ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 21411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 163/4Γ/ Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του Ν. 3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του Ν. 4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α 14), τις δια τάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 (Α 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/2013 (Α 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4255/2014 (Α 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α 107) και συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α 220), όπως ισχύει, β) τις διατάξεις τις Οδηγίας 98/34/ΕΚ, γ) τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (Α 82) καθώς και του Ν. 3471/2006 (Α 133), όπως ισχύουν, δ) τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2251/1994 (Α 191), όπως ισχύει, ε) τις διατάξεις του Π.δ. 109/2010 (Α 190), όπως ισχύει, στ) τη με αριθμό 56660/1679/ (Β 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών Πολιτισμού και Του ρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», ζ) τη με αριθμό 2/36411/0004 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο Αποδοχή παραίτη σης και διορισμός νέων μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), η) τη με αριθμό 133/2/ (Β 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρ θρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επι τροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» όπως ισχύει, θ) τη με αριθμό 46/4/ απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκαν ο Απολογισμός του Έργου της για το έτος 2012 και το Σχέδιο Δράσης για την περίοδο , ι) τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του Ν. 4002/2011 (Α 180) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 52 του Ν. 4021/ 2011 και ισχύει, ια) τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011 (Α 180) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 173 του Ν. 4261/ 2014 (Α 107) και ισχύει, ιβ) τη με αριθμό 106/2/ (Β 1368) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοι νωνίας τυχερών παιγνίων], όπως αυτή τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τη με αριθμό 108/2/ (Β 1727) απόφαση και ισχύει, ιγ) την με αριθμό 126/2/ απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκε η κοινοποίηση σχεδίου απόφα σης, με τίτλο: [Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων], στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 της Οδηγίας 98/34/ΕΚ, ιδ) τη με αριθμό 2014/517/GR Γνωστοποίηση του ως άνω σχεδίου απόφασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιε) τις Παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Μάλτας επί του γνωστοποιημένου σχεδίου από φασης της Ε.Ε.Ε.Π., ιστ) τις με αριθμό 145/2/ και 145/3/ αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., ιζ) τη με αριθμό 153/2/ απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο [Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυ χερών παιγνίων], ιη) το γεγονός ότι η ως άνω υπό στοιχεία ιζ) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. δεν δημοσιεύθηκε στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως, είναι ανυπόστατη, δεν πα ράγει έννομες συνέπειες και συνεπώς είναι ακυρωτέα, ιθ) την ανάγκη επανακαθορισμού του πλαισίου ρύθμι σης των, σχετικών με την εμπορική επικοινωνία, θεμά των του Κανονισμού Παιγνίων, ώστε να επιτυγχάνεται, αφενός η βέλτιστη συμβατότητα του κανονιστικού πλαι σίου με την πραγματική λειτουργία της αγοράς και αφε τέρου, η διασφάλιση της κοινωνικής τάξης έτσι ώστε να προστατεύεται το κοινό και ιδίως οι ανήλικοι και οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού από τον εθισμό και την κατασπατάληση περιουσίας μέσω της αλόγιστης χρήση των τυχερών παιγνίων και από τα εγκλήματα που συνδέονται με τα παίγνια αυτά, κ) το γεγονός ότι η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π..

2 21412 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κα) την από 7η Ιουλίου 2015 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., κβ) τα στοιχεία της Υπηρεσίας και τη συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε: 1. Την έκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων, ως εξής: ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τις ανάγκες της απόφασης αυτής, οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που ακολουθεί: Εμπορική Ανακοίνωση είναι κάθε συγκεκριμένη ανα κοίνωση που αποσκοπεί στην άμεση ή έμμεση προώθη ση υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και η οποία πραγμα τοποιείται στο πλαίσιο ενός προγράμματος Εμπορικής Επικοινωνίας. Εμπορική Επικοινωνία είναι κάθε μορφή επικοινωνίας του Παρόχου για την άμεση ή έμμεση προώθηση υπη ρεσιών τυχερών παιγνίων ή της εικόνας των προσώπων ή/και των επιχειρήσεων που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές. Στην έννοια της Εμπορικής Επικοινωνίας εντάσ σονται τα προγράμματα Χορηγίας, Εταιρικής Κοινωνι κής Ευθύνης και τα προγράμματα πιστότητας (Loyalty Programs). Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι το σύνολο των κοι νωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του Παρόχου, οι οποίες αναλαμβάνονται οικειοθελώς, πέρα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στην ισόρροπη και αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, στην ενίσχυση της συνοχής του κοινωνικού συνόλου και στην προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Κανονισμός Εμπορικής Επικοινωνίας (Κανονισμός) εί ναι η παρούσα απόφαση, με την οποία ρυθμίζονται θέ ματα του Κανονισμού Παιγνίων σχετικά με την Εμπορική Επικοινωνία των Παιγνίων και θεσπίζονται οι κανόνες που διέπουν τις σχετικές δραστηριότητες. Κόστος Συμμετοχής είναι το ελάχιστο χρηματικό ποσό που απαιτείται για την συμμετοχή σε Παίγνιο. Το αντίτι μο του εισιτηρίου εισόδου σε χώρο καζίνο δεν εμπίπτει στην έννοια του Κόστους Συμμετοχής. Παίγνιο είναι το τυχερό παίγνιο που χαρακτηρίζεται ως τέτοιο από τις κείμενες διατάξεις και επιτρέπεται η διεξαγωγή του σύμφωνα με αυτές. Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμε τέχει στα Παίγνια. Πάροχος είναι το πρόσωπο που διοργανώνει ή/και διεξάγει ή/και εκμεταλλεύεται Παίγνια νόμιμα, κατόπιν άδειας που έχει εκδοθεί από την Ελληνική Δημοκρατία και σε κάθε περίπτωση ασκεί τη δραστηριότητα αυτή με βάση την κείμενη εθνική νομοθεσία. Στην έννοια του Παρόχου συμπεριλαμβάνονται και τα πρόσωπα της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει. Σε κάθε άλλη περίπτωση πρόκειται για μη νόμιμο πάροχο. Πάροχος Διαφημιστικών Υπηρεσιών είναι το πρόσωπο που σχεδιάζει ή/και οργανώνει ή/και υλοποιεί ή/και προ ωθεί ή/και προβάλλει ενέργειες Εμπορικής Επικοινωνίας. Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling) είναι το σύνολο των ρυθμίσεων και οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν στόχο τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στους Παίκτες από τη συμμετοχή τους στα Παίγνια. Χορηγία είναι το σύνολο των δράσεων του Παρό χου με τις οποίες συνεισφέρει σε πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, κατόπιν ειδικής συμφωνίας, χρηματική ή άλλης μορφής οικονομική παροχή σε είδος, άυλα αγα θά ή υπηρεσίες, με αντιστάθμισμα την προώθηση της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος, των προϊόντων και της εικόνας του. Άρθρο 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι διατάξεις του Κανονισμού εφαρμόζονται σε όλες τις ενέργειες που αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κάθε είδους δράσεων Εμπορικής Επικοινω νίας σχετικών με τη διεξαγωγή Παιγνίων. Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις στο πλαίσιο Χορηγιών και Εταιρικής Κοι νωνικής Ευθύνης ρυθμίζονται στα άρθρα 5 και 6 του παρόντος αντίστοιχα. Άρθρο 3. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3.1 Η Εμπορική Επικοινωνία πρέπει να εντάσσεται εντός του αυστηρού πλαισίου προστασίας των κατα ναλωτών και των Παικτών στον τομέα της παροχής υπη ρεσιών Παιγνίων και σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να είναι λελογισμένη, να περιορίζεται αυστηρά σε όποιες ενέργειες απαιτούνται, προκειμένου οι καταναλωτές να κατευθύνονται στα νόμιμα Παίγνια και να προάγει το Υπεύθυνο Παιχνίδι. 3.2 Η Εμπορική Επικοινωνία δεν πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ροπής των καταναλωτών προς τα Παίγνια, μέσω της ενθάρρυνσης της ενεργού συμμετο χής τους σε αυτά, καθιστώντας μεταξύ άλλων κοινό τυπα τα Παίγνια ή προβάλλοντας μια θετική εικόνα σε σχέση με το γεγονός ότι τα πραγματοποιούμενα έσοδα προορίζονται για δραστηριότητες γενικού ενδιαφέρο ντος ή ακόμα αυξάνοντας τη δύναμη έλξης των Παι γνίων μέσω εμπορικών ανακοινώσεων που προβάλλουν παραπλανητικώς σημαντικά και ευκόλως αποκτούμενα κέρδη. 3.3 Ο Πάροχος εκπονεί το σχέδιο Εμπορικής Επικοι νωνίας της παραγράφου 8.2 του παρόντος και οργα νώνει τις αντίστοιχες ενέργειες για την υλοποίηση του, τηρώντας τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, καθώς και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π Η Εμπορική Επικοινωνία πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις των νόμων και του Κανονισμού, κατά τον σχεδιασμό την παραγωγή και υλοποίηση των ενεργειών της. 3.5 Η συμμετοχή σε Παίγνιο είναι αποτέλεσμα ελεύ θερης και ανεξάρτητης προσωπικής επιλογής, η οποία πραγματοποιείται χωρίς παραπλάνηση, πρόκληση ή παρακίνηση. 3.6 Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις μέσω τηλεοπτικών με ταδόσεων συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 109/2010 (Α 190). Άρθρο 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Προκειμένου να προστατεύονται οι ανήλικοι, η Εμπο ρική Επικοινωνία δεν επιτρέπεται: 4.1 Να στοχεύει ή με οποιονδήποτε τρόπο να απευθύ νεται στους ανήλικους και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στα Παίγνια.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Να αναφέρεται σε ή/και να περιλαμβάνει στοιχεία της νοοτροπίας, των συνηθειών, της συμπεριφοράς των ανηλίκων ή/και να χρησιμοποιεί εκφράσεις του κώδικα επικοινωνίας τους. 4.3 Να παρουσιάζει τα Παίγνια ως κοινωνικά αποδεκτή δραστηριότητα των ανηλίκων. 4.4 Να παρουσιάζει την ενασχόληση με τα Παίγνια ως δραστηριότητα που σηματοδοτεί τη μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση. 4.5 Να χρησιμοποιεί χαρακτήρες, πραγματικούς ή φα νταστικούς, που έχουν ή που φαίνεται να έχουν ηλικία μικρότερη εκείνης που προβλέπεται στον νόμο ως ηλι κιακό όριο συμμετοχής στα Παίγνια. 4.6 Να προβάλλεται πριν, κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη διεξαγωγή ή/και μετάδοση αθλητικών γεγονό των που διοργανώνονται για ανήλικους. 4.7 Να προβάλλεται πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση προγράμματος που απευθύνεται σε ανήλικους. 4.8 Να προβάλλεται σε κινηματογραφικές αίθουσες πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την προβολή ταινιών που απευθύνονται σε ανήλικους. 4.9 Να προβάλλεται σε κάθε είδους ηλεκτρονικά ή μη έντυπα και διαδικτυακούς τόπους, που απευθύνονται σε ανήλικους. Άρθρο 5. ΧΟΡΗΓΙΑ 5.1 Ο Πάροχος μπορεί να προβαίνει σε Εμπορικές Ανακοινώσεις Χορηγιών που αφορούν αποκλειστικά και μόνο: α) διοργανώσεις, γεγονότα, δραστηριότητες ή σκο πούς αθλητικού χαρακτήρα, β) παραγωγές του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης αθλητικού περιεχομένου, γ) αθλητές, σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες και αθλη τικές ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Ν. 2725/1999 (Α 121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 5.2 Η ιδιότητα του Παρόχου, ως Χορηγού, πρέπει να δηλώνεται ρητά σε όλες τις σχετικές Εμπορικές Ανα κοινώσεις, με τρόπο ώστε να γίνεται απολύτως σαφής η ιδιότητα του αυτή. 5.3 Στις Εμπορικές Ανακοινώσεις, στις οποίες ο Πά ροχος εμφανίζεται ως Χορηγός, επιτρέπεται να ανα φέρονται η επωνυμία ή/και το διακριτικό του σήμα ή η ονομασία ή/και το διακριτικό σήμα του Παιγνίου ή η ονομασία ή/και το διακριτικό σήμα του ιστοτόπου στην περίπτωση παροχής Παιγνίων μέσω διαδικτύου Εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 5.3, Εμπορικές Ανακοινώσεις, στις οποίες ο Πάροχος εμφα νίζεται ως Χορηγός, δεν επιτρέπεται να εμπεριέχουν οπτικά ή ηχητικά μηνύματα που συνδέουν άμεσα ή έμ μεσα τον χορηγούμενο με τα Παίγνια. 5.5 Στις Εμπορικές Ανακοινώσεις, στις οποίες ο Πά ροχος εμφανίζεται ως Χορηγός, επιτρέπεται εξαιρετικά από τα πρόσωπα της παραγράφου να χρησιμοποι ούνται ή να αναφέρονται πρόσωπα που έχουν ή είχαν την ιδιότητα του αθλητή ή του προπονητή και έχουν γίνει γνωστά στο ευρύ κοινό με την ιδιότητα τους αυτή. 5.6 Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις, στις οποίες ο Πάροχος εμφανίζεται ως Χορηγός και αναρτώνται σε εξωτερικούς χώρους (outdoor), ο Πάροχος λαμβάνει μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι χώροι αυτοί απέχουν τουλάχιστον διακόσια (200) μέτρα από σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οικοτροφεία. 5.7 Δεν επιτρέπεται η Χορηγία αθλητικών γεγονότων που διοργανώνονται για ανήλικους. 5.8 Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις του Παρόχου ως Χο ρηγού δεν συνδέονται ή/και συσχετίζονται ή/και επικα λύπτονται από τις λοιπές Εμπορικές Ανακοινώσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Εμπορικής Επικοινωνίας και οι οποίες αφορούν απλές προωθητικές ενέργειες ή Εμπορικές Ανακοινώσεις στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Άρθρο 6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 6.1 Στις Εμπορικές Ανακοινώσεις του Παρόχου στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναφέρονται αποκλειστικά η επωνυμία ή/και τον λογότυπο ή/και το διακριτικό σήμα του Παρόχου. 6.2 Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις του Παρόχου, στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έχουν ως πε ριεχόμενο αποκλειστικά και μόνο την εκάστοτε συγκε κριμένη δράση. 6.3 Εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 6.1, Εμπορικές Ανακοινώσεις στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινω νικής Ευθύνης δεν επιτρέπεται να εμπεριέχουν οπτικά ή ηχητικά μηνύματα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τα Παίγνια. 6.4 Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις του Παρόχου στο πλαί σιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δεν συνδέονται ή/ και συσχετίζονται ή/και επικαλύπτονται από τις λοιπές Εμπορικές Ανακοινώσεις που υλοποιούνται στο πλαί σιο της Εμπορικής Επικοινωνίας και οι οποίες αφορούν απλές προωθητικές ενέργειες ή Εμπορικές Ανακοινώ σεις στο πλαίσιο Χορηγίας. 6.5 Η παράγραφος της απόφασης αυτής δεν εφαρμόζεται στις Εμπορικές Ανακοινώσεις του Παρόχου στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στις δράσεις κοινωνικού ή/και περιβαλλοντολογικού πε ριεχομένου που ενδεχομένως προκύπτουν ως υποχρέ ωση του Παρόχου από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. 6.7 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στην «Πολιτιστική Χορηγία», όπως αυτή ορίζεται και ρυθ μίζεται στις διατάξεις του Ν. 3525/2007 (Α 16), όπως ισχύει Στην έννοια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δεν συμπεριλαμβάνονται δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων προώθησης των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Άρθρο 7. ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7.1 Η απ ευθείας Εμπορική Επικοινωνία επιτρέπεται με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων των άρ θρων 4 περί απορρήτου των επικοινωνιών και 11 περί μη ζητηθείσας επικοινωνίας του Ν. 3471/2006 (Α 133) όπως ισχύει, περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (Α 50) όπως ισχύει, περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Μη ζητηθείσα, στην απόφαση αυτή, νοείται η επικοινωνία στην οποία προβαίνει ο Πάροχος χωρίς

4 21414 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την εκ των προτέρων ρητή συγκατάθεση του Παίκτη και κάθε τρίτου, που δηλώνεται χωριστά και εκτός της σύμβασης προσχώρησης ή της αποδοχής των όρων για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή κληρώσεις που δεν σχετίζονται με τα Παίγνια ή της δωρεάν μεταφόρτωσης και χρήσης εφαρμογών. 7.2 Η Εμπορική Επικοινωνία δεν επιτρέπεται: Να υιοθετεί αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως παραπλανητικές πράξεις και παραλείψεις, καθώς και επιθετικές εμπορικές πρακτικές, σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 9 του Ν. 2251/1994 (Α 191), όπως ισχύει Να προκαλεί ή/και παρακινεί στη συμμετοχή στα Παίγνια Να παρουσιάζει θετική εικόνα αναφορικά με το γεγονός ότι μέρος ή το σύνολο των εσόδων από τα Παίγνια προορίζονται για δραστηριότητες γενικού και ιδίως κοινωφελούς ενδιαφέροντος Να εξομοιώνει τη συμμετοχή στα Παίγνια με τις συνήθειες και δραστηριότητες της καθημερινής και προσωπικής ζωής Να εκμεταλλεύεται την έλλειψη ειδικών γνώσεων του κοινού όσον αφορά στις πιθανότητες επιτυχίας και συμμετοχής στα κέρδη Να παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία ή ευρήμα τα μελετών και ερευνών ή περικοπές από τεχνικά και επιστημονικά συγγράμματα κ.λπ., ώστε να προσδίδεται θετική εικόνα στα Παίγνια Να προωθεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι το αποτέλεσμα του Παιγνίου μπορεί να προβλεφθεί ή να ελεγχθεί με τη χρήση κάθε είδους στερεοτύπων, προ καταλήψεων και δεισιδαιμονιών ή/και την εντύπωση ότι η χρήση τους μπορεί να συμβάλλει, έστω και εν μέρει, στη θετική έκβαση του Παιγνίου Να υποδηλώνει ότι οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι ικανότητες και η συχνότητα συμμετοχής του Παίκτη στο Παίγνιο μπορεί να επηρεάσουν θετικά το αποτέλεσμα των Παιγνίων Να προβάλλει τη συμμετοχή στα Παίγνια ως μέσο επένδυσης Να χρησιμοποιεί ή να αναφέρεται σε πρόσωπα που, μέσω της άσκησης ή/και σύνδεσης τους με δρα στηριότητες γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, απολαμ βάνουν δημόσιας προβολής ή/και αναγνωρισιμότητας ή/ και απήχησης, με αποτέλεσμα να ασκούν επιρροή στη διαμόρφωση γνώμης ή πεποίθησης ή/και να λειτουργούν ως κοινωνικά πρότυπα ή/και πρότυπα επαγγελματικής ή/και οικονομικής επιτυχίας Να προβάλλει τη συμμετοχή στα Παίγνια ως κριτήριο κοινωνικής αποδοχής, προσωπικής ή οικονο μικής επιτυχίας ή να περιλαμβάνει δηλώσεις ατόμων, από τις οποίες προκύπτει ότι η συμμετοχή στα Παίγνια συνέβαλε στην επιτυχία τους ή στην κοινωνική αποδοχή Να προβάλλει τη συμμετοχή στα Παίγνια ως τρόπο πλουτισμού ή διαφυγής από τις οικονομικές δυ σκολίες και να υποδηλώνει ότι η συμμετοχή σε αυτά μπορεί να προσφέρει λύση σε προσωπικά ή επαγγελ ματικά προβλήματα Να υποδηλώνει ότι η συμμετοχή στα Παίγνια μπορεί να αποτελεί προτεραιότητα στη ζωή, πριν από την οικογένεια, τους φίλους, τις επαγγελματικές και μορφωτικές υποχρεώσεις Να υποδηλώνει ότι η συμμετοχή στα Παίγνια μπορεί να ενισχύσει τις προσωπικές ιδιότητες, όπως ενδεικτικά να βελτιώσει την εικόνα, να τονώσει την αυ τοπεποίθηση ή να αποτελέσει μέσο απόκτησης αναγνώ ρισης ή θαυμασμού Να προσβάλλει τα χρηστά ήθη και να ενθαρρύνει κάθε είδους διακρίσεις και κυρίως αυτές που αφορούν την εθνικότητα, τη θρη σκεία, το φύλο και την ηλικία Να συνδέει τα Παίγνια με τη χρήση ουσιών, να περιλαμβάνει ή να υποκρύπτει, βία, σεξουαλική εκμετάλ λευση ή σχετικό επ αυτών υπαινιγμό ή να παρακινεί σε παράνομη δραστηριότητα Να προβάλλει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την παροχή πίστωσης στους Παίκτες, για τη συμμετοχή σε Παίγνια Να προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα, να περιέχει ή/και να υπαινίσσεται στοι χεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αντικοινωνική ή βίαιη συμπεριφορά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές επιζήμιες για την υγεία και την ασφάλεια Να δυσφημεί την αποχή από τα Παίγνια Να δηλώνει ότι η συμμετοχή στα Παίγνια προσδί δει ιδιότητες ή ταυτίζεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστι κά που σχετίζονται με την προσωπικότητα του ατόμου. 7.3 Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις πρέπει να αναγνω ρίζονται αμιγώς και σαφώς ως τέτοιες, οποιαδήποτε μορφή και αν έχουν και οποιοδήποτε μέσο και αν χρη σιμοποιείται για την προβολή τους. Η συγκαλυμμένη ή η έμμεση διαφήμιση δεν επιτρέπεται. 7.4 Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις εξωτερικής ή εσωτε ρικής σήμανσης πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε χώρο, ο οποίος έχει προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 7.5 Όταν οι Εμπορικές Ανακοινώσεις αναρτώνται σε εξωτερικούς χώρους, οι χώροι αυτοί απέχουν τουλάχι στον διακόσια (200) μέτρα από σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οικοτροφεία. 7.6 Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις μέσω ραδιοτηλεοπτι κών μεταδόσεων, πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε αμιγή διαφημιστικό χρόνο, ο οποίος έχει προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 7.7 Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις των Παροχών υπη ρεσιών στοιχήματος προκαθορισμένης απόδοσης δεν επιτρέπεται να αναφέρουν την εκάστοτε προκαθορι σμένη απόδοση. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι ιστότοποι των Παροχών. 7.8 Διαγωνισμοί ή κληρώσεις καθώς και παιχνίδια ή δώρα που προωθούνται από τον Πάροχο ως προσφορά στους καταναλωτές και στους παίκτες, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αντικείμενο τα Παίγνια ή την καθοιονδήπο τε τρόπο διεξαγωγή αυτών ή/και να σχετίζονται με το Κόστος Συμμετοχής στα Παίγνια, με την επιφύλαξη της παραγράφου Εμπορικές Ανακοινώσεις κληρώσεων που προβάλλονται στο ευρύ κοινό, αναφέρουν ρητά και με σαφήνεια το μέσο συμμετοχής στην κάθε κλήρωση. 7.9 Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις δεν επιτρέπεται να επι διώκουν την προσέλκυση του κοινού στα Παίγνια, προ βάλλοντας την παροχή επιβραβεύσεων (bonus), δώρων ή/και εκπτώσεων σε σχέση με το Κόστος Συμμετοχής ή/και σαν κίνητρο για τη συμμετοχή στα Παίγνια, καθώς και την προσέλκυση κοινού προβάλλοντας την παροχή εκπτώσεων στο υπάρχον εισιτήριο εισόδου Εξαιρετικά επιτρέπονται στο πλαίσιο προ γραμμάτων πιστότητας (loyalty programs) Εμπορικές Ανακοινώσεις:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) που πραγματοποιούνται ατομικά προς τους Παί κτες, μετά από συγκατάθεση τους ή/και μετά την εί σοδο τους στο περιβάλλον διεξαγωγής των Παιγνίων και αφορούν επιβραβεύσεις, δώρα ή άλλες παροχές, β) που πραγματοποιούνται στο ευρύ κοινό εφόσον αυτές έχουν σκοπό αποκλειστικά και μόνο τη γνωστο ποίηση της ύπαρξης του προγράμματος πιστότητας χωρίς περαιτέρω αναφορές σε συγκεκριμένα Παίγνια. γ) Κληρώσεων που η συμμετοχή σε αυτές προϋπο θέτει Κόστος Συμμετοχής στα Παίγνια. Οι κληρώσεις αυτές προβάλλονται αποκλειστικά εντός του χώρου διεξαγωγής Παιγνίων Δεν επιτρέπονται Εμπορικές Ανακοινώσεις σε ιστο σελίδες με τη μορφή αναδυομένου παραθύρου (pop up) Ο ιστότοπος του Παρόχου και οι ιστοσελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν αυτοτελείς μορφές Εμπορικής Επικοινωνίας, υπάγονται στις ρυθμί σεις του Κανονισμού και αναφέρουν επιπλέον τον ιστό τοπο της εκάστοτε, ημεδαπής ή αλλοδαπής, αρμόδιας Αρχής αδειοδότησης, με υπερσύνδεσμο Κάθε Εμπορική Ανακοίνωση πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει ρητά: Την εκάστοτε, ημεδαπή ή αλλοδαπή, αρμόδια Αρχή αδειοδότησης Το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο Παίγνιο ή στα Παίγνια που προβάλ λονται ή για την πρόσβαση στον χώρο διεξαγωγής Τις τηλεφωνικές γραμμές για τη λήψη υπηρεσιών υποστήριξης σχετικών με τον εθισμό στα Παίγνια Ότι η συχνή συμμετοχή στα Παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας Στην περίπτωση εμπορικής ανακοίνωσης που υλο ποιείται μέσω διαδικτύου και ο διαθέσιμος χώρος που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία της δεν επαρκεί για την παράθεση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 7.13 πληροφοριών, εξαιρουμένης της πληροφορίας της υποπαραγράφου που αναφέρεται σε κάθε περί πτωση, τότε, μεταξύ της ανακοίνωσης και του περιεχο μένου που αυτή παραπέμπει με σχετικό υπερσύνδεσμο, παρεμβάλλεται υποχρεωτικά αναδυόμενο παράθυρο (pop up) με το σύνολο των παραπάνω πληροφοριών. ΜΕΡΟΣ II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Άρθρο 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 8.1 Δεν επιτρέπεται Εμπορική Επικοινωνία χωρίς την έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π Ο Πάροχος υποβάλλει προς έγκριση στην Ε.Ε.Ε.Π. σχέδιο Εμπορικής Επικοινωνίας Το σχέδιο Εμπορικής Επικοινωνίας υποβάλλεται σύμφωνα με πρότυπο οδηγό που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π. και εμπεριέχει υποχρεωτικά: α) πληροφορίες για τη γενική στρατηγική και τους στόχους, β) το σύνολο του περιεχομένου, του δημιουργικού και οπτικοακουστικού υλικού των Εμπορικών Ανακοι νώσεων. Το παραπάνω υλικό υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε πλήρη ανάπτυξη (σενάρια, δείγματα, μακέτες και μηνύματα), με τη μορφή παραρ τήματος και με τρόπο ώστε να προκύπτει με σαφήνεια το δημιουργικό εικαστικό μέρος, γ) το χρονοδιάγραμμα ενεργειών και τον προϋπο λογισμό, δ) τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν και τον αριθμό των Εμπορικών Ανακοινώσεων ανά μέσο. 8.3 Πέραν των ανωτέρω, ο Πάροχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. και να πα ρέχει κάθε στοιχείο που ζητείται από την Ε.Ε.Ε.Π., στη μορφή και με τον τρόπο που η Αρχή ορίζει. 8.4 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να περιορίζει τις Εμπορικές Ανα κοινώσεις ως προς την έκταση, τον προϋπολογισμό και τα μέσα υλοποίησης ή/και να αποκλείει μέσα ή μορφές, προκειμένου να είναι σύμφωνες με τις νομοθετικές δι ατάξεις και τον Κανονισμό. 8.5 Η Ε.Ε.Ε.Π. εγκρίνει το σχέδιο Εμπορικής Επικοινω νίας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις στο πρό σωπο του Παρόχου και τηρούνται οι διατάξεις της πα ρούσας απόφασης. Στην περίπτωση που Εμπορική Επι κοινωνία υλοποιείται κατά παράβαση του Κανονισμού ή εξελειψε η πλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων, παύει να ισχύει η χορηγηθείσα έγκριση, ανεξάρτητα από την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Άρθρο 9. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 9.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να τηρεί τα σχετικά με την υλοποίηση της Εμπορικής Επικοινωνίας αρχεία, σε μέσα που επιτρέπουν την αποθήκευση των πληροφορι ών, με μορφή και τρόπο που διασφαλίζει την άμεση και εύκολη πρόσβαση της Ε.Ε.Ε.Π. σε αυτά, με τον τρόπο και στον χρόνο που αυτή ορίζει. Τα αρχεία διατηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την έγκριση του σχεδίου. Ειδικότερα τηρεί: Τις ενέργειες Εμπορικής Επικοινωνίας που πραγ ματοποιήθηκαν και τις αντίστοιχες δαπάνες Έρευνες και μελέτες που διεξάγονται σχετικά με την Εμπορική Επικοινωνία Στοιχεία που αφορούν καταγγελίες, παράπονα, αιτήματα ή ερωτήματα του κοινού σχετικά με την Εμπο ρική Επικοινωνία, τις αντίστοιχες ενέργειες αντιμετώ πισης τους και τα αποτελέσματα αυτών. Άρθρο 10. ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ 10.1 Απαγορεύεται στους μη νόμιμους παρόχους να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια Εμπορικής Επι κοινωνίας Απαγορεύεται στους Παρόχους Διαφημιστικών Υπηρεσιών να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, εντός της Επικράτειας, σε μη νόμιμους παρόχους. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Άρθρο 11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 11.1 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί οποτεδήποτε να πραγματοποιεί έλεγχο συμμόρφωσης της Εμπορικής Επικοινωνίας με τις διατάξεις του Κανονισμού Ο Πάροχος οφείλει να παρέχει πρόσβαση στην Ε.Ε.Ε.Π. και στα εντεταλμένα όργανα της, σε στοιχεία σχετικά με την Εμπορική Επικοινωνία, με τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει.

6 21416 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11.3 Η Ε.Ε.Ε.Π., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διεξάγει σχετική έρευνα είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας και επιβάλει κυρώσεις, εφόσον διαπιστώσει ότι υπάρχει παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού Η Εμπορική Επικοινωνία που διενεργείται κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των σχετι κών άρθρων του μέρους III περί ελέγχου και των κυρώ σεων της παρούσας απόφασης, οι οποίες επιβάλλονται με τη διαδικασία των διατάξεων αυτών. Άρθρο 12. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 12.1 Με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., συγκρο τούνται εξουσιοδοτημένα κλιμάκια ελέγχου από το προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή Τα κλιμάκια, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας τους, βεβαιώνουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό παρά βαση και συντάσσουν σχετική έκθεση Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων, κάθε μια εξ αυτών καταγράφεται διακεκριμένα στην έκθεση της παραγράφου Άρθρο 13. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 13.1 Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της απόφασης αυτής, η Ε.Ε.Ε.Π. επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο αυτό ως και στο άρθρο 14 της παρούσας: Πρόστιμο. Επιβάλλεται ως κύρωση για ορισμένη βεβαιωμένη παράβαση και συντελεί στην αποτροπή του Παρόχου από την επανάληψη παρόμοιων πράξεων και παραλείψεων στο μέλλον. Το ύψος του καθοριζόμενου προστίμου πρέπει να έχει το αναγκαίο αποτρεπτικό αποτέλεσμα όχι μόνο έναντι των αποδεκτών της από φασης που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π., αλλά και έναντι κάθε άλλου Παρόχου, ο οποίος θα είχε την πρόθεση να υιοθετήσει παρόμοια συμπεριφορά (erga omnes) Προσωρινή μέχρι τρεις (3) μήνες ή οριστική ανάκληση της άδειας, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Άρθρο 14. ΠΡΟΣΤΙΜΑ 14.1 Στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 4 του Κανονισμού, επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως τριακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ Στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού, επιβάλλεται πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατόν πενήντα χιλιά δες ( ) ευρώ Στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρου 7 του Κανονισμού, επιβάλλεται πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) ευρώ Στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 9 του Κανονισμού, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ Στην περίπτωση που η Εμπορική Επικοινωνία υλο ποιείται χωρίς την έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ Στην περίπτωση παράβασης της διάταξης 10.2 του άρθρου 10 του Κανονισμού επιβάλλεται πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Άρθρο 15. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 15.1 Η Ε.Ε.Ε.Π. καταλογίζει το πρόστιμο λαμβάνοντας υπόψη: Τη βαρύτητα της παράβασης. Η Ε.Ε.Ε.Π. αξιο λογεί τη βαρύτητα της παράβασης σε συνάρτηση με τους παρακάτω στόχους, στην επίτευξη των οποίων το αποτέλεσμα της παράβασης έχει αρνητικές επιπτώσεις: α. Προστασία του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος. β. Διασφάλιση του κοινού και των παικτών από παρα πλανητικές εμπορικές πρακτικές. γ. Διατήρηση της επικοινωνιακής διείσδυσης των Παι γνίων σε ήπιο και λελογισμένο επίπεδο. δ. Τήρηση των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού Τις τυχόν επιβαρυντικές περιστάσεις. Αυτές είναι: α. Η διάπραξη και στο παρελθόν διαπιστωμένης πα ράβασης των διατάξεων του Κανονισμού. β. Η άρνηση του Παρόχου να συνεργαστεί ή η απόπειρα παρεμπόδισης της Ε.Ε.Ε.Π. και των οργάνων αυτής, κατά τη διεξαγωγή έρευνας επί της συγκεκριμένης υπόθεσης. γ. Το μέγεθος του κοινού που εκτέθηκε στην, κατά παράβαση, εκτελεσθείσα ενέργεια ή παράλειψη Τις τυχόν ελαφρυντικές περιστάσεις οι οποίες υφίστανται όταν ο Πάροχος συνεργάστηκε αποτελε σματικά με την Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου να διαπιστωθούν οι αιτίες της παράβασης ή/και να επανέλθουν τα πράγ ματα στην έννομη κατάσταση ή/και να αρθούν τα απο τελέσματα της παράβασης Όταν συντρέχουν πολλαπλές παραβάσεις, ο υπο λογισμός του προστίμου γίνεται ξεχωριστά για καθεμία από αυτές. Άρθρο 16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 16.1 Μετά τη βεβαίωση της παράβασης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 του Κανονισμού, η Ε.Ε.Ε.Π. κα λεί τον Πάροχο σε παροχή εξηγήσεων και στη συνέχεια εξετάζει την υπόθεση για την επιβολή ή μη κυρώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Οι κάθε είδους γνωστοποιήσεις, ειδοποιήσεις, κλή σεις και επιδόσεις από την Ε.Ε.Ε.Π. μπορούν να πραγ ματοποιούνται και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση με τρόπο που βεβαιώνεται η παραλαβή των ως άνω εγγράφων Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων της Ε.Ε.Ε.Π. αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής Το πρόστιμο καταβάλλεται σε τραπεζικό λογα ριασμό που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης καταλογισμού. Η σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντίστοιχου προστίμου, που αποδεικνύεται με το τραπεζικό έγγραφο της κατάθεσης, στο οποίο ρητά αναφέρεται ως αιτι ολογία το είδος του προστίμου, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου. Η Ε.Ε.Ε.Π., όταν ο υπόχρεος προσκομίσει το παραπάνω έγγραφο, εκδίδει και χορηγεί το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης Στην περίπτωση που το πρόστιμο δεν κατα βληθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΕΡΟΣ IV. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 17. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταρ γούνται οι: α) 106/2/ (Β 1368), β) 108/2/ (Β 1727), γ) 127/4/ (Β 3125) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., δ) οι διατάξεις των παραγράφων 3.6, 6.1.2, και της με αριθμό 51/3/ (Β 1147) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και κάθε αντίθετη με τον Κανονισμό διάταξη αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π., σχετική με τη ρύθμιση θεμάτων Εμπορικής Επικοινωνίας Παιγνίων. Άρθρο 18. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Εμπορική Επικοινωνία που έχει γνωστοποιηθεί στην Ε.Ε.Ε.Π. και έχει γίνει αποδεκτή πριν τη θέση σε ισχύ της απόφασης αυτής, ως σύμφωνη με τις διατάξεις περί εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων, ολο κληρώνεται υποχρεωτικά με ευθύνη του Παρόχου, εντός τριών (3) μηνών από τη έναρξη ισχύος της από φασης αυτής. Άρθρο 19. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2015 Ο Πρόεδρος ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ

8 21418 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα