έτσι την κακή επένδυση που έκανε αγοράζοντας µετοχές της συγκεκριµένης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "έτσι την κακή επένδυση που έκανε αγοράζοντας µετοχές της συγκεκριµένης"

Transcript

1 52 ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ έτσι την κακή επένδυση που έκανε αγοράζοντας µετοχές της συγκεκριµένης εταιρίας. Η οικονοµική πορεία των Α.Ε. ενδιαφέρει, εκτός από τους µετόχους και την εθνική οικονοµία, αφού οι Α.Ε. αποτελούν τον κύριο µοχλό της χρηµατοδότησης της έρευνας, της ανάπτυξης και της καταπολέµησης της ανεργίας. Γι αυτό το λόγο έχει θεσµοθετηθεί κρατική εποπτεία επί των Α.Ε., τόσο κατά τη σύσταση όσο και κατά τη λειτουργία τους. Όπως προαναφέρθηκε, η Α.Ε. δηµιουργήθηκε προκειµένου να πραγµατοποιεί µεγάλες παραγωγικές επενδύσεις µε τη συγκέντρωση µεγάλης οικονοµικής δύναµης, χωρίς προσωπική ευθύνη των µετόχων. Στην Ελλάδα υπάρχει καταχρηστική χρησιµοποίηση του εταιρικού µορφώµατος της Α.Ε., αφού συνήθως συστήνεται από λίγα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία συνήθως αποτελούν µέλη µίας ή δύο εν ευρυτέρα εννοία οικογενειών. Αποτέλεσµα της καταχρηστικής χρησιµοποίησης του εταιρικού θεσµού της Α.Ε. είναι, ουσιαστικά, η προστασία των µεγαλοµετόχων από την προσωπική ευθύνη και όχι η συµµετοχή χιλιάδων µετόχων στην Α.Ε. Έτσι, όµως, η Α.Ε. δεν εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο δηµιουργήθηκε, δηλαδή τη συγκέντρωση µεγάλης οικονοµικής δύναµης από πολλούς (µικρό) επενδυτές, προκειµένου να πραγµατοποιεί µεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Το συµπέρασµα που προαναφέρθηκε αποδεικνύεται από το πραγµατικό γεγονός ότι στη Γερµανία λειτουργούν περίπου Α.Ε., ενώ στην Ελλάδα περίπου Α.Ε. Β. Σύσταση Ανώνυµης Εταιρίας Β1. Διαδικασία Για τη νόµιµη σύσταση της Ανώνυµης Εταιρίας απαιτείται: 1) Η κατάρτιση του καταστατικού της εταιρίας δια συµβολαιογραφικού εγγράφου, από ένα ή περισσότερα ενήλικα φυσικά ή/και νο- µικά πρόσωπα.

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 53 Το καταστατικό της Ανώνυµης Εταιρίας ρυθµίζει τη λειτουργία και τη διοίκηση του νοµικού προσώπου, καθώς και τις σχέσεις µεταξύ της εταιρίας και των µετόχων. Σύµφωνα µε το Νόµο, το καταστατικό της εταιρίας πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει διατάξεις: (α) Για την Εταιρική Επωνυµία και το σκοπό της εταιρίας i. Εταιρική επωνυµία είναι το όνοµα της εταιρίας και πολλές φορές διαφέρει από το διακρατικό της τίτλο, όπως καλείται το όνοµα, η ονοµασία ή η παράσταση µε την οποία δηλώνεται το εµπορικό κατάστηµα της εταιρίας, ο χώρος δηλαδή όπου ασκείται η επιχείρηση της εταιρίας. Η Ανώνυµη Εταιρία λαµβάνει την επωνυµία της από το είδος της επιχειρήσεως την οποία ασκεί. Σε περίπτωση που ο σκοπός της εταιρίας εκτείνεται σε πολλά αντικείµενα, η επωνυµία µπορεί να περιλαµβάνει τα κυριότερα από αυτά. Στην επωνυµία είναι δυνατόν να περιέχεται το ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου, ή η επωνυµία κάποιας άλλης εµπορικής εταιρίας. ii. Ο σκοπός της εταιρίας µπορεί να είναι ο,τιδήποτε, ακόµη και µη εµπορική επιχείρηση, αρκεί να µην είναι παράνοµος ή / και να µην αντίκειται στη δηµόσια τάξη. Στην τελευταία περίπτωση, η εταιρία κηρύσσεται άκυρη µε δικαστική απόφαση. (β) Για την έδρα της εταιρίας Ως έδρα της εταιρίας πρέπει να ορίζεται ένας δήµος ή µία κοινότητα της Ελληνικής επικράτειας. Όταν γίνεται αλλαγή της έδρας από ένα δήµο ή µία κοινότητα σε άλλον, απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού. Όταν, όµως, αλλάζει η διεύθυνση του εµπορικού καταστήµατος της εταιρίας, αλλά η νέα διεύθυνση ευρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του δήµου ή της κοινότητας της έδρας της, δεν απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού.

3 54 ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (γ) Για τη διάρκειά της Η διάρκεια της Α.Ε. είναι πάντοτε ορισµένη. (δ) Για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του µετοχικού κεφαλαίου i. Το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο µιας ανώνυµης εταιρίας ορίζεται στο ποσόν των εξήντα χιλιάδων (60.000) ΕΥΡΩ, το οποίο πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς, κατά τη σύσταση της εταιρίας. Οι ειδικές ανώνυµες εταιρίες, π.χ. ασφαλιστικές, τραπεζικές, εταιρίες χρη- µατοδοτικής µίσθωσης, υποχρεούνται από το Νόµο να έχουν πολύ µεγαλύτερο µετοχικό κεφάλαιο. Επίσης, το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο εταιριών οι οποίες καλύπτουν, εν όλω ή εν µέρει, το µετοχικό τους κεφάλαιο µε δηµόσια εγγραφή, δηλαδή ανωνύµων εταιριών των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, ή εταιριών οι οποίες συνάπτουν οµολογιακό δάνειο µε δηµόσια εγγραφή, ορίζεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ( ) ΕΥΡΩ. Η κάλυψη του κεφαλαίου διαφέρει από την καταβολή του. Κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου καλείται η υποχρέωση που έχει αναλάβει κάθε µέτοχος να καταβάλει την εισφορά του για το σχηµατισµό του µετοχικού κεφαλαίου. Η µερική καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται από το Νόµο, µόνον όταν πρόκειται για εισφορές σε χρήµα και µόνο για το σχηµατισµό του µετοχικού κεφαλαίου εταιριών, οι µετοχές των οποίων δεν είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει, κατά τη σύσταση της εταιρίας, το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο να ισούται µε το ελάχιστο όριο των εξήντα χιλιάδων (60.000) ΕΥΡΩ. Το υπόλοιπο µετοχικό κεφάλαιο το οποίο έχει µεν καλυφθεί δεν έχει, όµως, καταβληθεί, κατά τη σύσταση της εταιρίας, πρέπει να καταβληθεί το αργότερο εντός πέντε ετών από τη σύστασή της ή από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, αντιστοίχως. Το αµέσως καταβαλλόµενο ποσόν δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το 1/4 του µετοχικού κεφαλαίου.

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 55 Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι το µετοχικό κεφάλαιο µιας Α.Ε. ανέρχεται στο ποσόν των διακοσίων σαράντα χιλιάδων ( ) ΕΥΡΩ και επιτρέπεται από το καταστατικό της Εταιρίας η µερική καταβολή του στην περίπτωση αυτή, το αµέσως - κατά τη σύσταση της εταιρίας- καταβαλλόµενο ποσό ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ ( x 1/4 = ) και το καλυφθέν, µη καταβληθέν αλλά καταβληθησόµενο το αργότερο εντός δεκαετίας ποσό, ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες ( ) ΕΥΡΩ ( x 3/4 = ). ii. Το µετοχικό κεφάλαιο σχηµατίζεται από εισφορές των µετόχων σε χρήµα ή / και σε είδος το οποίο µπορεί να αποτιµηθεί σε χρήµα. Εισφορές σε είδος µπορεί να συνίστανται στην εισφορά κινητής και ακίνητης περιουσίας, άϋλων αγαθών π.χ. απαιτήσεων, σηµάτων, ευρεσιτεχνιών. Η παροχή εργασίας από µέτοχο ή µετόχους στην εταιρία δεν δύναται να αποτιµηθεί χρηµατικά και εποµένως δεν είναι νόµιµη η εισφορά της για το σχηµατισµό του µετοχικού κεφαλαίου. Προς αποφυγή υπερτιµολογήσεων των εισφεροµένων αντικειµένων, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσµα την αλλοίωση της χρηµατοοικονοµικής εικόνας της εταιρίας, αφού η πραγµατική αξία του µετοχικού κεφαλαίου, άρα η εταιρική περιουσία, θα είναι αναλόγως προς το ύψος της υπερτιµολογήσεως - µικρότερη της ονοµαστικής του αξίας και εποµένως, η πραγµατική φερεγγυότητα της εταιρίας θα είναι µικρότερη από τη φερόµενη, οι εισφορές σε είδος εκτιµώνται από τριµελή εκτιµητική επιτροπή εµπειρογνωµόνων, η οποία ορίζεται από τη Διοίκηση (Υπουργείο Ανάπτυξης ή η κατά το Νόµο αρµόδια Αρχή). Η εκτίµηση των εισφορών σε είδος µπορεί, µε επιλογή των ιδρυτών κατά το στάδιο ίδρυσης (προκειµένου για το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο), ή µε επιλογή του διοικητικού συµβουλίου (προκειµένου περί αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαίου) να γίνει µε δαπάνες της εταιρίας και χωρίς τον ορισµό και τη γνωµοδότηση της τριµελούς εκτιµητικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων, χωρίς δηλαδή την παρέµβαση της Διοίκησης, από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή, ανα-

5 56 ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ λόγως του υπό εκτίµηση «είδους», από δύο εκτιµητές του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών. iii. Οι ιδρυτές κατά τη σύσταση της εταιρίας ή το διοικητικό συµβούλιο, προκειµένου περί αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαίου µε εισφορές σε είδος, µπορεί να µην εκτιµήσουν την αξία της εισφοράς ούτε από την επιτροπή εµπειρογνωµόνων ούτε από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές ή εκτιµητές του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών, κατά τ ανωτέρω, στις εξής τρεις περιπτώσεις: Όταν το αντικείµενο της εισφοράς σε είδος είναι: - Κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς (π.χ. εισηγµένες µετοχές, ή άλλα κινητά χρηµατιστηριακά προϊόντα) των οποίων, κατά συνέπεια, η αγοραία(εµπορική ή τρέχουσα) χρηµατιστηριακή αξία µπορεί να υπολογισθεί, ως η µέση σταθµισµένη τιµή τους, κατά το τελευταίο εξάµηνο πριν από τον υπολογισµό τους ως εισφορών σε είδος, που έγιναν αντικείµενα διαπραγµάτευσης σε χρηµατιστήριο. - Περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν ήδη αποτελέσει αντικεί- µενο αποτίµησης για την εύλογη αξία τους από αναγνωρισµένο ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα, εντός του τελευταίου εξαµήνου πριν από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της σχετικής εισφοράς. - Περιουσιακά στοιχεία, διαφορετικά από τα προαναφερόµενα, η εύλογη αξία των οποίων προκύπτει για καθένα από αυτά, από τους υποχρεωτικούς λογαριασµούς του προηγούµενου οικονοµικού έτους. (ε) Για το είδος των µετοχών, καθώς και για τον αριθµό, την ονο- µαστική αξία και την έκδοσή τους (στ) Εκτός από τις παραπάνω διατάξεις, το καταστατικό πρέπει να περιέχει και άλλες, οι οποίες να αναφέρονται στον αριθµό των µετοχών κάθε κατηγορίας (προνοµιούχες και δεσµευµένες µετοχές), στη µετατροπή των ονοµαστικών µετοχών σε ανώνυµες και αντιστρόφως, να προσδιορίζουν λεπτοµερέστερα από το Νόµο, εντός όµως των επιτρεπτών νοµίµων ορίων, τη λειτουργία των οργάνων

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 57 της εταιρίας, τα δικαιώµατα των µετόχων και της µειοψηφίας, τους ελεγκτές, τον ισολογισµό και τη διάθεση των κερδών, τη λύση της εταιρίας και την εκκαθάριση της περιουσίας της. Επίσης, στο καταστατικό πρέπει να αναφέρεται η σύνθεση του πρώτου διοικητικού συµβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την εταιρία από τη νόµιµη σύστασή της και για όσο χρονικό διάστηµα προβλέπεται από το καταστατικό, συνήθως µέχρι του τέλους της πρώτης εταιρικής χρήσης, εφόσον τα µέλη του δεν αντικατασταθούν, πρόωρα εν όλω ή εν µέρει, από τη γενική συνέλευση των µετόχων. Επιπροσθέτως, στο καταστατικό µπορεί να ορίζονται ένας ή περισσότεροι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές µε τους αναπληρωτές τους (υποχρεωτικά, προκειµένου περί εταιριών µε αρχικό µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον τριών εκατοµµυρίων ( ) Ευρώ), ή δύο ή περισσότεροι ελεγκτές µε τους αναπληρωτές τους, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης. ζ) Γενικά, στις διατάξεις του καταστατικού είναι δυνατό να αναφέρεται ο,τιδήποτε επιθυµούν οι µέτοχοι, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι διατάξεις του δεν είναι παράνοµες, ή αντίθετες προς τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του Νόµου. 2) (α) Αφού καταρτισθεί το καταστατικό, κατά τ ανωτέρω και εφόσον το περιεχόµενό του είναι σύµφωνο µε το Νόµο, η Διοίκηση, δηλαδή οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, ή η κατά το Νόµο εκάστοτε αρµόδια Αρχή, υποχρεούται να εκδώσει την απόφαση περί συστάσεως της εταιρίας και περί εγκρίσεως του καταστατικού της. Η Διοίκηση, δηλαδή, προβαίνει µόνο σε έλεγχο νοµιµότητας της συστάσεως της Ανώνυµης Εταιρίας και όχι σε έλεγχο σκοπιµότητας. (β) Αν το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατοµµυρίων ( ) ευρώ, δεν ασκείται έλεγχος νοµιµότητας της σύστασης της εταιρίας και η Διοίκηση δεν εκδίδει απόφαση περί εγκρίσεως της συστάσεως της εταιρίας και του καταστατικού της. Στην περίπτωση αυτή η παρακάτω αναφερόµενη καταχώριση στο Μ.Α.Ε. γίνεται µετά από τυπικό µόνο έλεγχο των

7 58 ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ υποβαλλοµένων εγγράφων, δηλαδή, ουσιαστικά, του καταστατικού της εταιρίας το οποίο έχει καταρτισθεί δια συµβολαιογραφικού εγγράφου. 3) Η απόφαση της Διοίκησης περί συστάσεως της εταιρίας και περί εγκρίσεως του καταστατικού της καταχωρείται στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) που τηρείται στην υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπου έχει την έδρα της η εταιρία. Αν το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δεν ξεπερνά το ποσόν των τριών εκατοµµυρίων ( ) Ευρώ, το καταστατικό καταχωρείται στο Μ.Α.Ε., αυθηµερόν. Από την ως άνω καταχώριση, η Ανώνυµη Εταιρία αποκτά νοµική προσωπικότητα. 4) Μετά την καταχώριση στο Μ.Α.Ε., κατά τ ανωτέρω, δηµοσιεύεται, µε επιµέλεια και µε δαπάνες της ενδιαφερόµενης εταιρίας στο τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.), ανακοίνωση για την καταχώριση στο Μ.Α.Ε. της απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της (όπου απαιτείται, κατά τ ανωτέρω), καθώς και ολόκληρο το κείµενο του καταστατικού. Η σχετική ανακοίνωση αποστέλλεται προς το Εθνικό Τυπογραφείο υπογεγραµµένη από τη Διοίκηση και θεωρηµένη από την αρµόδια Δ.Ο.Υ., η οποία βεβαιώνει την καταβολή των σχετικών τελών. 5) Το καταστατικό τροποποιείται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου για την αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία. Για την τροποποίηση του καταστατικού δεν απαιτείται η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου. (α) Εάν το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατοµµυρίων ( ) Ευρώ, δεν ασκείται έλεγχος νοµιµότητας της τροποποίησης του καταστατικού και επο- µένως, η σχετική περί τροποποιήσεως απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων δεν εγκρίνεται από τη Διοίκηση (Υπουργό Ανάπτυξης ή την κατά το Νόµο αρµόδια Αρχή), και οι καταχωρί-

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 59 σεις στο Μ.Α.Ε. γίνονται µετά από τυπικό έλεγχο των υποβαλλο- µένων εγγράφων, δηλαδή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης των µετόχων, στο οποίο πρέπει να αναφέρεται η τήρηση των διατάξεων του Νόµου και του καταστατικού, σχετικά µε τις δηµοσιεύσεις της πρόσκλησης για τη σύγκλησή της, την απαρτία και την πλειοψηφία για τη λήξη των τροποποιητικών αποφάσεων. (β) Εάν το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατοµµυρίων ( ) Ευρώ, η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στη Διοίκηση, η οποία ελέγχοντας την τήρηση του Νόµου, εγκρίνει την τροποποίηση. Η εγκριτική απόφαση της Διοίκησης µαζί µε την απόφαση της γενικής συνέλευσης που περιέχει το κείµενο της τροποποίησης καταχωρίζονται στο Μ.Α.Ε. (γ) Μετά από κάθε τροποποίηση, ολόκληρο το κείµενο του νέου (κωδικοποιηµένου) καταστατικού συντάσσεται µε ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου, χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης και έγκριση της Διοίκησης. Η τροποποίηση του καταστατικού συντελείται µε την καταχώριση στο Μ.Α.Ε. της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των µετόχων, µαζί µε όλο το νέο κείµενο του καταστατικού, και όπου απαιτείται, τη διοικητική απόφαση για την έγκριση της τροποποίησης. (δ) Μετά την καταχώριση στο Μ.Α.Ε. όλες οι πράξεις και τα στοιχεία σχετικά µε την τροποποίηση του καταστατικού, κατά τις παραπάνω διακρίσεις, δηµοσιεύονται στο τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) Β2. Ανώνυµη Εταιρία υπό σύσταση Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την κατάρτιση του καταστατικού δια συµβολαιογραφικού εγγράφου µέχρι την καταχώριση της απόφασης της Διοίκησης µε την οποία εγκρίνεται το καταστατικό και συστήνεται η Ανώνυµη Εταιρία, εφόσον το µετοχικό κεφάλαιο

9 60 ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατοµµυρίων ( ) Ευρώ, καθώς και ολόκληρου του καταστατικού στο Μ.Α.Ε., καλείται ιδρυτικό στάδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν υφίσταται Ανώνυµη Εταιρία, αλλά Εταιρία υπό Σύσταση. Κατά ρητή διάταξη του Νόµου, το συνολικό ποσό -τουλάχιστον κατά προσέγγιση- όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Ανώνυµης Εταιρίας αναφέρεται στο καταστατικό της και βαρύνει την εταιρία, ασχέτως του προσώπου το οποίο το κατέβαλε και ανεξαρτήτως της µη υπάρξεως κατά την καταβολή των δαπανών- νοµικού προσώπου, αλλά υπό σύσταση Ανώνυµης Εταιρίας. Επίσης, κατά ρητή διάταξη του Νόµου, πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνοµα υπό σύσταση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο, δηλαδή µε ολόκληρη την προσωπική τους περιουσία και για ολόκληρο το χρέος. Η παραπάνω ευθύνη των ιδρυτών µεταβιβάζεται στην εταιρία, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι µέσα σε τρεις (3) µήνες από την απόκτηση της νο- µικής προσωπικότητας, η εταιρία µε απόφαση του διοικητικού της συµβουλίου ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις. Β3. Ευθύνη Ιδρυτών Α.Ε. Για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρίας, οι ιδρυτές της ευθύνονται προσωπικώς, αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρο, για την αποκατάσταση της ζηµίας που υπέστη η εταιρία, ή/και οι καλόπιστοι τρίτοι, µέτοχοι ή µη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού, ή από τυχόν ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο µετοχικό κεφάλαιο, (ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό) ή από τη µη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίµηση των εισφορών σε είδος

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 61 και την καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρίας, σύµφωνα µε το Νόµο, εάν οι ιδρυτές υπαιτίως προκάλεσαν, δια πράξεων ή παραλείψεων, τις παραπάνω πληµµέλειες. Γ. Μετοχή Οµολογία -Ιδρυτικοί τίτλοι Γ1. Μετοχή Το µετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα µερίδια, τα οποία ονοµάζονται µετοχές και τα οποία ενσωµατώνουν την αξία της συµµετοχής του µετόχου στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Αξία µετοχής. 1) Αξία Μετοχής Η µετοχή είναι αξιόγραφο, δηλαδή έγγραφο που ενσωµατώνει συγκεκριµένη αξία. Για συστηµατικούς αλλά κυρίως για εµπορικούς λόγους, αφού η µετοχή αποτελεί περιουσιακό στοιχείο µεταβιβάσιµο και ρευστοποιήσιµο, η αξία της διακρίνεται ως εξής: - ονοµαστική αξία - εσωτερική αξία - χρηµατιστηριακή αξία - εµπορική ή τρέχουσα ή αγοραία αξία (α) Το µετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυµης Εταιρίας είναι µία σταθερή µαθηµατική ποσότητα (σταθερή, µέχρι να αυξηθεί ή να µειωθεί σύµφωνα µε το καταστατικό και το Νόµο), η οποία «χωρίζεται» σε ίσα µερίδια, η αξία των οποίων είναι, επίσης, σταθερή µαθηµατική ποσότητα. Η αξία αυτή καλείται ονοµαστική είναι η αξία που αναγράφεται στο «σώµα» του αξιογράφου. Το γινόµενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό της ονοµαστικής αξίας της µετοχής επί τον αριθµό των µετοχών ισούται µε το µετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.

11 62 ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Για παράδειγµα, έστω ότι το µετοχικό κεφάλαιο µιας εταιρίας ανέρχεται στο ποσόν των ΕΥΡΩ και διαιρείται σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ εκάστη. Το γινόµενο του πολλαπλασιασµού x 10 ισούται µε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, δηλαδή µε ΕΥΡΩ. Η ονοµαστική αξία της µετοχής δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη των τριάντα λεπτών (0,30) του ΕΥΡΩ ούτε και ανώτερη των εκατό (100) ΕΥΡΩ. (β) Το µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίσθηκε παραπάνω, ισούται µε την εταιρική περιουσία µόνον κατά το χρονικό σηµείο συστάσεως της εταιρίας. Από την πρώτη στιγµή λειτουργίας της εταιρίας, ως νοµικού προσώπου, το µετοχικό κεφάλαιο διαφοροποιείται από την εταιρική περιουσία, αναλόγως µε την κερδοφόρα ή µη λειτουργία της εταιρίας. Η εσωτερική αξία της µετοχής προσδιορίζεται από την αξία της εταιρικής περιουσίας, ως τµήµα της. Η εσωτερική αξία της µετοχής ισούται µε την ονοµαστική της αξία µόνον κατά το χρονικό σηµείο κατά το οποίο το µετοχικό κεφάλαιο ισούται µε την εταιρική περιουσία, κατά τ ανωτέρω. Από την πρώτη στιγµή λειτουργίας της Εταιρίας, η εσωτερική αξία της µετοχής διαφοροποιείται, αυξανόµενη ή µειούµενη σε σχέση µε την ονοµαστική της αξία, για τους ίδιους λόγους που διαφοροποιείται η εταιρική περιουσία από το µετοχικό κεφάλαιο. (γ) Χρηµατιστηριακή αξία έχουν µόνον οι µετοχές οι οποίες είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η χρηµατιστηριακή αξία ισούται µε την αξία της µετοχής, όπως διαµορφώνεται σε δεδοµένη χρονική στιγµή στη χρηµατιστηριακή αγορά. (δ) Η εµπορική ή τρέχουσα ή αγοραία αξία της µετοχής είναι η αξία στην οποία η µετοχή αγοράζεται ή πωλείται, σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Η εµπορική αξία δεν ταυτίζεται -κατ ανάγκη- µε την εσωτερική ή µε τη χρηµατιστηριακή της αξία, αφού η εµπορική αξία επηρεάζεται και από άλλα στοιχεία οικονοµικής φύσεως (προσφορά, ζήτηση), ψυχολογικής αιτιολογίας (ανάγκη για ρευστοποίηση,

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 63 προσδοκία κέρδους) και δυνατότητας ελέγχου της εταιρίας (αγορά πλειοψηφικού πακέτου µετοχών), ή έστω ελέγχου της πλειοψηφίας (αγορά µετοχών καταστατικής µειοψηφίας), δηλαδή ποσοστού τουλάχιστον 33,34% των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου). 2) Ανώνυµες - Ονοµαστικές Μετοχές. (α) Οι µετοχές της ανώνυµης εταιρίας είναι ανώνυµες ή ονοµαστικές ανάλογα µε τη βούληση των ιδρυτών της, όπως εκφράσθηκε κατά την κατάρτιση του καταστατικού. Ορισµένες ανώνυµες εταιρίες ειδικού σκοπού, π.χ. τραπεζικές, ασφαλιστικές, χρηµατοδοτικών µισθώσεων, είναι υποχρεωµένες να εκδίδουν µόνον ονοµαστικές µετοχές. Οι ανώνυµες µετοχές εκδίδονται χωρίς αναφορά του ονόµατος του κυρίου ως κύριος αυτών των µετοχών τεκµαίρεται ο κοµιστής τους. Αντιθέτως, οι ονοµαστικές µετοχές εκδίδονται υπέρ συγκεκρι- µένου προσώπου, το όνοµα του οποίου αναγράφεται στο «σώµα» της µετοχής. Οι ανώνυµες µετοχές είναι δυνατό να µετατραπούν σε ονο- µαστικές και αντιστρόφως, τροποποιώντας αναλόγως το καταστατικό της εταιρίας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το καταστατικό προβλέπει σχετικά περί της µετατροπής. (β) Κατ αρχήν όλες οι µετοχές, ανώνυµες ή ονοµαστικές, µεταβιβάζονται ελευθέρως. Το καταστατικό της εταιρίας µπορεί να περιορίσει την ελεύθερη µεταβίβαση µόνον των ονοµαστικών µετοχών (δεσµευµένες) και όχι των ανώνυµων, θέτοντας ως προϋπόθεση για τη µεταβίβαση των µετοχών αποφάσεις της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. της. Το καταστατικό µπορεί να ορίσει και άλλους περιορισµούς στη µεταβίβαση των ονοµαστικών µετοχών, οι οποίοι, όµως, δεν επιτρέπεται να καθιστούν τη µεταβίβαση αδύνατη. Το καταστατικό µπορεί ιδίως, να ορίσει ότι δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση, αν οι µετοχές δεν προσφερθούν προηγουµένως στους λοιπούς µετόχους ή σε ορισµένους από αυτούς (δικαίωµα προτίµησης) ή να υποδεικνύεται εκ µέρους της εταιρίας, µέτοχος ή τρίτος που θα αποκτήσει τις µεταβιβαζόµενες µετοχές. Στη µεταβίβαση µετοχών λόγω κληρονοµικής διαδοχής δεν επιτρέπεται να τεθεί οποιοσδήποτε περιορισµός. Σε περίπτωση

13 64 ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ που η εταιρία (Γ.Σ. ή Δ.Σ.) αρνηθεί την έγκριση της µεταβίβασης, ή δεν υποδείξει αγοραστή ή δεν απαντήσει στο µεταβιβάζοντα µέτοχο εντός της προβλεπόµενης από το καταστατικό προθεσµίας, η εταιρία υποχρεούται, µετά από αίτηση του µεταβιβάζοντος µετόχου, να εξαγοράσει τις µεταβιβαζόµενες µετοχές άλλως, ο ενδιαφερόµενος µέτοχος µπορεί να εξαναγκάσει την εταιρία να εξαγοράσει τις µεταβιβαζόµενες µετοχές, µε δικαστική απόφαση η οποία εκδίδεται κατόπιν εγέρσεως αγωγής εκ µέρους του ενδιαφεροµένου µετόχου και η οποία καθορίζει το τίµηµα πώλησης και τους όρους καταβολής του. Οι περιοριστικοί αυτοί όροι για τη µεταβίβαση ονοµαστικών µετοχών υπογραµµίζουν τα προσωπικά στοιχεία που προσιδιάζουν στις µικρές, µε λίγους µετόχους, λεγόµενες οικογενειακές ανώνυµες εταιρίες. 3) Προνοµιούχες µετοχές. (α) Ο Νόµος επιτρέπει, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρίας (το αρχικό ή το µετά σχετική τροποποίησή του), την έκδοση υπέρ ορισµένων µετόχων, κατά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, µετοχών οι οποίες παρέχουν συγκεκριµένα προνόµια στους προνοµιούχους µετόχους σε σχέση µε τους κατόχους των κοινών µη προνοµιούχων µετοχών. Η έκδοση προνοµιούχων µετοχών έχει σκοπό να δηµιουργήσει ευνοϊκό κλίµα για την κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου σε περίπτωση αυξήσεώς του, καθώς επίσης και να παραχωρήσει κάποια προνόµια σε κάποιους από τους µετόχους ή σε διευθυντικά στελέχη της εταιρίας, για συγκεκριµένες υπηρεσίες που προσέφεραν στην εταιρία και προκειµένου να συνεχίσουν να παραµένουν πιστοί στην εταιρία, εργαζόµενοι για την ευόδωση του σκοπού της. Ο Νόµος επιτρέπει την έκδοση προνοµιούχων µετοχών µε δικαίωµα ψήφου, περιοριζόµενο σε ορισµένα ζητήµατα και χωρίς δικαίωµα ψήφου. Οι προνοµιούχες µετοχές µπορούν να εκδοθούν και ως µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές. Τούτο δε σηµαίνει ότι οι προνο- µιούχες µετοχές που δεν εκδόθηκαν ως µετατρέψιµες δεν µπορεί να µετατραπούν. Για τη µετατροπή των τελευταίων σε κοινές απαιτείται

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 65 και απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων που κατέχουν κοινές µετοχές, η οποία λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία. (β) Ο Νόµος αναφέρει τα εξής προνόµια, τα οποία είναι δυνατόν να παρέχονται, εν όλω ή εν µέρει, στις προνοµιούχες µετοχές. i. Λήψη, πριν από τις κοινές µετοχές, του πρώτου διανεµόµενου µερίσµατος. ii. Απόδοση, πριν από τις κοινές µετοχές, του προϊόντος από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, αναλόγως µε τη συµµετοχή των προνοµιούχων µετόχων στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής τους στα τυχόν καταβληθέντα υπέρ το άρτιο ποσά. iii. Σε περίπτωση µη διανοµής µερίσµατος σε µία ή περισσότερες εταιρικές χρήσεις, λόγω µη υπάρξεως κερδών, προνοµιακή καταβολή µερισµάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν καταβλήθηκε µέρισµα. iv. Λήψη σταθερού µερίσµατος. v. Συµµετοχή εν µέρει µόνο στα κέρδη της εταιρίας. vi. Απόληψη ορισµένου τόκου. vii. Συµµετοχή, κατά προτεραιότητα, σε κέρδη από ορισµένη εταιρική δραστηριότητα. Γ2. Οµολογία 1) Η σύναψη οµολογιακού δανείου χρησιµοποιείται παράλληλα µε και ανεξάρτητα από τον κλασσικό τραπεζικό δανεισµό, ή / και την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µιας εταιρίας, για τη χρηµατοδότησή της. Η σύναψη οµολογιακού δανείου προϋποθέτει την έκδοση οµολογιών. Η οµολογία, εποµένως, ενσωµατώνει τµήµα του χρέους της εταιρίας προς τους οµολογιούχους δανειστές, δηλαδή αυτούς µε τους οποίους η εταιρία συνήψε το οµολογιακό δάνειο. Ενσωµατώνει,

15 66 ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ συγχρόνως, την έντοκη απαίτηση του οµολογιούχου δανειστή κατά της εταιρίας. Η οµολογία είναι γενικώς αξιόγραφο και ειδικότερα χρεόγραφο, αφού είναι έγγραφο που απεικονίζει τµήµα χρέους. Το οµολογιακό δάνειο διαιρείται σε ίσα τµήµατα, καθένα από τα οποία αποτελεί την ονοµαστική αξία της οµολογίας. Το γινόµενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του αριθµού των οµολογιών επί την ονοµαστικής αξίας καθεµιάς οµολογίας ισούται µε το ποσόν του οµολογιακού δανείου. Κατά τη σύναψη του οµολογιακού δανείού είναι δυνατό να συµφωνηθεί ότι εκτός από τον τόκο, ο οµολογιούχος δανειστής δικαιούται και ορισµένου ποσοστού επί των κερδών, που αποµένουν µετά την καταβολή στους µετόχους (προνοµιούχους και κοινούς) του πρώτου (υποχρεωτικού) µερίσµατος, ή / και άλλων πρόσθετων παροχών που εξαρτώνται από το ύψος της παραγωγής, ή το γενικό επίπεδο δραστηριότητας της εταιρίας. 2) Κατά τη σύναψη οµολογιακού δανείου είναι δυνατόν να προβλέπεται ότι οι οµολογιούχοι δανειστές δικαιούνται να µετατρέψουν τις οµολογίες τους σε µετοχές, υπό τις εξής προϋποθέσεις: (α) Απόφαση για τη σύναψη του οµολογιακού δανείου που λαµβάνεται από τη γενική συνέλευση των µετόχων, µε την κατά το Νόµο και το καταστατικό- αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία. (β) Με τη µετατροπή των οµολογιών σε κοινές µετοχές, αυξάνεται αναλόγως το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και µειώνεται συγχρόνως το ύψος του οµολογιακού δανείου, εφαρµοζοµένων των σχετικών διατάξεων για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, την πιστοποίηση καταβολής του, την τροποποίηση του καταστατικού και τις διατυπώσεις δηµοσιότητας. (γ) Το ποσό του οµολογιακού δανείου δεν µπορεί να υπερβαίνει το µισό του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. (δ) Απαγορεύεται η -λόγω της µετατροπής- χορήγηση µετοχών ονοµαστικής αξίας ανωτέρας της τιµής εκδόσεως των µετατρεποµένων οµολογιών.

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 67 (ε) Οι µέτοχοι της εταιρίας κατά τη λήψη της αποφάσεως για τη σύναψη του οµολογιακού δανείου έχουν δικαίωµα προτιµήσεως στην αγορά των µετατρέψιµων οµολογιών. (στ) Το όργανο, που λαµβάνει την απόφαση έκδοσης οµολογιακού δανείου µε ονοµαστικές µετατρέψιµες οµολογίες, µπορεί να αποφασίσει και την εφαρµογή στις εκδιδόµενες οµολογίες, τυχόν περιορισµών, που προβλέπονται από το καταστατικό και αφορούν στη µεταβίβαση των δεσµευµένων ονοµαστικών µετοχών. Γ3. Ιδρυτικοί τίτλοι α) Υπό την απαραίτητη προϋπόθεση σχετικής πρόβλεψης του καταστατικού, η εταιρία δικαιούται να εκδίδει και να χορηγεί ιδρυτικούς τίτλους, οι οποίοι αν και αποτελούν αξιόγραφα δεν είναι µετοχές, και παρέχουν στους κατόχους τους µόνο δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη, και όχι δικαίωµα συµµετοχής στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας ούτε στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας. β) Οι ιδρυτικοί τίτλοι διακρίνονται σε κοινούς και σε εξαιρετικούς. i. Οι κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι δεν έχουν ονοµαστική αξία, εκδίδονται δε από την εταιρία και χορηγούνται σε όλους ή µερικούς από τους ιδρυτές της, ως ανταµοιβή για συγκεκριµένες ενέργειές τους για τη σύσταση της εταιρίας. Ο συνολικός αριθµός των κοινών ιδρυτικών τίτλων δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του αριθµού των µετοχών, που εκδίδονται κατά τη σύσταση της εταιρίας. Το δικαίωµα συµµετοχής των κατόχων των κοινών ιδρυτικών τίτλων στα καθαρά κέρδη της εταιρίας, δηλαδή στα κέρδη τα οποία αποµένουν µετά τις κρατήσεις για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού και τη διανοµή του πρώτου(υποχρεωτικού) µερίσµατος, δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό του ενός τετάρτου (1/4) των κερδών αυτών.

17 68 ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η εταιρία δικαιούται, µετά την παρέλευση δεκαετίας από την έκδοσή τους, να εξαγοράσει τους ιδρυτικούς τίτλους έναντι τιµήµατος, το οποίο ορίζεται στο καταστατικό και να προβεί στην ακύρωσή τους. ii. Οι εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι εκδίδονται από την εταιρία και χορηγούνται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ως αντάλλαγµα για την παραχώρηση προς την εταιρία, είτε κατά τη σύστασή της είτε κατά τη λειτουργία της, συγκεκριµένων αντικειµένων προς χρησιµοποίηση. Η παραχώρηση των αντικειµένων αυτών στην εταιρία δεν αποτελεί εισφορά σε είδος. Συνεπώς, κατά την κατά το Νόµο εκτίµησή τους δεν εκτιµάται η αξία τους, αλλά πιστοποιείται η ύπαρξη των παραχωρουµένων προς χρησιµοποίηση αντικειµένων, καθώς και η προβλεπόµενη διάρκεια χρησιµοποιήσεώς τους από την εταιρία. Η εταιρία δικαιούται χωρίς περιορισµούς, αλλά λαµβανοµένης πάντοτε υπόψη της περί καταχρήσεως δικαιώµατος διάταξης του Αστικού Κώδικα, να καθορίσει οποιουσδήποτε όρους συµµετοχής των εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων στα κέρδη της εταιρίας, καθώς και εξαγοράς τους. Δε δικαιούται, όµως, να καθορίσει τη διάρκεια των τίτλων αυτών σε χρονικό διάστηµα το οποίο να υπερβαίνει την προβλεπόµενη διάρκεια χρησιµοποιήσεως των εισφεροµένων αντικειµένων, όπως αυτή διατυπώνεται στην κατά το Νόµο εκτίµησή τους. Δ. Εισαγωγή µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 1) Το Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Το Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. είναι ο τόπος συνάντησης 1 των επενδυτών και των χρηµατιστών 2, στον οποίο έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν αγοραπωλησίες µετοχών η οµολόγων. 1 Ο τόπος αυτός ήταν µέχρι το 2000 η αίθουσα συναλλαγών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, στη Σοφοκλέους 10, στην Αθήνα, Σήµερα, είναι η σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρµα µε την ονο- µασία «ΟΑΣΗΣ», που είναι ένα ηλεκτρονικό σύστηµα, µέσω του οποίου συναντώνται οι εντολές αγοράς και πώλησης των µετοχών, χωρίς φυσική συνάντηση χρηµατιστών και επενδυτών 2 Οι επενδυτές δίνουν εντολές αγοράς ή πώλησης µετοχών και οι χρηµατιστές τις εκτελούν.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 of 43 27/9/2012 12:22 µµ ΝΟΜΟΣ 3604/2007 - ΦΕΚ 189/Α'/ 8.8.2007 Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920 «Περί ανωνύµων εταιρειών» και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Παράθεση των νέων διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007. 1. Σύσταση και λύση α) εν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Ερωτήσεις Πιστοποίησης ΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΡΓ.- ΕΞΑΜΗΝΟ) Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Α/Α Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. Άρθρο κ.ν. 3604/1007 2 2190/1920 1. Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/ Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας

Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/ Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/4-11-2005 Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο πού ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου Άσκηση 44 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.03 Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου 33.03.00 Παπασωτηρίου 48.000 33.03.01 Χρήστου 120.000 33.03.02 Κάλτσιος 72.000 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Διαδικτυακός τόπος: www.anek.gr Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» με αριθμό ΓΕΜΗ 008330701000

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α 37/30.3.1963) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον Γενικαί ιατάξεις

Νόµος 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α 37/30.3.1963) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον Γενικαί ιατάξεις Νόµος 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α 37/30.3.1963) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον Γενικαί ιατάξεις Άρθρον 1 Ορισµός ανώνυµης εταιρείας - Αριθµός και ευθύνη µετόχων 1. Η ανώνυµη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των ανωνύμων εταιρειών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ATEBE και ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΕ αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΕ αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΕ αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το νόµο 2190/20, το καταστατικό της εταιρίας και το υπ αρ.

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ν2190/20, ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Επιµ. Μ. Ρουµελιώτη ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1 ον Γενικαί διατάξεις

Ν2190/20, ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Επιµ. Μ. Ρουµελιώτη ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1 ον Γενικαί διατάξεις Ν2190/20, ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Επιµ. Μ. Ρουµελιώτη 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1 ον Γενικαί διατάξεις Άρθρο 1. Γενικαί ιατάξεις 1. Η ανώνυµη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα, για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο 2 Περιεχόμενο καταστατικού

Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο 2 Περιεχόμενο καταστατικού Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων 1. Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 3: Ομολογιακά Δάνεια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμός ΓΕΜΗ : 57235404000 (τέως αριθμός Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«PROTON «PROTON BANK»

«PROTON «PROTON BANK» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PROTON BANK» ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 28.01.2009 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ δι απορρόφησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕΓΕΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕΓΕΚ Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.» και ««AΚΤΑΙΟΝ Α.Ε.».», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ Της εταιρίας με την επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ &ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» σε δύο τμήματα με την απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/00/2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/00/2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε. 47880/06/Β/00/2 «Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλεί τους Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στ... σήμερα στις...του μηνός...του έτους δύο χιλιάδες...(201.. ) ημέρα...οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) (όνομα, επώνυμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) Προϋποθέσεις Ίδρυσης Για την ίδρυση μιας ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν τουλάχιστον δύο μέρη που υποχρεούνται αμοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 6 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 6 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 6 η Νικόλαος Καρανάσιος Εταιρίες Κεφαλαίων Εταιρίες Κεφαλαίου (Ανώνυμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης). Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Αστικοί Συνεταιρισμοί Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα