ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα"

Transcript

1 Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο Θενδώξνπ 1, Σνθία Χαηδειενληηάδνπ 2 1. Med ΔΑΠ, Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ΠΔ19 2. Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Γληξηα 1 νπ.δ.κ. Αιεμαλδξνύπνιεο, Μέινο ΔΠ, ΔΑΠ ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σηελ παξνύζα εξγαζία πξνηείλεηαη έλαο δηδαθηηθόο ζρεδηαζκόο κε ζηόρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Επηθνηλσλίαο (Τ.Π.Ε.) θαη εηδηθόηεξα ηνπ Web 2.0 γηα ηε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαηά ηε κειέηε πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ. Γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζρεδηαζκνύ απηνύ, ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε πεξίπησζε κειέηεο ηνλ Σπεξρεηό πνηακό, θαη Σύζηεκα Δηαρείξηζεο ηεο Μάζεζεο ηελ πιαηθόξκα Mdle. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθό πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε δηεμαγσγή ηεο. Από ηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνινπζεί, πξνθύπηνπλ ελζαξξπληηθά επξήκαηα σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξνηεηλόκελνπ δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δηδαθηηθή πξόηαζε, Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε, Εθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία, Τ.Π.Ε., Web 2.0, Δεκηνπξγηθή Σθέςε ΔΗΑΓΧΓΖ Η ζπλερήο εμέιημε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζπκβάιιεη ζηε δηαξθή αλάπηπμε λέσλ εξγαιείσλ θαη δπλαηνηήησλ γηα ηελ έληαμε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γηα παξάδεηγκα, ελώ ζην Web ν ρξήζηεο κπνξνύζε απιώο λα δηαβάζεη ή λα 'θαηαλαιώζεη' ην πεξηερόκελν ηζηνζειίδσλ, κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηώλ Web 2.0 ν ξόινο ηνπ κεηαβάιιεηαη από 'θαηαλαισηή' ζε 'ζπκκέηνρν' θαη 'ζπκπαξαγσγό', δειαδή κπνξεί θαη λα ζπλεηζθέξεη ζην πεξηερόκελν απηό θαζαπηό (Καιηζνγηάλλεο, 2007). ην πιαίζην απηό, έρεη αλαπηπρζεί πιεζώξα εξγαιείσλ θαη κέζσλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε δηαηύπσζε θαηλνηόκσλ δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ.

2 Από ηελ άιιε κεξηά, ελώ ζεσξεηηθά θαίλεηαη λα είλαη πεξίπινθν λα πξνζδηνξηζηεί νξηζηηθά ην πεξηερόκελν ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο πνπ γελλάηαη από ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, ζέκα πνπ απαζρόιεζε από ηελ αξρή θαη εμαθνινπζεί λα απαζρνιεί ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο ζρεηηθνύο επηζηήκνλεο, εμίζνπ πεξίπινθν είλαη λα αληρλεπζνύλ θαη λα κεηξεζνύλ νη κεηαβιεηέο πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζεσξεηηθώλ ππνζέζεσλ, νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο απαηηνύλ ην ζρεδηαζκό θαηάιιεισλ εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ ηα νπνία ιόγσ ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ θαη ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, σο θαηλνκέλνπ, ππνρξεώλνπλ ζε πξνζδηνξηζκό κεηαβιεηώλ νη νπνίεο ζα ππνβνεζήζνπλ ηηο ζρεηηθέο κεηξήζεηο (Κνύζνπιαο, 2004). ηελ πνιππινθόηεηα απηή, ην κεγάιν αξηζκό ησλ ζηνηρείσλ θαζώο θαη ηε δπζθνιία θαζνξηζκνύ ηεο δηαδηθαζίαο απνδίδεη θαη ν DeHaan (2009), ηα κεγάια πξνβιήκαηα γηα ηελ επηλόεζε δνθηκαζηώλ κέηξεζεο ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο. Δξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζηελ πεξηνρή πξόηεηλαλ πιεζώξα κεηαβιεηώλ-ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο όπσο επρέξεηα πξνθνξηθνύ ιόγνπ, επειημία ζηε ιήςε απνθάζεσλ, αλνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, πξνζπκία αληηκεηώπηζεο ελδερόκελσλ θηλδύλσλ, απηνλνκία, απνθιίλνπζα ζθέςε, απηνπεπνίζεζε, ιύζε πξνβιεκάησλ, επρέξεηα ηδεώλ θαη ε πίζηε ηνπ αηόκνπ ζην όηη είλαη δεκηνπξγηθό (DeHaan, 2009). ην θνηλό πεδίν ησλ Σ.Π.Δ., ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (Π.Δ.) έρνπλ πξνηαζεί πξνζεγγίζεηο αμηνπνίεζεο ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ Π.Δ. (Ισαλλίδνπ θ.ζπλ., 2006), αμηνπνίεζεο ησλ Σ.Π.Δ. γηα ηελ πξναγσγή ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο (Aragn C. et al., 2009; Kampylis, 2010; DeHaan, 2009; Frssard. et al., 2011), όπσο θαη πξνζεγγίζεηο πνπ δηεξεπλνύλ ηε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο κέζσ ηεο Π.Δ. (Dasklia et al., 2009; Γήκνο θαη Γαζθνιηά, 2010). ηελ παξνύζα εξγαζία πξνηείλεηαη έλαο δηδαθηηθόο ζρεδηαζκόο ν νπνίνο πξνβιέπεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. θαη ηνπ Web 2.0 εηδηθόηεξα, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ηηο δηδαθηηθέο κεζόδνπο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επηιέμνπλ/ζπλδπάζνπλ θαηά ηε κειέηε πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ/πξνβιεκάησλ. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πξνηεηλόκελεο πξνζέγγηζεο δηεξεπλάηαη κέζα από ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο όπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Ο ζρεδηαζκόο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο αλαιύεηαη ζε ηξεηο άμνλεο, έλα πιαίζην γύξσ από έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα, ηελ επηινγή ησλ εξγαιείσλ Σ.Π.Δ. θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κεηαβιεηώλ κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη ε αλίρλεπζε ηεο αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Δηδηθόηεξα, ν δηδαθηηθόο ζρεδηαζκόο πξνβιέπεη ηηο παξαθάησ θάζεηο (Φ) θαη ελέξγεηεο (Δ): Φ1. Πξνεηνηκαζία Δ1. Δπηιέγεηαη έλα ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (LMS-Learning Management System) ην νπνίν ζα απνηειεί θαη ηελ πιαηθόξκα ππνζηήξημεο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Παξάδεηγκα LMS είλαη ην Μdle (Mdular Object Oriented Dynamic Learning Envirnment - ην νπνίν ππάγεηαη ζηελ ηδέα ηνπ

3 ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ θαη, ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο πνπ δηέπνπλ ην ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα, είλαη δηαζέζηκν ρσξίο θόζηνο. Δ2. Δλζσκάησζε ζην LMS εξγαιείσλ Σ.Π.Δ. ηα νπνία κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθόο γηα ηε κειέηε ησλ πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ/πξνβιεκάησλ θαη κπνξεί λα είλαη ειεύζεξα δηαζέζηκα εξγαιεία ηνπ Web 2.0 θαη είηε λα θαηαζθεπαζηνύλ. Σα εξγαιεία απηά πξνηείλεηαη λα: ππνζηεξίδνπλ θαηά θαλόλα ηελ ειιεληθή γιώζζα είλαη δηαδηθηπαθά (ή λα έρνπλ θαη δηαδηθηπαθή έθδνζε) ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αλεμαξηεζία από ην κέζν (λα κε ρξεηάδνληαη δειαδή εγθαηάζηαζε ζε ππνινγηζηή κε απνηέιεζκα νπνηνζδήπνηε ππνινγηζηήο αθόκα θαη θνξεηόο ή θαη παιαηάο ηερλνινγίαο λα επαξθεί γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ρξήζε ησλ εξγαιείσλ) είλαη εύθνια ζηε ρξήζε θαη λα ππάξρνπλ νδεγίεο, nline βνήζεηα θαη αθόκα λα κπνξεί θάπνηνο λα βξεη εύθνια ππνζηεξηθηηθό πιηθό γηα απηά ζην δηαδίθηπν έρνπλ πνιιαπιέο εθαξκνγέο θαη 'εμόδνπο'. Να ππάξρνπλ δειαδή πνιιαπινί ηξόπνη ρξήζεο ηνπο θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο λα παξέρνπλ απνηέιεζκα ρξήζεο δηαθνξεηηθώλ κνξθώλ (π.ρ. είηε κηα παξνπζίαζε, είηε έλα έγγξαθν, είηε κία θόξκα θηι.) εληζρύνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ νκαδηθόηεηα θαη ζπλεξγαηηθόηεηα. Να έρνπλ δειαδή δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ ρξεζηώλ θαηά πξνηίκεζε ηαπηόρξνλσλ είλαη δσξεάλ, ειεύζεξν ινγηζκηθό. Καη εμαίξεζε έγηλε απνδεθηό λα παξέρνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε δνθηκαζηηθή ρξήζε ηθαλνπνηεηηθνύ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, είηε λα παξέρνπλ 'εθπαηδεπηηθέο εθδόζεηο' κε πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο. Δ3. Αλάπηπμε: α) βνεζεηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ LMS θαη ησλ εξγαιείσλ Σ.Π.Δ. θαη β) εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζρεηηθά κε ην πεξηβαιινληηθό δήηεκα/πξόβιεκα. Φ2. Γηεμαγσγή Δ4. Καηαηγηζκόο ηδεώλ ζρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηήζεη θάζε εθπαηδεπηηθόο γηα λα δηδάμεη ηε κειέηε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ δεηήκαηνο/πξνβιήκαηνο (pre-test δεκηνπξγηθήο ζθέςεο). Δ5. Δθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ρξήζε ηνπ LMS θαη ησλ εξγαιείσλ Σ.Π.Δ. Δ6. Δθ λένπ θαηαηγηζκόο ηδεώλ όπσο παξαπάλσ (pst-test δεκηνπξγηθήο ζθέςεο). Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε ηπρόλ κεηαβνιή ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο κεηαμύ pre θαη pst-test, είλαη αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα θιείδα αμηνιόγεζήο ηεο. ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο, επηιέρζεθαλ σο βάζε νη κεηαβιεηέο ηνπ Guilfrd (Kim, 2006), θπξίσο όπσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πνζνηηθνπνηήζεθαλ από ηνλ Κνύζνπια (2004), ζην δηθό ηνπ εξγαιείν, ην ηεζη απνθιίλνπζαο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο (Σ.Α.Γ.Δ.). Η επηινγή απηή έγηλε δηόηη ην ππόςε ηεζη πεξηιακβάλεη δνθηκαζίεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη «ζηνλ εληνπηζκό πξνβιεκάησλ θαη ζηε δηαηύπσζε ηδεώλ-ιύζεσλ ζε κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ζην πιαίζην κηαο θαληαζηηθήο ππόζεζεο» (Κνύζνπιαο, 2004). Σν πιαίζην απηό παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο νκνηόηεηεο κε ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ηεο παξνύζαο έξεπλαο ε νπνία πξνηείλεη ηηο κεηαβιεηέο γηα ηε κέηξεζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο (Κνύζνπιαο, 2004), όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1:

4 Πίνακας 1: Η πξνηεηλόκελε Κιείδα αμηνιόγεζεο δεκηνπξγηθόηεηαο Μεηαβιεηή Σξόπνο θαη βαζκνί αμηνιόγεζεο Δπρέξεηα Σν άζξνηζκα ησλ ηδεώλ αμηνινγείηαη κε ίζν αξηζκό βαζκώλ Δπειημία Η θάζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία ηδεώλ αμηνινγείηαη κε έλα βαζκό Δπεμήγεζε Αμηνινγνύληαη βαζκνί αλάινγα κε ην βάζνο ηεο επεμήγεζεο θαη αλάιπζεο ηεο θάζε ηδέαο Πξσηνηππία Οη λέεο ηδέεο πνπ απαληώληαη έσο έλα πνζνζηό 10% ηνπ ζπλόινπ ησλ ηδεώλ ηνπ ππνθεηκέλνπ αμηνινγνύληαη κε έλα βαζκό, ελώ απηέο πνπ απαληώληαη έσο έλα πνζνζηό 5%, σο ηδηαίηεξα πξσηόηππεο αμηνινγνύληαη κε 2 βαζκνύο ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ρεδηαζκόο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο Ο παξαπάλσ πξνηεηλόκελνο δηδαθηηθόο ζρεδηαζκόο πινπνηήζεθε κέζα από κηα κειέηε πεξίπησζεο σο εμήο: -Χο LMS επηιέρζεθε ην Mdle, ε αξρηθή ζειίδα ηνπ νπνίνπ απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 1. Σχήμα 1: Αξρηθή ζειίδα ηεο πιαηθόξκαο Mdle

5 Χο πεξηβαιινληηθό δήηεκα επηιέρηεθε έλα ηνπηθό ζέκα ηεο πεξηνρήο δηακνλήο ηνπ εξεπλεηή, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο, ην νπνίν αθνξά ην νηθνζύζηεκα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πεξρεηνύ πνηακνύ Μαιηαθνύ θόιπνπ. Αλαπηύρζεθε ζρεηηθό ππνζηεξηθηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό ζην νπνίν πεξηγξάθεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξρεηνύ πνηακνύ θαη ελζσκαηώζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη από άιιεο πεγέο (π.ρ. άξζξα θαη εηδεζενγξαθία γηα ηηο πιεκκύξεο ηεο θνηιάδαο ηνπ πεξρεηνύ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012). Σν πιηθό εκπινπηίζηεθε κε παξαπνκπέο ζε δηαδηθηπαθό πιηθό γηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζε. Οη εθπαηδεπηηθνί, κέζα από ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, αλακελόηαλ λα νξγαλώζνπλ γλώζεηο γηα έλλνηεο όπσο ιεθάλε απνξξνήο, πδξνθξίηεο, εθβνιέο, βιάζηεζε, δηάθνξεο ρξήζεηο γεο θαη ε θνίηε ηνπ πνηακνύ, ώζηε επηιέγνληαο θαηάιιεια δηδαθηηθά εξγαιεία λα κπνξνύλ λα δηαηππώλνπλ πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο γηα ηελ εκβάζπλζε ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ελόο πνηακνύ. Χο εξγαιεία Σ.Π.Δ. επηιέρηεθαλ θπξίσο εξγαιεία Web 2.0, ηα νπνία πιεξνύλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα επηινγήο, εληζρύνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία ππνζηεξίδνληαο ηε δηαδξαζηηθόηεηα, ην δπλακηθό πεξηερόκελν, ηε ζπλεξγαζία, ηε ζπλεηζθνξά ζηελ θνηλόηεηα θαη ηηο εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηύσζεο (Καιηζνγηάλλεο, 2007). Σα εξγαιεία πνπ επηιέρζεθαλ είλαη ηα εμήο: Έγγξαθα ηεο Ggle (Ggle Dcs https://dcs.ggle.cm) T Βlg - ηζηνιόγην Σν Wiki (http://petpe.wikispaces.cm) Υάξηεο ηεο Ggle (Ggle Maps Δλλνηνινγηθνί ράξηεο Bubbl.us (https://bubbl.us) Παξνπζηάζεηο Prezi (http://www.prezi.cm) Κόκηθο, Pixtn (http://www.pixtn.cm) Γηακνηξαδόκελνη Πίλαθεο Αλαθνηλώζεσλ Stixy (http://www.stixy.cm) ύλλεθα ιέμεσλ Tagxed (http://www.tagxed.cm). Γηα θάζε εξγαιείν αλαξηήζεθε ππνζηεξηθηηθό πιηθό εθκάζεζήο ηνπ θαη εθαξκνγήο-παξαδείγκαηνο γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπ ζηε κειέηε ηεο πεξίπησζεο ηνπ πεξρεηνύ πνηακνύ. ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα δηεμαγσγήο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Γηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζπκκεηείραλ έμη εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ05, ΠΔ06, ΠΔ18, ΠΔ19) κε εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε ρνιηθά Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (.Π.Π.Δ.) θαη ζηε ρξήζε Σ.Π.Δ., κε κεγαιύηεξε νη κηζνί ηεο εηδηθόηεηαο ηεο πιεξνθνξηθήο (ΠΔ19). Οη ζπλαληήζεηο-ζπλεδξίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ είηε δηα δώζεο είηε εμ απνζηάζεσο από ηηο αξρέο ηνπ Απξηιίνπ 2012 έσο ηα κέζα Μαΐνπ 2012 αλά νκάδα εθπαηδεπηηθώλ ή θαη κεκνλσκέλα κε νξηζκέλνπο. Ο κέζνο ρξόλνο απαζρόιεζεο, είηε εμ απνζηάζεσο είηε δηα δώζεο, γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθό ήηαλ 6 ώξεο θαη 5 ιεπηά ρσξίο λα ζπκπεξηιεθζνύλ ηα 100 ιεπηά ησλ δύν θαηαηγηζκώλ ηδεώλ. ε απηνύο ηνπο ρξόλνπο ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ν ρξόλνο πνπ δαπαλήζεθε αηνκηθά από ηνλ θαζέλα γηα ηε κειέηε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηεο πιαηθόξκαο θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθκάζεζεο ησλ εξγαιείσλ Σ.Π.Δ.

6 Πίνακας 2: Υξνληζκόο, Παηδαγσγηθή δηάζηαζε - ηόρνη, Γεδνκέλα ηαδίσλ Υξνληζκόο Πεξηερόκελν ηαδίνπ Παηδαγσγηθή δηάζηαζε - ηόρνο Α ηάδην Πξνθαηαξθηηθά Πξνεηνηκαζία ηερληθώλ κέζσλ, Πξαγκαηνπνίεζε ησλ Δλεκεξσηηθό πιηθό γηα ην Τιηθνηερληθνύ κέξνπο ηεο ζπλαληήζεσλ πεξηβαιινληηθό δήηεκα παξέκβαζεο. Κνηλή απόθηεζε γλώζεσλ θαη πιεξνθνξηώλ γηα ην πεξηβαιινληηθό πιαίζην. Β ηάδην 1 ε δίσξε ζπλάληεζε Πξν ηεο έλαξμεο παξνπζίαζεο ησλ εξγαιείσλ Σ.Π.Δ. 2ε δίσξε ζπλάληεζε 3ε δίσξε ζπλάληεζε 4ε δίσξε ζπλάληεζε Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ εξγαιείσλ Δηζαγσγή, πεξηβαιινληηθό δήηεκα Καηαηγηζκόο ηδεώλ κε ζθνπό ηελ επηινγή δηδαθηηθώλ κεζόδσλ πνπ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ν θαζέλαο σο εθπαηδεπηηθόο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ελλνηώλ πνπ αθνξνύλ ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ πεξρεηνύ πνηακνύ θαη ζηα πξνβιήκαηά ηεο Γξαζηεξηόηεηεο εθκάζεζεο ησλ εξγαιείσλ: Έγγξαθα ηεο Ggle (Ggle Dcs), Ιζηνιόγηα Blgs, Wikis Γξαζηεξηόηεηεο εθκάζεζεο ησλ εξγαιείσλ: Υάξηεο ηεο Ggle (Ggle Maps), Δλλνηνινγηθνί ράξηεο Bubbl.us Παξνπζηάζεηο Prezi, Κόκηθο Pixtn Γξαζηεξηόηεηεο εθκάζεζεο ησλ εξγαιείσλ: Γηακνηξαδόκελνη Πίλαθεο Αλαθνηλώζεσλ Stixy, ύλλεθα ιέμεσλ Tagxed Καηαηγηζκόο ηδεώλ κε ζθνπό ηελ επηινγή δηδαθηηθώλ κεζόδσλ πνπ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ν θαζέλαο σο εθπαηδεπηηθόο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ελλνηώλ πνπ αθνξνύλ ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ πεξρεηνύ πνηακνύ θαη ζηα πξνβιήκαηά ηεο Αιιεινγλσξηκία, θαιιηέξγεηα θιίκαηνο, ελεκέξσζε πιαηζίνπ θαη ζηόρσλ ηνπ ζεκηλαξίνπδηδαθηηθήο παξέκβαζεο. πλεξγαηηθή κάζεζε, επηθνηλσλία ζύγρξνλε/ αζύγρξνλε, ζπλεξγαηηθή θαηαζθεπή ηεο γλώζεο Δπνηθνδνκεηηθή θαη νπζηαζηηθή κάζεζε, νξγάλσζε θαη αλαπαξάζηαζε ηεο γλώζεο Αθεγεκαηηθά εξγαιεία, ηαπηόρξνλε παξνπζίαζε αθήγεζεο, εηθόλσλ Γηεξεπλεηηθή αλαθαιππηηθή κάζεζε πιιεγόκελα Γεδνκέλα pre-test απνθιίλνπζαο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Γξαζηεξηόηεηεο ζπκκεηερόλησλ γηα ηελ εθκάζεζε ησλ εξγαιείσλ Αξρεία θαηαγξαθήο mdle Γξαζηεξηόηεηεο Αξρεία θαηαγξαθήο mdle Γξαζηεξηόηεηεο Αξρεία θαηαγξαθήο mdle pst-test απνθιίλνπζαο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Απνηειέζκαηα-πδήηεζε Κάζε θαηαηγηζκόο γηα θάζε ζπκκεηέρνληα εθπαηδεπηηθό αλαιύζεθε βάζεη ησλ παξαρζεηζώλ ηδεώλ σο πξνο ηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο γύξσ από ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβαιινληηθό πιαίζην ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πεξρεηνύ πνηακνύ. Σα θείκελα πνπ ηηο πεξηέγξαθαλ αλαιύζεθαλ βάζεη ηεο θιείδαο αμηνιόγεζεο ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη βαζκνινγήζεθε ην πιήζνο, νη θαηεγνξίεο όζν θαη ε πιεζώξα ησλ επεμεγήζεσλ πνπ απνηππώζεθαλ. Χο ηδέεο ζεσξήζεθαλ νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο πνπ πξόηεηλαλ ζηνπο θαηαηγηζκνύο ηδεώλ. Χο πξνο ηε δηάζηαζε ηεο πξσηνηππίαο έγηλε θαηαγξαθή ηνπ ζπλόινπ ησλ θαηεγνξηώλ ησλ ηδεώλ θαη ππνινγίζηεθε ε ζπρλόηεηα εκθάληζήο

7 ηνπο. ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδεηαη αμηνιόγεζε αλά κεηαβιεηή θαη ζπλνιηθά ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο κε βάζε ηα pre θαη pst(ζε παξέλζεζε)-tests, αληίζηνηρα. Α/Α Δπρέξεηα (πιήζνο) Πίνακας 3: Αμηνιόγεζε δεκηνπξγηθόηεηαο Pre-Tests. Δπεμήγεζε Δπειημία (θαηεγνξίεο) Πξσηνηππία πλνιηθή αμηνιόγεζε δεκηνπξγηθόηεηαο 1 13(10) 54(68) 12(9) 2(2) 81(89) 2 17 (15) 54(71) 15(11) 9(5) 95(102) 3 17 (17) 45(55) 17(16) 14(8) 93(96) 4 10(21) 18(22) 9(17) 0(7) 37(67) 5 9(12) 21(27) 9(11) 2(1) 41(51) 6 14(15) 39(44) 11(11) 5(3) 69(73) Από ηνλ Πίλαθα 3 πξνθύπηεη όηη όινη νη ζπκκεηέρνληεο παξνπζίαζαλ αύμεζε ζηε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο. Αλαθνξηθά κε ηηο επηκέξνπο κεηαβιεηέο, δηαπηζηώλεηαη όηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθόηεηαο ηεο πιεξνθνξηθήο (Πίλαθαο 3, κε α/α 4,5,6) παξνπζίαζαλ αύμεζε ζηηο πεξηζζόηεξεο κεηαβιεηέο ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. ηνπο ινηπνύο ζπκκεηέρνληεο, όζνλ αθνξά ηε δηάζηαζε ηεο επρέξεηαο, παξνπζηάδεηαη κηα ηάζε αύμεζήο ηεο, θαζώο απηνί επεξεαζκέλνη από ηα λέα εξγαιεία θαη κεζόδνπο, έζπεπζαλ λα ηα αμηνπνηήζνπλ ρξεζηκνπνηώληαο ηα, παξαγθσλίδνληαο ελ κέξεη παξαδνζηαθέο κεζόδνπο ηηο νπνίεο είραλ πξνηείλεη ζηα pretests. Η επίδξαζε απηή παξαηεξείηαη θαη ζηε κεηαβιεηή επεμήγεζε, θαζώο ε παξαπάλσ ηάζε επεξέαζε θαη ηε ιεπηνκεξέζηεξε επεμήγεζε ησλ λέσλ εξγαιείσλ. Χζηόζν, ε έκθαζε απηή ζηα λέα εξγαιεία είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θαηεγνξηώλ ησλ ηδεώλ πνπ πξνηάζεθαλ (κεηαβιεηή επειημία), είηε κεκνλσκέλα, είηε ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο σο ζπλδπαζκέλεο όπσο π.ρ. έλα παηρλίδη ξόισλ ην νπνίν αλαπαξηζηνύλ κε ηε βνήζεηα ελόο θόκηθ Pixtn. Σέινο, όπσο θαη θαηά ηελ αλάιπζε ηεο δηάζηαζεο ηεο επρέξεηαο, ην γεγνλόο όηη νη ζπκκεηέρνληεο έδσζαλ έκθαζε σο επί ην πιείζηνλ ζηα λέα εξγαιεία είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο πξσηνηππίαο. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ηελ εξγαζία απηή πξνηείλεηαη έλαο δηδαθηηθόο ζρεδηαζκόο ζην θνηλό πεδίν ηεο Π.Δ. ησλ Σ.Π.Δ. θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο. Δηδηθόηεξα, πξνηείλεηαη ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή δηδαθηηθώλ κεζόδσλ θαη εξγαιείσλ θαηά ηε κειέηε πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ/πξνβιεκάησλ. Ο πξνηεηλόκελνο δηδαθηηθόο ζρεδηαζκόο πινπνηήζεθε κέζα από κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε ζε έμη εθπαηδεπηηθνύο, νη νπνίνη θιήζεθαλ λα δηαηππώζνπλ κέζα από θαηαηγηζκό ηδεώλ δηδαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε κειέηε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πεξρεηνύ πνηακνύ, πξηλ θαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ αθνξνύζε ζηελ εμνηθείσζή ηνπο κε εξγαιεία Σ.Π.Δ. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο αλαδεηθλύνπλ ηε δπλαηόηεηα ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζρεδηαζκνύ λα αλαπηύμεη ηε δεκηνπξγηθόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ θπξίσο Web 2.0. Δπηπιένλ, νξίδνπλ έλα πεδίν πεξαηηέξσ αλίρλεπζεο ηνπ ηξόπνπ έληαμεο ηεο Σ.Π.Δ. ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ζην ρώξν ηεο Π.Δ., ρσξίο εγθισβηζκό ζηηο λέεο

8 δπλαηόηεηεο ησλ εξγαιείσλ, αιιά απμάλνληαο ηελ πηζαλόηεηα γηα κηα πην πινύζηα εκβάζπλζε ζην κειεηώκελν πεξηβαιινληηθό δήηεκα/πξόβιεκα. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Aragn, C. R., Pn S. S., Mnry-Hernández A. & Aragn D. (2009). A tale f tw nline cmmunities: fstering cllabratin and creativity in scientists and children. In Prceeding f the seventh ACM cnference n Creativity and cgnitin (C&C '09). ACM, New Yrk, NY, USA, Dasklia M., Lambrpuls N. & Kampylis P. (2009). Advancing cllabrative creativity in the cntext f Greek teachers in-service training in envirnmental educatin. In A. Dimitrakpulu, C. O Malley, D. Suthers & P. Reimann (Eds.), Prceedings f the 8th Internatinal Cnference n Cmputer Supprted Cllabrative Learning - CSCL09 (pp ), Rhdes, Greece: Internatinal Sciety f the Learning Sciences. DeHaan R. L. (2009). Teaching Creativity and Inventive Prblem Slving in Science, CBE Life Sciences Educatin, Vl. 8. Γήκνο Α. & Γαζθνιηά Μ. (2010). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη Γεκηνπξγηθή θέςε. Αληηιήςεηο Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο Έλλνηεο θαη ηε Μεηαμύ ηνπο ρέζε. ην Ν., ηεθαλόπνπινο, Θ., Μαξδίξεο & Π., Πήιηνπξαο (επηκ.) Τν Σηαπξνδξόκη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε. Πξαθηηθά 5 νπ πλεδξίνπ ΠΔΔΚΠΔ. Γηαζέζηκν ζην Dims_ Dasklia.pdf (25/11/2011). Frssard. F., Barajas M., Alcaraz-Dmínguez S., Trifnva A. & Quintana J. (2011). GBL Design fr Enhancing Creativity in the Classrm In M. Barajas, A. Trifnva, A. Delli Veneri, F. Frssard & B. Mellini (Eds.): Prceedings f Games and Creativity in Educatin and Training Cnference (GACET 11). Napli: Fridericiana Editrice Universitaria. Ισαλλίδνπ Δ., Γεσξγόπνπινο Α., Κνπξάθεο Κ., Σζηηνπξίδνπ Μ., Φπρίδνπ Ρ. & Παξαζθεπόπνπινο. (2006). ΣΠΔ θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: ε έξεπλα ζηνλ ειιεληθό ρώξν. ην Β. Γαγδηιέιεο & Γ. Φύιινο (Δπηκ.): Οη Τερλνινγίεο ηεο Επηθνηλσλίαο θαη ηεο Πιεξνθνξίαο ζηελ Εθπαίδεπζε Πξαθηηθά 5 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ κε Γηεζλή πκκεηνρή. Θεζζαινλίθε: Διιεληθή Δπηζηεκνληθή Έλσζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσληώλ ζηελ Δθπαίδεπζε (ΔΣΠΔ). Καιηζνγηάλλεο Α. (2007). WEB 2.0: Χαξαθηεξηζηηθά θαη επίδξαζή ηνπ ζε επηρεηξήζεηο, θεληξηθή δηνίθεζε θαη ρξήζηεο. Γηαζέζηκν ζην meletes/web 2.0.pdf (20/12/2011). Kampylis P. (2010). Fstering creative thinking - The rle f primary teachers. Finland: University f Jyväskylä. Kim, Κ. Η. (2006). Can We Trust Creativity Tests? A Review f the Trrance Tests f Creative Thinking (TTCT). Creativity Research Jurnal, 18(1), Κνύζνπιαο Φ. (2004). Έιεγρνο εγθπξόηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ζε δνθηκαζίεο εθηίκεζεο ηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο. Γηαζέζηκν ζην ua.gr/database1/elegxs_egkyrtitas.pdf (2/2/2012).

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) Υποέργο: 3 «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τίτλοσ: «Σχεδιαςμόσ, Ανάπτυξη και Αξιολόγηςη Σεναρίων Μικτήσ Μάθηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ MΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΟΡΙΟ ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ. Αζαλαζίνπ Αλδξέαο, Μπιωλάο Γηώξγνο, Σηκνζένπ άββαο ath.andreas@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

Δπηθνηλσλία Αλζξώπνπ Υπνινγηζηή: Μειέηε Φαηλνκέλσλ Δζηίαζεο ηεο Πξνζνρήο ησλ Χξεζηώλ ζε Ιζηνζειίδεο ζην Γηαδίθηπν

Δπηθνηλσλία Αλζξώπνπ Υπνινγηζηή: Μειέηε Φαηλνκέλσλ Δζηίαζεο ηεο Πξνζνρήο ησλ Χξεζηώλ ζε Ιζηνζειίδεο ζην Γηαδίθηπν Δπηθνηλσλία Αλζξώπνπ Υπνινγηζηή: Μειέηε Φαηλνκέλσλ Δζηίαζεο ηεο Πξνζνρήο ησλ Χξεζηώλ ζε Ιζηνζειίδεο ζην Γηαδίθηπν Αλαζηάζηνο Μαξνύδαο Πξνπηπρηαθόο Φνηηεηήο, Τκήκα ΗΜ&ΤΥ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ ee6023@upnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα