Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης"

Transcript

1 Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης - Αθηνά είναι το πρώτο ερευνητικό κέντρο της χώρας ειδικευµένο σε θέµατα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Eποπτεύεται από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Υπουργείο Ανάπτυξης). Κύριοι στόχοι του Κέντρου είναι: H προώθηση καινοτοµικών τεχνολογιών της πληροφορίας, της επικοινωνίας και της γνώσης στον βιοµηχανικό χώρο και στον χώρο των υπηρεσιών H ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας στον τοµέα του µε σκοπό την παραγωγή εργαστηριακών προτύπων, προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και την δηµιουργία σχετικών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων H πραγµατοποίηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στους προαναφερθέντες τοµείς και στις εφαρµογές τους Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση στους τοµείς αρµοδιότητάς του Η διαχείριση προγραµµάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων που ανήκουν στο πεδίο των αρµοδιοτήτων του και προωθούν τους στόχους της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής του ΥΠΑΝ 1

2 Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Διεξάγει πρωτοποριακή έρευνα σε τοµείς αιχµής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Αναπτύσσει καινοτοµικές προσεγγίσεις των ΤΠΕ σε µορφή εργαστηριακών και βιοµηχανικών πρωτοτύπων και συνεργάζεται µε επιχειρήσεις για την εµπορική αξιοποίηση των πρωτοτύπων αυτών Προσαρµόζει τεχνολογίες στις ανάγκες των επιχειρήσεων και υπηρεσιών του Δηµοσίου και παρακολουθεί και µελετά τις εξελίξεις των ΤΠΕ και την διείσδυσή τους στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα Προτείνει λύσεις που συνδυάζουν διάφορες ΤΠΕ και οδηγούν σε νέες προσεγγίσεις υπηρεσιών για λογαριασµό επιχειρήσεων, οργανισµών και άλλων χρηστών Δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών µε ΤΠΕ µε δηµιουργία υποδοµών, υλικού, λογισµικού και περιεχοµένου πληροφορίας σε ηλεκτρονική µορφή κ.λπ. Ειδικεύει και καταρτίζει επιστήµονες και τεχνικούς στους παραπάνω τοµείς µε την οργάνωση και την χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων, µεταπτυχιακών σεµιναρίων, δηµοσιεύσεων, εκδόσεων, σεµιναρίων και συνεδρίων Παρέχει εξειδικευµένες τεχνικές υπηρεσίες, ανάληψη και διεκπεραίωση τεχνικοοικονοµικών µελετών και µελετών σκοπιµότητας στις προαναφερθείσες περιοχές ώστε να διασφαλίζεται η εµπορική αξιοποίηση των αποτελεσµάτων των ερευνητικών έργων Συνεργάζεται µε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά ινστιτούτα και εταιρίες µε οποιαδήποτε µορφή και τύπο ή συµµετέχει µε αυτά σε ενώσεις, κοινοπραξίες κ.λπ. και έχει την δυνατότητα να ιδρύει ή να συµµετέχει στην ίδρυση τεχνοβλαστών που έχουν ως σκοπό την πραγµάτωση της αποστολής και την επίτευξη των στόχων του 2 Γ. Αναστασίου , Αθήνα Tηλ.: Fax:

3 Οργανόγραµµα Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Αθηνά ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Αθηνά ΜΟΔΑΤΕΚ ΜΟΔΙΑΠ ΜΟΨΕ ΙΕΛ ΙΝΒΙΣ ΙΠΕΤ ΙΔΕΤ ΙΠΣΥΠ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3

4 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου ιδρύθηκε το 1991 ως ανεξάρτητο Ινστιτούτο µε έδρα την Αθήνα. Διαρκής στόχος του είναι να αποτελεί κέντρο αριστείας στην βασική και εφαρµοσµένη έρευνα για: ηλεκτρονικά και υπολογιστικά µονόγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά καθώς και συλλογές γλωσσικών πόρων γενικότερα υπολογιστικά εργαλεία µηχανικής µετάφρασης και υποβοήθησης της µεταφραστικής διαδικασίας επεξεργασία και ανάκτηση πολυµεσικής και πολύγλωσσης πληροφορίας διόρθωση λαθών σε ηλεκτρονικά κείµενα αυτόνοµα και ενσωµατωµένα συστήµατα σύνθεσης και αναγνώρισης οµιλίας τεχνολογίες υποστήριξης Ατόµων µε Αναπηρίες τεχνολογίες παρουσίασης και διαχείρισης πολιτιστικού περιεχοµένου πολυµεσικά και διαδικτυακά συστήµατα εκµάθησης γλώσσας και µουσικής 4 Κεντρικό Επιδαύρου & Αρτέµιδος 6 Παράδεισος Αµαρουσίου Αθήνα Tηλ.: Fax: Παράρτηµα ΙΕΛ Θράκης Βασιλίσσης Σοφίας Ξάνθη Tηλ: Fax:

5 Το ΙΕΛ είναι οργανωµένο σε πέντε επιστηµονικά τµήµατα καθώς και ένα παράρτηµα στην Ξάνθη το οποίο επίσης λειτουργεί ως τµήµα. Τα τµήµατα του ΙΕΛ είναι τα ακόλουθα: Τµήµα Τεχνολογίας Φωνής και Ηχου Τµήµα Λεξικογραφίας και Γλωσσικών Πόρων Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Τµήµα Μηχανικής Μετάφρασης Τµήµα Φυσικής Γλώσσας και Εξαγωγής Γνώσης Παράρτηµα Θράκης 5

6 Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ) Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ) ιδρύθηκε το 1998 στην Ξάνθη ως ανεξάρτητο Ινστιτούτο. Σκοπός του ΙΠΕΤ είναι η ενίσχυση ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων καθώς και η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στους τοµείς των ανθρωπιστικών επιστηµών, του πολιτισµού και της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το ΙΠΕΤ επικεντρώνει τις ερευνητικές του δραστηριότητες στους ακόλουθους τοµείς: εφαρµογή των τεχνολογιών πληροφορίας σε µελέτες κειµένων, εικόνες κειµένων, αναλύσεις και καταγραφές γλώσσας, έργων τέχνης, µνηµείων κ.λπ. µελέτη και ανάλυση των σχετικών υλικών και ειδικότερα κεραµικών, χάρτου και περγαµηνής τρισδιάστατη ψηφιοποίηση πολιτισµικών αντικειµένων, µνηµείων και χώρων εφαρµογή τεχνολογιών πληροφορίας στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην µάθηση εξ αποστάσεως και στην παροχή εκπαίδευσης-κατά-ζήτηση καθώς και σε ευφυείς εφαρµογές εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη βιοµηχανία διαδικτυακή και πολυµεσική διαχείριση µουσειακών συλλογών, και ευφυή, προσαρµοζόµενα και φορητά υπολογιστικά συστήµατα για τον πολιτισµό και την εκπαίδευση 6 Τσιµισκή Ξάνθη Τηλ.: Fax:

7 Στην ερευνητική δοµή του ΙΠΕΤ περιλαµβάνονται τρεις κύριες θεµατικές ενότητες και ένα κέντρο ψηφιοποίησης: Πολιτιστική Τεχνολογία, στην οποία υπάγονται: το Τµήµα Αρχαιοµετρίας µε τα Εργαστήρια Χρονολόγησης και Μελέτης-Ανάλυσης Πολιτισµικών Αντικειµένων και το Τµήµα Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Πολυµέσα και Υπολογιστικά Συστήµατα στην οποία υπάγονται: το Τµήµα Πολυµέσων και το Τµήµα Υπολογιστικών Συστηµάτων και Εφαρµογών Εκπαιδευτική Τεχνολογία στην οποία υπάγεται: το Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Τηλεκπαίδευσης Το Κέντρο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικού Αποθέµατος: ΚΛΕΨΥΔΡΑ 7

8 Ινστιτούτο Βιοµηχανικών Συστηµάτων (ΙΝΒΙΣ) Το ΙΝ.ΒΙ.Σ. ιδρύθηκε το 1998, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, εδρεύει στην Πάτρα και αποτελεί ερευνητικό Ινστιτούτο το οποίο εστιάζει σε τεχνολογίες αιχµής, εφαρµόσιµες στο βιοµηχανικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, µε στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιοµηχανίας. 8 Κτίριο Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών Οδός Σταδίου, Πλατάνι Πάτρα Τηλ.: , Fax:

9 Οι τεχνολογικές περιοχές που θεραπεύει το ΙΝ.ΒΙ.Σ. είναι οι ακόλουθες: Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήµατα για την Βιοµηχανία Προηγµένα Συστήµατα Παραγωγής Μοντελοποίηση και Αυτοµατοποίηση Ηλεκτρονικά Συστήµατα Ενσωµατωµένα Συστήµατα Αειφόρος Ανάπτυξη, Ενέργεια και Περιβάλλον Συστήµατα για την Αειφόρο Ανάπτυξη 9

10 Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικτυακής Έρευνας και Τεχνολογιών (ΙΔΕΤ) Το Ινστιτούτο Δικτυακής Έρευνας και Τεχνολογιών (Ι.Δ.Ε.Τ.) κινείται στους παρακάτω άξονες: Διεξάγει έρευνα στους τοµείς των δικτύων δεδοµένων, τεχνολογιών επικοινωνίας και διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών Αναπτύσσει εφαρµογές λογισµικού σε µορφή πρωτοτύπων για τον παραγωγικό τοµέα της χώρας, χρησιµοποιώντας κατανεµηµένη υπολογιστική ισχύ πάνω από υψίρρυθµα τοπικά δίκτυα ή και υβριδικά δίκτυα ευρείας περιοχής. Συµµετέχει σε ερευνητικά προγράµµατα πειραµατικής ανάπτυξης νέων τεχνολογιών δικτύων και διαδραστικών πολυµεσικών εφαρµογών Συνεργάζεται µε το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ/GRNET) συµβάλλοντας στην αναβάθµιση του, ώστε να συνεχίσει να παρέχει προηγµένες υπηρεσίες Διαδικτύου προς τα Ακαδηµαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύµατα της χώρας µε µεταφορά αποτελεσµάτων ερευνητικών προγραµµάτων, έργα πιλοτικής υλοποίησης, εργαστηριακές δοκιµές και συγκρίσεις νέων τεχνολογιών και καινοτόµων υπηρεσιών 10 Λ. Μεσογείων 56, Αµπελόκηποι Αθήνα Τηλ.: Fax:

11 Συµµετέχει στην ανάπτυξη υπηρεσιών που εκµεταλλεύονται στο έπακρο τα χαρακτηριστικά του νέου υβριδικού δικτύου τεχνολογίας αιχµής ΕΔΕΤ3 το οποίο υποστηρίζει µεταγωγή κυκλωµάτων µεγάλης χωρητικότητας για εφαρµογές e-science παράλληλα µε την µεταγωγή πακέτων για κλασσική χρήση Διαδικτύου 11

12 Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προσοµοίωσης (ΙΠΣΥΠ) Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προσοµοίωσης ξεκίνησε τις δραστηριότητές του στην Αθήνα την άνοιξη του Το Ι.Π.ΣΥ.Π. έχει ως αποστολή: να διεξάγει έρευνα, να αναπτύσσει εφαρµογές και προϊόντα και να παρέχει υπηρεσίες στους τοµείς της διαχείρισης της πληροφορίας και των πληροφοριακών συστηµάτων µεγάλης κλίµακας να διεξάγει έρευνα στους τοµείς των βάσεων δεδοµένων, τεχνολογιών πληροφοριακών συστηµάτων και µεγάλης κλίµακας εφαρµογών τους εκτελώντας ερευνητικά προγράµµατα και έργα στους ανωτέρω τοµείς να αναπτύσσει, αξιολογεί και µεταφέρει στον παραγωγικό τοµέα τεχνολογίες λογισµικού σχετικές µε εφαρµογές η-επιχειρείν, η-κυβέρνησης, η-µάθησης να προτυποποιεί, αναπτύσσει και δοκιµάζει πλατφόρµες προσοµοίωσης µεγάλων συστηµάτων πειραµατικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (π.χ. συστήµατα διοίκησης και διαχείρισης) να πιστοποιεί προϊόντα λογισµικού να πραγµατοποιεί δοκιµές και συγκρίσεις νέων τεχνολογιών και καινοτόµων υπηρεσιών 12 Γ. Μπάκου Αθήνα Τηλ: Fax:

13 Οι κύριες ερευνητικές περιοχές του Ι.Π.ΣΥ.Π. αφορούν σε θέµατα: Ενοποίησης Πληροφοριών Διαλειτουργικότητας Πληροφοριακών Συστηµάτων Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Κατανεµηµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων Πληροφοριακών Συστηµάτων Διαδικτύου (Web Information Systems) Σηµασιολογικού Ιστού Χωροχρονικών Δεδοµένων Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών 13

14 Corallia Clusters Initiative Μονάδα Ανάπτυξης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών (ΜΟΔΑΤΕΚ) Το Corallia Clusters Initiative είναι µια πρωτοποριακή, για τα Ελληνικά δεδοµένα, πρωτοβουλία που διευκολύνει το σχηµατισµό clusters καινοτοµίας, τα οποία διαθέτουν τη δυναµική για να ανταγωνιστούν στις διεθνείς αγορές και, ταυτόχρονα, να συµβάλουν, ώστε η Ελλάδα να λάβει θέση στην αγορά «υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας». H δηµιουργία συνεργατικών σχηµατισµών (clusters) που υποστηρίζει το Corallia αφορούν σε θεµατικές περιοχές έντασης γνώσης, που µπορούν να συνεισφέρουν δυναµικά στην αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Ενώνει ανθρώπους, εταιρείες και τεχνολογίες και δηµιουργεί πρωτοπόρα οικοσυστήµατα καινοτοµίας. Τα clusters καινοτοµίας, στα οποία στοχεύει το Corallia, αποτελούνται κυρίως από ΜµΕ που εστιάζουν στην Έρευνα & Ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων, παρουσιάζουν έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, διεισδύοντας εκτός από την τοπική, στην Ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά και τέλος, αναδεικνύουν υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό προερχόµενο από την Ελλάδα. Η µέχρι σήµερα επιτυχηµένη λειτουργία του Corallia και δράση του πρώτου ελληνικού cluster υψηλής τεχνολογίας στον τοµέα της Μικροηλεκτρονικής και των Ενσωµατωµένων Συστηµάτων, µεταφέρει αισιόδοξα µηνύµατα και ανοίγει το δρόµο για περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς και σύσταση νέων συνεργατικών σχηµατισµών υψηλής τεχνολογίας σε θεµατικές περιοχές που διαθέτουν την απαιτούµενη δυναµική για τη δηµιουργία ανταγωνιστικών οικοσυστηµάτων καινοτοµίας. 14 Σώρου Μαρούσι Τηλ.: Fax:

15 Μονάδα Διαστηµικών Προγραµµάτων (ΜΟΔΙΑΠ) Με τη Μονάδα Διαστηµικών Προγραµµάτων το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά αποσκοπεί να προάγει την συµµετοχή της Ελλάδας σε όλες τις δραστηριότητές της ως µέλους του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος (ESA) καθώς και της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT). Όραµα της ΜΟΔΙΑΠ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µε την προώθηση της χρήσης τεχνολογιών αιχµής στον τοµέα της διαστηµικής τεχνολογίας και επιστήµης γενικότερα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ο κύριος στόχος της ΜΟΔΙΑΠ είναι να κεφαλαιοποιήσει την υψηλή τεχνολογία, τα πνευµατικά επιτεύγµατα, τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και τους θεσµικούς πόρους που είναι διαθέσιµοι στην Ελλάδα. Έµφαση δίνεται στην προώθηση της συµµετοχής της ελληνικής βιοµηχανίας σε διαστηµικά προγράµµατα, στην τόνωση της ανάπτυξης καινοτόµων προγραµµάτων καθώς και στη µεταφορά τεχνολογίας όταν δίνεται η δυνατότητα για δηµιουργία τεχνοβλαστών. Γ. Αναστασίου Αθήνα Τηλ.: Fax:

16 Μονάδα Ψηφιακής Επιµέλειας (ΜΟΨΕ) Η Μονάδα Ψηφιακής Επιµέλειας του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά ιδρύθηκε το 2007 µε αποστολή τη διεξαγωγή έρευνας, την ανάπτυξη τεχνολογίας και εφαρµογών, την προώθηση της δηµιουργίας και εφαρµογής προτύπων και την παροχή υπηρεσιών, συµβουλών και εκπαίδευσης σε ολόκληρο το φάσµα της ψηφιακής επιµέλειας. Η ψηφιακή επιµέλεια περιλαµβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που αποσκοπούν: στην παραγωγή καλής ποιότητας, αξιόπιστων ψηφιακών πόρων στην οργάνωση και αρχειοθέτησή τους στη µακροπρόθεσµη διατήρηση τόσο των ιδίων όσο και του εννοιολογικού υποβάθρου τους στη δηµιουργία προϋποθέσεων παραγωγής νέας γνώσης από τους ψηφιακούς πόρους στη διευκόλυνση της κοινοποίησης, αξιοποίησης και χρήσης αυτών 16 Αρτέµιδος 6 & Επιδαύρου Μαρούσι Τηλ.: Τηλ./Fax:

17 Athena - Research and Innovation Centre in Information, Communication and Knowledge Technologies The Research and Innovation Center in Information, Communication and Knowledge Technologies Athena is the first research institution spesializing in Information Society Technologies, founded under the auspices of the General Secretariat for Research and Technology (Ministry of Development). The main aims of the Athena Research Center are: The promotion of innovative information, communication and knowledge technologies in the industrial and the services sector The development of scientific and technological research in its field aiming at the creation of laboratory prototypes, products and services The formation of developmental activities in the aforementioned fields and in their applications Constant training and learning The management of financing programmes which support enterprises that develop business activity in its sector, thus promoting state research and technology policies 17

18 18 To attain these goals, the Athena Research Center: Conducts pioneering research in leading-edge Information and Communication Technology domains Develops innovative ICT approaches, in the form of laboratory and industrial prototypes and cooperates with companies for their commercial exploitation Customizes technological applications to the needs of both private companies as well as public services; it also observes and studies the ICT developments and their penetration into the private and public sector Provides solutions, which combine various ICTs and lead to new approaches and services for the benefit of companies, organizations and other users Builds the environment for the development of products and services with ICTs by producing the infrastructure, the hardware, the software and the digital content Offers expertise and training in the aforementioned fields to both scientists and technicians by coordinating and funding research projects, publications, postgraduate seminars and conferences Provides special technical services, undertakes technical, economical and feasibility studies in the aforementioned areas, so that the commercial exploitation of the results is ensured Cooperates within various frameworks with Universities and Technical Universities, Research Institutes and companies while it also participates in Associations, Consortia etc. Furthermore, it is eligible to found or to co-found spinn-off companies with which it shares common goals

19 Organization chart BOARD OF DIRECTORS GENERAL DIRECTORATE CORALLIA SPU DCU ILSP ISI CETI IRNET IMIS FINANCE DEPARTMENT ADMINISTRATIVE SUPPORT, HUMAN RESOURCES AND TECHNICAL SUPPORT DEPARTMENT INTERNATIONAL RELATIONS AND COMMUNICATION DEPARTMENT TECHNICAL SUPPORT OFFICE ADMINISTRATIVE SUPPORT OFFICE HUMAN RESOURCES QUALITY CONTROL OFFICE PROJECT MANAGEMENT OFFICE TECHNOLOGY TRANSFER OFFICE 19

20 Institute for Language and Speech Processing ILSP The Institute for Language and Speech Processing comprises of the following departments: Electronic Lexicography and Language Resources Department Natural Language and Knowledge Extraction Department Education Technology Department Voice and Sound Technology Department Machine Translation Department Thrace Branch The Institute specializes in the following scientific and research areas: Electronic and computational monolingual as well as multilingual dictionaries and lexical resources Machine translation and translation aid tools Multimodal and multilingual information processing and retrieval Error correction of texts Stand-alone and integrated voice recognition and text-to-speech systems Assistive technologies for people with disabilities Digital curation and presentation of cultural content Multimedia e-learning platforms for language and music 20

21 Cultural and Educational Technology Institute CETI The Cultural and Educational Technology Institute comprises of the following sectors: Cultural Technology Cultural Heritage Department Archaeometry Department Multimedia and Computational Systems Multimedia Department Computational Systems and Applications Department Educational Technology Educational Technology and e - Learning Department KLEPSYDRA: Digitization Center of Cultural Heritage The Institute specializes in the following scientific and research areas: Application of Information Technologies to textual studies as well as to analyses and recordings of language material, monuments, works of art etc Study and analysis of the relevant materials and more specifically of ceramics, paper and parchment 3D digitization of cultural objects, monuments, and sites Application of Information Technologies within the educational context focusing on distance and customized learning and the integration of Intelligent Education Technology Applications in the Industry Web-based and multimedia - rich museum collection management systems intelligent, adaptive and mobile systems applications in culture and education 21

22 Industrial Systems Institute ISI The Industrial Systems Institute specializes in the following scientific and research areas: Enterprise Integration Informational and Communicational Industrial Systems Advanced Manufacturing Systems Automation and Modelling Electronic Systems Embedded Systems Energy, Environment and Sustainable Development Systems for Sustainable Development Institute for Research on Networking Technologies IRNET The Institute for Research on Networking Technologies: 22 Conducts research in the fields of electronic data networks as well as network services and applications Participates in experimental research programs for the future internet and its innovative interactive multimedia services. Develops prototype software applications using distributed computing and storage over broadband networks Collaborates with the Greek Research and Technology Network (GRNET) contributing to its continuous development and upgrade by transferring results from research, implementing pilot projects, and conducting laboratory tests of new technologies and innovative services Participates in the development and testing of services that exploit new features of the stateof-the-art GRNET3 hybrid network,which provides switching circuits for high-capacity, e-science applications along with its typical Internet service provision

23 Institute for the Management of Information Systems IMIS The Institute for the Management of Information Systems specializes in the following scientific and research areas: Research and Development of applications and products to provide services in the field of information management and large scale information systems Databases, information system technologies and large scale applications within the framework of various research programmes Development, evaluation and transfer to the production sector of software technologies regarding e-business, e-government, e-learning information systems Modelling, development and testing of simulation platforms of large research and technological development systems (e.g. administration and management systems) Certification of software products Testing and comparative study of new technologies and innovative services Corallia Clusters Initiative Corallia Clusters Initiative is a novel cluster initiative that facilitates the formation of innovation clusters capable of competing at an international level in order to help Greece become a value-added services market player. Corallia supports the development of highly-specialized clusters in knowledge-intensive thematic areas than can drive and sustain economic growth. It brings together people, companies and technologies in order to create an innovation ecosystem where innovation can flourish. The clusters that Corallia seeks to develop, are mainly comprised of SME s that are keen on R&D of innovative products with potential to generate direct or indirect, revenues or royalties through their exploitation, have strong exports orientation, penetrate regional, European and world markets and leverage on top class human capital from Greece. The successful operation of Corallia along with the creation of the first cluster in the field of Microelectronics paves the way for further development as well as for the formation of new technology clusters in thematic areas of the necessary dynamics for the formation of competitive innovative ecosystems. 23

24 Space Programmes Unit SPU The principal objective of the Space Programmes Unit is to foster participation of Greece in all aspects of the country s membership in the European Space Agency (ESA) as well as in the EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites). The Unit s vision is to assist the nation s competitiveness by advancing the use of leading-edge technologies in space engineering and science in the national, European and international domains. The principal thrust of SPU is to marshal the high technology, intellectual, entrepreneurial, and institutional resources available within Greece. Emphasis is placed in promoting involvement of Greek industry in space programmes of interest, stimulating development of innovative programmes, and effecting technology transfer to a level where potential spin-off opportunities may be created. Digital Curation Unit DCU The Unit conducts research, develops technologies and applications, provides services and training in digital curation through a multidisciplinary appoach. Areas of activity: 24 Production of high quality dependable digital assets Organization and archiving of digital assets Long-term preservation of digital assets as well as of their conceptual background Establishing conditions for generating new knowledge from digital assets Facilitating communication, exploitation and utilization of digital assets

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών On Orbit Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών Το si-cluster To si-cluster είναι ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Ðïéïß åßìáóôå. About us

Ðïéïß åßìáóôå. About us Ðïéïß åßìáóôå Η ΜΑRAC ιδρύθηκε το 1976 στον Πειραιά με αρχικό αντικείμενο τα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας και επικοινωνιών για πλοία. Η θετική και καταξιωμένη πορεία της στην αγορά, της έδωσε παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 1 2 ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 3 Contents Περιεχομενα 6 Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012»

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 39 Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

σελ. 6 Προγραμματιστές σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων, Logistics σελ. 14 Τεχνικοί, Αποθηκάριοι, Μηχανογράφηση, Call Center

σελ. 6 Προγραμματιστές σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων, Logistics σελ. 14 Τεχνικοί, Αποθηκάριοι, Μηχανογράφηση, Call Center Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #23 / Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013 Είσαι άνεργος με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας; Ενδιαφέρεσαι για μελλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #33 / Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013 468 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4, 6 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) Ένα αυτόνομο, δημόσιο πανεπιστήμιο Cyprus University of Technology

Διαβάστε περισσότερα

Inspired by development

Inspired by development Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Heraklion Development Agency Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Αποτελέσματα του Τοπικού Προγράμματος Κ.Π. LEADER+ στην Ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων. σελ. 6 Λογιστές, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές θέσεις εργασίας

Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων. σελ. 6 Λογιστές, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές θέσεις εργασίας ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #31 / Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 470 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ.................................................................................4 Company ÔÌ....................................................................................10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 8 10 12 16 Η ΑνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. και πολλές άλλες ειδικότητες σε µεγάλες εταιρίες ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΕΥΧΟΥΣ. σελ. 4 Γραµµατείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές

Περιεχόµενα. και πολλές άλλες ειδικότητες σε µεγάλες εταιρίες ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΕΥΧΟΥΣ. σελ. 4 Γραµµατείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #7 / Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα Περιεχόµενα σελ. 4 Γραµµατείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μέλη του ΤΕΣ, στην τρέχουσα σύνθεση, είναι: Ν. Καλουπτσίδης (πρόεδρος) Καθηγητής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines Αποστολή του ΕΟΦ Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων ιδρύθηκε το 1983 µε το Ν. 1316 και είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου του Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece GRAPH AVENUE CREATIVE SERVICES S.A. THESSALONIKI 173, Ethnikis Antistaseos Str. 551 34 Thessaloniki, Greece Τel.: +302310 471118, +302310 471119 Fax: +302310 471382 ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Έρευνα - Καινοτομία ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δώρα Φαρμάκη, Τμήμα Α Προγραμματισμού 1 To συγκεκριμένο κείμενο είναι ακόμη σε πρωτόλεια μορφή.

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα