ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ »

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»"

Transcript

1 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ » AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ ΡΥΛ ΓΗΘΑΗΝΣΥΛ ΘΑΗ ΡΥΛ ΓΛΖΡΗΘΑ ΔΛΡΑΠΝΚΔΛΥΛ ΔΟΓΥΛ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ - ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ 1. ΘΔΚΑΡΑ ΘΑΓ 1.1 Λα δηεπθξηληζζεί ε θξάζε : «Οι δαπάνερ ηων έπγων θα ππέπει να ζςνδέονηαι με ηον/ηοςρ ΚΑΔ ηηρ επένδςζηρ, ζύμθωνα με ηην ενόηηηα 6.1 ηος Οδηγού Εθαπμογήρ και ηο Παπάπηημα ΙΙ αςηού. Σςνεπώρ, εάν καηά ηην πιζηοποίηζη ηος έπγος από ηον ΕΦΕΠΑΕ διαπιζηωθεί όηι δαπάνερ εξςπηπεηούν μη επιλέξιμερ δπαζηηπιόηηηερ θα πεπικόπηονηαι» πνπ ππάξρεη ζηηο απνθάζεηο έληαμεο. Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο, κία δαπάλε ε νπνία : αλαθέξεηαη ζην Σερληθφ Παξάξηεκα, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα VII Δπηιέμηκεο Γαπάλεο ζπλδέεηαη θαη εμππεξεηεί ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ Δπέλδπζεο ζεσξείηαη θαηαξρήλ επηιέμηκε θαη δχλαηαη λα πηζηνπνηεζεί. Γηαθνξνπνίεζε απφ ηα παξαπάλσ θαηά ηελ επαιήζεπζε θαη πηζηνπνίεζε, απαηηεί αηηηνιφγεζε θαη πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ζηηο αληίζηνηρεο εθζέζεηο. 1.2 Πε πεξίπησζε πνπ θάπνηα επηρείξεζε έρεη εγθξηζεί γηα πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ επηιέμηκνπο ΘΑΓ επέλδπζεο, δχλαηαη λα θαηαξγήζεη κέξνο απηψλ; H επηρείξεζε, δχλαηαη λα θαηαξγήζεη κέξνο ησλ ΚΑΓ επέλδπζεο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη εγθξηζεί, ιακβάλνληαο φκσο ππφςε ηηο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηε ζπλάθεηα απηψλ κε ηνπο ελαπνκείλαληεο ΚΑΓ. εκεηψλεηαη φηη ζα γίλεηαη ελδεηθηηθή επαλαβαζκνιφγεζε γηα ην θιαδηθφ θξηηήξην. 1.3 πφ ζχζηαζε επηρείξεζε ε νπνία θαηά ην πξψην αίηεκα επαιήζεπζεο/πηζηνπνίεζεο πξνζθνκίδεη βεβαίσζε κεηαβνιήο εξγαζηψλ ζηελ νπνία εθηφο ηνπ επηιέμηκνπ ΘΑΓ εκθαλίδνληαη θαη κε επηιέμηκνη, νη νπνίνη επσθεινχληαη ηεο παξνχζαο επέλδπζεο. Γίλεηαη «ζχζηαζε» γηα δηαθνπή, δελ γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα, ή ην αλσηέξσ θξίλεηαη θαηά ηελ επαιήζεπζε; 1

2 Η επηρείξεζε έρεη δηθαίσκα λα πξνζζέζεη φζνπο θαη φπνηνπο ΚΑΓ θξίλεη φηη είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο. Αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο επέλδπζεο, απηέο πξέπεη, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ησλ απνθάζεσλ έληαμεο, λα ζπλδένληαη κε ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ. ρεηηθέο αλαθνξέο απαηηείηαη λα ππάξρνπλ ζηε Έθζεζε Δπαιήζεπζεο Πηζηνπνίεζεο πνπ ζα ζπληαρζεί. 1.4 θηζηάκελε επηρείξεζε έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δηαθνπή ησλ κε επηιέμηκσλ ΘΑΓ πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο θαη, θαηά ην αξρηθφ ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο, ελεξγνπνίεζε μαλά ηνπο κε επηιέμηκνπο ΘΑΓ. Ξσο ζα ειέγρεηαη θαη πσο ζα αληηκεησπίδεηαη ην παξαπάλσ ; Γελ απαηηείηαη θαη δελ πξνβιέπεηαη θάπνπ ζην Καλνληζηηθφ Πιαίζην ε αλάγθε λα ειεγρζεί ην παξαπάλσ γεγνλφο. Η επέλδπζε εγθξίζεθε ζε επηιέμηκν/νπο ΚΑΓ. Οη δαπάλεο πξέπεη, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ησλ απνθάζεσλ έληαμεο, λα ζπλδένληαη κε ηνλ/ηνπο επηιέμηκν/νπο ΚΑΓ επέλδπζεο. 2. ΘΔΚΑΡΑ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΥΛ 2.1 Ξψο ζα αληηκεησπίδνληαη νη πεξηπηψζεηο θαζνιηθήο θαηάξγεζεο βαζκνινγνχκελσλ δαπαλψλ (θαηλνηνκία, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο); Θα πξαγκαηνπνηείηαη επαλαβαζκνιφγεζε; Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην εξψηεκα, αιιά θαη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ελ γέλεη, πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ δηαθνξνπνηνχληαη νπζησδψο ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο κε απνηέιεζκα ηε κε επηιεμηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Γηα λα εμεηαζηεί απηφ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ή, αλ φρη, λα δεηείηαη, θάζε απαηηνχκελν ζηνηρείν. Αλ γηα λα γίλεη απηφ, απαηηεζεί επαλαβαζκνιφγεζε, ηφηε απηή ζα γίλεη. 2.2 Θα επηηξέπεηαη ε αιιαγή λνκηθήο κνξθήο ζε ππφ ζχζηαζε εηαηξεία; Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην εξψηεκα, αιιά θαη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ελ γέλεη, πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ δηαθνξνπνηνχληαη νπζησδψο ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο κε απνηέιεζκα ηε κε επηιεμηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Γηα λα εμεηαζηεί απηφ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ή, αλ φρη, λα δεηείηαη, θάζε απαηηνχκελν ζηνηρείν. 2.3 Αιιαγή εηαηξηθήο /κεηνρηθήο ζχλζεζεο: Ξσο ζα αληηκεησπίδνληαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ν βαζκνινγνχκελνο εηαίξνο απνρσξεί θαη ην κεξίδηφ ηνπ κνηξάδεηαη ζηνπο ππνινίπνπο ή ην αλαιακβάλεη θάπνηνο θαηλνχξγηνο εηαίξνο ή κέηνρνο; Θα γίλεηαη επαλαβαζκνιφγεζε ηεο πξφηαζεο; Δάλ παξακέλεη ζηελ επηρείξεζε (σο εξγαδφκελνο) θαη δειψλεηαη σο δηεπζπληηθφ ζηέιερνο πξνθχπηεη ζέκα επαλαβαζκνιφγεζεο; 2

3 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην εξψηεκα, αιιά θαη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ελ γέλεη, πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ δηαθνξνπνηνχληαη νπζησδψο ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο κε απνηέιεζκα ηε κε επηιεμηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Γηα λα εμεηαζηεί απηφ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ή, αλ φρη, λα δεηείηαη, θάζε απαηηνχκελν ζηνηρείν. 3. ΘΔΚΑΡΑ ΑΓΔΗΥΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 3.1 Θεσξνχληαη επηιέμηκεο νη ππφ ζχζηαζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο επηπισκέλσλ θαηνηθηψλ θαζψο θαη νη ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο επαχιεηο, πνπ έρνπλ αδεηνδνηεζεί ή ζα αδεηνδνηεζνχλ γηα ηελ αλέγεξζε νηθνδνκήο κε νηθνδνκηθή άδεηα ε νπνία αλαθέξεηαη ζε «Νηθεία» θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνζθνκίδνπλ ζήκα ΔΝΡ; Λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ην ΦΔΘ 557 Β 23/10/1987, ζει. 5444, παξάγξαθνο Δ: «Δλνηθηαδφκελα επηπισκέλα δσκάηηα, απνηεινχλ κέξνο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ κηζζσηή θαη παξαρσξνχληαη κε ηα έπηπια θαη ην ινηπφ εμνπιηζκφ θαζψο θαη κε δηθαίσκα ρξήζεο ησλ ρψξσλ πγηεηλήο ζε ηνπξίζηεο κε κίζζσκα γηα πξνζσξηλή δηακνλή» θαζψο θαη ζηε ζει. 5568, παξάγξαθνο 2: «Νη Ρνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο κπνξνχλ λα βξίζθνληαη εληφο ζρεδίνπ πφιεσλ ή ζε νηθηζκνχο ή ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ εληφο ΕΝΔ ή εθηφο ζρεδίνπ θαη νηθνδνκνχληαη κε φξνπο δφκεζεο θαηνηθίαο». Ναη είλαη επηιέμηκεο, εθφζνλ ηεξεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα πεξί αδεηνδφηεζεο θαη ήκαλζεο ΔΟΣ. 4. ΘΔΚΑΡΑ ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΖΠ-ΠΓΣΥΛΔΠΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΥΛ 4.1 Ξνηνο αληηκεησπίδεηαη ε πεξίπησζε πνπ κία επηρείξεζε, είηε εληαγκέλε, είηε δπλεηηθά εληαγκέλε ζην πξφγξακκα, ζέιεη λα θάλεη κεηαβίβαζε; Η κεηαβίβαζε επηρείξεζεο ελ γέλεη, ζεσξείηαη ηξνπνπνίεζε. Γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ελ γέλεη, πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ δηαθνξνπνηνχληαη νπζησδψο ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο κε απνηέιεζκα ηε κε επηιεμηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Γηα λα εμεηαζηεί απηφ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ή, αλ φρη, λα δεηείηαη, θάζε απαηηνχκελν ζηνηρείν. 4.2 Δίλαη απνδεθηέο νη ζπγρσλεχζεηο θαη κε πνηνπο φξνπο; Οη ζπγρσλεχζεηο είλαη θαηαξρήλ απνδεθηέο σο ηξνπνπνηήζεηο. Γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ελ γέλεη, πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ δηαθνξνπνηνχληαη νπζησδψο ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο κε απνηέιεζκα ηε κε επηιεμηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Γηα λα εμεηαζηεί απηφ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ή, αλ φρη, λα δεηείηαη, θάζε απαηηνχκελν ζηνηρείν. Δπίζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρηζε ηεο επηδνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο. 3

4 5 ΘΔΚΑΡΑ ΞΝ ΠΠΡΑΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 5.1 Κέηνρνο ν νπνίνο έρεη ππνβάιεη ζε ππφ ζχζηαζε εηαηξεία ε νπνία έρεη εγθξηζεί, ζέιεη λα κπεη κέηνρνο θαη ζε άιιε ππφ ζχζηαζε εηαηξεία ε νπνία έρεη επίζεο εγθξηζεί. Δίλαη απνδεθηφ απηφ; Δμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε, σο ηξνπνπνίεζε. Γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ελ γέλεη, πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ δηαθνξνπνηνχληαη νπζησδψο ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο κε απνηέιεζκα ηε κε επηιεμηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Γηα λα εμεηαζηεί απηφ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ή, αλ φρη, λα δεηείηαη, θάζε απαηηνχκελν ζηνηρείν. Σνλίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, φηη πξφθεηηαη γηα θξαηηθέο εληζρχζεηο, φηη ε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ δελ πξέπεη λα νδεγεί ζε θαηαζηξαηήγεζε ησλ θαλφλσλ πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, φηη ηα ρνξεγνχκελα θαη αλαγλσξηδφκελα πνζά ζα πξέπεη λα είλαη ηα απνιχησο αλαγθαία θαη αλαινγηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε νη εληζρχζεηο ζα πξέπεη λα είλαη δηαθαλείο. 5.2 Κία επηρείξεζε ε νπνία έρεη εληαρζεί σο πφ ζχζηαζε κε κνξθή Ν.Δ. κπνξεί λα ζπλερίζεη λα είλαη εληαζζφκελε εάλ απνρσξήζεη κεηά ηελ ζχζηαζε ν έλαο εηαίξνο θαη ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε αηνκηθή; Πε απηή ηελ πεξίπησζε εάλ ν παξακέλσλ κέηνρνο έρεη θιείζεη πξφζθαηα ηελ ππάξρνπζα επηρείξεζε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ λέα ππάξρεη πξφβιεκα; Κάζε πεξίπησζε εμεηάδεηαη σο ηξνπνπνίεζε. Γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ελ γέλεη, πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ δηαθνξνπνηνχληαη νπζησδψο ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο κε απνηέιεζκα ηε κε επηιεμηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Γηα λα εμεηαζηεί απηφ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ή, αλ φρη, λα δεηείηαη, θάζε απαηηνχκελν ζηνηρείν. 5.3 Νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη πνπ είλαη πφ-ζχζηαζε, θαη ζπζηαζνχλ σο «ππφ-ίδξπζε» θαη φρη θαλνληθά (δειαδή δελ ζα έρνπλ ιάβεη ΘΑΓ) θαη πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο απφθαζεο, εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα ή φρη; Μπνξνχλ λα εληαρζνχλ κφλν φηαλ, ην γεγνλφο ηεο κε αλαγξαθήο ηνπ ΚΑΓ ηεο επέλδπζεο ζηε βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, δελ νθείιεηαη ζε δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα αιιά ζηηο ηζρχνπζεο γηα απηέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. Δμάιινπ, ζηε θάζε ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο κε παξφκνην θαζεζηψο έλαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο λα ππνβάιινπλ πξφηαζε ζην Πξφγξακκα ζηνλ θαηαιεθηηθφ ΚΑΓ. 4

5 6 ΘΔΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ 6.1 Κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο Δγγπεηηθέο επηζηνιέο απφ ΡΠΚΔΓΔ; Ναη κπνξνχλ. χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ, γηα ηε ιήςε πξνθαηαβνιήο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο απφ «αλαγλσξηζκέλν πξνο ηνχην ίδξπκα». Δμππαθνχεηαη φηη ε εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ππέξ ηνπ Γηθαηνχρνπ. 6.2 Θα γίλεηαη απνκείσζε ησλ εγγπεηηθψλ κε ηελ θαηαβνιή ελδηάκεζσλ δφζεσλ Γεκφζηαο Γαπάλεο? Δπηηξέπεηαη απνκείσζε ησλ εγγπεηηθψλ κε ηελ θαηαβνιή ελδηάκεζσλ δφζεσλ Γ.Γ. φπσο νξίδεηαη ζηελ ελφηεηα 15 ηνπ νδεγνχ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 7. ΘΔΚΑΡΑ ΓΗΑ ΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ 7.1 Αχμεζε θιηλψλ (εθφζνλ δελ μεπεξλάεη ηηο 100) επηηξέπεηαη ζηα επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηνλ ηνπξηζκφ; Ναη επηηξέπεηαη. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε αχμεζε θιηλψλ είλαη ηξνπνπνίεζε Φπζηθνχ Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ θαη, εληέιεη, Αχμεζε Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ. Ωο ηέηνηα ζα εμεηαζηεί. 7.2 Κείσζε θιηλψλ επηηξέπεηαη ζηα επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηνλ ηνπξηζκφ; Ναη επηηξέπεηαη. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε κείσζε θιηλψλ είλαη ηξνπνπνίεζε Φπζηθνχ Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ θαη, εληέιεη, Μείσζε Φπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ωο ηέηνηα ζα εμεηαζηεί. 5

6 8. ΘΔΚΑΡΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΥΛ ΓΑΞΑΛΥΛ 8.1 Ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 30% ησλ δπλεηηθά εληαζζφκελσλ, είλαη επηιέμηκεο; Δθφζνλ ζην ζχλνιν ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, είλαη επηιέμηκεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 30% ησλ δπλεηηθά εληαζζφκελσλ, θαζψο απνηεινχλ κέξνο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 8.2 Αλ λαη πσο ζα ππνινγίδνληαη; Ξ.ρ. κπνξεί θάπνηνο λα θέξεη πξνθαηαβνιηθά εμφθιεζε ελνηθίσλ 12 κελψλ ή πηζηνπνηνχληαη κφλν πινπνηεζείζεο δαπάλεο πνπ ζα ινγίδνληαη απφ ηελ έλαξμε επηιεμηκφηεηαο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο ; Σέηνηνπ ηχπνπ δαπάλεο δχλαληαη λα εμνκνησζνχλ κε πξνθαηαβνιέο. Δπνκέλσο, κπνξνχλ λα πηζηνπνηεζνχλ κε βάζε ηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο πεξί πξνθαηαβνιψλ. 8.3 Γηα ηηο εγθεθξηκέλεο ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο νη νπνίεο ζηεξίρζεθαλ ζε πξφβιεςε θαη ππνινγίζζεθαλ κεληαία. Πε πεξίπησζε πνπ ην κεληαίν πνζφ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην δεισζέλ θαηά ηελ ππνβνιή (π.ρ. ΓΔΖ 100 επξψ/κήλα ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ινγαξηαζκφο αλαγξάθεη 300 επξψ γηα ηε δηκελία, δει. 150 επξψ ην κήλα). Πηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην πξαγκαηηθφ πνζφ θαη αλ λαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε αίηεκα ηξνπνπνίεζεο; Δληφο ηεο θαηεγνξίαο δαπάλεο «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ» επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά δαπάλεο (π.ρ. κηθξφηεξε ΓΔΗ κεγαιχηεξνο ΟΣΔ) ρσξίο Αίηεκα ηξνπνπνίεζεο, αξθεί : θαη νη δχν δαπάλεο λα είραλ εγθξηζεί σο «είδνο δαπάλεο» λα κελ μεπεξαζηεί ην εγθεθξηκέλν πνζφ γηα ηελ θαηεγνξία ζπλνιηθά. 8.4 Γηα πνην ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη επηιέμηκεο νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο; Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο απφ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο κέρξη ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 6

7 8.5 Κία λέα επηρείξεζε πνπ έρεη θάλεη έλαξμε ην 2012 θαη ζέιεη λα επηδνηεζεί γηα ηελ ιεηηνπξγηθή δαπάλε ηνπ ελνηθίνπ ηεο απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013 αιιά ην κηζζσηήξην είλαη ηνπ 2012 κπνξεί λα ην επηδνηεζεί ή ζα απεληαρζεί ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην είλαη ηνπ 2012; Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ελνηθίσλ είλαη επηιέμηκεο απφ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο κέρξη ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Δπνκέλσο, νη δαπάλεο ζηελ πεξίπησζε αλσηέξσ είλαη επηιέμηκεο. Καη αλαινγία, νηθνδνκηθή άδεηα πνπ έρεη εθδνζεί ην 2012 δελ θαζηζηά κε επηιέμηκεο ηηο θηηξηαθέο δαπάλεο. 8.6 Γηα ηελ έληαμε δπλεηηθά δηθαηνχρνπ κπνξεί λα γίλεη δεθηή ε αγνξά εμνπιηζκνχ απφ πξνκεζεπηή εμσηεξηθνχ, κε εμφθιεζε πξηλ ηηο 20/03/2014 αιιά παξάδνζε απηνχ ζηελ επηρείξεζε κεηά ηηο 20/03/14; Η εμφθιεζε ή ε κεξηθή πιεξσκή πξνκεζεπηή εμσηεξηθνχ/εζσηεξηθνχ πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ζεσξείηαη πξνθαηαβνιή. Δπνκέλσο, κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί κε βάζε ηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο πεξί πξνθαηαβνιψλ. 9. ΘΔΚΑΡΑ ΙΖΤΖΠ ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΖΠ 9.1 Πηα παξαδνηέα γηα ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ Κηζζσηήξην ή Ππκβφιαην ηδηνθηεζίαο. Πε πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη θηηξηαθέο δαπάλεο ππάξρεη θάπνηνο ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ζηελ δηάξθεηα ηνπ κηζζσηεξίνπ; Απαηηνχληαη λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα φζνλ αθνξά ζηελ εγθεθξηκέλε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο (πρ πκβφιαην Ιδηνθηεζίαο, Μηζζσηήξην, Άδεηα εγθαηάζηαζεο, Άδεηα ιεηηνπξγίαο θιπ), ρσξίο λα πθίζηαηαη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ζε απηά. 9.2 Ξξνθαηαβνιέο ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ακνηβέο ζπκβνχισλ (ISO) γίλνληαη απνδεθηέο αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη θαλέλα απφ ηα αληίζηνηρα παξαδνηέα ηεο δαπάλεο; Ναη, εθφζνλ ππάξρεη ην αληίζηνηρν ζπκθσλεηηθφ. 9.3 Δίλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζε πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη απφ δηαθνξεηηθέο ηξάπεδεο κε ην αίηεκα πξνθαηαβνιήο κίαο επηρείξεζεο; Ναη, είλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζε πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη απφ δηαθνξεηηθέο ηξάπεδεο γηα ηε ιήςε πξνθαηαβνιήο. 7

8 10. ΘΔΚΑΡΑ LEASING 10.1 Κηζζψκαηα γηα δαπάλεο leasing πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε φηη ζα απνθηεζεί ε θπξηφηεηα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο, κπνξνχλ λα πηζηνπνηεζνχλ ζηα ελδηάκεζα αηηήκαηα; ΝΑΙ, ζα γίλνληαη δεθηέο εθφζνλ ζηε ΤΜΒΑΗ LEASING πξνβιέπεηαη ηνπιάρηζηνλ ην δηθαίσκα απφθηεζεο ηεο θπξηφηεηαο. ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ζα ειέγρεηαη αλ απνθηήζεθε ε θπξηφηεηα θαη ζα επηζηξέθεηαη ή φρη ε Γεκφζηα Γαπάλε πνπ δφζεθε γηα ηα κηζζψκαηα LEASING. 11. ΘΔΚΑΡΑ ΓΗΑ ΓΑΛΔΗΑ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΑ ΔΟΓΑΙΔΗΑ 11.1 Ξνην είλαη ην κέγηζην πνζνζηφ δαλείνπ πνπ κπνξεί λα ιάβεη κία επηρείξεζε; ην ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα, δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην χςνο ηνπ δαλείνπ, φηαλ ην δάλεην παξέρεηαη απνθιεηζηηθά κε ηξαπεδηθνχο πφξνπο. Ωζηφζν, φηαλ ην δάλεην είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν (ΣΔΠΙΥ, JEREMIE, θαη δάλεηα κε πφξνπο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ πνπ παξέρνληαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΔΠΑ), ηφηε, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο, ην άζξνηζκα ησλ πφξσλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΠΑ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ. Γηα θάζε δάλεην ε Σξάπεδα είλαη αξκφδηα λα δηαζθαιίζεη φηη ην άζξνηζκα [δάλεην + επηρνξήγεζε Πξνγξάκκαηνο] είλαη κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πνπ δαλεηνδνηείηαη. Δάλ ην δάλεην πεξηιακβάλεη επηδφηεζε επηηνθίνπ ή πξνκήζεηαο εγγπνδνζίαο, ηφηε ην αθαζάξηζην Ιζνδχλακν επηρνξήγεζεο (ΑΙΔ) ηεο επηδφηεζεο απηήο αζξνηδφκελν κε ην δαλεηαθφ θεθάιαην πνπ πξφθεηηαη λα ιάβεη ε επηρείξεζε θαη ηελ επηρνξήγεζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πνπ δαλεηνδνηείηαη Γάλεην ζην χςνο ηνπ 20% ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κε CASH COLLATERAL ζεσξείηαη απνδεθηφο ηξφπνο δαλείνπ γηα λα εληαρζεί κία επηρείξεζε εάλ ε ζχκβαζε αλαθέξεη φηη ην δάλεην έρεη εθδνζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ; Ναη, ζεσξείηαη απνδεθηφο ηξφπνο δαλείνπ. Οη εμαζθαιίζεηο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηε δαλεηαθή ζχκβαζε πνπ αθνινπζεί ηελ ηξαπεδηθή πνιηηηθή θαη δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ειέγρνπ. ηηο πεξηπηψζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δαλείσλ ηεξνχληαη νη φξνη πινπνίεζεο απηψλ Κέρξη πφηε κπνξεί λα γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ; Γελ ππάξρεη ζρεηηθφο πεξηνξηζκφο απφ ην Πξφγξακκα γηα ηνλ ρξφλν απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ. Η θξαηηθή ελίζρπζε-εθφζνλ ππάξρεη ππνινγίδεηαη ηε ζηηγκή ππνγξαθή ηεο δαλεηθήο ζχκβαζεο. 8

9 11.4 Πε πεξηπηψζεηο ρξήζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ηνπ ΔΡΔΑΛ ή άιισλ θνξέσλ ηα νπνία πξνβιέπνπλ επηδφηεζε επηηνθίνπ: i. ε πεξίπησζε ρξήζεο ελφο ηέηνηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ, νη ηφθνη νη νπνίνη ζα επηδνηεζνχλ ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ απφ ηελ εγθεθξηκέλε δεκφζηα δαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο ΜκΔ. Πνηνη ηφθνη ζα ιεθζνχλ ππφςε; Σν ζχλνιν ησλ ηφθσλ ή νη ηφθνη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο; Πρ. Μεηαπνηεηηθή Δπηρείξεζε, Δγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο ,00, Γεκφζηα Γαπάλε ,00, Υξεκαηνδφηεζε (κέζσ ΔΣΔΑΝ) ,00 κε 10εηή δηάξθεηα θαη 4% επηδνηνχκελν επηηφθην ήηνη ,17 ηφθνη γηα φια ηα ρξφληα, ή 4.758,84 ηφθνη γηα ην πξψην 15κελν (ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο επέλδπζεο). Πνην πνζφ ζα αθαηξεζεί απφ ηελ ηειηθή εθηακίεπζε; ii. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε πνπ παξαθξαηεζνχλ νη ηφθνη απφ ηελ ηειηθή εθηακίεπζε θαη έπεηηα απφ έλα ρξφλν ν επελδπηήο ζειήζεη λα εμνθιήζεη νινζρεξψο ην δάλεην ηη γίλεηαη; Θα ηνπ επηζηξαθνχλ ρξήκαηα κε ηελ κνξθή επηρνξήγεζεο θαη πάιη γηα ηνπο ηφθνπο πνπ δελ ζα ρξεηαζηεί λα πιεξσζνχλε απφ ην ΔΣΔΑΝ; α) ε πεξίπησζε ρξήζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ πνπ εκπεξηέρεη ελίζρπζε, ε Σξάπεδα ππνινγίδεη ην Αθαζάξηζην Ιζνδχλακν Δπηρνξήγεζεο (ΑΙΔ), εθπεθξαζκέλν ζε, γηα λα νξίζεη ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί, δειαδή ην πνζφ πνπ ζεσξείηαη φηη έρεη ιάβεη ε επηρείξεζε κέζσ ηεο επηδφηεζεο επηηνθίνπ ή ηεο επηδφηεζεο ηεο πξνκήζεηαο εγγπνδνζίαο ηνπ δαλείνπ. Σν ΑΙΔ ηνπ δαλείνπ ζπλήζσο αλαγξάθεηαη ζηε δαλεηαθή ζχκβαζε. Αλ δελ αλαγξάθεηαη, θνηλνπνηείηαη ζηελ επηρείξεζε απφ ηελ Σξάπεδα φπνηε δεηεζεί. Ωο εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο. β) ηελ πεξίπησζε πνπ ην δάλεην απνπιεξψλεηαη λσξίηεξα ή εθηακηεχεηαη κεξηθψο, ην ΑΙΔ ζα είλαη κηθξφηεξν. Τπνινγίδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα εθ λένπ θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν δαλεηνιήπηεο, νπφηε ην πνζφ πνπ ηειηθά ζπλππνινγίδεηαη κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη «αθαηξείηαη» είλαη ζχκθσλα κε ην δάλεην πνπ ρνξεγήζεθε. 12. ΘΔΚΑΡΑ ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΡΖΡΑΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 12.1 Δπηρείξεζε εληαγκέλε ζην λέν ΞΔΞ δελ δηαζέηεη κηζζσηήξην ζπκβφιαην 8-εηίαο. Κπνξεί λα εληάμεη ζηε δξάζε αληιία ζεξκφηεηαο θαη fan coil ρσξίο λα απαηηείηαη κηζζσηήξην ζπκβφιαην; Πεκείσζε: Ζ επηρείξεζε ζα αηηείηαη επηδφηεζεο κφλν γηα ηελ αληιία ζεξκφηεηαο θαη ηα fan coil ρσξίο λα πεξηιακβάλεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ε ζχλδεζε κε ηα θαινξηθέξ γηα ηελ αληιία ζεξκφηεηαο. Γειαδή ε αληιία ζεξκφηεηαο σο κεράλεκα (ρσξίο ηα πιηθά ζχλδεζεο κε ηα θαινξηθέξ ζσιήλεο θαιψδηα θιπ) ζε πνηα θαηεγνξία εληάζζεηαη; Πηηο δαπάλεο Θηηξηαθψλ ή ζηηο δαπάλεο εμνπιηζκνχ; (Ρν εξψηεκα επηθεληξψλεηαη ζηελ απαίηεζε κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ) 9

10 Κάζε δαπάλε, είηε εγθεθξηκέλε είηε ππνβαιιφκελε ζε Αίηεκα ηξνπνπνίεζεο, πξψηα εληάζζεηαη ζε Καηεγνξία Γαπάλεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, πινπνηείηαη θαη πηζηνπνηείηαη κε βάζε ηεο απαηηήζεηο ηεο Καηεγνξίαο ζηελ νπνία εληάρζεθε. Οη δαπάλεο ηεο εξψηεζεο δχλαληαη λα εληαρζνχλ είηε : ζηελ Καηεγνξία «Κηηξηαθά» ζηελ Καηεγνξία «Μεραλήκαηα - Δμνπιηζκφο παξαγσγήο Λνηπφο Δμνπιηζκφο» ζηελ Καηεγνξία «Δμνπιηζκφο θαη Δγθαηαζηάζεηο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο» αλαιφγσο ησλ εηδηθφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο πξνζθνξάο πνπ ππνβιήζεθε/ζα ππνβιεζεί γηα απηέο Γηα κεγάιν κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ (κεραληθνί, ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, εκπφξην θιπ) δελ είλαη δπλαηή ε έθδνζε αδεηψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, παξά κφλν κηθηήο. Ξσο αληηκεησπίδνληαη ηέηνηεο πεξηπηψζεηο πνπ ε ππνρξέσζε πεξί επαγγεικαηηθήο απζηεξά ρξήζεο δελ ζα ηεξείηαη, φρη φκσο κε ππαηηηφηεηα ηεο επηρείξεζεο; Όπσο έρεη ήδε απαληεζεί ζε πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο εξσηήζεηο, ε απαίηεζε ηνπ Οδεγνχ ζηελ Καηεγνξία «Μεηαθνξηθά κέζα» πεξί επηιεμηκφηεηαο «αστοκινούμενων μεταυορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον τρήσης» θαζψο θαη ζηελ πξνζθφκηζε «άδεηαο πξψηεο θπθινθνξίαο κε ηηο απαηηνχκελεο ζθξαγίδεο θαη ζεσξήζεηο φπνπ λα ηεθκαίξεηαη ε επαγγεικαηηθή ρξήζε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ» είλαη αλακθηζβήηεηε Δπηρείξεζε έρεη πξνζζέζεη ηνλ ΘΑΓ επέλδπζεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο θαη κεηά ηελ πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηηο πεξηθέξεηεο πνπ ππάγνληαη ζηνλ θαλφλα De minimis εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ είλαη ε ή ε εκεξνκελία πξνζζήθεο ηνπ ΘΑΓ επέλδπζεο; Γηα ηηο πεξηθέξεηεο πνπ ππάγνληαη ζηνλ θαλφλα De minimis, σο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξίδεηαη ε 11/1/2013 γηα ηηο Καηεγνξίεο δαπαλψλ κε α/α (1) έσο θαη (9) θαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξφηαζήο ηνπο γηα ηηο Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο (Καηεγνξία κε α/α (10)). Οη απαηηήζεηο ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζρεηηθά κε : ηελ έλαξμε επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ ησλ επελδχζεσλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο Γχλαηαη ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε λα ηηκνινγήζεη ππεξεζία ζηελ εμεηαδφκελε πξνο ελίζρπζε επηρείξεζε; Ναη δχλαηαη. Δμππαθνχεηαη φηη, νη φπνηεο ηηκνινγήζεηο πξέπεη λα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζα θξηζνχλ 10

11 γηα ην εχινγν ηνπ θφζηνπο θαη γηα ην εξγνιαβηθφ θέξδνο πνπ, ελδερνκέλσο, ζα εκπεξηέρεηαη ζε απηφ Πχκθσλν ζπλεξγαζίαο ζεσξεκέλν απφ ηελ ΓΝ ζε ζπλδπαζκφ κε πξνθαηαβνιή έλαληη εξγαζηψλ ζεσξείηαη απνδεθηφο ηξφπνο πηζηνπνίεζεο θάιπςεο ηνπ 30% ηνπ έξγνπ αθφκα θαη αλ δελ έρεη εθδνζεί ε νηθνδνκηθή άδεηα; Πξνθαηαβνιή έλαληη εξγαζηψλ ζεσξείηαη απνδεθηφο ηξφπνο πηζηνπνίεζεο θάιπςεο ηνπ 30% ηνπ έξγνπ. Απαηηείηαη λα πξνζθνκίδεηαη αλαιπηηθή πξνζθνξά ή ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ επελδπηή-πξνκεζεπηή, θαη παξαζηαηηθά εμφθιεζεο Ξνην είδνο θνηλφρξεζηεο δαπάλεο ζεσξείηαη επηιέμηκν ζηα πιαίζηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο; Οη θνηλφρξεζηεο δαπάλεο εληζρχνληαη ζην πιαίζην ηεο Καηεγνξίαο Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο. Δπηιέμηκεο είλαη φζεο θνηλφρξεζηεο δαπάλεο αθνξνχλ ζηε Γηθαηνχρν επηρείξεζε. Δμαηξνχληαη νη δαπάλεο ηδηνθηεηψλ. 13. ΘΔΚΑΡΑ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΓΛΖΡΗΘΑ ΔΛΡΑΠΠΝΚΔΛΥΛ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ-ΔΟΓΥΛ 13.1 Πε πεξίπησζε πνπ ηα επελδπηηθά ζρέδηα πεξηιακβάλνπλ θηηξηαθέο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, εάλ απηή δελ κπνξεί λα εθδνζεί έσο ηηο 28/2/14, κπνξεί ν επελδπηήο λα θαηαζέζεη αίηεκα επαιήζεπζεο γηα εμνπιηζκφ; Ναη κπνξεί. Μέρξη θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ 80% ηνπ επηρνξεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, δηνηθεηηθά ζα θξηζεί ην επηιέμηκν ησλ δαπαλψλ απηψλ Πηνλ Ρνπξηζκφ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αλέγεξζε, νη δηθαηνχρνη δελ κπνξνχλ: α) λα θαηαζέζνπλ αίηεζε γηα έθδνζε Πήκαηνο ΔΝΡ αλ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη πξψηα ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θαηαιχκαηνο θαη β) ζηηο απφ 22/11/2013 επηζηνιή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία έληαμεο θαη ελίζρπζεο ησλ δπλεηηθά εληαζζφκελσλ έξγσλ αλαθέξεηαη φηη : «Σε πεπίπηωζη πος ηο αίηημα αθοπά ςπό ζύζηαζη επισείπηζη ζςνοδεύεηαι βεβαίωζη έναπξηρ δπαζηηπιόηηηαρ ζηην οποία πεπιλαμβάνονηαι ο/οι επιλέξιμοι ΚΑΔ ηηρ επένδςζηρ». Ποιορ ο σειπιζμόρ ηέηοιων πεπιπηώζεων; 11

12 Απαηηείηαη βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ ζηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη ν ΚΑΓ Δξγαζίεο δηακφξθσζεο ή αλέγεξζεο θηίζκαηνο ή άιινπ είδνπο θαηαζθεπψλ (σο αγαζνχ επέλδπζεο ηνπ άξζξ. 33 παξ. 4 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ) γηα ίδηα άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ ΦΠΑ ησλ εηζξνψλ ηνπο. Σέηνηα έξγα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ νξηζηηθά, κφλν φηαλ ην γεγνλφο ηεο κε αλαγξαθήο ηνπ ΚΑΓ ηεο επέλδπζεο ζηε βεβαίσζε Έλαξμεο Δξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, δελ νθείιεηαη ζε δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα αιιά ζηηο ηζρχνπζεο γηα απηέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. ηε θάζε ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο κε παξφκνην θαζεζηψο έλαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο, λα ππνβάιινπλ πξφηαζε ζην Πξφγξακκα ζηνλ θαηαιεθηηθφ ΚΑΓ Κπνξεί λα γίλεη δεθηφ δάλεην απφ ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ (εληφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή θαη εθηφο απηήο); Δίλαη απνδεθηφ, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Οδεγνχ θαη ησλ Απνθάζεσλ Έληαμεο Κπνξεί θάπνηνο δπλεηηθφο δηθαηνχρνο λα πξνζθνκίζεη έγθξηζε δαλείνπ πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα κελ πξνρσξήζεη ζηε ζπκβαζηνπνίεζε ή/θαη εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ; Ναη, θαζψο πξνυπφζεζε έληαμεο ησλ δπλεηηθά δηθαηνχρσλ απνηειεί ε έγθξηζε ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαη φρη ε ιήςε ηνπ. χκθσλα κε ηελ ελφηεηα 16.2 «Λνηπέο Σξνπνπνηήζεηο» ηνπ νδεγνχ εθαξκνγήο, ζε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ δελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε. Η αιιαγή απηή ελζσκαηψλεηαη ζην αίηεκα επαιήζεπζεο/ πηζηνπνίεζεο θαη εμεηάδεηαη απεπζείαο ζε απηφ Ξξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ 30% ζηνπο δπλεηηθά δηθαηνχρνπο; Θα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαηαβνιήο ηεο πξνθαηαβνιήο θαη αλ λαη πνηα ζα είλαη απηά; Οη πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο ζα γίλνληαη δεθηέο θαη γηα ηνπο δπλεηηθά δηθαηνχρνπο φπσο πξνβιέπεηαη θαη γηα ηνπο εγθεθξηκέλνπο ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα πξνζθνκίδνληαη, ζα είλαη ηα αληίζηνηρα πξνζθνκηζζέληα ησλ εγθεθξηκέλσλ Νη δπλεηηθά δηθαηνχρνη, έρνπλ δπλαηφηεηα ιήςεο πξνθαηαβνιήο, κε πξνζθφκηζε ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο; Αλ λαη, κπνξεί ε πξνθαηαβνιή απηή λα θαιχςεη ηελ επηρείξεζε αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ 30% έσο ηηο 20/3/2014; 12

13 Οη δπλεηηθά δηθαηνχρνη δελ έρνπλ δπλαηφηεηα ιήςεο πξνθαηαβνιήο Γπλεηηθά εγθεθξηκέλε επηρείξεζε επηζπκεί λα θάλεη έλζηαζε γηα αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαζψο πξαγκαηνπνηήζεθε ιάζνο ζηελ αμηνιφγεζε θαη απνξξίθηεθε πνζφ επξψ. Ρν 30% πνπ έρεη ε επηρείξεζε ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη έσο 20 Καξηίνπ 2014, πάλσ ζε πην πνζφ ζα ππνινγηζζεί θαζψο ζα εθθξεκεί ε έλζηαζε γηα αχμεζε ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ; Οη πξνυπνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ γηα ηηο δπλεηηθά εληαζζφκελεο επελδχζεηο, θξίλνληαη επί ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, φπσο απηφο ηζρχεη ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ Αηηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ή έγθξηζεο δαλείνπ. Μέρξη λα θξηζεί θαη λα νξηζηηθνπνηεζεί ην απνηέιεζκα ηεο έλζηαζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εξψηεζή ζαο (εθφζνλ απηή ππνβιεζεί), ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο είλαη απηφο πνπ αλαγξάθεηαη ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο έληαμεο θαη ζηα Σερληθά Παξαξηήκαηα ησλ επελδχζεσλ απηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη έλζηαζε, θαηά ηα αλσηέξσ, πνπ ζα ππνβιεζεί κέρξη ηηο 20/3/2014 δελ εμαζθαιίδεη ζην δηθαηνχρν ην δηθαίσκα νξηζηηθήο έληαμεο. 14 ΘΔΚΑΡΑ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΔΛΡΑΓΚΔΛΥΛ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ-ΔΟΓΥΛ (ΓΗΘΑΗΝΣΥΛ) 14.1 Ξηζηνπνηνχληαη ηηκνιφγηα αγνξάο πιηθψλ (π.ρ. ζίδεξα, ηζηκέλην) ρσξίο λα αηηείηαη ν επελδπηήο ηελ εξγαζία, θαηά ηελ νινθιήξσζε, εθφζνλ δειψζεη φηη νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ κε πξνζσπηθή εξγαζία; Ναη πηζηνπνηνχληαη. Γηα ηελ εξγαζία, αξθεί ην γεγνλφο φηη ζηελ νινθιήξσζε πηζηνπνηείηαη Φπζηθφ Αληηθείκελν. Σα παξαδνηέα πεξηνξίδνληαη ζηα απαηηνχκελα θαη θαηάιιεια γηα θάζε δαπάλε πνπ ππνβάιιεηαη πξνο πηζηνπνίεζε Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, είλαη επηιέμηκεο νη θηηξηαθέο δαπάλεο επηρείξεζεο ζηε πεξίπησζε πνπ ε απαηηνχκελε νηθνδνκηθή άδεηα αλαθέξεη «νηθία» θαη φρη «επαγγεικαηηθφ ρψξν»; Λα ζεκεησζεί φηη νη νηθνδνκηθέο άδεηεο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ εθδίδνληαη κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ «ΝΗΘΗΑ». Βαζηθή απαίηεζε ζηελ νινθιήξσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ κε θηηξηαθέο δαπάλεο είλαη : λα ππάξρεη νηθνδνκηθή άδεηα εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο δαπάλεο απηέο λα ππάξρεη ήκα ΔΟΣ. Με ην γεγνλφο ηεο έθδνζεο ηνπ ήκαηνο ΔΟΣ, κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ θάπνηα ηππηθά πξνβιήκαηα ζηηο αλαθνξέο ζηελ αδεηνδφηεζε ηεο νηθνδνκήο. 13

14 14.3 Ξσο ζα γίλεηαη ν ρεηξηζκφο αηηεκάησλ ζηα νπνία ζα δεηείηαη λα πηζηνπνηεζνχλ δαπάλεο ζε ππφ ηαθηνπνίεζε ρψξνπο; Γαπάλεο ζε ππφ ηαθηνπνίεζε ρψξνπο, δχλαηαη λα είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ πξνζθνκίδεηαη ε ππνβιεζείζα αίηεζε γηα ηαθηνπνίεζε θηίζκαηνο. ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο θαη εληφο ηνπ Καλνληζηηθνχ Πιαηζίνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζα εμεηαζηεί ε ηαθηνπνίεζε ησλ ρψξσλ απηψλ. 15. ΙΝΗΞΑ ΘΔΚΑΡΑ 15.1 Δπελδπηήο ν νπνίνο σο επαγγεικαηίαο είλαη ηδηψηεο εξγνιήπηεο (θπζηθφ πξφζσπν), ε επέλδπζε ζην πξφγξακκα «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΚΔ» έρεη κπεη ζε ΝΔ ππφ ζχζηαζε ζηελ νπνία o ίδηνο ζπκκεηέρεη θαηά 50%, κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαηαζθεπαζηηθά (κηαο θ απηφ είλαη ην επάγγεικά ηνπ) θαη λα ηηκνινγήζεη ην έξγν; Ναη κπνξεί. Δθ ηεο πεξηγξαθήο ηνπ εξσηήκαηνο ζπλάγεηαη φηη εκπιέθνληαη δχν δηαθνξεηηθά ΑΦΜ/Πξφζσπα. Δμππαθνχεηαη φηη, νη φπνηεο ηηκνινγήζεηο ζα θξηζνχλ γηα ην εχινγν ηνπ θφζηνπο θαη γηα ην εξγνιαβηθφ θέξδνο πνπ, ελδερνκέλσο, ζα εκπεξηέρεηαη ζε απηφ Ρν 30% γηα ηνπο Γπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο πξέπεη λα αθνξά δαπάλεο εγθεθξηκέλεο ζχκθσλα κε ηελ ππνβνιή ή Γαπάλεο πνπ είλαη Δπηιέμηκεο ζχκθσλα κε ηνλ Νδεγφ (Δγθεθξηκέλε Ρξνπνπνίεζε); Σν 30% γηα φινπο, ζα πξέπεη λα αθνξά πάληνηε εγθεθξηκέλεο δαπάλεο, είηε βάζεη έγθξηζεο είηε βάζεη εγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ Απαηηείηαη κέρξη θαη ηελ ε ππνβνιή επηθαηξνπνηεκέλσλ πεχζπλσλ Γειψζεσλ πεξί ζψξεπζεο εληζρχζεσλ (DE MINIMIS ΓΑΘ) ησλ δπλεηηθά εληαζζφκελσλ έξγσλ; Η ζψξεπζε εληζρχζεσλ ειέγρεηαη κέζσ ηνπ πζηήκαηνο ζψξεπζεο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, έιεγρνο ζψξεπζεο γίλεηαη πξηλ ηελ έληαμε θαη θαηά ηελ πξψηε εθηακίεπζε επί πνηλή απνθιεηζκνχ / απφξξηςεο. Δπνκέλσο, επηθαηξνπνηεκέλεο Τπεχζπλεο Γειψζεηο πεξί ζψξεπζεο εληζρχζεσλ (DE MINIMIS ΓΑΚ) δελ απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ κέρξη ηηο 20/3/2014, σζηφζν απαηηείηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα ππνβιεζνχλ θαηά ηελ πξψηε εθηακίεπζε αλ φρη λσξίηεξα εμ αηηίαο επξεκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζψξεπζεο Ξσο ρεηξηδφκαζηε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηνρέο φπνπ δελ επηηξέπεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ ΑΚΔΑ (παξαδνζηαθνί νηθηζκνί); 14

15 Οη επηρεηξήζεηο απηέο κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε άιινπο είδνπο ππνδνκέο ΑΜΔΑ (π.ρ. ειεθηξνληθή ππνδνκή) Γηα ηηο δαπάλεο νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηνλ 02/2014 δελ κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ ινγηζηηθέο εγγξαθέο, θαζψο νη επηρεηξήζεηο δελ ζα έρνπλ πξνιάβεη λα ελεκεξψζνπλ ηα βηβιία ηνπο. Ρη ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζα δεηεζνχλ γη απηέο ηηο πεξηπηψζεηο; Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο είλαη απαξαίηεην θαη πξναπαηηνχκελν λα έρνπλ θαηαρσξηζηεί πξνθεηκέλνπ κία δαπάλε λα θξηζεί επηιέμηκε. ηνλ Οδεγφ θαη εηδηθφηεξα ζην Παξάξηεκα VII απηνχ, θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο γηα ηελ θάζε Καηεγνξία Βηβιίσλ Κηα επηρείξεζε, ε νπνία έρεη εγθξηζεί ζην παξφλ πξφγξακκα, ελδηαθέξεηαη λα πξνρσξήζεη ζηε ιήςε ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ αθνξά κέρξη 100% ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο, πξνζθνκίδνληαο ηζφπνζε εγγπεηηθή. Πχκθσλα κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη καδί κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγπεηηθήο, αλαθέξεηαη φηη ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο επηρείξεζεο πνπ ηζρχεη απηή ηε ζηηγκή. Πηελ πεξίπησζε πνπ έρεη αιιάμεη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο επηρείξεζεο, κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, κπνξεί ε επηρείξεζε λα πξνρσξήζεη ζηε ιήςε ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ην πξφγξακκα; Γεδνκέλνπ φηη πξνο ην παξφλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο κεηνρηθήο ζχλζεζεο κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, πάξα κφλν ε ιήςε πξνθαηαβνιήο, ζα ήζεια λα γλσξίδσ πσο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ε επηρείξεζε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε. Οη ελέξγεηεο πνπ θαηά ζεηξά απαηηείηαη λα νινθιεξσζνχλ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εξψηεζε έρνπλ σο αθνινχζσο : 1. Τπνβνιή πξνο ηνλ ΔΦΔΠΑΔ ζρεηηθνχ Αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο 2. Δμέηαζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ηνπ ππνβαιιφκελνπ αηηήκαηνο 3. Τπνβνιή πξνο ηνλ ΔΦΔΠΑΔ αίηεζεο γηα ηε ιήςε πξνθαηαβνιήο απφ ην ηζρχνλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε εηαηξηθφ ζρήκα (είηε ην λένλ είηε ην αξρηθφ αλ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο δελ έγηλε δεθηφ) Θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο πνπ έρεη κηθξφηεξν επηρνξεγνχκελν Ξ/ απφ ηνλ Δγθεθξηκέλν π.ρ ,00 εγθεθξηκέλνο, ,00 επηρνξεγνχκελνο κε αληίζηνηρε επηρνξήγεζε ,00. Θα πξέπεη ν Ρ.Α λα πινπνηήζεη ην 100% ηνπ εγθεθξηκέλνπ Ξ/ ( ,00 ) γηα λα πιεξσζεί φιε ηελ επηρνξήγεζε (60.000,00 ); Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα γίλεηαη αλαινγηθή κείσζε ζηελ επηρνξήγεζε (βάζεη ηεο αλαινγίαο Δγθεθξηκέλνο Ξ/ κε επηρνξήγεζε). Η απάληεζε είλαη ζεηηθή θαη ζηηο δπν εξσηήζεηο. 15

16 15.8 Νθείινπλ νη επελδπηέο λα πξνζθνκίδνπλ ζπκβάζεηο θαηαηεζεηκέλεο ζηελ Γ.Ν. αλεμαξηήησο πνζνχ γηα φια ηα Ρηκνιφγηα Ξαξνρήο πεξεζηψλ θαη Ρηκνιφγηα Έξγνπ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ; Οη ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθνληαη κεηαμχ ηεο Γηθαηνχρνπ επηρείξεζεο θαη ελφο πξνκεζεπηή ηεο επεηδή απηφ πξνβιέπεηαη σο ππνρξεσηηθφ παξαδνηέν ζε Καηεγνξία δαπαλψλ, πξέπεη λα έρνπλ θαηαηεζεί ζηε Γ.Ο.Τ. αλεμαξηήησο πνζνχ Πε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη δηαρσξηζκφο ρψξνπ είηε ιφγσ χπαξμεο θαη κε επηιέμηκσλ ΘΑΓ, είηε ιφγσ επελνηθίαζεο ρψξνπ πθηζηάκελεο επηρείξεζεο θαηά πφζν απνηεινχλ επαξθή δηαρσξηζηηθά ηα πιαζηηθά πάλειο-θνπξηίλεο πνπ κπνξνχλ λα αλνίγνπλ θαη λα θιείλνπλ; Πε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε αλαθέξεηέ καο ηα είδε δηαρσξηζηηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ είλαη ή δελ είλαη απνδεθηά αληίζηνηρα Σν εξψηεκα αθνξά ζηελ πινπνίεζε ελφο έξγνπ θαη εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. ε θάζε πεξίπησζε, ηα αλσηέξσ εμεηάδνληαη θαηά ηελ επηηφπηα επαιήζεπζε. Δλ γέλεη, δελ απαηηείηαη δηαρσξηζκφο ρψξνπ, εθηφο αλ ηέζεθε ζρεηηθφο εηδηθφο φξνο ζην εγθεθξηκέλν ζε ηζρχ Σερληθφ Παξάξηεκα ή αλ απηφ θαηαγξάθεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, θάζε είδνπο θαηαζθεπή κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη νπζηαζηηθφο δηαρσξηζκφο ρψξσλ, δχλαηαη λα γίλεη απνδεθηή Ξσο αληηκεησπίδνληαη νη πεξηπηψζεηο πιεξσκήο πξνκεζεπηψλ κε αηνκηθή επηρείξεζε νη νπνίνη δε δηαζέηνπλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο; Γχλαηαη λα πηζηνπνηεζεί ε εμφθιεζε δαπαλψλ κέζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο ν ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο είλαη δηθαηνχρνο Λα γίλεη δηεπθξίληζε αλαθνξηθά κε ηελ επηιεμηκφηεηα δαπαλψλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνχλ ζε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε κέζνδν απηνπαξαγσγνχ (net metering) πνπ εζράησο ζεζκνζεηήζεθε ελ αληηζέζεη κε ηελ πξνεπηινγή αληίζηνηρσλ απηφλνκσλ ζπζηεκάησλ. χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, νη δαπάλεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ εξψηεζε παξαθάησ (πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε κέζνδν απηνπαξαγσγνχ (net metering)), είλαη επηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Πξφγξακκα, εθφζνλ ε παξαγφκελε εμ απηψλ ειεθηξηθή ηζρχο: απνδεδεηγκέλα εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο 16

17 δελ ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ απνθέξεη νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα ζηνλ απηνπαξαγσγφ. Πεκείσζε: Νη παξαπάλσ εξσηήζεηο - απαληήζεηο δφζεθαλ κε βάζε ηα Θαλνληζηηθά θείκελα πνπ ηζρχνπλ γηα ην Ξξφγξακκα θαη δεκνζηεχηεθαλ θαηφπηλ έγθξηζήο ηνπο απφ ηελ ΔΓ/ΔΞΑΔ. 17

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ Ξ.Δ.Ξ. ΑΡΡΗΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΟΖΡΖΠ ΘΑΗ ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΘΑΗ ΖΞΔΗΟΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ -ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ - ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (1η ΕΚΔΟΗ 14/1/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (1η ΕΚΔΟΗ 14/1/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη;

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) Ηκεξνκελία: 7/3/13 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 55.1 επηζπκεί λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο πινπνίεζεο Γηθαηνχρσλ

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο πινπνίεζεο Γηθαηνχρσλ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο πινπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ, θαη ζέιεη λα πεξηιάβεη ζηηο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έλα εηδηθφ ζθάθνο ην νπνίν ξπκνπιθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΘΘ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΘΚΕ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΠΕΝΔΤΘ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Συνοπτική Παρουσίαση 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΤΚΛΑΓΩΝ Α.Δ. Ιδιωηικές επενδύζεις (πλην ηοσριζμού)

Διαβάστε περισσότερα

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ.

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Σα πνζνζηά επηδφηεζεο γηα φζνπο αζρνινχληαη ζε απηνχο ηνπο θιάδνπο ή ζέινπλ λα αλνίμνπλ επηρείξεζε θπκαίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΔΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 Τπό ζύζηαζη επισειπήζειρ (ίδξπζε κεηά ηελ 12/10/2011 κέρξη θαη 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ

Διαβάστε περισσότερα