Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ"

Transcript

1 Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR Ακινα Ρλθροφορίεσ: Κοραι 4 GR Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ Γενικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Κοινοτικϊν & Άλλων Ρόρων Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Συγχρθματοδοτοφμενων Ενεργειϊν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 1 θ Τροποποίθςθ τθσ αρ. πρωτ. ΤΕΕ 38027/ Ορκισ Επανάλθψθσ τθσ με αρ / Απευκφνεται ςε: Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςτθ δράςθ με τίτλο «Κατάρτιςθ με επιχοριγθςθ (Training Voucher) ανζργων ςτον παραγωγικό τομζα Βϋ τθσ οικονομίασ με υποχρεωτικι απαςχόλθςθ» *κωδ. ΟΡΣ & ] (αρ. Ρρωτ.Τ.Ε.Ε.: 711/ ΑΔΑ: ΒΕΦΣ46Ψ842-Ω4Θ) 1. Ανζργουσ Τεχνίτεσ & Διπλ. Μθχανικοφσ του παραγωγικοφ τομζα Βϋ τθσ οικονομίασ 2. ΚΕΚ, πιςτοποιθμζνα από το ΕΚΕΡΛΣ ςτο Κ.Ρ. «Επαγγζλματα Τεχνικά & Μεταφορϊν» Υποβολι Αιτιςεων: ςτθν ιςτοςελίδα Άνεργοι: ζωσ τθν 4 θ Φεβρουαρίου 2013 ΚΕΚ: ζωσ τθν 21 θ Λουνίου 2013 Διάρκεια Υλοποίθςθσ: ζωσ τθν 22 α Σεπτεμβρίου 2014 Ρροχπολογιςμόσ: Χρθματοδότθςθ: ΕΡ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ », με πόρουσ τθσ Ελλάδασ & τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 1

2 Ρεριεχόμενα Σφνοψθ τθσ Ρρόςκλθςθσ Συντομογραφίεσ Κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ 1. ΓΕΝΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ 1.1 Οριςμοί 1.2 Σκοπόσ τθσ δράςθσ 1.3 Σφντομθ περιγραφι τθσ δράςθσ Αντικείμενο τθσ δράςθσ Αντικείμενα Κατάρτιςθσ Μθτρϊο ΚΕΚ Μθτρϊο Ωφελουμζνων Υλοποίθςθ τθσ δράςθσ Σφςτθμα επιταγϊν Κατάρτιςθσ (training voucher) Ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων 1.4 Φορείσ εμπλεκόμενοι ςτθ δράςθ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ (ΤΕΕ) Ειδικι Υπθρεςία Συγχρθματοδοτοφμενων Ενεργειϊν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Ρρόνοιασ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ ΕΡ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» (ΕΥΔ ΕΡΑΝΑΔ) 1.5 Διάρκεια τθσ δράςθσ 1.6 Ρροχπολογιςμόσ Γεωγραφικι Κατανομι Ρόρων 1.7 Γενικοί όροι 2. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΛ ΜΘΤΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων 2.2 Υποβολι Αίτθςθσ Συμμετοχισ - Δικαιολογθτικϊν 2.3 Κριτιρια επιλογισ Μοριοδότθςθ Κριτιρια επιλογισ Μοριοδότθςθ Τεχνιτϊν Κριτιρια επιλογισ Μοριοδότθςθ Διπλωματοφχων Μθχανικϊν 2.4 Διαδικαςία επιλογισ Κατάρτιςθ Μθτρϊου Ωφελουμζνων 2.5 Διαγραφι Ωφελοφμενου - Τροποποίθςθ Μθτρϊου Ωφελουμζνων 2.6 Δθμοςιοποίθςθ Μθτρϊου Ωφελουμζνων 2

3 3. ΡΑΟΧΟΛ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ - ΜΘΤΩΟ ΚΕΚ 3.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ 3.2 Υποβολι Αίτθςθσ Συμμετοχισ Δθλϊςεισ Επιχειριςεων/Φορζων Ρρακτικισ Άςκθςθσ 3.3 Διαδικαςία Εγγραφισ - Κατάρτιςθ Μθτρϊου ΚΕΚ 3.4 Διαγραφι ΚΕΚ Τροποποίθςθ Μθτρϊου ΚΕΚ 3.5 Δθμοςιοποίθςθ Μθτρϊου ΚΕΚ Στοιχείων ΚΕΚ 3.6 Δθμοςιοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ από τα ΚΕΚ 4. ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΑ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ 4.1 Ρεριεχόμενο Κατάρτιςθσ 4.2 Αντικείμενα Κατάρτιςθσ και Κεματικζσ Ενότθτεσ 4.3 Κεματικζσ Ενότθτεσ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων Εκπαιδευτικι Φλθ 5. ΟΟΛ ΡΑΟΧΘΣ ΤΘΣ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΛ ΟΟΛ 5.1 Διδακτζα Φλθ Τεχνικζσ εκπαίδευςθσ 5.2 Συμμετζχοντεσ ςε Τμιμα / Ρρόγραμμα Κατάρτιςθσ 5.3 Εκπαιδευτζσ 5.4 Διάρκεια - Ωρεσ Λειτουργίασ Τμιματοσ / Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ 5.5 Υποδομζσ Κατάρτιςθσ 5.6 Ρρακτικι Άςκθςθ Προι υλοποίθςθσ 5.7 Υποχρεϊςεισ κατά τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ Υποχρεϊςεισ Ωφελουμζνων Υποχρεϊςεισ ΚΕΚ 5.8 Αξιολόγθςθ Ωφελουμζνων 5.9 Διοίκθςθ Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ 6. ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΡΛΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ (TRAINING VOUCHER) - ΟΟΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ 6.1 Γενικοί κανόνεσ 6.2 Επιταγι Κατάρτιςθσ (Training Voucher) Στοιχεία και Οικονομικι αξία τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ Κόςτθ, που καλφπτει θ επιταγι κατάρτιςθσ Χοριγθςθ τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ Λςχφσ τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ - Ενεργοποίθςθ Απϊλεια δικαιϊματοσ επιταγισ κατάρτιςθσ - Ακφρωςθ επιταγϊν κατάρτιςθσ Απϊλεια επιταγισ κατάρτιςθσ 6.3 Εκπαιδευτικό Επίδομα 6.4 Επιλογι ΚΕΚ από Ωφελοφμενουσ Σφναψθ Σφμβαςθσ Σφναψθ ςφμβαςθσ Προι ςφμβαςθσ Ζλεγχοσ πριν από τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ 3

4 6.5 Συγκρότθςθ Τμιματοσ / Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ Διλωςθ Ζναρξθσ Υποβολι από το ΚΕΚ Διλωςθσ Ζναρξθσ Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ Αποδοχι από τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ Διλωςθσ Ζναρξθσ Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ 6.6 Υλοποίθςθ των Ρρογραμμάτων Κατάρτιςθσ Τιρθςθ των όρων παροχισ κατάρτιςθσ εκπαιδευτικϊν όρων Υποβολι ςτοιχείων προόδου υλοποίθςθσ Τιρθςθ και υποβολι ςτοιχείων για το προφίλ των ωφελουμζνων Αίτθμα/Διλωςθ Τροποποίθςθσ 6.7 Ολοκλιρωςθ Συμμετοχισ του Ωφελοφμενου ςτθν Κατάρτιςθ 6.8 Υποχρζωςθ Ρρόςλθψθσ - Απαςχόλθςθ 6.9 Υποχρεϊςεισ Μετά τθν Ολοκλιρωςθ τθσ Κατάρτιςθσ Υποβολι απολογιςτικϊν ςτοιχείων Κατάρτιςθσ από τα ΚΕΚ Υποβολι δικαιολογθτικϊν Απαςχόλθςθσ από τα ΚΕΚ Ραρακολοφκθςθ τθσ ζνταξθσ των Ωφελουμζνων ςτθν αγορά εργαςίασ Υποβολι ςχετικισ ζκκεςθσ 6.10 Υποχρεϊςεισ ςυνεργαςίασ ςε περίπτωςθ ελζγχου 6.11 Υποχρζωςθ Ρλθροφόρθςθσ & Δθμοςιότθτασ 7. ΕΛΕΓΧΟΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ 7.1 Γενικοί όροι 7.2 Ζλεγχοι - Ριςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ Κατάρτιςθσ Ζλεγχοι για τθν Κατάρτιςθ Υποβολι απολογιςτικϊν ςτοιχείων και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν για τθν πιςτοποίθςθ τθσ Κατάρτιςθσ 7.3 Ζλεγχοι - Ριςτοποίθςθ τθσ Υποχρεωτικισ Απαςχόλθςθσ 8. ΡΛΘΩΜΕΣ 8.1 Προι και Τρόποσ Ρλθρωμισ 8.2 Καταβολι εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ςτουσ Ωφελοφμενουσ και πρϊτθσ δόςθσ ςτα ΚΕΚ Δικαιολογθτικά πλθρωμισ 8.2 Καταβολι δεφτερθσ δόςθσ και εξόφλθςθ των ΚΕΚ - Δικαιολογθτικά πλθρωμισ 9. ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΕΝΔΛΑΦΕΟΜΕΝΩΝ 9.1 Ρλθροφορίεσ για τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ 9.2 Ενθμζρωςθ από τθν ειδικι ιςτοςελίδα 9.3 Ενθμζρωςθ από το Γραφείο Υποδοχισ (Help Desk) του ΤΕΕ 9.4 Διάκεςθ Επιταγϊν Κατάρτιςθσ από το ΤΕΕ 10. ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Λ. Συνάφεια Επαγγελμάτων Τεχνιτϊν του τομζα Β τθσ οικονομίασ Α. Συνάφεια Επαγγελμάτων, βάςει ΣΤΕΡ - 92 Β. Συνάφεια Επαγγελμάτων, βάςει ΣΤΑΚΟΔ 08 4

5 ΛΛ. ΛΛI. Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ Α. Υπεφκυνθ Διλωςθ για Τεχνίτεσ Β. Υπεφκυνθ Διλωςθ για Διπλωματοφχουσ Μθχανικοφσ Αντικείμενα και Ρεριεχόμενο Κατάρτιςθσ Α. Αντικείμενα Κατάρτιςθσ τθσ ΟΜΑΔΑΣ Α ΤΕΧΝΛΤΕΣ i. Παραγωγική διαδικαςία ςτη βιομηχανική επεξεργαςία των ορυκτών πρώτων υλών ii. Επιφανειακζσ εξορυκτικζσ εργαςίεσ iii. Υπόγειεσ εξορυκτικζσ εργαςίεσ iv. Χειριςμόσ κινητών μηχανημάτων μηχανήματα ζργου v. Οργάνωςη και διοίκηςη τμημάτων παραγωγήσ εργοταξίου vi. Χειριςμόσ μονάδων παραγωγήσ πετρελαιοειδών vii. Επιςκευή και ςυντήρηςη μηχανημάτων ζργου, εκτόσ αυτοκίνηςησ viii. Επιφανειακή εκμετάλλευςη υπαίθριων λιγνιτωρυχείων με τη μζθοδο ςυνεχοφσ λειτουργίασ Β. Αντικείμενα Κατάρτιςθσ τθσ ΟΜΑΔΑΣ Β ΔΛΡΛ. ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ ix. Εξορυκτική και Μεταλλευτική Βιομηχανία x. Εξόρυξη και Επεξεργαςία Πετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου 5

6 Σφνοψθ τθσ Ρρόςκλθςθσ Το ΤΕΕ, ενεργϊντασ ωσ Δικαιοφχοσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) των πράξεων με κωδ ΟΡΣ , από κοινοφ με τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ, α- ναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, με τίτλο «Κατάρτιςθ με επιχοριγθςθ (training voucher) ανζργων ςτον τομζα Βϋ τθσ οικονομίασ με υποχρεωτικι απαςχόλθςθ». Θ δράςθ χρθματοδοτείται από το ΕΡ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» (ΕΡΑΝΑΔ), με πόρουσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Σκοπόσ τθσ δράςθσ είναι θ ενίςχυςθ των ανζργων ςτο μεταλλευτικό κλάδο και ςτον κλάδο άντλθςθσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου και θ ςφηευξθ τθσ κατάρτιςθσ με τισ ανάγκεσ ςε εξειδίκευςθ που απαιτεί θ παραγωγικι βάςθ τθσ οικονομίασ. Θ δράςθ αφορά ςτθν επιχοριγθςθ, με επιταγζσ κατάρτιςθσ (training voucher), τθσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ άνεργων τεχνιτϊν και διπλωματοφχων μθχανικϊν (ΜΜΜ, ΜΜ, ΘΜ, ΧΜ) του μεταλλευτικοφ κλάδου και του κλάδου άντλθςθσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων, ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ και τισ εξελίξεισ του κλάδου. Τα προγράμματα κατάρτιςθσ (κεωρία & πρακτικι άςκθςθ), διάρκειασ 400 ωρϊν, κα υ- λοποιθκοφν ςτα κεματικά αντικείμενα τθσ παροφςασ, με υποχρεωτικι απαςχόλθςθ τουλάχιςτον του 30% των καταρτιςκζντων διάρκειασ τουλάχιςτον 4 μθνϊν, για τουλάχιςτον 100 θμερομίςκια. Θ κατάρτιςθ κα παραςχεκεί από τα πιςτοποιθμζνα ςτο ΚΡ «Επαγγζλματα Τεχνικά & Μεταφορϊν» από το ΕΚΕΡΛΣ, Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ), που κα εκδθλϊςουν ενδιαφζρον και κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ. Κάκε άνεργοσ, που κα εκδθλϊςει ενδιαφζρον, εφ όςον επιλεγεί βάςει των κριτθρίων τθσ παροφςασ, κα εγγραφεί ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων και κα παραλάβει προςωπικι επιταγι κατάρτιςθσ (training voucher), θ οποία κα του δϊςει τθ δυνατότθτα να επιλζξει, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του, το ΚΕΚ και το πρόγραμμα κατάρτιςθσ το οποίο κα παρακολουκιςει, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ. Θ δράςθ (κατάρτιςθ και υποχρεωτικι απαςχόλθςθ) κα πραγματοποιθκεί ςε όλεσ τισ Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ (πλθν Στερεάσ Ελλάδασ και Νοτίου Αιγαίου) και κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τισ 22 Σεπτεμβρίου Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ δεν κα υπερβεί το ποςό των ,00, εκ των οποίων το ποςό των ,00 κα διατεκεί ςτισ 8 Ρεριφζρειεσ Σφγκλιςθσ και το ποςό των ,00 κα διατεκεί ςτισ 3 Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ Εξόδου. Το ΤΕΕ, κατά τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ κα ςυνεργαςτεί με τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ επίςθσ δικαιοφχο των ωσ άνω πράξεων, θ οποία αναλαμβάνει τθν παρακολοφκθςθ, τον ζλεγχο και τθν πιςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ (κεωρία & πρακτικι άςκθςθ). 6

7 Συντομογραφίεσ ΑΔΑ: Αρικμόσ Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ (ςτο ΔΛΑΥΓΕΛΑ) ΔΕ/ΤΕΕ: Διοικοφςα Επιτροπι του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ ΕΕ / ΕΚ: Ευρωπαϊκι Ζνωςθ / Ευρωπαϊκζσ Κοινότθτεσ ΕΚΕΡΛΣ: Εκνικό Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Δομϊν Δια Βίου Μάκθςθσ ΕΚΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΡ: Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ΕΡΑΡΛΔ/ΤΕΕ Επιτροπι Ραραλαβισ και Ριςτοποίθςθσ τθσ Δράςθσ του ΤΕΕ Επ.Ρερ. Επαγγελματικό Ρερίγραμμα ΕΡΑΝΑΔ: Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ » ΕΣΔΕΚ: Ενιαίο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ενεργειϊν Κατάρτιςθσ ΕΣΡΑ: Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ ΕΥΔ ΕΡΑΝΑΔ: Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ » ΕΥΕ/ΕΚΤ: Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Συγχρθματοδοτοφμενων Ενεργειϊν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ Κοινοτικϊν & Άλλων Ρόρων του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ ΚΡ: Κεματικό Ρεδίο ΛΕΚ: Λνςτιτοφτο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ΚΑΥΑΣ Κωδικόσ Αρικμόσ Υποβολισ Αίτθςθσ Συμμετοχισ ΚΕΚ: Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ΚΥΑ: Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ ΘΜ Διπλωματοφχοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΜΜ Διπλωματοφχοσ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΜΜΜ Διπλωματοφχοσ Μεταλλειολόγοσ Μεταλλουργόσ Μθχανικόσ ΧΜ Διπλωματοφχοσ Χθμικόσ Μθχανικόσ ΟΑΕΔ: Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ ΟΡΣ: Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα ΡΕ: Ρεριφερειακι Ενότθτα (πρϊθν Νομόσ) ΡΔΕ: Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ΡΤ/ΤΕΕ: Ρεριφερειακό Τμιμα του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ ΤΕΕ: Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Τ.Ε.Ε. Τεχνολογικι Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ ΤΕΣ: Τεχνικζσ Επαγγελματικζσ Σχολζσ ΤΡΕ: Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ΥΡΑΣΥΔ: Υπουργικι Απόφαςθ για το Σφςτθμα Διαχείριςθσ του ΕΣΡΑ 7

8 Κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ 1. Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο » όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 2. Το ΡΔ 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α/1993) «Σφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Απαςχόλθςθσ και Διαχείριςθσ Κοινοτικϊν Ρόρων ςτο Υπουργείο Εργαςίασ» θ οποία μετονομάςτθκε με το άρκρο 18 του Ν.2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) ςε Γενικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Κοινοτικϊν και Άλλων πόρων, όπωσ ιςχφει. 3. Ο Ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18/Α/1992) «Εκνικό Σφςτθμα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 4. Το ΡΔ 67/1997 (ΦΕΚ 61/Α/1997) «Εκνικό Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Δομϊν Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ και Συνοδευτικϊν Υποςτθρικτικϊν Υπθρεςιϊν», όπωσ ι- ςχφει. 5. Το άρκρο 8 του Ν.3191/2003 (ΦΕΚ 258/Α/2003) με κζμα «Εκνικό Σφςτθμα Σφνδεςθσ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ με τθν Απαςχόλθςθ», όπωσ ιςχφει. 6. Ο Ν. 3879/2011 (ΦΕΚ 163/Α/2011) «Ανάπτυξθ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ και λοιπζσ διατάξεισ». 7. Θ με αρ /ΕΥΣ/1749/ (ΦΕΚ 540/Β/2008) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν για το Σφςτθμα Διαχείριςθσ (ΥΡΑΣΥΔ) και οι με αρ /ΕΥΚΥ/2041/ (ΦΕΚ 1957/Β/2009) και 28020/1212/ (ΦΕΚ 1088/Β/2010) τροποποιιςεισ τθσ, κακϊσ και το Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν Διαχείριςθσ και Ελζγχου Συγχρθματοδοτοφμενων Ρράξεων του Υπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 8. Θ με αρ /οικ 3.968/ (ΦΕΚ 915/Β/2011) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ & Οικονομικϊν και Εργαςίασ & Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ «Τροποποίθςθ και κωδικοποίθςθ τθσ με αρ. οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β/2008) όπωσ τροποποιικθκε με τθ με αρ /3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β/2010) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ, Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ & Κρθςκευμάτων και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, με κζμα Ενιαίο Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Αξιολόγθςθσ, Ραρακολοφκθςθσ και Ελζγχου των Ενεργειϊν Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΕΣΔΕΚ) ςυγχρθματοδοτοφμενων από το ΕΚΤ ι το ΕΤΡΑ βάςει του άρκρου 34, παράγραφοσ 2 του Γενικοφ Κανονιςμοφ 1083/2006, όπωσ ιςχφει, ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ ( ) για όλα τα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα που εμπεριζχουν δράςεισ κατάρτιςθσ και ιδίωσ του άρκρου 2 αυτισ, που αναφζρεται ςτο ςφςτθμα Επιταγϊν Κατάρτιςθσ (Training Voucher). 9. Θ με αρ. οικ / (ΦΕΚ 230/Β/2005) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ & Οικονομικϊν και Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων «Σφςτθμα Ριςτο- 8

9 ποίθςθσ Κζντρων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Κ.Ε.Κ)», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 12 τθσ με αρ /οικ / ΥΑ (ΦΕΚ 1999/Β/2009). 10. Θ με αρ / (ΦΕΚ 616/Β/2003) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ & Οικονομικϊν και Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων «Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Κζντρων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ». 11. Θ με αρ / (ΦΕΚ 566/Β/2006) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ & Οικονομικϊν, Εκνικισ Ραιδείασ & Κρθςκευμάτων και Απαςχόλθςθσ & Κοινωνικισ Ρροςταςίασ με κζμα «Ριςτοποίθςθ Επαγγελματικϊν Ρεριγραμμάτων». 12. Θ με αρ / (ΦΕΚ 1700/Β/2006) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ με κζμα «Τροποποίθςθ τθσ υπ αρικμ / (ΦΕΚ 1593/Β/2005) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ περί Συςτιματοσ Ριςτοποίθςθσ Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων». 13. Το ΡΔ τθσ 27.11/ (ΦΕΚ 430/Α/1926) «Ρερί Κωδικοποιιςεωσ των περί ςυςτάςεωσ Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου κειμζνων διατάξεων», όπωσ τροποποιικθκε και ι- ςχφει. 14. Το ΡΔ 295/ (ΦΕΚ 262/Α /2002) «Οργανιςμόσ Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ (ΤΕΕ)». 15. Θ με αρ /18953/ (ΦΕΚ 1005/Β/2008) ΚΥΑ «Τροποποίθςθ τθσ υπ α- ρικμ / (ΦΕΚ 599/Β/2001) Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ όπωσ ιςχφει με αντικείμενο τθν αναδιάρκρωςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Εφαρμογισ Συγχρθματοδοτοφμενων Ενεργειϊν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ςτο Υπουργείο Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Ν. 3614/2007». 16. Το ΝΔ 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974) «Κϊδικασ Δθμοςίου Λογιςτικοφ Ν.Ρ.Δ.Δ.», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 17. Ο Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) «Κφρωςθ του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ», όπωσ ιςχφει, 18. Ο Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ κ.λ.π.», αναλογικά ε- φαρμοηόμενου, 19. Το άρκ. 18 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει αναφορικά με τθν καταβολι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, 20. Θ περ. ιβ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 22 του Ν. 2859/2000 «(ΦΕΚ 248/Α/2000) «Κϊδικασ ΦΡΑ», 21. Ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Λουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τθν Κατάργθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρ. 1784/1999, όπωσ ιςχφει. 9

10 22. Ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρ. 1083/2006 του Συμβουλίου τθσ 11θσ Λουλίου 2006 περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχισ και τθν κατάργθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρ. 1260/1999, όπωσ ιςχφει. 23. Ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρ. 1828/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 8θσ Δεκεμβρίου 2006 για τθ κζςπιςθ κανόνων ςχετικά με τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί κακοριςμό γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχισ και του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, όπωσ ιςχφει. 24. Θ με αρικμό 7725/ (Κωδικόσ CCI 2007GR16UNS001) Απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ και τα Ραραρτιματα αυτισ. 25. Θ με αρικμό C(2007)/5534/ Απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ » του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ. 26. Θ με αρ /ΨΣ 8809-Γ/ Απόφαςθ του Ειδικοφ Γραμματζα Ψθφιακοφ ςχεδιαςμοφ για τον οριςμό του ΤΕΕ ωσ Δικαιοφχου, θ οποία ιςχφει για όλα τα ΕΡ του ΕΣΡΑ. 27. Το με αρ /4752/ Ζγγραφο Επιβεβαίωςθσ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Εφαρμογισ Συγχρθματοδοτοφμενων Ενεργειϊν από το ΕΚΤ, ωσ δικαιοφχου του ΕΣΡΑ κατά τθ μεταβατικι περίοδο. 28. Θ με αρ. πρωτ /οικ 6.138/ (ΑΔΑ: ΒΟΝ5Λ-ΗΤΑ) Ρρόςκλθςθ με κωδ. αρ. 48 τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Διαχείριςθσ Κοινοτικϊν & Άλλων Ρόρων προσ τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ του Υπουργείου Εργαςίασ & Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και το ΤΕΕ για τθν υποβολι προτάςεων ςχετικά με τθν πράξθ «Κατάρτιςθ με επιχοριγθςθ (Training Voucher) ανζργων ςτον παραγωγικό τομζα Βϋ τθσ Οικονομίασ με υποχρεωτικι απαςχόλθςθ». 29. Θ με αρ Α27/Σ3/2012 (ΑΔΑ: ΒΟΗΑ46Ψ842-ΝΦΒ) Απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του ΤΕΕ (ΔΕ/ΤΕΕ) για τθν ανάλθψθ από το ΤΕΕ τθσ υλοποίθςθσ τθσ εν λόγω πράξθσ. 30. Οι με αρ. πρωτ /οικ / (ΑΔΑ: Β4ΩΛ-926) και /οικ / (ΑΔΑ: Β4ΩΛ-Χ6) Αποφάςεισ Ζνταξθσ των Ρράξεων με κωδ. ΟΡΣ & , όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 31. Το με αρ / ζγγραφο τθσ ΕΥΣΕΚΤ κατά το άρκρο 11 τθσ με α- ρικμ /οικ.3.968/ (ΦΕΚ 915/Β/2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ ςχετικά με τθν εξαίρεςθ από το άρκρο 4, παράγραφοσ , ςθμείο Γ τθσ ανωτζρω ΚΥΑ. 32. Θ με αρ. Γ249/Σ11/2012 Απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του ΤΕΕ (ΔΕ/ΤΕΕ) για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ με ίδια μζςα. 10

11 33. Θ με αρ. πρωτ /6.3202/ διατφπωςθ Σφμφωνθσ γνϊμθσ υπό προχποκζςεισ τθσ ΕΥΔ του ΕΡ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ». 34. Θ με αρ. Α3/Σ14/2012 Απόφαςθ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ για τθν ζγκριςθ και τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ. 35. Θ με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 38027/ (ΑΔΑ Β43Ξ46Ψ842-5Ν) Ορκι Επανάλθψθ τθσ με αρ / (ΑΔΑ Β4ΤΜ46Ψ842-Κ0Λ) Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςτθ δράςθ με τίτλο «Κατάρτιςθ με επιχοριγθςθ (Training Voucher) ανζργων ςτον παραγωγικό τομζα Βϋ τθσ οικονομίασ με υποχρεωτικι απαςχόλθςθ» *κωδ. ΟΡΣ & ] 36. Θ με αρ. Α8/Σ32/2012 Απόφαςθ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων των ωφελουμζνων. 37. Το γεγονόσ ότι από τθν παροφςα κα προκλθκεί δθμόςια δαπάνθ που δεν κα υπερβεί το ποςόν των (εκνικι και κοινοτικι ςυμμετοχι), το οποίο κα καλυφκεί από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) ςε βάροσ των κωδικϊν 2012ΣΕ & 2012ΣΕ

12 1. ΓΕΝΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ 1.1 Οριςμοί Θ παροφςα Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ αφορά ςτθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ επιταγϊν κατάρτιςθσ (training voucher), κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 τθσ με αρ /οικ / (ΦΕΚ 915/Β/ ) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ, όςον αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςε άνεργουσ τεχνίτεσ και διπλωματοφχουσ μθχανικοφσ του παραγωγικοφ τομζα Βϋ τθσ οικονομίασ. Ρρόκειται για το μοντζλο παροχισ υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με το οποίο ο ω- φελοφμενοσ ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει ο ίδιοσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του, το πρόγραμμα κατάρτιςθσ και το φορζα που το παρζχει, υπό τθν προχπόκεςθ ότι: α. οι φορείσ παροχισ τθσ κατάρτιςθσ ζχουν πιςτοποιθκεί ςτο ΚΡ «Επαγγζλματα Τεχνικά & Μεταφορϊν» από το Εκνικό Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Δομϊν Δια Βίου Μάκθςθσ (ΕΚΕΡΛΣ), β. τα προγράμματα ζχουν ςχεδιαςτεί, όπου αυτό είναι εφικτό, ςφμφωνα με τισ κεματικζσ ενότθτεσ που προδιαγράφονται από πιςτοποιθμζνα επαγγελματικά περιγράμματα, και μποροφν να οδθγιςουν ςε πιςτοποίθςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων των καταρτιςκζντων. Για τθ διευκόλυνςθ τθσ κατανόθςθσ των βαςικϊν εννοιϊν του ςυςτιματοσ επιταγϊν κατάρτιςθσ (training voucher) κακϊσ και άλλων εννοιϊν τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ, παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια ενδεικτικοί οριςμοί. Ρρόγραμμα κατάρτιςθσ με επιχοριγθςθ (training voucher): οι υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ που κα παραςχεκοφν ςτουσ ανζργουσ από τα πιςτοποιθμζνα από το ΕΚΕΡΛΣ Κζντρα Ε- παγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ), ςφμφωνα με τθν προκακοριςμζνθ τιμολόγθςι τουσ, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ. Επιταγι Κατάρτιςθσ (training voucher): το ζντυπο οικονομικισ αξίασ 4.240,00, το ο- ποίο χορθγείται από το ΤΕΕ ςε κάκε ωφελοφμενο τθσ δράςθσ, με αποκλειςτικό ςκοπό τθν ανταλλαγι του με τισ υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ που κα του παράςχει το ΚΕΚ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Με τθν επιταγι κατάρτιςθσ (voucher) πλθρϊνεται το πρόγραμμα κατάρτιςθσ. Εκπαιδευτικό Επίδομα: το ποςό των 2.000,00, το οποίο λαμβάνει ο ωφελοφμενοσ τθσ δράςθσ από το ΤΕΕ, για τθ ςυμμετοχι του ςε πρόγραμμα κατάρτιςθσ τθσ παροφςασ, μετά τθν ολοκλιρωςι του και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Μθτρϊο Ωφελοφμενων: το Μθτρϊο, που κα ςυγκροτιςει το ΤΕΕ με τουσ ανζργουσ οι οποίοι κα εκδθλϊςουν ενδιαφζρον και κα επιλεγοφν, ςφμφωνα με τα κριτιρια και τισ διαδικαςίεσ που τίκενται ςτθν παροφςα. Οι άνεργοι που κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων κα λάβουν επιταγι κατάρτιςθσ με τθν οποία κα πλθρωκεί το πρόγραμμα 12

13 κατάρτιςθσ που κα παρακολουκιςουν, κακϊσ και εκπαιδευτικό επίδομα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Μθτρϊο ΚΕΚ: το Μθτρϊο, που κα ςυγκροτιςει το ΤΕΕ, με τα πιςτοποιθμζνα από το Ε- ΚΕΡΛΣ Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ) ςτο ΚΡ «Επαγγζλματα Τεχνικά & Μεταφορϊν» που κα εκδθλϊςουν ενδιαφζρον, για να υλοποιιςουν τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα προγράμματα κατάρτιςθσ, και τα οποία πλθροφν και αποδζχονται τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ. Ράροχοσ Κατάρτιςθσ: κάκε ΚΕΚ, πιςτοποιθμζνο από το ΕΚΕΡΛΣ, μζλοσ του Μθτρϊου ΚΕΚ. Επαγγελματικό Ρερίγραμμα: το ςφνολο των βαςικϊν και επιμζρουσ επαγγελματικϊν λειτουργιϊν που ςυνκζτουν το αντικείμενο εργαςίασ ενόσ επαγγζλματοσ ι μιασ ειδικότθτασ, κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που απαιτοφνται για τθν ανταπόκριςθ ςτισ λειτουργίεσ αυτζσ. Κεματικό Αντικείμενο: το αντικείμενο κατάρτιςθσ, είτε αυτό προςδιορίηεται ςτθν παροφςα είτε προκφπτει από ζνα πιςτοποιθμζνο επαγγελματικό περίγραμμα και για το οποίο κα υλοποιθκεί πρόγραμμα κατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ. Θ παροφςα Ρρόςκλθςθ περιλαμβάνει δζκα (10) αντικείμενα κατάρτιςθσ. Κεματικι Ενότθτα: οι εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ, από τισ οποίεσ αποτελείται ζνα αντικείμενο κατάρτιςθσ. Μακθςιακό Αποτζλεςμα (learning outcome): οι γνϊςεισ, δεξιότθτεσ & ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο καταρτιηόμενοσ μετά το πζρασ τθσ κατάρτιςθσ ςτθν οποία ςυμμετείχε. Στθν παροφςα Ρρόςκλθςθ τα επιδιωκόμενα μακθςιακά αποτελζςματα παρουςιάηονται ανά κεματικι ενότθτα ι/και ανά κεματικι υποενότθτα. Τμιμα/Ρρόγραμμα Κατάρτιςθσ: ςυγκροτείται από ζναν αρικμό ωφελοφμενων οι οποίοι κα παρακολουκιςουν ζνα πρόγραμμα κατάρτιςθσ. Ο πάροχοσ κατάρτιςθσ μπορεί να ςυγκροτιςει περιςςότερα του ενόσ τμιματα, αναλόγωσ του αρικμοφ των ςυμμετεχόντων και των πιςτοποιθμζνων αικουςϊν του. Υποχρεωτικι Απαςχόλθςθ: θ πρόςλθψθ του 30% των καταρτιςκζντων για τουλάχιςτον 100 θμερομίςκια ςτισ επιχειριςεισ/φορείσ που κα ςυμβλθκοφν με τα ΚΕΚ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ πρό ς- λθψθ των καταρτιςκζντων κα γίνει το αργότερο μζςα ςε διάςτθμα 30 θμερολογιακϊν θμερϊν από το τζλοσ τθσ κατάρτιςθσ (κεωρία και πρακτικι άςκθςθ), θ δε διάρκεια τθσ απαςχόλθςισ τουσ κα είναι τουλάχιςτον για 4 μινεσ. Ειδικι ιςτοςελίδα θ ειδικά διαμορφωμζνθ ιςτοςελίδα για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ επιταγϊν κατάρτιςθσ (training voucher), μζςω τθσ οποίασ κα γίνει θ διαχείριςθ όλων των ενεργειϊν για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ (όπωσ υποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ από ωφελουμζνουσ και ΚΕΚ, παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςισ 13

14 τθσ από τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ, κ.λ.π), κακϊσ και θ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων για τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ και τθ δράςθ. Γραφείο Υποδοχισ (Help Desk): Το γραφείο κα λειτουργιςει ςτο ΤΕΕ αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ εξυπθρζτθςθσ των ωφελουμζνων και των ΚΕΚ, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ, με ςτοιχεία επικοινωνίασ: Νίκθσ 4, Ρλ. Συντάγματοσ, 1οσ όροφοσ, τθλ: , ϊρεσ επικοινωνίασ: 09:00 ζωσ 17:00 Δράςθ: το ςφνολο των ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ. Δικαιοφχοι: Οι αρμόδιοι φορείσ για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, που είναι το ΤΕΕ και θ ΕΥΕ/ΕΚΤ. 1.2 Σκοπόσ τθσ δράςθσ Σκοπόσ τθσ δράςθσ είναι θ ενίςχυςθ των ανζργων ςτο μεταλλευτικό κλάδο και ςτον κλάδο άντλθςθσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, θ ςφηευξθ τθσ κατάρτιςθσ με τισ ανάγκεσ ςε εξειδίκευςθ που απαιτεί θ παραγωγικι βάςθ τθσ οικονομίασ και θ μείωςθ τθσ ανεργίασ ςτουσ κλάδουσ αυτοφσ. Ειδικότερα, με τθ δράςθ αυτι αναμζνεται να επιτευχκοφν οι ςτόχοι: Αναβάκμιςθ των γνϊςεων, των προςόντων και των εργαςιακϊν δεξιοτιτων των ανζργων τεχνιτϊν και διπλωματοφχων μθχανικϊν (ΜΜΜ, ΜΜ, ΘΜ, ΧΜ), όςον α- φορά το μεταλλευτικό κλάδο και τον κλάδο άντλθςθσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου. Βελτίωςθ των όρων επαγγελματικισ ζνταξθσ και ανζλιξθσ των επαγγελματιϊν του μεταλλευτικοφ κλάδου και του κλάδου άντλθςθσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, που πλιττονται από υψθλά ποςοςτά ανεργίασ και ζλλειψθ επικαιροποιθμζνθσ γνϊςθσ. Εξοικείωςθ των ανζργων με τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ και τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ εργαςίασ, ςτο ςθμερινό διαρκϊσ μεταλλαςςόμενο εργαςιακό περιβάλλον. Βελτίωςθ των επαγγελματικϊν προςόντων των ανζργων των κλάδων αυτϊν, ϊςτε να διευκολυνκεί θ πρόςβαςι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Μείωςθ τθσ ανεργίασ, βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ κζςθσ & του βιοτικοφ επιπζδου, κακϊσ και ενίςχυςθ εν γζνει των απαςχολουμζνων ςτουσ προαναφερόμενουσ κλάδουσ. 1.3 Σφντομθ περιγραφι τθσ δράςθσ Αντικείμενο τθσ δράςθσ Αντικείμενο τθσ παροφςασ δράςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςε ανζργουσ, με υποχρεωτικι απαςχόλθςθ. 14

15 Οι υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ κα παραςχεκοφν με τθ μζκοδο των επιταγϊν κατάρτιςθσ (training voucher), κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 τθσ με αρ /οικ / (ΦΕΚ 915/Β/ ) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ του κεφ. 5 τθσ παροφςασ. Τα προγράμματα κατάρτιςθσ, διάρκειασ 400 ωρϊν, περιλαμβάνουν κεωρθτικό μζροσ και πρακτικι άςκθςθ και οδθγοφν ςε υποχρεωτικι απαςχόλθςθ. Ειδικότερα: - Θ κατάρτιςθ του κεωρθτικοφ μζρουσ κα γίνει από εκπαιδευτζσ ενθλίκων πιςτοποιθμζνουσ, βάςει τθσ ςτατιςτικισ ταξινόμθςθσ των επαγγελμάτων (ΣΤΕΡ-92), ςτο Μθτρϊο Β Ριςτοποιθμζνων Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων του ΕΚΕΡΛΣ. - Θ πρακτικι άςκθςθ κα γίνει ςε επιχειριςεισ ι φορείσ του ιδιωτικοφ ι του δθμοςίου τομζα, που κα επιλεγοφν από τα ΚΕΚ, βάςει τθσ ςτατιςτικισ ταξινόμθςθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ (ΣΤΑΚΟΔ-08). Θ υποχρεωτικι απαςχόλθςθ του 30% τουλάχιςτον των καταρτιςκζντων ςε κζςεισ εργαςίασ ςχετικζσ με το αντικείμενο κατάρτιςθσ, για τουλάχιςτον 100 θμερομίςκια κα πραγματοποιθκεί ςτισ επιχειριςεισ/φορείσ πρακτικισ άςκθςθσ. Θ πρόςλθψθ των καταρτιςκζντων κα γίνει το αργότερο μζςα ςε διάςτθμα 30 θμερολογιακϊν θμερϊν από το τζλοσ τθσ κατάρτιςθσ, θ δε διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ τουσ κα είναι τουλάχιςτον για 4 μινεσ. Θ δράςθ κα πραγματοποιθκεί ςτισ Διοικθτικζσ Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ, ςφμφωνα με τθ χρθματοδοτικι κατανομι και τουσ όρουσ που προβλζπονται ςτο κεφ. 1.6 τθσ παροφςασ Αντικείμενα Κατάρτιςθσ Αντικείμενο τθσ κατάρτιςθσ είναι θ απόκτθςθ δεξιοτιτων ςτον παραγωγικό τομζα Βϋ τθσ οικονομίασ (Ορυχεία, Μεταλλεία, Ρετρζλαιο) ςτα κεματικά αντικείμενα, που αναλφονται ςτο κεφ. 4 και ςτο Ραράρτθμα ΛΛΛ τθσ παροφςασ. Ειδικότερα, ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ κακορίηονται δφο ομάδεσ κεματικϊν αντικειμζνων, ωσ εξισ: Α) Ομάδα Α: τα κεματικά αντικείμενα τθσ Ομάδασ Α απευκφνονται ςε ανζργουσ τεχνίτεσ του τομζα Β τθσ οικονομίασ, προκφπτουν ωσ επί το πλείςτον από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθμζνα επαγγελματικά περιγράμματα και είναι: i. Ραραγωγικι διαδικαςία ςτθ βιομθχανικι επεξεργαςία των ορυκτϊν πρϊτων υλϊν (Επ.Ρερ. 40) ii. Επιφανειακζσ εξορυκτικζσ εργαςίεσ (Επ.Ρερ. 62) iii. Υπόγειεσ εξορυκτικζσ εργαςίεσ (Επ.Ρερ. 63) iv. Χειριςμόσ κινθτϊν μθχανθμάτων μθχανιματα ζργου (Επ.Ρερ. 48) v. Οργάνωςθ και διοίκθςθ τμθμάτων παραγωγισ εργοταξίου (Επ.Ρερ. 11) vi. Χειριςμόσ μονάδων παραγωγισ πετρελαιοειδϊν (Επ.Ρερ. 43) vii. Επιςκευι και ςυντιρθςθ μθχανθμάτων ζργου, εκτόσ αυτοκίνθςθσ (Επ.Ρερ. 60) 15

16 viii. Επιφανειακι εκμετάλλευςθ υπαίκριων λιγνιτωρυχείων με τθ μζκοδο ςυνεχοφσ λειτουργίασ. B) Ομάδα B: τα κεματικά αντικείμενα τθσ Ομάδασ B απευκφνονται ςε διπλωματοφχουσ μθχανικοφσ των ειδικοτιτων Μθχανικϊν Μεταλλείων-Μεταλλουργϊν (ΜΜΜ), Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν (ΘΜ), Μθχανολόγων Μθχανικϊν (ΜΜ), Χθμικϊν Μθχανικϊν (ΧΜ) και είναι: ix. Εξορυκτικι και Μεταλλευτικι Βιομθχανία x. Εξόρυξθ και Επεξεργαςία Ρετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου Μθτρϊο ΚΕΚ Τα προγράμματα κατάρτιςθσ κα υλοποιθκοφν από τα ΚΕΚ που είναι πιςτοποιθμζνα από το ΕΚΕΡΛΣ ςτο κεματικό πεδίο «Επαγγζλματα τεχνικά και μεταφορϊν», κα εκδθλϊςουν ενδιαφζρον και κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ που κα ςυγκροτιςει το ΤΕΕ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του κεφ. 3 τθσ παροφςασ. Τα ΚΕΚ που κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να καταρτίςουν τουσ ανζργουσ του Μθτρϊου Ωφελοφμενων ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ τθσ παροφςασ και να οδθγιςουν ςε υποχρεωτικι απαςχόλθςθ το 30% τουλάχιςτον των καταρτιςκζντων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Μθτρϊο Ωφελουμζνων Οι άνεργοι τεχνίτεσ του παραγωγικοφ τομζα Βϋ και οι διπλωματοφχοι μθχανικοί που κα καταρτιςτοφν, κα επιλεγοφν με τα κριτιρια και τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν παροφςα και κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων που κα ςυγκροτιςει το ΤΕΕ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του κεφ. 2 και του Ραραρτιματοσ Λ τθσ παροφςασ. Οι άνεργοι, που κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων, δεν κα υπερβοφν τα άτομα, τα οποία αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Υλοποίθςθ τθσ δράςθσ Σφςτθμα Eπιταγϊν Kατάρτιςθσ (training voucher) Κάκε άνεργοσ τεχνίτθσ ι διπλωματοφχοσ μθχανικόσ που κα εγγραφεί ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων κα λάβει μια προςωπικι επιταγι κατάρτιςθσ (training voucher) με τθν οποία αποκτά τθ δυνατότθτα να καταρτιςτεί ςτθ Διοικθτικι Ρεριφζρεια τθσ χϊρασ που ζχει επιλζξει, ςε ζνα από τα κεματικά αντικείμενα των Ομάδων Α ι Β αντίςτοιχα και ςε ΚΕΚ τθσ επιλογισ του, από αυτά που περιλαμβάνονται ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ. Ο ωφελοφμενοσ, μετά το πζρασ τθσ κατάρτιςθσ (κεωρία & πρακτικι) ςτθν οποία ςυμμετείχε, κα παραδϊςει ςτο ΚΕΚ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, τθν προςωπικι του επιταγι κατάρτιςθσ, προκειμζνου αυτό να πλθρωκεί από το ΤΕΕ για τισ υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ που παρείχε. 16

17 Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ (κεωρία & πρακτικι), τουλάχιςτον το 30% των καταρτιςκζντων οδθγείται ςε υποχρεωτικι απαςχόλθςθ ςτισ επιχειριςεισ / φορείσ που πραγματοποιικθκε θ πρακτικι άςκθςθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Με το τζλοσ τθσ υποχρεωτικισ απαςχόλθςθσ ολοκλθρϊνεται θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ. Το ΤΕΕ καταβάλλει εφ άπαξ ςτουσ ωφελοφμενουσ που καταρτίςτθκαν το εκπαιδευτικό επίδομα μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ (κεωρία και πρακτικι άςκθςθ), ενϊ καταβάλλει τμθματικά το αντίτιμο των επιταγϊν κατάρτιςθσ ςτα ΚΕΚ, ωσ αμοιβι για τισ υπθρεςίεσ που παρείχαν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Οι όροι υλοποίθςθσ του ςυςτιματοσ επιταγϊν κατάρτιςθσ αναφζρονται ςτο κεφ. 6 τθσ παροφςασ, ενϊ οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθν πιςτοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ δράςθσ (κατάρτιςθ και υποχρεωτικι απαςχόλθςθ) από τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ και το ΤΕΕ και τθν πλθρωμι των ενδιαφερομζνων από το ΤΕΕ αναφζρονται ςτα κεφ. 7 και 8 τθσ παροφςασ Ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων Πλθ θ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων για τθ δράςθ αλλά και θ διαχείριςθ των κεμάτων κατά τθν υλοποίθςι τθσ κα γίνεται, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του κεφ. 9 τθσ παροφςασ, μζςα από τθν ειδικι ιςτοςελίδα του ςυςτιματοσ των επιταγϊν κατάρτιςθσ που λειτουργεί για το ςκοπό αυτό Το ΤΕΕ και θ ΕΥΕ/ΕΚΤ μζςα από τθν ίδια ιςτοςελίδα κα παρζχουν ςυνεχι ενθμζρωςθ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, ενϊ οι ενδιαφερόμενοι κα κάνουν χριςθ αυτισ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε κάκε ςτάδιο υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ. 1.4 Φορείσ εμπλεκόμενοι ςτθ δράςθ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ (ΤΕΕ) Το ΤΕΕ, ωσ Δικαιοφχοσ των πράξεων, αναλαμβάνει τα παρακάτω: α. Διαχειρίηεται τισ αιτιςεισ ςυμμετοχισ των ενδιαφερομζνων (ανζργων & ΚΕΚ). β. Συγκροτεί το «Μθτρϊο ΚΕΚ» και το «Μθτρϊο Ωφελουμζνων» και διαχειρίηεται τισ τυχόν τροποποιιςεισ των Μθτρϊων αυτϊν. γ. Εκδίδει τισ επιταγζσ κατάρτιςθσ (training voucher), τισ οποίεσ και χορθγεί ςτουσ α- νζργουσ μζλθ του Μθτρϊου Ωφελουμζνων και διαχειρίηεται, με τθ ςυνεργαςία τθσ ΕΥΕ /ΕΚΤ, όπου απαιτείται, κζματα που ενδζχεται να προκφψουν ςχετικά με αυτζσ. δ. Επιμελείται ϊςτε οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ δράςθ να είναι ενιμεροι ότι οι πράξεισ χρθματοδοτοφνται από το ΕΚΤ, ςτο πλαίςιο του ΕΡΑΝΑΔ. ε. Εκδίδει βεβαίωςθ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ απαςχόλθςθσ του 30% τουλάχιςτον των καταρτιςκζντων ςτισ ςυμβαλλόμενεσ με τα ΚΕΚ επιχειριςεισ πρακτικισ άςκθςθσ, θ οποία πραγματοποιείται μετά το πζρασ τθσ κατάρτιςθσ. 17

18 ςτ. Αναλαμβάνει τθ διαδικαςία καταβολισ του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ςτουσ ωφελοφμενουσ, ςφμφωνα με τισ Βεβαιϊςεισ-Ριςτοποιιςεισ υλοποίθςθσ τθσ Κατάρτιςθσ, που εκδίδει θ ΕΥΕ/ΕΚΤ. η. Αναλαμβάνει τθ διαδικαςία πλθρωμισ των ΚΕΚ, ςφμφωνα αφ ενόσ με τισ Βεβαιϊςεισ-Ριςτοποιιςεισ υλοποίθςθσ τθσ Κατάρτιςθσ που εκδίδει θ ΕΥΕ/ΕΚΤ και αφ ετζρου με τισ Βεβαιϊςεισ - Ριςτοποιιςεισ υλοποίθςθσ τθσ Απαςχόλθςθσ των καταρτιςκζντων που εκδίδει το ίδιο. Θ πλθρωμι των ΚΕΚ, κακϊσ και θ καταβολι του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ςτουσ ωφελοφμενουσ από το ΤΕΕ κα γίνει ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. θ. Το ΤΕΕ, για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ, ςυνεργάηεται ςτενά με τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ κακ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των πράξεων, προκειμζνου να παρζχονται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ ενθμζρωςθ, οδθγίεσ κακϊσ και όλα τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ και τθν τιρθςθ των ό- ρων τθσ παροφςασ. Το ΤΕΕ για τισ ανάγκεσ παραλαβισ και πιςτοποίθςθσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ δράςθσ ςυγκροτεί τθν Επιτροπι Ραραλαβισ και Ριςτοποίθςθσ τθσ Δράςθσ (ΕΡΑΡΛΔ/ΤΕΕ). Ζργο τθσ Επιτροπισ αυτισ, που ςυγκροτείται με Απόφαςθ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ, είναι θ παραλαβι και θ πιςτοποίθςθ τθσ εμπρόκεςμθσ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, κακϊσ και θ ειςιγθςθ ςτθ ΔΕ/ΤΕΕ για τθν καταβολι του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ςτουσ ωφελοφμενουσ και του αντίτιμου των επιταγϊν κατάρτιςθσ ςτα ΚΕΚ Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Συγχρθματοδοτοφμενων Ενεργειϊν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Α- ςφάλιςθσ & Ρρόνοιασ Θ ΕΥΕ/ΕΚΤ, ωσ Δικαιοφχοσ των πράξεων, αναλαμβάνει τα παρακάτω: α. Ελζγχει τα ςτοιχεία τθσ Διλωςθσ Ζναρξθσ του Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ. β. Ελζγχει τθν ιςχφ των επιταγϊν κατάρτιςθσ των ωφελουμζνων που κα ςυμμετζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο Τμιμα Κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. γ. Ραρακολουκεί τυχόν τροποποιιςεισ οποιουδιποτε από τα δθλωκζντα ςτοιχεία ςτθ Διλωςθ Ζναρξθσ του Τμιματοσ Κατάρτιςθσ, και ελζγχει εάν θ τυχόν τροποποίθςθ είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων αυτισ επιβάλλει τισ κατά τθν παροφςα οριηόμενεσ κυρϊςεισ. δ. Ραρακολουκεί τα ςτοιχεία προόδου υλοποίθςθσ του Τμιματοσ Κατάρτιςθσ, που υ- ποβάλουν κακθμερινά τα ΚΕΚ, μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ. Σε περίπτωςθ παραβάςεων επιβάλλει τισ κατά τθν παροφςα οριηόμενεσ κυρϊςεισ. 18

19 ε. Δφναται να προβαίνει, κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ (κεωρία & πρακτικι άςκθςθ) ι/και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ ςε επιτόπιουσ ι /και διαχειριςτικοφσ ελζγχουσ. ςτ. Ρροβαίνει ςε διοικθτικό ζλεγχο των προγραμμάτων κατάρτιςθσ (κεωρία και πρακτικι άςκθςθ). η. Εκδίδει Βεβαίωςθ - Ριςτοποίθςθ υλοποίθςθσ τθσ Κατάρτιςθσ (κεωρία & πρακτικι άςκθςθ), ξεχωριςτά για κάκε Τμιμα Κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. θ. Θ ΕΥΕ/ΕΚΤ, για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ, ςυνεργάηεται ςτενά με το ΤΕΕ κακ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των πράξεων, προκειμζνου να παρζχονται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ ενθμζρωςθ, οδθγίεσ κακϊσ και όλα τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ και τθν τιρθςθ των όρων τθσ παροφςασ, μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του ΕΡ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ » (ΕΥΔ ΕΡΑΝΑΔ) Θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του ΕΡ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ » είναι θ αρμόδια υπθρεςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ Κοινοτικϊν και Άλλων Ρόρων του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Ρρόνοιασ για τθ διαχείριςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ από το οποίο χρθματοδοτοφνται, με πόρουσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΚΤ), οι πράξεισ με κωδ ΟΡΣ & , που ςυνιςτοφν τθν παροφςα δράςθ. 1.5 Διάρκεια τθσ δράςθσ Θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ (κατάρτιςθ και υποχρεωτικι απαςχόλθςθ) κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι και τθν 22 α Σεπτεμβρίου Ρροχπολογιςμόσ Γεωγραφικι Κατανομι Ρόρων Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των εκπαιδευτικϊν επιδομάτων) δεν κα υπερβεί το ποςό των τριάντα εκατομμυρίων πεντακοςίων ε- βδομιντα ζξι χιλιάδων ευρϊ ( ,00 ). Το ωριαίο κόςτοσ τθσ κατάρτιςθσ ανά ωφελοφμενο κακορίηεται ςτο ποςό των 10,60, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ και θ οικονομικι αξία τθσ ε- πιταγισ κατάρτιςθσ (training voucher) ςτο ποςό των 4.240,00. Το ωριαίο κόςτοσ του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ανά ωφελοφμενο κακορίηεται ςτο ποςό των 5,00 και το εκπαιδευτικό επίδομα για κάκε ωφελοφμενο ςτο ποςό των 2.000,00. 19

20 Ο προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ αποτελεί 100% δθμόςια δαπάνθ και χρθματοδοτείται από το ΕΡΑΝΑΔ, με πόρουσ τθσ Ελλάδασ και τθσ ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται θ κατανομι του προχπολογιςμοφ και του αρικμοφ επιταγϊν κατάρτιςθσ ανά τφπο Ρεριφερειϊν (Σφγκλιςθσ & Σταδιακισ Εξόδου) όπου κα υλοποιθκεί θ παροφςα δράςθ, κακϊσ και θ ενδεικτικι τουσ κατανομι ανά Διοικθτικι Ρεριφζρεια. Ρίνακασ 1. Χρθματοδοτικι Κατανομι ανά Ρεριφζρεια Α/Α ΡΕΛΦΕΕΛΕΣ Ρ/Υ ΑΛΚΜΟΣ ΕΡΛΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ I ΡΕΛΦΕΕΛΕΣ ΣΥΓΚΛΛΣΘΣ 1 Ανατολικι Μακεδονία Κράκθ Κεςςαλία Ιπειροσ Δυτικι Ελλάδα Λόνια νθςιά Ρελοπόννθςοσ Βόρειο Αιγαίο Κριτθ ΛΛ ΣΥΝΟΛΟ ΡΕΛΦΕΕΛΩΝ Λ ΡΕΛΦΕΕΛΕΣ ΣΤΑΔΛΑΚΘΣ ΕΞΟΔΟΥ 9 Κεντρικι Μακεδονία Δυτικι Μακεδονία Αττικι ΣΥΝΟΛΟ ΡΕΛΦΕΕΛΩΝ ΛΛ ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σε Διοικθτικζσ Ρεριφζρειεσ, ςτισ οποίεσ δεν κα υπάρξει εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ από υποψθφίουσ ωφελοφμενουσ ι ΚΕΚ, θ δράςθ δεν κα υλοποιθκεί. Θ ενδεικτικι χρθματοδοτικι κατανομι του παραπάνω πίνακα δφναται να τροποποιθκεί μόνο μεταξφ Ρεριφερειϊν που εντάςςονται ςτον ίδιο τφπο Ρεριφζρειασ (Σφγκλιςθσ ι Σταδιακισ Εξόδου), προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ υλοποίθςθ του ςυνόλου τθσ δράςθσ. 1.7 Γενικοί όροι i. Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ είναι υποχρεωτικοί για όςουσ ςυμμετζχουν με οποιονδιποτε τρόπο και ςε οποιοδιποτε ςτάδιο ι διαδικαςία τθσ δράςθσ αυτισ. ii. Θ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα δράςθ και ςτισ διαδικαςίεσ που περιγράφονται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ, ςυνεπάγεται τθν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι του ςυνόλου των όρων αυτισ. 20

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ & Σοςπιζμού Ειδική Γπαμμαηεία Διασείπιζηρ Σομεακών Επισειπηζιακών Ππογπαμμάηων ηος Εςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων»

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Σαυτότθτα του Προγράμματοσ Αξιοποιϊντασ 72 εκ. ευρϊ από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» του

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Διοικητικού Νίκης 4 GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.voucher.gov.gr Κοραή 4 GR 102 48 Αθήνα Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατθρθκεί μζχρι.. Βακμόσ Αςφαλείασ Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» Σο παρόν αφορά τθν προκιρυξθ δράςθσ, από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ. digi-content

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ. digi-content Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σφςτημα Πιςτωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευςη και Κατάρτιςη (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σφςτημα Πιςτωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευςη και Κατάρτιςη (ECVET) Ευρωπαϊκό Σφςτημα Πιςτωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευςη και Κατάρτιςη (ECVET) Ημερίδα Πληροφόρηςησ για το ECVET Λευκωςία 10 Οκτωβρίου 2012 Δθμιτρθσ Εγγλεηάκθσ Διευκυντισ Ιδιωτικοφ Επαγγελματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΕΤΣΕΡΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 30062/1-11-2012 Ασηοηελές Σμήμα Έρεσνας και σνετιζόμενης Εκπαίδεσζης Πληροθορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή (Voucher) Ειςόδου. ςτον Κλάδο του Τουριςμοφ. για Άνεργουσ Νζουσ ζωσ 29 ετών.

Επιταγή (Voucher) Ειςόδου. ςτον Κλάδο του Τουριςμοφ. για Άνεργουσ Νζουσ ζωσ 29 ετών. Επιταγή (Voucher) Ειςόδου ςτον Κλάδο του Τουριςμοφ για Άνεργουσ Νζουσ ζωσ 29 ετών. Γνωριμία μζςω Ερωτήςεων Απαντήςεων Επιταγι Ειςόδου για Νζουσ ζωσ 29 ετϊν ςε Ιδιωτικζσ Επιχειριςεισ ςτον Κλάδο του Σουριςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΟΙΘΣΘ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν 8395/823/15-7--2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 2014 ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Ρρόταςθ προσ διαβοφλευςθ, ςφνταξθσ τθσ νζασ κανονιςτικισ για τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ )

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) 1. ΣΗΡΗΗ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΟΤ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΣΑΞΗ o Με ιδιαίτερθ

Διαβάστε περισσότερα