Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR"

Transcript

1 Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING)

2 Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ Πλεονεκτόματα Έχετε αναλογιςτεύ πόςο διεθνοποιημϋνη και κοινό εύναι η αποςτολό και το ϋργο μιασ babysitter; Πόςο ελλιπόσ εύναι η εκπαύδευςη για ϋνα επαγγελματύα ο οπούοσ εύναι φροντιςτόσ τόςο βρεφών - νηπύων όςο και παιδιών και πόςο διαφορετικόσ εύναι ο ρόλοσ του από ϋνα βρεφονηπιοκόμο ό εκπαιδευτικό; Πόςο δύςκολο εύναι να εξακριβώςει ό να διαςφαλύςει μια οικογϋνεια αν το ϊτομο - παιδαγωγόσ το οπούο θα μεριμνόςει για το παιδύ εντόσ του ςπιτιού, και όχι μόνο, ϋχει τα ςχετικϊ προςόντα; Γνωρύζετε πωσ οι babysitter και οι φροντιςτϋσ παιδιών αποτελούν περιζότητη ανϊγκη και ειδικότητα για εκατομμύρια οικογϋνειεσ ςε όλο τον κόςμο; Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τησ Employ ϋρχεται να απαντόςει ςε όλα αυτϊ και να ςασ μεταφϋρει γνώςεισ και δεξιότητεσ που ςασ καθιςτούν περιζότητη/ο μϋςω μιασ επιμόρφωςησ την οπούα μπορεύτε ϊμεςα να αξιοποιόςετε ςτην Ελληνικό -και όχι μόνο- αγορϊ εργαςύασ. Παρϊλληλα, ςε ςυνεργαςύα και με την ευγενικό υποςτόριξη του ελληνικού πρακτορεύου εύρεςησ ελληνύδων νταντϊδων και παιδαγωγών Greeknannies ςτο Λονδύνο, οι κϊτοχοι του πιςτοποιητικού του προγρϊμματοσ που ενδιαφϋρονται να εργαςτούν ςτη Μεγϊλη Βρετανύα θα ϋχουν ϋνα ςυγκριτικό πλεονϋκτημα και ϋνα ςημαντικό εφόδιο για την απαςχόληςη τουσ και με τη ςυνδρομό τησ Greeknannies. ε ποιουσ απευθύνεται το πρόγραμμα Η ςυγκεκριμϋνη εκπαύδευςη αποτελεύ μια καινοτόμα επιμόρφωςη που για ΠΡΨΣΗ φορϊ υλοποιεύται ςτο πλαύςιο τησ Δια Βύου Εκπαύδευςησ ςτην Ελλϊδα και την Κύπρο. Η εκπαύδευςη αυτό ϋχει διπλό χαρακτόρα. Απευθύνεται καταρχόν ςε ψυχολόγουσ, επαγγελματύεσ υγεύασ, παιδαγωγούσ, νηπιαγωγούσ, βρεφονηπιοκόμουσ, κοινωνικούσ λειτουργούσ, λογοθεραπευτϋσ,

3 εργοθεραπευτϋσ, εκπαιδευτικούσ, νοςηλευτϋσ που επιθυμούν να εργαςτούν ωσ φροντιςτϋσ βρεφών-νηπύων-παιδιών ό που εργϊζονται όδη και χρειϊζονται εμπλουτιςμό των προςόντων τουσ και πιςτοποιημϋνη εκπαύδευςη. Αναμφύβολα, η ςυγκεκριμϋνη εκπαύδευςη θα δώςει ϋνα ςυγκριτικό πλεονϋκτημα ςτουσ κατόχουσ τησ επιμόρφωςησ καθώσ θα εύναι ςε θϋςη να παρουςιϊςουν μϋςω αυτόσ, τα προςόντα τουσ ςε ϋνα εργαςιακό ρόλο που ςυχνϊ εμπλϋκονται και ϊςχετοι με το χώρο τησ αγωγόσ ενδιαφερόμενοι. Παρϊλληλα, απευθύνεται και ςε γονεύσ προκειμϋνου να τουσ εφοδιϊςει με ςυγκεκριμϋνα γνωςτικϊ εφόδια που θα τουσ βοηθόςουν ςτην ανατροφό του παιδιού αλλϊ και ςτη μετϊδοςη καταλλόλων γνώςεων προκειμϋνου να εύναι ςε θϋςη να αξιολογόςουν μελλοντικϊ κϊποια υποψόφια baby sitter για το παιδύ τουσ ό κϊποιο/α παιδαγωγό που θα επιλϋξουν για τη διαπαιδαγώγηςη και φύλαξη του παιδιού ςτον ελεύθερο του χρόνο. Οι γονεύσ παρακολουθούν το θεωρητικό μϋροσ τησ εκπαύδευςησ και δεν μπορούν να λϊβουν το ςχετικό πιςτοποιητικό εκτόσ και αν εύναι απόφοιτοι τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ με ςχετικό ειδύκευςη. Λόγω τησ ειδικόσ μαθηςιακόσ μεθοδολογύασ (πρακτική e-learning) ο αριθμόσ των ςυμμετεχόντων εύναι αυςτηρϊ περιοριςμϋνοσ και θα τεθεύ ςειρϊ προτεραιότητασ και για το παρόν και για ενδεχόμενεσ επαναλόψεισ του προγρϊμματοσ Με την ευγενικό υποςτόριξη: Φορηγού Επικοινωνύασ:

4 ΘΓΜΑΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 1. ΓΓΝΙΚΑ ΘΓΜΑΣΑ ΠΑΙΔΑΓΧΓΙΚΗ - ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΥΨΗ ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ- ΧΡΑ ΓΝΑΡΞΗ 1-2/11 2. ΔΙΑΣΡΟΦΗ 8/11 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΜΠΓΡΙΦΟΡΑ 4. ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 5. ΒΙΧΜΑΣΙΚΟ ΓΜΙΝΑΡΙΟ ΑΤΣΟΓΝΧΙΑ 9/ /11 22/11 6. ΤΓΓΙΑ - ΑΦΑΛΓΙΑ 23/11 7. ΓΠΑΓΓΓΛΜΑΣΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΑΥΓΙΡΙΗ 29/11 ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΠΙΜΟΡΦΧΣΗ ΔΙΑΡΚΓΙΑ Γπικοινυνία με γονείρ Γπικοινυνία με ηα παιδιά ςμπεπιθοπά ηοισεία αναπηςξιακήρ τςσολογίαρ Αναπηςξιακά οπόζημα ςναιζθημαηική νοημοζύνη παιδιών Ύπνορ Τγιεινή διαηποθή Διαηποθή και αζθάλεια Πποβλήμαηα ζςμπεπιθοπάρ Γνηοπιζμόρ και Ανηιμεηώπιζη Αναπηςξιακών Διαηαπασών Παισνίδι - Δημιοςπγική Διαπαιδαγώγηζη- Δημιοςπγικόηηηα Ανάπηςξη δεξιοηήηυν επικοινυνίαρ μέζυ δπαζηηπιοηήηυν και παισνιδιών πποθοπικού λόγος και δημιοςπγικήρ ζκέτηρ Γπγαζηήπιο & παισνίδια δημιοςπγικήρ ζκέτηρ Βιυμαηικέρ δπαζηηπιόηηηερ αςηογνυζίαρ Αςηοπεποίθηζη και απαζσόληζη παιδιών Παιδικέρ αζθένειερ Ππώηερ βοήθειερ Σπαςμαηιζμοί Αζθάλεια και ςγιεινή Βιογπαθικό ζημείυμα ςζηαηικέρ επιζηολέρ ςνεννοήζειρ με ηοςρ γονείρ Γμπιζηεςηικόηηηα ςνένηεςξη για επγαζία 8. ΣΓΛΙΚΗ ΓΡΓΑΙΑ 30/11-7/12 Portfolio ππακηικήρ άζκηζηρ + Θεμαηική επγαζία Δπ Γμμανοςηλίδος Καλλιόπη Νηαλάπα Δάθνη Δπ Νηίναρ Κυν/νορ Δπ Λοςηπιανάκη Βάλια Δπ Γμμανοςηλίδος Καλλιόπη Καπαθανάζη Αναζηαζία Κόηιορ Κυνζηανηίνορ PhD can. Γπιβλέπυν διδάζκυν 8 ΧΡΓ 4 ΧΡΓ 4 ΧΡΓ 8 ΧΡΓ 4 ΧΡΓ 4 ΧΡΓ 4 ΧΡΓ 10 ΧΡΓ 9. ΓΞΓΣΑΓΙ 8/12-21/12 On-line 4 ΧΡΓ ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 50 τουσ ςυμμετϋχοντεσ κατϊ τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ θα δοθεύ ωρολόγιο πρόγραμμα, επιςτημονικό υλικό, και επύςημο πιςτοποιητικό παρακολούθηςησ του προγρϊμματοσ με αναλυτικό καταγραφό των ενοτότων - ωρών. Για όςουσ ενδιαφϋρονται μετϊ την ολοκλόρωςη του παρόντοσ προγρϊμματοσ, υπϊρχει δυνατότητα απόκτηςησ και πρόςθετου πιςτοποιητικού εξειδύκευςησ

5 μϋςω e-learning από ανώτατο εκπαιδευτικό ύδρυμα με την υλοπούηςη επιπλϋον 50 ωρών διδαςκαλύασ και εξετϊςεων. Δηλώςεισ υμμετοχόσ-εγγραφϋσ 1. Κατηγορύεσ Εγγραφών Α. Προεγγραφό και Πληρωμό μϋχρι 30/09/2014: 95 Β. Εγγραφό & Πληρωμό από 1/10/2014 μϋχρι 25/10/2014: Απαιτούμενα Δικαιολογητικϊ: Αντύγραφο Πτυχύου (για απόφοιτουσ) Βεβαύωςη Υούτηςησ (για φοιτητϋσ-ςπουδαςτϋσ) Βιογραφικό ημεύωμα Για να πραγματοποιόςετε τη ςχετικό εγγραφό θα πρϋπει να δηλώςετε ςυμμετοχό αποκλειςτικϊ μϋςω διαδικτύου ςτο link ( όπου πραγματοποιεύτε μια προκρϊτηςη θϋςησ αναγρϊφοντασ ΨΣΑ όλα τα ςτοιχεύα ςασ. Η ςυμμετοχό ςασ ςτην επιμόρφωςη θεωρεύται δεδομϋνη μόνο εφόςον κϊνετε την κατϊθεςη του ποςού ςυμμετοχόσ μϋχρι τισ παραπϊνω ημερομηνύεσ ςτον τραπεζικό λογαριαςμό τησ εταιρεύασ που εύναι ο ακόλουθοσ: ΣΡΑΠΕΖΑ EUROBANK αριθμόσ λογαριαςμού κατϊθεςησ δικαιούχοσ EMPLOY ΣΑΟΤΑΝΗ Φ. - ΚΟΣΙΟ Κ. (μέςω e-banking: IΒΑΝ GR οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα μέςω e-banking επιβαρύνουν εξολοκλήρου το ςυμμετέχοντα μέςω e-banking θα πρέπει το ποςό να έχει πιςτωθεί το αργότερο 10 ημέρεσ πριν την ημέρα διεξαγωγήσ) Ψσ αιτιολογύα κατϊθεςησ γρϊφετε τον κωδικό B11 και το ονομ ατεπώ νυμ ο ςασ. (όταν κάνετε την κατάθεςη μασ αποςτέλλετε ςε ηλεκτρονική μορφή το αποδεικτικό τησ τράπεζασ). Σο κόςτοσ ςυμμετοχόσ ιςχύει ανϊλογα με το εύδοσ τησ εγγραφόσ εφόςον γύνει εμπρόθεςμα προεγγραφό και κατϊθεςη. Δύχωσ κατϊθεςη του ποςού δεν δεςμεύεται η θϋςη. ημαντικό ςημεύωςη: Για την καλύτερη εξυπηρϋτηςό ςασ, παρακαλούμε μην προχωρόςετε ςε πληρωμό εϊν προηγουμϋνωσ δεν ϋχετε δηλώςει τηλεφωνικό ό ηλεκτρονικό ςυμμετοχό, καθώσ ο αριθμόσ των θϋςεων εύναι περιοριςμϋνοσ και τηρεύται αυςτηρϊ ςειρϊ προτεραιότητασ. Ακυρώςεισ θϋςεων και επιςτροφό του ποςού γύνονται δεκτϋσ μϋχρι και 10 ημϋρεσ πριν την ημερομηνύα διεξαγωγόσ, και εφόςον ειδοποιηθεύ εγκαύρωσ τηλεφωνικϊ το αρμόδιο τμόμα τησ εταιρεύασ. ε διαφορετικό περύπτωςη το ποςό παρακρατεύται εξ ολοκλόρου και επιτρϋπονται μόνο αντικαταςτϊςεισ ςυμμετοχών με ϊλλο ϊτομο ό ταχυδρομικό αποςτολό του επιμορφωτικού υλικού. Γραμματεύα Πληροφορύεσ Για δηλώςεισ ςυμμετοχόσ και οποιαδόποτε περαιτϋρω διευκρύνιςη, παρακαλούμε επικοινωνόςτε και με τη γραμματεύα τησ εταιρεύασ. Σ F M. Url. Ώρεσ επικοινωνύασ: 10:00 ϋωσ 18:00 καθημερινϊ από Δευτϋρα ωσ Παραςκευό Follow Us on Social:

6 Επιμορφωτϋσ το καινοτόμο αυτό επιμορφωτικό πρόγραμμα τησ Employ, ςυμμετϋχουν καταξιωμϋνοι ειςηγητϋσ με πλούςια επαγγελματικό και διδακτικό εμπειρύα προκειμϋνου να μεταδώςουν πϋρα από το θεωρητικό υπόβαθρο και πρακτικϋσ γνώςεισ. Ακολούθωσ, παρατύθενται ςύντομα βιογραφικϊ ςημειώματα τουσ. Δρ Καλλιόπη Εμμανουηλύδου Η Δρ Καλλιόπη Εμμανουηλύδου εύναι πτυχιούχοσ Χυχολογύασ από το Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων, με μεταπτυχιακϊ επιπϋδου master ςτην Εκπαιδευτικό Χυχολογύα (MEd Psychology of Education), ςτη υμβουλευτικό ςτην Εκπαύδευςη (MEd Counselling in Education) από το πανεπιςτόμιο του Bristol και ςτην Εκπαιδευτικό Έρευνα από το Πανεπιςτόμιο του Exeter (MSc in Educational Research). το Πανεπιςτόμιο του Exeter ακολούθηςε με κρατικό υποτροφύα διδακτορικϋσ ςπουδϋσ που οδόγηςαν ςτην απόκτηςη διδακτορικού (PhD), με θϋμα τη χαριςματικότητα, τα εύδη νοημοςύνησ και τα ςυναιςθηματικϊ και κοινωνικϊ χαρακτηριςτικϊ των ταλαντούχων παιδιών. Παρϊλληλα εργαζόταν ωσ βοηθόσ ϋρευνασ και διδϊςκουςα ςε προγρϊμματα του Πανεπιςτημύου. Παρακολούθηςε επιμορφωτικϊ ςεμινϊρια ςυμβουλευτικόσ και ψυχολογύασ (ςυμβουλευτικό παιδιών, εξαρτόςεισ, θεραπεύα μϋςω τϋχνησ, διαχεύριςη ϊγχουσ, ομαδικό θεραπεύα, κτλ.) και απϋκτηςε δύο Certificates υμβουλευτικόσ, και υμβουλευτικόσ για διαταραχϋσ πρόςληψησ τροφόσ (Iron Mill Institute). την Ελλϊδα ϋχει εργαςτεύ ωσ επιμορφώτρια εκπαιδευτικών ςτο Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο (πρόγραμμα Διαχεύριςησ χολικόσ Σϊξησ), ωσ καθηγότρια κοινωνικόσ εκπαύδευςησ ςε χολεύο Δεύτερησ Ευκαιρύασ, ωσ διδϊςκουςα ψυχολογύασ ςτα ΚΕΜΕ New York College, Akmi Metropolitan College, North College και City College, ωσ επιςτημονικόσ ςυνεργϊτησ ςτην ΑΠΑΙΣΕ Θεςςαλονύκησ (προγρϊμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΤΠ) και ωσ διδϊςκουςα (Π.Δ.407/80) μαθημϊτων Χυχολογύασ και Παιδαγωγικόσ ςτο Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ, ςτο Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων, ςτο Δημοκρύτειο Πανεπιςτόμιο Θρϊκησ και ςτο Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ. Εκτόσ από δημοςιεύςεισ ςε επιςτημονικϊ περιοδικϊ του χώρου, ϋχει γρϊψει το βιβλύο «Χυχολογύα τησ Διατροφόσ: πώσ οι διατροφικϋσ ςυνόθειεσ αντανακλούν το ςυναιςθηματικό μασ κόςμο» (εκδ. ΜΕΣΑΙΦΜΙΟ, 2011), τα βιβλύα αυτοβοόθειασ «Γυρύζω ςελύδα ςτο ϊγχοσ», «Γυρύζω ςελύδα ςτη διατροφό» (εκδ. ΜΕΣΑΙΦΜΙΟ, 2013), «Γυρύζω ςελύδα ςτη χαμηλό αυτοεκτύμηςη» (εκδ. ΜΕΣΑΙΦΜΙΟ, 2014) και το παιδικό βιβλύο «Σο ξωτικό που όθελε να ψηλώςει» (εκδ. ΜΕΣΑΙΦΜΙΟ, 2013). Επύςησ ϋχει ςυντϊξει τον πρώτο οδηγό ολιςτικόσ αξιολόγηςησ χαριςματικότητασ μεικτόσ μεθοδολογύασ, πρόγραμμα διατροφικόσ ςυμβουλευτικόσ-αγωγόσ καθώσ και πρόγραμμα ςυναιςθηματικόσ αγωγόσ για γονεύσ και εκπαιδευτικούσ. Εύναι η επιςτημονικό υπεύθυνη του Tεςτ (Aυτο)αξιολόγηςησ Eκπαιδευτικού ΣΑΕ. Παρϊλληλα δραςτηριοποιεύται ςυνεδριακϊ, με μεγϊλο εύροσ ειςηγόςεων ςε πανελλόνια, βρετανικϊ, ευρωπαώκϊ και διεθνό ςυνϋδρια. Εργϊζεται ιδιωτικϊ ωσ ψυχολόγοσ, ωσ ςυντονύςτρια ςε βιωματικϊ ςεμινϊρια και ωσ ειςηγότρια ομιλιών ςε ςυνεργαςύα με την εταιρεύα EMPLOY. Επύςησ ςυνεργϊζεται με διϊφορουσ φορεύσ εκπαύδευςησ και επιμόρφωςησ παραδύδοντασ διαλϋξεισ, ςεμινϊρια και ςχολϋσ γονϋων με πλούςια θεματολογύα.

7 Κωνςταντύνοσ Μ. Ντύνασ PhD O Κωνςταντύνοσ Ντύνασ εύναι Διδϊκτωρ του Πανεπιςτημύου τησ Ουαλύασ, όπου και απϋκτηςε Μ.Εd. in Management of Special Needs Education & Doctorate of Philosophy με εξειδύκευςη ςτην αυτο-τραυματικό ςυμπεριφορϊ, και απόφοιτοσ τησ Παιδαγωγικόσ Ακαδημύασ Λϊριςασ. Σο κύριο ερευνητικό του ενδιαφϋρον εςτιϊζεται ςτα προβλόματα ςυμπεριφορϊσ προςώπων με αναπτυξιακϋσ διαταραχϋσ και ςτην ϋρευνα των αναγκών του πεδύου τησ πρϊξησ για την ανϊπτυξη εμφανών προγραμμϊτων επιμόρφωςησ και διαχειριςτικόσ υποςτόριξησ. Ενδεικτικϊ, ϋχει δημοςιεύςει τα ακόλουθα: K. M. Ντύνασ (2014). Τποςτόριξη Θετικόσ υμπεριφορϊσ ςτην Πρϊξη. (Οδηγόσ εφαρμογόσ ςυμπεριφοροαναλυτικόσ παρϋμβαςησ για την κατϊκτηςη ικανοτότων ανεξϊρτητησ διαβύωςησ). ebook: ISBN K. M. Ντύνασ (2007). Προοπτικϋσ Παρϋμβαςησ ςτην Αυτοτραυματικό υμπεριφορϊ Ατόμων με Αναπτυξιακϋσ Διαταραχϋσ. Από την Tροποπούηςη τησ υμπεριφορϊσ ςτην Θετικό υμπεριφοριολογικό τόριξη. Αθόνα: Σαξιδευτόσ. Προλογύζει ο E.G. Carr Leading Professor New York University at Stony Brookes. ISBN Κ.Μ. Ντύνασ (2008). Διεπιςτημονική Προςέγγιςη και υμμετοχική Έρευνα Δράςησ. Από το ειδικοκεντρικό ςτο καταναλωτικοκεντρικό μοντέλο δράςησ. το Ε. Σζελϋπη (επιμ.) Θϋματα Διαχεύριςησ Προβλημϊτων χολικόσ Σϊξησ, ςελ Ntinas, K. M. (2014). Positive behaviour support and the dissemination of the behaviouranalytic technology in the field of practice. In Kourkoutas, E. (ed.) Innovative Practice and Intervention for Children with Psychosocial Difficulties and Disabilities. London Cambridge Scholars Publishing in print. Ntinas, K. M., Neila, A., Nikolaidou, E., Papadimitriou, S., Papadopoulou, I., Fasoulas, A., & Hatzikonstantinidis, C. (2006). Inclusion and challenging behaviors. The Behavior Analyst Today, 7, 1, Ntinas, K. M. (2007). Behavior modification and the principle of normalization. Clash or synthesis? Behavioral Interventions, 22, Ntinas, K. M., Asteriou-Yerofoka, S., Yiannaros, V., Koutsouridis, I., Papadimitriou, A., & Nana, A. (2007). Greek special educators behavior analytic skills. Behavioral Interventions, 22, Ntinas, K. M. (2008). Factors leading to teachers resistance towards functional behavior assessment. Implications for school administrators. TIZARD Learning Disability Review, 13, 2, Ntinas, K. M. (2009). British teachers perspectives on matters of intervention towards selfinjurious behaviour. British Journal of Developmental Disabilities, 53, 2,109, Ntinas, K. M. (2014). Self-injurious behaviour, Non-interventionism and Practitioners needs. Implications for training and managerial support. Journal of Intellectual Disabilities. ενώ ϋχει επιβλϋψει πλόθοσ ερευνητικών εργαςιών ςτο Διδαςκαλεύο Δ. Γληνόσ. Προςϋφερε τισ υπηρεςύεσ του ςτην μετεκπαύδευςη των δαςκϊλων ςτο Διδαςκαλεύο Δ. Γληνόσ ( ) του Α.Π.Θ., όπου δύδαξε τη θεματικό τησ υποςτόριξησ τησ θετικόσ ςυμπεριφορϊσ, και ςτο Π.Σ.Ε.Α του Π.Θ.( ), όπου δύδαξε τισ θεματικϋσ τησ εφαρμοςμϋνησ ανϊλυςησ ςυμπεριφορϊσ ςτον αυτιςμό και τησ ανϊπτυξησ ικανοτότων αυτοεξυπηρϋτηςησ και αυτόνομησ διαβύωςησ. Γενικϊ, ςυνεργϊζεται ό/και ϋχει ςυνεργαςτεύ ςτο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ, Παιδαγωγικό Σμόμα Ειδικόσ Αγωγόσ ωσ Επιςτημονικόσ ςυνεργϊτησ (Π.Δ. 407/1980) ςτη βαθμύδα του λϋκτορα, ςτο Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ, Σμόμα Εκπαιδευτικόσ και Κοινωνικόσ Πολιτικόσ, ςτο Διδαςκαλεύο Δ. Ε. Δ. Γληνόσ, ωσ επιβλϋπων καθηγητόσ με Κ.Ε.Μ.Ε., ςτο πρόγραμμα MPhil του Πανεπιςτημύου του Bolton, ωσ επιμορφωτόσ ςτην εταιρεύα Employ και ςυμμετϋχει ενεργϊ ςτην ϋρευνα με δημοςιεύςεισ ςε ϋγκριτεσ διεθνεύσ επιθεωρόςεισ, παρουςιϊςεισ ςε ςυνϋδρια και ωσ κριτόσ ερευνητικών εργαςιών.

8 Βϊλια Λουτριανϊκη Η Βϊλια Λουτριανϊκη εύναι κλαςικό φιλόλογοσ (DEA, Paris IV-Sorbonne) και υποψόφια διδϊκτορασ του Σομϋα Παιδαγωγικόσ με πεδύο ϋρευνασ τη «Ρητορικό ωσ μϋθοδο και ωσ αντικεύμενο διδαςκαλύασ ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη». Σο διεξόγαγε, ςε 8 ςχολεύα τησ Αθόνασ και ςε δεύγμα 160 μαθητών, ϋρευνα ςχεδιαςμού (design research) εγκεκριμϋνη από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο με βϊςη το καινοτόμο πρόγραμμα «Σειςύασ» για την καλλιϋργεια του προφορικού λόγου και τησ δημιουργικόσ ςκϋψησ. Από το 2001 διδϊςκει ςτο Αρςϊκειο Χυχικού και ςτουσ ομύλουσ ρητορικόσ τϋχνησ και δημιουργικόσ ςκϋψησ των Αρςακεύων Χυχικού. Έχει ςχεδιϊςει πρόγραμμα Αγωγόσ Προφορικού Λόγου, ωσ μϋροσ του αναλυτικού προγρϊμματοσ τησ Νεοελληνικόσ Γλώςςασ (Α -Β -Γ Γυμναςύου), και το πρόγραμμα «Παιχνύδια Λόγου και κϋψησ» για μαθητϋσ Δημοτικού. Σο 2011 επελϋγη από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ωσ επιμορφώτρια για τα νϋα Προγρϊμματα πουδών του «Νϋου χολεύου» ςε πιλοτικϊ Γυμνϊςια και πραγματοπούηςε επιμορφώςεισ ςτην πρώτη φϊςη εφαρμογόσ. Εύναι μϋλοσ τησ ςυγγραφικόσ ομϊδασ των νϋων εγχειριδύων Αρχαύων Ελληνικών από το Πρωτότυπο για την Α, Β, Γ, Γυμναςύου. Έχει ςυμμετϊςχει, για πϋντε ϋτη, ςτην ομϊδα ςύνταξησ λεξικών τησ Νϋασ Ελληνικόσ του καθ. Γ. Μπαμπινιώτη. Έχει εκδώςει κριτικϋσ αναλύςεισ τησ Ελένησ, τησ Οδύςςειασ και τησ Ιλιάδασ. Εύναι υπεύθυνη και κύρια ςυγγραφϋασ τησ ςειρϊσ εγχειριδύων μεθοδολογύασ «Δύδαξϋ το αλλιώσ» (υπό ϋκδοςη από τισ ηλεκτρονικϋσ εκδόςεισ IKID). Έχει παρουςιϊςει 54 ομιλύεσ και βιωματικϊ εργαςτόρια για τη ρητορικό και τη δημιουργικό ςκϋψη ςε επιςτημονικϊ ςυνϋδρια και ωσ προςκεκλημϋνη ςχολικών ςυμβούλων, ςυνδϋςμων φιλολόγων, Γραφεύων Πολιτιςτικών Θεμϊτων, του προγρϊμματοσ «Διϊπολισ» (Α.Π.Θ.), του Γραφεύου Διαςύνδεςησ του Πανεπιςτημύου Αθηνών και ϊλλων φορϋων. Από το 2005, με θεωρητικό υποςτόριξη και επιμόρφωςη καθηγητών ςε εθελοντικό βϊςη (ϋχει ςυνεργαςτεύ με περιςςότερουσ από καθηγητϋσ από όλη την Ελλϊδα) ςυμβϊλλει ςτη δημιουργύα και λειτουργύα ρητορικών ομύλων ςε ςχολεύα τησ Αθόνασ και τησ επαρχύασ. Σο 2009 ύδρυςε τον Όμιλο Ρητορικόσ Σϋχνησ τησ Υιλοςοφικόσ χολόσ (ΕΚΠΑ), από το 2012 εμψυχώνει τη Λϋςχη ανϊγνωςησ και προφορικόσ ϋκφραςησ για νόπια και παιδιϊ ςτη Δημοτικό Βιβλιοθόκη Χυχικού και τον Ρητορικό Όμιλο Εκπαιδευτικών (ςε ςυνεργαςύα με το Γραφεύο Πολιτιςτικών Θεμϊτων τησ Β Αθόνασ) και από το 2013 τα «Παιχνύδια Λόγου και κϋψησ» ςτο «τϋκι του Παιδιού» (ςε ςυνεργαςύα με τον ΟΚΑΠΑ του Δόμου Υιλοθϋησ-Χυχικού). Σα τελευταύα 10 χρόνια ϋχει διατελϋςει μϋλοσ τησ οργανωτικόσ επιτροπόσ ό/και κριτόσ ςε ρητορικούσ αγώνεσ, όπωσ τησ Υιλεκπαιδευτικόσ Εταιρεύασ και του Τπουργεύου Παιδεύασ, καθώσ και ςτουσ Παγκόςμιουσ Αγώνεσ Μαθητικού Debate (WSDC). Εύναι εμπνεύςτρια και πρόεδροσ τησ μη κερδοςκοπικόσ και επιςτημονικόσ Ελληνικόσ Ένωςησ για την Προώθηςη τησ Ρητορικόσ ςτην Εκπαύδευςη από το 2009 ( Έχει παρακολουθόςει επιμορφώςεισ μεγϊλησ διϊρκειασ ςχετικϊ με τα επιςτημονικϊ τησ ενδιαφϋροντα: επικοινωνύα, δρϊμα / θϋατρο ςτην εκπαύδευςη, ομαδοςυνεργατικό διδαςκαλύα και κοινότητεσ μϊθηςησ, κοινωνικό και ςυναιςθηματικό αγωγό ςτο ςχολεύο, εκπαύδευςη αποτελεςματικού δαςκϊλου και δημιουργικό επύλυςη ςυγκρούςεων, δημιουργικό γραφό, νϋεσ τεχνολογύεσ και διαδραςτικόσ πύνακασ ςτην εκπαύδευςη κ.ϊ. Εύναι μϋλοσ τησ ςυντακτικόσ επιτροπόσ του επιςτημονικού περιοδικού «Εκπαύδευςη και Θϋατρο», που εκδύδει το Πανελλόνιο Δύκτυο για το Θϋατρο ςτην Εκπαύδευςη και ενεργό μϋλοσ τησ Ελληνικόσ Ανθρωπιςτικόσ Εταιρεύασ.

9 Δϊφνη Νταλϊπα Η Δϊφνη Νταλϊπα εύναι διαιτολόγοσ διατροφολόγοσ. Αποφούτηςε το 1997 από το τμόμα Διατροφόσ του Α-ΣΕΙΘ Διατροφόσ. Σο 2010 ϋκανε την εξειδύκευςη τησ ςτισ διατροφικϋσ διαταραχϋσ και την παχυςαρκύα παιδιών και ενηλύκων, αποκτώντασ το Master Practitioner in Eating Disorders and Obesity από το κϋντρο Εκπαύδευςησ και Αντιμετώπιςησ Διατροφικών Διαταραχών (ΚΕΑΔΔ), αναγνωριςμϋνο από το National Center of Eating Disorders τησ Μεγϊλησ Βρετανύασ. Κατϋχει το Clinical Weight Control Diploma από το Stonebridge College τησ Αγγλύασ και ςυνεχύζει την επιμόρφωςη τησ μϋςω τησ πλατφόρμασ με διαδικτυακϊ μαθόματα των πανεπιςτημύων του Harvard και McGill. Παρακολουθεύ ςεμινϊρια και workshops με κύρια θϋματα τη διατροφό, τη χημεύα τροφύμων, τη ψυχολογύα και ςυμβουλευτικό τησ διατροφόσ και την τροποπούηςη τησ διατροφικόσ ςυμπεριφορϊσ. Παρϊλληλα, ϋχει ςυμμετϊςχει ςε προγρϊμματα εκπαύδευςησ ςε ςχολεύα και νηπιαγωγεύα τησ Θεςςαλονύκησ ενώ από το 1994 παρακολουθεύ ςυςτηματικϊ ςυνϋδρια και ςεμινϊρια με θϋματα διατροφόσ και ψυχολογύασ. Η αγϊπη τησ για τα παιδιϊ ςε ςυνδυαςμό με τη φιλοςοφύα τησ δουλειϊσ τησ βοηθούν ςτο να εκπαιδευθεύ το παιδύ και ο γονιόσ προκειμϋνου να υιοθετόςουν ςωςτϋσ διατροφικϋσ ςυνόθειεσ για μύα ζωό. Ενδεικτικϊ, προσ αυτόν την κατεύθυνςη ςυνεργϊςτηκε με τον παιδικό ςταθμό «το χολεύο τησ Αγϊπησ», εκπαιδεύοντασ τα παιδιϊ μϋςα από δραςτηριότητεσ ςτην διατροφικό αγωγό. υμμετεύχε ςτην οργϊνωςη και υλοπούηςη βιωματικού προγρϊμματοσ διατροφικόσ αγωγόσ για παιδιϊ και εφόβουσ με τον τύτλο "Ένα πιϊτο γεμϊτο.. υγεύα" που πραγματοποιόθηκε ςτον Δόμο Νεϊπολησ. Πραγματοπούηςε μαθόματα διατροφόσ ςε μαθητϋσ του Παιδικού ταθμού και Νηπιαγωγεύου τησ Αμερικανικόσ Γεωργικόσ χολόσ ενώ ςυνεργϊςτηκε ωσ επιςτημονικόσ ςύμβουλοσ ςτην κατϊρτιςη του εκπαιδευτικού προγρϊμματοσ διατροφόσ ςτο Δημοτικό χολεύο τησ Αμερικανικόσ Γεωργικόσ χολόσ. Μαζύ με την ψυχολόγο Δρ Καλλιόπη Εμμανουηλύδου, καθιϋρωςαν με επιτυχύα ςτη Θεςςαλονύκη τισ ςυναντόςεισ διατροφικόσ αυτογνωςύασ, "Σρώω, νιώθω, με μαθαύνω". Για 5 ςυνεχό χρόνια διοργϊνωςε ςε ςυνεργαςύα με τη ΦΑΝΘ ενημερωτικϋσ ομιλύεσ διατροφόσ ανοιχτϋσ για το κοινό, ςτα πλαύςια του εθελοντιςμού και τησ κοινωνικόσ προςφορϊσ. Επύςησ ϋχει ςυμμετϊςχει ωσ ομιλότρια ςε επιμορφωτικό πρόγραμμα με θϋμα την «Κλινικό Διατροφό». που οργϊνωςε η εταιρύα Εmploy που απευθύνονταν ςε επιςτόμονεσ υγεύασ, Έχει ςυνεργαςτεύ με την εταιρύα ανελκυςτόρων Kleemann, όπου ανϋλαβε τη ςύςταςη του νϋου μενού του εςτιατορύου για τουσ εργαζομϋνουσ τησ και την ενημϋρωςη τουσ ςτισ αρχϋσ τησ υγιεινόσ διατροφόσ. Επύςησ, ανϋλαβε τη ςύνταξη του πρωινού μενού ςτο ξενοδοχεύο Melissanthi ςτη Φαλκιδικό, βαςιςμϋνο ςε ελληνικϊ προώόντα. Σϋλοσ, από το 2000 διατηρεύ νόμιμο διαιτολογικό γραφεύο ςτη Θεςςαλονύκη. Αρθρογραφύα και αναρτόςεισ τησ θα βρεύτε ςτο προςωπικό τησ ιςτολόγιο με θϋματα διατροφόσ καθώσ και ςτην προςωπικό τησ ιςτοςελύδα Σϋλοσ, εύναι ςυνεργϊτησ και αρθρογραφεύ ςτην ομϊδα Διατροφό και ϊλλα. Καραθανϊςη Αναςταςύα Η Αναςταςύα Καραθανϊςη-Βαρνϊ εύναι καταρχϊσ μητϋρα τριών πανϋμορφων παιδιών. Διατηρεύ ιδιωτικό ιατρεύο ςτην Λϊριςα ωσ παιδύατροσ-νεογνολόγοσ. Εύναι απόφοιτοσ Ιατρικόσ του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ. Μετϊ την εκπλόρωςη τησ υποχρεωτικόσ υπηρεςύασ υπαύθρου ςτον Παλαμϊ Καρδύτςασ, ειδικεύθηκε ςτην Παιδιατρικό την οπούα ολοκλόρωςε ςτο Νοςοκομεύο Παύδων Αθηνών «Η Αγύα οφύα» όπου ϋλαβε τισ απαραύτητεσ γνώςεισ και εμπειρύα μιασ και ςε κϊθε εφημερύα μπορεύ να εξετϊζονταν και 700 παιδιϊ. Εύναι διδϊκτωρ του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ ςε θϋμα που αφορϊ τον ύπνο των παιδιών και προτεύνει φυςικούσ τρόπουσ αντιμετώπιςησ των πιθανών προβλημϊτων με τον ύπνο. Έχει πραγματοποιόςει περιςςότερεσ από 200 πολυκαταγραφικϋσ μελϋτεσ ύπνου ςε παιδιϊ ςτο Εργαςτόριο Μελϋτησ Διαταραχών Ύπνου του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ.

10 Έχει αποκτόςει τον τύτλο εξειδύκευςησ ςτην Εντατικό Νοςηλεύα των Νεογνών ςτο Πανεπιςτημιακό Νοςοκομεύο Λϊριςασ όπου και παρϋμεινε για 4 χρόνια. Εκεύ με την ςτόριξη του καθηγητό κου Γούναρη οργϊνωςε ομϊδα θηλαςμού τησ Νεογνολογικόσ κλινικόσ για ςτόριξη των μαμϊδων των νεογνών τησ μονϊδασ. Ψσ νεογνολόγοσ κατϋχει το δύπλωμα ανϊνηψησ νεογνών (NLS) και αντιμετωπύζει δύςκολα περιςτατικϊ περιγεννητικό αςφυξύα, πρόωρα, ελλιποβαρό νεογνϊ κλπ. Κατϋχει την διεθνό πιςτοπούηςη που αφορϊ την γαλουχύα Διεθνώσ πιςτοποιημϋνη ύμβουλοσ Γαλουχύασ (IBCLC), ενώ εύναι η ςυντονύςτρια του πτυχύου IBLCE για την Ελλϊδα και την Κύπρο. Εύναι αντιπρόεδροσ του υλλόγου Επαγγελματιών Γαλουχύασ «Γαλαξύασ», του οπούου αποτελεύ και βαςικό μϋλοσ. Έχει ςυμβϊλλει ενεργϊ ςτην δημιουργύα ιςτοςελύδασ τησ Περιγεννητικόσ Ιατρικόσ με θϋμα «Μητρικόσ θηλαςμόσ και Υϊρμακα» τησ οπούασ εύναι και διαχειρύςτρια. Εύναι κϊτοχοσ διπλώματοσ Παιδιατρικών Επειγόντων (APLS), κϊτοχοσ κϊτοχοσ διπλώματοσ επειγόντων αθλητιατρικών προβλημϊτων τησ Αθλητιατρικόσ Εταιρεύασ Βορεύου Ελλϊδοσ. Σϋλεςε υπεύθυνη πρώτων βοηθειών ςε αγώνεσ πρωταθλημϊτων ποδοςφαύρου ωματεύων Μακεδονύασ και Λϊριςασ. Απϋκτηςε εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ πρωτοβϊθμιασ φροντύδασ υγεύασ ςτα πλαύςια εθελοντικού προγρϊμματοσ «Ιατρικό απόβαςη ςτα ακριτικϊ νηςιϊ» και «Ενύςχυςησ Μονϊδων Κϋντρων Τγεύασ και Νοςοκομεύων Μακεδονύασ». Κατϋχει δύπλωμα τησ κλαςικόσ ομοιοπαθητικόσ. Εύναι μϋλοσ ςε 6 ςυλλόγουσ από τουσ οπούουσ οι δυο διεθνεύσ. 1. International Lactation Consultant Association (ILCA) 2. Academy of breastfeeding Medicine (ABM) 3. Πανελληνύου Ιατρικού υλλόγου 4. Πανελλόνιασ Παιδιατρικόσ Εταιρεύασ 5. Επαγγελματιών υμβούλων θηλαςμού «Γαλαξύασ» 6. Ιατρικού υλλόγου Λϊριςασ Έχει πλόθοσ παρουςιϊςεων τόςο ςε διεθνό ςυνϋδρια, όςο και ςε ελληνικϊ. Έχει πολλϋσ ανακοινώςεισ τόςο ςε διεθνό περιοδικϊ όςο και ςε ελληνικϊ. Έχει παρακολουθόςει πλόθοσ ςυνεδρύων τόςο παιδιατρικόσ αλλϊ και ϊλλων ειδικοτότων. Έχει εμπειρύα ωσ εκπαιδεύτρια ςε ςεμινϊρια για επαγγελματύεσ υγεύασ και εκπαιδευτικϋσ παρουςιϊςεισ ςε ειδικευμϋνουσ και ειδικευόμενουσ ιατρούσ. Παρουςιϊζει ςυγγραφικό ϋργο ςε κληρονομούμενα νοςόματα. Πιςτεύει πωσ η γνώςη εύναι δύναμη και πρϋπει να μεταδύδεται. Η εκπαύδευςη εύναι ςυνεχιζόμενη. Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται; Σακτικό παιδιατρικό παρακολούθηςη καθώσ και εμβολιαςμόσ νεογνών, παιδιών και εφόβων Εξετϊζονται και αντιμετωπύζονται ϋκτακτα περιςτατικϊ όπωσ λοιμώξεισ, αναπνευςτικϊ προβλόματα ό ϊλλεσ παθολογικϋσ καταςτϊςεισ. 24ωρη κϊλυψη για επεύγοντα περιςτατικϊ, 7 ημϋρεσ την εβδομϊδα 24ωρη τηλεφωνικό υποςτόριξη για κϊθε επεύγουςα κατϊςταςη και για παρακολούθηςη μετϊ την επύςκεψη ςτο ιατρεύο Πραγματοποιούνται κατούκον επιςκϋψεισ. Παρακολούθηςη τησ αύξηςησ ςύμφωνα με τισ ςύγχρονεσ και ενημερωμϋνεσ καμπύλεσ ανϊπτυξησ του Παγκόςμιου Οργανιςμού Τγεύασ Παρακολούθηςη τησ ψυχοκινητικόσ ανϊπτυξησ χρηςιμοποιώντασ εργαλεύα όπωσ το Denver Developmental Scales και Griffiths II Developmental Scales υμβουλευτικό για προβλόματα ςχολεύου υμβουλευτικό για προβλόματα ςυμπεριφορϊσ Γρόγορο ςτικ ούρων για αποκλειςμό ουρολοιμώξεων

11 Γρόγορο τεςτ Strep A για εύκολη και γρόγορη διϊγνωςη αμυγδαλύτιδασ από ςτρεπτόκοκκο Ηλεκτρονικό καταχώρηςη των ςτοιχεύων των παιδιών ςε υπολογιςτό Παραπομπό ςε ιατρούσ υπο- ειδικοτότων και ϊλλουσ επαγγελματύεσ υγεύασ Νοςοκομειακό παραπομπό, ςυνεργαςύα με το νοςοκομειακό παιδύατρο και παρακολούθηςη υζητούνται και λύνονται προβλόματα ύπνου. Ειςαγωγό ςτερεών τροφών με εντελώσ φυςικό τρόπο, πρόγραμμα παρακολούθηςησ, ςυνταγϋσ. Πολύπλοκεσ καταςτϊςεισ ςε θηλϊζοντα βρϋφη κωλικού, μειωμϋνη παραγωγό, επιςτροφό ςτην εργαςύα, θηλαςμόσ διδύμων, θηλαςμόσ προώρων, μαςτύτιδα, απόςτημα, ςπϊργωμα κλπ. υνταγογρϊφηςη ςε αςφαλιςμϋνουσ του ΕΟΠΤΤ, και όλων των ςυμβεβλημϋνων ταμεύων υναντόςεισ για θϋματα θηλαςμού, πριν και μετϊ τη γϋννηςη Παρουςύα ςτον τοκετό και παρακολούθηςη κατϊ την παραμονό ςτο μαιευτόριο αναύμακτη μϋτρηςη χολερυθρύνησ ςε νεογνϊ αιμοληψύα ςε νεογνϊ και ςε μεγαλύτερα παιδιϊ καθετηριαςμόσ ουροδόχου κύςτησ υπερηβικό παρακϋντηςη κύςτησ με υπερηχογραφικό καθοδόγηςη νεφελοπούηςη φαρμϊκων ςε ϊςθμα και βρογχιολύτιδα blog: Κότιοσ Κωνςταντύνοσ Ο Κότιοσ Κωνςταντύνοσ φούτηςε ςτο τμόμα Υιλοςοφύασ Παιδαγωγικόσ του Αριςτοτϋλειου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ ακολουθώντασ την κατεύθυνςη τησ Παιδαγωγικόσ όπου και περϊτωςε τισ μεταπτυχιακϋσ του ςπουδϋσ ϋχοντασ παρϊλληλα καταρτιςτεύ ςυςτηματικϊ ςε επιμϋρουσ τομεακϋσ εξειδικεύςεισ του επαγγελματικού προςανατολιςμού και τησ δια βύου εκπαύδευςησ. το ύδιο τμόμα αποτελεύ υποψόφιο Διδϊκτωρ όπου και εκπονεύ τη διδακτορικό του διατριβό αναφορικϊ με θεματικό πεδύο του επαγγελματικού προςανατολιςμού. Εύναι ςτϋλεχοσ ΕΚ του ΕΟΠΠΕΠ, μϋλοσ του υλλόγου λειτουργών υμβουλευτικόσ και Προςανατολιςμού, τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ υμβουλευτικόσ και Προςανατολιςμού, τησ IAEVG και του NEAR. Παρϊλληλα, αποτελεύ επύςημο ςυνεργϊτη τησ επιςτημονικόσ ομϊδασ του Καθηγητό του Πανεπιςτημύου Πειραιώσ κ. Κατςανϋβα Θεόδωρου. Δεκϊδεσ ϊρθρα και ϋρευνεσ του ϋχουν δημοςιευθεύ ςε ϋντυπα και διαδικτυακϊ ΜΜΕ, κατϊ περιόδουσ ϋχει δώςει ςυνεντεύξεισ ςε διϊφορουσ τηλεοπτικούσ ςταθμούσ για θϋματα επαγγελματικού προςανατολιςμού και καριϋρασ, ενώ και ο ύδιοσ ϋχει δώςει πολυϊριθμεσ διαλϋξεισ για αντύςτοιχα θϋματα. Σϋλοσ, ϋχει ςυγγρϊψει βιβλύα επαγγελματικού προςανατολιςμού και ςτρατηγικόσ καριϋρασ ενώ ςόμερα εργϊζεται ωσ ςύμβουλοσ ςταδιοδρομύασ ςτην εταιρεύα Employ τησ οπούασ αποτελεύ και ιδρυτικό μϋλοσ.

12 ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΨ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ - WEBINARS Μια νϋα πρωτοποριακό υπηρεςύα από την EMPLOY Η εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη εύναι μια νϋα μορφό παροχόσ εκπαιδευτικών υπηρεςιών που δημιουργόθηκε και αναπτύχθηκε τα τελευταύα χρόνια χϊρη ςτην ϊνθηςη των νϋων τεχνολογιών. Η παροχό εκπαιδευτικών υπηρεςιών μϋςα από το διαδύκτυο ςυνϊδει με τισ ανϊγκεσ τησ εποχόσ: εκμηδενύζει τισ αποςτϊςεισ και εξοικονομεύ χρόνο, χωρύσ να υπολεύπεται ςτην ποιότητα τησ εκπαύδευςησ που λαμβϊνει ο ςυμμετϋχων. Εκτόσ αυτών, πρόκειται για μια μορφό υπηρεςιών φιλικό προσ το περιβϊλλον, λόγω τησ μεύωςησ των μετακινόςεων και τησ κατανϊλωςησ χαρτιού. Μετϊ από μια επιτυχημϋνη πολυετό πορεύα ςτο χώρο τησ δια βύου εκπαύδευςησ, η εταιρύα EMPLOY ϋπειτα από πλόθοσ αιτημϊτων ςασ προςφϋρει την ευκαιρύα να παρακολουθόςετε webinars με πλούςια θεματολογύα και υψηλό ποιότητα, με πεπειραμϋνουσ ειςηγητϋσ. Σο παρόν ςεμινϊριο το οπούο επιθυμεύτε να παρακολουθόςετε εύναι webinar. Θα υλοποιηθεύ δηλαδό διαδικτυακϊ και όχι με φυςικό ςασ παρουςύα. ΟΔΗΓΙΕ ΦΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΑΣΥΟΡΜΑ Αφού εγγραφεύτε ςτο ςεμινϊριο, θα λϊβετε ςτο ηλεκτρονικό ςασ ταχυδρομεύο ϋνα επιβεβαύωςησ. Αφού ολοκληρωθούν οι εγγραφϋσ και ϋχετε προβεύ ςτην κατϊθεςη του ποςού θα λϊβετε ϋνα που θα ςασ προςκαλεύ να εγγραφεύτε ςτη διαδικτυακό πλατφόρμα. υνύςταται να «μπεύτε» ςτη ςχετικό ςελύδα περύπου 15 λεπτϊ πριν την ώρα τησ ϋναρξησ, για να μπορϋςετε να εξοικειωθεύτε με τισ δυνατότητεσ του προγρϊμματοσ. Ψςτόςο, για λόγουσ μεθοδικότητασ, θα ςασ αποςτεύλουμε εκ των προτϋρων και οδηγύεσ, ςυμβουλϋσ και εικόνεσ για το εικονικό περιβϊλλον (web classroom), ώςτε να μπορεύτε να εξοικειωθεύτε και πριν την ημερομηνύα διεξαγωγόσ.

13 FAQ s Πώς μπορώ να παρακολουθήσω; Αρκεί να έχετε πρόσβαση σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με γρήγορη και σταθερή ταχύτητα την ώρα που διεξάγεται το σεμινάριο, από όποιο σημείο του πλανήτη κι αν βρίσκεστε! Τι λογισμικό χρειάζεται; Δεν χρειάζεται να «κατεβάσετε» κάποιο πρόγραμμα. Η πρόσβασή σας γίνεται στον browser (internet explorer, firefox, chrome κτλ.) που ήδη χρησιμοποιείτε ακολουθώντας ένα link που θα σας δοθεί με την εγγραφή σας και ξεκινάτε να παρακολουθείτε με πολύ απλά βήματα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα; Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η ευκολία πρόσβασης, ακόμα και αν διαμένετε σε απομακρυσμένες ή δύσβατες περιοχές. Γλιτώνοντας τις μετακινήσεις εξοικονομείτε χρήματα και πολύτιμο χρόνο. Επίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο ακόμα και σε μεταγενέστερο χρόνο, αν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να συνδεθείτε την ώρα της διεξαγωγής. Τα πλεονεκτήματα αφορούν και το περιβάλλον μας, καθώς η απουσία μετακινήσεων αλλά και εκτυπωμένου υλικού καθιστά τα webinars φιλικά προς το περιβάλλον. Θα λάβω κάποια βεβαίωση; Η βεβαίωση θα σας σταλεί ηλεκτρονικά με τα στοιχεία που δηλώσατε κατά την εγγραφή στο webinar. Θα είναι αντίστοιχη της διάρκειας του σεμιναρίου και θα αναγράφει τη θεματική που παρακολουθήσατε. Πόσο εύκολο είναι; Εφόσον έχετε διαβάσει τις οδηγίες που θα σας έχουν αποσταλεί και εφόσον θα έχετε εισέλθει (Join) αρκετά λεπτά πριν την έναρξη του σεμιναρίου, η παρακολούθησή του είναι εξαιρετικά εύκολη και η πλατφόρμα που επιλέξαμε είναι ιδιαίτερα εύχρηστη για τους συμμετέχοντες, ενώ παρέχει εικονικό χώρο αναμονής, αίθουσα διδασκαλίας και χώρο συζήτησης. Θα παρέχεται υλικό; Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου μπορείτε να «κατεβάσετε» ό,τι υλικό σας παραχωρηθεί από την εισηγήτρια. Αν το επιθυμείτε, το υλικό αυτό θα σας αποσταλεί και μέσω του προσωπικού σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Αναπτυξιακές Διαταραχές:

Αναπτυξιακές Διαταραχές: Επιμορφωτικό Σεμινάριο: Αναπτυξιακές Διαταραχές: Δεξιότητες Αυτοεξυπηρέτησης και Αυτόνομης Διαβίωσης Εισηγητής: Δρ Κωνσταντίνος Μ. Ντίνας PhD τ. Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη WEBINAR: Συναισθηματική Νοημοσύνη Webinars Series 2014 Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 19:00 20:15 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - WEBINARS Μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία από την EMPLOY Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Αποτελεσματικής Μελέτης και Διαχείρισης Άγχους των μαθητών

Τεχνικές Αποτελεσματικής Μελέτης και Διαχείρισης Άγχους των μαθητών WEBINAR: Τεχνικές Αποτελεσματικής Μελέτης και Διαχείρισης Άγχους των μαθητών Webinars Series 2014-2015 Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 11:00 14:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - WEBINARS Μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Συμβουλευτικής σε παιδιά και εφήβους:

Τεχνικές Συμβουλευτικής σε παιδιά και εφήβους: WEBINAR: Τεχνικές Συμβουλευτικής σε παιδιά και εφήβους: επικοινωνία και εναλλακτικές τεχνικές Webinars Series 2014-2015 Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014 11:00 14:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - WEBINARS Μια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Αποτελεσματικής Μελέτης και Διαχείρισης Άγχους των μαθητών

Τεχνικές Αποτελεσματικής Μελέτης και Διαχείρισης Άγχους των μαθητών WEBINAR: Τεχνικές Αποτελεσματικής Μελέτης και Διαχείρισης Άγχους των μαθητών Webinars Series 2014-2015 Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 11:00 14:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - WEBINARS Μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014-2015 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προσκεκλημένος Ομιλητής Δρ Κωνσταντίνος Μ. Ντίνας PhD

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Συμβουλευτικής σε παιδιά και εφήβους: επικοινωνία και εναλλακτικές τεχνικές

Τεχνικές Συμβουλευτικής σε παιδιά και εφήβους: επικοινωνία και εναλλακτικές τεχνικές WEBINAR: Τεχνικές Συμβουλευτικής σε παιδιά και εφήβους: επικοινωνία και εναλλακτικές τεχνικές Webinars Series 2014-2015 Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014 11:00 14:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - WEBINARS Μια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείμινθ Πμλβλθραξικής Συρπεμιζλμάς ςσοϊςχομείοϊ&ϊσθξϊοιλοηέξεια

Διαχείμινθ Πμλβλθραξικής Συρπεμιζλμάς ςσοϊςχομείοϊ&ϊσθξϊοιλοηέξεια WEBINAR Διαχείμινθ Πμλβλθραξικής Συρπεμιζλμάς ςσοϊςχομείοϊ&ϊσθξϊοιλοηέξεια Προςλελμθνέξθϊονιμήσρια: ΔιδάλσοραφϊΚμιξιλήφϊΨψχομοηίαφϊ Ψψχοπατομοηίαφϊϊσοψϊπαιδιούϊ& ΔιδάςλοψςαϊΠαξ.ϊΕεςςαμίαφ Webinars Series

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 WEBINAR

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 WEBINAR Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Εκπαίδευση & Επιμόρφωση Φροντιστών Βρεφών-Νηπίων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδική - Πιστοποιημένη Εκπαίδευση από την Employ Συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Αυτοεκτίμησης σε Παιδιά, Εφήβους & Ενήλικες

Ενίσχυση Αυτοεκτίμησης σε Παιδιά, Εφήβους & Ενήλικες Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ενίσχυση Αυτοεκτίμησης σε Παιδιά, Εφήβους & Ενήλικες Προσκεκλημένη Ομιλήτρια Δρ Εμμανουηλίδου Καλλιόπη Διδάσκουσα ΑΣΠΑΙΤΕ MEd, MSc, Cert.Couns., PhD, CPsychol Πιστοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Κωνσταντίνος Μ. Ντίνας PhD τ. Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ειδικός Παιδαγωγός

Δρ Κωνσταντίνος Μ. Ντίνας PhD τ. Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ειδικός Παιδαγωγός 18-19 Οκτωβρίου 2014 Ξάνθη Διήμερη Πρακτική Εκπαίδευση - Workshop Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς σε Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού Εισηγητής: Δρ Κωνσταντίνος Μ. Ντίνας PhD τ. Επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Συμβουλευτικής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Δεξιότητες Συμβουλευτικής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δεξιότητες Συμβουλευτικής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στα ΣΔΕ Προσκεκλημένη Ομιλήτρια Δρ Καλλιόπη Εμμανουηλίδου Διδάσκουσα ΑΣΠΑΙΤΕ MEd, MSc, Cert.Couns., PhD, CPsychol

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στην Εκπαίδευση

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στην Εκπαίδευση WEBINAR: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στην Εκπαίδευση Webinars Series 2014-2015 Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014 11:00 14:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - WEBINARS Μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία από την EMPLOY Η εξ

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος 2014

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος 2014 Μάρτιος Απρίλιος Μάιος 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τρίμηνο Πρόγραμμα Δια Βιου Εκπαίδευσης Εκπαίδευση & Επιμόρφωση Φροντιστών Βρεφών-Νηπίων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Δρ Γιάννακα Νατάσσα

Διαβάστε περισσότερα

«Δεξιότητες συμβουλευτικής για γονείς και εκπαιδευτικούς»

«Δεξιότητες συμβουλευτικής για γονείς και εκπαιδευτικούς» «Δεξιότητες συμβουλευτικής για γονείς και εκπαιδευτικούς» Επιστημονικό Σεμινάριο Σάββατο 8 Μαρτίου 2014 - Θεσσαλονίκη Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης 1. Γενική Περιγραφή Στόχος Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 WEBINAR

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 WEBINAR Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Εκπαίδευση & Επιμόρφωση Φροντιστών Βρεφών-Νηπίων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδική - Πιστοποιημένη Εκπαίδευση από την Employ Συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική συνεργάτης Α.Π.Θ.! Δ ιοργάνωση: Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική Σκέψη και Επίλυση Προβλημάτων στην Εκπαίδευση, την Εργασία, την Οικογένεια: Θεωρία και Εφαρμογές

Δημιουργική Σκέψη και Επίλυση Προβλημάτων στην Εκπαίδευση, την Εργασία, την Οικογένεια: Θεωρία και Εφαρμογές Σάββατο 5 Απριλίου 2014 ΑΘΗΝΑ Βιωματικό Εργαστήριο Δημιουργική Σκέψη και Επίλυση Προβλημάτων στην Εκπαίδευση, την Εργασία, την Οικογένεια: Θεωρία και Εφαρμογές Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Δρ Γιάννακα Νατάσσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ΕΤΘΤΜΙΑ ΣΑΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΤ υνεργαζόμενη εκπαιδευτικόσ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ τμόμα ολοόμερο ςχολ.

Διαβάστε περισσότερα

επιστημονική ημερίδα: εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ

επιστημονική ημερίδα: εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ επιστημονική ημερίδα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Εμμανουηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθѳένειες και ΨѰυχολογική Υποστήριξη

Χρόνιες Ασθѳένειες και ΨѰυχολογική Υποστήριξη Βιωµατικό πρακτικό σεµινάριο: Χρόνιες Ασθѳένειες και ΨѰυχολογική Υποστήριξη 27 Νοεµβρίου 2010 - ΘѲεσσαλονίκη Προσκεκληµένη οµιλήτρια: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Δ ιοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικευμένα και εσωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς σε παιδιά και εφήβους:

Εξωτερικευμένα και εσωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς σε παιδιά και εφήβους: Σάββατο 10 Μαΐου 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστημονικό σεμινάριο Εξωτερικευμένα και εσωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς σε παιδιά και εφήβους: ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διάγνωση και την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης

Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης employ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΣΡΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Επιστηµονική Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη

Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη Πρακτικό-βιωµατικό σεµινάριο για εκπαιδευτικούς: ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 5 Ιουνίου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία. Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό.

Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία. Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό. Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό. Μόνιμο ςυμβόλαιο μετϊ από δοκιμαςτικό περύοδο 6 μηνών Ώρεσ εργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Διδασκαλίας για Παιδιά & Εφήβους με Νοητική Καθυστέρηση

Στρατηγικές Διδασκαλίας για Παιδιά & Εφήβους με Νοητική Καθυστέρηση Επιμορφωτικό Σεμινάριο Στρατηγικές Διδασκαλίας για Παιδιά & Εφήβους με Νοητική Καθυστέρηση Εισηγήτρια: Δήμητρα Β. Κατσαρού Φιλόλογος, Msc, Med, MAst, PhDst Ερευνήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων σε παιδιά με αυτισμό

Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων σε παιδιά με αυτισμό Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014, Ιωάννινα Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων σε παιδιά με αυτισμό Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μ. Ντίνας PhD τ. Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ειδικός Παιδαγωγός

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους Επιμορφωτικό Σεμινάριο: Προσέγγιση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους Εισηγήτρια: Δρ Φουστάνα Αγγελική Ειδική Παιδαγωγός, Επιστημονική συνεργάτης ΕΚΠΑ, Ερευνήτρια Katholieke Universiteit

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συγκρούσεων:

Διαχείριση Συγκρούσεων: Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη Διαχείριση Συγκρούσεων: Θεωρητική και Βιωματική Προσέγγιση Εισηγήτρια: Δρ. Καλλιόπη Εμμανουηλίδου 1. Γενική Περιγραφή Στόχος Επιμόρφωσης Στο σχολείο, στην οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015 Διήμερο Πρακτικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ + ΔΕΠΥ & Συννοσηρότητα με Μαθησιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 Δομό τησ παρουςύαςησ Ανακοινώςεισ Όψη Υπηρεςιών και Υποδομών ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθόνασ Προγρϊμματα ΔΒΕ Εθνικϋσ και Διεθνεύσ Συνϋργειεσ Υπηρεςύεσ Πιςτοπούηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ «Φαρτογράφηςη Τπηρεςιών, Υορέων και Οργανώςεων για δράςεισ κατά τησ Υτώχειασ και του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση

ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση Προσκεκλημένη Ομιλήτρια Ζηκοπούλου Όλγα Ψυχολόγος Υπ. Διδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πιστοποιημένο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση:

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Πρακτικές Εφαρμογές Μικροδιδασκαλίας Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια Ρούσου Σοφία MA, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Πιστοποιημένο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Χημείας Σο Σμόμα Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων πουδϊζοντασ ςτο τμόμα Φημεύασ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ ςτα πεδύα: Ανόργανη

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ: Αντιμετώπιση, Διαχείριση & Υποστήριξη

ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ: Αντιμετώπιση, Διαχείριση & Υποστήριξη Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΠΑΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014-2015 ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ: Αντιμετώπιση, Διαχείριση & Υποστήριξη Προσκεκλημένη Ομιλήτρια Δρ Φουστάνα Αγγελική Ειδική Παιδαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Κ.Ε.Κ.) Leonardo da Vinci

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Κ.Ε.Κ.) Leonardo da Vinci ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Κ.Ε.Κ.) Leonardo da Vinci «Διαςφϊλιςη Ποιότητασ ςτην Οργϊνωςη Κινητικότητασ Leonardo Da Vinci, PLM: Η περύπτωςη των προγραμμϊτων του Κ.Ε.Κ. του Πανεπιςτημύου

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλεξία & Δυσαριθμησία:

Δυσλεξία & Δυσαριθμησία: 22-23 Νοεμβρίου 2014 Αθήνα Δυσλεξία & Δυσαριθμησία: θεωρητική προσέγγιση, προγράμματα αξιολόγησης και αντιμετώπισης Εισηγήτρια: Δρ Φουστάνα Αγγελική Ειδική Παιδαγωγός, Επιστημονική συνεργάτης ΕΚΠΑ, Ερευνήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων Βραβείο Μεταφορών Δημητρίου Τςαμποφλα Πανελλήνιοσ Διαγωνιςμόσ φοιτητών και νζων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιςτημίων που διαθζτουν ςε Σχολζσ ή Τμήματά τουσ Τομζα ή Κατεφθυνςη Σπουδών Μεταφορών 1 οσ Ετήςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση:

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια Ρούσου Σοφία MA, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Πιστοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ [1] ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών, ενταγμϋνη ςτουσ γενικότερουσ ςκοπούσ τησ Εκπαύδευςησ, ςτοχεύει ςτην ολοκλόρωςη του μαθητό ςε επύπεδο προςωπικότητασ και κοινωνικόσ του ϋνταξησ.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Γραφιςτικά: Φαίδων Αρβανιτάκησ

Γραφιςτικά: Φαίδων Αρβανιτάκησ Γραφιςτικά: Φαίδων Αρβανιτάκησ 1 Η Νϋα Παιδεύα ςτο Facebook: Μασ αρϋςει! Υύλοι του Facebook, μπορεύτε να βρεύτε το περιοδικϐ Νϋα Παιδεύα ςτη ςελύδα του Facebook. Πληκτρολογόςτε ςτην αναζότηςη Περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι ςχολικϋσ βιβλιοθόκεσ δεν εύναι κτόμα ςασ. Ανόκουν ςτουσ μαθητϋσ. Ανούξτε τισ τώρα!

Οι ςχολικϋσ βιβλιοθόκεσ δεν εύναι κτόμα ςασ. Ανόκουν ςτουσ μαθητϋσ. Ανούξτε τισ τώρα! Από την Αθηναΰκή Ομαδική δράςη: Τα Μάτια τησ Αλήθειασ Φωτογραφία: Γιάννησ Χιωτόπουλοσ Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο 2 0 1 1 Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ απαιτεύ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Η BSN 3 Ανϊπτυξη Επιχειρηςιακού Λογιςμικού 4 Υπηρεςύεσ Πληροφορικόσ Τεχνολογύασ 6 Υπηρεςύεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Πραγματοποιόθηκε ςτισ 19/09/2011, με τη ςυμμετοχό 200 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα

Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 8 ο Διαφοροποιημένη διδαςκαλία Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα βαςύζεται ςτην (προ)υπόθεςη ότι οι δϊςκαλοι πρϋπει να προςαρμόςουν την διδαςκαλύα τουσ ςτη διαφορετικότητα των

Διαβάστε περισσότερα