Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο"

Transcript

1 ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. Προϋπολογισµός: ,90 (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ,00 ΦΠΑ (23%): ,90 ). Διάρκεια υλοποίησης: 8 µήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: HH/MM/EE Ηµεροµηνία Δηµοσίευσης στον ελληνικό τύπο: HH/MM/EE Ηµεροµηνία Δηµοσίευσης στο ΦΕΚ Δηµοσίων Συµβάσεων: HH/MM/EE Ηµεροµηνία Δηµοσίευσης στην ΕΕΕΚ: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:.L 1 από 82

2 2 από 82

3 Πίνακας Περιεχοµένων 3 από 82

4 Μέρος Α: Αντικείµενο Μέρος και Προδιαγραφές Α: Αντικείµενο και Έργου Προδιαγραφές... Έργου 3 Πίνακας Περιεχοµένων... 3 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 6 Συντοµογραφίες Περιβάλλον του Έργου Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου) Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Οργανωτική Δοµή και Στελέχωση του Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Ανάλυση υποδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Αντικείµενο του Έργου Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη Στόχοι και Έκταση του Έργου Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος Λειτουργική Αρχιτεκτονική Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστηµάτων, Εφαρµογών) Ανάπτυξη εφαρµογής πληροφόρησης επιβατών για κινητά τηλέφωνα (ενδεικτικά: Windws Mbile, iphne, Andrid) Αναβάθµιση διαδραστική Ιστοσελίδα για τον καλύτερο συντονισµό και παρακολούθηση των δροµολογίων από την πλευρά των επιβατών Ανάπτυξη εφαρµογής Web API Ανάπτυξη Εφαρµογής Υπολογισµού Κίνησης Οδικού Δικτύου Ανάπτυξη Εφαρµογής Λογισµικού αναπαραγωγής και υποστήριξης πολυµεσικής εφαρµογής εντός οχήµατος (inftainment) Ανάπτυξη εφαρµογής πληροφόρησης επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιστικές/ τουριστικές υπηρεσίες µέσω εξωτερικών Infkisk Ανάπτυξη εφαρµογής Mbile ticketing Ανάπτυξη εφαρµογής Web Ticketing (eticket) Ανάπτυξη εφαρµογής αποµακρυσµένης διαχείρισης και ελέγχου λειτουργίας τερµατικών έκδοσης εισιτηρίων Mbile Εφαρµογή Αποµακρυσµένης Διαχείρισης & Ελέγχου Αυτόµατων Μηχανηµάτων Έκδοσης Εισιτηρίων Εφαρµογή διαχείρισης καταναλώσεων καυσίµων Εφαρµογή υπολογισµού και διάχυσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εκποµπές CO2) Άδεια Χρήσης Λογισµικού αναπαραγωγής υποστήριξης πολυµεσικής εφαρµογής εντός οχήµατος Άδειας χρήσης Λογισµικού Οδηγού 2D/QR cde (ανά όχηµα) Λογισµικό δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού πλατφόρµας e-learning Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισµού Διαδραστική Οθόνη για την πληροφόρηση επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιστικές/ τουριστικές υπηρεσίες µέσω εξωτερικών Infkisk Οθόνη πληροφόρησης επιβατών εντός του οχήµατος 20' µε βάση (για κάθε όχηµα) από 82

5 3.5.3.Συσκευή αναπαραγωγής Μέρος Α: Αντικείµενο υποστήριξης και Προδιαγραφές πολυµεσικής εφαρµογής Έργου εντός οχήµατος Συσκευή παροχής ασύρµατου Internet (Wifi) εντός του οχήµατος Αυτόµατοι Πωλητές Εισιτηρίων Τηλεµατικές ευφυείς στάσεις πληροφόρησης πολιτών & Ιστός στήριξης Σύστηµα οδηγού µε ενσωµατωµένη οθόνη για την ανάγνωση mbile ticket eticket 2D/ QR Cde και καρτών ειδικών εισιτηρίων (Φοιτητικά, ΑΜΕΑ κλπ) Τηλεµατικός υπολογιστής οχήµατος µε οθόνη οδηγού, χειριστήριο οδηγού, GPS mdule και GPRS/3G ruter (για κάθε όχηµα επέκτασης) Σύστηµα Μέτρησης ροής καυσίµου (για όλα τα οχήµατα) Σύστηµα Μέτρησης στάθµης καυσίµου (για όλα τα οχήµατα) Διαλειτουργικότητα Πολυκαναλική προσέγγιση Ανοιχτά δεδοµένα Απαιτήσεις Ασφάλειας Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήµατος Απαιτήσεις Προσβασιµότητας Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Έργου Πίνακας Παραδοτέων Σηµαντικά Ορόσηµα υλοποίησης Έργου Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Σχήµα Διοίκησης, σχεδιασµού και υλοποίησης του Έργου Σχέδιο και Σύστηµα Διασφάλισης Ποιότητας Σχέδιο και Σύστηµα Διαχείρισης Κινδύνων Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστηµάτων και Έργου από 82

6 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το ζητούµενο τηλεµατικό σύστηµα για το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. θα παρέχει στο επιβατικό κοινό ένα σύνολο από αναβαθµισµένες υπηρεσίες προκειµένου τα συγκεκριµένα µέσα µεταφοράς να γίνουν πιο προσφιλή, αποτελώντας παράλληλα ένα σύγχρονο µέσο σε σχέση µε τα εναλλακτικά µέσα µετακίνησης. Το έργο θα έχει σταθερή και διαχρονική αξία καλύπτοντας πάγιες ανάγκες των πολιτών ειδικά σε θέµατα πληροφόρησης εντός και εκτός του οχήµατος (µέσω ειδικών πινακίδων και «έξυπνων στάσεων», όπως για παράδειγµα τα δροµολόγια και η συχνότητα αυτών, καθώς και σε τοµείς όπως η προµήθεια και η ακύρωση του εισιτηρίου µέσω των αυτόµατων πωλητών που θα υπάρχουν εγκατεστηµένα σε κεντρικά σηµεία της κάθε πόλης, µέσω των αυτόµατων πωλητών που θα υπάρχουν εγκατεστηµένα. Επιπλέον, το σύστηµα αυτό σκοπεύει στην αύξηση της αξιοπιστίας του µέσου και των παρεχόµενων υπηρεσιών που θα προκύψουν, βοηθώντας το επιβατικό κοινό να προγραµµατίζει ευκολότερα το χρόνο του ενισχύοντας παράλληλα την προτίµησή του. Πρόσθετα οφέλη που θα αποκοµίσουν τόσο οι πολίτες όσο και οι εργαζόµενοι στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ αλλά και η διοίκηση είναι να επιτυγχάνεται µέσω των εγκατεστηµένων εφαρµογών και της συλλογής των ποικίλων δεδοµένων (από τα οχήµατα, τις στάσεις και τους αυτόµατος πωλητές) καλύτερη διαχείριση του στόλου των λεωφορείων και του ανθρώπινου δυναµικού ειδικά όταν προβλέπεται αυξηµένη ζήτηση ή προβλήµατα που µπορεί να οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες (όπως καιρικές συνθήκες όπου µπορεί να απαιτείται µεγαλύτερη συχνότητα δροµολογίων, φθορές και αντικατάσταση λεωφορείων, κλπ). Αντικείµενο του έργου είναι η υλοποίηση Τηλεµατικών υπηρεσίών επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού. Σκοπός του έργου είναι η καλύτερη διαχείριση των δροµολογίων, ο προγραµµατισµός και η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. Η δυναµική πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, µέσω διαδραστικών συστηµάτων (web, smart phnes, συµβατικά κινητά τηλέφωνα, κλπ), σχετικά µε τα δροµολόγια τον χρόνο διέλευσης και λοιπές πληροφορείς πάντα σε πραγµατικό χρόνο είναι στους στόχους της του έργου. Επιπλέον, στόχος του έργου είναι ο οικονοµικός έλεγχος των εισιτηρίων και η διασύνδεση µε το κεντρικό σύστηµα του φορέα λειτουργίας (back-ffice), µειώνοντας έτσι τα λειτουργικά κόστη και προσφέροντας αναβαθµισµένες υπηρεσίες στους πολίτες. Ο εκσυγχρονισµός του Αστικού ΚΤΕΛ αποτελεί µία µεγάλη αναγκαιότητα για τις µεταφορές και τη βελτίωση των συνθηκών για όλα τα µέρη που εµπλέκονται σε αυτές. 6 από 82

7 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 7 από 82

8 Συντοµογραφίες 8 από 82

9 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ " Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού " Έδρα του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ Ανοικτός Διαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε ,90 (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ,00 ΦΠΑ (23%): ,90 ). ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδροµή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συµµετοχή). Χ Ρ Ο Ν Ο Σ ΥΛ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8 µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης / /20 / /20 ώρα 13:00 ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Αίθουσα Διοικητικού Συµβουλίου ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / /20 ώρα 13:00 ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 9 από 82

10 ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Σ.Δ.Ε.Π. Σύστηµα Διαχειριστικής Επάρκειας ΟΔΕ Οµάδα Διοίκησης Έργου ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση ISO Internatinal Organizatin fr Standardizatin ΜΜΜ Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Κ.Ε. Κέντρο Ελέγχου ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου ΕΥΔ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΔΠΕ Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου 1. Περιβάλλον του Έργου 1.1.Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου Φορέας υλοποίησης, παρακολούθησης και λειτουργίας του Έργου είναι το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ. Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ. θα έχει τη συνολική εποπτεία του έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης αλλά και κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Στόχο του έργου αποτελεί η δηµιουργία ενός Κέντρου Διαχείρισης Επιβατών και Παρακολούθησης Εισιτηρίων. Την εποπτεία του Κέντρου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας θα την έχει το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Οι βασικές αρχές λειτουργίας του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ παραµένουν, από την ίδρυσή του, οι εξής: - η εξυπηρέτηση των τακτικών λεωφορειακών γραµµών και η ακρίβεια στα καθορισµένα δροµολόγια, - η διατήρηση σε καλή κατάσταση των σταθµών και των στεγάστρων αναµονής επιβατών, η τοποθέτηση πινακίδων αφετηριών και στάσεων και η λήψη γενικά όλων των χρήσιµων µέτρων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, 10 από 82

11 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού - η σωστή και έγκυρη πληροφόρηση του επιβατικού κοινού για το δίκτυο και τα δροµολόγια των επιβατικών γραµµών, καθώς και για κάθε άλλο χρήσιµο στοιχείο, - η ασφαλή µεταφορά των επιβατών, - η ακριβής εκτέλεση του προγραµµατισµένου έργου, της συχνότητας και της τήρησης των δροµολογίων και του χρόνου διαδροµής, - η ικανοποιητική εξυπηρέτηση των επιβατών κατά τη διάρκεια της µεταφοράς και κατά την παραµονή τους στους χώρους άφιξης αναχώρησης λεωφορείων - η παροχή οργανωµένων υπηρεσιών πληροφοριών Βασικοί Στόχοι του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ είναι: - Η συνέχιση της ποιοτικής και ασφαλούς µεταφοράς του επιβατικού κοινού µε σύγχρονα µέσα και η ανταπόκριση στις αναδυόµενες ανάγκες του. - Η ενίσχυση της χρήσης των Αστικών Κ.Τ.Ε.Λ. από το επιβατικό κοινό µε την κυκλοφορία νέων σύγχρονων λεωφορείων, φιλικών προς τους επιβάτες και το περιβάλλον, µε κλιµατισµό και φυσικά µε συχνότητα δροµολογίων τέτοια που δεν θα αποτρέπει τη χρήση του από τους επιβάτες. - Η δηµιουργία σταθµών µετεπιβίβασης για τους επιβάτες των αστικών συγκοινωνιών. - Η προώθηση της κυκλοφοριακής αγωγής για τη χρησιµοποίηση όσο γίνεται περισσότερο των αστικών Κ.Τ.Ε.Λ., έτσι ώστε να µειωθεί το κυκλοφοριακό πρόβληµα. Ανθρώπινο Δυναµικό Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ, προσπαθώντας να ανταποκριθεί καθηµερινά και να καλύψει τις ανάγκες του επιβατικού κοινού µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο, συνεργάζεται µε στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων, τόσο στον τοµέα της διοίκησης όσο και στον τοµέα κίνησης. Τα στελέχη του ΑΣΤΙΚΟΥ Κ.Τ.Ε.Λ. λειτουργούν µε σηµείο αναφοράς και κύριο στόχο την ικανοποίηση των ωφελουµένων. Διαθέτουν σηµαντική εµπειρία στον τοµέα των µεταφορών και βρίσκονται σε τακτική επαφή µε τους αντίστοιχους φορείς και οργανισµούς προκειµένου να ανταπεξέλθουν σε µία ευρεία γκάµα υφιστάµενων και νέων αναγκών του επιβατικού κοινού. Κατά συνέπεια, διαθέτουν πολύπλευρη ενηµέρωση για τα µέσα µεταφοράς και τους σχετικούς οργανισµούς και προσφέρουν αντίστοιχη πληροφόρηση στο κοινό. Οι προµηθευτές αποτελούν στο µεγαλύτερο ποσοστό σταθερούς συνεργάτες του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ. Είναι ενεργοί στην αγορά στο πεδίο προµηθειών, το οποίο καλύπτουν, οπότε προσφέρουν εξειδικευµένα προϊόντα, µε άµεση δυνατότητα πρακτικής εφαρµογής από το Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Φορέας Λειτουργίας είναι το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Το έργο θα συντονίζεται από στελέχη του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ που θα απαρτίζουν την επιτροπή επίβλεψης/ Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) 11 από 82

12 Υπεύθυνος Έργου Η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει αρµόδιο στέλεχός της, ως υπεύθυνο για τη διοίκηση του έργου και τον συντονισµό των επιµέρους εµπλεκόµενων. Το στέλεχος αυτό καλείται Υπεύθυνος Έργου της Αναθέτουσας Αρχής και θα αποτελέσει και το βασικό σηµείο επαφής µε τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια ζητήµατα του έργου. Ο ρόλος του υπευθύνου έργου είναι να αποτελεί το σηµείο επαφής ανάµεσα στην οµάδα Διοίκησης και Συντονισµού του Έργου και την Επιτροπή Επίβλεψης/ Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) καθώς και να αποτελεί το σηµείο επαφής ανάµεσα στον ανάδοχο και στην αναθέτουσα αρχή σε επίπεδο επικοινωνίας. Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών και Ελέγχου των ενδικοφανών προσφυγών. Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών θα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των προσφορών και την εισήγηση των αποτελεσµάτων στο Διοικητικό Συµβούλιου. Η Επιτροπή Ελέγχου των ενδικοφανών προσφυγών θα είναι υπεύθυνη για την εκδίκαση των προσφυγών και την εισήγηση των αποτελεσµάτων στο Διοικητικό Συµβούλιου Επιτροπή Επίβλεψης/Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή Επίβλεψης/ Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.)», η οποία θα αποτελείται από τον Υπεύθυνο του Έργου και λοιπά διοικητικά στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής που ως βασικό στόχο έχουν την προετοιµασία και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου και τη διοίκηση και συντονισµό των επιµέρους εργασιών του. Η ΕΠΠΕ έχει γνωµοδοτικό ρόλο µιας και όλες οι αποφάσεις λαµβάνονται από το Διοικητικό Συµβούλιου. Στην Ε.Π.Π.Ε. ορίζονται και τα ακόλουθα µέλη, σύµφωνα µε το Σύστηµα Διαχειριστικής Επάρκειας (Σ.Δ.Ε.Π.) του Φορέα: - Υπεύθυνος Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειµένου - Υπεύθυνος Οικονοµικής Διαχείρισης Έργου Αρµοδιότητα της Ε.Π.Π.Ε. αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τµηµατική και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του παρόντος Έργου. Θεµατικές Οµάδες Εργασίας & Βασικοί Χρήστες (Key Users) Η προετοιµασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται εφ οσον απαιτείται µε τη λειτουργία Θεµατικών Οµάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε αυτές τις οµάδες θα εµπλέκονται και βασικοί χρήστες του νέου συστήµατος (Key Users). Τις θεµατικές οµάδες εργασίες τις στελεχώνουν στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής. Βασικοί Χρήστες είναι τα στελέχη του δήµου που θα αναλάβουν τον χειρισµό και την λειτουργία του συστήµατος µετά την ολοκλήρωσή του. Το αντικείµενο των θεµατικών οµάδων εργασίας είναι να συµµετέχουν στις συναντήσεις και τις παρουσιάσεις του αναδόχου προκειµένου να υπάρχει πλήρης ενηµέρωση για τη 12 από 82

13 σηµαντικότητα του έργου και τον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος. Ευθύνες ως προς την υλοποίηση δεν θα έχουν οι Θεµατικές Οµάδες Εργασίας. Οι βασικοί χρήστες θα αποτελούν τις θεµατικές οµάδες εργασίας. Ο συντονισµός των Θεµατικών Οµάδων Εργασίας γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 1.2.Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου) Τα µέσα µαζικής µεταφοράς και συγκεκριµένα τα Αστικά ΚΤΕΛ, όπου αποτελούν το κύριο µέσο µαζικής µεταφοράς στην περιφέρεια, καθώς αποτελούν και τα µόνα µέσα µε τα οποία µπορεί να εξυπηρετηθεί το κοινωνικό σύνολο, είναι ένα πολύτιµο κοινωνικό δηµόσιο αγαθό και ανεξαρτήτως της νοµικής υπόστασης που έχουν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε αυτόν τον τρόπο. Ο ρόλος τους, η λειτουργίας τους, οι υπηρεσίες τους συγκλίνουν προς την κατεύθυνση ότι η µη ύπαρξη αυτών των µεταφορικών µέσων ή έστω η υποβάθµιση των Αστικών ΚΤΕΛ οδηγεί σε υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων µιας πόλης και ειδικότερα µιας περιφερειακής πόλης µε µικρούς ρυθµούς ανάπτυξης και ευηµερίας, µε αποτέλεσµα ο εκσυγχρονισµός αυτών και η υποστήριξη από την κοινωνία και το Κράτος να αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ειδικότερα δε και της στρατηγικής σηµασίας που έχει και του κοινωνικού ρόλου που κατέχει µε την άδεια του ίδιου του κρατικού µηχανισµού. Τα Αστικά ΚΤΕΛ αποτελούσαν και αποτελούν µέρος του στρατηγικού σχεδίου του κρατικού µηχανισµού, λόγω της διασποράς που υπάρχει και του οφέλους που δηµιουργείται στο κράτος από την ύπαρξη τέτοιων µηχανισµών, µέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ο τρόπος λειτουργίας των µέσων αυτών, το πλαίσιο των παρεχόµενων υπηρεσιών, το νοµοθετικό πλαίσιο που ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης, καθώς την κοινωνική πολιτική που πρέπει να ασκείται τόσο από τα µεταφορικά µέσα όσο και από το ίδιο το κράτος µε την υποστήριξη στο παρελθόν ορισµένων ασύµφορων γραµµών αλλά και τη µείωση στο παρόν της υποστήριξης αυτής προς τα Αστικά ΚΤΕΛ λόγω των οικονοµικών συγκυριών καταδεικνύει ότι δεν πρόκειται για µια καθαρή επιχειρηµατική πρωτοβουλία ιδιωτών, αλλά για µια δηµόσια λειτουργία στενά συνυφασµένη µε την κοινωνική δοµή των πόλεων, και την δέσµευση των ιδιωτών να επιλέξουν τον τρόπο που θα επιχειρήσουν. Πρόκειται για ένα στενά ελεγχόµενο κλάδο, µε σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες από το αρµόδιο Υπουργείο και ένα αυστηρά νοµοθετικό πλαίσιο, καθώς το έργο τους αφορά ένα σηµαντικό κοµµάτι της κοινωνικής ζωής των πόλεων και της οικονοµικής ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, χαράσσοντας πολιτική προς όφελος των πολιτών και ικανοποιώντας παράλληλα τις µνηµονιακές απαιτήσεις στον τοµέα των µεταφορών σχετικά µε την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των µέσων µαζικής µεταφοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αντίστοιχης ενταγµένης δράσης που εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό, το κοινωνικό σύνολο, εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο λειτουργίας µε τους φορείς των Αστικών ΚΤΕΛ και στρατηγικής σηµασίας για το Υπουργείο αποτελεί ο ΟΑΣΑ και το ηλεκτρονικό εισιτήριο, όπως επίσης και οι έξυπνες στάσεις. Η διαφορά µε τον ΟΑΣΑ έγκειται στο νοµικό πλαίσιο διοίκησης των 13 από 82

14 Αστικών ΚΤΕΛ λόγω και τη διασποράς που παρουσιάζουν και της αδυναµίας, λόγω του µεγέθους τους, να συντονίζονται και να διαχειρίζονται από το ίδιο το Κράτος. Η προτεινόµενη πράξη θα υλοποιηθεί µέσω ενός υποέργου. Αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερη φύση που έχει η πράξη και που τόσο οι υλικοτεχνικές υποδοµές όσο και οι εφαρµογές που θα αναπτυχθούν και θα εγκατασταθούν δεν µπορούν να διαχωριστούν. Επιπλέον, βοηθάει στη διαφάνεια εκτέλεσης της πράξης µέσω ενός διεθνή διαγωνισµού, αυξάνοντας τον ανταγωνισµό και διασφαλίζοντας ότι θα υλοποιηθεί στο ακέραιο και όχι µέρος του έργου το οποίο σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ήτανε λειτουργικό. Συνεπώς ο διαχωρισµός του έργου σε µικρότερα τµήµατα θα µπορούσε να επιφέρει σοβαρά θέµατα (τεχνικής, λειτουργικής και οικονοµικής φύσεως) εάν τµήµα του έργου απέβαινε άκαρπο κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς επίσης και θα δηµιουργούσε σηµαντικά προβλήµατα της παρακολούθησης και ελέγχου αυτού από τη διαχειριστική αρχή και τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα. Για την καλύτερη παρακολούθηση, διαχείριση και ολοκλήρωση του έργου η προτεινόµενη πράξη θα πραγµατοποιηθεί µέσω πέντε φάσεων στις οποίες υπάρχουν διακριτά και σαφή παραδοτέα. Η τµηµατική παραλαβή που θα γίνεται από την ΕΠΠΕ αλλά και η Μελέτη Εφαρµογής θα καθορίσουν επιµέρους διαδικασίες και τµήµατα τα οποία σε ένα στενά παρακολουθούµενο χρονοδιάγραµµα θα περιορίζουν τις οποιεσδήποτε καθυστερήσεις και αποκλίσεις από την προτεινόµενη περιγραφή του έργου. Η λειτουργία και οργάνωση των Αστικών ΚΤΕΛ δεν οµοιάζει µε άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα και κατά συνέπεια απαιτείται προσεκτικός και στρατηγικός σχεδιασµός ώστε τα αναµενόµενα οφέλη να είναι άµεσα ορατά στον επιβατικό κοινό. Οποιεσδήποτε παρεµβάσεις οι οποίες δεν θα ακολουθήσουν το µοντέλο του ψεκασµού (άµεση ενεργοποίηση όλων των συστηµάτων µε παράλληλη προσαρµογή του επιβατικού κοινού θα οδηγήσει σε αντίδραση του κοινού, αµφισβήτηση της αποτελεσµατικότητά του νέου συστήµατος διαχείρισης και παρακολούθησης, την καχυποψία για το σκοπό και το λόγο υλοποίησης της επένδυσης µε αποτέλεσµα τη µετατόπιση το χρόνο αποδοχής του έργου. Κατά συνέπεια, είναι σηµαντικό να προβλεφθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που επηρεάζουν όχι µόνο την οργανωτική λειτουργία του φορέα ώστε να παραµείνει αδιάλειπτη καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, αλλά και να προβλεφθεί ο τρόπος διείσδυσης της τεχνολογίας και του νέου τρόπου εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού αποφεύγοντας τις όποιες αντιδράσεις υιοθέτησης. Είναι λοιπόν προφανές ότι η µελέτη εφαρµογής θα αποτελέσει τον οδηγό µετάβασης τόσο του φορέα όσο και του επιβατικού κοινού λαµβάνοντας υπόψη τη νοοτροπία των κατοίκων της συγκεκριµένης πόλης, τον οµαλό τρόπο που θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί ο φορέας χωρίς να «αναταράξει τα νερά» της πόλης εις βάρος του ταυτίζοντας τις αλλαγές αυτές µε το ευρύτερο πλαίσιο αλλαγών της καθηµερινότητας των πολιτών λόγω της οικονοµικής κρίσης και ειδικότερα αναγνωρίζοντας όλοι οι τοπικοί παράγοντες τα θετικά οφέλη. 14 από 82

15 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις µε τις οποίες λειτουργεί το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ, όπως έχει διαµορφωθεί και ισχύει σήµερα, οι αρµοδιότητες σχετικές µε τη διαχείριση του συνόλου του κύκλου ζωής των συγχρηµατοδοτούµενων έργων έχουν ως εξής: 1. Η Οµάδα Προγραµµατισµού Έργων µε αρµοδιότητα τον Προγραµµατισµό έργων/ενεργειών 2. Το Τµήµα Υλοποίησης Έργων µε αρµοδιότητα το Σχεδιασµό υλοποίησης έργων και την Παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και του φυσικού αντικειµένου αυτού. 3. Το Τµήµα Λογιστηρίου µε αρµοδιότητα την Οικονοµική διαχείριση των έργων 4. Ο Νοµικός Σύµβουλος Εξωτερικός Συνεργάτης µε αρµοδιότητα την Νοµική υποστήριξη 1. Η Οµάδα Προγραµµατισµού Έργων είναι υπεύθυνη για την διαπίστωση και την καταγραφή των αναγκών και την προώθηση των αιτηµάτων αυτών για έγκριση και µετά για την έγκρισή τους στο Λογιστήριο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 2. Το Λογιστήριο γραφείο Προµηθειών είναι υπεύθυνο για την διενέργεια της διαδικασίας µιας προµήθειας. Αφού λάβει τα εγκεκριµένα αιτήµατα, ακολουθεί τις απαραίτητες διαδικασίες που ορίζονται από αυτόν τον κανονισµό ή από τις διαδικασίες των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων (αν είναι διαφορετικές) και προετοιµάζει/ολοκληρώνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες: προετοιµάζει τις παραγγελίες ή οργανώνει τους απαραίτητους διαγωνισµούς για λογαριασµό του Τµήµατος Υλοποίησης Έργων (Επιτροπής Προµηθειών Διαγωνισµών) 3. Ο Διευθύνων Σύµβουλος και οι Συντονιστές Έργων εγκρίνουν την αναγκαιότητα και την σκοπιµότητα των προµηθειών που διαπιστώνει η οµάδα προγραµµατισµού ελέγχοντας παράλληλα την ύπαρξη πίστωσης ή δυνατότητας στον προϋπολογισµό. Η έγκριση αυτή για ποσά που υπερβαίνουν τα οριζόµενα όρια των εποµένων άρθρων δίνεται µόνο από το Διοικητικό Συµβούλιο. 4. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί κατά το στάδιο της έγκρισης να απαιτήσει υψηλότερες προδιαγραφές από τις ήδη ορισµένες, αν κρίνει ότι έτσι διασφαλίζεται καλύτερα η διαφάνεια ή οι ανάγκες της κάθε προµήθειας σε σχέση µε την καλύτερη ποιότητα. Επίσης το Διοικητικό Συµβούλιο κατακυρώνει τις αποφάσεις του τµήµατος Υλοποίησης Έργων. 5. Το Τµήµα Υλοποίησης Έργων είναι υπεύθυνο για τις παραγγελίες υλικών αγαθών και για την επιλογή συνεργατών ή στελεχών, το κόστος των οποίων υπερβαίνει κάποιο ποσό (όπως ορίζεται παρακάτω) και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται. Το Τµήµα ορίζει Επιτροπές για όλα τα στάδια των διαγωνισµών και οι αποφάσεις τους επικυρώνονται από το ΔΣ. Οι επιτροπές αυτές θα αποτελούνται είτε από µέλη του Δ.Σ. του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ είτε από εξωτερικούς συνεργάτες µε την απαραίτητη εµπειρία και τεχνογνωσία οι οποίοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους µέσω Συµβάσεων Παροχής Υπηρεσιών και σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων στα οποία επιθυµεί να συµµετέχει το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ. 15 από 82

16 Οργανωτική Δοµή και Στελέχωση του Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας Η συνοπτική περιγραφή της οργανωτικής δοµής και τη στελέχωσης της Αναθέτουσας Αρχής παρουσιάζονται στην παρ. Α Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Οι επιχειρησιακές διεργασίες στις οποίες στοχεύει το έργο και οι οποίες επηρεάζονται από τα αποτελέσµατα της υλοποίησης είναι οι παρακάτω: Η παροχή από το ΚΤΕΛ υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων µε δεδοµένο ότι µε το σύστηµα θα περιοριστεί ο χρόνος άσκοπης µετακίνησης και θα δοθεί η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν περισσότεροι πολίτες στην περιοχή εφαρµογής. Η ύπαρξη ενός καινοτόµου συστήµατος που προσφέρει ουσιαστικά n-line - πληροφόρηση για το χρόνο άφιξης των λεωφορείων µε δυνατότητα διασύνδεσης µε εξωτερικά συστήµατα του ΚΤΕΛ (συστήµατα µηχανογράφησης κλπ.) Η µετάδοση της πληροφορίας µέσα από πινακίδες και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στο εµπορικό κέντρο. Οι ηλεκτρονικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν σε κοµβικά σηµεία θα πληροφορούν τους επιβάτες για τον χρόνο άφιξης των λεωφορείων. Η διαρκής ενηµέρωση της διοίκησης του ΚΤΕΛ για την χρήση και την προσφορά στατιστικής ενηµέρωσης της αποδοτικότητας του έργου. Το σύστηµα θα έχει θετικές επιδράσεις στην επιχειρησιακή λειτουργία όλων των επιµέρους τµηµάτων του αστικού µεταφορικού συστήµατος δηµοσίων συγκοινωνιών. Μέσω της εφαρµογής διαχείρισης στόλου και διαχείρισης εισιτηρίων, ο οργανισµός διαθέτει ένα ισχυρό εργαλείο άµεσης αντιµετώπισης προβληµάτων, σχεδιασµού της συντήρησης του στόλου, και έγκαιρης αντιµετώπισης κρίσεων. Επιπλέον η συλλογή και δυνατότητα ανάλυσης των συγκοινωνιακών δεδοµένων (δεδοµένα εισιτηρίων, και εκτέλεσης δροµολογίων) επιτρέπει στο Αστικό ΚΤΕΛ τόσο την µακρόχρονη βελτιστοποίηση του στρατηγικού συγκοινωνιακού σχεδιασµού όσο και την εύκολη υλοποίηση βραχυπρόθεσµων διορθωτικών ενεργειών. Τέλος, η παροχή ενηµέρωσης σε «πραγµατικό» χρόνο για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων στις επιβατικές στάσεις κοινού αποτελεί υπηρεσία προστιθέµενης αξίας για τον επιβάτη µε στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτησή του και την προσέλκυση στη χρήση λεωφορείων Ανάλυση υποδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ διαθέτει ήδη λογισµικό διαχείρισης στόλου οχηµάτων και τηλεµατικό εξοπλισµό στο µεγαλύτερο µέρος των οχηµάτων του. Στα πλαίσια του παρόντος έργου, 16 από 82

17 θα εγκατασταθεί τηλεµατικός εξοπλισµός στα οχήµατα που αυτή τη στιγµή δεν διαθέτουν καθώς και εξοπλισµός ενηµέρωσης επιβατών, έκδοσης και επικύρωσης εισιτηρίων, µέτρησης κατανάλωσης καυσίµων, µαζί µε συνοδευτικές εφαρµογές, σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους. 2. Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 2.1.Αντικείµενο του Έργου Το έργο περιλαµβάνει: - Μελέτη Εφαρµογής - Προµήθεια και εγκατάσταση τηλεµατικού και τηλεµετρικού εξοπλισµού οχηµάτων (για όσα οχήµατα αποτελούν µέρος της επέκτασης), λοιπού εξοπλισµού οχηµάτων(π.χ inftainment, µέτρησης κατανάλωσης καυσίµων) & αδειών χρήσης έτοιµου λογισµικού - Την ανάπτυξη εφαρµογών πληροφόρησης επιβατών για κινητά τηλέφωνα - Την αναβάθµιση του υφιστάµενου website µε την ενσωµάτωση νέων υπηρεσιών προς το Αστικό ΚΤΕΛ και προς τους πολίτες - Την προµήθεια εξοπλισµού και την ανάπτυξη εφαρµογών για την υιοθέτηση νέων τύπων εισιτηρίων (mbile και web) - Την ανάπτυξη εφαρµογών διάχυσης της πληροφορίας προς τρίτους κατασκευαστές εφαρµογών (webapi) - Την προµήθεια Infkisk και την ανάπτυξη εφαρµογών περιεχοµένου και υπηρεσιών - Την προµήθεια εξοπλισµού και εφαρµογών για την αναπαραγωγή πολυµεσικών εφαρµογών εντός του οχήµατος (inftainment system) - Τη προµήθεια έξυπνων στάσεων για τη κάλυψη επιπλέων αναγκών - Την προµήθεια Αυτόµατων Πωλητών για την κάλυψη επιπλέον αναγκών - Εκπαιδευτική πλατφόρµα επιµόρφωσης του προσωπικού του ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ όπου θα περιλαµβάνει ηλεκτρονικά µαθήµατα για την εκπαίδευση στο νέο εξοπλισµό, την ενηµέρωση των πολιτών για τη χρήση των νέων συστηµάτων, ενώ θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εκπαίδευση σε εξειδικευµένα θέµατα που αφορούν διάφορες οµάδες του προσωπικού (όπως κανόνες συµπεριφοράς στην οδήγηση, διαχείριση συγκρούσεων µε το κοινό, λογιστικά θέµατα και νέες νοµοθεσίες, κλπ). - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης - Υπηρεσίες υποστήριξης έναρξης λειτουργίας (πιλοτική λειτουργία) - Υπηρεσίες προβολής και δηµοσιότητας του έργου 2.2.Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη Η σηµερινή οργάνωση και λειτουργία των Αστικών δηµόσιων µέσων µαζικής µεταφοράς απέχει πολύ από τις απαιτήσεις των πολιτών / επιβατών στο να παρέχει σύγχρονες, ποιοτικές και, κατά το 17 από 82

18 δυνατόν, αυτοµατοποιηµένες υπηρεσίες. Ακόµη και η πιο απλή εργασία που σε άλλους οργανισµούς ασκείται ηλεκτρονικά στα Αστικά µέσα µαζικής µεταφοράς υλοποιείται µε χειρωνακτική εργασία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι οι πίνακες ανακοινώσεων (timetables) προβάλλονται µε αισθητικά αναχρονιστικό τρόπο, όπως η ανάρτηση «χαρτιών» πρόχειρων πινάκων ανακοινώσεων κ.ο.κ., οι οποίοι συνήθως λειτουργούν ως αναποτελεσµατικοί επικοινωνιακοί δίαυλοι, διότι δεν µεταφέρουν έγκυρη ενηµέρωση δροµολόγησης των αστικών µέσων µαζικής µεταφοράς. Παράλληλα, παρά την συνεχώς αυξανόµενη χρήση σύγχρονων µέσων (όπως φωνητικές πύλες, χρήση κινητού κ.τ.λ.) από πλευράς των πολιτών, η δυνατότητα πληροφόρησης του πολίτη καθίσταται ιδιαίτερα επίπονη και δύσκολη, διότι στα Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν έχουν διείσδυση και εφαρµογή οι δράσεις Τ.Π.Ε. Το έργο καλύπτει πάγιες και διαχρονικές ανάγκες των πολιτών στην πληροφόρηση για τα Αστικά µέσα µαζικής µεταφοράς, σε θέµατα καθηµερινής χρήσης και ανάγκης και ταυτόχρονα µεγάλη ζήτηση για πληροφορία που αφορά δροµολόγια µέσων Αστικής µεταφοράς. Βάσει της νοµοθεσίας, τα Αστικά ΚΤΕΛ αποτελούν το µοναδικό µέσο µαζικής µεταφοράς εντός των επαρχιακών πόλεων και παρέχουν υπηρεσίες ΓΟΣ (Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος). Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ έχοντας εντοπίσει τα προβλήµατα που προέκυψαν από πολλά χρόνια αδράνειας στον τοµέα της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, είναι αποφασισµένο να επιφέρει σηµαντικές τοµές στον τρόπο λειτουργίας των Αστικών µέσων µαζικής µεταφοράς και εξυπηρέτησης των πολιτών από αυτά. Παράλληλα, έχοντας αναγνωρίσει: - την ανάγκη χρήσης των νέων τεχνολογιών στην αυτοµατοποίηση λειτουργικών διαδικασιών, την συλλογή πληροφοριών και των προσφερόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. - την ανάγκη διείσδυσης δράσεων και λειτουργιών ΤΠΕ στο κλάδο των Αστικών δηµόσιων µέσων µαζικής µεταφοράς. Με απώτερο σκοπό την αύξηση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες µέσα από internet, κινητό τηλέφωνο κοκ., θέτει ως µεσοπρόθεσµο στρατηγικό στόχο να παρέχει αξιόπιστες, ποιοτικές, και ολοκληρωµένες υπηρεσίες στους πολίτες -χρήστες των Αστικών µέσων µαζικής µεταφοράς. Επίσης αξίζει να αναφερθεί η υψηλή αποδοτικότητα, διατηρησιµότητα και το κοινωνικό όφελος του έργου. Το καταγεγραµµένο πολύ µικρό ποσοστό χρήσης των Τ.Π.Ε. στο κλάδο των Αστικών µέσων µαζικής µεταφοράς, αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη σχετικών υπηρεσιών προς τον πολίτη. Πλήθος ερευνών καταγράφουν ότι η διείσδυση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι Τ.Π.Ε. δυσχεραίνεται σε συνθήκες ελλειµµατικής ενηµέρωσης,µε αποτέλεσµα να προκαλούνται αντιστάσεις που στηρίζονται στην προκατάληψη και την άγνοια και να περιορίζεται η δυνατότητα συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων και στις επιλογές που θα καθορίσουν το «πρόσωπο» της νέας κοινωνίας. Η Πρωτοβουλία του Αστικού ΚΤΕΛ για την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 18 από 82

19 Τηλεµατικής Αστικών µέσων µαζικής µεταφοράς, επιφέρει πολλαπλές θετικές συνέπειες στο κλάδο κόπτοντας, αναχρονιστικές αντιλήψεις, στερεότυπα και άλλες συνθήκες οι οποίες δυσχεραίνουν την εφαρµογή ΤΠΕ στο κλάδο των δηµόσιων µέσων µαζικής µεταφοράς Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ από την υλοποιούµενη επένδυση αναµένεται να ωφελήσει ένα µεγάλο σύνολο πληθυσµιακών οµάδων, προτρέποντας ολοένα και περισσότερους πολίτες στη χρήση των αστικών συγκοινωνιών και αποφορτίζοντας το συγκοινωνιακό δίκτυο στο κέντρο των πόλεων. Δυνητικά και µελλοντικά ωφελούµενοι θα είναι το σύνολο του πληθυσµού που εξυπηρετείται από το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. Πιο συγκεκριµένα: Πολίτες / χρήστες των Αστικών Μέσων Μεταφοράς, καθώς µε την εγκατάσταση και εφαρµογή των νέων συστηµάτων πληροφορικής και τηλεµατικής, µπορεί να ενηµερωθεί και να εξυπηρετηθεί ηλεκτρονικά καθώς και να προβεί στην ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων αφού του παρέχεται άµεση και έγκυρη ενηµέρωση για τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Η εγκατάσταση ηλεκτρονικών σηµείων πληροφόρησης, καθώς και του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, θα διευκολύνει την καθηµερινότητα των επιβατών οι οποίοι θα µπορούν να εκδίδουν µόνοι τους την στιγµή που τους είναι απαραίτητο το εισιτήριο τους, τόσο µέσω του διαδικτύου (µέσω πρόσβασης από PC ή φορητό υπολογιστή) όσο και µέσω των 3ης γενιάς κινητών τηλεφώνων. Πολίτες εργαζόµενοι σε Αστικές και περιαστικές περιοχές: Σηµαντικό τµήµα εργαζοµένων χρησιµοποιεί σχεδόν καθηµερινά τα Αστικά Λεωφορεία για την µετακίνησή του από το σπίτι στο χώρο εργασίας. Οι εργαζόµενοι εκτός από την δυσκολία εύρεσης έγκυρης πληροφόρησης για την επιλογή των συµφεροτέρων χρονικά αστικών γραµµών αντιµετωπίζουν αυξηµένα προβλήµατα σε περιόδους κυκλοφορική πίεσης, όπως εορτές, αργίες, στιγµές έντονης ζήτησης από το επιβατικό κοινό κ.τ.λ. Η αναχρονιστική δοµή των φορέων άσκησης δηµοσίας µεταφοράς και η παντελής έλλειψη πληροφοριακών συστηµάτων ενηµέρωσης κοινού, καθιστούν αδύνατη την άµεση προσαρµογή τους στις συνθήκες έντονης ζήτησης. Αποτέλεσµα είναι να υπάρχουν τροµερές καθυστερήσεις κατάλληλης δροµολόγησης µέσων στις απαιτήσεις των πολιτών, οι οποίοι από την πλευρά τους χάνουν χρήσιµες ώρες ελευθέρου ή εργάσιµου ηµερήσιου χρόνου. Ειδικό Κοινό : Φοιτητές: η ηλικιακή κατηγορία χρησιµοποιεί Η/Υ και ιντερνετ περισσότερο από κάθε άλλη ηλικιακή ή άλλη κατηγορία του πληθυσµού. Α.Μ.Ε.Α., ηλικιωµένοι: Η τεχνολογική βοήθεια αφορά την προσαρµογή της φωτεινότητας και του χρώµατος των πινάκων ανακοινώσεων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις απαιτήσεις των Α.Μ.Ε.Α. (χωρίς ή µε µειωµένη όραση). Παράλληλα οι πληροφορίες παρέχονται στις έξυπνες στάσεις και εσωτερικά στο οχήµατα µε ηχητικά µηνύµατα. Δήµοι, Δηµοτικά Διαµερίσµατα: καθώς θα πληροφορούνται για το χρόνο και την πληρότητα των αστικών δροµολογίων που έχει προγραµµατίσει το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ προκειµένου να 19 από 82

20 συνεργάζονται µε την εταιρεία για να καλύψουν νέες απαιτήσεις ή αλλαγές στο συγκοινωνιακό δίκτυο. Τουρίστες: Προβλέπεται η παροχή έγκυρης πληροφόρησης (µέσα από internet, παρουσίαση µε γεωγραφικά υπόβαθρα gis, φωνητικές αναγγελία άφιξης στάσεων κ.ο.κ.) των δροµολογίων των αστικών και περαστικών περιοχών. Επίσης θα υπάρχει αυξηµένη παροχή πληροφοριών των Αστικών δροµολογίων σε αρχαιολογικούς χώρους, ξενοδοχειακές µονάδες, χώρους αναψυχής, πολιτισµού, κ.ο.κ. Επιχειρήσεις: σηµαντικός αριθµός εργαζοµένων µεταφέρονται από τα Αστικά κέντρα, τόσο προς την πρωτεύουσα του νοµού, όσο και στην ενδοχώρα, µε την χρήση κυρίως των αστικών συγκοινωνιών. Η άµεση πληροφόρηση των επιχειρηµατιών για τους πραγµατικούς χρόνους άφιξης, αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της καθηµερινής λειτουργίας της επιχείρησης. 2.3.Στόχοι και Έκταση του Έργου Οι βασικοί και άµεσοι στόχοι του έργου είναι οι παρακάτω: Αντικείµενο του έργου είναι η προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τηλεµατικού συστήµατος διαχείρισης των οχηµάτων του Αστικού ΚΤΕΛ, καθώς επίσης και των απαραίτητων υποδοµών για την εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού σε σχέση µε την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων µε χρήση έξυπνων καρτών. Επιπλέον, η προτεινόµενη πράξη περιλαµβάνει υποσύστηµα µέτρησης και διαχείρισης καυσίµων σε πραγµατικό χρόνο µε στόχο την εξοικονόµηση πόρων. Σκοπός του έργου είναι η καλύτερη διαχείριση των δροµολογίων, ο προγραµµατισµός και η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού αλλά η µείωση του κόστους λειτουργίας από την διαχείριση της κατανάλωσης των καυσίµων. Η δυναµική πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, µέσω διαδραστικών συστηµάτων (web, smart phnes, συµβατικά κινητά τηλέφωνα, κλπ), σχετικά µε τα δροµολόγια τον χρόνο διέλευσης και λοιπές πληροφορείς πάντα σε πραγµατικό χρόνο είναι στους στόχους της προτεινόµενης πράξης. Επιπλέον, στόχος του έργου είναι ο οικονοµικός έλεγχος των εισιτηρίων και η διασύνδεση του αυτόµατου πωλητή µε το κεντρικό σύστηµα του φορέα λειτουργίας (back-ffice συστήµατα), µειώνοντας έτσι τα λειτουργικά κόστη και προσφέροντας αναβαθµισµένες υπηρεσίες στους πολίτες. Ο εκσυγχρονισµός του Αστικού ΚΤΕΛ αποτελεί µία µεγάλη αναγκαιότητα για τις µεταφορές και τη βελτίωση των συνθηκών για όλα τα µέρη που εµπλέκονται σε αυτές. Παρακάτω παρατίθενται οι ποσοτικοποιηµένοι στόχοι 1. Στόχος 1. Η κατά 10% βελτίωση των δροµολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ. 2. Στόχος 2. Η κατά 5% εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση των ατοµικών δαπανών µετακίνησης. 3. Στόχος 3. Η κατά 10% µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων στο κέντρο του Δήµου. 4. Στόχος 4. Η κατά 100% βελτίωση της πληροφόρησης του κοινού αναφορικά µε το χρόνο άφιξης των λεωφορείων 20 από 82

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Το αντικείµενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη, ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 Περιεχόμενα Ο ρόλος του ΟΑΣΑ Βασική Λειτουργικότητα και κύρια χαρακτηριστικά ΑΣΣΚ Σκοπιμότητα του Έργου για τον

Διαβάστε περισσότερα

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Ευφυέστερες Δημόσιες Συγκοινωνίες στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Οργάνωση των Δημόσιων Συγκοινωνιών στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Οδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες.

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 482353 Πράξη "Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού Κτελ Πατρών Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού με κωδικό MIS 482353 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Ντόρα Τόδη ιπλ. Ηλεκ/γος Μηχ/κος Υπεύθ.. Ανάπτυξης Εργασιών Β.Ελλάδος Λ. Μεσογείων 123 & Κριµαίας 1 115 26 Αθήνα Τηλ: 2106923100, Fax: 2106923120

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 3.2.1 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 482352 Πράξη Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Διάρκεια Διαβούλευσης Από:9/7/2014 Έως:21/7/2014 Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E.

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Με την επίσημη υποστήριξη: Λογότυπο Οργανισμού /Εταιρείας Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Δικτυακός τόπος για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Δικτυακός τόπος για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TMHMA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ επιχειρηματικότητα και την απασχόληση ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: AMCO A.B.E.E. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ - Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: AMCO A.B.E.E. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ - Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: AMCO A.B.E.E. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ShMILE II: Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ07ΛΩ-ΔΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗ07ΛΩ-ΔΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Συγχρ/νων Έργων 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5288 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. Υποέργο: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Εξελιγμένα συστήματα τηλεματικής για την διαχείριση τερματικών σταθμών, αλυσίδων συνδυασμένων μεταφορών και επιβατικών διατροπικών μεταφορών

Εξελιγμένα συστήματα τηλεματικής για την διαχείριση τερματικών σταθμών, αλυσίδων συνδυασμένων μεταφορών και επιβατικών διατροπικών μεταφορών Εξελιγμένα συστήματα τηλεματικής για την διαχείριση τερματικών σταθμών, αλυσίδων συνδυασμένων μεταφορών και επιβατικών διατροπικών μεταφορών Έλσα Κουκουλούδη Υπεύθυνη Τμήματος Μελετών Logistics Οργάνωσης-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker»

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Η εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων RouteTracker δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα σχετίζεται με την προώθηση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε πόλεις μεσαίου μεγέθους πληθυσμού.

Το πρόγραμμα σχετίζεται με την προώθηση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε πόλεις μεσαίου μεγέθους πληθυσμού. AD PERSONAM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ MARKETING ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Το πρόγραμμα σχετίζεται με την προώθηση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε πόλεις μεσαίου μεγέθους πληθυσμού.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Περιεχόμενα Το ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ Συμμετοχή του ΣΑΣΘ σε Διεθνή & Ευρωπαϊκά Fora και σε Ευρωπαϊκά έργα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων" με κωδικό MIS 483507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων με κωδικό MIS 483507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.04 13:09:27 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Δ1ΤΝ-1ΞΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Tμήμα ΤΠΕ & Διαφάνειας Πληροφορίες : Μαυροκυουκουλάκη Ελένη ΠΡΟΣ: ΑΔΑΜ: Γάζι, 03/10/2016 Αρ. Πρωτ. : 17891 ERGOMEC PRIVATE COMPANY ERGOMEC P.C. Σιδηρόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα