ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σωτήρης Α. Πολυκάρπου ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σωτήρης Α. Πολυκάρπου ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:"

Transcript

1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σωτήρης Α. Πολυκάρπου ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Βλάχος Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων) Ροζάκης Στέλιος, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ αλακούρα Αφροδίτη, Π 407 ΟΠΑ Αθήνα, εκέµβριος 2010

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα έρευνα µελετά τις δυνατότητες επαγγελµατικής εξέλιξης του προσωπικού στον κλάδο των τροφίµων και συγκεκριµένα στις ελληνικές εταιρείες και τις θυγατρικές πολυεθνικών. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγή στη ιαχείριση Ταλέντων (Talent Management) και προσπάθεια προσέγγισης του όρου Smart Talent Management. Στο δεύτερο κεφάλαιο, δίνεται ο ορισµός του Talent Management και ακολουθεί µια προσεγγιστική ανάλυση του όρου. Με τη χρήση γραφηµάτων παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία που περιλαµβάνει η διαδικασία του Talent Management. Το τρίτο κεφάλαιο που ακολουθεί αποτελεί εισαγωγή στον όρο ανάπτυξη εργαζοµένων, ενώ στο κεφάλαιο 4 περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές που οδηγούν στην ανάπτυξη των εργαζοµένων. Στο κεφάλαιο 5 αναλύεται η εκπαίδευση των εργαζοµένων, τα οφέλη της και οι τεχνικές εκπαίδευσης. Στα κεφάλαια 6 και 7, παρουσιάζεται η ερµηνεία των όρων Career Planning και Career Pathing αντίστοιχα. Ενώ στο κεφάλαιο 8, ερµηνεύεται ο όρος Σχεδιασµός ιαδοχής και περιγράφονται αναλυτικά οι όροι Ηγεσία και Ηγέτης. Στο κεφάλαιο 9 παρουσιάζεται η µεθοδολογική προσέγγιση (conceptual framework) της παρούσας ερευνητικής εργασίας. Σύµφωνα µε το µοντέλο, θέτουµε ως εξαρτηµένη µεταβλητή την Ανάπτυξη Ηγεσίας, ενώ σαν ανεξάρτητες µεταβλητές την κουλτούρα και τις πρακτικές Ανάπτυξης Ηγεσίας, τη συµµετοχή του Γενικού ιευθυντή (CEO) και του Άµεσου Προϊσταµένου στην Ανάπτυξη Ηγεσίας. Σωτήρης Πολυκάρπου i

3 Στο κεφάλαιο 10 δίνονται οι ορισµοί της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας. Παράλληλα, ερµηνεύονται οι κλίµακες µέτρησης στάσεων. Η ερευνητική µεθοδολογία παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 11. Η µεθοδολογία ανάλυσης στοιχείων περιγράφεται στο κεφάλαιο 12, ενώ στο κεφάλαιο 13 περιγράφονται τα ποσοτικά δεδοµένα. Το κεφάλαιο 14 αποτελεί τον επίλογο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, όπου και παραθέτονται ορισµένα συµπεράσµατα και προτάσεις προς την εταιρεία αλλά και προτάσεις για µελλοντική έρευνα. Ένα από τα κύρια αποτελέσµατα που προκύπτουν από την έρευνα είναι το γεγονός ότι η κουλτούρα Ανάπτυξης Ηγεσίας, η συµµετοχή του CEO και οι πρακτικές Ανάπτυξης Ηγεσίας µαζί ερµηνεύουν το 50,7 % των µεταβολών της Ανάπτυξης Ηγεσίας. Παρατηρήθηκε, επίσης, η ισχυρή µοναδική συνεισφορά που έχει η κουλτούρα Ανάπτυξης Ηγεσίας στην ερµηνεία της εξαρτηµένης µεταβλητής Ανάπτυξη Ηγεσίας. Επιπλέον, παρατηρήθηκε το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις τροφίµων καταβάλλουν ορισµένες προσπάθειες, ώστε να συµβάλλουν στην ανάπτυξη των στελεχών τους. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα δείχνουν µια µετριοπαθή στάση που έχουν οι εταιρείες τροφίµων στην Ελλάδα απέναντι στην Ανάπτυξη Ηγεσίας, καθώς και η υιοθέτηση της κουλτούρας Ανάπτυξης Ηγεσίας είναι µετρίων διαστάσεων. Στο τέλος της ερευνητικής εργασίας παραθέτεται η ελληνική και ξένη βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε για τους σκοπούς της έρευνας αυτής. Ακολουθούν, επίσης, σε παραρτήµατα το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση της έρευνας και τη συλλογή στοιχείων και οι αναλύσεις παλινδρόµησης µεταξύ εξαρτηµένων και ανεξάρτητων µεταβλητών. Σωτήρης Πολυκάρπου ii

4 Επιστηµονική περιοχή της εργασίας: ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Λέξεις κλειδιά: Smart Talent Management, T test, Άµεσος Προϊστάµενος, Ανάπτυξη Ηγεσίας (Leadership Development), ανάλυση αξιοπιστίας, ανάλυση παλινδρόµησης, ανάπτυξη εργαζοµένων, ανάπτυξη καριέρας (career planning), ανατροφοδότηση (360 o feedback), ανθρώπινο δυναµικό υψηλών δυνατοτήτων (high potential employees), αξιολόγηση, Γενικός ιευθυντής (CEO), διαχείριση γνώσης (knowledge management), διαχείριση ταλέντων (talent management), διοικητικά ή επιχειρηµατικά παιχνίδια (management / business games), εκπαίδευση επιβίωσης (outdoor training), εκπαίδευση ευαισθησίας (team training / T-Group Training), εκπαίδευση, εναλλαγή θέσεων εργασίας (job rotation), ενεργός µάθηση (action learning), Ηγεσία (Leadership), Ηγέτης (Leader), ικανοποίηση εργαζοµένων, καθεστώς ιδιοκτησίας, κλίµακα Guttman, κλίµακα Likert, κλίµακα Thurstone, κλίµακες µέτρησης στάσεων, κουλτούρα Ανάπτυξης Ηγεσίας, µέθοδος Ηγεσίας Vroom Yetton, µελέτη περίπτωσης (case study), µέντορας, mentoring, µονοπάτια καριέρας (career pathing), περιγραφή θέσης εργασίας (job description), ποιοτική έρευνα, ποσοτική έρευνα, πρακτικές Ανάπτυξης Ηγεσίας, προπόνηση (coaching), προστατευόµενος (protégé), συντελεστής Cronbach s a, συντελεστής συσχέτισης Pearson, σχεδιασµός διαδοχής (succession planning), ταλέντο, τµήµα Ανθρώπινου υναµικού (HR Department), υπόδυση ρόλων (role play). Σωτήρης Πολυκάρπου iii

5 ABSTRACT This survey is studying the career opportunities for staff in the food industry and specifically, in Greek companies and subsidiaries of multinationals. In the first chapter, an introduction on Talent Management is done and there is an attempt to approach the term of Smart Talent Management. In the second chapter, the definition of Talent Management is given and an approximate analysis of the term follows. With the use of graphics, the data which the process of Talent Management includes are analytically presented. The third chapter that follows is the introduction to the term of the employees development while in the fourth chapter, the techniques which lead to the employees development are analytically described. In chapter five, the employees training, its benefits and the training techniques are analyzed. In chapters six and seven, the interpretation of the terms of Career Planning and Career Pathing is presented. Whereas in chapter eight, the term of the succession planning is interpreted and the terms of Leadership and Leader are analytically described. In chapter nine, the conceptual framework of the present paper is presented. According to the model, Leadership Development is set as a dependent variable while the culture and practices of Leadership Development, the participation of the CEO and immediate supervisor in Leadership Development are set as independent variables. Σωτήρης Πολυκάρπου iv

6 In chapter ten, the definitions of quantitative and qualitative research are given. In parallel, the measuring scales of attitudes are interpreted. The research methodology is analytically presented in chapter eleven. The methodology of data analysis is described in chapter twelve while in chapter thirteen, the quantitative data are described. Chapter fourteen is the conclusion of this thesis where some inferences and proposals to the company as well as proposals for future research are quoted. One of the key results that accrue from the research is the fact that the culture of Leadership Development, the CEO participation and the practices of Leadership Development together interpret the 50.7 % of the changes of Leadership Development. The strong unique participation that the Leadership Development culture has in the interpretation of the dependent variable of Leadership Development was also observed. Moreover, it was observed the fact that food businesses make certain attempts to contribute to their staff development. However, the results show a mediocre attitude that food businesses have in Greece towards Leadership Development as well as the adoption of Leadership Development culture is of average dimensions. In the end of the paper, the Greek and foreign references that were used for the purposes of this research are given. In addition, the questionnaire used for the research completion, the data collection and the regression analyses between dependent and independent variables follow in annexes. Σωτήρης Πολυκάρπου v

7 Scientific working area of the paper: Human Resource Management Keywords: 360 o feedback, action learning, career pathing, career planning, case study, CEO, coaching, Cronbach s a factor, culture of Leadership Development, employee satisfaction, evaluation, Guttman scale, high potential employees, HR Department, Immediate Supervisor, job description, job rotation, knowledge management, Leader, Leadership, Leadership Development, Leadership Development practices, Leadership method Vroom Yetton, Likert scale, management / business games, measuring scales of attitudes, mentor, mentoring, outdoor training, ownership, Pearson correlation factor, protégé, qualitative research, quantitative research, regression analysis, reliability analysis, role play, Smart Talent Management, staff development, succession planning, T test, talent, talent management, team training / T-Group Training, Thurstone scale, training. Σωτήρης Πολυκάρπου vi

8 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ θερµά τους ανθρώπους που µε βοήθησαν να ολοκληρώσω τη διπλωµατική µου εργασία. Θέλω να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στην καθηγήτρια Αφροδίτη αλακούρα για την υποστήριξη που µου παρείχε. Η καθοδήγησή της ήταν πολύτιµη και µε βοήθησε να διαµορφώσω το κατάλληλο πλαίσιο σκέψης και να κατανοήσω τις απαιτήσεις της παρούσας έρευνας. Την ευχαριστώ για την άρτια συνεργασία που είχαµε και την προθυµία της να µου προσφέρει βοήθεια προκειµένου να ξεπεράσω ορισµένες δυσκολίες που συνάντησα κατά τη συγγραφή της διπλωµατικής µου εργασίας. Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά µου που µε στήριξε σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής µου πορείας και κυρίως τους γονείς µου για τη διάθεσή τους να µε βοηθήσουν. Σωτήρης Πολυκάρπου vii

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: TALENT MANAGEMENT Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ Ο «ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ TALENT 12 MANAGEMENT 2.3 ΙΑΦΑΝΕΙΑ (TRANSPARENCY) 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΛΕΝΤΩΝ COACHING MENTORING COACHING VS. MENTORING 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Job rotation Case studies (µελέτη περιπτώσεων) 37 Σωτήρης Πολυκάρπου viii

10 5.1.3 Role play ιοικητικά ή επιχειρηµατικά παιχνίδια (management / business games) Μέθοδος ηγεσίας Vroom Yetton Εκπαίδευση ευαισθησίας (Team Training/ T- Group Training) Ενεργός Μάθηση (Action Learning) Εκπαίδευση επιβίωσης (Outdoor Training) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ VS. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: CAREER PLANNING 44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: CAREER PATHING 46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΑ ΟΧΗΣ 48 (SUCCESSION PLANNING) 8.1 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 49 (HIGH- POTENTIAL EMPLOYEES) 8.2 ΗΓΕΣΙΑ (LEADERSHIP) Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΗΓΕΤΗ 52 (MULTI - DIMENSIONAL LEADER) 8.4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΣΙΑΣ (LEADERSHIP DEVELOPMENT) 52 Σωτήρης Πολυκάρπου ix

11 8.5 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ ΗΓΕΣΙΑΣ 53 (ASSESSING POTENTIAL LEADERSHIP TALENT) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 56 (CONCEPTUAL FRAMEWORK) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ VS. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ Κλίµακα Likert Κλίµακα Guttman Κλίµακα Thurstone 63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Μεταβλητές 65 Σωτήρης Πολυκάρπου x

12 11.4 ΕΙΓΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Στοιχεία Ανταγωνισµού Σπανιότητα πόρων Προβλέψεις ελκυστικότητας Τεχνικές Ανάπτυξης Ηγεσίας 71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Συσχετίσεις µεταξύ Εξαρτηµένων και Ανεξάρτητων Μεταβλητών ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ Ερµηνεία του R Square Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας Συντελεστές Βήτα Κανονική κατανοµή Σχέση µεταξύ ικανοποίησης εργαζοµένων και Ανάπτυξης Ηγεσίας ΜΕΘΟ ΟΣ CROSSTAB 93 Σωτήρης Πολυκάρπου xi

13 12.5 T-TEST ΥΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 102 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 108 ΑΝΑΦΟΡΕΣ 110 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Ερωτηµατολόγιο Έρευνας 122 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Ανάλυση Παλινδρόµησης 132 Σωτήρης Πολυκάρπου xii

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γνώσεις και οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού αποτελούν για τις εταιρείες το µεγαλύτερο και το πιο σηµαντικό κεφάλαιο καθώς αποτελούν την κυριότερη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Αν οι εταιρείες το διαπιστώσουν αυτό, τότε θα καταλάβουν ότι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού είναι ένα από τα πιο σηµαντικά κοµµάτια λειτουργίας µιας επιχείρησης (Donahue, 2001). Παράγοντες, όπως σηµαντικές οικονοµικές, κοινωνικοπολιτικές, τεχνολογικές και δηµογραφικές αλλαγές επηρεάζουν σηµαντικά και µεταβάλλουν το ανθρώπινο δυναµικό, το οποίο διακατέχεται από µεγάλη ποικιλοµορφία, είναι αυτόνοµο, έχει ξεπεράσει πλέον τα σύνορα που επιβάλλουν οι χώρες µέσα από την οικονοµική µετανάστευση, ενώ µε τη χρήση της τεχνολογίας έχει γίνει πιο διαδεδοµένη η τηλεργασία (Tucker, Kao & Verma, 2005). Οι νέες τάσεις του ανθρώπινου δυναµικού προκαλούν επιπτώσεις στη διαδικασία ιαχείρισης Ταλέντων (Talent Management) που ακολουθούν ορισµένες εταιρείες. Εποµένως, οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να εφαρµόζουν ένα πιο έξυπνο σύστηµα παρακολούθησης του εργατικού δυναµικού και λήψης στρατηγικών αποφάσεων µέσα από τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά µε τα δηµογραφικά, τις νέες τάσεις και τις δεξιότητες των ανθρώπινων πόρων. Επίσης, οφείλουν να προµηθεύονται «ταλέντα» έγκαιρα και προληπτικά, για να προλαµβάνουν τυχόν απώλειες. Ένα παράδειγµα αποτελεί ότι µετά το τροµοκρατικό χτύπηµα τις 11ης Σεπτεµβρίου στο Εµπορικό Κέντρο των ΗΠΑ, απρόβλεπτο γεγονός, πολλές εταιρείες έχασαν σηµαντικά στελέχη µε αποτέλεσµα αρκετές από αυτές να Σωτήρης Πολυκάρπου - 1 -

15 µην καταφέρουν να ορθοποδήσουν. Επιπρόσθετα, οι εταιρείες πρέπει να έχουν ισχυρή Ηγεσία µέσα στο περιβάλλον τους που να δίνει κίνητρα στους εργαζοµένους και µια ενοποιηµένη και πιο «ανθρώπινη» κουλτούρα που να προστατεύει και να υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα στον εργασιακό χώρο. Τέλος, ο κάθε εργαζόµενος αποτελεί διαφορετική προσωπικότητα. Για το λόγο αυτό, οι managers πρέπει να επικοινωνούν διαφορετικά µε τον καθένα παρέχοντας διαφορετικές ανταµοιβές. Οι ενέργειες αυτές θα ενισχύσουν το συναίσθηµα του εργαζοµένου ότι ανήκει στην εταιρεία και αποτελεί ενεργό µέλος. Για την αποτελεσµατική εφαρµογή της διαδικασίας ιαχείρισης Ταλέντων, η εταιρεία οφείλει να κατανοήσει τις τρέχουσες και τις µελλοντικές επιχειρηµατικές στρατηγικές που ακολουθεί ή σκοπεύει να ακολουθήσει και να τις επικοινωνήσει στους εργαζοµένους της. Πρέπει να αναγνωριστούν τυχόν κενά µεταξύ των ταλέντων της επιχείρησης και των απαιτούµενων ταλέντων που θα απογειώσουν την εταιρεία. Μία σύνδεση των στόχων της επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναµικού της κρίνεται επιτακτική. Παρέχοντας ευκαιρίες στους εργαζόµενους να αναπτύξουν την απόδοσή τους στις τρέχουσες θέσεις αλλά και προετοιµάζοντάς τους κατάλληλα για τυχόν µετάβαση σε νέα θέση εργασίας, η εταιρεία επιτυγχάνει να διατηρεί σταθερή την οµοιοµορφία του εργατικού δυναµικού της αποτρέποντάς το µε τη χρήση των µέσων αυτών να εγκαταλείπει την εταιρεία. Κλειδί επιτυχίας για µια εταιρεία είναι να αναγνωρίσει και να απαλείψει τις θέσεις εκείνες που σπαταλούν σηµαντικούς πόρους και δεν προσφέρουν σηµαντικά οφέλη και σαν αντιστάθµισµα του κενού αυτού είναι να αναγνωρίσει τις θέσεις εκείνες οι οποίες αποτελούν κλειδιά για την τρέχουσα αλλά και µελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας. ηλαδή, να επικεντρωθεί στους εργαζόµενους αυτούς που αποφέρουν µεγάλη αξία στην επιχείρηση µέσα από την αφοσίωσή τους στην εργασία, που µε την στάση τους εµπνέουν άλλους εργαζόµενους για περισσότερη δουλειά και που ενσωµατώνουν τις ικανότητες και τις αξίες που επιζητά η επιχείρηση. Σωτήρης Πολυκάρπου - 2 -

16 Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, αρκετοί κάνουν λόγο για τον όρο Smart Talent Management (Vaiman & Vance, 2008). Είναι µια εννοιολογική συνένωση των όρων Talent Management και Knowledge Management ( ιαχείριση Γνώσης) που µπορεί να συνεισφέρει στην επιτυχία µιας επιχείρησης. Η ιαχείριση Γνώσης αποτελείται από µια σειρά στρατηγικών και πρακτικών που χρησιµοποιούνται σε έναν οργανισµό για να εντοπίσει, να δηµιουργήσει, να αντιπροσωπεύσει, να διανείµει και να υιοθετήσει ιδέες και εµπειρίες. Οι εν λόγω γνώσεις και εµπειρίες αποτελούν τη γνώση, είτε είναι ενσωµατωµένη σε άτοµα είτε σε οργανωτικές διαδικασίες και πρακτικές. Σε γενικές γραµµές η ιαχείριση της Γνώσης αναφέρεται στην προσέγγιση της επίτευξης οργανωτικών στόχων µε την καλύτερη χρήση της γνώσης. Επικεντρώνεται σε διαδικασίες όπως η απόκτηση, η δηµιουργία και η ανταλλαγή γνώσεων και σε πολιτιστικά και τεχνικά ιδρύµατα που τις υποστηρίζουν. (Alrawi K & Jaber K., 2007). Ο όρος smart talent management δύναται να µετατραπεί εύκολα σε λογοπαίγνιο αλλά και να οδηγήσει σε ολόκληρες αναλύσεις. Τελικά τι είναι το smart talent management; Είναι η αποτελεσµατική διαχείριση των κορυφαίων στελεχών (smart employees έξυπνοι εργαζόµενοι) ή η αποτελεσµατική έξυπνη διαχείριση της γνώσης; Σύµφωνα µε τους Vaiman & Vance, smart talent management είναι η έξυπνη ή αποτελεσµατική διαχείριση όλων των ανθρώπινων πόρων που ενσαρκώνουν το κεφάλαιο γνώσης µια εταιρείας και την ικανότητα να παράγει, να αποκτάει, να αποθηκεύει, να µεταφέρει και να εφαρµόζει τη γνώση για την υποστήριξη των επιχειρησιακών / επιχειρηµατικών της στόχων και σκοπών, όπως παραδείγµατος χάρη το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Σωτήρης Πολυκάρπου - 3 -

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 TALENT MANAGEMENT Υπάρχουν αρκετοί ορισµοί του Talent Management. Ο όρος αυτός, στα ελληνικά ερµηνεύεται ως ιαχείριση Ταλέντων. Η έννοια αυτή αναδύθηκε στα µέσα της δεκαετίας του 90 και εξακολουθεί να υιοθετείται από αρκετές εταιρείες, οι οποίες διαπιστώνουν ότι τα ταλέντα και οι δεξιότητες των εργαζοµένων τους οδηγούν στην επιτυχία προσδίδοντάς τους το λεγόµενο «ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα». Μην ξεχνάµε, ότι στον ανταγωνισµό, πολλές επιχειρήσεις αντιγράφουν τους ανταγωνιστές τους στον κλάδο. Ένα προϊόν ή µία υπηρεσία είναι πλέον εύκολο να αντιγραφεί και να παραχθεί µε τον ίδιο ή και µε καλύτερο τρόπο. Αυτό το στοιχείο του «ενεργητικού» (asset) µιας εταιρείας που δε δύναται να αντιγραφεί εύκολα είναι οι γνώσεις, οι δεξιότητες και το ταλέντο των ανθρώπων που δουλεύουν σε µια επιχείρηση. Το µεγάλο σφάλµα που κάνουν οι εταιρείες είναι ότι σπαταλούν µεγάλους πόρους για να προσελκύσουν και να προσλάβουν ανθρώπους, αλλά ελάχιστο χρόνο και χρήµα για να αναπτύξουν τις ικανότητες των εργαζοµένων τους και να συνεχίσουν να εργάζονται γι αυτές. Τι είναι, όµως, η ιαχείριση Ταλέντων; Είναι µια διαδικασία που αναφέρεται στην ανάπτυξη και την ενσωµάτωση νέων εργαζοµένων, την ανάπτυξη και τη διατήρηση των εργαζοµένων και στην προσέλκυση ανθρώπων µε µεγάλες δεξιότητες (Serrat, 2010). Ένα Σύστηµα ιαχείρισης Ταλέντων πρέπει να ενσωµατώνεται στην επιχειρηµατική στρατηγική και να εφαρµόζεται σε καθηµερινή βάση, όχι µόνο από το Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού (HR Department) αλλά πρέπει να εφαρµόζεται σε ολόκληρη την επιχείρηση. Θα πρέπει, δηλαδή, τα ιευθυντικά Στελέχη να Σωτήρης Πολυκάρπου - 4 -

18 αναπτύσσουν τις δεξιότητες των άµεσα υφισταµένων τους (Michaels, Handfield Jones, Axelrod, 2001). Για το λόγο ότι στοχεύει στο χτίσιµο της ηγεσίας σε βάθος, δηµιουργεί ευλυγισία στην εταιρεία, η οποία έρχεται αντιµέτωπη µε νέες προκλήσεις της αγοράς. Μια καλά δοµηµένη διαδικασία διαχείρισης ταλέντου συστηµατικά θα κλείσει το χάσµα ανάµεσα στο ανθρώπινο κεφάλαιο που µια εταιρεία διαθέτει επί του παρόντος και το ταλέντο ηγεσίας θα πρέπει τελικά να ανταποκριθεί στις επιχειρηµατικές προκλήσεις του µέλλοντος. Ένα αποτελεσµατικό σύστηµα Talent Management µπορεί να οδηγήσει έναν οργανισµό σε κερδοφορία (Wellins, Smith & Rogers, 2006): Συνδέοντας την επιχειρηµατική/ επιχειρησιακή στρατηγική µε την ποιότητα ηγεσίας που απαιτείται. Καθοδηγώντας τους ηγέτες σε στρατηγικές κουλτούρας που υποστηρίζουν τους επιχειρησιακούς / επιχειρηµατικούς στόχους. Εντοπίζοντας, από νωρίς στην καριέρα τους, τα άτοµα τα οποία διαθέτουν υψηλή δυνατότητα να µετατραπούν σε ηγέτες µέσα στην επιχείρηση. Αξιολογώντας το ταλέντο υψηλών δυνατοτήτων, µε βάση τον ορισµό της ηγεσίας, που προσαρµόζεται στις µελλοντικές προκλήσεις Επιταχύνοντας την ανάπτυξη των ταλέντων και βελτιώνοντας την ποιότητα της ηγεσίας. Εστιάζοντας στην ανάπτυξη καλύτερων ηγετών σε όλα τα επίπεδα, από την πρώτη γραµµή εργαζοµένων ως τα ανώτερα στελέχη. Σωτήρης Πολυκάρπου - 5 -

19 Σύµφωνα µε έναν ακόµα ορισµό που δίνει ο Wilkins, CEO της Pronima Group: «Talent Management σηµαίνει να είσαι σίγουρος ότι έχεις τοποθετήσει τους σωστούς ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις για τους ίδιους και για την επιχείρηση και ότι σα ιευθύνων Σύµβουλος αναλαµβάνεις την ευθύνη για την ανάπτυξη της ηγεσίας. Είναι ένα από τα καλύτερα κληροδοτήµατα που µπορείς να αφήσεις σε µία επιχείρηση» (The Economist Intelligence Unit, 2006, p.6). Οι θεωρίες management είναι αρκετές. Από το µοντέλο του Porter (5+1 forces), τη θεωρία της προστιθέµενης αξίας, οι εταιρείες πλέον δείχνουν αρκετό ενδιαφέρον στην ποιότητα της ηγεσίας σαν οδηγός της επιχειρηµατικής απόδοσης. Τα δηµογραφικά δεδοµένα αλλάζουν µε πτωτικές τάσεις. Έρευνες έδειξαν ότι για την περίοδο το ανθρώπινο δυναµικό αυξήθηκε, οι ηλικίες 25 44, από τις οποίες αναµένονται οι νέοι ηγέτες, είχαν πτωτικές τάσεις. Στο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί βλέπουµε ένα ολοκληρωµένο Πρότυπο ιαχείρισης Ταλέντου σύµφωνα µε τη Development Dimensions International, Inc. Η εταιρεία βάσει του οράµατός της ορίζει τις στρατηγικές που θα ακολουθήσει, τοποθετώντας κάποιες προτεραιότητες. Εντοπίζει τις ανάγκες που πρέπει να καλύψει και προσδιορίζει το δυναµικό της µέσα από το απόθεµα ταλέντων. Αξιολογεί την ετοιµότητά της να µπει στον ανταγωνισµό. Επιταχύνει την ανάπτυξη ταλέντων και εστιάζει στην απόδοση. Σηµαντικοί παράγοντες είναι οι επιδεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού, η ανάληψη ευθυνών, η επικοινωνία και η ευθυγράµµιση των στόχων και των αναγκών των ταλέντων µε τις στρατηγικές και τους στόχους της επιχείρησης. Σωτήρης Πολυκάρπου - 6 -

20 Πηγή: DDI s Comprehensive Talent Management Model Η διαδικασία του Talent Management αποτελείται από κάποια στοιχεία όπως απεικονίζονται στην επόµενη σελίδα: Σωτήρης Πολυκάρπου - 7 -

21 Πολιτικές προσέλκυσης & διατήρησης Συνεχόµενος έλεγχος ταλέντου Επιχειρηµατική Στρατηγική Στρατηγική Πόρων Ρόλος ιαχείριση καριέρας Εξωτερικ οί Πόροι Ταλέντο στη διαχείριση σχέσεων ιαχείριση Ανάπτυξης ιαχείριση επιτυχίας Συµµετοχή προϊστάµενου Εσωτερικοί πόροι ιαχείριση απόδοσης Μάθηση & Ανάπτυξη Armstrong, M. (2008). Strategic Human Resource Management; A Guide to Action. (4th edition). Kogan Page Ltd. p.171. Συνοπτικά, η στρατηγική διαχείρισης ταλέντου αποτελείται από τα παρακάτω συστατικά (Armstrong, 2008): ορισµός του τι θα πρέπει να καλύπτει το πρόγραµµα του Talent Management ερµηνεία του όρου αυτού σε σχέση µε τις ικανότητες και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού προσδιορισµός των µελλοντικών απαιτήσεων της επιχείρησης σε ταλέντα ανάπτυξη της επιχείρησης σε «ένα τέλειο µέρος για δουλειά» επιλογή και πρόσληψη ανθρώπων καλής ποιότητας που να εργαστούν στην επιχείρηση και να ευδοκιµήσουν για αρκετό καιρό (όχι κατά ανάγκη για ολόκληρη τη ζωή τους) Σωτήρης Πολυκάρπου - 8 -

22 σχεδιασµός θέσεων εργασίας και ανάπτυξη ρόλων, ούτως ώστε να δοθούν στο ανθρώπινο δυναµικό οι κατάλληλες ευκαιρίες να εφαρµόσει και να αναπτύξει τις δεξιότητές του παρέχοντας παράλληλα αυτονοµία, ενδιαφέρον και προκλήσεις παροχή στα ταλέντα ευκαιριών ανάπτυξης καριέρας και προσωπικής ανάπτυξης δηµιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος τέτοιου ώστε οι εργασιακές διαδικασίες και οι εγκαταστάσεις να επιτρέπουν τη δηµιουργία εποικοδοµητικών θέσεων εργασίας και αναπτυσσόµενων ρόλων να δοθεί το περιθώριο στους εργαζοµένους να διατηρούν σε ισορροπία το χρόνο που αφιερώνουν στην εργασία τους και τον ελεύθερο χρόνο τους η ανάπτυξη ενός θετικού ψυχολογικού συµβολαίου για την ικανοποίηση των εργαζοµένων ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων των διευθυντικών στελεχών εντοπισµός των ταλαντούχων ατόµων µε σκοπό την επιβράβευση η πραγµατοποίηση συχνών ελέγχων των ταλέντων για να εντοπίζονται τα άτοµα µε υψηλές δυνατότητες και αυτοί που σκοπεύουν να εγκαταλείψουν την επιχείρηση να εισαχθούν διαδικασίες διαχείρισης σχεδιασµού καριέρας για τον εντοπισµό των ταλαντούχων ατόµων που απαντούν στις µελλοντικές προκλήσεις και στις πιθανές µελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης. To Talent Management είναι µια διαδικασία µε τα εξής βήµατα, όπως περιγράφεται και από το σχήµα που ακολουθεί (Bersin & Associates, 2010): Με βάση το business plan της επιχείρησης σχεδιάζονται και οι απαιτήσεις για το ανθρώπινο δυναµικό. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό πρόσληψης προσωπικού, προϋπολογισµό αποζηµίωσης και στόχους προσλήψεων ετησίως. Στη συνέχεια, γίνονται οι προσλήψεις, οι εκτιµήσεις και οι αξιολογήσεις. Η επιχείρηση εκπαιδεύει τους νέους εργαζοµένους, ούτως ώστε να είναι παραγωγικοί και να απορροφηθούν από την εταιρεία άµεσα. Με βάση το business plan, η επιχείρηση Σωτήρης Πολυκάρπου - 9 -

23 δηµιουργεί διαδικασίες για τη µέτρηση της επίδοσης των εργαζοµένων. Παρέχεται συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη της απόδοσης µέσα από αναπτυξιακά προγράµµατα. Καθώς ο οργανισµός εξελίσσεται και αλλάζει, υπάρχει µια συνεχή ανάγκη οι εργαζόµενοι να µην παραµένουν σταθεροί αλλά να µετακινούνται σε νέες θέσεις εργασίας. Με τον τρόπο αυτό οι managers εντοπίζουν τους κατάλληλους εργαζοµένους για τις κατάλληλες θέσεις εργασίας. Η εταιρεία προσπαθεί να ευθυγραµµίσει τις αποζηµιώσεις, την παροχή κινήτρων και ωφελειών µε τους επιχειρηµατικούς / επιχειρησιακούς στόχους και σκοπούς. Τέλος, µια πολύ σηµαντική διαδικασία που αρκετές επιχειρήσεις την παραβλέπουν είναι η κριτική ανάλυση των ελλείψεων των δυνατοτήτων. Πηγή: https://www.bersin.com/blog/post.aspx?id=1d df3-4c78-b2de-807e9ca643c3 Σωτήρης Πολυκάρπου

24 2.1 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ Με βάση τον ορισµό που δίνει το Human Capital Institute, The Global Association for Strategic Talent Management, ταλέντο είναι η διάνοια, η γνώση, η καινοτοµία, η οµαδική εργασία, η φιλοδοξία, το κουράγιο, η ευκινησία. GOODWILL INVENTORY BRAND INTELLECT INTANGIBLES TERMINALS KNOWLEDGE TANGIBLES PIPELINES MATERIALS SYSTEMS EQUIPMENT INNOVATION TEAMWORK AMBITION COURAGE T A L E N T MACHINERY AGILITY BUILDINGS SYSTEMS LAND PRODUCTS Πηγή: Talent Management Forum, Αθήνα, 18 Μαΐου 2007 Σύµφωνα µε τον οργανισµό CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development, Resourcing and talent planning, 2007b), ταλέντα θεωρούνται τα άτοµα εκείνα που κάνουν τη διαφορά στην απόδοση µιας επιχείρησης, είτε µέσω της άµεσης συνεισφοράς τους είτε µακροπρόθεσµα επιδεικνύοντας τις υψηλές δεξιότητές τους. Σωτήρης Πολυκάρπου

25 2.2 Ο «ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ TALENT MANAGEMENT Η φράση «πόλεµος ταλέντων» (the war for talent) είναι µία επινόηση της εταιρείας McKinsey & Company (Armstrong, 2008). Ο έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων, οι αλλαγές στα δηµογραφικά δεδοµένα σε συνδυασµό µε τη συνεχή µείωση της δεξαµενής ταλέντων (talent pool) δηµιουργούν ένα κλίµα «πολέµου» µεταξύ των επιχειρήσεων, ένα παγκόσµιο φαινόµενο. Ο καλύτερος θα νικήσει. Βρισκόµαστε σε µια εποχή όπου κυριαρχεί η έντονη εξειδίκευση. Για το λόγο αυτό, υψηλόβαθµα στελέχη µε ειδίκευση αποτελούν πόλο έλξης για τις επιχειρήσεις. Ο εντοπισµός, η προσέλκυση και η διατήρηση των ταλέντων γίνονται ολοένα και πιο δύσκολη αλλά πολύ σηµαντική υπόθεση για τα στελέχη διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού. Σύµφωνα µε τους Michaels et al. (2001), υπάρχουν πέντε επιταγές τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις αν θέλουν να νικήσουν αυτό τον «πόλεµο»: να δηµιουργήσουν µια αξία για τους εργαζοµένους ούτως ώστε να προσελκύσουν µε µοναδικό τρόπο το ταλέντο να χτίσουν µια µακροπρόθεσµη στρατηγική προσέλκυσης και «στρατολόγησης» νέων εργαζοµένων να κάνουν χρήση του job experience, του coaching και του mentoring για να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες των managers να ενδυναµώσουν την «πισίνα ταλέντων» επενδύοντας στους Α παίχτες, αναπτύσσοντας τους Β παίχτες και ενεργώντας αποφασιστικά για τους παίχτες Γ κατηγορίας να υιοθετήσουν µια διάχυτη νοοτροπία ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα πηγάζει από την ανάπτυξη ταλέντων σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. Σωτήρης Πολυκάρπου

26 Παρόλα αυτά, ο Jeffrey Pfeffer (2001) ισχυρίζεται ότι ο όρος the war for talent δεν αποτελεί επιτυχηµένη µεταφορά της επιχειρηµατικής επιτυχίας. Εξηγεί ότι η χρήση της έννοιας του πολέµου από τις επιχειρήσεις µπορεί να είναι καταστροφική για το λόγο ότι αρκετές επιχειρήσεις σέβονται κατά πολύ τους τρίτους, υποβαθµίζοντας παράλληλα το ήδη υπάρχον µέσα στον ίδιο τον οργανισµό ταλέντο. Ωστόσο, κατά την προσπάθεια προσδιορισµού και ερµηνείας του ταλέντου, γεννώνται αρκετά ερωτήµατα που χρήζουν λογικών απαντήσεων: τι είναι ταλέντο; ποια στελέχη ορίζονται ταλαντούχοι; ποιο είναι και ποιο πρέπει να είναι το πνευµατικό τους υπόβαθρο; κατά πόσο τα ταλαντούχα άτοµα θα πρέπει κατά τη διαδικασία της συνέντευξης να χαίρουν ειδικής αντιµετώπισης ως ιδιαίτερα προικισµένα; Τα ταλαντούχα άτοµα αποτελούν πηγή καινοτοµίας, ενώ δηµιουργούν προϋποθέσεις ικανές να αυξήσουν τη δηµιουργικότητα και να ενισχύσουν τη θέση κάθε επιχείρησης στην αγορά. Αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι διατείνονται ότι ο όρος ιαχείριση Ταλέντων (Talent Management) δεν είναι ορθός, για το λόγο ότι τα ταλέντα δε διαχειρίζονται, αλλά αναπτύσσονται. Στην ουσία κάνουν λόγο για «ενδυνάµωση ταλέντων» (talent enablement) καθώς ο στόχος των στρατηγικών που ακολουθεί το Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων αλλά και η ανάπτυξη νέων ικανοτήτων των σηµαντικών στελεχών και η διατήρησή τους στην επιχείρηση. Η προσέλκυση και η διατήρηση ταλαντούχων στελεχών, καθώς και η ευθυγράµµιση των προγραµµάτων διοίκησης Ανθρώπινου υναµικού µε την επιχειρηµατική στρατηγική της εταιρείας αποτελούν τις σηµαντικότερες προτεραιότητες των περισσότερων CEOs. Σωτήρης Πολυκάρπου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA 30 Μαίου 2002, ΣΣ Π

ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA 30 Μαίου 2002, ΣΣ Π ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA 30 Μαίου 2002, ΣΣ Π HR και οι σύγχρονες ακαδηµαϊκές τάσεις Οργανωτική µάθηση και διαχείριση της γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινο Δυναμικό. Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης

Ανθρώπινο Δυναμικό. Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης Ανθρώπινο Δυναμικό Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης Μάκρο Πολιτικό Φυσικό Τεχνολογικό Φυσικό Υποκίνηση Μίκρο Μέσο Στρατηγική Ανομοιογένεια Ομάδες Μάθηση& Ανάπτυξη Νομικό Ευκαιρίες & Απειλές Mgt &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

e-hr personal coach Η πρώτη προσπάθεια στην Ελλάδα για την ελεύθερη έκδοση ενός ηλεκτρονικού περιοδικού για το HR χωρίς καµία διαφήµιση

e-hr personal coach Η πρώτη προσπάθεια στην Ελλάδα για την ελεύθερη έκδοση ενός ηλεκτρονικού περιοδικού για το HR χωρίς καµία διαφήµιση Η πρώτη προσπάθεια στην Ελλάδα για την ελεύθερη έκδοση ενός ηλεκτρονικού περιοδικού για το HR χωρίς καµία διαφήµιση e-hr personal coach Το Personal Coach είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό του "CleverCareer",

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών

Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών 1 Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών Υπεύθυνοι: Ζωή Δημητριάδη, Ph.D., Καθηγήτρια Δρ. Φώτης Βούζας, Αν. Καθηγητής Σχήμα 1. Προσδιορισμός Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Μάθηµα 6 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία v Οι ειδικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA Επισκόπηση της παρούσας οµιλίας Έχει το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ;

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΤΟ 3 επιχειρηµατικές διαλέξεις ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; 1984, 1991, 2006 Wilson Learning Worldwide Inc. WLW 46663 Challenge 1 O Ηγέτης-Manager: Επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση µε αίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο µύθος του ηγέτη-υπερανθρώπου: Η συν-ηγεσία στην επιχείρηση της γνώσης. ρ. Όλγα Επιτροπάκη

Ο µύθος του ηγέτη-υπερανθρώπου: Η συν-ηγεσία στην επιχείρηση της γνώσης. ρ. Όλγα Επιτροπάκη Ο µύθος του ηγέτη-υπερανθρώπου: Η συν-ηγεσία στην επιχείρηση της γνώσης ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA Ηγεσία και συν-ηγεσία Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Real Tangible Solutions

Real Tangible Solutions Real Tangible Solutions Σε έναν κόσμο όπου το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ManpowerGroup παρέχει στους οργανισμούς το ταλέντο που χρειάζονται για να καινοτομούν

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Αθήνα, 25/4/2012 Τα αποτελέσματα της έρευνας με θέμα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς Δ/ντής Executive MBA και M.Sc. in Human Resources Management ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου ü Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση περιβάλλοντος. Στρατηγικές επιλογές. Απόκτηση τεχνογνωσίας. Υλοποίηση

Διερεύνηση περιβάλλοντος. Στρατηγικές επιλογές. Απόκτηση τεχνογνωσίας. Υλοποίηση Διερεύνηση περιβάλλοντος Μάθηση & προσπάθεια για νέες καινοτομίες Στρατηγικές επιλογές Απόκτηση τεχνογνωσίας Υλοποίηση Tidd J., Bessant J., Pavitt K. Managing Innovation. (2000) Διερεύνηση περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Ακ. έτος 2013-14 ΗΓΕΣΙΑ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ Ηγέτης: Το άτομο που στο πλαίσιο ενός συνόλου ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στα υπόλοιπα μέλη (δεν ταυτίζεται πάντα με την

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Στελέχωσης & Ανάπτυξης στον Όμιλο ΟΤΕ

Ευκαιρίες Στελέχωσης & Ανάπτυξης στον Όμιλο ΟΤΕ Ευκαιρίες Στελέχωσης & Ανάπτυξης στον Όμιλο ΟΤΕ Μαϊος 2015 Νταίζη Θεοδώρου Recruitment & HR Development Senior Manager OTE COSMOTE Human Resources Division 1 Προφίλ εταιρείας Όμιλος OTE Ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 1. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ... 2 Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ... 2

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

GENERATION Y. in the workplace. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

GENERATION Y. in the workplace. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού GENERATION Y in the workplace Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Τι θα συζητήσουμε Γνωριμία με τη γενιά Υ Η έρευνά μας Αποτελέσματα της έρευνάς μας Προσέλκυση Παρακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ημερίδα: «Μετατρέποντας τις δεξιότητες σε επιχειρηματική δυνατότητα με βιώσιμη προοπτική, μέσω της συνέργειας, της καινοτομίας, της δικτύωσης» Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ( σελίδες σχολικού βιβλίου 135 139, έκδοση 2014 : σελίδες 130 134 ) 3.3.3 υναµική Οµάδων 3.3.3.1 Βασικές έννοιες - Ορισµοί Η οµάδα αποτελεί έννοια και όρο που

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας»

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» «Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» Ονοματεπώνυμο: Αγγιολίνα Καρκαμπούνα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Άγγελος Παντουβάκης Περιεχόμενα Σκοπός της Έρευνας Παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Εμψύχωση του Ανθρώπινου υναμικού

Ανάπτυξη & Εμψύχωση του Ανθρώπινου υναμικού Ανάπτυξη & Εμψύχωση του Ανθρώπινου υναμικού της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ρ Κουτσοσίμου Μένη Μεταδιδάκτωρ Ιατρικής στην Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας ΣΤΟΧΟΙ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Ανάπτυξη, Ενδυνάμωση & Παρακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγραφή Διαδικασίας Coaching

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγραφή Διαδικασίας Coaching 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιγραφή Διαδικασίας Coaching Τι είναι το Coaching; Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν ένα (1) Θεματικό Πεδίο, το οποίο με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 5: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευση Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Δέκα ισχυρές παραδοχές για μια πετυχημένη σχολική ηγεσία Day, Sammons, Hopkins,

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 8ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας Διοίκηση Επιχειρήσεων Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2015 Ας γνωριστούμε! Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος Σπουδές στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Κάθε σύγχρονη νοσηλευτική μονάδα απαιτεί: υψηλά πρότυπα απόδοσης σε ότι αφορά την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών έναν προϊστάμενο με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης 1 Βασικά σημεία παρουσίασης Αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: Αύγουστος 02, 2012 2

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους.

ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους. ΗΓΕΣΙΑ Η φύση της ηγεσίας ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους. Βοηθάει την οµάδα να εντοπίσει «που πηγαίνει» και προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ηγεσία. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Περιεχόμενα Παγκόσμια Οικονομική Κρίση = Έλλειψη Ηθικής. Επιβραδύνοντας την εξασθένηση της Επιχειρηματικής Ηθικής. Ηγέτης ή Διευθυντής; Επιβραδύνοντας την εξασθένηση της Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship)

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Οι αιτήσεις ξεκίνησαν (1ος κύκλος εγγραφών μέχρι 20 Ιουνίου 2015) Έναρξη μαθημάτων: 29 Σεπτεμβρίου 2015 Επιστημονικές υπεύθυνες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα