Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ, ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ, ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 1"

Transcript

1 1 Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ, ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 1 Δημήτριος Χ. Παναγιωτακόπουλος Καθηγητής Οργάνωσης, Προγραμματισμού & Διαχείρισης Περιβάλλοντος Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Περίληψη Στόχοι της Εργασίας είναι (1) να παρουσιαστούν οι έννοιες της οικονομικής αυτοδυναμίας και βιωσιμότητας, της περιβαλλοντικής και κοινωνικής αποδοχής και της αειφορικής επίδοσης μιας επένδυσης και (2) να υποδειχθεί ένας γενικός «οδηγός πλεύσης», που διευκολύνει μια επιχείρηση να κατανοήσει και να τεκμηριώσει το βαθμό στον οποίο μια δράση της συμβάλλει στην αειφορική της επίδοση. Κάθε επένδυση σηματοδοτεί τη χρήση ενός συνδυασμού «ποσοτήτων» έξι κεφαλαίων: Φυσικού, Κοινωνικού, Ανθρώπινου, Πολιτιστικού, Κατασκευασμένου (ανθρωπογενούς) και Χρηματικού. Η αξία μιας επένδυσης εξαρτάται από τον αντίστοιχο συνδυασμό των κεφαλαίων και έχει νόημα μόνο ως προς μια συγκεκριμένη σκοπιά σε συγκεκριμένο χρονικό πεδίο. Η αειφορική επίδοση μιας δράσης ή επένδυσης αξιολογείται ως προς τρεις πυλώνες: οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό. Ο βαθμός της επίδοσης αυξάνεται καθώς προσεγγίζονται οι εξής καταστάσεις: 1. Δεν παραβιάζεται το κρίσιμο όριο κανενός κεφαλαίου. 2. Η κοινωνική αποδοχή αναφέρεται στο σύνολο της κοινωνίας και αφορά στον πλήρη κύκλο ζωής, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων επιπτώσεων και λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων των έξι κεφαλαίων και των μεταξύ τους συνεργειών. 3. Η δράση συμβάλλει στην ικανοποίηση της ανάγκης (του ανώτερου στόχου) και προάγει την αειφορική επίδοση του ανώτερου συστήματος. Η υιοθέτηση πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που περιορίζονται σε επιφανειακές δράσεις περιορισμένης εμβέλειας δεν τεκμηριώνουν αειφορική, ίσως ούτε περιβαλλοντική, ευαισθησία, ενώ υπάρχει κίνδυνος αποκάλυψης «πράσινου ξεπλύματος». Διεθνώς, υπάρχει η τάση μετάβασης σε Εταιρική Αειφορική Διαχείριση (corporate sustainability management) και Διαχείριση Κύκλου Ζωής (life cycle management) που υπόσχονται μακροπρόθεσμη προστιθέμενη αξία για την εταιρεία και την κοινωνία. Είναι ζήτημα επιβίωσης, ιδιαίτερα για τις Ελληνικές επιχειρήσεις. 1. Η Έννοια της Επένδυσης, τα Έξι Κεφάλαια και η Αειφορική Διάσταση Υπάρχει πλήθος ορισμών για τις έννοιες Βιωσιμότητα και Αειφορία [6]. Για περιορισμό της σύγχυσης και για διευκόλυνση στην κατανόηση τουλάχιστον των ζητημάτων που αναπτύσσονται στην παρούσα εργασία, δεχόμαστε τους παρακάτω απλούς ορισμούς [4]: 1 Η Εργασία αυτή προέρχεται από το υπό έκδοση σύγγραμμα: Παναγιωτακόπουλος Π. και Παναγιωτακόπουλος Δ., Βιωσιμότητα Συστημάτων, Οργανισμών και Πολιτικών: Μια Κυβερνητική Θεώρηση στην Πράξη [6].

2 2 Βιώσιμος (survivable, διατηρήσιμος): Αυτός που έχει τη δυνατότητα ή μεγάλες πιθανότητες να επιβιώσει. Να συνεχίσει να υπάρχει σε καλή κατάσταση. Αειφορία (sustainability): Η διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τρόπο που να εξασφαλίζεται η περιβαλλοντική ποιότητα και ισορροπία για το μέλλον. Η αειφορική επίδοση μιας επενδυτικής δραστηριότητας (ή ενός έργου ή μιας πολιτικής) αξιολογείται ως προς τρεις πυλώνες [1, 2]: Τον οικονομικό, τον περιβαλλοντικό (με την έννοια των επιπτώσεων στο φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον) και τον κοινωνικό. Κάθε έργο, πολιτική ή παραγωγική δραστηριότητα σηματοδοτεί (και αποκαλύπτει) τη χρήση ενός συνδυασμού των εξής κεφαλαίων [5, 6, 9]: 1. Φυσικό Κεφάλαιο (περιβαλλοντική διάσταση): Πρώτες ύλες, ενέργεια και εν γένει φυσικοί πόροι καθώς και δυνατότητα απορρόφησης επιπτώσεων και αποβλήτων (φέρουσα ικανότητα). 2. Ανθρώπινο Κεφάλαιο: Το ανθρώπινο δυναμικό με τη γνώση, ευφυΐα, οξύνοια, ψυχική δύναμη, δυνατότητα διαχείρισης συναισθημάτων, πνευματικότητα κ.λπ. που διαθέτει. 3. Κοινωνικό Κεφάλαιο: Το σύνολο των κανόνων, των ηθών, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης κ.λπ. δια των οποίων διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή, η εργασιακή ειρήνη και, κατ επέκταση, η δυνατότητα ατόμων ή κοινωνικών ομάδων να δραστηριοποιηθούν προς υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων. Τα συστήματα διακυβέρνησης και κοινωνικής οργάνωσης, από την οικογένεια μέχρι την κυβέρνηση, που εκφράζουν τις ανθρώπινες σχέσεις και τη συλλογική εμπειρία. Το κεφάλαιο αυτό εξελίσσεται διαχρονικά καθώς εξελίσσονται οι θεσμοί, οι έννοιες του δικαίου και η προδιάθεση για κοινωνική αλληλεγγύη Πολιτιστικό Κεφάλαιο: Οι ηθικές αξίες, η κουλτούρα, η πολιτιστική παρακαταθήκη. 5. Κατασκευασμένο (ανθρωπογενές) Κεφάλαιο: Οι υποδομές, τα εργαλεία, οι μηχανές, οι κατασκευές, η πληροφορία, η τεχνολογία, τα συστήματα διακίνησης πληροφοριών, κ.λπ. 6. Χρηματικό ή Αποταμιευτικό Κεφάλαιο (το χρήμα). Ένα αμφισβητούμενο μέσο για αποτίμηση και ανταλλαγή των άλλων μορφών κεφαλαίου. Αναγκαίο τουλάχιστον για την αρχική δαπάνη. Ο χρόνος μπορεί να εκληφθεί ως μια 7 η μορφή κεφαλαίου, δεδομένου ότι: (1) η αειφορία τεκμηριώνεται σε βάθος χρόνου, (2) η αξία μιας δραστηριότητας επηρεάζεται από το «χρονικό παράθυρο» στο οποίο αναφέρεται η αξιολόγηση της, και (3) οι μορφές των έξι κεφαλαίων μπορεί να μεταλλάσσονται με την πάροδο του χρόνου. Η συνολική αξία (όχι αποκλειστικά με οικονομικούς όρους) μιας επενδυτικής δραστηριότητας, 1 Η γραφειοκρατία, η μη τήρηση των νόμων και η αβεβαιότητα για το νομοθετικό πλαίσιο είναι παραδείγματα εκφάνσεων του κοινωνικού κεφαλαίου που προφανώς επηρεάζουν την αξία (και, ουσιαστικά, την απόφαση για υλοποίηση ή όχι) μιας σχεδιαζόμενης επένδυσης. Η Οργανωτική Επάρκεια (Organizational Capacity) μιας επιχείρησης αποτελεί μια μορφή του κοινωνικού της κεφαλαίου, που προφανώς επιδέχεται βελτίωση.

3 3 1. εξαρτάται από το συγκεκριμένο συνδυασμό των κεφαλαίων (όχι μόνο τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, αλλά και τη μεταξύ τους δομή, σύνδεση, συνέργεια), και 2. έχει νόημα μόνο αναφορικά με μια συγκεκριμένη σκοπιά και για συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Επένδυση είναι, κατά κανόνα, η μετατροπή χρηματικού, φυσικού και ανθρωπογενούς κεφαλαίου σε επιπλέον χρηματικό ή/και νέο ανθρωπογενές κεφάλαιο. Υπό την έννοια αυτή, η δημιουργία ενός έργου αποτελεί επένδυση: χρησιμοποιείται στο παρόν ένας συνδυασμός κεφαλαίων ώστε να προκύψει στο μέλλον ένας διαφορετικός και «καλύτερος» συνδυασμός. Υπεισέρχεται προφανώς εδώ μια αξιολογική διαδικασία. Υποτίθεται ότι, στο μελλοντικό συνδυασμό, ένα τουλάχιστον από τα έξι κεφάλαια θα έχει βελτιωθεί από τη σκοπιά κάποιας κοινωνικής ομάδας 1. Κάθε αξιολόγηση προϋποθέτει σκοπιά, κριτήρια και χρονικό ορίζοντα. Η αξιολόγηση της μετουσίωσης ενός συνόλου των έξι κεφαλαίων σε ένα συγκεκριμένο έργο ή «προϊόν», συνεπάγεται δύο, άμεσες ή έμμεσες, συγκρίσεις: (Αξίζει να γίνει;) Σύγκριση της υφιστάμενης κατάστασης, πριν την επένδυση όπου δεν υπάρχει το «προϊόν», με μια νέα κατάσταση όπου θα υπάρχει το «προϊόν» και θα αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του για κάποιο χρόνο. (Ποια είναι η καλλίτερη μορφή;) Σύγκριση μεταξύ εναλλακτικών επενδυτικών δραστηριοτήτων (διαφορετικών μορφών του «προϊόντος») που επιτυγχάνουν το συγκεκριμένο στόχο. Εν προκειμένω, ένα κρίσιμο ζήτημα είναι η δυνατότητα υποκατάστασης ή αναπλήρωσης μιας μορφής κεφαλαίου από άλλη. Για παράδειγμα, μια μείωση του φυσικού κεφαλαίου (π.χ. μείωση δασικών εκτάσεων, αλλοίωση ή ρύπανση ακτών, εξόρυξη ορυκτών), ή μια μείωση του κοινωνικού κεφαλαίου (π.χ. περιορισμός δικαιωμάτων, μη εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας), μπορεί να αποσκοπεί είτε στην «άμεση» αύξηση του χρηματικού κεφαλαίου για κάποια μέλη της κοινωνίας ή στη βελτίωση του ανθρωπογενούς κεφαλαίου (π.χ. δημιουργία ενός αυτοκινητόδρομου) με αναμενόμενο οικονομικό όφελος, στο μέλλον, για κάποιες άλλες κοινωνικές ομάδες. Το ερώτημα είναι κατά πόσον αυτή η υποκατάσταση του φυσικού και κοινωνικού κεφαλαίου με οικονομικό και ανθρωπογενές κεφάλαιο είναι κοινωνικώς αποδεκτή, τώρα και στο μέλλον, και κατά πόσον συμβάλλει στη αειφόρο ανάπτυξη της χώρας. Ο προβληματισμός αυτός αναδύεται, έστω έμμεσα, για κάθε μορφή δραστηριότητας σε κάθε επίπεδο (κρατικό, επιχειρηματικό, οικογενειακό, ατομικό). Θα μπορούσαμε βεβαίως να προσθέσουμε τον εξής περιορισμό ή προϋπόθεση: Η υποκατάσταση μεταξύ μορφών κεφαλαίων επιτρέπεται -- αλλά εντός ορίων. Για κάθε μορφή κεφαλαίου χωριστά (κοινωνικού, ανθρώπινου, ανθρωπογενούς, πολιτιστικού, φυσικού, 1 Ένα κεφάλαιο που συχνά βελτιώνεται και σπάνια «καταγράφεται» είναι το κοινωνικό κεφάλαιο με την έννοια της «μάθησης» και απόκτησης εμπειρίας σε οργανωτικό/συλλογικό επίπεδο. Η προαγωγή της ευαισθησίας των πολιτών ως προς κάποιο ζήτημα, ή η αλλαγή συνηθειών, επίσης μεταλλάσσει το κοινωνικό κεφάλαιο.

4 4 χρηματικού) υπάρχει ένα κρίσιμο επίπεδο (προσδιορίζει τη φέρουσα ικανότητα) το οποίο όχι μόνο δεν επιτρέπεται να παραβιαστεί αλλά είναι αναγκαίο να διατηρείται διαχρονικώς [3]. Παραμένουν, όμως, κάποια καίρια ερωτήματα, και μάλιστα πρακτικού ενδιαφέροντος: Είναι δυνατή η αναγνώριση του κρίσιμου επιπέδου των κεφαλαίων, ιδιαίτερα του κοινωνικού, του πολιτιστικού και του φυσικού; Μπορεί η οικονομική ευρωστία να αντισταθμίσει μείωση του κοινωνικού ή περιβαλλοντικού κεφαλαίου; Μπορούν να αποτιμηθούν οι περιβαλλοντικές ή κοινωνικές επιπτώσεις με μέτρα χρησιμότητας και ανταλλαγής (δηλαδή, με κανόνες αγοράς); Έχει νόημα να γίνεται μια τέτοια ανάλυση αειφορικής συμπεριφοράς για ένα γεωγραφικό διαμέρισμα (π.χ. οροπέδιο, νησί, χώρα) το οποίο είναι ανοιχτό σε εισροές και εκροές ανθρώπων, χρήματος, πόρων, αγαθών, υπηρεσιών και αποβλήτων από και προς άλλα διαμερίσματα; Ποιος είναι ο κατάλληλος χρονικός ορίζοντας της ανάλυσης; 2. Οικονομική Αυτοδυναμία και Βιωσιμότητα -- Ο Χρονικός Ορίζοντας Μια επενδυτική δραστηριότητα (ή μια πολιτική) εκλαμβάνεται, από μια συγκεκριμένη σκοπιά (π.χ. ενός επενδυτή, ή ενός φορέα, ή του κράτους) και για συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, ως οικονομικά αυτοδύναμη αν το σύνολο των δαπανών 1 που προκύπτουν εξαιτίας της υλοποίησης, ή της ύπαρξής της (και οι οποίες αφορούν στη συγκεκριμένη σκοπιά) καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από χρηματικές προσόδους που η ίδια δημιουργεί (και αφορούν στη συγκεκριμένη σκοπιά), χωρίς «εξωτερικές» παροχές. Το σύστημα «τα βγάζει πέρα» μόνο του: οι χρηματικές εκροές που επιβαρύνουν το φορέα υλοποίησης καλύπτονται από τις χρηματικές προσόδους (εισροές) που η ίδια η δραστηριότητα δημιουργεί και «εισρέουν» στον φορέα αυτόν. Η ως άνω επενδυτική δραστηριότητα εκλαμβάνεται ως οικονομικά βιώσιμη, από μια συγκεκριμένη σκοπιά, αν όλα τα κόστη και όλες οι δαπάνες που ανακύπτουν από την υλοποίηση και την ύπαρξήτης καλύπτονται είτε από προσόδους που η ίδια αποφέρει είτε από «εξωτερικές» παροχές που, ακόμα κι αν επιβαρύνουν «τρίτους», είναι κοινωνικά αποδεκτές. Οικονομική αυτοδυναμία συνεπάγεται οικονομική βιωσιμότητα όχι το αντίστροφο. Η οικονομική αυτοδυναμία και η βιωσιμότητα χαρακτηρίζονται ως ισχυρές αν στα κόστη, τις δαπάνες και τις προσόδους που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνονται και οι οικονομικά αποτιμώμενες 1 Διακρίνεται η έννοια του κόστους από εκείνη της δαπάνης. Το κόστος μιας ενέργειας αναφέρεται στη χρήση και κατανάλωση πόρων (και, γενικότερα, κεφαλαίων). Η δαπάνη αναφέρεται στην καταβολή (διακίνηση) χρηματικού ποσού και σχετίζεται με συγκεκριμένη σκοπιά. Δεν μετατρέπονται όλα τα κόστη σε δαπάνες (δηλαδή σε χρηματικές εκροές). Π.χ. η μετακίνηση με αυτοκίνητο δημιουργεί κόστος ρύπανσης που δεν μετατρέπεται σε δαπάνη (δεν υπάρχει διακίνηση χρημάτων). Αυτή ουσιαστικά είναι η περίπτωση των εξωτερικοτήτων. Εδώ έγκειται και η διάκριση μεταξύ ασθενούς και ισχυρής αυτοδυναμίας. Το κόστος ενός έργου μπορεί να καλύπτεται από διάφορους φορείς, ο καθένας από τους οποίους «βλέπει» ως δαπάνη το δικό του μερίδιο. Το τέλος χρήσης μιας γέφυρας, το οποίο καλύπτει το κόστος λειτουργίας, εκλαμβάνεται από το χρήστη ως δαπάνη χρήσης της γέφυρας, που όμως δεν καλύπτει το κόστος δημιουργίας της.

5 5 επιπτώσεις της επένδυσης σε όλα τα κεφάλαια της 1, ιδιαίτερα το κοινωνικό και το φυσικό κεφάλαιο (δηλαδή, οι οικονομικά αποτιμώμενες κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις), οι οποίες επιβαρύνουν ή ωφελούν τον φορέα. Αν δεν περιλαμβάνονται, η αυτοδυναμία ή η βιωσιμότητα χαρακτηρίζεται ως ασθενής. Προφανώς, υπάρχουν και οι επιπτώσεις που δεν αποτιμώνται οικονομικά! Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση της οικονομικής αυτοδυναμίας και βιωσιμότητας μιας επενδυτικής δραστηριότητας συνεπάγεται προσδιορισμό και αποσαφήνιση των εξής: Της σκοπιάς στην οποία αναφέρονται οι δαπάνες, τα κόστη και τα οφέλη (πρέπει να είναι κοινή για όλα) και βάσει της οποίας αναγνωρίζονται (διακρίνονται) οι «εξωτερικές» παροχές 1. Του χρονικού ορίζοντα που ενδιαφέρει τον επενδυτή και στον οποίο αναφέρεται η αξιολόγηση. Του τμήματος του κύκλου ζωής της δραστηριότητας. Καλύπτεται ο πλήρης κύκλος ζωής (life-cycle impact), ακόμα και πέραν του ορίζοντα ενδιαφέροντος του επενδυτή; Πώς διασφαλίζεται ότι όλα τα κόστη ή/και όλες οι ωφέλειες (life-cycle costing) λαμβάνονται υπόψη και μετατρέπονται σε δαπάνες ή/και προσόδους); Στην πράξη, ο χρονικός ορίζοντας ανάλυσης και το μέρος του κύκλου ζωής που λαμβάνεται υπόψη για το χαρακτηρισμό της οικονομικής βιωσιμότητας εξαρτώνται κυρίως από την ευαισθησία του επενδυτή και την ισχύουσα νομοθεσία. Από οικονομική άποψη, έχει εξαιρετική σημασία το πότε στο μέλλον θα ανακύψει η όποια ωφέλεια. Τα «σημερινά» οικονομικά οφέλη είναι εμφανή και ενίοτε υπερτονίζονται από τους υποστηρικτές της επένδυσης. Όμως, με προεξοφλητικό επιτόκιο της τάξης του 5% ή μεγαλύτερο, η παρούσα οικονομική αξία ποσών που ανακύπτουν μετά από 25 ή 30 χρόνια είναι σχεδόν ασήμαντη 2. Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται μια τάση αγνόησης μελλοντικών επιπτώσεων, ίσως και με το πρόσθετο επιχείρημα ότι οι επιπτώσεις μετά από 30 χρόνια θα αφορούν μια άλλη γενιά, μια άλλη σκοπιά! 3. Περιβαλλοντική και Κοινωνική Αποδοχή Σε αντίθεση με την παραπάνω τάση, η εμπειρία έχει δείξει ότι, από κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις άμεσες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ενδεχόμενο συσσώρευσης επιπτώσεων διαφορετικών προελεύσεων και μορφών με φαινόμενα συνέργειας. Πέραν αυτού, για την αξιολόγηση της αειφορικής επίδοσης μιας επένδυσης πρέπει να διερευνώνται και οι επιπτώσεις στα άλλα κεφάλαια πλην του οικονομικού, σε μακροχρόνια λογική και, εν ανάγκη, από μια ιεραρχικά ανώτερη σκοπιά. Θα μπορούσε βέβαια να ισχυριστεί κανείς ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» συγκρούεται με τη θέση αυτή, καθώς (1) η αποτίμηση των κεφαλαίων 1 Η κρατική επιδότηση και η πολιτική της μη-χρέωσης των χρηστών για το πλήρες κόστος επένδυσης δημιουργεί την παραπλανητική εντύπωση μικρότερου κόστους για το παραγόμενο προϊόν ή υπηρεσία, αυξάνοντας το ενδεχόμενο σπατάλης στη χρήση. 2 Παράδειγμα. Αν το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 10%, τότε η σημερινή αξία ενός ποσού 100 που ανακύπτει σε 30 χρόνια είναι 5.7. Αν το επιτόκιο είναι 6%, η σημερινή αξία είναι 17.

6 6 είναι υποκειμενική και ενίοτε αδύνατη και (2) δεν μπορεί να επιβληθεί τώρα «πληρωμή» για συνέπειες που θα εμφανιστούν στο μέλλον και μάλιστα με αβέβαιο «κόστος». Η περιβαλλοντική αποδοχή αποτελεί την κύρια διάσταση της αειφορικής επίδοσης και είναι αναγκαία συνθήκη για αειφορία. Μια επενδυτική δραστηριότητα εκλαμβάνεται ως αποδεκτή από περιβαλλοντική άποψη εφόσον δεν παραβιάζεται η φέρουσα ικανότητα του φυσικού περιβάλλοντος 1 (ή, κατ ελάχιστον, δεν επηρεάζει κατά μη αποδεκτό τρόπο το φυσικό κεφάλαιο). Η διαδικασία της αποδοχής εμπεριέχει αυτονόητα αξιολογική σύγκριση της υφιστάμενης κατάστασης (κατάσταση του φυσικού κεφαλαίου πριν από την υπόψη δράση) με την προκύπτουσα κατάσταση (την κατάσταση που θα προκύψει εξ αιτίας της δράσης). Με αφετηρία τη Συνθήκη του Κιότο, εμφανίζονται μελέτες όπου, κατ αναλογία με την οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων, εκτιμάται το ισοζύγιο των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων, σε λογική ανάλυσης οφέλους-κόστους [3]. Συγκρίνονται οι αρχικές αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η δημιουργία ενός έργου ή η διαδικασία εισαγωγής μιας πολιτικής (π.χ. οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για παραγωγή και εγκατάσταση ενός φωτοβολταικού συστήματος), με τις θετικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου ή από την εφαρμογή της πολιτικής (π.χ. τις μειώσεις εκπομπών των συστημάτων παραγωγής ενέργειας). Δεδομένου ότι το φυσικό περιβάλλον έχει ποικίλες εκφάνσεις ή μορφές και η κοινωνική αποδοχή προϋποθέτει συγκεκριμένη σκοπιά, ανακύπτουν τα ερωτήματα: Ποιες είναι οι σημαντικές μορφές του φυσικού κεφαλαίου που πρέπει να ελεγχθούν; Υπάρχει και, αν ναι, αναγνωρίζεται και ελέγχεται; κάποιο κρίσιμο όριο για κάθε σημαντική μορφή του φυσικού κεφαλαίου, όπως π.χ. έδαφος, αέρας, νερά και βιοποικιλότητα; Αρκεί η περιβαλλοντική αποδοχή αναφορικά με κάθε μορφή του φυσικού κεφαλαίου χωριστά, ή πρέπει να ελέγχεται ενδεχόμενη συνέργεια των επιπτώσεων; Επειδή κάθε δράση συνεπάγεται και χρήση άλλων κεφαλαίων πλην του φυσικού, πως συγκρίνονται τυχόν αυξομειώσεις των εμπλεκόμενων κεφαλαίων; Για παράδειγμα, ένα σύστημα επεξεργασίας ρύπων μπορεί να είναι αποδεκτό ως προς κάποιους αέριους ρύπους (όπως NOx ή CO) αλλά μη αποδεκτό ως προς άλλους αέριους ρύπους (π.χ. CO 2 ή CH 4 ) ή και υγρούς ρύπους (π.χ. BOD ή COD). Ή, μπορεί να είναι μεν αποδεκτό ως προς κάθε τύπο ρύπων χωριστά, αλλά η συνέργεια όλων των ρύπων να δημιουργεί μη αποδεκτή κατάσταση. Η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας αποτελεί το πρώτο επίπεδο ελέγχου της περιβαλλοντικής αποδοχής. Προφανώς, όμως, η νομοθεσία να έχει κενά και ατέλειες που εμπεριέχουν τους σπόρους κοινωνικών συγκρούσεων. Τήρηση της νομοθεσίας δεν συνεπάγεται αναγκαστικά περιβαλλοντική προστασία. 1 Για έννοιες όπως «φυσικό περιβάλλον», «περιβαλλοντική ζημιά», «εκπομπή», «απειλή ζημίας» κ.λπ., βλέπε Οδηγία 2004/35/ΕΚ και ΠΔ148/09.

7 7 Μια δράση (όπως μια επένδυση) εκλαμβάνεται από μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή άτομο ως αποδεκτή αν το σύνολο των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από την κοινωνική αυτή ομάδα ή το άτομο, με τις δικές τους αξίες, είναι αποδεκτό. Στην περίπτωση αυτή, η δράση είναι προφανώς και οικονομικά βιώσιμη. Είναι απαραίτητο εδώ να επισημανθούν τα εξής: 1. γίνεται αναφορά στο σύνολο των επιπτώσεων και όχι χωριστά των οικονομικών, των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών. 2. προκειμένου περί κοινωνικής ομάδας, πολύ δε περισσότερο περί του κοινωνικού συνόλου, υπονοείται συναίνεση. 3. Υπονοείται αναφορά σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα ανάλυσης. Συμπεραίνουμε, συνεπώς, ότι: Η κοινωνική αποδοχή από κάποιο σύνολο είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή προϋπόθεση για να εκληφθεί μια δράση ως συμβάλλουσα στην αειφορία (ως αειφορικώς αποδεκτή). Η αποδοχή μπορεί να ανατραπεί αν διευρυνθούν το κοινωνικό σύνολο και ο χρονικός ορίζοντας ανάλυσης. 4. Αειφορική Επίδοση Επένδυσης Αποδεχόμενοι ως πλαίσιο αναφοράς την υφιστάμενη κατάσταση στα έξι κεφάλαια που αναφέρονται στην 1, εκλαμβάνεται ως αυτονόητο ότι είναι επιθυμητή η μετάβαση σε μια νέα (διαφορετική) κατάσταση 1 των κεφαλαίων αυτών που ικανοποιεί μεν την ανάγκη για την οποία γίνεται η επένδυση, ταυτόχρονα όμως βελτιώνει (δια μέσου αλλαγών σε υποδομές, θεσμούς, νοοτροπίες, κ.λπ.) την υφιστάμενη κατάσταση ή, τουλάχιστον, δεν την καθιστά χειρότερη. Στην περίπτωση αυτή, η επένδυση εκλαμβάνεται ως κατ αρχήν αειφορικώς αποδεκτή. Δεν νοείται απόλυτα αειφορική δράση, ή απόλυτα αειφορικό έργο. Αυτό που νοείται είναι η βελτίωση ως προς την αειφορία [8]. Για κάθε δράση ή επένδυση, τίθεται το ερώτημα: Προάγεται η αειφορική ανάπτυξη; Το μέτρο της συμβολής στην αειφορική ανάπτυξη ορίζεται ως αειφορική επίδοση της δράσης. Δεδομένων των τεχνολογικών και επιστημονικών δυνατοτήτων μας, αλλά και του πολιτικού μας συστήματος, είναι σχεδόν αδύνατο να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο κανόνων για αποτίμηση της αειφορικής επίδοσης δράσεων και επενδύσεων, που να τυγχάνει καθολικής αποδοχής και να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις και από όλες τις δυνατές σκοπιές την κάθε περίπτωση. Μπορεί όμως να διαμορφωθεί ένας οδηγός με γενικές κατευθύνσεις, ως πλαίσιο ανάδειξης και κατανόησης των προβληματισμών και αναζήτησης συναινέσεων. Αυτό επιχειρείται με τους παρακάτω κανόνες ελέγχου της αειφορικής επίδοσης μιας δράσης. Ο βαθμός της αειφορικής επίδοσης μιας δράσης ή επένδυσης, στη διαχρονικώς εξελισσόμενη μορφή της, αυξάνεται καθώς προσεγγίζονται οι εξής καταστάσεις: 1. Δεν παραβιάζεται το κρίσιμο όριο κανενός κεφαλαίου 1 Στην Οδηγία 2004/35/ΕΚ, Άρθρο 2, γίνεται αναφορά στις σχετικές έννοιες «κατάσταση διατήρησης» και «αρχική κατάσταση». Ως «αρχική κατάσταση» νοείται η κατάσταση που θα επικρατούσε κατά τη στιγμή της ζημίας των φυσικών πόρων και των υπηρεσιών εάν δεν είχε συμβεί η περιβαλλοντική ζημία, υπολογιζόμενη με βάση τις «καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες».

8 8 2. Η κοινωνική αποδοχή αναφέρεται στο σύνολο της κοινωνίας και αφορά στον πλήρη κύκλο ζωής, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων επιπτώσεων και λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων των έξι κεφαλαίων της 1 και των μεταξύ τους συνεργειών. 3. Η δράση, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνέργεια με άλλες δράσεις, συμβάλλει στην ικανοποίηση της ανάγκης (του ανώτερου στόχου) και προάγει την αειφορική επίδοση του ανώτερου συστήματος. 4. Το οργανωτικό σύστημα που διέπει και συντονίζει τη δράση έχει αφενός μεν οργανωτική και θεσμική επάρκεια, αφετέρου δε την ικανότητα προσαρμογής σε εξελισσόμενες συνθήκες. 5. Τελικό Σχόλιο Η υιοθέτηση συνήθων πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που περιορίζονται σε δράσεις όπως μείωση εκπομπών CO2, κοινωνικές παροχές εντός ή εκτός επιχείρησης, ή πιστή τήρηση της νομοθεσίας, δεν τεκμηριώνουν αειφορική, ούτε καν περιβαλλοντική, ευαισθησία. Οι πελάτες και οι μέτοχοι έχουν γνώση και πληροφόρηση (http://peopleandideas.gr/sustainability/). Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αποκάλυψης «πράσινου ξεπλύματος» (sinsofgreenwashing.org). Διεθνώς, η τάση είναι προς πρακτικές Εταιρικής Αειφορικής Διαχείρισης (corporate sustainability management) και Διαχείρισης Κύκλου Ζωής (life cycle management) με μακροπρόθεσμη προστιθέμενη αξία για την εταιρεία και την κοινωνία. Είναι ζήτημα επιβίωσης, ιδιαίτερα για τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Χρειάζεται ένα νέο νοητικό μοντέλο, που αποδέχεται τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, μαζί με νέες σύγχρονες οργανωτικές δομές. 6. Βιβλιογραφικές Πηγές 1. Azapagic, A., S. Perdan & R. Clift, ed., Sustainable Development in Practice, J. Wiley, Decleris, Μ., The Law of Sustainable development. General Principles, A report produced for the European Commission, Ekins, P, S. Simon, L. Deutsch, C. Folke, A framework for the practical application of the concepts of critical natural capital and strong sustainability, Ecological Economics, 44, , Μπαμπινιώτης, Γ., Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας, 2 η έκδοση, Panagiotakopoulos, P., A Systems and Cybernetics Approach to Corporate Sustainability in Construction, Doctoral Dissertation, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, Παναγιωτακόπουλος Π. και Παναγιωτακόπουλος Δ., Βιωσιμότητα Συστημάτων, Οργανισμών και Πολιτικών: Μια Κυβερνητική Θεώρηση στην Πράξη (υπό έκδοση). 7. Προεδρικό Διάταγμα 148/2009 (ΦΕΚ 190/ ), «Περιβαλλοντική Ευθύνη για την Πρόληψη και Αποκατάσταση Ζημιών στο Περιβάλλον». 8. United Nations Sustainable Development. Indicators of Sustainable Development: Framework and Methodologies, 2000, 9. Van Peborgh, E. and the Odiseo Team, Sustainability 2.0, Networking Enterprisers and Citizens to Face World Challenges, 2008, 10. World Business Council for Sustainable Development, Eco-Efficiency: Creating More Value with Less Impact, 2000 (www.wbcsd.org).

ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δημήτριος Χ. Παναγιωτακόπουλος Καθηγητής Οργάνωσης, Προγραμματισμού & Διαχείρισης Περιβάλλοντος Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ του ΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΒΑΝΗ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ: 7622 ΠΑΓΙΑΪ ΓΚΛΕΝΤΙΣΙΑΝΑ Α.Μ: 7910

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΛΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε λ λ η ν ικ ό Κ έ ν τ ρ ο Β ιο τ ο π ω ν - Υ γ ρ ο τ ο π ω ν Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2002 Η παρούσα έκδοση χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση Τελική Έκθεση Μάρτιος 2011 Τελική Έκθεση 1 Στην Ερευνητική Ομάδα του Έργου και στη σύνταξη αυτής της Έκθεσης συμμετείχαν οι: Δημήτριος Λάλας, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ) Εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση Βελτιώνοντας μία δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα