο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο αληηζπκβαιινκέλσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ. Τα φξηα πνπ ζα δηακνξθψλνληαη βάζεη απηνχ ηνπ ηξφπνπ δελ πξέπεη λα παξαβηάδνληαη ή κεηαβάιινληαη απζαίξεηα. Γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, κπνξεί λα εμεηαζηνχλ θαη άιια ζεκεία φπσο είλαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ. Μέζσ κηαο ηέηνηαο αχμεζεο κπνξεί λα δνζεί ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαιχηεξσλ απνδφζεσλ θαη λα επηηεπρζεί πεξεηαίξσ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Δπηπιένλ ζεηηθή πξαθηηθή απνηειεί θαη ε απνθπγή ππεξβνιηθήο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν ρψξαο. Απηή ε πξαθηηθή πξνηείλεη ηελ επηινγή ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ βάζεη ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ππεξβνιηθή ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ ζε αληηζπκβαιιφκελνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ρψξα, πάληα βέβαηα έρνληαο ππφςε φηη πξέπεη λα πξνηηκψληαη ζπγθξηηηθά ρψξεο κε πςειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ε Standard and Poor s, κε δεδνκέλα Απγνχζηνπ ηνπ 2011, βαζκνινγεί ηηο 20 ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 65

67 ΠΙΝΑΚΑ 4 Country Rating Outlook Date Australia AAA Stable Austria AAA Stable Canada AAA Stable Denmark AAA Stable Finland AAA Stable France AAA Stable Germany AAA Stable Guernsey AAA Stable Hong Kong AAA Stable Isle of Man AAA Stable Liechtenstein AAA Stable Luxembourg AAA Stable Netherlands AAA Stable Norway AAA Stable Singapore AAA Stable Sweden AAA Stable Switzerland AAA Stable United Kingdom AAA Stable Belgium AA+ Negative New Zealand AA+ Stable Πίλαθαο 4: Οη 20 ρψξεο κε ηελ πςειφηεξε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ Standard and Poor s Τα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα πξνέξρνληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα: (7/9/2011). Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 66

68 5.4 ΕΠΙΜΗΚΤΝΗ ΟΡΙΖΟΝΣΑ ΕΠΕΝΔΤΕΨΝ Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ απνηειεί επηζπκεηή πξαθηηθή θαη ε πηνζέηεζε άιισλ πξντφλησλ, ζπκβαηψλ κε ην επελδπηηθφ πξνθίι ηνπ ΓΛΚ, νδεχεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε κέζσ ηεο πξνζθνξάο πεξηζζνηέξσλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ. Έλαο ζεκαληηθφο φκσο, πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο εκπνδίδεη απηήο ηεο κνξθήο δηαθνξνπνίεζε ραξηνθπιαθίνπ, είλαη ν ππνρξεσηηθά βξαρππξφζεζκνο ρξνληθφο νξίδνληαο ησλ επελδχζεσλ. Η δηάξθεηα απηή κε ηα παξφληα δεδνκέλα πεξηνξίδεηαη πεξίπνπ ζηνλ έλαλ κήλα, θαζηζηψληαο αλέθηθηε κηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή θαηαλνκήο ησλ δηαζεζίκσλ. Η κεγέζπλζε ινηπφλ ηνπ ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ ζα θαζηζηνχζε δπλαηή ηελ επέλδπζε ησλ δηαζεζίκσλ βάζεη ζχγθξηζεο απφδνζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ ηακεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Γεκνζίνπ. θηλδχλνπ θαη φρη κφλν βάζεη Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί είηε κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ νξίνπ αζθαιείαο ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, είηε κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο εηδηθψλ φξσλ πξνεμφθιεζεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπνζεηήζεσλ, κε ζθνπφ πάληα ηελ χπαξμε επαξθψλ πνζψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πεξεηαίξσ επέλδπζή ηνπο. Οη κεηαβνιέο απηέο φκσο πάληα πξέπεη λα θηλνχληαη ζηα φξηα ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ ζα πξέπεη λα παξαγθσλίδνληαη νη ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ Γεκνζίνπ ράξηλ θαιχηεξεο απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ, αιιά λα ζπκβηβάδνληαη νη δχν ηάζεηο θαη λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θάζε θαηεχζπλζε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, εμππεξεηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν φζν δχλαηαη απνηειεζκαηηθφηεξα, ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 67

69 5.5 ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Σηελ επξχηεξε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ φινπ νηθνδνκήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επέλδπζε ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ, ζα κπνξνχζε λα ζπληειέζεη θαηαιπηηθά κηα λέα δνκή, πνπ ζα αληαλαθιά ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ, θαζψο νη ζρεηηθέο κε ηελ επέλδπζε δηαζεζίκσλ ιεηηνπξγίεο ηείλνπλ ζε έλα ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξεζηαθφ πιαίζην. Τελ πξφηαζε απηή ζπκκεξίδεηαη θαη ην ΓΛΚ, πνπ ζπληζηά ηε ζπγρψλεπζε ηνπ Ο.Γ.ΓΗ.Φ., ηεο Γ49, θαζψο θαη ηεο Γηεχζπλζεο δεκνζίνπ Φξένπο (Γ23), ζε κηα εληαία Γεληθή Γηεχζπλζε, ε νπνία ζα κπνξεί λα νξγαλσζεί ζε ηξεηο επηκέξνπο Γηεπζχλζεηο: Front Office, Middle Office θαη Back Office ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ησλ ηδησηηθψλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, κε ζθνπφ ηελ απφιπηε ζπλεξγαζία κεηαμχ απηψλ ησλ Γηεπζχλζεσλ. Η Γηεχζπλζε Front Office, ζα απνηειεί ηνλ επελδπηηθφ βξαρίνλα ηνπ ΓΛΚ ζε ζέκαηα θεθαιαηαγνξάο θαη ρξεκαηαγνξάο. Γειαδή ζα απνηειεί ηε ζχλδεζε ηνπ ΓΛΚ κε ηηο ρξεκαηαγνξέο, ζα ηηο παξαθνινπζεί, ζα θαηαγξάθεη ηηο ηάζεηο ηνπο, ζα εηζεγείηαη ηνπνζεηήζεηο θαη θαηφπηλ έγθξηζεο ζα πξνρσξεί ζε απηέο, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ε απφδνζή ηνπο, ή ζα πξνρσξεί ζε δαλεηζκφ ξεπζηφηεηαο ζε εγρψξηεο ή δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο. Θα δηαζέηεη έλα dealing room, κε dealers πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ηεο αγνξάο θαη νη νπνίνη ζα αλαδεηνχλ επελδπηηθέο επθαηξίεο αληηζηαζκίδνληαο ηα πεξηζψξηα θηλδχλνπ. Οη dealers ζα θηλνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλα φξηα θαη πάληα ζα πξάηηνπλ χζηεξα απφ εμνπζηνδφηεζε ηεο αληίζηνηρεο δηνίθεζεο. Η Γηεχζπλζε Middle Office, ζα έρεη σο θχξην έξγν ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο θαη Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Γειαδή ζα πξνρσξεί ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ θάιπςε ησλ ηακεηαθψλ ειιεηκκάησλ (δαλεηαθψλ αλαγθψλ), ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ρξένπο θαη γεληθφηεξα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Δπίζεο ζα έρεη ζπληνληζηηθφ ξφιν αλάκεζα ζηηο Γηεπζχλζεηο Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 68

70 Front Office θαη Back Office ελψ ζε φιε ηελ πξναλαθεξζείζα δξαζηεξηφηεηά ηεο ζα ιακβάλεη ππφςε ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο. Τέινο, ε Γηεχζπλζε Back Office, ζα έρεη σο θχξην έξγν ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ησλ πξάμεσλ δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ θαη ζα πξνρσξεί ζηε ινγηζηηθή θαηαγξαθή απηψλ. Παξάιιεια ζα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο ηπρφλ δεκνζηνλνκηθέο ηνπο επηπηψζεηο θαζψο ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή ζηνηρείσλ πξνο ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ε Eurostat. είλαη: Μεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πξναλαθεξζείζαο δνκήο Δμαζθαιίδεηαη ν θεληξηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα ζπκβαδίδεη κε ηηο απαηήζεηο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ζπληνληζκφο θαζψο κεηψλνληαη ηα θέληξα ιήςεο απφθαζεο. Η νξηνζέηεζε ησλ ηνκέσλ επζχλεο είλαη εκθαλέζηεξε, απνθεχγνληαο πηζαλέο επηθαιχςεηο αξκνδηνηήησλ. Θα επηηεπρζεί ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαζψο ην γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο δηαζέηεη dealing room θαη επηπιένλ κπνξεί λα ζηεξίμεη ηελ πιεξνθνξηαθή θαη δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία, εθφζνλ δηαζέηεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο. Η χπαξμε κίαο θαη κφλν πεγήο παξαγσγήο θαη παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζα εμαζθαιίδεη ζπλέπεηα θαη δηαθάλεηα. Οη πξναλαθεξζείζεο αιιαγέο αλακέλεηαη λα έρνπλ θαηαιπηηθή επίδξαζε ζηελ ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαζψο θαη ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ρξένπο, δηαδηθαζίεο ζηελά ζπλδεδεκέλεο θαη αιιεινεμαξηψκελεο. Η αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ηνκείο ηφζν θξίζηκεο ζεκαζίαο, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο φπσο απηήλ πνπ δηαλχνπκε απνηειεί ζεκείν θιεηδί γηα ηελ αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 69

71 6. ΑΠΟΣΙΜΗΗ Γηα λα δηαπηζησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ απφ ην ΓΛΚ, ζα πξέπεη λα ζπγθξηζεί ε απφδνζε ησλ δηαζεζίκσλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν πνπ αλαιήθζεθε, θαζψο απηφο είλαη ν θνηλψο απνδεθηφο ηξφπνο γηα νπζηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ επέλδπζε ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ. Γηα ηελ κέηξεζε ελφο ηέηνηνπ κεγέζνπο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ρξεζηκνπνηείηαη ην Sharpe Ratio ην νπνίν κεηξάεη ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ αλά κνλάδα θηλδχλνπ. 40 Η απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε, ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξν Sharpe Ratio. To γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ απφ ηε Γ49, ε απφδνζε ησλ επελδχζεσλ ησλ δηαζεζίκσλ ήηαλ 2,2% ελψ ην Sharpe Ratio θπκαηλφηαλ ζην επίπεδν ηνπ 0, Η απφδνζε απηή θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα θαζψο νη επελδχζεηο πνπ πξνέβαηλε ην Γεληθφ Λνγηζηήξην, ζεσξνχληαη «ζπληεξεηηθά» ραξηηά, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ δηαθπιάζζνπλ κεγάιν θίλδπλν, άξα θαη κεγάιεο απνδφζεηο. 42 Η φιε απηή «δξάζε εθ ηνπ αζθαινχο» ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο, απφ ηελ Γ49 πξνθαλψο βαζίδεηαη ζηελ Αξρή ηεο Υξεζηήο Γηαρείξηζεο ησλ Κξαηηθψλ Γηαζεζίκσλ, ζηελ νπνία νθείιεη λα ππαθνχεη θαηά ηελ δξάζε ηνπ έλαο δεκφζηνο θνξέαο, φπσο ην ΓΛΚ. Δλδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε φηη ην 2010, ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο, ηα έζνδα πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ επέλδπζε ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ αλήιζαλ ζηα επξψ 43, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε κηζή πνζνζηηαία κνλάδα ηνπ ζπλνιηθνχ ειιείκκαηνο ηνπ 2010, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απνηεινχλ ην 6,6 % 40 Τν Sharpe Ratio ηζνχηαη κε ην θιάζκα ηεο επηπιένλ απφδνζεο πνπ επέθεξε ε επέλδπζε ζε ζρέζε κε ην επηηφθην ρσξίο θίλδπλν, πξνο ηνλ θίλδπλν πνπ αλειήθζε γηα απηήλ ηελ επέλδπζε. 41 Τα ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ηε κειέηε ηεο Unisystems γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΓΛΚ: «Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο». 42 Τελ ίδηα πεξίνδν ην Sharpe Ratio πνπ αληηζηνηρνχζε ζην κεζνζηαζκηθφ επηηφθην ζην ινγαξηαζκφ ησλ θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ ζηελ ΤηΔ ήηαλ 0,172. Άξα αλ αθαηξεζεί απφ απηφ ησλ επελδχζεσλ ηνπ ΓΛΚ (0,261) ζπκπεξαίλνπκε φηη ε δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ απέθεξε ηειηθά 0,089% κεγαιχηεξε απφδνζε αλά κνλάδα θηλδχλνπ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ απφδνζε πνπ ζα είραλ αλ ηνθίδνληαλ κε ην κεζνζηαζκηθφ επηηφθην. 43 Τα έζνδα απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ θσδηθφ 2211, «Τφθνη απφ θεθάιαηα ηνπ Γεκνζίνπ ζε επξψ πνπ θαηαζέηνληαη ζε ηξάπεδεο», Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2011, Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 70

72 ησλ ζπλνιηθψλ πξνζφδσλ πεξηνπζίαο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ηνπ θξάηνπο, πνπ αλήθνπλ ζηα κε θνξνινγηθά έζνδα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί επίζεο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθή κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηφθνπο. Απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ αληίζηνηρσλ εηψλ, εμάγεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο, πνπ θαηαδεηθλχεη ηα ζπλνιηθά πνζά απφ έζνδα ηφθσλ ζε επξψ, γηα ηα ηειεπηαία έηε: ΠΙΝΑΚΑ 5 ΔΣΟ ΠΟΟ 110 εθ. 123 εθ. 140 εθ. 185 εθ. Πίλαθαο 5: πλνιηθά έζνδα απφ ηφθνπο κέζσ ηεο επέλδπζεο θξαηηθψλ δηαζεζίκσλ. Τα ζηνηρεία απηά θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο επελδπηηθήο δξάζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα θξαηηθά δηαζέζηκα θαη παξάιιεια εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη πξέπεη λα εμαληιεζνχλ ηα πεξηζψξηα βειηίσζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ηδηαίηεξα ζε κηα πεξίνδν φπνπ αλαδεηνχληαη έζνδα απφ θάζε πηζαλή πεγή, πξνθεηκέλνπ λα ακβιπλζεί φζν ην δπλαηφλ ε δπζρεξήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο καο. Η παξακηθξή ζεηηθή απνηίκεζε ζην φιν νηθνδφκεκα απνηειεί βήκα πξνο ηελ επηηπρία θαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζηνρεχνπλ νη πξνηάζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 71

73 7. ΕΠΙΛΟΓΟ Κιείλνληαο, ε Διιάδα νθείιεη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηε βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κε ζθνπφ ηελ εμπγίαλζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο. Μαθξνρξφληα επηδίσμε πξέπεη λα απνηεινχλ νη ηζνζθειηζκέλνη ή ειαθξά πιενλαζκαηηθνί πξνυπνινγηζκνί γηα ηελ ζηαζεξή κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο, γηα απηφ θαη θάζε πξνζπάζεηα αχμεζεο ησλ εζφδσλ, δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ, απνηειεί ζεηηθφ βήκα. Παξάιιεια κε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα, πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ νη παζνγέλεηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ην θξάηνο νθείιεη λα ζέζε ζε εθαξκνγή πνιηηηθέο ηθαλέο λα αληηκεησπίζνπλ ηα θξίζηκα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο καο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ρακειφ επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ε θνξνδηαθπγή. Τα κέηξα πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ εμπγίαλζε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο, δελ πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ επηπνιαηφηεηα θαη λα ιακβάλνληαη ππφ ηελ επηξξνή πνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ αιιά λα απνβιέπνπλ ζηελ επίηεπμε καθξνρξφληνπ νθέινπο. Κηλνχκελε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ε εθάζηνηε πνιηηηθή εμνπζία, κπνξεί λα αληηκεησπίζεη αληηδξάζεηο θαη εκπφδηα, αιιά ζεκείν αλαθνξάο ζε θάζε πεξίπησζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, πξέπεη λα απνηειεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Μφλν δξψληαο ππφ απηφ ην ζθεπηηθφ, ζα κπνξέζεη λα αλαθάκςεη ε ρψξα καο θαη λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα κηα καθξνρξφληα θαη βηψζηκε αλαπηπμηαθή πνξεία πνπ ζα ζπληειέζεη νπζηαζηηθά ζηελ αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ θαη ηεο ζπλνιηθήο θνηλσληθήο επεκεξίαο. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 72

74 8. ΑΝΑΥΟΡΕ 8.1 ΞΕΝΟΓΛΨΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ C. Bernadell, P. Cardon, J. Coche, F.X. Diebold, S. Manganelli, Risk Management for Central Bank Foreign Reserves, European Central Bank, Germany, May A. Saunders, E. Altman, Credit Risk Measurement: Developments over the last 20 years, Journal of Banking & Finance, New York, J.B. Caouette, E.I. Altman, P. Narayanan, Managing credit risk: The next great financial challenge, New York, John Wiley & Sons, A. de Servigny, O. Renault, The Standard and Poors Guide to Measuring and Managing Credit Risk, USA, The McGraw-Hill Companies, D. Sherreff, Dealing With Financial Risk (The Economist), USA, The Economist Newspaper Ltd, A. Fight, Credit Risk Management, Elsevier Science & Technology, I.A. Verriou, Asset Pricing and systematic liquidity risk: empirical evidence from the Greek stock market, Athens, University of Piraeus, D.G. Hoffman, Managing operational risk, New York, John Wiley & Sons, Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 73

75 8.2 ΕΛΛΗΝΟΓΛΨΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ Γ. Σαπνπληδφγινπ, Φ. Πεληφηεο, «Τξαπεδηθή Θεωξία θαη Πξαθηηθή», Σεκεηψζεηο Παλεπηζηεκηαθψλ Παξαδφζεσλ, εθδφζεηο Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αζήλα Φ. Μεηξνπνχινπ, «Πηζηωηηθόο Κίλδπλνο θαη ε Σπκθωλία ηεο Βαζηιείαο ΗΗ», Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Πεηξαηάο, Κ. Μπίξκπα, «Μνληέια Γηαρείξηζεο Πηζηωηηθνύ Κηλδύλνπ», Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Πεηξαηάο, Α. Καξαπεηζηάλε, «Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ Πηζηωηηθώλ Ηδξπκάηωλ», Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Πεηξαηάο, Κ. Φσηεηλφπoπινο, «Αμηνιόγεζε ηεο ρξεκαηνπηζηωηηθήο αμηνπηζηίαο ρωξώλ κε πνιπθξηηήξηεο ηερληθέο», Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Πεηξαηάο, Α. Παζζά, «Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο ζηα πηζηωηηθά Ηδξύκαηα: Μηα ζεωξεηηθή θαη λνκηθή πξνζέγγηζε», Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Πεηξαηάο, Π.Φ. Αγγειφπνπινο, «Δηζαγωγή ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνϊόληα», Δθδφζεηο Σηακνχιε, Αζήλα Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 74

76 8.3 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ αξηζκφ 85, «Τξνπνπνίεζε Γηαηάμεωλ ηνπ Π.Γ. 284/88 Οξγαληζκόο Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (Α 128)», ΦΔΚ 69, 23 Απξηιίνπ Ν. 2628/ , «Σύζηαζε λνκηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επωλπκία - Οξγαληζκόο Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Φξένπο (Ο.Γ.ΓΖ.Φ.) - θαη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 151. Ν. 3965/ , «Αλακόξθωζε πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείωλ, Οξγαληζκνύ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Φξένπο, Γεκνζίωλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ, ζύζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 113. Υπνπξγηθή Απφθαζε , «Δμνπζηνδόηεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Φξένπο (Ο.Γ.ΓΖ.Φ.) ωο εληνινδόρνπ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ», ΦΔΚ Υπνπξγηθή απφθαζε , «Έληνθεο ηνπνζεηήζεηο, δηαρείξηζε δηαζεζίκωλ θαη δηεμαγωγή ηωλ ζπλαιιαγώλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, κέζω ηξαπεδώλ ή πηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ», ΦΔΚ Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2011, Σχκβαζε Τξαπέδεο ηεο Διιάδνο: «Καηαβνιή ηόθωλ, από ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, επί ηωλ δηαζεζίκωλ ζε επξώ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, πνπ ηεξνύληαη ζε απηήλ», ΦΔΚ 93, 18 Απξηιίνπ «Αλαζεώξεζε Σύκβαζεο Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο», ΦΔΚ 33, 27 Φεβξνπαξίνπ Ν. 3845/ , «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνύ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο από ηα θξάηε-κέιε Εώλεο ηνπ επξώ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Τακείν», ΦΔΚ 65. Ν. 3899/ , «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο», ΦΔΚ 212. Ν. 3986/ , «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Σηήξημεο », ΦΔΚ 152. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 75

77 8.4 ΙΣΟΣΟΠΟΙ : Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Φξένπο. : Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. : Standard & Poor s, νίθνο αμηνιφγεζεο. : Moody s, νίθνο αμηνιφγεζεο. : Fitch Ratings, νίθνο αμηνιφγεζεο. : Τξάπεδα ηεο Διιάδνο. Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 76

78 8.5 ΛΟΙΠΕ ΠΗΓΕ / ΜΕΛΕΣΕ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Τξάπεδαο θαη Οκίινπ, «Λεηηνπξγηθόο Κίλδπλνο», Δζληθή Τξάπεδα Διιάδνο Α.Δ., Αζήλα, Ινχληνο «Γεκνζηνπνίεζε ζηνηρείωλ ζε ελνπνηεκέλε βάζε ππό ηνλ Ππιώλα ΗΗΗ», Δζληθή Τξάπεδα Διιάδνο Α.Δ., Αζήλα, Γεθέκβξηνο «Ζ Σπκβνιή ηνπ Τξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία», Διιεληθή Έλσζε Τξαπεδψλ, Αζήλα, Ινχιηνο «Τν ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα ην 2010», Διιεληθή Έλσζε Τξαπεδψλ, Αζήλα, Ινχληνο Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 2010, Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, Αζήλα Δηζεγεηηθή Έθζεζε Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2011, Αηηηνινγηθή Έθζεζε Ν. 3965/ , «Αλακόξθωζε πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείωλ, Οξγαληζκνύ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Φξένπο, Γεκνζίωλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ, ζύζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 113. Μειέηε εθαξκνγήο «Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε θαη Λεηηνπξγία Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκωλ ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο», Unisystems S.A. Information Technology, Αζήλα, Σεκείσκα Γηεχζπλζεο Φξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Γηαζεζίκσλ πξνο Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ, κε ζέκα: «Έθδνζε Υπνπξγηθήο Απόθαζεο ηνπ άξζξνπ 12, παξ.2, ηνπ Ν. 3965/2011», 30/5/2011. Δκπηζηεπηηθφ ζεκείσκα Γεληθήο Γηεχζπλζεο Θεζαπξνθπιαθίνπ θαη Πξνυπνινγηζκνχ πξνο πθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη Γεληθνχ Γξακκαηέα δεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Basel Committee on Banking Supervision, Findings on the interaction of market and credit risk, working paper 16, Bank for International Settlements, Basel, May Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 77

79 9. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 78

80 9.1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ 85, «ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΣΑΞΕΨΝ ΣΟΤ Π.Δ. 284/88 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ» Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 79

81 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 80

82 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 81

83 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 82

84 9.2 ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ , «ΈΝΣΟΚΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ, ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ ΣΨΝ ΤΝΑΛΛΑΓΨΝ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ, ΜΕΨ ΣΡΑΠΕΖΨΝ Η ΠΙΣΨΣΙΚΨΝ ΙΔΡΤΜΑΣΨΝ». Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 83

85 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 84

86 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 85

87 9.3 ΤΜΒΑΗ ΣΡΑΠΕΖΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ: «ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΚΨΝ, ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ, ΕΠΙ ΣΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Ε ΕΤΡΨ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ, ΠΟΤ ΣΗΡΟΤΝΣΑΙ Ε ΑΤΣΗΝ». Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 86

88 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 87

89 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 88

90 9.4 ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ ΤΜΒΑΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟ: «ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ ΤΜΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ». Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 89

91 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 90

92 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 91

93 9.5 ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 92

94 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 93

95 9.6 Ν. 2628/ : «ΤΣΑΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΨΝΤΜΙΑ - ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΡΕΟΤ (Ο.Δ.ΔΗ.Φ.) - ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ». Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 94

96 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 95

97 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 96

98 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 97

99 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 98

100 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 99

101 9.7 Ν. 3965/ , «ΑΝΑΜΟΡΥΨΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΑΜΕΙΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΨΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΨΝ, ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΡΕΟΤ, ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΨΝ, ΤΣΑΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ». Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 100

102 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 101

103 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 102

104 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 103

105 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 104

106 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 105

107 Δ.Σ.Γ.Γ. Τκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ελίδα 106

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ Ι. ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Κχξηνλ Dominique Strauss-Kahn: Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ Washington D.C. Αγαπεηέ Κχξηε Strauss-Kahn: Αζήλα 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ.

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δπηβιέπσλ: Γξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο:

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Η Πεξίπησζε ηεο Πψιεζεο Μεηνρψλ Δηαηξεηψλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Αλδξέαο Αλησληάδεο Δπηθ. Καζεγεηήο Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Ο ξόινο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο ζην ζύζηεκα πγείαο: Μηα ζπζηεκαηηθή ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε νπεδίαο, Οιιαλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο

Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο Θεφδσξνο Μαξηφιεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κψζηαο Παπνπιήο, Αλεμάξηεηνο Δξεπλεηήο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σν παξφλ άξζξν δηεξεπλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 2 Διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ με δθμοςιονομικό ενδιαφζρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίθςθ για τθν ϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν οικονομία και τθν μείωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα