ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning)."

Transcript

1 ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning). Survey of the attitudes and perceptions of adult learners through e-learning in the program Further Training in Informatics Χαρίλαος Παπαευαγγέλου, Εκπαιδευτικός, Β/θµιας Εκπαίδευσης Μηχ/κός Η/Υ & Πληροφορικής- Μ..Ε. «Σπουδές στην Εκπαίδευση» Παναγιώτης Αναστασιάδης, Παιδαγωγικό Τµήµα.Ε. Πανεπιστηµίου Κρήτης, Επίκουρος Καθηγητής, Πέτρος Λάµψας Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΕΙ Λαµίας Επίκουρος Καθηγητής Περίληψη Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) προσφέρουν νέες δυνατότητες στον σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (εξαε) ιδιαίτερα σε ενήλικες εκπαιδευόµενους οι οποίοι επιζητούν την ανανέωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους είτε για επαγγελµατικούς λόγους είτε για λόγους προσωπικής ολοκλήρωσης. Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων που λαµβάνουν µέρος σε ένα πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε την χρήση των ΤΠΕ (elearning), στο πρόγραµµα «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής» του ΤΕΙ Λαµίας. Η έρευνά µας πραγµατοποιήθηκε στο δίµηνο Απριλίου-Μαΐου Βασίστηκε στην ποσοτική προσέγγιση µε µέθοδο την επισκόπηση. Το δείγµα απετέλεσαν 41 εκπαιδευόµενοι, οι οποίοι συµπλήρωσαν ανώνυµα ένα ερωτηµατολόγιο. Στα κυριότερα αποτελέσµατα της έρευνας καταγράφονται: 1) Η θετική στάση των εκπαιδευοµένων στα ιδεώδη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δηλαδή την ελεύθερη επιλογή του τόπου, του χρόνου και του ρυθµού µελέτης του µαθησιακού υλικού. 2) Η θετική τους άποψη για το εκπαιδευτικό υλικό του προγράµµατος. 3) Η µη ικανοποιητική επικοινωνία, τόσο µεταξύ των εκπαιδευοµένων και του διδάσκοντα, όσο και των εκπαιδευοµένων µεταξύ τους. 4) Η επισήµανση από την πλειοψηφία των εκπαιδευοµένων των ενδεχόµενων κοινωνικών επιπτώσεων από την χρήση της τεχνολογίας αλλά και βούληση τους για την βέλτιστη αξιοποίηση της σε περιβάλλοντα εξαε. Abstract In this study, an attempt has been made to survey the attitudes and perceptions of adult learners through e-learning in the program Further Training in Informatics of the Technical Education Institute (T.E.I.) of Lamia. Our research, which was carried out from April to May 2006, was based on the quantitative approach and the survey method. The sample consisted of 41 trainees, whereas the data collection was made through a questionnaire, anonymously completed by the trainees involved in the program mentioned above. The main results of the research seem to be: 1) The 1

2 positive attitude of the learners towards the ideals of O.D.L., that is, the free choice of place, time and the studying pace of the educational material. 2) The learners positive attitude towards the educational material of the program. 3) The inadequate communication, as much between the learners and the tutor, as among the learners themselves. 4) The rejection, by the majority of the learners, of techno phobic attitudes, such as stating that there will be disastrous effects in the future, by the introduction of new technologies in the field of O.D.L., such that will even contribute in the substitution and abolition of the trainer. 1. Εισαγωγή Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, µέσα από την κατάλληλη και εξειδικευµένη παιδαγωγική σχεδίαση, δίνει τεράστιες δυνατότητες επεξεργασίας και αποθήκευσης, δεδοµένων και πληροφοριών, αλλά και προσοµοίωσης της πραγµατικότητας, σε ελάχιστο χρόνο, µε ελάχιστο κόστος, µε ακρίβεια και πιστότητα. (Καβαθατζόπουλος, 2003). Με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, σύµφωνα µε τον Αναστασιάδη (2000), «η βασική σχέση εκπαιδευτή εκπαιδευοµένου ανατρέπεται καθώς µέσω των ηλεκτρονικών δικτύων η εκπαιδευτική διαδικασία µπορεί να µεταφερθεί στο χώρο της επιλογής τους, ανεξάρτητα της απόστασης που τους χωρίζει, αλλά και στον χρόνο και µε το ρυθµό που επιθυµούν οι εκπαιδευόµενοι». Η ραγδαία εξέλιξη των προηγµένων µαθησιακών τεχνολογιών σύγχρονης και ασύγχρονης µετάδοσης δηµιουργεί νέα δεδοµένα στον σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων εξαε (Anastasiades, 2006; 2005). Σύµφωνα µε τον Keegan (2006), η ανάπτυξη της εξαε µε την χρήση των ΤΠΕ (e-learning) από το 2000 είναι αλµατώδης και χαρακτηρίζεται σαν ένας σηµαντικότατος παράγοντας στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και ότι στις µέρες µας προσανατολίζεται προς τoν ενήλικο εργαζόµενο που αναζητά επαγγελµατικά προσόντα στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης. Ο Λύτρας (2003), επίσης, τονίζει ότι: «το e-learning παρέχει ένα νέο µέσο, που όµως για να κριθεί ως αποτελεσµατικό στα µάτια των εκπαιδευοµένων, πρέπει να αποδείξει την αξία του στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της µάθησης. Αυτή η διαπίστωση αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον στο πλαίσιο των επιχειρήσεων». Με βάση τα παραπάνω, η διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων ενηλίκων εκπαιδευοµένων, µε τη µέθοδο της τηλεκπαίδευσης (e-learning), αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, διότι θα µπορούσε να δώσει χρήσιµα δεδοµένα για την καλύτερη σχεδίαση και οργάνωση αντίστοιχων προγραµµάτων στο άµεσο µέλλον. 2. Οι στάσεις και οι αντιλήψεις των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σχετικά µε το e- learning Βιβλιογραφική επισκόπηση Από την επισκόπηση τόσο της ελληνικής όσο και της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας εντοπίστηκε ένας περιορισµένος αριθµός αναφορών σε έρευνες σχετικές µε τις στάσεις και αντιλήψεις ενηλίκων εκπαιδευοµένων που είχαν, ή θα προτιµούσαν να έχουν, εµπειρία από προγράµµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning). Για το λόγο αυτό η αναζήτηση µας επεκτάθηκε στον εντοπισµό και την καταγραφή κάποιων αναφορών σε έρευνες, σε σχέση µε τις στάσεις και αντιλήψεις ενηλίκων εκπαιδευοµένων απέναντι στις ΤΠΕ γενικότερα. Τις διακρίναµε ως εξής: α) Στις έρευνες που καταγράφουν τις στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών κυρίως της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για την εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επιµόρφωσή τους. Στην κατηγορία αυτή: 2

3 1) Οι Κόµης και Τζιµογιάννης (2004), κατέγραψαν ότι: Στους εκπαιδευτικούς εντοπίζονται σηµαντικές διαφορές στις στάσεις και αντιλήψεις τους µε βάση διάφορα χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ειδικότητα, τα χρόνια προϋπηρεσίας και τη βαθµίδα εκπαίδευσης που διδάσκουν. Οι γυναίκες φαίνεται να έχουν επιφυλακτικότητα (anxiety) σε µεγαλύτερο βαθµό και εµφανίζουν µικρότερη αυτοπεποίθηση στη χρήση υπολογιστών. 2) Οι Πολίτης και Ρούσος (2004), έδειξαν µεταξύ των άλλων, ότι: «τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του χρήστη και κυρίως η δεκτικότητα σε εµπειρίες, και η εµπειρία τους στους υπολογιστές αποτελούν σηµαντικούς προβλεπτικούς παράγοντες για τη στάση τους απέναντι στις ΤΠΕ». 3) Οι Ιωάννου και Χαραλάµπους (2004) κατέδειξαν ότι: Οι εκπαιδευτικοί είχαν θετικές στάσεις για τη χρήση του διαδικτύου ως εργαλείου µάθησης. 4) Σε παρόµοια συµπεράσµατα καταλήγουν και οι Κοτζαµπασάκη και Ιωαννίδης (2004). 5) Οι Παπαδάκης και Φραγκούλης (2005: ), σε έρευνα µε εκπαιδευτικούς που φοιτούσαν στην ΑΣΠΑΙΤΕ Πάτρας, κατέγραψαν ότι: Οι εκπαιδευτικοί σε µεγάλο ποσοστό (82,3%) δεν έχουν εµπειρία επιµόρφωσης ή µετεκπαίδευσης µε τη µέθοδο της ΑεξΑΕ. Ένα σηµαντικό ποσοστό (57,1%) υποστηρίζει ακόµα την παραδοσιακή διδασκαλία, ενώ προτιµούν εντυπωσιακά (94,2%) τη µεικτή µέθοδο. (όπ. αναφ. στο Μπαγάκης, 2005, σελ ). 6) Επίσης µε εκπαιδευτικούς, σπουδαστές στο Ετήσιο Πρόγραµµα Παιδαγωγικής και ιδακτικής Επάρκειας (ΕΠΠΑΙΚ), οι Αθανασούλα-Ρέππα, Φίλιος και Καλούρη- Αντωνοπούλου (2005), αφού κατέγραψαν τη θετική στάση της µεγάλης πλειοψηφίας των συµµετεχόντων προς την υιοθέτηση από το ΕΠΠΑΙΚ της µεθόδου της ΑεξΑΕ, επισηµαίνουν ότι η γνώση ξένης γλώσσας δηµιουργεί µια θετικότερη στάση απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς επίσης και η γνώση στη χρήση των υπολογιστών και στην πλοήγηση στο διαδίκτυο. β) Στις έρευνες που καταγράφουν τις στάσεις και αντιλήψεις φοιτητών, από την εµπειρία τους σε προγράµµατα τηλεκπαίδευσης, σε τριτοβάθµια ιδρύµατα. Στην κατηγορία αυτή: 1) Οι Καλογιαννάκης, Βασιλάκης και Ψαρρός (2005), διερεύνησαν τις στάσεις και τις αντιλήψεις φοιτητών και καθηγητών του ΤΕΙ Κρήτης, ως προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε τις Νέες Τεχνολογίες και κατέγραψαν ότι: Ως προς την αξιολόγηση των υπηρεσιών της πλατφόρµας: Οι φοιτητές δηλώνουν σε γενικές γραµµές ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες (λ.χ. δοµή, οργάνωση, πρόσβαση) που προσφέρονται. Αντίθετα, δείχνουν προβληµατισµό ως προς τα ερεθίσµατα που τους παρέχει η πλατφόρµα σε σχέση µε αυτά της παραδοσιακής διδασκαλίας. Επίσης, θεωρούν τους εαυτούς τους πιο ενεργητικούς µέσα από την αναζήτηση στοιχείων για περαιτέρω µελέτη στο πλαίσιο της ασύγχρονης εκπαίδευσης, ενώ δεν εµφανίζονται ικανοποιηµένοι από το περιεχόµενο, επειδή δεν έχουν προηγούµενο µέτρο σύγκρισης, δικαιολογούν οι ερευνητές. Σαν κυριότερα πλεονεκτήµατα της χρήσης του συστήµατος δηλώνουν: Τη δυνατότητα παρακολούθησης ανεξάρτητα από το χώρο και το χρόνο, την εύκολη και δοµηµένη αναζήτηση στοιχείων, το κέρδος χρόνου, η ποικιλία του ηλεκτρονικού περιεχοµένου, η δυνατότητα µη προγραµµατισµένης επικοινωνίας µε τον καθηγητή κ.ά. Στα κυριότερα µειονεκτήµατα αναφέρονται η συχνά οµοιόµορφη παρουσίαση του διδακτικού υλικού και η δυσπιστία στην αξιολόγησή τους. Στις προτάσεις τους οι φοιτητές προτείνουν: Τη συµπληρωµατική χρήση της τηλεκπαίδευσης, ενώ δεν δείχνουν την ίδια σιγουριά για τη χρήση της πλατφόρµας σαν βασικό µέσο διδασκαλίας. 3

4 Προτείνουν δε τη συµπλήρωση του συστήµατος µε υπηρεσίες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Όµως είναι αντίθετοι στην προοπτική της αξιολόγησης τους µέσω αυτού. 2) Σε έναν σχετικό προβληµατισµό για τη συµµετοχή των σπουδαστών σε µαθήµατα µε τηλεκπαίδευση στο ΤΕΙ Καβάλας ο Χατζηλιάδης (2005:11) επισηµαίνει: «Οι σπουδαστές δεν συµµετείχαν σε ικανοποιητικό βαθµό ενεργά στις διαδικασίες επικοινωνίας, αν και υπήρχε συνεχής παρακίνηση και µάλιστα πολλές φορές έναντι βαθµολογικής αµοιβής». Αυτή η αναφορά, του Χατζηλιάδη, έρχεται σε αντίθεση µε την εκτίµηση των ερευνητών, στην προηγούµενη έρευνα, για την επικοινωνία µεταξύ των φοιτητών και του διδάσκοντα που χαρακτηρίζεται σαν ικανοποιητική. 3) Ο Muirhead (1999), διερεύνησε τις στάσεις (Attitudes) µεταπτυχιακών φοιτητών ως προς την αλληλεπίδραση (επικοινωνία, συµµετοχή και ανατροφοδότηση): α) µε τους εκπαιδευτές τους και β) µε τους συµφοιτητές τους, σε ένα online περιβάλλον εξ αποστάσεως µάθησης µε υπολογιστές (computer mediated classes). Στις απαντήσεις τους οι φοιτητές: «σε ποσοστό (47,3%) είχαν µια αρνητική αίσθηση του διαλόγου µε τους συµφοιτητές τους µε αποτέλεσµα την πτώση της ποιότητας της συζήτησης. Ενώ το 90,3% θεώρησαν σπουδαιότατη τη διατήρηση µιας online κοινότητας κατά τη διάρκεια του µαθήµατος και ότι αυτό αυξάνει την αλληλεπίδραση». Στα συµπεράσµατά του ο Muirhead τονίζει τη σπουδαιότητα της επικοινωνίας και επιπλέον επισηµαίνει ότι θα πρέπει οι φοιτητές να αναπτύξουν ικανότητες αυτοµάθησης και να προσαρµόσουν τα επικοινωνιακά τους χαρακτηριστικά στις νέες απαιτήσεις για να είναι αποτελεσµατικοί σε τέτοια περιβάλλοντα. Αναφέρει µάλιστα ότι: Οι online σπουδαστές θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω ικανότητες: α) Γνώσεις και ικανότητες στους υπολογιστές, β) γενικότερες γνώσεις και ικανότητες συζήτησης, γ) ικανότητες στη διαχείριση του χρόνου, δ) διαλογικές ικανότητες (interactive skills) και ε) καλή γνώση της γλώσσας για τους ξένους. 4) Η Thurmond (2003), διερεύνησε τις αντιλήψεις των φοιτητών σε ένα πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µέσω του διαδικτύου (Web based). Στα αποτελέσµατα της έρευνάς της επισηµαίνει ότι: α) Υπάρχουν διαφορές µεταξύ ενός web based και ενός παραδοσιακού µαθήµατος. β) Οι φοιτητές επηρεάζονται ως προς την αλληλεπίδραση από το τεχνολογικό µέσο, από τη µη προσωπική επικοινωνία και το ασύγχρονο περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει τη µάθηση του περιεχοµένου και γ) καταλήγει αναφέροντας τέσσερις σηµαντικούς παράγοντες, που επηρεάζουν τους σπουδαστές για το αν θα παρακολουθήσουν και άλλο αντίστοιχο µάθηµα στο µέλλον. Αυτοί είναι: Η ικανοποίησή τους από την αλληλεπίδραση µεταξύ των: σπουδαστή - καθηγητή (Learner - Instructor), σπουδαστή - µέσου διδασκαλίας (Learner Interface), η παρουσία (ή µη) και η απόσταση από το πανεπιστήµιο (Campus). γ) Στις έρευνες που αφορούν ενηλίκους εκπαιδευοµένους που εκπαιδεύτηκαν ή εκπαιδεύονται από απόσταση µε χρήση των ΤΠΕ, στο πλαίσιο της συµπληρωµατικής εκπαίδευσης ή κατάρτισής τους. Στην κατηγορία αυτή: 1) Ο Κωνσταντούλιας (2005), διερευνώντας την περίπτωση της αρχικής κατάρτισης των εργαζοµένων στα Κ.Ε.Π., µεταξύ άλλων συµπεραίνει ότι: «Η τηλεκπαίδευση σαν µέθοδος, κρίθηκε γενικά σαν θετική από τους εκπαιδευόµενους µε σηµαντικότερο σηµείο το ότι δεν χρειάσθηκαν µετακινήσεις». 2) Οι Μαγκλογιάννης, Μπουρλετίδης και Σταϊνχάουερ (2003), από την εφαρµογή της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε πιλοτικό πρόγραµµα επιµόρφωσης προσωπικού στον Ελληνικό Στρατό διαπίστωσαν: την πραγµατική ανάγκη υιοθέτησης της τηλεκπαίδευσης, διότι πολλά στελέχη λόγω φόρτου εργασίας, συµµετοχής τους σε πολλαπλές δραστηριότητες και εκπαιδεύσεις δεν µπορούν να µετακινηθούν από την 4

5 περιοχή της εργασίας τους. Η τηλεκπαίδευση φαίνεται ότι µπορεί να δώσει διεξόδους σε τέτοιου είδους ανάγκες. 3) Οι Πετράκης και Μπουρλετίδης (2004) από το Κ.Ε.Κ. του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου (Ε.Κ.Π.Α.), που είναι το πιο οργανωµένο κέντρο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που λειτουργεί στο χώρο της συµπληρωµατικής εκπαίδευσης στη χώρα µας, αναφέρουν: Το Κ.Ε.Κ. του Καποδιστριακού πανεπιστηµίου Αθηνών από το 2001 πραγµατοποιεί προγράµµατα που έχουν διάρκεια από 2 έως και 10 µήνες, και έχει εκπαιδεύσει µέχρι σήµερα πάνω από σπουδαστές.. Στα προγράµµατα e-learning του ΕΚΠΑ ακολουθείται κυρίως η διδασκαλία µε ασύγχρονη συνεργασία. Το ηλεκτρονικό µαθησιακό περιβάλλον βασίζεται στην πλατφόρµα ΕΣΤΙΑ, οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να παρακολουθούν τη διδασκαλία από οπουδήποτε και οποτεδήποτε έχοντας τη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων τόσο µε τους συνεκπαιδευόµενους όσο και µε τον εκπαιδευτή. Το κόστος συµµετοχής στα προγράµµατα αυτά κυµαίνεται από 500 έως 2600 ευρώ. Από έρευνες αξιολόγησης του ίδιου του ΚΕΚ οι εκπαιδευόµενοι δηλώνουν: Θετικές εντυπώσεις το 61%, ενώ το 43% δηλώνουν ότι το επέλεξαν γιατί είναι εργαζόµενοι και δεν διαθέτουν πολύ ελεύθερο χρόνο, το 38% το προτίµησαν διότι το προσφέρει ένα πανεπιστηµιακό ίδρυµα και όχι ένας οργανισµός αµφίβολης ποιότητας 4) Ο Yacovelli (2005), κατασκεύασε ένα εργαλείο µέτρησης (ερωτηµατολόγιο) των στάσεων ενηλίκων, που εκπαιδεύονται µε τηλεκπαίδευση (e-learning), και προέχονται από µη ακαδηµαϊκά περιβάλλοντα, επισηµαίνει τα εξής: Ενώ το e-learning πολλαπλασιάζεται στην κοινωνία µας,, το πρόβληµα που υπάρχει είναι ότι πολλές επιχειρήσεις στρέφονται προς αυτό, χωρίς να έχουν πλήρως κατανοήσει τις στάσεις των εκπαιδευοµένων απέναντι στους υπολογιστές (computers in general), ή τις στάσεις απέναντι στο e-learning και τις ικανότητες που αναφέρονται από τους ίδιους στους υπολογιστές (self-reported computer competence), κάτι που τελικά επιδρά στην επιτυχία του e-learning σε ένα οργανισµό. Μελέτες που έχουν γίνει έχουν εξετάσει αυτά τα φαινόµενα, αλλά στη συντριπτική τους πλειοψηφία επικεντρώθηκαν γύρω από το ακαδηµαϊκό περιβάλλον, ενώ πολλές από αυτές κρίνονται σαν αρχαίες λόγω των εξελίξεων της τεχνολογίας Ο Yacovelli τονίζει ότι, εντόπισε ελάχιστες έρευνες στη βιβλιογραφία για τις στάσεις εκπαιδευοµένων για το e-learning και διαπίστωσε πλήρη έλλειψη ερευνών, για εκπαιδευόµενους που προέρχονται από µη ακαδηµαϊκά περιβάλλοντα. Εφαρµόζοντας το εργαλείο, σε ενηλίκους εργαζόµενους σε επιχειρήσεις και δηµόσιες υπηρεσίες, διαπίστωσε ότι: α) υπάρχει θετική συσχέτιση στις στάσεις των εκπαιδευοµένων για τους υπολογιστές και τη στάση τους στην εκπαίδευση µε e- learning, και β) µεταξύ της προηγούµενης εµπειρίας από εκπαίδευση µε e-learning, και τις στάσεις γενικά για το e-learning. 3. Η έρευνα 3.1 Το αντικείµενο-σκοπός και οι επιµέρους στόχοι της έρευνας Ο σκοπός της έρευνας ήταν: Η διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων, που συµµετείχαν κατά το τρίµηνο Απριλίου-Ιουνίου 2006, στο πρόγραµµα τηλεκπαίδευσης «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής» που υλοποιήθηκε από το ΤΕΙ Λαµίας. Το πρόγραµµα αυτό απευθύνεται σε επαγγελµατίες κυρίως, που χρειάζονται εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής στην εργασία τους. Επίσης απευθύνεται και σε ενδιαφερόµενους που δεν έχουν βασικό πτυχίο ή έχουν πτυχίο σε άλλο αντικείµενο και επιθυµούν να παρακολουθήσουν συµπληρωµατικά µαθήµατα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. i Με βάση την παραπάνω εισαγωγή και επιπλέον: α) Τις θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων και κυρίως λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 5

6 χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευοµένων (Κόκκος 1999:55 και 1998:23). β) Τους ορισµούς της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Keegan (2000:74-75) και του Λιοναράκη (2001), ο οποίος, δίνοντας έµφαση στην παιδαγωγική διάσταση, ορίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως: «την εκπαίδευση που διδάσκει και ενεργοποιεί τον µαθητή πώς να µαθαίνει µόνος του και πώς να λειτουργεί αυτόνοµα προς µία ευρετική πορεία αυτοµάθησης και γνώσης» και γ) ότι στάση ενός ατόµου, σύµφωνα µε τους Βασιλού και Χαραµή (2000), είναι µια συναισθηµατική προδιάθεση, θετική ή αρνητική, για κάποιο συγκεκριµένο θέµα, που πηγάζει µέσα από τις εµπειρίες του, τέθηκαν οι εξής επιµέρους στόχοι της έρευνας: Να καταγραφούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευοµένων σε σχέση µε: Τα κίνητρα των εκπαιδευοµένων για την επιλογή του προγράµµατος Την ανεξαρτησία του εκπαιδευοµένου σε σχέση µε τον τόπο, το χρόνο, το ρυθµό και την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, Τον τρόπο παρακολούθησης του προγράµµατος (Μέσω διαδικτύου ή και πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις;) Τον τρόπο διδασκαλίας (σύγχρονη, ασύγχρονη, µεικτή). Τον τρόπο επικοινωνίας των διδασκοµένων µε: o Το ηλεκτρονικό µαθησιακό περιβάλλον (είδος, συχνότητα, µέσα επικοινωνίας). o Τον διδάσκοντα (είδος, συχνότητα, κατεύθυνση). o Τους συµφοιτητές τους (είδος, συχνότητα, κατεύθυνση). o Το εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Το διδακτικό υλικό και την αξιολόγησή του. Την υιοθέτηση θετικής ή αρνητικής στάσης ως προς τη χρήση και τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων. 3.2 Μεθοδολογία Η έρευνά µας πραγµατοποιήθηκε στο δίµηνο Απριλίου-Μαΐου 2006 αφού προηγήθηκε µικρή πιλοτική έρευνα.. Επιλέχθηκε η ποσοτική προσέγγιση και µέθοδος η επισκόπηση. Για τη συλλογή των δεδοµένων δηµιουργήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο, του οποίου, οι ερωτήσεις χωρίζονται σε πέντε (5) άξονες µε βάση τα ερευνητικά ερωτήµατα όπως αυτά προέκυψαν από την βιβλιογραφική επισκόπηση. Χρησιµοποιήθηκαν κυρίως κλειστές και δύο ανοικτές ερωτήσεις, µε βάση τις ονοµαστικές κλίµακες και κυρίως την πεντάβαθµη (1-5) κλίµακα του Likert, η οποία κατά την Claude Javeau (2000: ) αποτελεί µια κλασσική κλίµακα µέτρησης των στάσεων. Το ερωτηµατολόγιο στάλθηκε µε στον τεχνικό υπεύθυνο του συγκεκριµένου προγράµµατος. Αφού απαντήθηκαν ανώνυµα από τους εκπαιδευοµένους τα ερωτηµατολόγια, επιστράφηκαν µε τον ίδιο τρόπο. Για την ανάλυση και την παρουσίαση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν οι εφαρµογές λογισµικού SPSS v.11 και EXCEL. Ειδικά για τις δύο ανοικτού τύπου ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου έγινε ανάλυση περιεχοµένου και ακολούθησε η κατηγοριοποίηση των δεδοµένων, µε βάση τη συχνότητα των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων. Το είγµα µας αποτέλεσαν 41 σπουδαστές από τους 120. ηλαδή, ποσοστό 34,17%. Από αυτούς οι 27 ήταν άντρες (66%) και οι 14 γυναίκες (34%). 3.3 ιαµόρφωση των ερευνητικών ερωτηµάτων Με βάση το σκοπό, τους επιµέρους στόχους και την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαµορφώθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήµατα: 6

7 Υ1: Οι εκπαιδευόµενοι είχαν τις απαραίτητες, προαπαιτούµενες από το πρόγραµµα, προϋποθέσεις και επαρκή κίνητρα για την παρακολούθηση του συγκεκριµένου προγράµµατος; Υ2: Οι εκπαιδευόµενοι υιοθετούν τα ιδεώδη της ΑεξΑΕ για την ανεξαρτησία ως προς τον τόπο, το χρόνο και το ρυθµό πρόσβασης στη γνώση; Υ3: Υπάρχει επαρκής αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ των σπουδαστών και του διδάσκοντα καθώς και των σπουδαστών µεταξύ τους; Υ4: Πως οι εκπαιδευόµενοι αξιολογούν το εκπαιδευτικό υλικό του προγράµµατος; Υ5: Ποιες είναι οι απόψεις τους για τις επιπτώσεις από τη χρήση των ΝΤ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως η αποµόνωση και η αποξένωση των εκπαιδευοµένων, η µείωση της κριτικής τους ικανότητας, η κατάργηση του διδάσκοντα κλπ Αποτελέσµατα της έρευνας Για την ανάλυση και την παρουσίαση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν οι εφαρµογές λογισµικού SPSS v.11 και EXCEL. Ειδικά για τις δύο ανοικτού τύπου ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου, για τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του προγράµµατος, έγινε ανάλυση περιεχοµένου και κατηγοριοποίηση των δεδοµένων µε βάση τη συχνότητα των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε αντιστοιχία µε τους πέντε (5) άξονες του ερωτηµατολογίου. 1) Ως προς τον πρώτο άξονα του ερωτηµατολογίου για τα γενικά χαρακτηριστικά του δείγµατος: Από την ανάλυση του δείγµατος προέκυψαν τα παρακάτω ευρήµατα για τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών: Η ηλικία τους κυµαίνεται από 21 έως 50 ετών. Πιο συγκεκριµένα 26 έχουν ηλικία από ετών (ποσοστό 63,4%) και 15 έχουν ηλικία από ετών (ποσοστό 36,6%). Ως προς την εργασία: 12 δηλώνουν ότι είναι άνεργοι (ποσοστό 29,3%), 5 δηλώνουν ότι εργάζονται µε µερική απασχόληση (ποσοστό 12,2%) και 24 δηλώνουν ότι εργάζονται µε πλήρη απασχόληση (ποσοστό 58,5%). Τέλος, ως προς την διαµονή: 10 µένουν στην Αθήνα (ποσοστό 24,4%), 27 µένουν σε µεγάλες πόλεις (ποσοστό 65,9%), ενώ µόλις 4 µένουν στην επαρχία (ποσοστό 9,8%). Ως προς τον τίτλο σπουδών τους οι περισσότεροι σπουδαστές (ποσοστό 80%) κατέχουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Σε σχέση µε το επάγγελµα τους, ένα σηµαντικό ποσοστό (39%) απασχολούνται επαγγελµατικά σαν εκπαιδευτικοί, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 22,0% δηλώνουν άνεργοι. Ως προς το βασικό αντικείµενο σπουδών, οι περισσότεροι έχουν κάνει βασικές σπουδές στις ΤΠΕ (ποσοστό 61,0%). Ενώ στο τρέχον πρόγραµµα οι σπουδαστές έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν ως επί το πλείστον µαθήµατα πληροφορικής (λ.χ. προγραµµατισµός, βάσεις δεδοµένων, διδακτική της πληροφορικής κ.α.) σε πολύ µεγάλο ποσοστό (85,4%). Παρατηρώντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά, το δείγµα µας φαίνεται να παρουσιάζει µεγάλη οµοιογένεια. 2) Ως προς τον δεύτερο άξονα του ερωτηµατολογίου για τις προϋποθέσεις και τους λόγους παρακολούθησης του προγράµµατος: α) Σε σχέση µε τις προϋποθέσεις παρακολούθησης του προγράµµατος οι εκπαιδευόµενοι: ιαθέτουν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) και πρόσβαση στο διαδίκτυο. ηλώνουν καλό επίπεδο γνώσης Η/Υ σε ποσοστό (73,2%), άριστο (7,3%) και µέτριο (19,5%). ιαθέτουν καλό έως άριστο επίπεδο περιήγησης στο διαδίκτυο (87,8%). Γνωρίζουν µέτρια έως άριστα την Αγγλική γλώσσα. Έχουν στην κατοχή τους Η/Υ επιτραπέζιο ή φορητό, ως προς τη σύνδεση τους στο διαδίκτυο, οι περισσότεροι διαθέτουν σύνδεση ISDN ή ADSL, ενώ αρκετοί (34,1%) έχουν ακόµη 7

8 σύνδεση dial up, µε χαµηλή ταχύτητα 56kbps. Στα επόµενα δύο σχήµατα φαίνονται το επίπεδο γνώσης τους στους Η/Υ και το είδος σύνδεσης στο διαδίκτυο Count 0 METRIO EPIPEDO KALO EPIPEDO ARISTO EPIPEDO Count MODEM 56KBPS ISDN DSL β) Οι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευόµενοι επέλεξαν το συγκεκριµένο πρόγραµµα συνοπτικά είναι οι εξής: Οι περισσότεροι από τους σπουδαστές επέλεξαν το συγκεκριµένο πρόγραµµα κυρίως διότι θέλουν, να µαθαίνουν περισσότερα, διότι µπορούν να δουλεύουν και να σπουδάζουν ταυτόχρονα από το σπίτι τους ή τη δουλειά τους µε το δικό τους ρυθµό, επίσης διότι τους αρέσει να µαθαίνουν µε τον Η/Υ, ενώ µερικοί το επέλεξαν διότι ήταν απαίτηση της δουλειάς τους. Αντίθετα, δεν το επέλεξαν οι περισσότεροι για να βρουν εργασία, για να κερδίζουν περισσότερα χρήµατα ή διότι τους παρακίνησε κάποιος άλλος, ενώ δεν θεωρούν ότι η λήψη πτυχίου µε αυτό τον τρόπο είναι εύκολη. Επίσης, προτίµησαν ένα πρόγραµµα τηλεκπαίδευσης και όχι της παραδοσιακής εκπαίδευσης διότι δεν επιθυµούν να ξαναδώσουν εξετάσεις και να ξαναµπούν σε µια συµβατική τάξη. 3) Ως προς τον τρίτο άξονα του ερωτηµατολογίου για τον τρόπο επικοινωνίας: Για τον τρόπο παρακολούθησης του µαθήµατος, οι περισσότεροι εκπαιδευόµενοι (58,5%) δηλώνουν την αποκλειστική χρήση του διαδικτύου. Για τον τρόπο που γίνεται η διδασκαλία οι περισσότεροι (78%) απάντησαν µε µεικτό τρόπο. ιότι, αν και η διδασκαλία στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, γίνεται κυρίως ασύγχρονα, πραγµατοποιείται κάθε εβδοµάδα και µια σύγχρονη συνεδρία για την επίλυση αποριών και συζήτηση των σπουδαστών µε το διδάσκοντα. Οι σπουδαστές δηλώνουν για το διαδίκτυο ότι: το χρησιµοποιούν κυρίως για επικοινωνία µε τον διδάσκοντα, για ενηµέρωση και αναζήτηση πληροφοριών, για τη σύνδεση µε την πλατφόρµα ασύγχρονης εκπαίδευσης, καθώς και για διασκέδαση. Σε σχέση µε τη χρήση των δυνατοτήτων και των εργαλείων επικοινωνίας της πλατφόρµας οι σπουδαστές δηλώνουν ότι χρησιµοποιούν κυρίως το , λιγότερο το forum και ακόµη λιγότερο το chat, ενώ είναι εµφανής η έλλειψη προσωπικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας. Οι περισσότεροι σπουδαστές, χρησιµοποιούν τα εργαλεία επικοινωνίας της πλατφόρµας για να «κατεβάσουν» (download) και να αναζητήσουν µαθησιακό υλικό, ενώ δηλώνουν ότι δεν χρησιµοποιείται η δυνατότητα προσθήκης 6 4 8

9 σηµειώσεων και η δυνατότητα της διάσκεψης µε τον εικονικό ασπροπίνακα (Whiteboard). Οι σπουδαστές, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα που δείχνει τη συχνότητα της αµφίδροµης επικοινωνίας τους, δεν επικοινωνούν συχνά µεταξύ τους, ούτε πολύ συχνά µε τον διδάσκοντα, και στις δύο κατευθύνσεις. Φαίνεται δηλαδή, ότι οι σπουδαστές στην πλειοψηφία τους (87,8%) δεν ζητούν ή λίγες φορές ζητούν να επικοινωνήσουν µε το διδάσκοντα και επίσης, στην πλειοψηφία τους (85,3%) δεν ζητούν να επικοινωνήσουν µε τους άλλους συµφοιτητές τους. Στην αντίθετη κατεύθυνση οι σπουδαστές απαντούν ως εξής: Οι περισσότεροι (58,5%) επικοινωνούν λίγες φορές, έως καθόλου ποσοστό (22%), µε τον διδάσκοντα µετά από κλήση του διδάσκοντα, ενώ ένα ποσοστό (17,1%) δηλώνει ότι δέχεται αρκετές κλήσεις για επικοινωνία από τον διδάσκοντα. Ενώ στην επικοινωνία µε τους συµφοιτητές τους, στην πλειοψηφία τους (61%) απαντούν ότι δεν δέχονται κάποια κλήση από συµφοιτητές τους, ενώ ένα ποσοστό (36,6%) απαντά ότι δέχεται λίγες κλήσεις. Συχνότητα αµφίδροµης επικοινωνίας ΚΑΜΙΑ ΛΙΓΕΣ ΑΡΚΕΤΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ Συχν % Συχν % Συχν % Συχν % Συχν % Εσείς µε διδάσκοντα 5 12, ,6 4 9,8 1 2,4 0 0 Εσείς µε συµφοιτητές 21 51, ,1 4 9,8 2 4,9 0 0 Ο διδάσκων µε εσάς ,5 7 17,1 1 2,4 0 0 Οι συµφοιτητές σας µε εσάς , , ) Ως προς τον τέταρτο άξονα του ερωτηµατολογίου για το είδος και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού: Για το είδος εκπαιδευτικού υλικού: Οι σπουδαστές δηλώνουν ότι χρησιµοποιούν σε µεγάλο βαθµό το εκπαιδευτικό υλικό που τοποθετείται στην πλατφόρµα από τον διδάσκοντα και συµπληρωµατικά αναζητούν επιπλέον υλικό από το διαδίκτυο. Ως προς την αξιολόγηση του υλικού, οι σπουδαστές απαντούν ότι το υλικό είναι: Πολύ έως πάρα πολύ εύχρηστο και τους καθοδηγεί στη µελέτη τους (73,2%), πολύ έως πάρα πολύ καλαίσθητο (70,8%). Επίσης το υλικό ευνοεί την ανεξαρτησία της µελέτης τους από το τόπο, το χρόνο και το προσωπικό ρυθµό (68,3%), κινεί το ενδιαφέρον τους και τους ενεργοποιεί πολύ έως πάρα πολύ (65,9%), έχει κατανοητό περιεχόµενο και ανταποκρίνεται στο επίπεδό τους πολύ έως πάρα πολύ (51,2%), καλύπτει σφαιρικά και διεπιστηµονικά τα θέµατα αρκετά έως πολύ (83%), ενθαρρύνει τους σπουδαστές στη µελέτη αρκετά έως πολύ (70,8%), προάγει την αλληλεπίδραση, αξιολογεί και ενηµερώνει το σπουδαστή για την πρόοδό του αρκετά έως πολύ (65,8%) και υπάρχει δυνατότητα επιλεκτικής συλλογής του αρκετά έως πολύ (58,6%). 5) Ως προς τον πέµπτο άξονα του ερωτηµατολογίου για τις επιπτώσεις της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση από απόσταση ενηλίκων καθώς και τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του προγράµµατος: 9

10 α) Οι επιπτώσεις της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων από απόσταση παρουσιάζονται αναλυτικά στον επόµενο πίνακα. Επιπτώσεις των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων από απόσταση = ιαφωνώ, Α=Απόλυτα ΟΥ=ούτε, Σ=Συµφωνώ Α ΟΥ - ΟΥΣ Σ ΣΑ Συχν % Συχν % Συχν % Συχν % Συχν % Αποδυναµώνεται η κοινωνικοποίηση των σπουδαστών 5 12, ,5 3 7,3 2 4,9 Κινδυνεύουν να µείνουν έξω από τις εξελίξεις µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού 6 14, ,5 1 2,4 Ευνοούνται οι κοινωνικές ανισότητες 7 17, ,1 5 12,2 2 4,9 Ενισχύεται η αποµόνωση και αποξένωση 7 17, ,5 6 14,6 3 7,3 Υποβαθµίζεται ο ρόλος του δασκάλου µε κίνδυνο την αντικατάστασή του από τις ΝΤ ,1 2 4,9 1 2,4 Απαξιώνεται κάθε τι παλιό 8 19, ,4 0 0 Χάνονται οι ανθρωπιστικές µε κίνδυνο θεοποίησης της τεχνολογίας 11 26, ,9 2 4,9 Μειώνεται η κριτική ικανότητα 11 26, ,2 3 7,3 1 2,4 Μειώνεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων για χειρωνακτικές εργασίες 7 17, , ,7 2 4,9 Υπάρχει πρόβληµα υπερπληροφόρησης 7 17, , ,3 2 4,9 Πιο συγκεκριµένα οι σπουδαστές µάλλον, δεν θεωρούν ότι αποδυναµώνεται η κοινωνικοποίηση τους από τη χρήση των ΝΤ στην εκπαίδευση από απόσταση, και αυτό διότι οι περισσότεροι δηλώνουν ουδετερότητα (δηλαδή Ούτε Συµφωνούν Ούτε ιαφωνούν) σε ποσοστό 41,5%, στη συνέχεια ακολουθούν αυτοί που διαφωνούν µε (34,1%) και µετά αυτοί που διαφωνούν απόλυτα µε ποσοστό (12,2%). Ως προς τον κίνδυνο να µείνουν µεγάλα τµήµατα πληθυσµού έξω από τις εξελίξεις, απαντούν: Οι περισσότεροι ότι διαφωνούν (41,5%), το (22%) δηλώνει ουδετερότητα, ενώ το (14,6%) διαφωνεί απόλυτα. Όµως εννέα (9) σπουδαστές, ποσοστό (21,9%), δηλώνουν ότι συµφωνούν ως προς την άποψη αυτή, που σηµαίνει 10

11 ότι εκφράζουν τον προβληµατισµό τους. Αν αναλύσουµε περισσότερο το ποσοστό αυτό των σπουδαστών θα παρατηρήσουµε τα εξής: Ως προς την ηλικία: Οι 6 έχουν ηλικία µεταξύ των ετών, ενώ οι 3 έχουν ηλικία από 31 και πάνω έτη. Ως προς το φύλο: Οι 8 είναι άνδρες (ποσοστό 29,63% από το σύνολο των 27 ανδρών) και µία (1) γυναίκα (ποσοστό 7,14% από το σύνολο των 14 γυναικών). Ως προς αν εργάζονται, οι πέντε είναι εργαζόµενοι ενώ οι τέσσερις είναι άνεργοι. Ως προς την άποψη ότι ευνοούνται οι εκπαιδευτικές ανισότητες, µάλλον οι σπουδαστές διαφωνούν, αφού το (34,1%) δηλώνει ουδέτερο, το (31,7%) διαφωνεί και το (17,1%) διαφωνεί απόλυτα. Για την άποψη ότι ενισχύεται η αποµόνωση και η αποξένωση: Οι περισσότεροι διαφωνούν. Όµως και εδώ εννέα (9) σπουδαστές (21,9%) έχουν απαντήσει ότι συµφωνούν µε την άποψη αυτή. Αν επίσης αναλύσουµε περισσότερο τα χαρακτηριστικά τους, σε σχέση µε την ηλικία και το φύλο συµπίπτουν µε την προηγούµενη ανάλυση της µειοψηφίας, ενώ ως προς την εργασία οι πέντε (5) εργάζονται πλήρως, ένας µερικώς και οι τρεις είναι άνεργοι. Με µεγάλη πλειοψηφία (75,7%) διαφωνούν, ενώ το (17,1%) παραµένουν ουδέτεροι, οι σπουδαστές στην πρόταση ότι: υποβαθµίζεται ο ρόλος του δασκάλου µε κίνδυνο να αντικατασταθεί από τις Νέες Τεχνολογίες. Στις επόµενες τρεις απόψεις, δηλαδή ότι απαξιώνεται κάθε τι παλιό, χάνονται οι ανθρωπιστικές αξίες και υπάρχει κίνδυνος θεοποίησης της τεχνολογίας και µειώνεται η κριτική τους ικανότητα, οι σπουδαστές διαφωνούν µε µεγάλη πλειοψηφία. Για την άποψη ότι µειώνεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων για χειρωνακτικές εργασίες οι σπουδαστές διαφωνούν, αλλά ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό (31,7%) φαίνεται να συµφωνεί µε την άποψη αυτή. Αναλύοντας το ποσοστό αυτό της µειοψηφίας των σπουδαστών φαίνεται ότι: Ως προς το φύλο οι 10 είναι άνδρες και οι 5 γυναίκες, ως προς την ηλικία: Οι 11 έχουν ηλικία µεταξύ 21-30, ενώ οι 4 έχουν ηλικία 31 και πάνω έτη. Ως προς την εργασία: Οι 8 εργάζονται πλήρως, οι 3 µερικώς και οι 4 είναι άνεργοι. Ως προς το επάγγελµα: Οι 9 είναι εκπαιδευτικοί, ένας (1) υπάλληλος γραφείου, ένας (1) Μηχανικός πληροφορικής και οι 4 άνεργοι. Ως προς το επίπεδο των γνώσεων στους υπολογιστές, οι 5 δηλώνουν ότι το επίπεδό τους είναι µέτριο, ενώ οι 10 το θεωρούν καλό. Για το πρόβληµα της υπερπληροφόρησης τα ποσοστά είναι µοιρασµένα. ιότι οι 13 σπουδαστές δηλώνουν ουδετερότητα (ούτε συµφωνούν-ούτε διαφωνούν), οι 14 σπουδαστές δηλώνουν ότι µάλλον διαφωνούν και οι 14 ότι µάλλον συµφωνούν, δηλαδή ότι οι γνώµες διχάζονται. Όµως το ποσοστό που προβληµατίζεται και συµφωνεί είναι αρκετά µεγάλο 29,3%, ενώ το 4,9% συµφωνεί απόλυτα. Από την ανάλυση του ποσοστού της µειοψηφίας παρατηρούµε ότι από τους 14 σπουδαστές που συµφωνούν µε την παραπάνω άποψη: Ως προς την ηλικία: Οι 10 έχουν ηλικία µεταξύ έτη ενώ οι 4 έχουν ηλικία 31 και πάνω έτη. Ως προς το φύλο: Οι 12 είναι άνδρες και οι 2 γυναίκες. Ενώ δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στις άλλες µεταβλητές. Συµπερασµατικά, οι σπουδαστές είναι αρκετά εξοικειωµένοι µε την χρήση των νέων τεχνολογικών και σύµφωνα µε τις απαντήσεις τους δείχνουν να είναι µεν προβληµατισµένοι από τις κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνολογίας αλλά παράλληλα επιθυµούν την βέλτιστη χρήση της στην µορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που επέλεξαν. Σηµαντικοί παράγοντες που διαφοροποιούν το επίπεδο προβληµατισµού είναι το φύλο και η ηλικία, ενώ ως προς το επίπεδο εξοικείωσης µε τους Η/Υ δεν υπάρχει κάποια στατιστικά σηµαντική διαφορά αφού σχεδόν το σύνολο δηλώνει ότι διαθέτει τις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ 11

12 β) Ως πλεονεκτήµατα του προγράµµατος οι σπουδαστές, κατά σειρά προτίµησης, αναφέρουν τα εξής: Την ελεύθερη επιλογή του τόπου, του χρόνου και του ρυθµού της µελέτης τους. Την υποστήριξη τους από το διδάσκοντα µέσω του forum και τις online συνεδρίες. Την εξειδίκευση των αντικειµένων. Το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό. Τη δωρεάν προσφορά του προγράµµατος. Την επαφή και γνωριµία τους µε συµφοιτητές που είναι ήδη έµπειροι επαγγελµατίες. Το µεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησης, λόγω της εκούσιας επιλογής, του προγράµµατος. γ) Ως µειονεκτήµατα του προγράµµατος οι σπουδαστές αναφέρουν κατά σειρά προτίµησης: Την έλλειψη επικοινωνίας µε το διδάσκοντα. Τις δυσκολίες και τις χαµηλές ταχύτητες, πρόσβασης στο διαδίκτυο. Τα τεχνικά προβλήµατα της πλατφόρµας. Την έλλειψη επικοινωνίας µε τους συµφοιτητές τους. Την αναγκαιότητα παρουσίας τους στις τελικές εξετάσεις. Τη µη αναγνώριση της βεβαίωσης σπουδών. Τις προϋποθέσεις και το κόστος του εξοπλισµού. Τη µη επαρκή διαφήµιση του προγράµµατος. 4. Συµπεράσµατα -Συζήτηση Από τα παραπάνω αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: Είναι σαφής η θετική στάση των εκπαιδευοµένων απέναντι στα ιδεώδη της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, δηλαδή στην δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του τόπου, του χρόνου και του ρυθµού µελέτης του µαθησιακού περιεχοµένου (Λιοναράκης, 2001; Αναστασιάδης, 2006), κάτι που δηλώνεται από τους σπουδαστές, τόσο στους λόγους επιλογής του προγράµµατος, όσο και στα πλεονεκτήµατά του. Προκύπτει από τα αποτελέσµατα ότι η επικοινωνία των σπουδαστών µε τον διδάσκοντα δεν είναι επαρκής, ενώ η επικοινωνία µε τους συµφοιτητές τους είναι σχεδόν ανύπαρκτη και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αυτό επιβεβαιώνει την άποψη του Χατζηλιάδη, ενώ και ο Muirhead είχε επισηµάνει ότι οι µισοί σχεδόν σπουδαστές της έρευνάς του είχαν αρνητική αίσθηση του διαλόγου µε τους συµφοιτητές τους. Αντίθετα, οι φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης, στην έρευνα των Καλογιαννάκη κ.συν., είχαν θεωρήσει ικανοποιητική την επικοινωνία τους µε το διδάσκοντα. Ενώ η Thurmond θεωρεί σηµαντικό παράγοντα την αλληλεπίδραση σπουδαστή - καθηγητή ως προς την παρακολούθηση ξανά, προγράµµατος τηλεκπαίδευσης στο µέλλον. Εποµένως είναι καθοριστικής σηµασίας ο σχεδιασµός του παιδαγωγικού πλαισίου αλληλεπίδρασης µεταξύ εκπαιδευοµένων, εκπαιδευτών και εκπαιδευτικού υλικού ενώ η τεχνολογία καλείται να υποστηρίξει τον παιδαγωγικό σχεδιασµό (Αναστασιάδης, 2006). Οι σπουδαστές έχουν σχηµατίσει θετική άποψη για το εκπαιδευτικό υλικό του προγράµµατος. Θεωρούν ότι το υλικό που τους δόθηκε, είναι καλαίσθητο, εύχρηστο, τους καθοδηγεί στη µελέτη τους, ανταποκρίνεται στο επίπεδό τους, καλύπτει σφαιρικά και διεπιστηµονικά τα θέµατα, κινεί το ενδιαφέρον τους και τους ενθαρρύνει στη µελέτη του και ευνοεί την ανεξαρτησία της µελέτης από το τόπο, το χρόνο και το προσωπικό ρυθµό του σπουδαστή. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειώσουµε πως κανένας από τους φοιτητές του δείγµατος δεν είχε προηγούµενη εµπειρία αλληλεπίδρασης µε εκπαιδευτικό υλικό µε την µέθοδο της εξαε. Ως προς τις επιπτώσεις της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων από απόσταση, οι σπουδαστές στην πλειοψηφία τους δεν φαίνεται να συµµερίζονται «τεχνοφοβικές» απόψεις αλλά διατηρούν προβληµατισµούς για τις κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνολογίας τους οποίους οι σχεδιαστές προγραµµάτων εξαε θα πρέπει να λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους. 12

13 Ωστόσο, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο µικρός αριθµός των προγραµµάτων τηλεκπαίδευσης που πραγµατοποιούνται στη χώρα µας, το µικρό χρονικό διάστηµα που είχαµε στη διάθεσή µας και τα παραπάνω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οµοιογενούς δείγµατος, αποτέλεσαν περιορισµούς στην έρευνα µας. Λόγω της αναµενόµενης αύξησης στα προγράµµατα τηλεκπαίδευσης ενηλίκων στο µέλλον, αντίστοιχες έρευνες θα πρέπει να µελετήσουν σε µεγαλύτερο βάθος τις µαθησιακές προτιµήσεις, την προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευοµένων, ενώ η έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο πολιτισµικό και κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο συντελείται η εξαε µε την χρήση των ΤΠΕ (Λιοναράκης, 2006). Βιβλιογραφία Αθανασούλα-Ρέππα, Α., Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ο., Φίλιος, Α. (2005). Παιδαγωγική Κατάρτιση Ενηλίκων και Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Το παράδειγµα του Ετήσιου Προγράµµατος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Στο Lionarakis, Α. (ed). Applications of Pedagogy and Technology. Proceedings of 3rd International Conference On Open And Distance Learning (vol. B) Πάτρα Νοεµβρίου Αθήνα, ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, pp Αναστασιάδης, Π. (2000) Στον Αιωνα Της Πληροφοριας, Αθήνα, Εκδόσεις Λιβάνη Αναστασιάδης, Π. (2006). Περιβάλλοντα Μάθησης στο ιαδίκτυο και Εκπαίδευση από Απόσταση, Στο Α. Λιοναράκης, επιµ, Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στοιχεία θεωρίας και πράξης. Αθήνα: Προποµπός. Αντωνής, Κ., Καρκάνης, Σ., Λάµψας, Π., Λουκόπουλος, Θ., Νιώρας, Α., Παπάζογλου, Π., & Πρέντζας,. (2005). Εφαρµογή µιας Υβριδικής Μεθόδου εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης µε Χρήση του Εργαλείου Blackboard, Στο Lionarakis, Α. (ed). Applications of Pedagogy and Technology. Proceedings of 3rd international conference on open and distance learning (vol. B) Πάτρα Νοεµβρίου Αθήνα, ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, pp Βασιλάκης, Κ., Καλογιαννάκης, Μ., Ψαρρός, Μ. (2005). Ηλεκτρονική Αξιολόγηση στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Στο Lionarakis, Α. (ed). Applications of Pedagogy and Technology. Proceedings of 3rd international conference on open and distance learning (vol. Α) Πάτρα Νοεµβρίου Αθήνα, ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, pp Βασιλού, Β., Χαραµής, Π. (2000). Οι Στάσεις των Εκπαιδευτικών Έναντι των Νέων Τεχνολογιών και ο Ρόλος του Καθηγητή-Συντονιστή, Ανακτήθηκε στις 11 Οκτωβρίου, 2005 από το δικτυακό τόπο: ΕΜΠ, ΕΚΠΑ, ΟΠΑ, (χ.χ.). Τεχνικες ηλεκτρονικής µάθησης: Η εµπειρία του έργου Τηλεκπαίδευσης των ΕΜΠ, Παν. Αθηνών, Οικονοµικού Παν. Αθηνών, Ανακτήθηκε στις 12 Ιανουαρίου, 2006 από το δικτυακό τόπο: Ιωάννου, Ι., Χαραλάµπους, Κ. (2004). Οι στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Κύπρου έναντι της χρήσης του ιαδικτύου ως εργαλείου µάθησης, Στο Ε.Τ.Π.Ε.- Ε.Κ.Π.Α.: Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Πρακτικά 4 ου πανελληνίου συνεδρίου µε διεθνή συµµετοχή (τοµ. Α ) Αθήνα 29 Σεπτεµβρίου - 3 Οκτωβρίου ΑΘΗΝΑ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, σελ Ιωαννίδης, Χ., Κοτζαµπασάκη, Ε. (2004). Επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε ΤΠΕ: Κίνητρα, στάσεις και δυσκολίες στην εκπαίδευση, Στο Ε.Τ.Π.Ε.-Ε.Κ.Π.Α.: Στο Ε.Τ.Π.Ε.-Ε.Κ.Π.Α.: Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Πρακτικά 4 ου πανελληνίου συνεδρίου µε διεθνή συµµετοχή (τοµ. Α ) Αθήνα 29 Σεπτεµβρίου - 3 Οκτωβρίου ΑΘΗΝΑ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣσελ Καβαθατζόπουλος, Ι. (2003). Η Συµβολή της Πληροφορικής και Επικοινωνιακής Τεχνολογίας στη Μάθηση από Απόσταση, Στο Λιοναράκης Α. (επιµ.). Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Πάτρα Μαρτίου Αθήνα, ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, σελ Κόκκος, Α. (1998), Αρχές Μάθησης Ενηλίκων, Στο Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Σχέσεις διδασκόντων-διδασκοµένων (τοµ. Β ). Πάτρα: Ε.Α.Π. Κόκκος, Α. (1999) Εκπαίδευση Ενηλίκων: Το πεδίο, οι Αρχές Μάθησης, οι συντελεστές, (τοµ. Α ), Πάτρα, Ε.Α.Π. Κόµης, Β., Τζιµογιάννης, Α. (2004). Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε την εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, Στο Ε.Τ.Π.Ε.-Ε.Κ.Π.Α.: οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. πρακτικά 4 ου πανελληνίου 13

14 συνεδρίου µε διεθνή συµµετοχή (τοµ. α ) Αθήνα 29 Σεπτεµβρίου - 3 Οκτωβρίου ΑΘΗΝΑ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, σελ Κωνσταντούλιας, Κ. (2005) Αξιοποίηση συστηµάτων τηλεκπαίδευσης στην εξ αποστάσεως επιµόρφωση: Η περίπτωση της αρχικής κατάρτισης του στελεχιακού δυναµικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ( ιπλωµατική Εργασία), Πάτρα, Ε.Α.Π. Λιοναράκης, Α. (2001). Ανοικτή και εξ αποστάσεως πολυµορφική εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µια ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού, Στο Α. Λιοναράκης, επιστ. επιµ, Απόψεις και προβληµατισµοί για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αθήνα: ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ. Λύτρας, Μ. (2003) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ γνώσης και µάθησης: Knowledge Management and E-learning, Αθήνα, ΕΚ ΟΣΕΙΣ Παπασωτηρίου Μαγκλογιάννης, Η., Μπουρλετίδης, Κ., Σταινχάουερ, Γ. (2003). Εφαρµογή Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Το παράδειγµα του Ελληνικού Στρατού, Στο Λιοναράκης, Α. (επιµ.). Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Πάτρα Μαρτίου Αθήνα, ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, σελ Μπουρλετίδης, Κ., Πετράκης, Π. (2004). Η Ανάπτυξη και Εφαρµογή Προγράµµατος E-Learning Στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Επιστηµες Αγωγης, 3/2004, Σελ Παπαδάκης, Σ., Φραγκούλης, Ι. (2005). ιερεύνηση επιµορφωτικών αναγκών και στάσεων εκπαιδευτικών για την παροχή εξ αποστάσεως επιµόρφωσης σε περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης (e-learning), Στο Γ. Μπαγάκης, επιµ., Επιµόρφωση και επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Αθήνα: Μεταίχµιο. Πολίτης, Π., Ρούσος, Π. (2004). Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και στάσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης απέναντι στις ΤΠΕ, στο ε.τ.π.ε.-ε.κ.π.α.: οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. πρακτικά 4 ου πανελληνίου συνεδρίου µε διεθνή συµµετοχή (τοµ. Α ) Αθήνα 29 Σεπτεµβρίου - 3 Οκτωβρίου ΑΘΗΝΑ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, σελ Χατζηλιάδης, Γ. (2005) Αξιοποίηση της ικτυακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρµας Claroline στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ( ιπλωµατική Εργασία), Πάτρα, Ε.Α.Π. Anastasiades, P. (2006). Interactive Videoconferencing in Lifelong Learning: Methodology and Implementation Policy at the University of Crete (E.DIA.M.ME), in 6th International Conference on Video and Videoconferencing in Education. Proceedings of the Diverse 2006 Glasgow 5-7 July Glasgow, Caledonian University, pp.?? Anastasiades, P. (2005). Synchronous Vs Asynchronous Learning? Principles, Methodology and Implementation Policy of a Blended Learning Environment for Lifelong Learning, at the University of Crete, in Proceedings of the ED-MEDIA 2005 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications Montreal 27 June 2 July 2005, Montreal, AACE, pp.?? Javeau, C. (2000) η έρευνα µε ερωτηµατολόγιο. το εγχειρίδιο του καλού ερευνητή, αθηνα, τυπωθήτω γιωργος δαρδανος Keegan, D. (2000) Οι βασικές Αρχές της Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (µετ. Μελίστα Α.), Αθήνα, Μεταίχµιο Keegan, D. (2006). Distance Education Today, Στο 2 ο «Θερινό Πανεπιστήµιο» Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Σηµειώσεις εισήγησης Ρέθυµνο Ιουλίου Muirhead, B. (1999) Attitudes Toward Interactivity in a Graduate Distance Education Program: A Qualitative Analysis (PhD Thesis), Capella University. Thurmond, V. (2003) Examination of Interaction Variables as Predictors of Students Satisfaction and Willingness to Enroll in Future Web-Based Courses While Controlling for Student Characteristics (PhD Thesis in Nursing), School of Nursing, University of Kansas. Yacovelli, S. (2005) The Development and Use of Instrument to Measure Adult Learners Perceived Levels of Computer Competence, Attitudes Toward Computers, and Attitudes Toward E-Learning Within a Corporate Environment, (PhD Thesis), Fischler School of Education and Human Services, Nova Southeastern University. i Το πρόγραµµα αυτό υλοποιείται, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Γ ΚΠΣ) Μέτρο 2.2 Κατηγορία Πράξεων 2.2.2γ, από το Τ.Ε.Ι. Λαµίας, (Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριµένο πρόγραµµα βλ. Αντωνής, κ.συν., 2005). 14

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class 928 Πρακτικά Συνεδρίου - ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class Μιχάλης Καλογιαννάκης ιδάσκων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Ηρακλείου ΤΕΙ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 1. Σχετική Θεωρία 2. Η μετάβαση στο Mobile Learning 3. Εφαρμογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό 4. Έλεγχος Ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα Λαµία, 17/12/2007

Ηµερίδα: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα Λαµία, 17/12/2007 Ηµερίδα: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων µε Χρήση του Συστήµατος ιαχείρισης Μάθησης Blackboard ρ. Κωνσταντίνος Αντωνής Τµήµα Πληροφορικής & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education Distance Learning

Information and Communication Technologies in Education Distance Learning Information and Communication Technologies in Education Distance Learning K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Περίγραμμα Αποσαφήνιση του πεδίου Παράγοντες που επηρέασαν την εξαε Η συζήτηση για την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3.1 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3.1 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης.

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 145 Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. Αθανάσιος Τζιµογιάννης 1 & Ευάγγελος Θεοδώρου 2 1 ιδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4, Λ ε μ ε σ ό ς Βασικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.

«Ο ρόλος της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. «Ο ρόλος της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.» Φώτης Ζυγούρης M.Sc. 1, Δρ. Ηλίας Μαυροειδής 2 1 Περιφερειακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» Σύντοµη περιγραφή Μέσα στο τρέχον εργασιακό περιβάλλον, κάτω από συνθήκες διαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Η πλατφόρµα E-Class. στη διδασκαλία των ΣΓΠ. ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας

Η πλατφόρµα E-Class. στη διδασκαλία των ΣΓΠ. ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας Η πλατφόρµα E-Class στη διδασκαλία των ΣΓΠ ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σηµαντικές εξελίξεις στην επιστήµη της Πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών συνέβαλαν στην ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας απασχολεί το Φ.Π.Α.;

Σας απασχολεί το Φ.Π.Α.; Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευση Εκπαίδευση Γραφιστικές Εφαρμογές Κατασκευή Ιστοσελίδων Σας απασχολεί το Φ.Π.Α.; ανησυχείτε για τη νέα σεζόν... Φ.Π.Α. Η διαρκώς επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση των ελλήνων και

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τάσεις στην Εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων. Αποτελέσματα της Πανελλήνιας έρευνας Εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων

Νέες Τάσεις στην Εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων. Αποτελέσματα της Πανελλήνιας έρευνας Εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων Νέες Τάσεις στην Εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων. Αποτελέσματα της Πανελλήνιας έρευνας Εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων Δάσκος Αντώνιος (MSc., MBA) Q-Training Ευθυγράμμιση της Επιχειρησιακής με την Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Μπαλτά. Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές. Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος

Κυριακή Μπαλτά. Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές. Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως απάντηση της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας -

Διαβάστε περισσότερα