ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»"

Transcript

1 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ » AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ ΡΥΛ ΓΗΘΑΗΝΣΥΛ ΘΑΗ ΡΥΛ ΓΛΖΡΗΘΑ ΔΛΡΑΠΝΚΔΛΥΛ ΔΟΓΥΛ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ - ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ 1. ΘΔΚΑΡΑ ΘΑΓ 1.1 Λα δηεπθξηληζζεί ε θξάζε : «Οι δαπάνερ ηων έπγων θα ππέπει να ζςνδέονηαι με ηον/ηοςρ ΚΑΔ ηηρ επένδςζηρ, ζύμθωνα με ηην ενόηηηα 6.1 ηος Οδηγού Εθαπμογήρ και ηο Παπάπηημα ΙΙ αςηού. Σςνεπώρ, εάν καηά ηην πιζηοποίηζη ηος έπγος από ηον ΕΦΕΠΑΕ διαπιζηωθεί όηι δαπάνερ εξςπηπεηούν μη επιλέξιμερ δπαζηηπιόηηηερ θα πεπικόπηονηαι» πνπ ππάξρεη ζηηο απνθάζεηο έληαμεο. Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο, κία δαπάλε ε νπνία : αλαθέξεηαη ζην Σερληθφ Παξάξηεκα, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα VII Δπηιέμηκεο Γαπάλεο ζπλδέεηαη θαη εμππεξεηεί ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ Δπέλδπζεο ζεσξείηαη θαηαξρήλ επηιέμηκε θαη δχλαηαη λα πηζηνπνηεζεί. Γηαθνξνπνίεζε απφ ηα παξαπάλσ θαηά ηελ επαιήζεπζε θαη πηζηνπνίεζε, απαηηεί αηηηνιφγεζε θαη πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ζηηο αληίζηνηρεο εθζέζεηο. 1.2 Πε πεξίπησζε πνπ θάπνηα επηρείξεζε έρεη εγθξηζεί γηα πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ επηιέμηκνπο ΘΑΓ επέλδπζεο, δχλαηαη λα θαηαξγήζεη κέξνο απηψλ; H επηρείξεζε, δχλαηαη λα θαηαξγήζεη κέξνο ησλ ΚΑΓ επέλδπζεο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη εγθξηζεί, ιακβάλνληαο φκσο ππφςε ηηο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηε ζπλάθεηα απηψλ κε ηνπο ελαπνκείλαληεο ΚΑΓ. εκεηψλεηαη φηη ζα γίλεηαη ελδεηθηηθή επαλαβαζκνιφγεζε γηα ην θιαδηθφ θξηηήξην. 1.3 πφ ζχζηαζε επηρείξεζε ε νπνία θαηά ην πξψην αίηεκα επαιήζεπζεο/πηζηνπνίεζεο πξνζθνκίδεη βεβαίσζε κεηαβνιήο εξγαζηψλ ζηελ νπνία εθηφο ηνπ επηιέμηκνπ ΘΑΓ εκθαλίδνληαη θαη κε επηιέμηκνη, νη νπνίνη επσθεινχληαη ηεο παξνχζαο επέλδπζεο. Γίλεηαη «ζχζηαζε» γηα δηαθνπή, δελ γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα, ή ην αλσηέξσ θξίλεηαη θαηά ηελ επαιήζεπζε; 1

2 Η επηρείξεζε έρεη δηθαίσκα λα πξνζζέζεη φζνπο θαη φπνηνπο ΚΑΓ θξίλεη φηη είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο. Αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο επέλδπζεο, απηέο πξέπεη, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ησλ απνθάζεσλ έληαμεο, λα ζπλδένληαη κε ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ. ρεηηθέο αλαθνξέο απαηηείηαη λα ππάξρνπλ ζηε Έθζεζε Δπαιήζεπζεο Πηζηνπνίεζεο πνπ ζα ζπληαρζεί. 1.4 θηζηάκελε επηρείξεζε έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δηαθνπή ησλ κε επηιέμηκσλ ΘΑΓ πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο θαη, θαηά ην αξρηθφ ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο, ελεξγνπνίεζε μαλά ηνπο κε επηιέμηκνπο ΘΑΓ. Ξσο ζα ειέγρεηαη θαη πσο ζα αληηκεησπίδεηαη ην παξαπάλσ ; Γελ απαηηείηαη θαη δελ πξνβιέπεηαη θάπνπ ζην Καλνληζηηθφ Πιαίζην ε αλάγθε λα ειεγρζεί ην παξαπάλσ γεγνλφο. Η επέλδπζε εγθξίζεθε ζε επηιέμηκν/νπο ΚΑΓ. Οη δαπάλεο πξέπεη, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ησλ απνθάζεσλ έληαμεο, λα ζπλδένληαη κε ηνλ/ηνπο επηιέμηκν/νπο ΚΑΓ επέλδπζεο. 2. ΘΔΚΑΡΑ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΥΛ 2.1 Ξψο ζα αληηκεησπίδνληαη νη πεξηπηψζεηο θαζνιηθήο θαηάξγεζεο βαζκνινγνχκελσλ δαπαλψλ (θαηλνηνκία, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο); Θα πξαγκαηνπνηείηαη επαλαβαζκνιφγεζε; Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην εξψηεκα, αιιά θαη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ελ γέλεη, πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ δηαθνξνπνηνχληαη νπζησδψο ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο κε απνηέιεζκα ηε κε επηιεμηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Γηα λα εμεηαζηεί απηφ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ή, αλ φρη, λα δεηείηαη, θάζε απαηηνχκελν ζηνηρείν. Αλ γηα λα γίλεη απηφ, απαηηεζεί επαλαβαζκνιφγεζε, ηφηε απηή ζα γίλεη. 2.2 Θα επηηξέπεηαη ε αιιαγή λνκηθήο κνξθήο ζε ππφ ζχζηαζε εηαηξεία; Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην εξψηεκα, αιιά θαη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ελ γέλεη, πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ δηαθνξνπνηνχληαη νπζησδψο ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο κε απνηέιεζκα ηε κε επηιεμηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Γηα λα εμεηαζηεί απηφ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ή, αλ φρη, λα δεηείηαη, θάζε απαηηνχκελν ζηνηρείν. 2.3 Αιιαγή εηαηξηθήο /κεηνρηθήο ζχλζεζεο: Ξσο ζα αληηκεησπίδνληαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ν βαζκνινγνχκελνο εηαίξνο απνρσξεί θαη ην κεξίδηφ ηνπ κνηξάδεηαη ζηνπο ππνινίπνπο ή ην αλαιακβάλεη θάπνηνο θαηλνχξγηνο εηαίξνο ή κέηνρνο; Θα γίλεηαη επαλαβαζκνιφγεζε ηεο πξφηαζεο; Δάλ παξακέλεη ζηελ επηρείξεζε (σο εξγαδφκελνο) θαη δειψλεηαη σο δηεπζπληηθφ ζηέιερνο πξνθχπηεη ζέκα επαλαβαζκνιφγεζεο; 2

3 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην εξψηεκα, αιιά θαη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ελ γέλεη, πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ δηαθνξνπνηνχληαη νπζησδψο ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο κε απνηέιεζκα ηε κε επηιεμηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Γηα λα εμεηαζηεί απηφ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ή, αλ φρη, λα δεηείηαη, θάζε απαηηνχκελν ζηνηρείν. 3. ΘΔΚΑΡΑ ΑΓΔΗΥΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 3.1 Θεσξνχληαη επηιέμηκεο νη ππφ ζχζηαζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο επηπισκέλσλ θαηνηθηψλ θαζψο θαη νη ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο επαχιεηο, πνπ έρνπλ αδεηνδνηεζεί ή ζα αδεηνδνηεζνχλ γηα ηελ αλέγεξζε νηθνδνκήο κε νηθνδνκηθή άδεηα ε νπνία αλαθέξεηαη ζε «Νηθεία» θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνζθνκίδνπλ ζήκα ΔΝΡ; Λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ην ΦΔΘ 557 Β 23/10/1987, ζει. 5444, παξάγξαθνο Δ: «Δλνηθηαδφκελα επηπισκέλα δσκάηηα, απνηεινχλ κέξνο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ κηζζσηή θαη παξαρσξνχληαη κε ηα έπηπια θαη ην ινηπφ εμνπιηζκφ θαζψο θαη κε δηθαίσκα ρξήζεο ησλ ρψξσλ πγηεηλήο ζε ηνπξίζηεο κε κίζζσκα γηα πξνζσξηλή δηακνλή» θαζψο θαη ζηε ζει. 5568, παξάγξαθνο 2: «Νη Ρνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο κπνξνχλ λα βξίζθνληαη εληφο ζρεδίνπ πφιεσλ ή ζε νηθηζκνχο ή ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ εληφο ΕΝΔ ή εθηφο ζρεδίνπ θαη νηθνδνκνχληαη κε φξνπο δφκεζεο θαηνηθίαο». Ναη είλαη επηιέμηκεο, εθφζνλ ηεξεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα πεξί αδεηνδφηεζεο θαη ήκαλζεο ΔΟΣ. 4. ΘΔΚΑΡΑ ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΖΠ-ΠΓΣΥΛΔΠΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΥΛ 4.1 Ξνηνο αληηκεησπίδεηαη ε πεξίπησζε πνπ κία επηρείξεζε, είηε εληαγκέλε, είηε δπλεηηθά εληαγκέλε ζην πξφγξακκα, ζέιεη λα θάλεη κεηαβίβαζε; Η κεηαβίβαζε επηρείξεζεο ελ γέλεη, ζεσξείηαη ηξνπνπνίεζε. Γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ελ γέλεη, πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ δηαθνξνπνηνχληαη νπζησδψο ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο κε απνηέιεζκα ηε κε επηιεμηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Γηα λα εμεηαζηεί απηφ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ή, αλ φρη, λα δεηείηαη, θάζε απαηηνχκελν ζηνηρείν. 4.2 Δίλαη απνδεθηέο νη ζπγρσλεχζεηο θαη κε πνηνπο φξνπο; Οη ζπγρσλεχζεηο είλαη θαηαξρήλ απνδεθηέο σο ηξνπνπνηήζεηο. Γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ελ γέλεη, πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ δηαθνξνπνηνχληαη νπζησδψο ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο κε απνηέιεζκα ηε κε επηιεμηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Γηα λα εμεηαζηεί απηφ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ή, αλ φρη, λα δεηείηαη, θάζε απαηηνχκελν ζηνηρείν. Δπίζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρηζε ηεο επηδνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο. 3

4 5 ΘΔΚΑΡΑ ΞΝ ΠΠΡΑΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 5.1 Κέηνρνο ν νπνίνο έρεη ππνβάιεη ζε ππφ ζχζηαζε εηαηξεία ε νπνία έρεη εγθξηζεί, ζέιεη λα κπεη κέηνρνο θαη ζε άιιε ππφ ζχζηαζε εηαηξεία ε νπνία έρεη επίζεο εγθξηζεί. Δίλαη απνδεθηφ απηφ; Δμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε, σο ηξνπνπνίεζε. Γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ελ γέλεη, πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ δηαθνξνπνηνχληαη νπζησδψο ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο κε απνηέιεζκα ηε κε επηιεμηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Γηα λα εμεηαζηεί απηφ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ή, αλ φρη, λα δεηείηαη, θάζε απαηηνχκελν ζηνηρείν. Σνλίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, φηη πξφθεηηαη γηα θξαηηθέο εληζρχζεηο, φηη ε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ δελ πξέπεη λα νδεγεί ζε θαηαζηξαηήγεζε ησλ θαλφλσλ πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, φηη ηα ρνξεγνχκελα θαη αλαγλσξηδφκελα πνζά ζα πξέπεη λα είλαη ηα απνιχησο αλαγθαία θαη αλαινγηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε νη εληζρχζεηο ζα πξέπεη λα είλαη δηαθαλείο. 5.2 Κία επηρείξεζε ε νπνία έρεη εληαρζεί σο πφ ζχζηαζε κε κνξθή Ν.Δ. κπνξεί λα ζπλερίζεη λα είλαη εληαζζφκελε εάλ απνρσξήζεη κεηά ηελ ζχζηαζε ν έλαο εηαίξνο θαη ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε αηνκηθή; Πε απηή ηελ πεξίπησζε εάλ ν παξακέλσλ κέηνρνο έρεη θιείζεη πξφζθαηα ηελ ππάξρνπζα επηρείξεζε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ λέα ππάξρεη πξφβιεκα; Κάζε πεξίπησζε εμεηάδεηαη σο ηξνπνπνίεζε. Γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ελ γέλεη, πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ δηαθνξνπνηνχληαη νπζησδψο ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο κε απνηέιεζκα ηε κε επηιεμηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Γηα λα εμεηαζηεί απηφ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ή, αλ φρη, λα δεηείηαη, θάζε απαηηνχκελν ζηνηρείν. 5.3 Νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη πνπ είλαη πφ-ζχζηαζε, θαη ζπζηαζνχλ σο «ππφ-ίδξπζε» θαη φρη θαλνληθά (δειαδή δελ ζα έρνπλ ιάβεη ΘΑΓ) θαη πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο απφθαζεο, εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα ή φρη; Μπνξνχλ λα εληαρζνχλ κφλν φηαλ, ην γεγνλφο ηεο κε αλαγξαθήο ηνπ ΚΑΓ ηεο επέλδπζεο ζηε βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, δελ νθείιεηαη ζε δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα αιιά ζηηο ηζρχνπζεο γηα απηέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. Δμάιινπ, ζηε θάζε ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο κε παξφκνην θαζεζηψο έλαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο λα ππνβάιινπλ πξφηαζε ζην Πξφγξακκα ζηνλ θαηαιεθηηθφ ΚΑΓ. 4

5 6 ΘΔΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ 6.1 Κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο Δγγπεηηθέο επηζηνιέο απφ ΡΠΚΔΓΔ; Ναη κπνξνχλ. χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ, γηα ηε ιήςε πξνθαηαβνιήο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο απφ «αλαγλσξηζκέλν πξνο ηνχην ίδξπκα». Δμππαθνχεηαη φηη ε εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ππέξ ηνπ Γηθαηνχρνπ. 6.2 Θα γίλεηαη απνκείσζε ησλ εγγπεηηθψλ κε ηελ θαηαβνιή ελδηάκεζσλ δφζεσλ Γεκφζηαο Γαπάλεο? Δπηηξέπεηαη απνκείσζε ησλ εγγπεηηθψλ κε ηελ θαηαβνιή ελδηάκεζσλ δφζεσλ Γ.Γ. φπσο νξίδεηαη ζηελ ελφηεηα 15 ηνπ νδεγνχ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 7. ΘΔΚΑΡΑ ΓΗΑ ΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ 7.1 Αχμεζε θιηλψλ (εθφζνλ δελ μεπεξλάεη ηηο 100) επηηξέπεηαη ζηα επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηνλ ηνπξηζκφ; Ναη επηηξέπεηαη. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε αχμεζε θιηλψλ είλαη ηξνπνπνίεζε Φπζηθνχ Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ θαη, εληέιεη, Αχμεζε Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ. Ωο ηέηνηα ζα εμεηαζηεί. 7.2 Κείσζε θιηλψλ επηηξέπεηαη ζηα επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηνλ ηνπξηζκφ; Ναη επηηξέπεηαη. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε κείσζε θιηλψλ είλαη ηξνπνπνίεζε Φπζηθνχ Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ θαη, εληέιεη, Μείσζε Φπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ωο ηέηνηα ζα εμεηαζηεί. 5

6 8. ΘΔΚΑΡΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΥΛ ΓΑΞΑΛΥΛ 8.1 Ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 30% ησλ δπλεηηθά εληαζζφκελσλ, είλαη επηιέμηκεο; Δθφζνλ ζην ζχλνιν ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, είλαη επηιέμηκεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 30% ησλ δπλεηηθά εληαζζφκελσλ, θαζψο απνηεινχλ κέξνο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 8.2 Αλ λαη πσο ζα ππνινγίδνληαη; Ξ.ρ. κπνξεί θάπνηνο λα θέξεη πξνθαηαβνιηθά εμφθιεζε ελνηθίσλ 12 κελψλ ή πηζηνπνηνχληαη κφλν πινπνηεζείζεο δαπάλεο πνπ ζα ινγίδνληαη απφ ηελ έλαξμε επηιεμηκφηεηαο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο ; Σέηνηνπ ηχπνπ δαπάλεο δχλαληαη λα εμνκνησζνχλ κε πξνθαηαβνιέο. Δπνκέλσο, κπνξνχλ λα πηζηνπνηεζνχλ κε βάζε ηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο πεξί πξνθαηαβνιψλ. 8.3 Γηα ηηο εγθεθξηκέλεο ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο νη νπνίεο ζηεξίρζεθαλ ζε πξφβιεςε θαη ππνινγίζζεθαλ κεληαία. Πε πεξίπησζε πνπ ην κεληαίν πνζφ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην δεισζέλ θαηά ηελ ππνβνιή (π.ρ. ΓΔΖ 100 επξψ/κήλα ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ινγαξηαζκφο αλαγξάθεη 300 επξψ γηα ηε δηκελία, δει. 150 επξψ ην κήλα). Πηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην πξαγκαηηθφ πνζφ θαη αλ λαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε αίηεκα ηξνπνπνίεζεο; Δληφο ηεο θαηεγνξίαο δαπάλεο «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ» επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά δαπάλεο (π.ρ. κηθξφηεξε ΓΔΗ κεγαιχηεξνο ΟΣΔ) ρσξίο Αίηεκα ηξνπνπνίεζεο, αξθεί : θαη νη δχν δαπάλεο λα είραλ εγθξηζεί σο «είδνο δαπάλεο» λα κελ μεπεξαζηεί ην εγθεθξηκέλν πνζφ γηα ηελ θαηεγνξία ζπλνιηθά. 8.4 Γηα πνην ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη επηιέμηκεο νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο; Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο απφ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο κέρξη ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 6

7 8.5 Κία λέα επηρείξεζε πνπ έρεη θάλεη έλαξμε ην 2012 θαη ζέιεη λα επηδνηεζεί γηα ηελ ιεηηνπξγηθή δαπάλε ηνπ ελνηθίνπ ηεο απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013 αιιά ην κηζζσηήξην είλαη ηνπ 2012 κπνξεί λα ην επηδνηεζεί ή ζα απεληαρζεί ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην είλαη ηνπ 2012; Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ελνηθίσλ είλαη επηιέμηκεο απφ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο κέρξη ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Δπνκέλσο, νη δαπάλεο ζηελ πεξίπησζε αλσηέξσ είλαη επηιέμηκεο. Καη αλαινγία, νηθνδνκηθή άδεηα πνπ έρεη εθδνζεί ην 2012 δελ θαζηζηά κε επηιέμηκεο ηηο θηηξηαθέο δαπάλεο. 8.6 Γηα ηελ έληαμε δπλεηηθά δηθαηνχρνπ κπνξεί λα γίλεη δεθηή ε αγνξά εμνπιηζκνχ απφ πξνκεζεπηή εμσηεξηθνχ, κε εμφθιεζε πξηλ ηηο 20/03/2014 αιιά παξάδνζε απηνχ ζηελ επηρείξεζε κεηά ηηο 20/03/14; Η εμφθιεζε ή ε κεξηθή πιεξσκή πξνκεζεπηή εμσηεξηθνχ/εζσηεξηθνχ πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ζεσξείηαη πξνθαηαβνιή. Δπνκέλσο, κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί κε βάζε ηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο πεξί πξνθαηαβνιψλ. 9. ΘΔΚΑΡΑ ΙΖΤΖΠ ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΖΠ 9.1 Πηα παξαδνηέα γηα ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ Κηζζσηήξην ή Ππκβφιαην ηδηνθηεζίαο. Πε πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη θηηξηαθέο δαπάλεο ππάξρεη θάπνηνο ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ζηελ δηάξθεηα ηνπ κηζζσηεξίνπ; Απαηηνχληαη λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα φζνλ αθνξά ζηελ εγθεθξηκέλε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο (πρ πκβφιαην Ιδηνθηεζίαο, Μηζζσηήξην, Άδεηα εγθαηάζηαζεο, Άδεηα ιεηηνπξγίαο θιπ), ρσξίο λα πθίζηαηαη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ζε απηά. 9.2 Ξξνθαηαβνιέο ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ακνηβέο ζπκβνχισλ (ISO) γίλνληαη απνδεθηέο αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη θαλέλα απφ ηα αληίζηνηρα παξαδνηέα ηεο δαπάλεο; Ναη, εθφζνλ ππάξρεη ην αληίζηνηρν ζπκθσλεηηθφ. 9.3 Δίλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζε πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη απφ δηαθνξεηηθέο ηξάπεδεο κε ην αίηεκα πξνθαηαβνιήο κίαο επηρείξεζεο; Ναη, είλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζε πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη απφ δηαθνξεηηθέο ηξάπεδεο γηα ηε ιήςε πξνθαηαβνιήο. 7

8 10. ΘΔΚΑΡΑ LEASING 10.1 Κηζζψκαηα γηα δαπάλεο leasing πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε φηη ζα απνθηεζεί ε θπξηφηεηα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο, κπνξνχλ λα πηζηνπνηεζνχλ ζηα ελδηάκεζα αηηήκαηα; ΝΑΙ, ζα γίλνληαη δεθηέο εθφζνλ ζηε ΤΜΒΑΗ LEASING πξνβιέπεηαη ηνπιάρηζηνλ ην δηθαίσκα απφθηεζεο ηεο θπξηφηεηαο. ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ζα ειέγρεηαη αλ απνθηήζεθε ε θπξηφηεηα θαη ζα επηζηξέθεηαη ή φρη ε Γεκφζηα Γαπάλε πνπ δφζεθε γηα ηα κηζζψκαηα LEASING. 11. ΘΔΚΑΡΑ ΓΗΑ ΓΑΛΔΗΑ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΑ ΔΟΓΑΙΔΗΑ 11.1 Ξνην είλαη ην κέγηζην πνζνζηφ δαλείνπ πνπ κπνξεί λα ιάβεη κία επηρείξεζε; ην ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα, δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην χςνο ηνπ δαλείνπ, φηαλ ην δάλεην παξέρεηαη απνθιεηζηηθά κε ηξαπεδηθνχο πφξνπο. Ωζηφζν, φηαλ ην δάλεην είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν (ΣΔΠΙΥ, JEREMIE, θαη δάλεηα κε πφξνπο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ πνπ παξέρνληαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΔΠΑ), ηφηε, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο, ην άζξνηζκα ησλ πφξσλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΠΑ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ. Γηα θάζε δάλεην ε Σξάπεδα είλαη αξκφδηα λα δηαζθαιίζεη φηη ην άζξνηζκα [δάλεην + επηρνξήγεζε Πξνγξάκκαηνο] είλαη κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πνπ δαλεηνδνηείηαη. Δάλ ην δάλεην πεξηιακβάλεη επηδφηεζε επηηνθίνπ ή πξνκήζεηαο εγγπνδνζίαο, ηφηε ην αθαζάξηζην Ιζνδχλακν επηρνξήγεζεο (ΑΙΔ) ηεο επηδφηεζεο απηήο αζξνηδφκελν κε ην δαλεηαθφ θεθάιαην πνπ πξφθεηηαη λα ιάβεη ε επηρείξεζε θαη ηελ επηρνξήγεζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πνπ δαλεηνδνηείηαη Γάλεην ζην χςνο ηνπ 20% ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κε CASH COLLATERAL ζεσξείηαη απνδεθηφο ηξφπνο δαλείνπ γηα λα εληαρζεί κία επηρείξεζε εάλ ε ζχκβαζε αλαθέξεη φηη ην δάλεην έρεη εθδνζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ; Ναη, ζεσξείηαη απνδεθηφο ηξφπνο δαλείνπ. Οη εμαζθαιίζεηο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηε δαλεηαθή ζχκβαζε πνπ αθνινπζεί ηελ ηξαπεδηθή πνιηηηθή θαη δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ειέγρνπ. ηηο πεξηπηψζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δαλείσλ ηεξνχληαη νη φξνη πινπνίεζεο απηψλ Κέρξη πφηε κπνξεί λα γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ; Γελ ππάξρεη ζρεηηθφο πεξηνξηζκφο απφ ην Πξφγξακκα γηα ηνλ ρξφλν απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ. Η θξαηηθή ελίζρπζε-εθφζνλ ππάξρεη ππνινγίδεηαη ηε ζηηγκή ππνγξαθή ηεο δαλεηθήο ζχκβαζεο. 8

9 11.4 Πε πεξηπηψζεηο ρξήζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ηνπ ΔΡΔΑΛ ή άιισλ θνξέσλ ηα νπνία πξνβιέπνπλ επηδφηεζε επηηνθίνπ: i. ε πεξίπησζε ρξήζεο ελφο ηέηνηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ, νη ηφθνη νη νπνίνη ζα επηδνηεζνχλ ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ απφ ηελ εγθεθξηκέλε δεκφζηα δαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο ΜκΔ. Πνηνη ηφθνη ζα ιεθζνχλ ππφςε; Σν ζχλνιν ησλ ηφθσλ ή νη ηφθνη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο; Πρ. Μεηαπνηεηηθή Δπηρείξεζε, Δγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο ,00, Γεκφζηα Γαπάλε ,00, Υξεκαηνδφηεζε (κέζσ ΔΣΔΑΝ) ,00 κε 10εηή δηάξθεηα θαη 4% επηδνηνχκελν επηηφθην ήηνη ,17 ηφθνη γηα φια ηα ρξφληα, ή 4.758,84 ηφθνη γηα ην πξψην 15κελν (ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο επέλδπζεο). Πνην πνζφ ζα αθαηξεζεί απφ ηελ ηειηθή εθηακίεπζε; ii. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε πνπ παξαθξαηεζνχλ νη ηφθνη απφ ηελ ηειηθή εθηακίεπζε θαη έπεηηα απφ έλα ρξφλν ν επελδπηήο ζειήζεη λα εμνθιήζεη νινζρεξψο ην δάλεην ηη γίλεηαη; Θα ηνπ επηζηξαθνχλ ρξήκαηα κε ηελ κνξθή επηρνξήγεζεο θαη πάιη γηα ηνπο ηφθνπο πνπ δελ ζα ρξεηαζηεί λα πιεξσζνχλε απφ ην ΔΣΔΑΝ; α) ε πεξίπησζε ρξήζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ πνπ εκπεξηέρεη ελίζρπζε, ε Σξάπεδα ππνινγίδεη ην Αθαζάξηζην Ιζνδχλακν Δπηρνξήγεζεο (ΑΙΔ), εθπεθξαζκέλν ζε, γηα λα νξίζεη ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί, δειαδή ην πνζφ πνπ ζεσξείηαη φηη έρεη ιάβεη ε επηρείξεζε κέζσ ηεο επηδφηεζεο επηηνθίνπ ή ηεο επηδφηεζεο ηεο πξνκήζεηαο εγγπνδνζίαο ηνπ δαλείνπ. Σν ΑΙΔ ηνπ δαλείνπ ζπλήζσο αλαγξάθεηαη ζηε δαλεηαθή ζχκβαζε. Αλ δελ αλαγξάθεηαη, θνηλνπνηείηαη ζηελ επηρείξεζε απφ ηελ Σξάπεδα φπνηε δεηεζεί. Ωο εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο. β) ηελ πεξίπησζε πνπ ην δάλεην απνπιεξψλεηαη λσξίηεξα ή εθηακηεχεηαη κεξηθψο, ην ΑΙΔ ζα είλαη κηθξφηεξν. Τπνινγίδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα εθ λένπ θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν δαλεηνιήπηεο, νπφηε ην πνζφ πνπ ηειηθά ζπλππνινγίδεηαη κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη «αθαηξείηαη» είλαη ζχκθσλα κε ην δάλεην πνπ ρνξεγήζεθε. 12. ΘΔΚΑΡΑ ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΡΖΡΑΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 12.1 Δπηρείξεζε εληαγκέλε ζην λέν ΞΔΞ δελ δηαζέηεη κηζζσηήξην ζπκβφιαην 8-εηίαο. Κπνξεί λα εληάμεη ζηε δξάζε αληιία ζεξκφηεηαο θαη fan coil ρσξίο λα απαηηείηαη κηζζσηήξην ζπκβφιαην; Πεκείσζε: Ζ επηρείξεζε ζα αηηείηαη επηδφηεζεο κφλν γηα ηελ αληιία ζεξκφηεηαο θαη ηα fan coil ρσξίο λα πεξηιακβάλεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ε ζχλδεζε κε ηα θαινξηθέξ γηα ηελ αληιία ζεξκφηεηαο. Γειαδή ε αληιία ζεξκφηεηαο σο κεράλεκα (ρσξίο ηα πιηθά ζχλδεζεο κε ηα θαινξηθέξ ζσιήλεο θαιψδηα θιπ) ζε πνηα θαηεγνξία εληάζζεηαη; Πηηο δαπάλεο Θηηξηαθψλ ή ζηηο δαπάλεο εμνπιηζκνχ; (Ρν εξψηεκα επηθεληξψλεηαη ζηελ απαίηεζε κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ) 9

10 Κάζε δαπάλε, είηε εγθεθξηκέλε είηε ππνβαιιφκελε ζε Αίηεκα ηξνπνπνίεζεο, πξψηα εληάζζεηαη ζε Καηεγνξία Γαπάλεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, πινπνηείηαη θαη πηζηνπνηείηαη κε βάζε ηεο απαηηήζεηο ηεο Καηεγνξίαο ζηελ νπνία εληάρζεθε. Οη δαπάλεο ηεο εξψηεζεο δχλαληαη λα εληαρζνχλ είηε : ζηελ Καηεγνξία «Κηηξηαθά» ζηελ Καηεγνξία «Μεραλήκαηα - Δμνπιηζκφο παξαγσγήο Λνηπφο Δμνπιηζκφο» ζηελ Καηεγνξία «Δμνπιηζκφο θαη Δγθαηαζηάζεηο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο» αλαιφγσο ησλ εηδηθφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο πξνζθνξάο πνπ ππνβιήζεθε/ζα ππνβιεζεί γηα απηέο Γηα κεγάιν κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ (κεραληθνί, ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, εκπφξην θιπ) δελ είλαη δπλαηή ε έθδνζε αδεηψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, παξά κφλν κηθηήο. Ξσο αληηκεησπίδνληαη ηέηνηεο πεξηπηψζεηο πνπ ε ππνρξέσζε πεξί επαγγεικαηηθήο απζηεξά ρξήζεο δελ ζα ηεξείηαη, φρη φκσο κε ππαηηηφηεηα ηεο επηρείξεζεο; Όπσο έρεη ήδε απαληεζεί ζε πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο εξσηήζεηο, ε απαίηεζε ηνπ Οδεγνχ ζηελ Καηεγνξία «Μεηαθνξηθά κέζα» πεξί επηιεμηκφηεηαο «αστοκινούμενων μεταυορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον τρήσης» θαζψο θαη ζηελ πξνζθφκηζε «άδεηαο πξψηεο θπθινθνξίαο κε ηηο απαηηνχκελεο ζθξαγίδεο θαη ζεσξήζεηο φπνπ λα ηεθκαίξεηαη ε επαγγεικαηηθή ρξήζε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ» είλαη αλακθηζβήηεηε Δπηρείξεζε έρεη πξνζζέζεη ηνλ ΘΑΓ επέλδπζεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο θαη κεηά ηελ πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηηο πεξηθέξεηεο πνπ ππάγνληαη ζηνλ θαλφλα De minimis εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ είλαη ε ή ε εκεξνκελία πξνζζήθεο ηνπ ΘΑΓ επέλδπζεο; Γηα ηηο πεξηθέξεηεο πνπ ππάγνληαη ζηνλ θαλφλα De minimis, σο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξίδεηαη ε 11/1/2013 γηα ηηο Καηεγνξίεο δαπαλψλ κε α/α (1) έσο θαη (9) θαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξφηαζήο ηνπο γηα ηηο Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο (Καηεγνξία κε α/α (10)). Οη απαηηήζεηο ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζρεηηθά κε : ηελ έλαξμε επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ ησλ επελδχζεσλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο Γχλαηαη ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε λα ηηκνινγήζεη ππεξεζία ζηελ εμεηαδφκελε πξνο ελίζρπζε επηρείξεζε; Ναη δχλαηαη. Δμππαθνχεηαη φηη, νη φπνηεο ηηκνινγήζεηο πξέπεη λα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζα θξηζνχλ 10

11 γηα ην εχινγν ηνπ θφζηνπο θαη γηα ην εξγνιαβηθφ θέξδνο πνπ, ελδερνκέλσο, ζα εκπεξηέρεηαη ζε απηφ Πχκθσλν ζπλεξγαζίαο ζεσξεκέλν απφ ηελ ΓΝ ζε ζπλδπαζκφ κε πξνθαηαβνιή έλαληη εξγαζηψλ ζεσξείηαη απνδεθηφο ηξφπνο πηζηνπνίεζεο θάιπςεο ηνπ 30% ηνπ έξγνπ αθφκα θαη αλ δελ έρεη εθδνζεί ε νηθνδνκηθή άδεηα; Πξνθαηαβνιή έλαληη εξγαζηψλ ζεσξείηαη απνδεθηφο ηξφπνο πηζηνπνίεζεο θάιπςεο ηνπ 30% ηνπ έξγνπ. Απαηηείηαη λα πξνζθνκίδεηαη αλαιπηηθή πξνζθνξά ή ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ επελδπηή-πξνκεζεπηή, θαη παξαζηαηηθά εμφθιεζεο Ξνην είδνο θνηλφρξεζηεο δαπάλεο ζεσξείηαη επηιέμηκν ζηα πιαίζηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο; Οη θνηλφρξεζηεο δαπάλεο εληζρχνληαη ζην πιαίζην ηεο Καηεγνξίαο Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο. Δπηιέμηκεο είλαη φζεο θνηλφρξεζηεο δαπάλεο αθνξνχλ ζηε Γηθαηνχρν επηρείξεζε. Δμαηξνχληαη νη δαπάλεο ηδηνθηεηψλ. 13. ΘΔΚΑΡΑ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΓΛΖΡΗΘΑ ΔΛΡΑΠΠΝΚΔΛΥΛ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ-ΔΟΓΥΛ 13.1 Πε πεξίπησζε πνπ ηα επελδπηηθά ζρέδηα πεξηιακβάλνπλ θηηξηαθέο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, εάλ απηή δελ κπνξεί λα εθδνζεί έσο ηηο 28/2/14, κπνξεί ν επελδπηήο λα θαηαζέζεη αίηεκα επαιήζεπζεο γηα εμνπιηζκφ; Ναη κπνξεί. Μέρξη θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ 80% ηνπ επηρνξεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, δηνηθεηηθά ζα θξηζεί ην επηιέμηκν ησλ δαπαλψλ απηψλ Πηνλ Ρνπξηζκφ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αλέγεξζε, νη δηθαηνχρνη δελ κπνξνχλ: α) λα θαηαζέζνπλ αίηεζε γηα έθδνζε Πήκαηνο ΔΝΡ αλ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη πξψηα ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θαηαιχκαηνο θαη β) ζηηο απφ 22/11/2013 επηζηνιή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία έληαμεο θαη ελίζρπζεο ησλ δπλεηηθά εληαζζφκελσλ έξγσλ αλαθέξεηαη φηη : «Σε πεπίπηωζη πος ηο αίηημα αθοπά ςπό ζύζηαζη επισείπηζη ζςνοδεύεηαι βεβαίωζη έναπξηρ δπαζηηπιόηηηαρ ζηην οποία πεπιλαμβάνονηαι ο/οι επιλέξιμοι ΚΑΔ ηηρ επένδςζηρ». Ποιορ ο σειπιζμόρ ηέηοιων πεπιπηώζεων; 11

12 Απαηηείηαη βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ ζηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη ν ΚΑΓ Δξγαζίεο δηακφξθσζεο ή αλέγεξζεο θηίζκαηνο ή άιινπ είδνπο θαηαζθεπψλ (σο αγαζνχ επέλδπζεο ηνπ άξζξ. 33 παξ. 4 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ) γηα ίδηα άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ ΦΠΑ ησλ εηζξνψλ ηνπο. Σέηνηα έξγα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ νξηζηηθά, κφλν φηαλ ην γεγνλφο ηεο κε αλαγξαθήο ηνπ ΚΑΓ ηεο επέλδπζεο ζηε βεβαίσζε Έλαξμεο Δξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, δελ νθείιεηαη ζε δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα αιιά ζηηο ηζρχνπζεο γηα απηέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. ηε θάζε ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο κε παξφκνην θαζεζηψο έλαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο, λα ππνβάιινπλ πξφηαζε ζην Πξφγξακκα ζηνλ θαηαιεθηηθφ ΚΑΓ Κπνξεί λα γίλεη δεθηφ δάλεην απφ ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ (εληφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή θαη εθηφο απηήο); Δίλαη απνδεθηφ, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Οδεγνχ θαη ησλ Απνθάζεσλ Έληαμεο Κπνξεί θάπνηνο δπλεηηθφο δηθαηνχρνο λα πξνζθνκίζεη έγθξηζε δαλείνπ πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα κελ πξνρσξήζεη ζηε ζπκβαζηνπνίεζε ή/θαη εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ; Ναη, θαζψο πξνυπφζεζε έληαμεο ησλ δπλεηηθά δηθαηνχρσλ απνηειεί ε έγθξηζε ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαη φρη ε ιήςε ηνπ. χκθσλα κε ηελ ελφηεηα 16.2 «Λνηπέο Σξνπνπνηήζεηο» ηνπ νδεγνχ εθαξκνγήο, ζε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ δελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε. Η αιιαγή απηή ελζσκαηψλεηαη ζην αίηεκα επαιήζεπζεο/ πηζηνπνίεζεο θαη εμεηάδεηαη απεπζείαο ζε απηφ Ξξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ 30% ζηνπο δπλεηηθά δηθαηνχρνπο; Θα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαηαβνιήο ηεο πξνθαηαβνιήο θαη αλ λαη πνηα ζα είλαη απηά; Οη πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο ζα γίλνληαη δεθηέο θαη γηα ηνπο δπλεηηθά δηθαηνχρνπο φπσο πξνβιέπεηαη θαη γηα ηνπο εγθεθξηκέλνπο ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα πξνζθνκίδνληαη, ζα είλαη ηα αληίζηνηρα πξνζθνκηζζέληα ησλ εγθεθξηκέλσλ Νη δπλεηηθά δηθαηνχρνη, έρνπλ δπλαηφηεηα ιήςεο πξνθαηαβνιήο, κε πξνζθφκηζε ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο; Αλ λαη, κπνξεί ε πξνθαηαβνιή απηή λα θαιχςεη ηελ επηρείξεζε αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ 30% έσο ηηο 20/3/2014; 12

13 Οη δπλεηηθά δηθαηνχρνη δελ έρνπλ δπλαηφηεηα ιήςεο πξνθαηαβνιήο Γπλεηηθά εγθεθξηκέλε επηρείξεζε επηζπκεί λα θάλεη έλζηαζε γηα αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαζψο πξαγκαηνπνηήζεθε ιάζνο ζηελ αμηνιφγεζε θαη απνξξίθηεθε πνζφ επξψ. Ρν 30% πνπ έρεη ε επηρείξεζε ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη έσο 20 Καξηίνπ 2014, πάλσ ζε πην πνζφ ζα ππνινγηζζεί θαζψο ζα εθθξεκεί ε έλζηαζε γηα αχμεζε ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ; Οη πξνυπνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ γηα ηηο δπλεηηθά εληαζζφκελεο επελδχζεηο, θξίλνληαη επί ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, φπσο απηφο ηζρχεη ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ Αηηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ή έγθξηζεο δαλείνπ. Μέρξη λα θξηζεί θαη λα νξηζηηθνπνηεζεί ην απνηέιεζκα ηεο έλζηαζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εξψηεζή ζαο (εθφζνλ απηή ππνβιεζεί), ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο είλαη απηφο πνπ αλαγξάθεηαη ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο έληαμεο θαη ζηα Σερληθά Παξαξηήκαηα ησλ επελδχζεσλ απηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη έλζηαζε, θαηά ηα αλσηέξσ, πνπ ζα ππνβιεζεί κέρξη ηηο 20/3/2014 δελ εμαζθαιίδεη ζην δηθαηνχρν ην δηθαίσκα νξηζηηθήο έληαμεο. 14 ΘΔΚΑΡΑ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΔΛΡΑΓΚΔΛΥΛ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ-ΔΟΓΥΛ (ΓΗΘΑΗΝΣΥΛ) 14.1 Ξηζηνπνηνχληαη ηηκνιφγηα αγνξάο πιηθψλ (π.ρ. ζίδεξα, ηζηκέλην) ρσξίο λα αηηείηαη ν επελδπηήο ηελ εξγαζία, θαηά ηελ νινθιήξσζε, εθφζνλ δειψζεη φηη νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ κε πξνζσπηθή εξγαζία; Ναη πηζηνπνηνχληαη. Γηα ηελ εξγαζία, αξθεί ην γεγνλφο φηη ζηελ νινθιήξσζε πηζηνπνηείηαη Φπζηθφ Αληηθείκελν. Σα παξαδνηέα πεξηνξίδνληαη ζηα απαηηνχκελα θαη θαηάιιεια γηα θάζε δαπάλε πνπ ππνβάιιεηαη πξνο πηζηνπνίεζε Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, είλαη επηιέμηκεο νη θηηξηαθέο δαπάλεο επηρείξεζεο ζηε πεξίπησζε πνπ ε απαηηνχκελε νηθνδνκηθή άδεηα αλαθέξεη «νηθία» θαη φρη «επαγγεικαηηθφ ρψξν»; Λα ζεκεησζεί φηη νη νηθνδνκηθέο άδεηεο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ εθδίδνληαη κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ «ΝΗΘΗΑ». Βαζηθή απαίηεζε ζηελ νινθιήξσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ κε θηηξηαθέο δαπάλεο είλαη : λα ππάξρεη νηθνδνκηθή άδεηα εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο δαπάλεο απηέο λα ππάξρεη ήκα ΔΟΣ. Με ην γεγνλφο ηεο έθδνζεο ηνπ ήκαηνο ΔΟΣ, κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ θάπνηα ηππηθά πξνβιήκαηα ζηηο αλαθνξέο ζηελ αδεηνδφηεζε ηεο νηθνδνκήο. 13

14 14.3 Ξσο ζα γίλεηαη ν ρεηξηζκφο αηηεκάησλ ζηα νπνία ζα δεηείηαη λα πηζηνπνηεζνχλ δαπάλεο ζε ππφ ηαθηνπνίεζε ρψξνπο; Γαπάλεο ζε ππφ ηαθηνπνίεζε ρψξνπο, δχλαηαη λα είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ πξνζθνκίδεηαη ε ππνβιεζείζα αίηεζε γηα ηαθηνπνίεζε θηίζκαηνο. ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο θαη εληφο ηνπ Καλνληζηηθνχ Πιαηζίνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζα εμεηαζηεί ε ηαθηνπνίεζε ησλ ρψξσλ απηψλ. 15. ΙΝΗΞΑ ΘΔΚΑΡΑ 15.1 Δπελδπηήο ν νπνίνο σο επαγγεικαηίαο είλαη ηδηψηεο εξγνιήπηεο (θπζηθφ πξφζσπν), ε επέλδπζε ζην πξφγξακκα «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΚΔ» έρεη κπεη ζε ΝΔ ππφ ζχζηαζε ζηελ νπνία o ίδηνο ζπκκεηέρεη θαηά 50%, κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαηαζθεπαζηηθά (κηαο θ απηφ είλαη ην επάγγεικά ηνπ) θαη λα ηηκνινγήζεη ην έξγν; Ναη κπνξεί. Δθ ηεο πεξηγξαθήο ηνπ εξσηήκαηνο ζπλάγεηαη φηη εκπιέθνληαη δχν δηαθνξεηηθά ΑΦΜ/Πξφζσπα. Δμππαθνχεηαη φηη, νη φπνηεο ηηκνινγήζεηο ζα θξηζνχλ γηα ην εχινγν ηνπ θφζηνπο θαη γηα ην εξγνιαβηθφ θέξδνο πνπ, ελδερνκέλσο, ζα εκπεξηέρεηαη ζε απηφ Ρν 30% γηα ηνπο Γπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο πξέπεη λα αθνξά δαπάλεο εγθεθξηκέλεο ζχκθσλα κε ηελ ππνβνιή ή Γαπάλεο πνπ είλαη Δπηιέμηκεο ζχκθσλα κε ηνλ Νδεγφ (Δγθεθξηκέλε Ρξνπνπνίεζε); Σν 30% γηα φινπο, ζα πξέπεη λα αθνξά πάληνηε εγθεθξηκέλεο δαπάλεο, είηε βάζεη έγθξηζεο είηε βάζεη εγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ Απαηηείηαη κέρξη θαη ηελ ε ππνβνιή επηθαηξνπνηεκέλσλ πεχζπλσλ Γειψζεσλ πεξί ζψξεπζεο εληζρχζεσλ (DE MINIMIS ΓΑΘ) ησλ δπλεηηθά εληαζζφκελσλ έξγσλ; Η ζψξεπζε εληζρχζεσλ ειέγρεηαη κέζσ ηνπ πζηήκαηνο ζψξεπζεο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, έιεγρνο ζψξεπζεο γίλεηαη πξηλ ηελ έληαμε θαη θαηά ηελ πξψηε εθηακίεπζε επί πνηλή απνθιεηζκνχ / απφξξηςεο. Δπνκέλσο, επηθαηξνπνηεκέλεο Τπεχζπλεο Γειψζεηο πεξί ζψξεπζεο εληζρχζεσλ (DE MINIMIS ΓΑΚ) δελ απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ κέρξη ηηο 20/3/2014, σζηφζν απαηηείηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα ππνβιεζνχλ θαηά ηελ πξψηε εθηακίεπζε αλ φρη λσξίηεξα εμ αηηίαο επξεκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζψξεπζεο Ξσο ρεηξηδφκαζηε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηνρέο φπνπ δελ επηηξέπεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ ΑΚΔΑ (παξαδνζηαθνί νηθηζκνί); 14

15 Οη επηρεηξήζεηο απηέο κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε άιινπο είδνπο ππνδνκέο ΑΜΔΑ (π.ρ. ειεθηξνληθή ππνδνκή) Γηα ηηο δαπάλεο νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηνλ 02/2014 δελ κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ ινγηζηηθέο εγγξαθέο, θαζψο νη επηρεηξήζεηο δελ ζα έρνπλ πξνιάβεη λα ελεκεξψζνπλ ηα βηβιία ηνπο. Ρη ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζα δεηεζνχλ γη απηέο ηηο πεξηπηψζεηο; Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο είλαη απαξαίηεην θαη πξναπαηηνχκελν λα έρνπλ θαηαρσξηζηεί πξνθεηκέλνπ κία δαπάλε λα θξηζεί επηιέμηκε. ηνλ Οδεγφ θαη εηδηθφηεξα ζην Παξάξηεκα VII απηνχ, θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο γηα ηελ θάζε Καηεγνξία Βηβιίσλ Κηα επηρείξεζε, ε νπνία έρεη εγθξηζεί ζην παξφλ πξφγξακκα, ελδηαθέξεηαη λα πξνρσξήζεη ζηε ιήςε ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ αθνξά κέρξη 100% ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο, πξνζθνκίδνληαο ηζφπνζε εγγπεηηθή. Πχκθσλα κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη καδί κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγπεηηθήο, αλαθέξεηαη φηη ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο επηρείξεζεο πνπ ηζρχεη απηή ηε ζηηγκή. Πηελ πεξίπησζε πνπ έρεη αιιάμεη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο επηρείξεζεο, κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, κπνξεί ε επηρείξεζε λα πξνρσξήζεη ζηε ιήςε ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ην πξφγξακκα; Γεδνκέλνπ φηη πξνο ην παξφλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο κεηνρηθήο ζχλζεζεο κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, πάξα κφλν ε ιήςε πξνθαηαβνιήο, ζα ήζεια λα γλσξίδσ πσο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ε επηρείξεζε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε. Οη ελέξγεηεο πνπ θαηά ζεηξά απαηηείηαη λα νινθιεξσζνχλ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εξψηεζε έρνπλ σο αθνινχζσο : 1. Τπνβνιή πξνο ηνλ ΔΦΔΠΑΔ ζρεηηθνχ Αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο 2. Δμέηαζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ηνπ ππνβαιιφκελνπ αηηήκαηνο 3. Τπνβνιή πξνο ηνλ ΔΦΔΠΑΔ αίηεζεο γηα ηε ιήςε πξνθαηαβνιήο απφ ην ηζρχνλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε εηαηξηθφ ζρήκα (είηε ην λένλ είηε ην αξρηθφ αλ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο δελ έγηλε δεθηφ) Θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο πνπ έρεη κηθξφηεξν επηρνξεγνχκελν Ξ/ απφ ηνλ Δγθεθξηκέλν π.ρ ,00 εγθεθξηκέλνο, ,00 επηρνξεγνχκελνο κε αληίζηνηρε επηρνξήγεζε ,00. Θα πξέπεη ν Ρ.Α λα πινπνηήζεη ην 100% ηνπ εγθεθξηκέλνπ Ξ/ ( ,00 ) γηα λα πιεξσζεί φιε ηελ επηρνξήγεζε (60.000,00 ); Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα γίλεηαη αλαινγηθή κείσζε ζηελ επηρνξήγεζε (βάζεη ηεο αλαινγίαο Δγθεθξηκέλνο Ξ/ κε επηρνξήγεζε). Η απάληεζε είλαη ζεηηθή θαη ζηηο δπν εξσηήζεηο. 15

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο.

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Α. Γενικά ηοισεία Α1. ηοισεία Δπισείπηζηρ Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α/Α 1. 2. 3. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόρνο πξνγξάκκαηνο Δηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Πξνϋπνζέζεηο Επηιέμηκεο Ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα