ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Τα βασικά εμπόδια από την πλευρά της ψυχολογικής έρευνας και της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:.. 2. 1. 1 Τα βασικά εμπόδια από την πλευρά της ψυχολογικής έρευνας και της"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Τα βασικά εμπόδια από την πλευρά της ψυχολογικής έρευνας και της παιδαγωγικής πρακτικής μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας 2. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ: Στρατηγικές και μεταγνωστικές διεργασίες Σχέδιο Διδασκαλίας: Μουσική αγωγή και γλώσσα Κίνητρα αυτοαποτελεσματικότητα αυτεξουσιότητα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ από 24

2 1. Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 1. 1 Τα βασικά εμπόδια από την πλευρά της ψυχολογικής έρευνας και της παιδαγωγικής πρακτικής μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας Η εφαρμογή των πορισμάτων της ψυχολογικής έρευνας στο χώρο της εκπαίδευσης προσκρούει σε δυσχέρειες. Πολλοί δάσκαλοι, ιδιαίτερα οι νεότεροι, αγνοούν την υπάρχουσα ερευνητική βιβλιογραφία και τη χρησιμότητα αυτής για τη στήριξη και πλαισίωση των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και πρακτικών (Beveridge, 1997: 21). Οι Havelock και Huberman (1977, όπως αναφέρεται στον Beveridge, 1997: 22-23) απαριθμούν τα παρακάτω προβλήματα, τα οποία ανακύπτουν στην προσπάθεια για παιδαγωγικές παρεμβάσεις με έρεισμα στην ψυχολογική έρευνα και που δυναμιτίζουν την εφαρμογή νέων ιδεών από το χώρο της ψυχολογίας στην εκπαίδευση: 1. προβλήματα στη διαχείριση της διαδικασίας εφαρμογής των παρεμβάσεων (έλλειψη συντονισμού, καλής επικοινωνίας και κατανόησης των στόχων, συγκεντρωτισμός αποφάσεων), 2. ανεπαρκείς πόροι και ελλιπής οργανωτική ικανότητα (λανθασμένη εκτίμηση δαπανών, δυσκολία στην εύρεση κατάλληλου προσωπικού, ανεπαρκής οικονομική ενίσχυση, καθυστερήσεις κονδυλίων και υλικών), 3. προβλήματα που σχετίζονται με τις προσωπικότητες και τη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων ατόμων (συγκρούσεις, έλλειψη ενσυναίσθησης, ακαμψία στάσεων και πεποιθήσεων), 4. αντίθεση στις μεταρρυθμίσεις από ομάδες με νευραλγική θέση στην κοινωνία, που είναι φορείς εξουσίας ή ειδικών συμφερόντων (ιδεολογικές συγκρούσεις, αντίθεση στην καινοτομία), Ο Beveridge μιλάει επιπλέον για τη διαστρέβλωση και παραποίηση της ψυχολογίας κατά την εκπαιδευτική της εφαρμογή, κάτι που συνδέεται και με την τάση των εκπαιδευτικών να επιθυμούν απλές και εύκολα εφαρμόσιμες λύσεις (1997: 24). Όμως, η απλότητα είναι ο εχθρός της εφαρμογής (Sylva, 1997: 60). H σλογκανοποίηση και απλοποίηση των ψυχολογικών θεωριών αποδεικνεύει τη δυσλειτουργικότητα και επιδερμικότητα της στην πράξη (ό. π.). 2 από 24

3 Από την πλευρά της ψυχολογίας, το πρόβλημα που καταδεικνύεται είναι η γραφειοκρατική και λογιστική ταξινόμηση των ανταγωνιστικών ψυχολογικών θεωριών, χωρίς προσπάθεια διαλεκτικής αλληλεπίδρασης και σύνθεσης τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι θεωρίες του Vygotsky και του Piaget, οι οποίες βρίσκονται σε πόλωση μέσα σε ένα πεδίο διχασμού των κοινωνικών και γνωστικών ψυχολόγων, ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά και συνδυαστικά, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών παρεμβάσεων (Shayer, 1997: 53). Οι δύο αυτές θεωρίες γίνονται αντιληπτές από τους εκπαιδευτικούς ως δυσνόητα θεωρητικά κατασκευάσματα, άσχετα με την εκπαιδευτική πράξη (ό. π.: 24). Επιπλέον οι θεωρίες αυτές έχουν υποστεί πολλάκις κακοποίηση, μέσα από την απλοϊκή και διαστρεβλωτική αξιοποίηση τους (ό.π.: 34). Η κατανόηση των σχέσεων και η σύνθεση των θεωριών των Vygotsky και Piaget ισοδυναμεί ουσιαστικά με την προσπάθεια συσχέτισης των κοινωνικών και γνωστικών παραγόντων που συμμετέχουν στις αναπτυξιακές διαδικασίες, με την κατανόηση της αλληλεπίδρασης των ιεραρχικών σταδίων του Piaget και του κοινωνικού πλαισίου αναφοράς του Vygotsky (Bidell, 1999: 261). Οι δύο αυτές θεωρίες συνδέονται, με συνεκτικό ιστό τη θεμελιώδης διαλεκτική λογική που τις διέπει. Κατά τον Bidell, η διαλεκτική (dialectics) προσφέρει ένα επιστημονικό μοντέλο κατανόησης των πολυεπίπεδων ψυχολογικών φαινομένων, μέσα από τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις αυτών και όχι ως να ήταν περιχαρακωμένα και απομονωμένα. Οι διάφορες διεργασίες που εμπλέκονται στα ψυχολογικά φαινομένα βρίσκονται σε συνεχή διάδραση (ό.π.: 262). Οι σχέσεις είναι αυτές που ορίζουν την ουσία της πραγματικότητας και όχι τα αντικείμενα (ό.π.: 265) Ο Tolman (1983, όπως αναφέρεται στον Bidell, 1999: 263) ορίζει τη γενική έννοια της διαλεκτικής ως εξής: «η φιλοσοφία της διαδικασίας, της αλλαγής και της κίνησης, σε αντιπαράθεση με τις φιλοσοφίες της στατικότητας (stasis) και της εξαγωγής των αντικειμένων από τη συμφραζόμενη τους σχέση». Η διαλεκτική προσέγγιση ή μέθοδος απουσιάζει από την ψυχολογική έρευνα, γεγονός που παρεμποδίζει επίσης τη δημιουργία ενός κώδικα επικοινωνίας με την παιδαγωγική. Πεμπτουσία της διαλεκτικής είναι η αντίθεση (contradiction), ως μηχανισμός αλλαγής και αναδιάρθρωσης σχέσεων μέσα από το τρίπτυχο θέσηαντίθεση-σύνθεση (ό.π.: 264). Το τρίπτυχο αυτό συχνά υπεραπλοποιείται ως μια 3 από 24

4 συνταγή, ως μια στείρα συγχώνευση επιμέρους στοιχείων που οδηγούν στη σύνθεση, ενώ στην πραγματικότητα συμβολίζει με έναν παραστατικό τρόπο τη φύση της αλλαγής που ενυπάρχει στο διαλεκτικό μοντέλο. Προκειμένου να επιτευχθεί στην πράξη η αξιοποίηση των συμβατών όψεων των θεωριών του Vygotsky και του Piaget απαιτείται ένα διαλεκτικό πλαίσιο αναφοράς μέσα στο οποίο ερμηνεύονται καλύτερα οι δύο θεωρίες (ό.π.: 269) παρά τις διαφορετικές ιστορικές και ιδεολογικές τους καταβολές (ό.π.: 274) - αποφεύγοντας την αποσπασματική θεώρηση του ανθρώπινου και κοινωνικού παράγοντα: ο ανθρώπινος νους δεν είναι αποκομμένος, αλλά βρίσκεται σε σχέση δυναμικής αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον που τον περιβάλλει (ό.π.: 271). Οι δύο θεωρίες μπορούν να συνεργαστούν υπό το πρίσμα της διαλεκτικής λογικής για ερευνητικά προβλήματα που σχετίζονται με θέματα διαντίδρασης και αλλαγών (ό.π.: 278). Οι Beveridge και Hargreaves (1995, 1996, όπως αναφέρεται στον Beveridge, 1997: 25) αναφέρουν ως επιβαρυντικούς παράγοντες στις διαδικασίες εφαρμογής ερευνητικών πορισμάτων, την πρωτοκαθεδρία του δασκάλου και την απουσία συστημικής προσέγγισης (systems approach) και συμπληρώνουν την έλλειψη μιας καθολικά και κοινά αποδεκτής εξειδικευμένης γλώσσας, μιας τεχνικής ορολογίας κατανοητής από και εύχρηστης για όλους. Το πρόβλημα της ανυπαρξίας μιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας η οποία θα πηγάσει μέσα από την έρευνα είναι το βασικότερο εμπόδιο που τονίζει ο Beveridge στο κείμενο του, το οποίο συντηρεί ένα αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ ερευνητικών πορισμάτων της ψυχολογίας και παιδαγωγικής πράξης. Η Sylva αναφέρει επίσης τη διάκριση που γίνεται συχνά μεταξύ μάθησης (learning) και ανάπτυξης (development) ως υπεύθυνη για τη δημιουργία ενός σχίσματος ανάμεσα στην αναπτυξιακη ψυχολογία και στην εκπαίδευση (1997: 63). Στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας, ο Beveridge εντοπίζει προβλήματα φιλοσοφικά (philosophical), νοητικών αναπαραστάσεων (representational) και κοινωνικο-πολιτισμικά (sociocultural) (1997: 26). Φιλοσοφικά προβλήματα (26-27): υπάρχουν διάφορες έννοιες, όπως για παράδειγμα η παρώθηση, η νοημοσύνη, η ικανότητα που είναι διφορούμενες και αμφιλεγόμενες. Οι έννοιες αυτές, κατέχοντας νευραλγική θέση στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, εγείρουν ποικίλα ερωτήματα στα οποία η εμπειρική έρευνα 4 από 24

5 δυσκολεύεται να απαντήσει με σαφήνεια. Επιπλέον, οι φιλοσοφικοί διάλογοι που προαπαιτούνται ώστε να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη μιας εξειδικευμένης ορολογίας, κατάλληλης για την εκπαίδευση υποβιβάζονται συχνά στο επίπεδο πολιτικής ρητορείας. Οι σκεπτόμενοι επιστήμονες σπανίζουν, σε αντίθεση με τους τεχνικούς, οι οποίοι πληθαίνουν στο πλαίσιο της αυξανόμενης δημοφιλίας των εμπειρικών επιστημών. Προβλήματα νοητικής αναπαράστασης (27): απουσιάζει η έρευνα σχετικά με τις αναπαραστάσεις της γνώσης, τις μεταφορές, τις αναλογίες. Η αναπαράσταση της γνώσης με οπτικά εργαλεία είναι συχνά προβληματική, γιατί αυτά τα εργαλεία, ενώ είναι ισχυρά, παρερμηνεύονται από τους εκπαιδευτικούς ως αυτεξήγητα (self-explanatory). Κοινωνικο-πολιτισμικά προβλήματα (27-29): η σχολική κουλτούρα είναι διαποτισμένη από τις αρχές της εμπορευματοποίησης (commodification). Αυτό σημαίνει ότι η εκπαίδευση και ειδικότερα η παραγόμενη σχολική γνώση, αντιμετωπίζεται ως προϊόν με οικονομικούς όρους και σε αυτήν προσδίδεται οικονομική και κατά συνέπεια ανταλλακτική αξία η οποία και δικαιολογεί το λόγο ύπαρξης της (raison d être). Η σχολική πραγματικότητα παρομοιάζεται από τον Beveridge με μια γραμμή παραγωγής, όπου επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της αξίας της γνώσης σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση του κόστους. 5 από 24

6 2. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 2. 1 Στρατηγικές και μεταγνωστικές διεργασίες Οι Meltzer et. al. (1998) πραγματοποίησαν μία έρευνα σχετικά με τις αντιλήψεις περί ακαδημαϊκών στρατηγικών (academic strategies) και ικανότητας/επάρκειας (competence) μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ στο εξής). Μέσα από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, καταγράφουν τα παρακάτω σημεία: 1. οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ακαδημαϊκή επίδοση και στην ακαδημαϊκή επιτυχία είναι (437): γνώση στρατηγικών (strategic knowledge), παρώθηση (motivation), εικόνα του εαυτού (self-concept), κατανόηση του ατομικού μαθησιακού προφίλ (individual learning profile) και των μαθησιακών απαιτήσεων καθώς και η αυτοεπίγνωση (self-awareness), 2. δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στην εικόνα του εαυτού και στα αισθήματα αυταξίας (self-worth) μεταξύ ενηλίκων με και χωρίς ΜΔ (437), 3. η ακαδημαϊκή αυτοαξιολόγηση των μαθητών με ΜΔ είναι θετικότερη από τις αξιολογήσεις τρίτων (αξιολογήσεις δασκάλων, κριτηρίων, τεστ) (473) Τα αποτελέσματα από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, όσο αφορά α. τις συμφωνίες και ασυμφωνίες μεταξύ αξιολόγησης του δασκάλου και αυτοαξιολόγησης των μαθητών με ΜΔ και β. τις κρίσεις των δασκάλων και των μαθητών με ΜΔ για τη γενικότερη ακαδημαϊκή επίδοση τελευταίων, έδειξαν τα εξής: 1. oι εκτιμήσεις των δασκάλων και των μαθητών με ΜΔ συμφωνούν όσον αφορά τη μειωμένη χρήση στρατηγικών σε σχέση με το μέσο όρο (441), 2. οι εκτιμήσεις των δασκάλων και των μαθητών με ΜΔ συμφωνούν όσον αφορά τη χρήση στρατηγικών στην ανάγνωση και την οργάνωση (443), 3. οι εκτιμήσεις των δασκάλων και των μαθητών με ΜΔ διαφωνούν όσον αφορά την επίδοση των τελευταίων, η οποία κρίνεται μακράν πιό αρνητικά από τους μεν σε σχέση με τους δε, 4. οι μαθητές με ΜΔ αξιολογούν τους εαυτούς τους κάτω του μέσου όρου στην ικανότητα ελέγχου και σχεδιασμού των μαθησιακών έργων (444), 6 από 24

7 5. οι δάσκαλοι αξιολογούν την επίδοση των μαθητών με ΜΔ ως φτωχή σε όλα τα ακαδημαϊκά (ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία, μαθηματικά) και οργανωτικά πεδία (οργάνωση, έλεγχος, σχεδιασμός, προσπάθεια και χρήση στρατηγικών) (445). Επιπλέον, βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της χρήσης στρατηγικών και της επίδοσης, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της χρήσης στρατηγικών για την αποτελεσματική μάθηση (446). Ο ισχυρότερος προβλεπτικός παράγοντας της εικόνας για την ακαδημαϊκή ικανότητα είναι η αντίληψη της χρήσης στρατηγικών. Οι συγγραφείς επίσης τονίζουν τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η διδασκαλία στρατηγικών, οι οποίες μπορούν να αντισταθμίσουν τις αδυναμίες και ανεπάρκειες των μαθητών (450). Η μεταγνώση συνδέεται στενά με τη μάθηση (Γωνίδα, 2003: 2). Η μεταγνώση συνίσταται στην ενημερότητα του ατόμου για το σύνολο των γνώσεων και των διαδικασιών που εμπλέκονται σε μια μαθησιακή δραστηριότητα και στις δεξιότητες σχεδιαμσού, παρακολούθησης και ρύθμισης της πορείας επίλυσης ενός προβλήματος ή γενικότερα της μάθησης (Flavell, 1979, όπως αναφέρεται στη Γωνίδα, 2003: 3-4). Βασικοί άξονες και πυλώνες μιας διευρυμένης μεταγνωστικής προσέγγισης και παρέμβασης, στους οποίους υπολείπονται οι μαθητές με ΜΔ, γι αυτό δυσχεραίνονται ιδιαίτερα στη μάθηση, είναι οι εξής: 1. οι γνωστικές ικανότητες και δεξιότητες υπολανθάνουν στο άτομο και ενεργοποιούνται με τη στρατηγική εφαρμογή γνωστικών διαδικασιών. Διαφορετικά υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του νοητικού δυναμικού όπως μετριέται από τα διάφορα τεστ νοημοσύνης και στις πραγματικές τους επιδόσεις, όπου οι επιδόσεις υπολείπονται των προσδοκιών και το νοητικό δυναμικό δεν έχει το ανάλογο αποτέλεσμα (IQ-adaptive behavior discrepancy, βλ. Tassé & Havercamp, 2006: 232) και ο μαθητής καλλιεργεί παθητική στάση απέναντι στη μάθηση (Γωνίδα, 2003: 2-4), 2. υψηλά κίνητρα για μάθηση, ενεργητική εμπλοκή και επίτευξη, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού ως πηγή κινήτρου (ό.π.: 3 & 6), 3. αυτορύθμιση, με σταδιακή απεξάρτηση από την εξωτερική βοήθεια και με άρση της ετερορύθμισης (ό.π.: 6 & 8), 4. διαθεσιμότητα γνωστικών στοιχείων και προσεκτική ανάλυση όλων των μεταβλητών για το υπό εξέταση μαθησιακό έργο (ό.π.: 7), 7 από 24

8 5. καλλιέργεια ενεργητικής στάσης απέναντι στη μάθηση και διδασκαλία στρατηγικών 6. μεταγνωστικού περιεχομένου ερωταποκρίσεις και εξωτερική επανατροφοδότηση (ό.π.: 8). Έρευνα των Meltzer et. al. (2004: 105) έδειξε το θετικό αντίκτυπο της διδασκαλίας στρατηγικών στους μαθητές με ΜΔ, οι οποίοι ενδυναμώθηκαν αισθητά στον ακαδημαϊκό τομέα έπειτα από εξάμηνη εκπαίδευση στις στρατηγικές μάθησης. Όταν το αναλυτικό πρόγραμμα δομείται στη διδασκαλία στρατηγικών, τότε αλλάζει σημαντικά και η όλη προσέγγιση και φιλοσοφία των εταίρων της μαθησιακής διαδικασίας (δασκάλου και μαθητή), οι οποίοι γίνονται συν-έταιροι, αλληλεπιδρώντας στη βάση στρατηγικών: ο δάσκαλος μετατοπίζει το κέντρο βάρους από τα άμεσα μαθησιακά αποτελέσματα και την αριστεία στη μακροπρόθεσμη κατανόηση, ενώ ο μαθητής συγκεντρώνει την προσοχή του στο πώς μαθαίνει (αποκτά μεταγνωστική ενημερότητα) και όχι μόνο στο τί μαθαίνει ή στο βαθμό κατάκτησης της γνώσης (ό.π.: 106). Οι μαθητές με ΜΔ, όπως έδειξε η έρευνα των Meltzer et.al. (2004: 105) καταβάλλουν μικρότερη προσπάθεια και χρησιμοποιούν σε μικρότερο βαθμό στρατηγικές, όταν έρχονται αντιμέτωποι με ένα απαιτητικό και δύσκολο, κατά την αντίληψη τους, μαθησιακό έργο Σχέδιο Διδασκαλίας: Μουσική αγωγή και γλώσσα Στο προτεινόμενο σχέδιο διδασκαλίας θα επιχειρηθεί σύνδεση της μουσικής αγωγής μέσα από αξιοποίηση μουσικών ερεθισμάτων και ηχοτοπίων, μουσικοπαιδαγωγικών εργαλείων και ενεργητικής ακρόασης - με το κεφαλαιώδους σημασίας μάθημα του αναλυτικού προγράμματος, τη γλώσσα, στους τρεις κύριους άξονες που την συναποτελούν: γραφή/γραπτή έκφραση, ανάγνωση, ομιλία/προφορική έκφραση. Τα μαθησιακά έργα θα είναι προσαρμοσμένα στο επίπεδο της τάξης. Ακολουθείται η διαλεκτική μέθοδος, η κριτική παιδαγωγική προσέγγιση έναντι της δομιστικής προσέγγισης, μέσα από το τρίπτυχο θέση αντίθεση σύνθεση με στόχο να αφήνουμε το παιδί να οδηγείται αυτόνομα στην ανακάλυψη του λάθους, να εντοπίζει δηλαδή το λάθος μέσα από τις δραστηριότητες. Μέσα από τα προτεινόμενα έργα, 8 από 24

9 προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε τον κριτικό αναστοχασμό και να εμπλέξουμε ενεργά το παιδί δίνοντας ευκαιρίες και αφορμές συλλογισμού και προβληματισμού. Η μουσική επιλέγεται ως καταλύτης δημιουργικότητας και ως μοχλός κινητοποίησης του εσωτερικού δυναμικού του παιδιού, αφού με τη διάχυση της μουσικής σε όλα τα στρώματα του σχεδίου διδασκαλίας για τη γλώσσα, θα γίνει προσπάθεια αφενός για διαθεματική προσέγγιση του αντικειμένου, αφετέρου για προσέλκυση του ενδιαφέροντος του παιδιού στη γλώσσα μέσα από μία εναλλακτική προσέγγιση. Τα μουσικά αποσπάσματα που θα αξιοποιηθούν θα θέσουν μια πρόκληση στη μαθησιακή διαδικασία και θα ενθαρρύνουν την προσέγγιση των μαθησιακών έργων μέσα από μια καλλιτεχνική, αισθητική ματιά. Υποθέτουμε ότι οι μαθητές του τμήματος μας είναι στην ηλικία της Ε Δημοτικού και έχουν ήπιες μαθησιακές δυσκολίες που εστιάζονται στο μάθημα της γλώσσας. Θα προσπαθήσουμε συνεπώς να θίξουμε στη διδασκαλία μας ζητήματα ανάγνωσης, γραφής και προφορικού λόγου, όσο γίνεται στο πλαίσιο μιας ολότητας, ενός ενιαίου σεναρίου, ώστε να υπάρχει διασύνδεση και αλληεπίδραση των επιμέρους γλωσσικών σφαιρών. Θα προσπαθήσουμε να διαρθρώσουμε το συνολικό μαθησιακό έργο σε ελεγχόμενα επιμέρους έργα, με σαφή και ξεκάθαρα βήματα. Το σχέδιο διδασκαλίας θα καταστρωθεί σε εβδομαδιαία βάση, δηλαδή θα εκτείνεται σε πέντε 40λεπτα μαθήματα. Βασική φιλοδοξία η δόμηση ενός διαδραστικού, φιλικού, δημοκρατικού και συνεργατικού κλίματος, όπου κανένα παιδί δεν περιθωριοποιείται και όπου κάθε παιδί θα αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στα δρώμενα. Άλλη βασική φιλοδοξία είναι η άντληση ικανοποίησης από τις δραστηριότητες για όλα τα παιδιά. Βασικός άξονας θα είναι δύο μουσικά έργα του Γάλλου συνθέτη Camille Saint- Säens, τα οποία αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της προγραμματικήςπεριγραφικής μουσικής: 1. La Danse Macabre/ O Μακάβριος Χορός και 2. Le Carnaval des animaux/ Το καρναβάλι των ζώων. Πρόκειται για έργα προγραμματικής μουσικής. Τα έργα αυτά έχουν έναν τίτλο που περιγράφει κάτι και ακολουθούν ένα πρόγραμμα που απεικονίζει ιδέες, εικόνες ή μηνύματα που θέλει να εκφράσει αυτή η μουσική. Μάλιστα, ένα κείμενο, μια ιστορία ή ένα ποίημα μπορεί να έχει τέτοια εσωτερική δύναμη, ώστε να εμπνεύσει ένα μεγάλο συνθέτη ώστε να δημιουργήσει τη μουσική του, έχοντας το λόγο ως εφαλτήριο και μούσα. 9 από 24

10 Έπειτα από μια διαδικασία ιδεοθύελλας (brainstorming) σχετικά με το πώς θα δομηθεί το πλάνο διδασκαλίας μας, αποφασίζουμε να εντάξουμε κάποιες παραμέτρους και κάποια διδακτικά εργαλεία που θα εξασφαλίσουν μια πολυτροπικότητα, μια ποικιλομορφία διαπραγμάτευσης του ίδιου αντικειμένου και μια συνεχή διατήρηση της ζωντάνιας του ενδιαφέροντος των μαθητών. Οι διδακτικές προσεγγίσεις και μέθοδοι λοιπόν, μπορούν να είναι οι παρακάτω. δραματικό παιχνίδι-δραματοποίηση κατασκευή και αφήγηση ιστοριών συζήτηση δασκάλου - μαθητών και διάλογος μεταξύ των μαθητών σε διάφορους συνδυασμούς ομάδων εργασίας, με ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, ενθάρρυνση επικοινωνίας και ανάπτυξης λόγου, κινητοποίηση δημιουργικής σκέψης. κατευθυνόμενος διάλογος μεγαλόφωνη σκέψη ενεργητική, κριτική μουσική ακρόαση ομαδοσυνεργατική οργάνωση του μαθήματος αξιοποίηση ανοικτών ερωτήσεων - σε πρώτο επίπεδο - για περιθώριο ελεύθερης έκφρασης ιδεών και σκέψεων των μαθητών. πορεία από το γνωστό στο άγνωστο, από το κατεκτημένο στο ανεξερεύνητο, από το απτό στο αφηρημένο και αφαιρετικό οπτικοποίηση μουσικών επεισοδίων και σκηνών Το εβδομαδιαίο σχέδιο διδασκαλίας θα διαρθρωθεί σε πέντε επιμέρους υποσχέδια, ένα για κάθε διδακτική ώρα. Τα επίπεδα, οι παράμετροι του σχεδίου διδασκαλίας θα είναι τα παρακάτω: 1. διδακτικός στόχος, 2. διδακτική προσέγγιση/διδακτική μέθοδος (βλ. παραπάνω), 3. μέσα διδασκαλίας-υλικό, 4. δομή μαθήματος: αναλυτική περιγραφή επιμέρους βημάτων/σταδίων, δραστηριότητες/μαθησιακά έργα. Οι γενικοί, κύριοι στόχοι της εβδομάδας θα είναι οι εξής: 1. εξάσκηση στην ελεύθερη γραπτή και προφορική έκφραση, διεύρυνση εκφραστικών μέσων, 2. εμπλουτισμός λεξιλογίου, 3. κατανόηση νοήματος κειμένου, 4. αξιοποίηση και μετασχηματισμός γραπτού υλικού για τη δημιουργία ενός καινούριου, παραστατικού και 10 από 24

11 περιγραφικού κειμένου. Οι παράπλευροι, δευτερεύοντες στόχοι που θα υλοποιηθούν μέσα από τη διαθεματικότητα είναι: 1. κατανόηση της σύνδεσης ποιητικού και μουσικού κειμένου, 2. όξυνση μουσικής φαντασίας και μουσικού αισθητηρίου της ακοής. Τα διδακτικά μέσα και το υλικό που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα παρακάτω: 1. δύο μουσικά αποσπάσματα 2. μέσο αναπαραγωγής μουσικής 3. καρτέλες με ζώα 4. καρτέλες με λέξεις-κλειδιά 5. το ποίημα του Henri Cazalis 6. φάκελοι-επιστολόχαρτα 7. ταχυδρομικός σάκος 8. φύλλα για ασκήσεις και συγγραφή κειμένων 1η ώρα: Το Καρναβάλι των ζώων είναι μια πρωτότυπη, κωμική μουσική ιστορία, μια μουσική σουίτα που έχει συντεθεί ως μια ζωολογική φαντασία. Τα ζώα συγκεντρώνονται στο ετήσιο περιβαλλοντολογικό τους συνέδριο στο δάσος, το οποίο το έχουν ονομάσει Το Καρναβάλι των Ζώων, προκειμένου να συζητήσουν για τους κινδύνους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον και ο πλανήτης. Έτσι τα ζώα που έχουν οριστεί από τη συνέλευση των ζώων ως ομιλητές, παρελαύνουν και κάθε ζώο διηγείται μια ιστορία για τον πλανήτη γη. Αρχικά, προσπαθούμε να επιστρατεύσουμε τη φαντασία μας και να ανακαλύψουμε ποιό ζώο κρύβεται πίσω από κάθε μουσικό απόσπασμα. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 5 ατόμων το πολύ. Η ομάδα που θα βρει τα περισσότερα ζώα, θα αποσπάσει την υψηλότερη βαθμολογία. Εντοπίζουμε τους μουσικούς συμβολισμούς, τα μουσικά ρητορικά σχήματα που περιγράφουν ηχητικά το βάδισμα του ζώου, το μέγεθος του ή τη φωνή του. Πρώτα φροντίζουμε να αραδιάσουμε πάνω στο τραπέζι καρτέλες που απεικονίζουν τα ζώα. Ο διδάσκων θα έχει καθοδηγητικό, υποστηρικτικό ρόλο. Θα λειτουργήσει παρεμβατικά μόνο στην περίπτωση που παρατηρείται δυστοκία από όλες τις ομάδες στο μαθησιακό έργο, με υπονοούμενα και μικρές διαφωτιστικές 11 από 24

12 νύξεις και επισημάνσεις, μέσα από κατευθυνόμενο διάλογο και μεταξύ των μαθητών, ώστε να επιτευχθεί η γόνιμη ανταλλαγή ιδεών και απόψεων. Στη διαδικασία εύρεσης των ζώων με ερέθισμα τη μουσική, παρακινούμε τα παιδιά να περιγράψουν όσο πιο γλαφυρά μπορούν την εικόνα του ζώου, έτσι όπως αυτή αναδύεται μέσα από το μουσικό του πορτραίτο. Ενθαρρύνουμε τη μεγαλόφωνη σκέψη, η οποία θα κινηθεί από πιο άτεχνα, αυτοσχεδιαστικά επίπεδα σε πιο συνθετη έκφραση, καθώς το παιδί σταδιακά θα οργανώνει επαρκέστερα και πληρέστερα την περιγραφή του. Ενισχύουμε το μαθητή να στοχαστεί σχετικά με τις επιλογές των ζώων, σε περίπτωση που σφάλλει, ώστε να κατανοήσει τη συλλογιστική που χρησιμοποίησε, τα δυνατά και αδύνατα σημεία. Σταδιακά οδηγούμαστε σε εμπλουτισμό του λεξιλογίου και των εκφραστικών μέσων μέσω του παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα στόχος είναι να καταλήξουμε στο ακόλουθο πλαίσιο περιγραφών και με τη συνδρομή των μουσικών περιγραφών. Γράφουμε όλοι τη λίστα με τις καινούριες λέξεις που μάθαμε (οξύνομαι, βροντερός, θριαμβευτικά, αγέρωχο, δυσκίνητος, νωχελικά, στροβιλίζομαι, συγχρονίζομαι, ακροβατώ, ευέλικτα, ανάλαφρα). Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αντιληφθούν τη σημασία των λέξεων στη βιωματική τους διάσταση, συνδέοντας αυτές με την περιγραφή οικείων ζώων, με μια ποιητική διάθεση: Απόσπασμα 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΙΟΝΤΑΡΙΟΥ Η μουσική ζωηρεύει. Η αγωνία και η ένταση οξύνονται. Το πιάνο παίζει ρυθμικά. Ακούγεται το βροντερό βάδισμα του λιονταριού. Μπαίνει στο δάσος θριαμβευτικά και εντυπωσιάζει όλα τα ζώα, έτσι αγέρωχο που είναι. Απόσπασμα 2: ΟΡΝΙΘΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΕΙΝΟΙ Οι κότες κακαρίζουν χαρούμενα και θορυβούν. Ο κόκορας λαλάει ηχηρά. Απόσπασμα 3: ΧΕΛΩΝΕΣ Είναι δυσκίνητες. Προχωρούν αργά και νωχελικά. Απόσπασμα 4: ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ Ο ελέφαντας στροβιλίζεται υπό τους ήχους του βαλς. Δυσκολεύεται να συγχρονιστεί με το ρυθμό και ακροβατεί επικίνδυνα. Απόσπασμα 5: ΤΑ ΚΑΓΚΟΥΡΟ Προχωρούν πηδηχτά. Είναι ευέλικτα και ανάλαφρα. 12 από 24

13 2η ώρα: Ακούμε πάλι τα μουσικά αποσπάσματα του προηγούμενου μαθήματος. Κάθε μαθητής αναλαμβάνει να περιγράψει στους υπόλοιπους το στυλ κάθε ζώου, χρησιμοποιώντας τις καινούριες λέξεις. Έτσι ανακεφαλαιώνουμε τη νέα γνώση και προχωράμε στα επόμενα μαθησιακά έργα. Αφού έχουμε συμφωνήσει ποιό ζώο περιγράφει κάθε μουσικό κομμάτι, βάζουμε τις εικόνες στη σειρά, ώστε να ξέρουμε τη σειρά των ομιλιών. Η νικήτρια ομάδα, που είχε αναγνωρίσει τα περισσότερα ζώα, έχει το προνόμιο να επιλέξει αυτή το θέμα που προτιμά να παρουσιάσει. Κάθε παιδί θα υποδυθεί το ρόλο ενός ζώου και θα αναλάβει να παρουσιάσει το θέμα του στο συνέδριο, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά που θα του δοθούν σε χρωματιστές καρτέλες. Κάθε ομάδα παίρνει από μία καρτέλα και ξεκινά συνεργατικά τη συγγραφή της διάλεξης. Η παρουσίαση της διάλεξης θα γίνει εκ περιτροπής μέσα σε κάθε ομάδα. Όλα τα μέλη θα διαβάσουν το μέρος τους. Το κείμενο που θα γράψουν οι ομάδες θα πρέπει να μην ξεπερνάει τις σειρές. Εξηγούμε στις ομάδες, πόσο σημαντική είναι η αποστολή τους για τη διάσωση του περιβάλλοντος: Πρέπει να καταφέρουν να πείσουν το ακροατήριο τους για τη σοβαρότητα των προβλημάτων και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό να αναλάβει δράση για την προστασία του περιβάλλοντος. Άρα το κείμενο πρέπει να κάνει αίσθηση και να είναι κατανοητό. Θέτουμε την ερώτηση: ο πλανήτης και η φύση κινδυνεύει. Τί πρέπει να γράψουμε στη διάλεξη μας για να πείσουμε τους ανθρώπους να αλλάξουν μυαλά και συμπεριφορά; Οι λέξεις-κλειδιά που δίνονται στις καρτέλες είναι: αυτοκίνητα, ανακύκλωση, σκουπίδια, νερό, δάση. Θεωρούμε ότι οι έννοιες αυτές είναι εκ των προτέρων γνωστές και έχουν μελετηθεί στα πλαίσια άλλων μαθημάτων, οπότε τα παιδιά είναι ήδη εξοικειωμένα. Κάθε παιδί γράφει ένα σύντομο κείμενο, με τη βοήθεια των λέξεων-κλειδιών και το παρουσιάζει στους συμμαθητές του, υπό την αντίστοιχη μουσική υπόκρουση. Επειδή το παιδί υποδύεται το ρόλο ενός συγκεκριμένου ζώου, προσέρχεται στο βήμα προσπαθώντας να μιμηθεί θεατρικά το στυλ και την κινησιολογία του ζώου. Είμαστε 13 από 24

14 προσεκτικοί στη χορήγηση επαίνου, αλλά πάντα θετικοί απέναντι στην προσπάθεια του παιδιού. Αν υπάρχει χρόνος, γίνεται συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και τίθενται ερωτήματα από τη μία ομάδα προς την άλλη. Ο διδάσκων συντονίζει και διαχειρίζεται διακριτικά το διάλογο. Αφού χειροκροτήσουμε όλες τις ομάδες, λήγει επίσημα το καρναβάλι των ζώων και το περιβαλλοντικό τους συνέδριο. 3η ώρα: Το ποίημα του Henri Cazalis, από το οποίο εμπνεύστηκε ο συνθέτης, χρησιμοποιώντας το ως καμβά, ως πρόγραμμα για το μουσικό του έργο, είναι το εξής: Τα μεσάνυχτα, ο Θάνατος παίζει έναν χορευτικό τόνο στο βιολί του. Ο χειμωνιάτικος άνεμος φυσά και η νύχτα είναι μελαγχολική και σκοτεινή. Μυστηριώδη βογκητά ακούγονται μέσα από τα δέντρα. Άσπροι σκελετοί υψώνονται ανάμεσα από τις σκιές πηδώντας από τα τεράστια σάβανά τους. Ο καθένας τους δονείται τρεμουλιαστά και τα κόκαλά τους κροταλίζουν καθώς χορεύουν. Απότομη σιωπή! Ξαφνικά σταματούν το χορό τους και απομακρύνονται βιαστικά. Ο πετεινός λάλησε. Εξηγούμε στα παιδιά, ότι είχαμε πάει όλοι μαζί εκδρομή και το βράδυ έπρεπε να διανυκτερεύσουμε σε έναν παλιό πύργο στην εξοχή, σε μια έρημη περιοχή αρκετά έξω από την πόλη. Βάζουμε τη μουσική και παράλληλα διαβάζει ο δάσκαλος το ποίημα σε δραματικό ύφος, με στόχο να δημιουργήσει μια υποβλητική, γκροτέσκα, γκόθικ ατμόσφαιρα, ώστε να μυήσει τους μαθητές στο ανάλογο κλίμα και να χτίσει ένα βιωματικό χαρακτήρα στο μάθημα: στόχος οι μαθητές να νιώσουν το ποίημα, το κείμενο που καλούνται να επεξεργαστούν, ως κάτι ζωντανό, ως κάτι που διαμορφώνει το κλίμα, κάτι που έχει νόημα και όχι ως ένα αποστεωμένο, και άχρωμο κομμάτι λόγου που καλούνται καταναγκαστικά, ως αγγαρεία, να διαβάσουν. Έχουμε κατά νου συνεχώς την 14 από 24

15 ενίσχυση των κινήτρων και της βούλησης για συμμετοχή και επιτυχή υλοποίηση των μαθησιακών έργων. Εξηγούμε στα παιδιά ότι το ποίημα το εμπνεύστηκε ένας ποιητής που είχε ζήσει παλιότερα σε αυτόν τον πύργο. Ακολουθεί μελέτη του κειμένου και ανάλυση των λεπτομερειών του: Α. Πρώτη, προσεκτική ανάγνωση. Γίνεται σιωπηλά: εντοπίζουμε άγνωστες λέξεις, περίεργες φράσεις, προσπαθούμε να κατανοήσουμε την κεντρική ιδέα, το νοηματικό κέντρο βάρους του ποιήματος. Β. Αναθέτουμε σε κάποιους μαθητές να μας διαβάσουν το ποίημα. Γ. Εξηγούμε όλοι μαζί τις λέξεις και φράσεις: μελαγχολική, μυστηριώδη βογκητά, μακάβριος χορός, δονείται, σάβανα, τα κόκαλα κροταλίζουν. Γράφουμε στα τετράδια μας τις λέξεις αυτές. Δ. Δεύτερη σιωπηλή ανάγνωση για εμπέδωση του νοήματος του κειμένου. Υπογραμμίζουμε τις φράσεις που μας αρέσουν, που μας κάνουν εντύπωση. Τις μοιραζόμαστε με την υπόλοιπη τάξη. 4η ώρα: Ζητάμε από έναν μαθητή να μας θυμίσει τις λέξεις που είχαμε επισημάνει στο προηγούμενο μάθημα και για να επανέλθουμε στο κλίμα του ποιήματος, προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις σκηνές που στοιχειοθετούν το ποίημα και μπορούν να αποδοθούν με μια ηχητική διάσταση. Δουλεύοντας σε ομάδες λοιπόν, τα παιδιά προσπαθούν να μετασχηματίσουν το ποίημα σε ηχοϊστορία. Ο διδάσκων δίνει την οδηγία ότι μέσα στην ομάδα θα γίνει κατανομή ρόλων. Κάποιος θα αναλάβει τη θεατρική και δραματική απαγγελία του ποιήματος, ενώ οι υπόλοιποι θα αναλάβουν με τη βοήθεια της φωνής τους καθώς και με την επιστράτευση διάφορων εξωμουσικών αντικειμένων της τάξης, να αποδώσουν ηχητικά, ως ηχητική επένδυση, τα διάφορα ηχητικά εφέ, τις ηχητικές σκηνές του ποιήματος. Παράλληλα τους προτείνουμε και τη δραματοποίηση, παράλληλα με το ηχητικό soundtrack που θα δημιουργήσουν, για την παραστικότερη παρουσίαση του ποιήματος. Η ολομέλεια της τάξης συζητάει για τις ηχητικές σκηνές. Καταλήγουμε στις παρακάτω: χορευτική μελωδία, άνεμος που φυσά, βογκητά, θρόισμα φύλλων των 15 από 24

16 δέντρων, δόνηση/τρεμούλιασμα, κροτάλισμα κοκάλων, σιωπή! (και η σιωπή συνιστά μια ηχητική σκηνή), πετεινός. Κάθε ομάδα θα διαθέτει το ζωτικό της χώρο, για να μπορέσει να κάνει τις απαραίτητες δοκιμές και τους πειραματισμούς για να στήσει τη μικρής κλίμακας δραματοποίηση της και να προετοιμάσει την παρουσίαση. Κάθε παιδί, ανεξάρτητα από τις γλωσσικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει, θα έχει τη δυνατότητα να αναλάβει ένα ρόλο, όχι απαραίτητα αμιγώς γλωσσικό αλλά υπερκειμενικό, εξωγλωσσικό και έτσι να κατανοήσει τις πτυχές του ποιήματος μέσα από εναλλακτικές βιωματικές οδούς. Η παρουσία του δασκάλου είναι διακριτική και δεν παρεμβαίνει αισθητά στην προετοιμασία της αναπαράστασης, παραχωρώντας σχεδόν πλήρη αυτονομία στα παιδιά για δημιουργία. Για να ενισχύσουμε την εσωτερική παρώθηση των παιδιών, τους ενημερώνουμε ότι στο τέλος των παρουσιάσεων, θα υπάρξει βαθμολόγηση έτσι ώστε να αναδειχτεί η πιο επιτυχημένη παράσταση. 5η ώρα: Τα παιδιά είναι ήδη φορτισμένα από τα δύο προηγούμενα μαθήματα που πραγματεύονταν το ποίημα του Μακάβριου Χορού. Αξιοποιώντας αυτή τη φόρτιση θα δημιουργήσουμε ένα φανταστικό σενάριο στο μυαλό μας με εφόρμηση το ποίημα. Τα παιδιά θα γράψουν ένα μακάβριο γράμμα στους γονείς ή στους φίλους τους, περιγράφοντας αυτά που ζήσανε στον πύργο, στη διάρκεια της μακάβριας νύχτας. Ο διδάσκων θα δώσει ως γνώμονα ενδεικτικές ερωτήσεις που θα καθοδηγήσουν τους μαθητές στη σύνταξη του γράμματος: 1. Τί ώρα ήταν; 2. Πού βρισκόσουν, τι έκανες; 3. Πώς ήταν ο καιρός, το κλίμα; 4. Τι συνέβη; 5. Πώς ένιωσες; 6. Τι συνέβη στο τέλος; Προτού δοθούν έτοιμες αυτές οι ερωτήσεις από το δάσκαλο, ακουλουθείται μια εξερευνητική, ανακαλυπτική διαδικασία για ορισμό αυτών των ερωτήσεων από τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για τη συνδημιουργία ενός προτύπου απαντήσεων, οι οποίες θα 16 από 24

17 βοηθήσουν επίσης στη σύνταξη του γράμματος. Επιλέγουμε ζεύγη παιδιών: ο ένας έζησε την εμπειρία του μακάβριου χορού στον πύργο, ενώ ο άλλος είναι ένας ρεπόρτερ που θέλει να γράψει ρεπορτάζ, γι αυτό του παίρνει συνέντευξη. Ο διδάσκων κάνει τις εξής καθοδηγητικές ερωτήσεις: Ποιές πληροφορίες είναι σημαντικές για το ρεπορτάζ σου; Τι έχεις περιέργεια να μάθεις για εκείνη τη νύχτα; Ποιές εύστοχες ερωτήσεις πρέπει να κάνεις για να τον κάνεις να θυμηθεί τί ακριβώς συνέβη και να μάθεις όλες τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες; Οπότε καταλήγουμε σε κάποιες ερωτήσεις και ο δάσκαλος συμπληρώνει όσες παραλείφθησαν από τα παιδιά. Τα παιδιά ξεκινούν τη συγγραφή, σε ατομικό επίπεδο, ενώ ο δάσκαλος κινείται στην τάξη και βοηθάει όπου υπάρχει ανάγκη ή δυσκολία. Αφού γράψουμε τα γράμματα, τα βάζουμε στο φάκελο και τα ρίχνουμε στο ταχυδρομικό σάκο. Τα ανακατεύουμε και ο καθένας παίρνει από ένα γράμμα, ενός συμμαθητή του και το διαβάζει στους υπόλοιπους. Σχολιάζουμε τον τρόπο που αντιλήφθηκε ο καθένας την ατμόσφαιρα στον πύργο, όταν ξεκίνησε ο Μακάβριος Χορός. Γίνεται συζήτηση και διατυπώνονται ερωτήσεις μεταξύ των μαθητών. Ψηφίζουμε το καλύτερο γράμμα Κίνητρα αυτοαποτελεσματικότητα - αυτεξουσιότητα Όσον αφορά τους άξονες των κινήτρων, της ενίσχυσης της αυτοαποτελεσματικότητας και της αυτεξουσιότητας, θα λάβουμε υπόψη μας τα παρακάτω κεντρικά σημεία, όπως αυτά προκύπτουν από τη βιβλιογραφία. Η ρύθμιση των κινήτρων, ως αναπόσπαστο τμήμα ενός ολιστικού προγράμματος μεταγνωστικής παρέμβασης διέπεται από τις παρακάτω αρχές (ό.π.: 8-9): συγκέντρωση στο έργο, καθορισμός στόχων, έμφαση στην προσπάθεια περισσότερο από την ικανότητα, αλλαγή αντιλήψεων περί αυτοαποτελεσματικότητας, τόνωση και ενίσχυση της εικόνας του εαυτού, περιορισμός εξωτερικών επιβραβεύσεων, αποφυγή υπερβολικών επιδοκιμασιών για ελάχιστα απαιτητικά έργα. Τα κίνητρα, τα οποία αναφέρονται στη βιβλιογραφία και ως παρώθηση περιλαμβάνουν τρία στάδια (Βουγιούκας, 2008: 1), τα οποία έχουν άμεση συνάφεια και με την επίτευξη ενός μαθησιακού έργου: σχηματισμός πρόθεσης, σχεδιασμός δράσης και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της. 17 από 24

18 Πυροδοτούν μια αλληλουχία ενεργειών και γνωστικών διεργασιών για την επίτευξη του τελικού στόχου. Με τη συνδρομή της βούλησης, κινητοποιείται ένας μηχανισμός συνειδητοποίησης της επιτακτικότητας του στόχου και εξασφαλίζεται η καταβολή προσπάθειας για την ευόδωση του στόχου (ό.π.: 1). Σχετική με την κινητοποίηση της βούλησης είναι η αυτοδιάθεση, η αυτεξουσιότητα (self-determination) η οποία αποτελεί μια ειδική μορφή ή αλλιώς μια παραλλαγή της αυτορύθμισης (Wehmeyer & Mithaug, 2006: 39-40) και η οποία πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο της διδασκαλίας: το να είσαι αυτεξούσιος σημαίνει να επιδίδεσαι σε μια δραστηριότητα με πλήρη αίσθηση επιθυμίας, επιλογής και προσωπικής συναίνεσης (Deci & Ryan: 44, όπως αναφέρεται στους Wehmeyer & Mithaug, 2006: 37). Τα τέσσερα θεμελιώδη γνωρίσματα της αυτεξούσιας συμπεριφοράς που πρέπει να ενθαρρύνονται μέσα από τη διδασκαλία είναι τα εξής: 1. αυτονομία στη δράση, 2. αυτορύθμιση στη συμπεριφορά, 3. ψυχολογικά ενδυναμωμένη ανταπόκριση στα συμβάντα, 4. αυτοπραγμάτωση (Wehmeyer & Mithaug, 2006: 42). Ειδικότερα για την ανάπτυξη και υποστήριξη της αυτονομίας οι Deci και Chandler (1986: 590) αναφέρουν την αποφυγή άσκησης ελέγχου, το στοχασμό του μαθητή επί των προβλημάτων και τον ελεύθερο πειραματισμό με τις δικές του ιδέες. Η ύπαρξη ενός σαφούς σκεπτικού για την αιτιολόγηση κάθε μαθησιακής δραστηριότητας, καθώς και η αναγνώριση στην πράξη των συναισθημάτων του μαθητή είναι πρωταρχικής σημασίας για την αυτορύθμιση του μαθητή (ό.π.: 591). Ως ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η ενίσχυση ειδικότερα των εσωγενών ή εσωτερικών κινήτρων του μαθητή, γιατί τότε ο μαθητής εστιάζει την προσοχή και το ενδιαφέρον του σε αυτό καθεαυτό το έργο, οικοδομεί την παρώθηση για αυτοδυναμία και αποδοτικότητα, αντλεί ικανοποίηση από την ίδια τη δραστηριότητα, αξιοποιεί το πλήρες μαθησιακό του δυναμικό και δεν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της υπονόμευσης της εσωτερικής του κινητοποίησης από εξωτερικά κίνητρα (ό.π.: 2-3). Απεγκλωβίζεται από την ανάγκη ύπαρξης εξωτερικών αμοιβών πάσης φύσεως. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Tassé και Havercamp (2006: 233) τα παιδιά, ανεξάρτητα από το επίπεδο νοημοσύνης τους, γεννιούνται με μια γενική παρώθηση για εξερεύνηση και επίτευξη αριστείας. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη το επίπεδο πρόκλησης και ενδιαφέροντος 18 από 24

19 ενός μαθησιακού έργου για το μαθητή: ένα έργο που εγείρει την περιέργεια και το ενδιαφέρον, συμβάλλει στον παρωθητικό προσανατολισμό του μαθητή (Dev, 1997: 13). Το επίπεδο δυσκολίας βέβαια θα πρέπει μόλις να υπερβαίνει το ήδη κατακτημένο επίπεδο του μαθητή, ώστε να μην οδηγηθεί σε βέβαιη αποτυχία, απογοήτευση, παραίτηση και σταδιακή απόσυρση από τη μάθηση (Margolis & McCabe, 2006: 220). H διδακτική πρακτική πρέπει να σχεδιαστεί υπό το πρίσμα των κινήτρων (motivational perspective) και να προσανατολιστεί προς τις ατομικές ανάγκες και το επίπεδο ικανότητας του μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες (ό.π.: 13). Ένα ευνοϊκό, ευοίωνο και διαδραστικό κλίμα πρέπει να επικρατεί στην τάξη, με απόσυρση των εξωτερικών απειλών που αποτελούν πηγή άγχους για το μαθητή που φοβάται την αποτυχία. O εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει υπόψη του τα παρακάτω σημεία που συμβάλλουν στην προαγωγή της εσωτερικής παρώθησης (Dev, 1997: 16): 1. περιθώριο για επιλογή δραστηριοτήτων από τον ίδιο το μαθητή, 2. ανακαλυπτική μάθηση, 3. θετικές απαντήσεις με αποφυγή επιπλήξεων σε ερωτήσεις του μαθητή, ακόμα κι αν είναι άσχετες με το μάθημα, 4. προσεκτικά ζυγιασμένος, συνετά και επιλεκτικά δοσμένος λεκτικός έπαινος, χωρίς να γίνεται κατάχρηση, γιατί χάνει την αξία του. Όπως σχετικά αναφέρουν και οι Witzel και Mercer (2003: 94) η ανάγκη για λεκτικό έπαινο ως μορφή εξωτερικής παρώθησης και ενίσχυσης είναι αυξημένη στα παιδιά με ΜΔ επειδή συνεπικουρεί βραχυπρόθεσμα στη διατήρηση του εσωτερικού τους ελέγχου, 5. άμεση στοχοθεσία (proximal goal setting): κατάτμηση το έργου σε επιμέρους έργα με επιμέρους στόχους, 6. σταδιακή αύξηση της δυσκολίας ανάλογα με την πρόοδο του μαθητή, ώστε να εξασφαλίζεται η αρχική επιτυχία στα πρώτα στάδια του έργου, 7. παροχή ανατροφοδότησης επί της προσπάθειας. Η προσπάθεια στα πλαίσια ενός προγράμματος παρέμβασης για ενίσχυση της αυτοαποτελεσματικότητας (Γωνίδα, 2006: 13-14) είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού η αυτοαποτελεσματικότητα: 1. δίνει στο μαθητή μια αίσθηση αποτελεσματικότητας για τη χρήση, τον έλεγχο και τη ρύθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων με στόχο την επίτευξη και την επιτυχία, 2. αποτελεί την πεποίθηση του μαθητή για την ικανότητα του να φέρει σε πέρας επιτυχώς ένα μαθησιακό έργο, για το πόσο αποτελεσματικός μαθησιακά είναι, 19 από 24

20 3. φέρει την ιδιότητα της άσκησης ελέγχου επί της δράσης σε συγκεκριμένα πλαίσια (Bandura, 1997, στη σ. 14) και διαμεσολαβεί στη μάθηση και επίδοση, 4. ενέχει το στοιχείο της προσδοκίας για την έκβαση ενός μαθησιακού έργου ή μιας μαθησιακής κατάστασης. Υπάρχει βέβαια και το επίμαχο ζήτημα της υπέρμετρης αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητας που ισοδυναμεί με θετική ψευδαίσθηση (positive illusion), αφού το παιδί υπερτιμά στην ουσία τις δυνατότητες επιτυχίας του, το οποίο με τη σειρά του παράγει το επίμαχο ερώτημα: η ψευδαισθητική, μη-ρεαλιστική αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας επιδρά θετικά ή αρνητικά στην ακαδημαϊκή τους απόδοση (Γωνίδα, 2006: 22). Οι ερευνητές προτείνουν είτε την ελλειμματική μεταγνωστική ενημερότητα ως αίτιο των μη-ρεαλιστικών προσδοκιών αποτελεσματικότητας των μαθητών με ΜΔ είτε το πλεόνασμα θετικής ενίσχυσης που δέχονται απο τους εκπαιδευτικούς (23). Η αυτοαποτελεσματικότητα υπάγεται στη σύνθετη κατασκευή της αυτοαντίληψης. Οι αυτοαντιλήψεις πρέπει επίσης να βρίσκονται στο ρεπερτόριο ενός τέτοιου προγράμματος. Πρόκειται για πολυεπίπεδη έννοια που περιλαμβάνει την έννοια του εαυτού (αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση), την αυτοαποτελεσματικότητα και τις αιτιακές αποδόσεις επιτυχίας και αποτυχίας (Γωνίδα, 2006: 1). Οι μαθητές με ΜΔ έχουν την τάση για αρνητικές αντιλήψεις του εαυτού, ειδικότερα της ακαδημαϊκής τους επίδοσης (χαμηλή ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη), όχι όμως της αυτοεκτίμησης (η συναισθηματική όψη) και για δυσπροσαρμοστικότητα στην αιτιακή απόδοση (ό.π.: 2-3): αποδίδουν την επιτυχία σε εξωτερικούς μη-ελεγχόμενους παράγοντες και την αποτυχία σε εσωτερικούς μη-ελεγχόμενους παράγοντες (17-18). Σε γενικές γραμμές πάντως, μέσα από τη βιβλιογραφία αναδύεται μια αντιφατικότητα ευρημάτων σχετικά με την αυτοαντίληψη μαθητών με ΜΔ σε σχέση και με τους συνομηλίκους τους (ό.π.: 7). Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα θα πρέπει να εστιάζει στην πλευρά εκείνη της εικόνας του εαυτού που υστερεί και χρήζει ενίσχυσης (ό.π.: 8), καθώς και στην τροποποίηση του τρόπου ερμηνείας μιας επιτυχίας ή αποτυχίας, έτσι ώστε ο μαθητής να προσεγγίσει το προσαρμοστικό προφίλ έναντι του προφιλ της μαθημένης αβοηθησίας (ό.π.: 19-20). Μέθοδοι για την συνεργατική άσκηση στη διερυμένη μεταγνωστική προσέγγιση (Γωνίδα, 2003: 9) είναι η παροχή άμεσων εξηγήσεων, η λεκτικοποίηση (δηλαδή η 20 από 24

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:.. 2. Τα βασικά εμπόδια από την πλευρά της ψυχολογικής έρευνας και της

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:.. 2. Τα βασικά εμπόδια από την πλευρά της ψυχολογικής έρευνας και της ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:.. 2 Τα βασικά εμπόδια από την πλευρά της ψυχολογικής έρευνας και της παιδαγωγικής πρακτικής μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας 2. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με βάση τα παρακάτω παιδαγωγικά κριτήρια αξιολογήστε το µαθησιακό περιβάλλον µίας διδακτικής παρέµβασης σηµειώνοντας την ύπαρξή τους είτε µε εισαγωγή σχολίου πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Ανάγκη εκπαιδευτικών για αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ανάγκη για αξιολόγηση δράσης για σχολική βελτίωση (2013-14) με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 6: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών μοντέλων.

των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών μοντέλων. Θεωρίες Μάθησης και ιδακτικές Στρατηγικές Εισαγωγή γή στις βασικές έννοιες 11/4/2011 Σκοπός του 3 ου μαθήματος Η συνοπτική παρουσίαση των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοκινητική Αγωγή

Μουσικοκινητική Αγωγή Μουσικοκινητική Αγωγή Τι είναι η Μουσικοκινητική Αγωγή Αρχές της Μουσικοκινητικής Αγωγής (Carl Orff) Παιδαγωγικές βάσεις της Μουσικοκινητικής Αγωγής Ποιοι οι στόχοι της Μουσικοκινητικής Αγωγής Αυτοσχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σελίδες αφηγούνται»

«Οι σελίδες αφηγούνται» Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή Τάξη : Δ «Οι σελίδες αφηγούνται» 1. Θέμα project κριτήρια επιλογής θέματος Η επιλογή του συγκεκριμένου project σχετίζεται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό (συνάφεια θεματικών ενοτήτων και λογοτεχνικού παιχνιδιού/γραμματισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

10o Μάθημα. Εφαρμογή καλών πρακτικών στη διδασκαλία

10o Μάθημα. Εφαρμογή καλών πρακτικών στη διδασκαλία 10o Μάθημα Εφαρμογή καλών πρακτικών στη διδασκαλία Καλή πρακτική (best practice)?? Ό,τι «δουλεύει» σε μία κατάσταση ή σε ένα περιβάλλον Καλή πρακτική στη εκπαίδευση Δράση που δίνει ευκαιρίες σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ικανότητα για προφορική έκφραση σε συνδυασμό με την ικανότητα για προσεκτική και κριτική ακρόαση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για αποτελεσματική επικοινωνία. Τα Ελληνόπουλα της

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Δρ Έλενα Χριστοφίδου Συντονίστρια Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Απρίλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ. Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ. Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Περιληπτικά Τα δομικά στοιχεία της διδασκαλίας και βασικά ερωτήματα του διδάσκοντος Διάγραμμα διδασκαλίας Βασικά μοντέλα /

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Διαθεματικότητα -Ιδανικό της ολιστικής γνώσης -Διασυνδέσεις με νόημα μεταξύ γνωστικών περιοχών -Μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 Εκπαιδευτική διημερίδα Η διαφοροποιημένη διδασκαλία: από τη θεωρία στη πράξη Η Κουτσελίνη (2006) εντοπίζει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης kliapis@sch.gr 1 Ο Ρόλος του εκπαιδευτικού Αξιολογεί την αρχική μαθηματική κατάσταση κάθε παιδιού, ομαδοποιεί τα παιδιά σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Θέμα διδακτικού υλικού: Όνομα αξιολογητή: Ημερομηνία αξιολόγησης: Γενικές Οδηγίες Να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011-Συνάντηση 3η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Τηλ.: 22800737, 22800951

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών. Ευφημία Τάφα

Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών. Ευφημία Τάφα Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών Ευφημία Τάφα Παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχή έκβαση της ανάγνωσης μιας ιστορίας Χρονική στιγμή της ανάγνωσης (πότε) Το είδος του κειμένου (τι) Η «γωνιά» της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου

Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου Περίγραμμα Νοοκατασκευαστική θεώρηση της μάθησης Ιστορικό υπόβαθρο Top-down * bottom up Ομαδοσυνεργατική μάθηση Νοοκατασκευαστικές μέθοδοι στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσική Παιδαγωγική Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής Μουσικοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση

Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση Πρόλογος Tα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια υπάρχουν δύο έννοιες που κυριαρχούν διεθνώς στο ψυχολογικό και εκπαιδευτικό λεξιλόγιο: το μεταγιγνώσκειν και η αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση. Παρά την ευρεία χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Χειμερινό εξάμηνο 2008-09 Διδακτική του Μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος # 4η Συνάντηση # Διδάσκων: Γεώργιος Μαλανδράκης, (Π.Δ. 407/80)

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προλογικό Σημείωμα 9

Περιεχόμενα. Προλογικό Σημείωμα 9 Περιεχόμενα Προλογικό Σημείωμα 9 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Εισαγωγή 14 1.2 Τα βασικά δεδομένα των Μαθηματικών και οι γνωστικές απαιτήσεις της κατανόησης, απομνημόνευσης και λειτουργικής χρήσης τους 17 1.2.1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ 23 ΜΑΪΟΥ 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Β ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Β ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Tουρκοκυπριακή συνοικία

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού με το πρόγραμμα «Η Χώρα των Λενού»

Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού με το πρόγραμμα «Η Χώρα των Λενού» Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού με το πρόγραμμα «Η Χώρα των Λενού» Νοέμβριος 2009 Κατερίνα Φυτράκη Φιλόλογος ΜΑ Περιεχόμενα παρουσίασης Δυσκολίες μάθησης στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ανατροφή των παιδιών, οι αξίες, τα κίνητρα που δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1 Πώς μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας...11 Η Φυσική Αγωγή στην προσχολική ηλικία...14 Σχέση της Φυσικής Αγωγής με τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού...16

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν Ρ.Ρ. Βασίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του στο κεφάλαιο 6 του βιβλίου του Gavin Reid (Δυσλεξία 2003, επιμέλεια Γιάννης Παπαδάτος).

Το παρόν Ρ.Ρ. Βασίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του στο κεφάλαιο 6 του βιβλίου του Gavin Reid (Δυσλεξία 2003, επιμέλεια Γιάννης Παπαδάτος). Το παρόν Ρ.Ρ. Βασίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του στο κεφάλαιο 6 του βιβλίου του Gavin Reid (Δυσλεξία 2003, επιμέλεια Γιάννης Παπαδάτος). Κεφάλαιο 6 (G. Reid, 2003) Πρόσβαση στο Σχολικό Πρόγραμμα Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: μελέτη περίπτωσης Σωτηρία Τζιβινίκου

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Στόχοι της εισήγησης Να παρουσιαστούν οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα