Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ:"

Transcript

1

2

3 ε 2 CTP Tutor Σε ποιοςρ απεςθύνεηαι Τν Εξγαζηήξην Πηζηνπνίεζεο CTP Tutor απεπζύλεηαη ζε επαγγεικαηίεο πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο ECDL CTP θαη CTP Generic, πνπ δηαζέηνπλ παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο γλώζεηο θαη επηζπκνύλ λα γίλνπλ πηζηνπνηεκέλνη επαγγεικαηίεο εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηώλ απνδεηθλύνληαο γλώζεηο ζσζηήο πξνεηνηκαζίαο, ζρεδηαζκνύ θαη νξγάλσζεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ πξνγξακκάησλ CTP Development, ECDL CTP θαη CTP Generic. Σκοπόρ Ο βαζηθόο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο CTP Tutor είλαη λα πηζηνπνηήζεη εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηώλ, νη νπνίνη λα κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ κε επηηπρία ζηηο πςειέο απαηηήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο εθπαηδεπηώλ ECDL θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ σο Επηκειεηέο CTP (CTP Tutors) ζε Εμνπζηνδνηεκέλα Κέληξα Certified Training Professional, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ CTP. Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ: Να πξνάγνπλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηε πηζηνπνίεζε εθπαηδεπηώλ, Να εθνδηάζνπλ ηνπο Εθπαηδεπηηθνύο Οξγαληζκνύο κε εθπαηδεπηέο θαηάιιεινπο γηα ηα Σεκηλάξηα ή / θαη ηα Εξγαζηήξηα Πηζηνπνίεζεο, Να δηαζέηνπλ έλα αληηθεηκεληθό θξηηήξην αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο/ πηζηνπνίεζεο, Να πηζηνπνηήζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο κέζα από γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο κεζόδνπο. Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ O Υπνςήθηνο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην Εξγαζηήξην Πηζηνπνίεζεο CTP Tutor, ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη ειάρηζην ηα παξαθάησ θξηηήξηα: λα έρεη Πηπρίν Τξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο (Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.) ή Δίπισκα Ιλζηηηνύηνπ Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (I.E.K.) Τνκέα Πιεξνθνξηθήο ή άιισλ εηδηθνηήησλ πηζηνπνηεκέλσλ από ηνλ Ο.Ε.Ε.Κ., ή Απνιπηήξην Λπθείνπ και λα είλαη θάηνρνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ECDL CTP και λα είλαη θάηνρνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ CTP Generic και λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία θαη ειάρηζηνλ 600 εθπαηδεπηηθώλ σξώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεδηαζκνύ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, πξνεηνηκαζίαο πιάλσλ καζεκάησλ θαη αμηνιόγεζεο ζεκηλαξίσλ. Ο κέγηζηνο αξηζκόο επηηξεπόκελσλ εγγξαθώλ ζε θάζε Εξγαζηήξην Πηζηνπνίεζεο CTP Tutor είλαη ηα 6 άηνκα θαη ειάρηζηνο ηα 4 άηνκα. Ππόγπαμμα Σποςδών Εξεηαζηέα Ύλη Τν CTP Tutor θαιύπηεη ηηο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλώζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα παξαθάησ θεθάιαηα: T1: Τν Σεκηλάξην CTP Development T2: Τν Εξγαζηήξην CTP Generic T3: Τν Εξγαζηήξην ECDL CTP

4 ε 3 Διαδικαζία Πιζηοποίηζηρ Τν Εξγαζηήξην CTP Tutor έρεη δηάξθεηα πέληε (5) ζπλερόκελεο εκέξεο θαη πεξηιακβάλεη νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο, αζθήζεηο θαη παξνπζηάζεηο από ηνλ Επηκειεηή ηνπ Εξγαζηεξίνπ (CTP Tutor), θαζώο θαη κηθξνδηδαζθαιίεο από ηνπο Υπνςήθηνπο, βαζηζκέλεο ζε παξνπζηάζεηο ηνπ Σεκηλαξίνπ CTP Development θαη ησλ Εξγαζηεξίσλ Πηζηνπνίεζεο ECDL CTP θαη CTP Generic. Διαδικαζία ζςμμεηοσήρ και αξιολόγηζηρ Αίηηζη Σςμμεηοσήρ Ο Υπνςήθηνο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην Εξγαζηήξην Πηζηνπνίεζεο CTP Tutor καδί κε όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν "Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο". Έκδοζηρ Κάπηαρ CTP Τν Εμνπζηνδνηεκέλν Κέληξν Certified Training Professional ππνρξενύηαη λα εγγξάςεη ηνλ θάζε Υπνςήθην ζπκκεηέρνληα ζην ELiSS θαη λα ηνλ δειώζεη ζην Εξγαζηήξην Πηζηνπνίεζεο CTP Tutor. Ενέπγειερ ππιν ηην έναπξη ηος Επγαζηηπίος Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Εξγαζηεξίνπ CTP Tutor, ν θάζε Υπνςήθηνο έρεη παξαιάβεη, από ηελ ECDL Ειιάο, ηνλ Κσδηθό Φξήζηε (User name) θαη ην Σπλζεκαηηθό (Password) γηα πξόζβαζε ζηελ πιαηθόξκα e-learning. Με ηελ έλαξμε ηνπ εξγαζηεξίνπ, ν Επηκειεηήο CTP δίλεη αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη θαζνδεγεί ηνπο Υπνςεθίνπο γηα ηελ είζνδν ηνπο ζηελ πιαηθόξκα e-learning, από όπνπ ν Υπνςήθηνο ζα έρεη πιήξε πξόζβαζε ζε όιν ην πιηθό ηνπ Εξγαζηεξίνπ CTP Tutor (αζθήζεηο θαη ινηπό εθπαηδεπηηθό πιηθό). Ειζαγυγή ζηην πλαηθόπμα e-learning H ECDL Ειιάο, (Τκήκα Πηζηνπνίεζεο Εθπαηδεπηώλ CTP), απνζηέιιεη ελεκεξσηηθό ζην θάζε ππνςήθην, όπνπ αλαγξάθνληαη ιεπηνκέξεηεο ρξήζεο ηεο πιαηθόξκαο e-learning γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ Εξγαζηεξίνπ CTP Tutor θαη αθνξνύλ ηα αθόινπζα: Κσδηθό Φξήζηε (User name) θαη ζπλζεκαηηθό (password) γηα ηνλ Επηκειεηή CTP, Κσδηθό Φξήζηε (User name) θαη ζπλζεκαηηθό (password) γηα θάζε Υπνςήθην, Αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο ηεο πιαηθόξκαο e-learning, Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν απνζήθεπζεο ζε καγλεηηθό κέζν (download) ηνπ Εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ Εξγαζηεξίνπ CTP Tutor από ηνπο Υπνςεθίνπο, Ενέπγειερ καηά ηη διάπκεια ηος Επγαζηηπίος Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Εξγαζηεξίνπ, ν Υπνςήθηνο πξνεηνηκάδεη παξνπζηάζεηο γηα κηθξνδηδαζθαιίεο βαζηζκέλεο ζην πιηθό ηνπ Σεκηλαξίνπ CTP Development θαη ησλ Εξγαζηεξίσλ CTP Generic θαη ECDL CTP, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηηο απαηηήζεηο ηεζζάξσλ βηληενζθνπήζεσλ. Οη ηέζζεξηο απηέο πξνπαξαζθεπαζηηθέο κηθξνδηδαζθαιίεο, πνπ βηληενζθνπνύληαη, απνηεινύλ κέξνο ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πξνθνξηθώλ ηεθκεξίσλ Πηζηνπνίεζεο ηνπ Υπνςεθίνπ, ε νπνία πινπνηείηαη θαη νινθιεξώλεηαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ Εξγαζηεξίνπ. Όιεο νη κηθξνδηδαζθαιίεο ησλ ηεζζάξσλ πξώησλ εκεξώλ ζρνιηάδνληαη θαη αμηνινγνύληαη από ηνλ Επηκειεηή ηνπ Εξγαζηεξίνπ θαη ηνπο Υπνςήθηνπο, κε ζθνπό ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηηο κηθξνδηδαζθαιίεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο. Η ηειεπηαία εκέξα ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο CTP Tutor απνηειεί θαη ην ηειηθό ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο πξνθνξηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ Υπνςεθίνπ, ν νπνίνο θαιείηαη λα βηληενζθνπεζεί ζε κηα ζεηξά δύν (2) κηθξνδηδαζθαιηώλ, πνπ αθνξνύλ παξνπζηάζεηο, είηε ηνπ Σεκηλαξίνπ CTP Development, είηε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο ECDL CTP ή CTP Generic, όπνπ ηελ επζύλε επηινγήο έρεη απνθιεηζηηθά ν Επηκειεηήο ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο. Οη δύν

5 ε 4 βηληενζθνπήζεηο ησλ κηθξνδηδαζθαιηώλ ησλ Υπνςεθίσλ, νη νπνίεο ζα έρνπλ κέγηζηε δηάξθεηα ηξηάληα (30) ιεπηώλ ε θάζε κηα, ζα πξέπεη λα είλαη επηηπρείο, ώζηε λα νινθιεξσζνύλ επιηςσώρ ηα πξνθνξηθά ηεθκήξηα ηνπ Εξγαζηεξίνπ. Επίζεο, ν Υπνςήθηνο θαιείηαη λα αμηνινγεζεί ζε γξαπηά ηεθκήξηα, ηα νπνία απνηεινύληαη από: 1. Τελ αμηνιόγεζε δύν (2) βηληενζθνπήζεσλ Υπνςεθίσλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξνεγνύκελα Εξγαζηήξηα Πηζηνπνίεζεο ECDL CTP ή / θαη Εξγαζηήξηα Πηζηνπνίεζεο CTP Generic, 2. Τελ αμηνιόγεζε ελόο αλώλπκνπ Φαθέινπ Τεθκεξίσζεο Υπνςεθίνπ, πνπ ζπκκεηείρε ζε πξνεγνύκελν Εξγαζηήξην Πηζηνπνίεζεο ECDL CTP. 3. Τελ θαηάζεζε κηαο εξγαζία πέληε ρηιηάδσλ (5.000) ιέμεσλ ζε παηδαγσγηθό ζέκα, πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί θαηόπηλ θιήξσζεο από ηνλ Επηκειεηή ηνπ Εξγαζηεξίνπ. Η εξγαζία απηή ζα πξέπεη λα παξαδνζεί (upload) κέζσ ηεο πιαηθόξκαο e-learning ζε δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο CTP Tutor. Η αμηνιόγεζε ηεο εξγαζίαο επί ηνπ παηδαγσγηθνύ ζέκαηνο, γίλεηαη κε βάζε ηελ παηδαγσγηθή, δηδαθηηθή θαη ηερληθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, θαζώο επίζεο θαη από ηελ ινγηθή αληηκεηώπηζεο ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ νξζόηεηα ζθέςεο. Αξιολόγηζη ηεκμηπίυν Υποτηθίος Ο Επηκειεηήο ηνπ Εξγαζηεξίνπ CTP Tutor αμηνινγεί ην ζύλνιν ησλ γξαπηώλ ηεθκεξίσλ (παηδαγσγηθό ζέκα, αμηνιόγεζε, ηνπ αλώλπκνπ θαθέινπ γξαπηώλ ηεθκεξίσλ Υπνςεθίνπ CTP θαη ησλ δύν (2) βηληενζθνπήζεσλ Υπνςεθίσλ) θαη πξνθνξηθώλ ηεθκεξίσλ (βηληενζθνπήζεηο), πνπ ππνβάιινπλ νη Υπνςήθηνη, σο επηηπρή ή αλεπηηπρή, θαηαγξάθνληαο ηελ αληίζηνηρε έλδεημε ζηηο παξαηεξήζεηο, πνπ απνζηέιινληαη ζηνπο Υπνςήθηνπο, κέζσ ηεο πιαηθόξκαο e-learning ηεο ECDL Ειιάο. Τα ηεθκήξηα ειέγρνληαη εθηόο από ηνλ Επηκειεηή CTP ηνπ Εξγαζηεξίνπ θαη από ηνλ Υπεύζπλν CTP ηνπ Τκήκαηνο Πηζηνπνίεζεο Εθπαηδεπηώλ, νη νπνίνη κεηά ηελ απνηίκεζή ηνπο ελεκεξώλνπλ ηνλ Υπνςήθην γηα ηελ έθβαζε ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ. Σε πεξίπησζε, πνπ ν Υπνςήθηνο αμηνινγεζεί ζηηο ππνβαιιόκελεο εξγαζίεο ηνπ αλεπηηπρώο από ηνλ Επηκειεηή ηνπ Εξγαζηεξίνπ ή / θαη ηνλ Υπεύζπλν CTP ηνπ Τκήκαηνο Πηζηνπνίεζεο Εθπαηδεπηώλ, θαιείηαη λα επαλαιάβεη κέξνο ή όια ηα ηεθκήξηα. Αλ ε απνηπρία ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηα πξνθνξηθά ηεθκήξηα, ζα πξέπεη λα ηα επαλαιάβεη (κέξνο ή όια) ζε επόκελν Εξγαζηήξην Πηζηνπνίεζεο CTP Tutor ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ECDL Ειιάο παξνπζία ηνπ Υπεύζπλνπ ηνπ Τκήκαηνο Πηζηνπνίεζεο, ζε εκεξνκελία, πνπ νξίδεηαη ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ Υπνςήθην. Τα γξαπηά ηεθκήξηα, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ εθ λένπ ζε εκεξνκελία, πνπ ζα νξηζζεί από ηνλ Υπεύζπλν CTP ηνπ Τκήκαηνο Πηζηνπνίεζεο Εθπαηδεπηώλ ζε δηάζηεκα έσο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ. Ο Υπνςήθηνο έρεη ην δηθαίσκα κηαο κόλν λέαο ππνβνιήο ησλ πξνθνξηθώλ θαη γξαπηώλ ηεθκεξίσλ ηνπ. Αλ ηα ηεθκήξηα ζεσξεζνύλ απνδεθηά, ν Υπνςήθηνο νινθιεξώλεη ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο θαη ν Υπεύζπλνο CTP δίλεη ηελ εληνιή έθδνζεο Πηζηνπνηεηηθνύ CTP Tutor. Σε πεξίπησζε, πνπ ν Υπνςήθηνο δελ νινθιεξώζεη κε επηηπρία, κεηά θαη ηε δεύηεξε ππνβνιή ηεθκεξίσλ, νδεγείηαη ζε δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο Πηζηνπνίεζεο.

6 ε 5

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4

ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ Ππόγπαμμα Δπιμόπθωζηρ Γιεςθςνηικών ηελεσών ηηρ Δκπαίδεςζηρ Το Έπγο δύναηαι να ζςγσπημαηοδοηηθεί από ηο Εςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καηά 85% και από εθνικούρ πόποςρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES Σύµθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε PeopleCert, νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ

ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ Θέμα: Προηάζεις ηης Δ.Π.Ο. για μια ζύγτρονη ανηιμεηώπιζη ηης βίας ζηα ποδοζθαιρικά γήπεδα Η Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία θσδηθνπνηώληαο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ"

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ" ΠΔΡΙΟΓΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπηική Πεπιγπαθή Δπαγγέλμαηορ (Job Profile)... 3 2. Aνάλςζη επαγγελμαηικών δπαζηηπιοηήηων (Task Analysis)... 4 3. Δξεηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος

1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ για εγγπαθή ζηο Μηηπώο Αξιολογηηών/Πιζηοποιηηών ηων Δπάζεων Κπαηικών Ενιζσύζεων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Α.Ε. Η Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ.

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ. αο θαισζνξίδσ ζην Η.Δ.Κ. ΟΜΖΡΟ γηα ηελ λέα ζρνιηθή ρξνληά 2010-2011 Δγψ θαη νη ζπλεξγάηεο κνπ γλσξίδνπκε ηα φλεηξά ζαο θαη ζπλαηζζαλφκαζηε ηηο ειπίδεο θαη ηνπο θφβνπο ζαο. Ξέξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα