ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ Ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη Δράση «Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας 2008».σελ Εθνικές προτεραιότητες για τη Δράση «Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας 2008».σελ Στατιστικά στοιχεία Σχεδίων Μεταφοράς Καινοτομίας σελ Κατάλογος Πολυμερών Σχεδίων Μεταφοράς Καινοτομίας , σελ. 7 2

3 To Πρόγραμμα Leonardo da Vinci 1. Εισαγωγή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών-Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση έχει αναλάβει, από 1/1/2008, τη διαχείριση και το συντονισμό του τομεακού προγράμματος Leonardo da Vinci. To Πρόγραμμα Leonardo da Vinci ξεκίνησε το 1995 προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σχετικά με την αύξηση της ελκυστικότητας, της ποιότητας και της επίδοσης των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη βελτίωση των συστημάτων διαφάνειας, πληροφόρησης και επαγγελματικού προσανατολισμού, την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων. Το πλαίσιο πολιτικής τέθηκε από τη Διαδικασία της Κοπεγχάγης, επικαιροποιήθηκε από το Ανακοινωθέν του Μάαστριχτ (2004) και προσφάτως από το Ανακοινωθέν του Ελσίνκι (2006). Κατά την περίοδο μέχρι το 2010, αναμένεται ότι οι ειδικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της ανάπτυξης, πιλοτικής λειτουργίας και εφαρμογής των κοινών ευρωπαϊκών εργαλείων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα έχουν αντίκτυπο στις δραστηριότητες και προτεραιότητες του προγράμματος. Στις πρωτοβουλίες αυτές συγκαταλέγονται η ανάπτυξη και δοκιμή του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET), η εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων και η συνέχεια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του 2004 για τη διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη διευκόλυνση της συμμετοχής των παραγωγικών τομέων, των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλες τις δράσεις του προγράμματος Leonardo da Vinci. Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι: Υποστήριξη των ατόμων σε δραστηριότητες κατάρτισης για την απόκτηση και τον εμπλουτισμό γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη, την απασχολησιμότητα και τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, Υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και καινοτομιών στα συστήματα και στις πρακτικές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, Ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της κινητικότητας για τους εργοδότες, τους αυτοαπασχολούμενους και η διευκόλυνση της κινητικότητας των μαθητευομένων. 2. Οι δράσεις του προγράμματος Leonardo da Vinci To Πρόγραμμα Leonardo da Vinci εμπεριέχει και χρηματοδοτεί τις ακόλουθες δράσεις: Κινητικότητα για άτομα σε αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Initial Vocational Training-IVT) 3

4 Κινητικότητα για άτομα σε συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (People in Labour Market-PLM) Κινητικότητα για τους επαγγελματίες/εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Vocational and Educational Training Professionals-VETPRO) Εταιρικές Σχέσεις (Partnerships) Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας (Transfer of Innovation) 2,1. Η Δράση «Κινητικότητα» Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci, μέσω της υποστήριξης της κινητικότητας, προσφέρει στους καταρτιζόμενους μια μοναδική ευκαιρία ν αποκτήσουν κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία σε μια ξένη χώρα. Προσφέρεται η δυνατότητα απόκτησης νέων ικανοτήτων και επαγγελματικών δεξιοτήτων, γεγονός που συμβάλλει στην δημιουργία μας πραγματικά ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας. Η υποστήριξη του προγράμματος για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των επαγγελματιών στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενισχύει τη διαφάνεια των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρώπη και ευνοεί τον εκσυγχρονισμό τους Η Δράση «Εταιρικές Σχέσεις» Μία εταιρική σχέση Leonardo da Vinci είναι ένα πλαίσιο για δραστηριότητες συνεργασίας μικρής κλίμακας μεταξύ οργανισμών του χώρου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση συνεργασιών πάνω σε αποτελέσματα που παρήχθησαν από προηγούμενο σχέδιο ή ν αποτελέσουν το πρώτο βήμα προς ένα σχέδιο κινητικότητας ή μεταφοράς καινοτομίας. Οι εταιρικές σχέσεις συνιστούν έναν αποτελεσματικό τρόπο υλοποίησης δραστηριοτήτων κατάρτισης για τη χρήση κοινών εργαλείων, όπως European Qualifications Framework, το ECVET, κ.ο.κ Η δράση «Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας» Στόχος των σχεδίων μεταφοράς καινοτομίας είναι η κεφαλαιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών της περιόδου του προγράμματος Leonardo da Vinci ή άλλων εμπειριών, οι οποίες θα αναπαραχθούν, θα προσαρμοστούν και θα μεταφερθούν σε νέες γεωγραφικές περιοχές ή νέους οικονομικούς κλάδους. H διαδικασία μεταφοράς καινοτόμου περιεχομένου ή αποτελεσμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει: Προσαρμογή στα συστήματα κατάρτισης, την κουλτούρα, τις ανάγκες της ομάδας-στόχου, Μεταφορά σε νέα κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα Χρήση των αποτελεσμάτων σε νέους οικονομικούς τομείς ή νέες ομάδεςστόχους 4

5 3. Ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη Δράση «Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας 2008» Προτεραιότητα 1: Διαφάνεια και αναγνώριση ικανοτήτων και δεξιοτήτων Προτεραιότητα 2: Ανάπτυξη της ποιότητας και της ελκυστικότητας των συστημάτων και πρακτικών ΕΕΚ Προτεραιότητα 3: Ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων εκπαιδευτικών, επιμορφωτών και εκπαιδευτών στον τομέα της ΕΕΚ Προτεραιότητα 4: Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προτεραιότητα 5: Αύξηση του επιπέδου ικανοτήτων ομάδων κινδύνου (π.χ. άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο, εργαζόμενοι με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, άτομα με ειδικές ανάγκες, κ.α.) Προτεραιότητα 6: Εκμάθηση γλωσσών για επαγγελματικούς σκοπούς (Vocationally-oriented language learning) και η ολοκληρωμένη ανάπτυξη μαθησιακού περιβάλλοντος. 4. Εθνικές προτεραιότητες για τη Δράση «Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας 2008» Προώθηση των συστημάτων ΕΕΚ βασισμένα σε εργαλεία και τεχνικές e-learning Ενίσχυση των πολιτικών και συστημάτων μέσω σχεδίων που προωθούν την πολιτική του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματικών Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών συστημάτων ΕΕΚ με στόχο την αντιμετώπιση τοπικών διαρθρωτικών μακροοικονομικών προβλημάτων (π.χ. ανεργία, χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης εργατικού δυναμικού, κ.α.) 5. Στατιστικά στοιχεία Σχεδίων Μεταφοράς Καινοτομίας 2008 Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 2008, υποβλήθηκαν 22 προτάσεις σχεδίων μεταφοράς καινοτομίας. Κατανομή Πολυμερών Σχεδίων Μεταφοράς Καινοτομίας 2008 Χρηματοδοτούμενα Επιλαχόντα Απορριφθέντα Μη Σύνολο επιλέξιμα

6 6

7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2008 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ LdV ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ ΤΕΣ LdV ΧΩΡΕΣ ΣΕΛΙ Α GR1- LEO ICCS-ΕΠΙΣΕΥ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Management and assessment of electronic services for technicians and retailing operations - MAESTRO b 6 EL-FI- SE-RO- BG GR1- LEO ATExcelixi S.A. Training Multi-Actor Cooperation training and Conference Center, at all level for integrated ATE BANK Group of sustainable development of the Companies European viti-vini sector from the vineyard to the glass a, b 2 EL-BE- CY-DE- FR-HU- PT-ES- TR-UK GR1- LEO ΕΚΕΤΑ-ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Mobile and Wireless Technologies for Technologyenhanced Language Learning- MW TELL a, b, c 6 EL-DE- NL-PL- CZ GR1- LEO ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ ΑΣ Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους συμβούλους/εκπαιδευτές κοινωνικής οικονομίας a, b, c 3 EL-PL- IT GR1- LEO ΕΛΛΗΝΙΚΑ Courier Routing through ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ-ΕΛ.ΤΑ. Innovative Emulation Learning Α.Ε. program-couriel b 6 EL-HU- RO GR1- LEO Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. '' ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ'' Innovation Transfer of DEDALOS project, for Teaching English as a second language to Deaf people, whose first Language is the Sign Language, via e-learning tools- ENFORA a 5 EL-SE- IT-RO 22 Όπου: Στόχος a: υποστήριξη συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης με σκοπό την απόκτηση και την αξιοποίηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη Στόχος b: ενίσχυση της ποιότητας και της καινοτομίας των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτιση Στόχος c: ενίσχυση της ελκυστικότητας της κινητικότητας εργαζομένων και εργοδοτών για σκοπούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 7

8 Leonardo da Vinci Programme-Selection 2008 Multilateral projects: Transfer of Innovation Τίτλος σχεδίου LLP Link number Συντονιστής ιάρκεια Κοινοτική επιχορήγηση ιεύθυνση MAESTRO-Management and Assessment of Electronic Services for Technicians and Retailing Operations GR1-LEO ΕΠΙΣΕΥ-Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Επικοινωνιών & Υπολογιστών ICCS-Institute of Communications and Computer Systems 24 μήνες ,00 Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Αθήνα Τηλέφωνο (+30) Ιστοσελίδα P r o j e c t D e s c r I p t I o n Within this specific action line objective, MAESTRO will certainly "facilitate maintenance, repair, trading, customer feedback personalization" by linking a sales function with a helpdesk and support function, and by storing user-profile information (including which products the customer has already purchased and installed). MAESTRO is firmly targeted at providing e-commerce training services to its existing and future European customers, and has the potential to sell into the world market. MAESTRO starts from the identification of various trainees'-employees' profiles and needs on the basis of an innovative Strengths Weaknesses Opportunity Threats Training and Performance analysis (SWOTTP). Based on these, the project develops training rules and model parameters in order to help the individual user to choose an educational program and individual learning style. Subsequently, the project develops the self learning for work integrated methodology. It basically matches the individual needs with educational programs, methods and material. It also creates a virtual training environment "bringing" office personnel onboard and vice versa. This workplace training will be based on an innovative "virtual reality case" pedagogical methodology, by creating a prototype model to train employees in order to sell and support products and services. On the technical side, the project will compile the appropriate "work process" learning material, produce a web based service platform simulating the whole range of educational processes, pilot test and validate MAESTRO. The project places special emphasis on the pilot test and the evaluation methodology in order to get an improved learning effectiveness in comparison with other learning methods. During the whole period of the project by examining the competitive market and by implementing the exploitation and dissemination plan, the project will promote and justify the competitive advantages of the workplace training programs, "turning personal skills to organisation profit". In order to have the widest vision of the opportunities offered by the market, a first market analysis was performed by partners: relevant data on the market dimensions, potential key actors/users and expressed sector needs will be reported. According to the analysis, market needs and dimensions seem to ensure a great exploitation opportunity for the project. Pilot users, inside project consortium, confirm that the investigated opportunity is real and actual by expressing their intention in implementing MAESTRO services because of their importance in better managing e-learning resources. One of the major issues regarding authoring of educational material is cost effectiveness. While the production and maintenance of educational material is a resource demanding process, the requirement to produce educational material that shall be adapted to the users' context and that shall be used in cooperation sessions with online students, makes the process more demanding. Authors need to structure their educational material so that it can be easily and effectively tailored to user preferences and background knowledge and semantically tag documents so that they are indexed, retrieved and combined with efficiency. The IT Provider envisages that during the course of the Market Validation Phase, an advanced Knowledge 8

9 Management (KM) tool will be incorporated in the e-libraries service of the e-learning platform, enabling semantic annotation of uploaded course material. This KM Module will make use of a provided e-learning ontology. The final objective of the project is to identify different ways for the commercial deployment of multilingual, interactive educational and training Web-based services, and to promote Community wide good practices for online education Resource Management services for Sales and Support. Actually, benefits for users can be identified as follows: Structured access to course and contents across large, multiple and disparate organisation information systems; Identification and distribution of relevant contents; Intelligent interaction with other users and their information activities, through the provisioning of profiling, filtering and categorisation support to manage information overload; Bring together multiple perspectives and expertise; Form groups with common interests (Sales and Support) where it wouldn't be possible to gather a sufficient number of people face-to-face; Allow, within a structured and controlled erm collaborative environment, the ability of users to access information and manage contents repositories in a customisable way. Recently, a number of web training systems have come onto the market addressing single-layered customersupplier relationships. However, as it will be clear, the extension from single-layered to multi-layered web systems is more than a simple question of scale. In single-layered systems, the goal is unique, imposed by the sole owner and exploiter of the web site - the end-seller. The paradigm is one of matching. The end-user defines his sales requirements and the problem is to match such requirements to one of the available end-seller configurations in the most satisfactory way for the supplier. If a direct matching can not be found in the database of previously solved cases, nudging can be employed to adapt a previous case to the present one. In a multi-layered system the problem is qualitatively different. For a start, there is no overarching single objective for the extended enterprise supplier chain. Rather, each link has its own objectives. The problem is no longer a matching one, it is a negotiation problem between collaborative agents. MAESTRO will develop an integrated set of sales and support assistant training-based methods for the supply of systems and products and relevant support services from an extended enterprise. The sales agent is not capable, by itself, of providing a complete solution, as solutions in an extended enterprise involve services and components supplied by more than one organization, using training services. The sales agent will therefore cooperate with sales agents further up the supply chain. These agents share centralized training knowledge about different parts of the configuration constraints (both from the supply side and the end-user previous installation demands). The agents from different organizations have different objectives, different agendas. However they also have a need to collaborate to satisfy the ultimate end-user s requirements and bring about a sale. This negotiation is therefore not a zero-sum game. When the customer is ready to order, the sales agent can supply all relevant support configuration requirements, via the same e- learning methodology to the sales agent departments of the various suppliers thus addressing all relevant customer-related issues automatically. To contribute to the new requirements, MAESTRO project adopts innovative approaches at the levels of learning context, pedagogical methodology, technology applications and evaluation procedures. The goal is the user friendly applications of IT, where every individual can access, in order to: move from one single passive training course to continuous interactive learning processes (rotating self learning) and generate dynamically education program and context according to the individual user needs compose the various individual training content of courses within a community of learning, involving individuals with similar learning needs, within and across organizational boundaries. Support user friendly learning methods, knowledge sharing, mentoring, learner-tutor communication etc The most important issue of the project is not how adequate the training materials are, or what courses the seafarer follows, but how motivated the seafarer is to learn. The seafarer on his own knows if he has adequate training for the job. Self-learning and Virtual tools are ideal for refreshing the knowledge of seafarers who have already their own motivation to learn. 9

10 L I s t o f P a r t n e r s P1 FI P2 SE P3 RO P4 BG P5 EL Noema-CMI Swedish TelePedagogic Knowledge Center "Transylvania" University Institute for Parallel Processing Bulgarian Academy of Sciences-IPP-BAS Intellisolutions SA 10

11 Τίτλος σχεδίου LLP Link number Συντονιστής ιάρκεια Κοινοτική επιχορήγηση ιεύθυνση Leonardo da Vinci Programme-Selection 2008 Multilateral projects: Transfer of Innovation COURIEL-COUrier Routing through Innovative Emulation Learning program GR1-LRO ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΤΑ Α.Ε. HELLENIC POST S.A. ELTA S.A. 24 μήνες ,00 Σταδίου, 10188, Αθήνα Τηλέφωνο (+30) Ιστοσελίδα P r o j e c t D e s c r I p t I o n Αναλυτική Περιγραφή Σχεδίου Ο κλάδος των υπηρεσιών ταχυμεταφορών παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης την τελευταία 10ετία. Πέρα όμως από το μέγεθος της αγοράς, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις ειδικές απαιτήσεις που υπεισέρχονται στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών ως προς τη διαχείριση των απαραίτητων πόρων. Αντίθετα από τις απλές ταχυδρομικές υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο διανομή αντικειμένων (κυρίως φακέλων) με στατικά δρομολόγια, οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών καλύπτουν τόσο διανομή όσο και παραλαβή αντικειμένων (φακέλων και δεμάτων) με δρομολόγια τα οποία διαφοροποιούνται καθημερινά και απαιτήσεις οι οποίες είναι κατά το μεγαλύτερο βαθμό στοχαστικής φύσης. Επομένως το επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο γίνεται η δρομολόγηση πόρων (υπαλλήλων και μεταφορικών μέσων) παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες οι οποίες τελικά καθιστούν το έργο της διαχείρισης των πόρων ιδιαίτερα δυσχερές. Οι ιδιαιτερότητες του έργου της διαχείρισης πόρων ταχυμεταφορών συνοψίζονται στα ακόλουθα: Ρυθμός ανάπτυξης αγοράς υπηρεσιών ταχυμεταφορών και μεγέθυνση αριθμού θέσεων εργασίας. Η αγορά ταχυμεταφορών αναπτύσσεται ταχύτατα σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Ανάλογος είναι και ο ρυθμός αύξησης του προσωπικού που απασχολείται σε υπηρεσίες ταχυμεταφορών. Πολυπλοκότητα δρομολογίων: Κάθε δρομολόγιο περιλαμβάνει έργο διανομής και παραλαβής ταχυδρομικών αντικειμένων. Ο διαχωρισμός των δρομολογίων σε δρομολόγια διανομής και δρομολόγια παραλαβής θα οδηγούσε σε σπατάλη πόρων διότι αυξάνει σημαντικά τις «νεκρές» διαδρομές των μέσων. Επιπλέον ανάλογα με τα φυσικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων, απαιτείται διαφορετικό όχημα (δίκυκλο, van). Τα δρομολόγια κυρίως εκτελούνται σε αστικές περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικές δυσχέρειες ως προς τον κυκλοφοριακό φόρτο, τις δυνατότητες προσωρινής στάθμευσης κ.α. υναμική φύση δρομολογίων: Κάθε δρομολόγιο διαφοροποιείται σημαντικά κατά την εξέλιξή του. Συγκεκριμένα, ένα δρομολόγιο ξεκινάει με έναν αρχικό αριθμό στάσεων για επιδόσεις και παραλαβές και κατά τη διάρκεια της ημέρας λαμβάνει εντολές για νέες παραλαβές, για αλλαγή χρόνων επιδόσεων κ.ο.κ. Οι αλλαγές αυτές κατά βάση επιβαρύνουν το δρομολόγια ως προς το χρόνο, την απόσταση και το κόστος. Χαρακτηριστικά υπηρεσίας και ρυθμός διαφοροποίησης προϊόντων και υπηρεσιών: Ο χρονοπρογραμματισμός των δρομολογίων διαφοροποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και το μίγμα των υπηρεσιών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό εδώ να αναφερθεί ότι διαρκώς αυξάνεται ο αριθμός των συμπληρωματικών υπηρεσιών στις βασικές υπηρεσίες ταχυμεταφορών. Για παράδειγμα η απλή επίδοση ενός αντικειμένου σε έναν παραλήπτη μπορεί να συνοδεύεται και από διεκπεραίωση εγγράφων ή από οικονομική συναλλαγή (π.χ. είσπραξη χρημάτων, έκδοση επιταγής κ.α.), διαδικασίες οι οποίες επηρεάζουν το δρομολόγιο ως προς το χρόνο. Κρισιμότητα και χρόνος ανάδρασης: Απαιτείται άμεση απόκριση σε δυναμικές απαιτήσεις. Πέρα από τις απαιτήσεις που αναφέρθηκαν προηγούμενα, ειδικές απαιτήσεις δημιουργούνται από τυχαίας φύσης περιστατικά, καιρικές συνθήκες, τοπικά προβλήματα οδικού δικτύου κ.α. Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τα δρομολόγια πρέπει να διαφοροποιούνται και να αναπροσαρμόζονται ταχύτατα, ώστε να διατηρείται το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών σε υψηλά επίπεδα. 11

12 Το προσωπικό μίας εταιρίας, το οποίο εμπλέκεται στις παραπάνω διαδικασίες είναι: ιακινητές: αρμόδιοι για τη διαχείριση των πόρων, την καθημερινή δρομολόγηση και την αναδρομολόγηση σε περιπτώσεις δυναμικών απαιτήσεων και τυχαίων συμβάντων. ιανομείς (couriers) Προϊστάμενοι καταστημάτων Σήμερα το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και το εργασιακό περιβάλλον των παραπάνω, παρουσιάζει την εξής εικόνα: Όλο το έργο εκτελείται με βάση εμπειρική γνώση η οποία απαξιώνεται σχετικά σύντομα και τα αποτελέσματα απέχουν από το βέλτιστο. Μη αποτελεσματικές πρακτικές εκπαίδευσης (σύντομη θεωρητική κατάρτιση και εν συνεχεία onthe-job training) οι οποίες αφ ενός δεν εισάγουν ομαλά τον εργαζόμενο στο έργο και αφ ετέρου δεν προετοιμάζουν τον εργαζόμενο για την αντιμετώπιση δυναμικών αλλαγών ή κρίσεων. H επιστημονική έρευνα στην περιοχή της βελτιστοποίησης προβλημάτων δρομολόγησης παρουσιάζει αλματώδη εξέλιξη, ωστόσο οι εργαζόμενοι σε σχετικούς τομείς αγνοούν βασικές έννοιες (π.χ. σύστημα δρομολόγησης, βέλτιστο δρομολόγιο) και την πρακτική εφαρμογή αυτών. Μη αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών (πληροφοριακά συστήματα, συστήματα τηλεματικής κ.α.). Μη βέλτιστη εκμετάλλευση πόρων Η δρομολόγηση σε υπηρεσίες ταχυμεταφορών είναι ένα από τα πλέον δύσκολα προβλήματα σε αυτή την κατηγορία προβλημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας (vehicle routing problems VRP). Στόχος του σχεδίου είναι η ανάπτυξη μίας καινοτομικής εκπαιδευτικής εφαρμογής μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται εκπαίδευση υπαλλήλων ταχυδρομικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στο έργο του σχεδιασμού και εκτέλεσης δρομολογίων (διακινητές, διανομείς και προϊστάμενοι καταστημάτων). Η εφαρμογή θα λειτουργεί ως emulation game μέσω του οποίου οι εκπαιδευόμενοι θα αφομοιώνουν τις μεθοδολογίες βέλτιστης δρομολόγησης, θα εξελίσσουν τις γνώσεις τους στο θέμα και θα αυτοαξιολογούνται. Πριν τη χρήση της εφαρμογής, θα προηγείται θεωρητική κατάρτιση αυτών σε βασικές έννοιες και εφαρμογές συστημάτων διανομής και δρομολόγησης. Η ανάπτυξη του συστήματος θεωρητικής εκπαίδευσης θα στηριχθεί σε έρευνα που θα διεξαχθεί σε όλους τους εταίρους ώστε να διαμορφωθεί το προφίλ των εκπαιδευομένων. Το σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει σημειώσεις, διαφάνειες και σειρές ασκήσεων. Το σύστημα αυτό της θεωρητικής εκπαίδευσης θα στοχεύει σε: 1. Αφομοίωση βασικών εννοιών συστημάτων Logistics, διανομών και δρομολόγησης 2. Απόκτηση γνώσεων βελτιστοποίησης από εκπαιδευόμενους σε απλή μορφή 3. Ανάπτυξη μαθηματικής και αλγοριθμικής σκέψης από υπαλλήλους οι οποίοι δεν έχουν μαθηματικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Το γενικό μοντέλο του συστήματος εξομοίωσης περιγράφεται στη συνέχεια: Επιλογή Σεναρίου Προβολή Κατάστασης Απόφαση Εκπαιδ/νου Report αξιολόγησης απόφασης Επιβεβαίωση απόφασης Τελικό σκορ Αναθεώρηση απόφασης Ν βήματα σεναρίου 1. Ο εκπαιδευόμενος θα επιλέγει ένα σενάριο το οποίο αντιστοιχεί σε μία ημέρα διανομής. Κάθε σενάριο θα χαρακτηρίζεται από διαφορετικό βαθμό δυσκολίας και θα εξελίσσεται σε έναν προκαθορισμένο αριθμό φάσεων. 2. Με την έναρξη του παιχνιδιού ο εκπαιδευόμενος βλέπει οπτικά (αριθμητικά και γραφικά) τα δεδομένα (π.χ. πόροι, απαιτήσεις, αναθέσεις δρομολογίων κ.α.). 3. Ο εκπαιδευόμενος θα λαμβάνει αποφάσεις δρομολόγησης τις οποίες θα εισάγει στο σύστημα μέσω π.χ. πινάκων ή φορμών 4. Το σύστημα θα αξιολογεί την κίνηση του εκπαιδευόμενου σε σχέση με τη βέλτιστη λύση, και θα προβάλλει report με κρίσιμους δείκτες αξιολόγησης απόφασης (π.χ. χρόνος δρομολογίου, διανυόμενη απόσταση, επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών κ.α.). Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αναθεωρεί την απόφασή του βλέποντας κάθε φορά τα αποτελέσματα. 5. Μόλις ο εκπαιδευόμενος επιβεβαιώσει την απόφασή του το «παιχνίδι» προχωράει κατά μία φάση. Σε κάθε φάση εισάγεται και μία (ή περισσότερες) νέα παράμετρος η οποία θα αυξάνει την πολυπλοκότητα του σεναρίου (π.χ. δυναμική παραλαβή, βλάβη μεταφορικού μέσου, κυκλοφοριακή συμφόρηση, αποκλεισμός δρόμου, καιρικές συνθήκες κ.α.). 12

13 6. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται από το βήμα 2 έως το βήμα 5 μέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα βήματα οπότε το σύστημα προβάλλει το τελικό σκορ του εκπαιδευομένου. Λογική και υπόβαθρο Τα προβλήματα δρομολόγησης στον χώρο της Επιχειρησιακής Έρευνας συνιστούν ένα σημαντικό και ευρύ ερευνητικό πεδίο. Αυτό εύκολα προκύπτει και από τις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και τον αριθμό των papers τα οποία δημοσιεύονται ετησίως και πραγματεύονται τέτοια προβλήματα. Από την άλλη πλευρά η εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι ιδιαίτερα περιορισμένη διότι το προσωπικό που εμπλέκεται επιχειρησιακά στα προβλήματα δρομολόγησης, ενεργεί κατά βάση με εμπειρικές μεθόδους οι οποίες αν και συχνά πολύ καλές, απέχουν από το βέλτιστο. Οι στόχοι του σχεδίου συνοψίζονται στα εξής: Αναπτύσσεται ένα καινοτόμο σύστημα εκπαίδευσης υπαλλήλων εμπλεκομένων στη διανομή το οποίο είναι ελκυστικό για τους χρήστες ξεφεύγοντας από τα αυστηρά πλαίσια διάλεξης παρακολούθησης εξέτασης. Γίνεται εφαρμογή και ανάλυση των αποτελεσμάτων σε δύο Ευρωπαϊκές χώρες σε διαφορετικές γλώσσες ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός υιοθέτησης του συστήματος ανεξάρτητα από γλωσσικούς και πολιτιστικούς περιορισμούς. Το σύστημα εξομοίωσης έρχεται να αναγνωρίσει τη γνώση που έχουν μέχρι σήμερα αποκτήσει εμπειρικά οι εμπλεκόμενοι στη διανομή υπάλληλοι. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν μαθηματικές δεξιότητες (προβλήματα βελτιστοποίησης, αλγοριθμική σκέψη), αναγνωρίζουν τη συμβολή της τεχνολογίας στην επίλυση δύσκολων προβλημάτων και εξοικειώνονται με νέες τεχνολογίες (συστήματα VRP, GPS κ.α.) Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι ιδιαίτερα στις ταχυδρομικές επιχειρήσεις, οι εμπλεκόμενοι στο θέμα της δρομολόγησης και διανομής βασίζονται κυρίως σε εμπειρική γνώση, ενώ δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Επιπλέον η χρήση εφαρμογών εξομοίωσης στην εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Για τους λόγους αυτούς θεωρείται ότι το προτεινόμενο σχέδιο έχει καινοτομικό χαρακτήρα. Η πλατφόρμα πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί το σύστημα (σενάρια, δείκτες αξιολόγησης, βέλτιστες λύσεις, τυχαίοι παράγοντες, κρίσεις κ.α.) θα βασιστεί σε αποτελέσματα ενός καινοτομικού συστήματος δυναμικής δρομολόγησης οχημάτων ταχυμεταφορών. Το σύστημα αυτό («ιαχείριση υναμικών Απαιτήσεων για Υπηρεσίες Logistics» - MADREL) αποτελεί αποτέλεσμα ερευνητικού επιστημονικού έργου το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ Αττικής , Μέτρο 1.2 (Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε Τομείς Εθνικής Προτεραιότητας) στο οποίο συμμετείχε ως εταίρος η εταιρία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Για τη διασφάλιση της εφαρμογής των αποτελεσμάτων του σχεδίου έχει προβλεφθεί το Πακέτο Εργασίας 4, αντικείμενο του οποίου είναι η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος εκπαίδευσης σε τρεις χώρες, η αξιολόγηση και η πιθανή βελτίωση. Η πορεία της εξέλιξης του σχεδίου θα παρακολουθείται με συγκεκριμένους χρονικούς δείκτες ενώ για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, θα ληφθούν υπόψιν αποτελέσματα από την εξομοίωση (ποσοτική αξιολόγηση) και την αξιολόγηση από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους (ποιοτική αξιολόγηση). L I s t o f P a r t n e r s P1 GR P2 GR P3 GR P4 GR P5 HU P6 RO KEΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HUNGARIAN POST NATIONAL COMPANY OF ROMANIAN POST S.A. 13

14 Leonardo da Vinci Programme-Selection 2008 Multilateral projects: Transfer of Innovation Τίτλος σχεδίου Oeno MAC Multi-Actor-Cooperation training at all level for integrated sustainable development of the European viti- vini- sector from the vineyard to the glass LLP Link number Συντονιστής ιάρκεια Κοινοτική επιχορήγηση ιεύθυνση GR1-LEO ATExcelixi Α.Ε.-Εκπαιδευτικό & Συνεδριακό Κέντρο-Εταιρεία ομίλου ATEbank ATExcelixi S.A.-Training & Conference Center-ATEbank Group of Companies 24 Μήνες ,00 Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας, 14671, Αθήνα Τηλέφωνο Ιστοσελίδα P r o j e c t D e s c r I p t I o n Oeno - MAC aims at developing (design, development, test, validation, dissemination, promotion, guidance) innovative vocational training approaches, materials and tools to the integrated agro-food Sector "from the grapes to the glass" based on the MAC environment. (Multi-Actor-Cooperation. involving all actors at all levels.) OBJECTIVE: help provide relevant, adapted and easily accessible methods and training for Life Long Learning LLL - with equal access to reinforce the contribution of vocational training to the process of innovation. We also directly involve target groups which are not usually taken into account (farmers, agro-technicians, rural developers) and right from the TNA step and even more as pro-active feedback in test phases. Relevance of the chosen area : The wine sector from the vineyard to the glass represents a key economic, human and cultural sector in Europe which has been developing so far mainly on its own with very little coherent support (see figures in Annex). Moreover this consortium will have a high European, transnational, transcultural added value through the sharing of a common culture, and fruitful exchanges of good practice. The educational/ training dimension of the project (related to EQF and ECVET)will be supported by an existing evaluation and decision making tool; it will be adapted and developed as a parallel training method in collaboration with the internet site also used for internal communication and dissemination of the results. PARTNERSHIP: 8 wine producing countries are involved this project: E, D, F, GR, HU, P, CY and TK; plus 2 : B and UK to help with communication, training and dissemination tools.. More countries are ready and willing to participate, but we preferred to limit the number of countries, to deal in a consistent way all the dimensions of that project and then replicate it and extend it to other European countries. Choice of initial participating countries has been made to represent: big and small wine producing countries; Northern and Southern countries and various climate, cultural or geographical constraints. The Belgian partner represents a pan European agro-food network. The same willingness of representation relies in MAC Multi-Actor choice of partners at local level to represent all target at all levels (from work forces to decision and policy makers).dissemination mechanisms to other countries is already integrated in our training, materials and dissemination activities to ensure sustainability. Real dissemination policy will start very early, publications or websites, but also through effective action policies (fairs, promotion activities) and involvement of all actors of the integrated partnership and sub-networks as a snow-ball effect. 14

15 The role of each Partner has been selected according to its scientific/ innovative background, although the European Qualifications Framework approach, to be followed in the project does not exclude any additional or external input. key topics: Vine cultivation allowing exchange of good practice and varieties Wine production including the recent changes in regulation and techniques Bottling with the choice of corks, and the environment/regulatiry issues regarding glass and/or other containers Health, gastronomy and safety e.g. resveratrol, flavonoids & antioxidants, organic wines, elimination techniques for mycotoxins/ ochratoxin, non-alcoholic beverages Business development: Rural development & eco-tourism (economy, management, marketing) for farmers/wine producers but also local developers as accompanying actors. Development of agro-tourism and farm-based economy linked to European wine regions. Dedicated actions take into consideration equal access to business training target groups (gender, disadvantaged/ disabled people) and also include these aspects to further develop Equal access friendly businesses (especially with agro-tourism). We might as well include Sustainable agri-products: Farming and cultural improvements (especially towards quality, organic, biological and product) in sustainable local development perspective including new products linked to polyphenols and anti-oxidants. It also includes all aspects of trace ability, certification and appellations management across various European regions. Target groups include all the actors in an integrated 2 levels approach: Directly :Farmers (private and cooperatives); Wine producers and technicians; Trainers (schools, training centres, universities, R&D centres and Trainees in the partner training organizations Indirectly, as a snow ball effect through our communicating on the results, we ll reach Regional developers (local authorities, Chamber of Commerce, Development and tourism infrastructures); Consumers (individuals, associations); Relay actors (professional associations, trade-unions and national wine institutes);); Quality actors for certification (ISO and appellations); and the Distribution chain operators (transport, storage, retailers, fairs, associations). Planned actions and internal/external communication: Training of trainers, development of distance learning content (platforms exist); Face to face trainings as test and pilot phases including evaluation schema from test users; Transfer of technologies from various European labs especially on health and process areas; Exchanges of good practices; Dissemination activities in national languages (fairs, info brochure linked to targets, relay actors involvement); web based resources for dissemination but also as collaborative tool (groupware + web conferences and elearning platform); permanent evaluation and management process. The educational/ training dimension of the project (related to EQF and ECVET) will be supported by an existing evaluation and decision making tool; it will be adapted and developed as a parallel training method in collaboration with the internet site also used for internal communication and dissemination of the results. Expected outputs/results: Training materials (5 guides on CD ROM & through elearning platform) in national languages for training of trainers; Web tools (public website, collaborative website, web conferences, intranet) with information in different languages including a central repository for valorisation of exchanges of good practices at various levels; Transnational conferences and seminars; Publication of promotion and dissemination brochures in national languages; 15

16 L I s t o f P a r t n e r s EL EL BE CY DE FR HU HU PT ES TR UK Technological Educational Institution (T.E.I.) of Athens NATIONAL ORGANIZATION OF VINE AND WINE OF GREECE Mac TEAM aisbl European University of Cyprus Fachhochschule Trier, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung University de Vin Hungarian Scientific Society for Food Industry Technical Secondary School and Vocational school for Oenology and Business of the Budapest Corvinus University AESBUC-Associação para a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Rioja University POINT Project Construction & Engineering Trading LLC [POINT] Enterprizer Technologies Limited 16

17 Leonardo da Vinci Programme-Selection 2008 Multilateral projects: Transfer of Innovation Τίτλος σχεδίου LLP Link number Συντονιστής ιάρκεια Κοινοτική επιχορήγηση ιεύθυνση ENFORA - Innovation Transfer of DEDALOS project, for Teaching English as a second language to Deaf people, whose first Language is the Sign Language, via e-learning tools GR1-LEO Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ -N.C.S.R. DEMOKRITOS 24 μήνες ,00 Πατριάρχου Γρηγορίου, Αγία Παρασκευή Τηλέφωνο (+30) Ιστοσελίδα P r o j e c t D e s c r I p t I o n In the times of the Information Society and the rapid advancements of the technology, where information is getting more and more digital form, the need for the improvement of the digital accessibility of the Impaired People is getting more distinctive and necessary. The Impaired People like in their everyday life are coming against accessibility problems, a challenge that they face in the Internet too. The present project aims at the group of Hearing Impaired people, which are a group of people that has very limited access in information and learning through the Internet. Very few services that are offered through the Internet are created and designed to provide access to impaired people and can integrate the supporting technologies that these people use (e.g. very few services are designed according to WCAG 2.0). Furthermore there is a lack of learning systems that provide training to deaf people, concerning learning foreign languages, which is absolutely necessary for the Deaf s people activation and participation in the labour market and their communisation as citizens of the world. Furthermore, the proposed project is focusing in the transfer innovation of products and results of Dedalos project to the participating partners. The innovation transfer will be realized through the Sign Language of every country/partner, and through collaborative distance learning. It is the first effort for the innovation transfer, of products concerning the education of the Deaf People in the fields of Teaching English. It s worth mentioning, at this point, that the Greek Sign Language (GSL), is formally the legitimate language of the Deaf people community, by specific legislative decree that was voted by the Greek Parliament. According to Eurostat, the Impaired People represent 12% of the European countries population. The Hearing Impaired People represent 1% of the European countries population according to the statistic data, of the Greek Federation of the Deaf. What is more according to Eurostat also is that people with low education, which many of them are unemployed, have fewer opportunities for vocational and lifelong learning. The unemployment of the Impaired People, as it was estimated by the Council for the Evaluation of the European Project Confronting the Exclusion in the Labour Market, is 64% for the male population and 88% female population. The majority of the Impaired People still get very few vocational and lifelong training services, because the structures for the vocational training provided by the formal educational system are still very immature. 17

18 Based on today s vocational and lifelong training conditions for the Hearing Impaired people, the main target of the proposed project is the promotion of equal opportunities for this group, through the access and the participation in vocational training. The e-training of the target group in the field of Teaching English through an e-learning environment is very important also for the development of skills in the use of the Internet and the learning though the web, qualifications needed for their lifelong and vocational training, that will open new horizons in their employment careers. Within the actions of the proposed project, are participating organizations that are take action in the fields of the vocational training for the Hearing Impaired people and especially in the field of distance education and training. Moreover in the project are participating organizations and societies for the Deaf and hard of hearing people. The main purpose of the project is the provision of e-learning training courses, for teaching English as second language to Hearing Impaired learners. The learning system, which consists of the educational scenario, the learning material and the used technological solutions, will be pedagogically, socially, culturally, and linguistically adapted and focused in the special needs of the Deaf people of every country-partner. The specific targets of the proposed project are: - Requirements analysis and determination of the Deaf learners - Adaptation of the innovative learning material - Development of the learning system via ICT based learning strategies - Establishment and reassurance of the continuous cooperative innovation transfer - Development of mechanisms for the continuous cooperative innovation transfer Indicators: Quantitative indicators The Quantitative indicators that will be used to measure the progress of the project are: -The amount of the learning material that will be transferred by and to each country/partner. -The amount of publications in journals and conferences Qualitative indicators: - The educational progress achieved by the learners For the materialization of the project, the partners will offer their innovative solutions, through collaboration, which have been developed in the Leonardo frame or other actions that covers every concept of the learning material in the project, which is the added value of the project. The innovative proposed learning system will be tested after its adaptation in all the country-partners, in order to be evaluated and improved, for its commercial provision after the project s completion. L I s t o f P a r t n e r s GR GR SE IT RO PLEGMA S.A. BUSINESS CONSULTANTS CENTER OF COMMUNICATION AND TECHNOLOGY Swedish TelePedagogic Knowledge Center Centro Laser, Società Consortile a responsabilità limitata (CL) PHOENIX POST SECONDARY INSTITUTE 18

19 Leonardo da Vinci Programme-Selection 2008 Multilateral projects: Transfer of Innovation Τίτλος σχεδίου LLP Link number Συντονιστής EC-ASE Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους/Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας 2008-GR1-LEO ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT ιάρκεια Κοινοτική επιχορήγηση ιεύθυνση 24 μήνες ,00 Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα (+30) Ιστοσελίδα Τίτλος σχεδίου P r o j e c t D e s c r I p t I o n Ανάγκες που επιδιώκει να καλύψει το σχέδιο Η αναγνώριση και η επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στη στρατηγική της δια βίου μάθησης καθώς τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να αξιολογούνται, ανεξάρτητα από το πού και πώς επιτεύχθηκαν. Το 2004 εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εκπαίδευσης κοινές ευρωπαϊκές αρχές για την αναγνώριση και την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, προκειμένου να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη στα εν λόγω συστήματα. Παρ όλες τις προσπάθειες όμως υπάρχουν τομείς και ομάδες ατόμων στις οποίες δεν έχει ακόμη βρει εφαρμογή μία τέτοια στρατηγική. Επιπλέον στόχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η αύξηση του ποσοστού των απασχολούμενων γυναικών από το σημερινό ποσοστό του 52% σε άνω του 60%. Στην ΕΕ, το 2001, απασχολούνταν μόνο το ήμισυ των γυναικών που είχαν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση και οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην επικύρωση των ήδη αποκτηθεισών γνώσεων. Μολονότι δεν είναι αυτός ο μόνος παράγοντας για την ανεύρεση εργασίας, υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου και των προοπτικών απασχόλησης για τις γυναίκες. Παρόλη την θεσμοθετημένη ισότητα στο χώρο εργασίας, οι γυναίκες (εργαζόμενες ή άνεργες) εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πλήθος διακρίσεων όπου κατ ουσίαν οι θεσμοθετημένες ίσες ευκαιρίες καταστρατηγούνται γεγονός που συνιστά διακριτική μεταχείριση σε βάρος τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM 2000, 335) στην Ελλάδα, η άνιση θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας τεκμηριώνεται από τα παρακάτω στοιχεία: Τη διαφορά στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών η οποία είναι πάνω από 20 ποσοστιαίες μονάδες στο σύνολο της Ε.Ε. Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών που παραμένει συστηματικά υψηλότερο σε σχέση με αυτό των αντρών. Η αμοιβή των γυναικών που είναι μικρότερη από αυτήν των ανδρών, για ίδια και ίσης αξίας εργασίας. Το διαχωρισμό των ανδρών και γυναικών σε διαφορετικά είδη εργασίας Στο ότι οι γυναίκες και οι άντρες καταλαμβάνουν διαφορετικές θέσεις στους διάφορους τομείς απασχόλησης, στα διάφορα επαγγέλματα καθώς και στις επαγγελματικές βαθμίδες. Η Γυάλινη Οροφή: καθώς παρατηρείται η τάση οι γυναίκες στελέχη να φθάνουν έως ένα συγκεκριμένο σημείο επαγγελματικής ανέλιξης Το κολλώδες άπεδο: που είναι η τάση της καθήλωσης στις κατώτερες βαθμίδες της αγοράς εργασίας. Εντονότερο είναι το πρόβλημα στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και των στελεχών που απασχολούνται σε δομές συμβουλευτικής και κατάρτισης, η ανάγκη για πιστοποίηση των άτυπων δεξιοτήτων είναι έντονη καθώς το αντίστοιχο πεδίο έχει λίγα χρόνια που λειτουργεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πολλοί επαγγελματίες του χώρου έχουν μεγάλη εμπειρία χωρίς να διαθέτουν τα αντίστοιχα τυπικά και αναγνωρισμένα προσόντα. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η αδυναμία συμπόρευσης με τη δήλωση της Κοπεγχάγης και ειδικότερα η έλλειψη γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας των εργαζομένων, η 19

20 ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια των προσόντων στην αγορά εργασίας και επομένως η αδυναμία βελτίωσης των επιπέδων απασχολησιμότητας αλλά και προσωπικής βελτίωσης, όπως και η ανισότητα που παρατηρείται στην απασχόληση των δύο φύλων. Βασικοί δείκτες Ο χώρος της κοινωνικής οικονομίας είναι ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους στην Ευρώπη, καθώς απασχολούνται περισσότερα από άτομα σε φορείς, και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό (CERIEC, 2007) και αποτελεί το 6,4 % του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη των 15 και μόνο το 3,2% στις νέες χώρες μέλη. Αυτά τα μεγέθη αφενός καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα του τομέα για την Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα και την αναγκαιότητα για περεταίρω ενίσχυσή του στις νέες χώρες μέλη. Επιπλέον η ανάπτυξη των προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής και η ενασχόληση με το χώρο της κοινωνικής οικονομίας μη πιστοποιημένων ατόμων αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη του κλάδου. Σκοπός του προτεινόμενου σχεδίου είναι η προώθηση της διαφάνειας των προσόντων των απασχολουμένων σε φορείς κατάρτισης και συμβουλευτικής του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και κυρίως των γυναικών στελεχών που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα από τους άνδρες συναδέλφους τους στην είσοδο αλλά και την παραμονή τους στον ανταγωνιστικό χώρο της αγοράς εργασίας. Ειδικότερα οι στόχοι του σχεδίου είναι: η διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων σε φορείς κατάρτισης και συμβουλευτικής μέσα από την επικύρωση της μη τυπικής μάθησης και των προσόντων που αποκτήθηκαν άτυπα. η εξατομίκευση της μάθησης μέσα από την εξειδίκευση των αναγκών κατάρτισης των στελεχών που θα οδηγηθούν στη διαδικασία της πιστοποίησης. η ευρύτερη εφαρμογή μεθοδολογιών και διαδικασιών πιστοποίησης που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενα προγράμματα ή πρωτοβουλίες Επιπλέον το έργο στοχεύει: Στην πιστοποίηση των άτυπων δεξιοτήτων κατάρτισης και συμβουλευτικής των ατόμων (ιδιαίτερα των γυναικών) που απασχολούνται σε δομές συμβουλευτικής και κατάρτισης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας Στην καθιέρωση του Ευρωπαϊκού πιστοποιητικού δεξιοτήτων Σύμβουλος/Εκπαιδευτής Κοινωνικής Οικονομίας - Στην υποβοήθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των στελεχών των δομών συμβουλευτικής και κατάρτισης Στην καθιέρωση ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση των άτυπων δεξιοτήτων στη συμβουλευτική κατάρτιση στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας Στη διευκόλυνση της σύγκρισης των ικανοτήτων των συμβούλων/εκπαιδευτών εκτός εθνικών συνόρων διευκολύνοντας παράλληλα την κινητικότατα των εργαζομένων Στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσα από τη βελτίωση των προσόντων των εκπαιδευτών/συμβούλων και των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης και συμβουλευτικής Κυρίως όμως το έργο στοχεύει στην μεταφορά και χρήση της υφιστάμενης εμπειρίας, εργαλείων και προϊόντων από προηγούμενα υλοποιημένα προγράμματα όπως το LdV EMC _PRO και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα - ΙΣΟΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οι ανάγκες που θα ικανοποιήσει το προτεινόμενο σχέδιο αφορούν αρχικά τη βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων, καθώς παρέχονται στα στελέχη των δομών συμβουλευτικής και κατάρτισης τα εφόδια για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Έτσι η επικύρωση των άτυπων προσόντων αποτελεί υποκινητικό στοιχείο για την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Επιπλέον ικανοποιούνται οι ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων για υψηλού επιπέδου απασχολούμενο προσωπικό μέσα από την αναβάθμιση των προσόντων τους. Τέλος ένα σημαντικό σημείο είναι η εξειδίκευση του προγράμματος στις ανάγκες των γυναικών που απασχολούνται στις κοινωνικές επιχειρήσεις ενισχύοντας τη θέση τους στην αγορά εργασίας και αμβλύνοντας τις διαφορές μεταξύ των δύο Φύλων μέσα από την άμβλυνση των αντιθέσεων του ανταγωνισμού. Η αναγκαιότητα για ολοκληρωμένες και πιστοποιημένες υπηρεσίες που θα παρέχονται στις επιχειρήσεις του τομέα θα δώσει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη αυτού του τρίτου πόλου της οικονομίας. Επομένως είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την επικύρωση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν άτυπα από τα στελέχη φορέων κατάρτισης και συμβουλευτικής στον τομέα τους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την καθιέρωση ενός κοινού πιστοποιητικού επικύρωσης των άτυπων δεξιοτήτων που ήδη διαθέτουν. Σύμφωνα με τα παραπάνω αντιμετωπίζεται σε σημαντικό βαθμό η έλλειψη τυπικών προσόντων των στελεχών/εκπαιδευτών, ενισχύεται η κινητικότητα στο χώρο εργασίας, καταπολεμείται η ανεργία και ενισχύονται αποτελεσματικά οι επιχειρήσεις του κοινωνικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω είναι εμφανές ότι οι στόχοι συνδέονται άμεσα με την προτεραιότητα που αφορά στη διαφάνεια και αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων των ατόμων. Εμφανές είναι 20

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leonardo da Vinci Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 8 10 12 16 Η ΑνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαίδευση Ενηλίκων Καθηγήτρια Μαίρη Καλαντζή Μάϊος 2005 Το παρόν υλικό παράχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ WP 3.1 & 3.3

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ WP 3.1 & 3.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2000-2006 WISE: Western Greece Region Integrated Strategy for Employment Stimulation (Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Tools to support clients self-reliance Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci partnerships Tools to support clients self-reliance

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων. International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups

Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων. International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2011 Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών

Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών Με την υποστήριξη της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση Annual Report

ετήσια έκθεση Annual Report ετήσια έκθεση Annual Report Περιεχόμενα Contents Η ΑνAΔ και η Αποστολή της Διάρθρωση Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Aξιωματούχοι Αναγνώριση Υπηρεσιών Μήνυμα της Προέδρου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS GREECE DRAFT

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General Περιεχόμενα Contents 2 4 5 6 8 10 12 16 19 21 24 29 39 40 45 51 54 Η ΑνAΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 2 Introduction: Adult Education in Greece 3-7 Κεφάλαιο 1: Η διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012»

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 39 Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα