Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε?

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε?"

Transcript

1 ISSUE 1 Ειζαγωγή ζηο έργο ORTHO-eMAN.1 Ποιοι είμαζηε Τι είναι ηο ORTHO-eMAN....4 Τι θέλουμε να κάνουμε;... 4 Εναρκηήρια ζυνάνηηζη ηου ORTHO-eMAN Τα ενημερωηικά δεληία....6 YEAR 2012 ORTHOnewsletter Ασηό είναι ηο πρώηο ενημερωηικό δεληίο ποσ παρέτει πληροθορίες για ηο έργο ORTHO-Eman, ποσ τρημαηοδοηείηαι από ηην Δσρωπαϊκή Δπιηροπή ζηο πλαίζιο ηης Για Βίοσ Μάθηζης ηοσ LLP ζηο πλαίζιο ηης Γράζης: Μεηαθορά Καινοηομίας. Ημερομηνία: Μάρτιος, 2012 Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε? Η θνηλνπξαμία απαξηίδεηαη εθπ αηδ επ ηη θά ηνπ από έξγνπ αλώηαηα ηδξ ύ κα ηα (2 εκβη νκερα λη θή, απνδεδεηγκέλεο θαζώο θαη κε δεμηόηεηεο, αλαγλσξηζκέλε παλεπηζηήκηα, από ηε Ρνπκαλία επάξθεηα, πνπ απαηηείηαη γηα λα θαη ηελ Διιάδα), 2 εξεπλεηηθά θαιπθζνύλ όια ηα επηκέξνπο θέληξα (από ηελ Διιάδα θαη ηελ ζέκαηα ηνπ έξγνπ. Ιζπαλία) θαη έλα λνζνθνκείν (από Σν έξγν ζπληνλίδεηαη από ην ηε Ρνπκαλία). Όινη νη εηαίξνη Παλεπηζηήκην ηεο Craiova. έρνπλ κεγάιε εκπεηξία ηόζν ζηελ νξζνπεδηθή, όζν θαη ζηελ Αςηό ηο έπγο έσει σπημαηοδοηηθεί με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η παπούζα δημοζίεςζη δεζμεύει μόνο ηον ζςνηάκηη ηηρ και η Επιηποπή δεν μποπεί να θεωπηθεί ςπεύθςνη για οποιαδήποηε σπήζη πος μποπεί να γίνει ζηιρ πληποθοπίερ πος πεπιέσονηαι ζε αςηήν.

2 LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation A web-based e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics Από απιζηεπά: Olivera Lupescu (SCUB), Taina Avramescu (UCV), Juan Lopez Pascual (IBV), Ignacio Bermejo Boch (IBV), Stavros Perantonis (NCSR), Vasilis Virvilis (NCSR), Ioannis Pratikakis (DUTH). LLP/LdV/ToI/2011/ RO/008 PROMOTER: University of Craiova - Romania Σο Πανεπιζηήμιο ηηρ Craiova (UCV), πνπ ζπληνλίδεη ην έξγν, παξέρεη άξηζηεο ζπλζήθεο ζπνπδώλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ, ζε δηάθνξα πεδία πνπ πεξηιακβάλνπλ 120 εηδηθόηεηεο. Δηαίξνο ζηελ ESHE, παξέρεη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο, ησλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Δπηζηεκώλ, ηεο Σερλνινγίαο, ηεο Τγείαο θαη Απνθαηάζηαζεο, κέζσ ηεο ππαγσγήο ζην ζύζηεκα LMD, ζύκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε ηεο Μπνιόληα. Σν UCV ζπλεξγάδεηαη κε δηεζλείο θαη εζληθνύο θνξείο, νξγαληζκνύο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ΜΜΔ. Η έληαμε ζηελ Δπξσπατθή αθαδεκατθή δνκή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο, όπσο ην SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, ALPINE, MSU-AUF, RISU-AUF, PECO. Αλαπηύζζεη εμσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο ζηελ Δπξσπατθή ρώξν ηεο Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο. Σν UCV ζπλδέεηαη κε δηεζλνύο θύξνπο αθαδεκατθέο ελώζεηο: EUA Έλσζε Δπξσπατθώλ Παλεπηζηεκίσλ, IAU-Γηεζλήο Έλσζε Παλεπηζηεκίσλ θ.ιπ. Σν UCV έρεη επάξθεηα ζηνπο ηνκείο πνπ θαιύπηνληαη από ην παξόλ έξγν: ηεο πγείαο, ηεο βηνηερλνινγίαο, πιεξνθνξηθήο, ινγηζκηθνύ πνιπκέζσλ, δηαρείξηζεο ηεο πνηόηεηαο. Σο Δημοκπίηειο Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ (DUTH) είλαη έλα θξαηηθό ίδξπκα, πνπ ηδξύζεθε ην Πήξε ην όλνκά ηνπ από ηνλ Έιιελα θηιόζνθν Γεκόθξηην ηνλ Αβδεξίηε πνπ ζεσξείηαη ν παηέξαο ηεο αηνκηθήο ζεσξίαο. Η θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη ζηελ Κνκνηελή, αιιά ππάξρνπλ παλεπηζηεκηνππόιεηο ζε Κνκνηελή, Ξάλζε, Αιεμαλδξνύπνιε θαη Οξεζηηάδα. ηελ Ξάλζε βξίζθεηαη ε Πνιπηερληθή ρνιή κε πέληε (5) Σκήκαηα (Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο).

3 Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ θνηηεηώλ είλαη πεξίπνπ 18000, ελώ ε ρνιή έρεη κηα εγγεγξακκέλνπο ζπλνιηθά πεξίπνπ 1000 πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο θαη 200 κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο. Σν Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ζηελ Ξάλζε είλαη έλα από ηα παιαηόηεξα θαη κεγαιύηεξα ηκήκαηα κεραληθώλ ζηελ Διιάδα. Σν Σκήκα πξνζθέξεη πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Οη πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο πεξηιακβάλνπλ πεξηζζόηεξα από 50 καζήκαηα ζηνπο ηνκείο ησλ ειεθηξνληθώλ, ηεο ελέξγεηαο, ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, κεραληθώλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, θαζώο θαη ζηα εθαξκνζκέλα καζεκαηηθά θαη ηε θπζηθή. Σν Σκήκα πξνζθέξεη έλα επξύ θάζκα εμεηδηθεπκέλσλ καζεκάησλ, θαζώο θαη. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πνπ παξέρνπλ εμεηδίθεπζε ζε παξόκνηα ζέκαηα. Σν Δξγαζηήξην Δπεμεξγαζίαο Δηθόλσλ θαη Πνιπκέζσλ (IPML) ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο πξνζθέξεη καζήκαηα ζηνπο ηνκείο ηεο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο εηθόλαο, ζπζηεκάησλ πνιπκέζσλ, ζπκπίεζεο δεδνκέλσλ, ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο, θσδηθνπνίεζεο εηθόλαο, αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ θαη. γξαθηθώλ. Σο Εθνικό Κένηπο Έπεςναρ Φςζικών Επιζηημών «Δημόκπιηορ» (NCSR) είλαη ην κεγαιύηεξν εξεπλεηηθό θέληξν ζηηο εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία ζηελ Διιάδα. Σν ΔΚΔΦΔ θηινμελεί ηνλ ειιεληθό εζληθό θνξέα ππνδνρήο, έλα ζεκαληηθό θόκβν ηνπ Διιεληθνύ Δζληθνύ Γηθηύνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΓΔΣ) θαη πξσηαγσληζηεί ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνεγκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ δηθηύσλ θαη ππεξεζηώλ ζηελ Διιάδα. Σν Ιλζηηηνύην Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ (Ι.Π. & Σ.) ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε πνιινύο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, όπσο νη εμήο: Τπνινγηζηηθή λνεκνζύλε θαη λεπξσληθά δίθηπα, επεμεξγαζία εηθόλαο, ζπζηήκαηα πνιπκέζσλ θαη ππεξεζίεο, επξπδσληθά αζύξκαηα δίθηπα, ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε θαη ειεθξνηληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα, επίγεηα δηαδξαζηηθή ςεθηαθή ηειεόξαζε, επηθνηλσλίεο επξένο θάζκαηνο, ηερλνινγία ινγηζκηθνύ κε έκθαζε ζην απηόκαηα εμαηνκηθεύζηκν ινγηζκηθό, κεηξήζεηο ξαδην-θάζκαηνο. Δπηπιένλ, ην IΠ&Σ έρεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ γηα βηνταηξηθέο εθαξκνγέο. Σο Ινζηιηούηο Εμβιομησανικήρ ηηρ Valencia (IBV) είλαη έλα εξεπλεηηθό θέληξν αθηεξσκέλν ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ηελ ηερληθή ζπκβνπιεπηηθή θαη ηελ θαηάξηηζε ζηελ εκβηνκεραληθή. Μηα δηεπηζηεκνληθή νκάδα από 250 επαγγεικαηίεο, όπσο κεραληθνί, γηαηξνί, πιεξνθνξηθνί, θπζηνζεξαπεπηέο, βηνιόγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ζρεδηαζηέο, θ.ιπ. ζπλζέηνπλ ην Ιλζηηηνύην Δκβηνκεραληθήο ηεο Valencia. Έρνπκε κηα επξεία εκπεηξία ζην ζπληνληζκό θαη ηε ζπκκεηνρή ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Έρνπκε ζπκκεηάζρεη ζε πξόγξακκα Master ζηελ Βηνταηξηθή Μεραληθή θαη πξνζθέξνπκε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε κε απεπζείαο ζύλδεζε κε ηελ πιαηθόξκα καο "εηθνληθή παλεπηζηεκηνύπνιε IBV". Οη δξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο απηνλνκίαο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε βειηίσζε ηεο επεκεξίαο ησλ αηόκσλ κε ιεηηνπξγηθνύο πεξηνξηζκνύο, ζηηο ηθαλόηεηεο ησλ επαγγεικαηηώλ ηεο πγείαο θαη ζηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν IBV δηαζέηεη έλα επξύ δίθηπν επαθώλ κε άιια θέληξα θαηάξηηζεο θαη κε επαγγεικαηηθνύο θνξείο ζηνλ θιάδν ησλ νξζνπεδηθώλ. Σο Κλινικό Νοζοκομείο Επειγόνηων Πεπιζηαηικών ηος Βοςκοςπεζηίος (SCUB) πεξηιακβάλεη 725 θιίλεο ζε 16 ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο, πάλσ από 250 εηδηθνύο θαη πνιύ πεξηζζόηεξνπο εηδηθεπόκελνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο. Πξνζθέξεη ηηο θαιύηεξεο ζπλζήθεο γηα ηελ έξεπλα, δεδνκέλνπ όηη ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή κπνξεί λα επηιεγεί έλαο κεγάινο αξηζκόο αζζελώλ πνπ κπνξνύλ λα παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα έξεπλα. Οη δξαζηεξηόηεηέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ ηαηξηθέο ππεξεζίεο, ηαηξηθή θαη εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε θαη ζπλερή ηαηξηθή εθπαίδεπζε. Η νξζνπεδηθή θιηληθή έρεη πάλσ από 30 εηδηθνύο ζηελ παζνινγία νξζνπεδηθήο θαη ηξαπκάησλ.

4 Σι είναι ORTHO-eMAN; Σν ORTHO-eMAN (A web-based e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) είλαη έλα δηεηέο ρξεκαηνδνηνύκελν επξσπατθό έξγν (LLP/LdV/ToI/2011/RO/008), κε ζηόρν λα γεθπξσζεί ην ράζκα κεηαμύ ηεο κεραληθήο θαη ηεο ηαηξηθήο, δεκηνπξγώληαο έλα λέν πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο γηα ηελ αλάιπζε ηεο αλζξώπηλεο θίλεζεο. Γηα ην ιόγν απηό, ην πξόγξακκα ζηνρεύεη λα πξνζθέξεη ζηνπο νξζνπεδηθνύο γηαηξνύο θαη ηνπο κεραληθνύο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ ηαηξηθό ηνκέα έλα θνηλό εξγαιείν κάζεζεο κε δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο, ρξεζηκνπνηώληαο κεζνδνινγίεο κάζεζεο θαη ηελ εκπεηξία από ην πξνεγνύκελν ζρέδην ηεο ΔΔ, e-medi - Virtual Medical School. Σν 2-εηέο έξγν ORTHO-eMAN ζα νινθιεξσζεί ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ Σι θέλοςμε να κάνοςμε; Έρνπκε σο θνηλό ζηόρν λα αλαπηύμνπκε έλα δηαδηθηπαθό ηόπν ζηελ αγγιηθή γιώζζα θαη ηηο γιώζζεο ησλ εηαίξσλ θαη έλα εηθνληθό εθπαηδεπηηθό θέληξν πνπ ζα παξέρεη on-line εθπαίδεπζε θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό. Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε κηαο δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο γηα ειεθηξνληθή θαηάξηηζε, ε νπνία ζα έρεη δηεπαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο, δηεπηζηεκνληθή θαη δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγηζε, δηαδξαζηηθό ζρεδηαζκό θαη δηεζλή εκβέιεηα. Η πιαηθόξκα εθπαίδεπζεο ζα παξέρεη έλα απνζεηήξην εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε πξαγκαηηθέο θιηληθέο κειέηεο κε ηε ρξήζε ςεθηαθήο απεηθόληζεο θαη ζπλνδεπηηθή επηζεκείσζε, θαζώο θαη έλα δηαδξαζηηθό ζύζηεκα πνιπκέζσλ πνπ ζα πεξηέρεη πιήξεηο εθζέζεηο ζρεηηθά κε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε νξζνπεδηθή ζεξαπεία, ζπλδεδεκέλν κε κηα βάζε δεδνκέλσλ κε εηθόλεο από ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο κεηξήζεηο από ην πεξπάηεκα. Με ηε ρξήζε ελόο Δξγαιείνπ πγγξαθήο Μαζεκάησλ ζα πεξηγξάςνπκε θιηληθέο πεξηπηώζεηο πνπ ζα απνηεινύληαη από γεληθή ελεκέξσζε γηα ηνλ αζζελή θαη κηα ζεηξά από δηαδνρηθά ζηάδηα. Κάζε ζηάδην είλαη έλα ζεκείν ζηε ρξνληθή αιιεινπρία ηεο δηάγλσζεο. Κάζε ζηάδην ζπλδέεηαη κε έλα ή πεξηζζόηεξα νπηηθά αληηθείκελα (δειαδή 2D, 3D εηθόλεο θαη βίληεν), πνπ έρνπλ απνθηεζεί από έλα ή πεξηζζόηεξα δηαζέζηκα κέζα (ππέξερνο, Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία, Αμνληθή Σνκνγξαθία, επεμεξγαζία βίληεν, κνηίβν πίεζεο επαθήο). Δθηόο από ηελ νπηηθή πιεξνθνξία, άιια αξηζκεηηθά δεδνκέλα ζα είλαη επίζεο δηαζέζηκα. Σι έσοςμε κάνει μέσπι ηώπα; Σα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο πινπνίεζαλ δηάθνξα επξσπατθά έξγα κέρξη ηώξα. Δδώ αλαθέξνληαη κόλν ηα έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ηνλ ηαηξηθό ηνκέα. Έξγν LDV RO/04/B/P/PP Training Center for Health care, Prophylactic and Rehabilitation Services Έξγν LLP-LdV/TOI/2010/RO/006 E-learning educational center in medicine Έξγν LLP-LdV-ToI-2011-RO-022 E-training for wellness in SPA services Project LLP-LdV EL/2004/B/F/PP Virtual School on Medical Imaging and E-Learning Framework emedi Έξγν ES/09/LLP-LDV/TOI/ Online training on surgical treatments of bone fractures for traumatologists and biomedical engineers - OSTEOFORM Έξγν ES/07/LLP-LDV/TOI Pilot project for online training for raquis operations and technical surgery - ORTHOTRAINING

5 Εναπκηήπια ζςνάνηηζη ηος έπγος ORTHO-eMAN ηιρ Φεβποςαπίος 2012 ππαγμαηοποιήθηκε η ππώηη ζςνάνηηζη ηηρ ζύμππαξηρ ζηην Κπαϊόβα ηηρ Ροςμανίαρ, με ζηόσο να: Γλσξηζηνύλ νη εηαίξνη σο άηνκα, επαγγεικαηίεο θαη ηδξύκαηα Γνζνύλ πιήξε ζηνηρεία ζρεηηθά κε όιεο ηηο πηπρέο ηνπ έξγνπ Οηθνδνκήζνπκε εκπηζηνζύλε ζηηο ζρέζεηο ησλ εηαίξσλ Κάλνπκε ην πξώην βήκα ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο νκάδσλ εξγαζίαο Δπηβεβαηώζνπκε ξόινπο θαη θαζήθνληα Πξνδηαγξάςνπκε ζαθείο δηαδηθαζίεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο ρεδηάζνπκε ηελ πξώηε θάζε ηνπ έξγνπ κε ιεπηνκέξεηα Παξέρνπκε πιήξε ηεθκεξίσζε ηνπ έξγνπ - ην ζρέδην δηαρείξηζεο εγρεηξίδην πνπ πεξηέρεη όια ηα ζρεηηθά ζπκβαηηθά έγγξαθα, έγγξαθα ζρεδηαζκνύ, κνξθέο θαη πξόηππα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην έξγν. Σα ενημεπωηικά δεληία Πεξίπνπ έμη ελεκεξσηηθά δειηία ζα απνζηαινύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. ην επόκελν Δλεκεξσηηθό Γειηίν κπνξείηε λα δηαβάζεηε πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν ησλ εθπαηδεπηηθώλ ελνηήησλ θαη κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ αλαγθώλ γηα ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηαηξηθή θαη ηελ εκβηνκεραληθή. Αλππνκνλνύκε λα ζαο θξαηάκε ελήκεξνπο γηα ηελ πξόνδν ζην έξγν καο! Αλ ζαο ελδηαθέξεη λα ιακβάλεηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην έξγν καο, παξαθαινύκε επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο. Αλ ζαο ελδηαθέξεη λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο αζθνύκελνο (ηδηώηεο ή νξγαληζκόο) παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε καδί καο από ηελ ηζηνζειίδα (http://www.ortho-eman.ro/index.php/contact). Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα ζα ραξνύκε λα έρνπκε ηηο απόςεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ζαο ζην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ή ζην θόξνπκ ηνπ έξγνπ. Αλ ζέιεηε λα ζπλεξγαζηείηε καδί καο, λα κνηξαζηείηε ηηο γλώζεηο ζαο (εξγαιεία, κεζόδνπο, θιπ.), ή λα εληαρζείηε ζην δίθηπν, παξαθαινύκε λα κελ δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο. Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ: Παξαθαινύκε λα επηζθεθζείηε ηνλ ηζηόηνπό καο:

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο

Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Ηιεθηξνληθή Τγεία Η ειεθηξνληθή πγεία πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο κε

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ Οη πξννπηηθέο γηα επαγγέικαηα ζε ζρέζε κε ζπνπδέο ζε ΕΙ θαη ΣΕΙ ην 2010 γηα ηα επόκελα 5-10 ρξόληα ( Ινύληνο 2010) πό ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ θαζεγεηή εόδωξνπ Καηζαλέβα θαη ηελ Career Gate Test (www.careergatetest.com)

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη.

ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη. ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη. Πποϋποθέζειρ ηηρ μάθηζηρ (R. Gagne) Δπηζθόπεζε: Πποζαπμοζμένο από «Gagne's Nine Commandments of Instruction». Απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα