Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ελεγκτών 3 Ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 4 Ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµιών 5 Ενοποιηµένος ισολογισµός 6 Ισολογισµός 7 Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακής ροής 8 Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 9 34 Πρόσθετες πληροφορίες

2 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ιοικητικό Συµβούλιο Ανδρέας Κ. Ζορπάς Κώστας Α. Ζορπάς Αναστάσιος Α. Ζορπάς ηµήτρης Α. Ζορπάς Παναγιώτης Αθηαινίτης Γραµµατέας SFS Custodian & Trust Services Limited (παραιτήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2003) Τζιούλια Ανδρέου (διορίστηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2003) Ελεγκτές KPMG Νοµικοί σύµβουλοι Γεωργιάδης & Πελίδης Παπαχαραλάµπους & Αγγελίδης Τράπεζες Τράπεζα Κύπρου Λτδ Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ Άλφα Τράπεζα Λτδ Ελληνική Τράπεζα Λτδ Universal Bank Ltd Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ Arab Bank Ltd ΣΠΕ Αθηαίνου Εγγεγραµµένο γραφείο Αρµενίας 51, 2006 Στρόβολος Λευκωσία

3 2 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει την ετήσια έκθεσή του και τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΚΥΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι κύριες δραστηριότητες της Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ (η Εταιρεία ) και των εξαρτηµένων της εταιρειών (το Συγκρότηµα ) είναι η παραγωγή και εµπορία ειδών αρτοποιείας και ζαχαροπλαστικής. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2002 είναι ως ακολούθως: Κέρδος έτους πριν τη φορολογία Φορολογία ( ) ( ) Κέρδος έτους ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Άρθρου 78 του καταστατικού της Εταιρείας, οι κ. Κώστας Ζορπάς και Αναστάσιος Ζορπάς αποχωρούν, είναι όµως επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για επανεκλογή. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή µερίσµατος ύψους 4 σεντ ανά µετοχή (2001: 2,7 σεντ). ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δεν έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης. ΕΛΕΓΚΤΕΣ Οι ελεγκτές της Εταιρείας, κ. KPMG, εξέφρασαν την επιθυµία τους να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου Λευκωσία, 21 Απριλίου 2003 Γραµµατέας

4 3 3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις στις σελίδες 4 µέχρι 34 και έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις είναι ευθύνη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ' αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας. Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα µέλη της Εταιρείας, ως σώµα, σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ Η ελεγκτική µας εργασία έχει αναληφθεί ώστε να µπορέσουµε να εκθέσουµε στα µέλη της Εταιρείας εκείνα τα θέµατα που απαιτούνται από εµάς σε µια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό. Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα, για την ελεγκτική µας εργασία, για αυτή την έκθεση, ή για τις γνώµες που έχουµε σχηµατίσει. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη λάθη. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν, των σηµαντικών υπολογισµών που έγιναν από το ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχός µας παρέχει µια λογική βάση για τη γνώµη µας. Κατά τη γνώµη µας έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία και οι οικονοµικές καταστάσεις, που συµφωνούν µε αυτά, δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της και του Συγκροτήµατος στις 31 εκεµβρίου 2002 και του κέρδους και της ταµειακής ροής του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και συνάδουν µε τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ Λευκωσία, 21 Απριλίου 2003 ΚPMG Εγκεκριµένοι Λογιστές

5 4 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σηµ. Πωλήσεις 4, Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) Μεικτό κέρδος Άλλα εισοδήµατα Έξοδα διοίκησης Έξοδα πωλήσεων Κέρδος από εργασίες Καθαρά (έξοδα)/έσοδα χρηµατοδότησης 8 (4.142) Ζηµία από συνδεδεµένη εταιρεία 15 (12.366) (17.935) Χρεόλυση εµπορικής εύνοιας 9 (25.765) (16.865) Χρεόλυση αναβαλλόµενου εσόδου (Ζηµία)/κέρδος από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού (410) Έλλειµµα από επανεκτίµηση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση ( ) (81.061) Κέρδος έτους πριν τη φορολογία Φορολογία 10 ( ) ( ) Κέρδος έτους Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 11 10,85 8,04 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

6 5 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΕΡ ΟΖΗΜΙΩΝ Αναβαλλόµενη φορολογία σε επανεκτίµηση ακίνητης περιουσίας Καθαρό κέρδος που δεν αναγνωρίζεται στον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων Κέρδος έτους Ολικό αναγνωρισµένων κερδοζηµιών Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

7 6 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Εµπορική εύνοια Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία Αποθέµατα Χρεώστες και προπληρωµές Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα Ολικό ενεργητικού ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Αποθεµατικό επανεκτίµησης Αποθεµατικό προσόδου ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµα δάνεια Αναβαλλόµενη φορολογία Αναβαλλόµενο εισόδηµα ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τραπεζικά παρατραβήγµατα Τρέχουσες δόσεις µακροπροθέσµων δανείων Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα Φορολογία πληρωτέα Ολικό κεφαλαίων µετόχων και υποχρεώσεων Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 21 Απριλίου Ανδρέας Κ. Ζορπάς Σύµβουλος Κώστας Α. Ζορπάς Σύµβουλος Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

8 7 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Εµπορική εύνοια Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Επένδυση σε εξαρτηµένες εταιρείες Επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία Αποθέµατα Χρεώστες και προπληρωµές Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα Ολικό ενεργητικού ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Αποθεµατικό επανεκτίµησης Αποθεµατικό προσόδου ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµα δάνεια Αναβαλλόµενη φορολογία Αναβαλλόµενο εισόδηµα ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τραπεζικά παρατραβήγµατα Τρέχουσες δόσεις µακροπροθέσµων δανείων Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα Φορολογία πληρωτέα Ολικό κεφαλαίων µετόχων και υποχρεώσεων Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 21 Απριλίου Ανδρέας Κ. Ζορπάς Σύµβουλος Κώστας Α. Ζορπάς Σύµβουλος Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

9 8 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ Ροή µετρητών από εργασίες Κέρδος από εργασίες πριν τη φορολογία Αναπροσαρµογές για: Αποσβέσεις Ζηµία/(κέρδος) από εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 410 (16.792) Χρεόλυση αναβαλλόµενου εσόδου (14.068) - Ζηµία από επανεκτίµηση επενδύσεων Χρεόλυση εµπορικής εύνοιας Ζηµία από συνδεδεµένη εταιρεία Τόκους εισπρακτέους (66.421) (67.947) Τόκους πληρωτέους Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Μείωση/(αύξηση) στα αποθέµατα ( ) Αύξηση στους χρεώστες και προπληρωµές (95.222) ( ) Μείωση στους λογαριασµούς συµβούλων Αύξηση στους πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα Ροή µετρητών από εργασίες Πληρωµή φόρων ( ) ( ) Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ( ) ( ) Είσπραξη από εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Eξαγορά συνδεδεµένης εταιρείας - (65.500) Πληρωµές για εξαγορά επιχειρήσεων και αέρα καταστηµάτων ( ) (32.500) Καθαρές (αγορές)/εκποιήσεις µετοχών και χρεογράφων (60.750) Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκαν για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Μερίσµατα πληρωτέα ( ) - Είσπραξη από κυβερνητική χορηγία Μακροπρόθεσµα δάνεια (11.336) ( ) Τόκοι που εισπράχθηκαν Τόκοι που πληρώθηκαν (70.563) (50.082) Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκαν για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρή µείωση σε µετρητά και αντίστοιχα µετρητών ( ) ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από: Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα Τραπεζικά παρατραβήγµατα ( ) ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

10 9 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 22 Νοεµβρίου 1979 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ Η Εταιρεία µετατράπηκε σε δηµόσια µε ειδικό ψήφισµα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του πιο πάνω νόµου. Η Εταιρεία εισήχθηκε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 27 εκεµβρίου Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η παραγωγή και εµπορία ειδών αρτοποιείας, ζαχαροπλαστικής και άλλων συναφών προϊόντων. Στις 31 Μαΐου 2002, η Εταιρεία απόκτησε από την εταιρεία Γ. Ζορπάς & Υιοί Λτδ την λειτουργούσα επιχείρηση της ως αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου. Στις 30 Ιουνίου 2001, η Εταιρεία απόκτησε το 50% της εταιρείας Rapiton Trading Ltd, η οποία θεωρείται συνδεδεµένη εταιρεία. 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Οι οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες ετοιµάστηκαν µε βάση τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, συνάδουν µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113 και των περι Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών είναι για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2002 και παρουσιάζονται σε Κυπριακές Λίρες. 3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια αναφορικά µε στοιχεία που θεωρούνται ουσιώδη σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος. Βάση ετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός των περιπτώσεων της γης και κτιρίων που παρουσιάζονται στην εκτιµηµένη αξία τους και των επενδύσεων σε τίτλους δηµοσίων εταιρειών που παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους κατά τη λήξη του τρέχοντος οικονοµικού έτους. Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της ιθύνουσας εταιρείας και των εξαρτηµένων της εταιρειών που όλες µαζί αναφέρονται ως το Συγκρότηµα. Εµπορική εύνοια Η εµπορική εύνοια που προκύπτει από την απόκτηση εξαρτηµένων εταιρειών και που αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και της δίκαιης αξίας του µεριδίου του Συγκροτήµατος στο καθαρό ενεργητικό που αποκτάται, παρουσιάζεται ως εµπορική εύνοια στο ισολογισµό. Η εµπορική εύνοια αποσβένεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωή της.

11 10 3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Εµπορική εύνοια (συνέχ.) Η περίοδος απόσβεσης καθορίζεται σε 20 έτη για εµπορική εύνοια που αφορά εξαγορά εταιρειών και 5 έτη για εµπορική εύνοια που προκύπτει από αγορά αέρα καταστηµάτων. Το υπόλοιπο της εµπορικής εύνοιας εξετάζεται στο τέλος του έτους για να υπολογιστεί η πιθανότητα ύπαρξης µελλοντικών οικονοµικών οφέλων. Ακίνητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και αποσβέσεις Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται σε τιµή επανεκτίµησης µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. Η τιµή επανεκτίµησης καθορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο µε βάση την αγοραία αξία που παρουσιάζεται σε έκθεση ανεξάρτητων επαγγελµατιών εκτιµητών. Τα υπόλοιπα στοιχεία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παρουσιάζονται στην τιµή κτήσης µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. ε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη και στα κτίρια υπό ανέγερση. Τα ακίνητα εγκαταστάσεις και εξοπλισµός ενεργητικού αποσβένονται µε βάση τις τιµές κτήσης ή επανεκτίµησης µε ισόποσες µηνιαίες επιβαρύνσεις στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους. Σε περίπτωση αγοράς ή εκποίησης στοιχείου κατά τη διάρκεια του έτους, λογίζεται απόσβεση στο έτος αγοράς και καθόλου απόσβεση στο έτος εκποίησης. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι τα ακόλουθα: % Κτίρια 3-4 Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις 10 Έπιπλα και εξοπλισµός 10 Ανακαινίσεις & διακοσµήσεις 10 Οχήµατα 20 Σε περίπτωση διάθεσης ακινήτου, εγκαταστάσεις και εξοπλισµού η διαφορά του τιµήµατος πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους. Αν η διάθεση αφορά στοιχείο που λογίζεται σε εκτιµηµένη αξία, τυχόν υπόλοιπο από το πλεόνασµα επανεκτίµησης που βρίσκεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης και αντιστοιχεί στο στοιχείο αυτό, µεταφέρεται στο αποθεµατικό προσόδου. Το κέρδος ή η ζηµία από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού µεταφέρεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Επιδιορθώσεις, αντικαταστάσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµό Τα ποσά για επιδιορθώσεις, αντικαταστάσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµό κεφαλαιουχικής φύσης προσθέτονται πάνω στην αξία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, όταν κριθούν ότι αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση των στοιχείων αυτών πέραν αυτών που είχαν αρχικά υπολογιστεί. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται µε βάση τις τιµές κτήσης ή επανεκτίµησης µε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους. Τα ποσά που δεν κεφαλαιοποιούνται διαγράφονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.

12 11 3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Εξαρτηµένες εταιρείες Οι εξαρτηµένες εταιρείες είναι εταιρείες στις οποίες το Συγκρότηµα έχει πέραν του 50% των δικαιωµάτων ψήφου ή µε άλλο τρόπο ελέγχει. Οι οικονοµικές καταστάσεις των εξαρτηµένων εταιρειών ενοποιούνται από την ηµέρα κατά την οποία το Συγκρότηµα αποκτά το δικαίωµα ελέγχου και παύουν να ενοποιούνται την ηµέρα κατά την οποία το Συγκρότηµα παύει να έχει δικαιώµατα ελέγχου. Οι διεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα δεν συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι εξαρτηµένες εταιρείες περιλαµβάνονται στον ισολογισµό της Εταιρείας µε βάση την τιµή κτήσης µείον τυχόν µόνιµη µείωση στην αξία των επενδύσεων. Συνδεδεµένες εταιρείες Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες λογίζονται στον ισολογισµό του Συγκροτήµατος µε βάση τη λογιστική µέθοδο του καθαρού συµφέροντος που αναλογεί στο Συγκρότηµα κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ενώ στον ισολογισµό της Εταιρείας µε βάση την τιµή. Αυτές είναι επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρεία έχει γενικά µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου ή επί των οποίων η Εταιρεία ασκεί σηµαντική επιρροή, αλλά δεν ελέγχει, και οι οποίες άµεσα ή έµµεσα προσφέρουν πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από την Εταιρεία και ως εκ τούτου αποτελούν στρατηγικές επενδύσεις και προέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Επενδύσεις Από την 1 η Ιανουαρίου 2001, η Εταιρεία υιοθέτησε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία: Αναγνώριση και Μέτρηση, και κατέταξε τα πιο πάνω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά της στοιχεία στις ακόλουθες δυο κατηγορίες: α. Στοιχεία που κατέχονται για εµπορία Στοιχεία που κατέχονται για εµπορία αποτελούνται από αξίες που αγοράστηκαν µε σκοπό την άµεση απόδοση κέρδους από βραχυπρόθεσµες αυξοµειώσεις των τιµών ή περιλαµβάνονται σε χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει ως χαρακτηριστικό τη βραχυπρόθεσµη κερδοφορία. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσονται ως κυκλοφορούν ενεργητικό. Οι επενδύσεις αυτές αρχικά αναγνωρίζονται στην τιµή κτήσης τους και ακολούθως αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους. Τυχόν πλεόνασµα ή έλλειµµα που προκύπτει από την αναπροσαρµογή στη δίκαιη αξία αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. β. Στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς πώληση Στοιχεία τα οποία πρόκειται να κρατηθούν για µια αόριστη χρονική περίοδο και µπορεί να διατεθούν προς πώληση για να ικανοποιήσουν ανάγκες ρευστότητας, αυξοµείωσης επιτοκίων, ισοτιµιών συναλλάγµατος ή αλλαγές στις τιµές αξιών, κατατάσσονται ως διαθέσιµα προς πώληση. Οι επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµή κτήσης τους και ακολούθως αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους. Τυχόν πλεόνασµα ή έλλειµµα που προκύπτει από την αναπροσαρµογή στη δίκαιη αξία µεταφέρεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης.

13 12 3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Επενδύσεις (συνέχ.) Για εισηγµένες αξίες, η δίκαιη αξία θεωρείται ως η τιµή πλειοδότησης (bid price) του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου. Για τις µη εισηγµένες αξίες η δίκαιη αξία καθορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Στις περιπτώσεις όπου η δίκαιη αξία δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα η δίκαιη αξία θεωρείται η τιµή κτήσης. Η κατάταξη των επενδύσεων στις πιο πάνω κατηγορίες γίνεται κατά την ηµεροµηνία κτήσης τους. Η τιµή κτήσης περιλαµβάνει και τα έξοδα συναλλαγής. Κατά την εκποίηση επενδύσεων η διαφορά µεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας που παρουσιάζεται στους λογαριασµούς µεταφέρεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µαζί µε οποιοδήποτε ποσό στο αποθεµατικό επανεκτίµησης σχετικά µε την επένδυση που εκποιήθηκε. Αποθέµατα Τα αποθέµατα αποτιµούνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης ή του µέσου κόστους παραγωγής και ρευστοποιήσιµης αξίας, µετά την αφαίρεση πρόνοιας για πεπαλαιωµένα και καταστρεµµένα αποθέµατα. Το κόστος παραγωγής αντιπροσωπεύει υλικά, άµεσα εργατικά και της έµµεσες δαπάνες παραγωγής των προϊόντων. Τα αποθέµατα υπολογίζονται µε βάση τον τύπο κόστους πρώτη εισαγωγή, πρώτη εξαγωγή. Χρεώστες και προβλέψεις για επισφαλή υπόλοιπα Οι χρεώστες οι οποίοι θεωρούνται ότι δεν µπορούν να εισπραχθούν, διαγράφονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για συγκεκριµένους επισφαλείς χρεώστες όπου θεωρείται αναγκαίο. εν γίνεται οποιαδήποτε γενική πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. Οι εµπορικοί χρεώστες αναφέρονται µετά από το συµψηφισµό της ειδικής πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες. Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και στις τράπεζες και τραπεζικά παρατραβήγµατα. Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου Τα έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου διαγράφονται έναντι του αποθεµατικού υπέρ το άρτιου. Τα έξοδα που δεν καλύπτονται από το αποθεµατικό αυτό διαγράφονται έναντι οποιοδήποτε άλλου διαθέσιµου αποθεµατικού. Σχέδιο δικαιώµατος επιλογής Οι συνήθεις µετοχές που εκδόθηκαν από την άσκηση των δικαιωµάτων επιλογής, παρουσιάζονται στον ισολογισµό στην αξία των καθαρών εισπράξεων κατά την ηµεροµηνία άσκησης τους. Η διαφορά µεταξύ της τιµής άσκησης και της ονοµαστικής αξίας του µετοχικού κεφαλαίου που εκδόθηκε, πιστώνεται στο αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο.

14 13 3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Αποθεµατικό επανεκτίµησης Πλεονάσµατα προερχόµενα από επανεκτίµηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού πιστώνονται σε αποθεµατικό το οποίο δεν είναι διαθέσιµο για διανοµή, µε την ονοµασία αποθεµατικό επανεκτίµησης. Σε περίπτωση που, µετά από επανεκτίµηση, η επιβάρυνση για αποσβέσεις υπερβαίνει εκείνη που θα υπολογίζετο µε βάση το ιστορικό κόστος, ποσό ίσο µε την αύξηση αυτή µεταφέρεται κάθε έτος από το αποθεµατικό επανεκτίµησης στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση διάθεσης επανεκτιµηθέντος στοιχείου πάγιου ενεργητικού, τυχόν υπόλοιπο από πλεόνασµα επανεκτίµησης που βρίσκεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης και αντιστοιχεί στο στοιχείο αυτό, µεταφέρεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. άνεια Τα τοκοφόρα δάνεια παρουσιάζονται µε βάση τις ονοµαστικές αξίες που οφείλονται κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και συµπεριλαµβάνουν δεδουλευµένους τόκους. Φορολογία Η φορολογία περιλαµβάνει πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και έκτακτη εισφορά για την άµυνα πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους µε βάση τη νοµοθεσία και τους συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο. Η φορολογία αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Η Εταιρεία θεωρείται δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τον Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο. Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τη µέθοδο της συνεχούς υποχρέωσης για όλες τις προσωρινές διαφορές στοιχείων ενεργητικού και παθητικού µεταξύ λογιστικού και φορολογικού χειρισµού. Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας µεταφέρονται µόνο σε περιπτώσεις που θεωρείται πιθανόν ότι στο µέλλον θα υπάρχουν επαρκή φορολογικά κέρδη. Η αναβαλλόµενη φορολογία που προκύπτει από την επανεκτίµηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού µεταφέρεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Κυβερνητική χορηγία Ποσά από κυβερνητικές χορηγίες παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µόνο όταν υπάρχει λογική διαβεβαίωση ότι το Συγκρότηµα και η Εταιρεία πληρούν τους όρους που τις διέπουν και ότι οι χορηγίες αυτές θα εισπραχθούν. Κυβερνητικές χορηγίες σε σχέση µε επενδύσεις σε νέα µηχανήµατα κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης σε 5 έτη. Προβλέψεις Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις για δικαστικές ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις για γεγονότα που έχουν συµβεί όταν είναι πιθανό να υπάρξει εκροή πόρων ή απώλεια οικονοµικών ωφεληµάτων τους. Οι προβλέψεις για δικαστικές ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν είναι δυνατή ή βάσιµη η εκτίµηση τους.

15 14 3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα Οι πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα αντιπροσωπεύουν τα ποσά που οφείλονται κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και συµπεριλαµβάνουν τόκους, όπου αυτοί εφαρµόζονται. Ανάλυση κατά τοµέα Το Συγκρότηµα, εφαρµόζοντας το αναθεωρηµένο ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Αρ. 14 Ανάλυση Κατά Τοµέα παρουσιάζει τα οικονοµικά στοιχεία όπως πιο κάτω: Πρωτογενής τοµέας Το Συγκρότηµα χωρίζεται σε δύο τοµείς δραστηριότητας: α. Εισοδήµατα από πώληση ειδών αρτοποιίας, β. Εισοδήµατα από πώληση άλλων προϊόντων. ευτερογενής τοµέας Οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος περιορίζονται µόνο στην Κυπριακή αγορά. Ανάλυση των κόστων κατά τοµέα δραστηριότητας δεν είναι εφικτό. Συγκριτικά ποσά Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρµόζονται για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση του πιο πρόσφατου οικονοµικού έτους. Καθαρά έσοδα χρηµατοδότησης Τα καθαρά έσοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τραπεζικούς τόκους και έξοδα, τόκους µακροπρόθεσµων δανείων, συναλλαγµατική διαφορά, µείον διάφορους τόκους εισπρακτέους. Οι τόκοι λογίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων. Σχέδιο αφυπηρέτησης προσωπικού Από τις 30 Σεπτεµβρίου 2002, η Εταιρεία διαθέτει σχέδιο αφυπηρέτησης υπαλλήλων καθορισµένης εισφοράς που σε αυτό συνεισφέρουν και οι υπάλληλοι εξαρτηµένων εταιρειών της. Η συνεισφορά του εργοδότη στο σχέδιο είναι 3% ενώ τα µέλη µπορούν να καταβάλουν 3%, 5%, ή 7% ανάλογα µε τη δική τους επιλογή, υπολογιζόµενο στον µηνιαίο ακαθάριστο βασικό µισθό εξαιρουµένου του 13 ου µισθού. Το σχέδιο λειτουργεί σύµφωνα µε κανονισµούς οι οποίοι έχουν συµφωνηθεί από τα δύο µέρη και συνάδουν µε τις σχετικές πρόνοιες του περί Ταµείων Προνοίας Νόµου 1981 (όπως τροποποιήθηκε). 4. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι πωλήσεις αντιπροσωπεύουν τα ποσά που τιµολογήθηκαν για είδη αρτοποιίας και άλλα προϊόντα που πωλήθηκαν σε πελάτες κατά τη διάρκεια του έτους και αναφέρονται µετά την αφαίρεση εµπορικών εκπτώσεων, επιστροφών και φόρων.

16 15 4. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (συνέχ.) Τα εισοδήµατα του Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων. Τα εισοδήµατα ταξινοµούνται ως εξής: Είδη αρτοποιίας Άλλα προϊόντα Τα άλλα προϊόντα περιλαµβάνουν κυρίως γαλακτοκοµικά προϊόντα και ποτά. 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Τοµέας δραστηριότητας Είδη αρτοποιίας Άλλα προϊόντα Ολικό Εισοδήµατα από τρίτους Εισοδήµατα από εταιρείες του Συγκροτήµατος ιαγραφές κατά την ενοποίηση ( ) ( ) - - ( ) ( ) Λόγω του γεγονότος ότι τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Συγκροτήµατος χρησιµοποιούνται για τη διάθεση όλων των προϊόντων, δεν είναι εφικτό να δοθεί δίκαιη ανάλυση κατά τοµέα δραστηριότητας του απασχολούµενου κεφαλαίου, κόστων, αποσβέσεων και κεφαλαιουχικών δαπανών. εν υπάρχουν οποιεσδήποτε συναλλαγές µεταξύ των δύο τοµέων δραστηριότητας. Ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα Όλες οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος διεξάγονται στην Κύπρο και αφορούν εγχώριες πωλήσεις.

17 16 6. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προµήθειες εισπρακτέες Καθαρά ενοίκια εισπρακτέα ιάφορα άλλα έσοδα Τα ενοίκια εισπρακτέα αφορούν ενοικίαση ψυγείων και ραφιών που βρίσκονται στα καταστήµατα/πρατήρια πώλησης του Συγκροτήµατος από προµηθευτές του Συγκροτήµατος. 7. ΚΕΡ ΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται µετά τη χρέωση των ακολούθων: Αποσβέσεις Αµοιβή ελεγκτών - έτους προηγούµενου έτους Αµοιβή συµβούλων ως εκτελεστικοί σύµβουλοι Μισθοί και ωφελήµατα προσωπικού Ενοίκια πληρωτέα ΚΑΘΑΡΑ (ΕΞΟ Α)/ΕΣΟ Α ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Τόκοι εισπρακτέοι Τόκοι και έξοδα χρηµατοδότησης (44.385) (30.074) Άλλοι τόκοι πληρωτέοι (23.430) (44.269) Συναλλαγµατικές διαφορές (2.748) (1.543) (4.142)

18 17 9. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ Εµπορική εύνοια από εξαγορά Εµπορική εύνοια ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ επιχείρησης για καταστήµατα Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Εξαγορά επιχείρησης (σηµ. 27) Νέα καταστήµατα Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου Χρεόλυση εµπορικής εύνοιας Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Επιβάρυνση έτους Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου Καθαρή λογιστική αξία 31 εκεµβρίου εκεµβρίου Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Εξαγορά επιχείρησης (σηµ. 27) Νέα καταστήµατα Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου Χρεόλυση εµπορικής εύνοιας Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Επιβάρυνση έτους Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου Καθαρή λογιστική αξία 31 εκεµβρίου εκεµβρίου Η εµπορική εύνοια που δηµιουργήθηκε από εξαγορά εταιρειών και επιχειρήσεων διαγράφεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µε βάση την ωφέλιµη οικονοµική ζωή της που υπολογίζεται σε 20 έτη. Η εµπορική εύνοια που δηµιουργήθηκε από την ενοικίαση νέων καταστηµάτων διαγράφεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Η ωφέλιµη οικονοµική ζωή της υπολογίζεται σε 5 έτη.

19 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Το ποσό που χρεώθηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων αναλύεται ως εξής: Εταιρικός φόρος Έκτακτη εισφορά για την άµυνα Αναβαλλόµενη φορολογία Το Συγκρότηµα φορολογείται για τα έτη 2001 και 2002 µε µειωµένους συντελεστές εταιρικού φόρου, δηλαδή για κέρδη µέχρι % αντί 20% και για κέρδη πέραν των ,5% αντί 25%. Η εξοικονόµηση φόρου ως αποτέλεσµα της εφαρµογής των µειωµένων συντελεστών εταιρικού φόρου σύµφωνα µε τα πιο πάνω, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των για κάθε φορολογικό έτος. Σύµφωνα µε τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο όπως τροποποιήθηκε την 1 Ιουλίου 2002 η πιο πάνω πρόνοια για µειωµένους συντελεστές φορολογίας καταργείται από την 1 Ιανουαρίου Επιπρόσθετα η Εταιρεία υπόκειται για την περίοδο 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2002 σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα µε συντελεστή 3% (2001: 3%) στα κέρδη και τόκους εισπρακτέους και για την περίοδο 1 Ιουλίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2002 σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα µε συντελεστή 3% (2001: 3%) στα κέρδη και 10% (2001: 3%) στους τόκους εισπρακτέους. Από την 1 Ιανουαρίου 2003 µπαίνουν σε εφαρµογή οι πρόνοιες της νέας φορολογικής νοµοθεσίας βάσει των οποίων τα κέρδη του Συγκροτήµατος θα υπόκεινται σε εταιρικό φόρο µε συντελεστή 10%. Για τα έτη 2003 και 2004 µόνο, κέρδη πάνω από 1 εκατοµµύριο θα υπόκεινται σε επιπρόσθετο εταιρικό φόρο µε συντελεστή 5%. Επίσης, από την 1 Ιανουαρίου 2003, φορολογητέο εισόδηµα που θα καλύπτεται από φορολογικές ζηµίες που µεταφέρονται από προηγούµενα έτη δεν θα φορολογείται. Το Συγκρότηµα, εφαρµόζοντας το αναθεωρηµένο ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 12, Φόροι Εισοδήµατος, προέβη σε πλήρη πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία.

20 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχ.) Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το λογιστικό κέρδος του έτους και φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα: Λογιστικό κέρδος έτους πριν τη φορολογία Φόρος µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές Έξοδα που δεν εκπίπτουν Έσοδα και εκπτώσεις που δεν φορολογούνται ( ) ( ) 11. ΚΕΡ ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήσαν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 10,85 8, ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή µερίσµατος για το έτος 2002 ύψους 4 σεντ ανά µετοχή (2000: 2,7 σεντ).

21 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Οικόπεδα Μηχανήµατα Έπιπλα & Ανακαινίσεις & & κτίρια & εξοπλισµός διακοσµήσεις Οχήµατα Σύνολο εγκαταστάσεις Kόστος ή επανεκτίµηση 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Εκποιήσεις (17.240) (17.240) 31 εκεµβρίου Αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου Επιβάρυνση έτους Εκποιήσεις (4.932) (4.932) 31 εκεµβρίου Καθαρή λογιστική αξία 31 εκεµβρίου εκεµβρίου

22 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχ.) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικόπεδα Μηχανήµατα Έπιπλα & Ανακαινίσεις & & κτίρια & εγκαταστάσεις εξοπλισµός διακοσµήσεις Οχήµατα Σύνολο Kόστος ή επανεκτίµηση 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Εκποιήσεις (17.240) (17.240) 31 εκεµβρίου Αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου Επιβάρυνση έτους Στις εκποιήσεις (4.932) (4.932) 31 εκεµβρίου Καθαρή λογιστική αξία 31 εκεµβρίου εκεµβρίου Η γη και τα κτίρια του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας επανεκτιµήθηκαν από τους συµβούλους της Εταιρείας µε βάση εκτιµήσεις από ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές µε βάση την αγοραία αξία τους στις 31 εκεµβρίου Με βάση το ιστορικό κόστος η καθαρή λογιστική αξία της γης και κτιρίων ανέρχεται σε (2001: ).

23 14. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρτοποιείο Ζαχαροπλαστείο Το Ζυµωτόν Λτδ Το Εργαστήρι Χάρη Γρηγορίου Λτδ Η εταιρεία Αρτοποιείο Ζαχαροπλαστείο Το Ζυµωτόν Λτδ συστάθηκε στην Κύπρο την 1 Μαρτίου 1997 σαν ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης. Η κύρια δραστηριότητα της είναι η παραγωγή και πώληση ειδών αρτοποιίας. Η εταιρεία Το Εργαστήρι Χάρη Γρηγορίου Λτδ συστάθηκε στην Κύπρο στις 2 Μαρτίου 1999 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης η κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η παραγωγή και πώληση ειδών ζαχαροπλαστικής. Και οι δύο εταιρείες είναι πλήρως εξαρτηµένες της Εταιρείας. 15. ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στις 14 Ιουνίου 2001, η Εταιρεία απόκτησε το 50% της εταιρείας Rapiton Trading Ltd (βλέπε σηµ. 26). Το κόστος εξαγοράς ανέρχεται στις Η Rapiton Trading Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης η οποία συστάθηκε στις 10 Μαΐου 2000 µε βάση τον Περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα της παρασκευής και πώλησης έτοιµων τροφίµων και ποτών (catering). Η εταιρεία θεωρείται συνδεδεµένη εταιρεία. Το µερίδιο ζηµίας της Εταιρείας στην συνδεδεµένη εταιρεία για το έτος ήταν (2001: ). 16. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αγοραία Αγοραία Κόστος αξία Κόστος αξία 31/12/02 31/12/02 31/12/01 31/12/01 Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση Τίτλοι εγγεγραµµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Τίτλοι µη εγγεγραµµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία Χρεόγραφα Τρ. Κύπρου Λτδ

24 16. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (συνέχ.) Μία από τις επενδύσεις δεν είναι εγγεγραµµένη στο όνοµα της Εταιρείας αλλά στο όνοµα του διοικητικού συµβούλου κ. Κώστα Α. Ζορπά. Υπάρχει συµφωνία των δύο µερών για µεταφορά των τίτλων στο όνοµα της Εταιρείας σε τιµή κόστους. Η επένδυση αυτή είναι η Pritek Dataform Express Ltd (2002 και 2001: αριθµός µετοχών και κόστος 8.000). Στις 2 Μαρτίου 2002, οι µετοχές της εταιρείας White Knight Holdings Ltd και στις 24 Απριλίου 2002 οι µετοχές της εταιρείας Jupiter Portfolio Investments Ltd οι οποίες ήσαν εγγεγραµµένες στο όνοµα του κ. Κώστα Α. Ζορπά µεταβιβάστηκαν στο όνοµα της Εταιρείας σε τιµή κόστους όπως προβλεπόταν από συµφωνία µεταξύ των δύο µερών. 17. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Πρώτες ύλες Έτοιµα προϊόντα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πρώτες ύλες Έτοιµα προϊόντα Όλα τα πιο πάνω αποθέµατα παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης. εν υπήρχαν οποιαδήποτε αποθέµατα για τα οποία χρειαζόταν να γίνει πρόβλεψη για µείωση στην αξία τους. 18. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Χρεώστες εµπορίου Τρεχούµενοι λογαριασµοί µε συγγενικές εταιρείες Φόρος Προστιθέµενης Αξίας Φορολογία επιστρεπτέα Άλλοι χρεώστες και προπληρωµές

25 18. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ (συνέχ.) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χρεώστες εµπορίου Χρεωστικά υπόλοιπα µε εξαρτηµένες εταιρείες Χρεωστικά υπόλοιπα µε συγγενικές εταιρείες Φόρος Προστιθέµενης Αξίας Άλλοι χρεώστες και προπληρωµές Οι προπληρωµές περιλαµβάνουν προπληρωµές λειτουργικών εξόδων καθώς επίσης και προκαταβολές ενοικίων. Υπόλοιπα µε συγγενικές εταιρείες που αφορούν συναλλαγές χρηµατοοικονοµικής φύσης υπόκεινται σε τόκο προς 7% από 1 Ιανουαρίου 2002 και είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση. Τα χρεωστικά υπόλοιπα µε συγγενικές εταιρείες είναι: Α. Ζορπάς Κτηµατική Λτδ Η Α. Ζορπάς Κτηµατική Λτδ είναι συγγενική εταιρεία του Συγκροτήµατος για το λόγο ότι µέτοχοι και σύµβουλοι της Α. Ζορπάς Κτηµατική Λτδ είναι οι κ. Ανδρέας Ζορπάς, Κώστας Ζορπάς, Αναστάσιος Ζορπάς και ηµήτρης Ζορπάς. Το υπόλοιπο αφορά συναλλαγές χρηµατοοικονοµικής φύσης. Όλα τα χρεωστικά υπόλοιπα είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους. 19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εγκεκριµένο συνήθεις µετοχές των 20 σεντ Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε (2001: ) συνήθεις µετοχές των 20 σεντ

26 19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχ.) Η κίνηση του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζεται ως ακολούθως: Αρ. Αρ. Μετοχών Μετοχών Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Έκδοση µετοχών Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου Τον Ιούνιο του 2002, το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά µετά την έκδοση µετοχών των 20 σεντ η καθεµία προς 94 σεντ η καθεµία στο όνοµα του Γεώργιου Ζορπά ως αντιπαροχή για την απόκτηση της επιχείρησης ως λειτουργούσα επιχείρηση, Αρτοποιείο Ζαχαροπλαστείο, από την Γ. Ζορπάς & Υιοί Λτδ µε συµφωνία ηµεροµηνίας 31 Μαΐου Τον Ιανουάριο του 2001, η Εταιρεία έκδοσε νέες µετοχές των 20 σεντ η καθεµία προς 69 σεντ η καθεµία οι οποίες προέκυψαν από το Σχέδιο ικαιώµατος Επιλογής Προσωπικού (Share Option Scheme). Η Εταιρεία έκδοσε και παραχώρησε δωρεάν ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών (Warrants) για κάθε δέκα µετοχές που κατέχονταν από τους εγγεγραµµένους µετόχους στο µητρώο της Εταιρείας στις 9 Απριλίου Το κάθε ΑΜ παρέχει το δικαίωµα αγοράς µίας µετοχής της Εταιρείας στην τιµή της 1.00 ανά µετοχή στις 4 Απριλίου ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟ ΟΥ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Πληρωµή µερίσµατος προηγούµενου έτους ( ) - Μεταφορά από αποθεµατικό επανεκτίµησης Κέρδος έτους Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου

27 20. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (συνέχ.) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Πληρωµή µερίσµατος προηγούµενου έτους ( ) - Μεταφορά από αποθεµατικό επανεκτίµησης Κέρδος έτους Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Αναβαλλόµενη φορολογία αναφορικά µε επανεκτίµηση ακίνητης ιδιοκτησίας Μεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων (6.282) (4.321) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου Το πιο πάνω αποθεµατικό επανεκτίµησης που προέκυψε λόγω της επανεκτίµησης της γης και των κτιρίων δεν είναι διανεµητέο. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου Οι προσθήκες στο αποθεµατικό υπέρ το άρτιο προέκυψαν από την έκδοση νέων µετοχών από το Σχέδιο ικαιώµατος Επιλογής Προσωπικού (Share Option Scheme) και από την έκδοση µετοχών στο όνοµα του Γεώργιου Ζορπά (βλέπε σηµ. 28) τον Ιανουάριο του 2001 και τον Ιούνιο του 2002, αντίστοιχα.

28 21. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΝΕΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα: Εντός ενός έτους Μεταξύ δύο και πέντε ετών ΑΝΕΙΑ άνειο µε 8% αποπληρωτέο µε µηνιαίες δόσεις των 300 από 1/1/ άνειο µε 8% αποπληρωτέο µε µηνιαίες δόσεις των 300 από 15/6/ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα: Εντός ενός έτους Μεταξύ δύο και πέντε ετών ΑΝΕΙΑ άνειο µε 8% αποπληρωτέο µε µηνιαίες δόσεις των 300 από 15/6/ Το τραπεζικό δάνειο του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας είναι εξασφαλισµένο µε: α. προσωπικές εγγυήσεις συµβούλων του Συγκροτήµατος για απεριόριστο ποσό, β. υποθήκες στα κτίρια της Εταιρείας Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ ύψους , γ. υποθήκη οµολόγου µε κυµαινόµενη επιβάρυνση αξίας , δ. υποθήκη στις ασφάλειες ζωής των συµβούλων του Συγκροτήµατος Κώστα Ζορπά, Αναστάσιου Ζορπά και ηµήτρη Ζορπά για το ποσό των έκαστη. Το πιο πάνω δάνειο είναι από Κυπριακή τράπεζα.

29 22. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πιστωτικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας Προσωρινές διαφορές: ιαφορά επανεκτίµησης γης ιαφορά επανεκτίµησης κτιρίων ιαφορά µεταξύ αποσβέσεων και κεφαλαιουχικών εκπτώσεων Αναβαλλόµενη φορολογία σε: Επανεκτίµηση γης Επανεκτίµηση κτιρίων Προσωρινές διαφορές µεταξύ αποσβέσεων και κεφαλαιουχικών Εκπτώσεων Ο υπολογισµός για αναβαλλόµενη φορολογία έγινε µε συντελεστή 15% στις προσωρινές διαφορές µεταξύ των αποσβέσεων και των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων και στην επανεκτίµηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού. Όσον αφορά την επανεκτίµηση της γης, έχει γίνει πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία µε συντελεστή 20% που είναι ο συντελεστής φόρου κεφαλαιουχικών κερδών. Γίνεται πρόβλεψη για όλες τις προσωρινές διαφορές και τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα αναγνωρίζονται για όλες τις αφαιρετέες προσωρινές διαφορές εκεί όπου είναι πιθανόν ότι στο µέλλον θα υπάρχουν επαρκή φορολογικά κέρδη. 23. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου - - Κυβερνητική χορηγία Χρεόλυση έτους (14.068) - Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου Κυβερνητικές χορηγίες για αγορά µηχανηµάτων από το εξωτερικό παραχωρήθηκαν στην Εταιρεία το Οι κυβερνητικές χορηγίες παρουσιάζονται ως αναβαλλόµενο εισόδηµα και αποσβένονται σε περίοδο 5 ετών που είναι και η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται µε τις χορηγίες.

30 24. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα φέρουν τόκο µε µέσο όρο επιτοκίου ύψους περίπου 8% και είναι εξασφαλισµένα µε: α. προσωπικές εγγυήσεις συµβούλων του Συγκροτήµατος, β. υποθήκες στα κτίρια της Εταιρείας ύψους , γ. υποθήκη στις ασφάλειες ζωής των συµβούλων του Συγκροτήµατος Κώστα Ζορπά, Αναστάσιου Ζορπά και ηµήτρη Ζορπά για το ποσό των έκαστη, δ. Ενεχυρίαση επενδύσεων ύψους που ανήκουν στην Εταιρεία. 25. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Πιστωτές εµπορίου Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πιστωτές εµπορίου Τρεχούµενος λογαριασµός µε εξαρτηµένη εταιρεία Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα Οι άλλοι πιστωτές και τα οφειλόµενα έξοδα περιλαµβάνουν οφειλόµενα λειτουργικά έξοδα και άλλα οφειλόµενα ποσά για την ανέγερση εργοστασίου και αγορά νέων µηχανηµάτων. Όλα τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους.

31 26. ΑΓΟΡΑ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στις 14 Ιουνίου 2001 η Εταιρεία απόκτησε το 50% της εταιρείας Rapiton Trading Ltd. Καθαρό ενεργητικό που αποκτήθηκε Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Κυκλοφορούν ενεργητικό Τρέχουσες υποχρεώσεις (10.033) Συµφέρον µειονότητας (54.805) ίκαιη αξία καθαρού ενεργητικού που αποκτήθηκε Εµπορική εύνοια Ολικό αντίτιµο απόκτησης ικανοποιήθηκε µε µετρητά ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ME ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Η φύση και ο όγκος συναλλαγών µεταξύ του Συγκροτήµατος και συγγενικών προσώπων φαίνονται πιο κάτω: Φύση Συγγενική εταιρεία/πρόσωπο Συναλλαγής Α. Ζορπάς Κτηµατική Λτδ Χρηµατοοικονοµική Ανδρέας Κ. Ζορπάς Χρηµατοοικονοµική - (10.297) Μαρούλλα Α. Ζορπά Χρηµατοοικονοµική - (608) Κώστας Α. Ζορπάς Χρηµατοοικονοµική (15.000) (15.504) Αναστάσιος Α. Ζορπάς Χρηµατοοικονοµική (15.000) (14.330) ηµήτριος Α. Ζορπάς Χρηµατοοικονοµική (15.000) (9.266) Γ. Ζορπάς & Υιοί Λτδ Εξαγορά επιχείρησης ( ) -

32 28. ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στις 31 Μαΐου 2002, η Εταιρεία εξαγόρασε την επιχείρηση της εταιρείας Γ. Ζορπάς & Υιοί Λτδ. Καθαρό ενεργητικό που αποκτήθηκε Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Εµπορική εύνοια Ικανοποιήθηκε Με µετρητά Με έκδοση µετοχών ( προς 94 σεντ η καθεµία) Η Εταιρεία Γ. Ζορπάς & Υιοί Λτδ δραστηριοποιείτο στον τοµέα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής µε τη λειτουργία ενός καταστήµατος. Οι µέτοχοι της εταιρείας είναι ο κ. Γιώργος Ζορπάς (90%) και η κ. Σταυρούλλα Ζορπά (10%). Ο κ. Γιώργος Ζορπάς είναι αδελφός του κ. Αντρέα Ζορπά, µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Η έκδοση µετοχών έγινε στις 4 Ιουλίου Με βάση τη συµφωνία που έγινε, η Εταιρεία ενοικιάζει κατάστηµα από την Γ. Ζορπάς & Υιοί Λτδ πρός τον µήνα. 29. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το ποσοστό στο συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχε κάθε όργανο διοίκησης της Εταιρείας (περιλαµβανοµένων της συζύγου του, των ανήλικων τέκνων του και εταιρειών στις οποίες αυτός κατείχε τουλάχιστον 20%) στις 31 εκεµβρίου 2002 και 31 Μαρτίου 2003 (30 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης), παρουσιάζεται πιο κάτω: Ονόµατα Συµβούλων 31 εκεµβρίου Μαρτίου 2003 % % Κώστας Α. Ζορπάς 21,14 21,14 Αναστάσιος Α. Ζορπάς 21,14 21,14 ηµήτρης Α. Ζορπάς 21,14 21,14 Αντρέας Κ. Ζορπάς 0,67 0,67 Παναγιώτης Αθηαινίτης 0,22 0,22 SFS Custodian & Trust Services Ltd - Γραµµατέας 1,15 1,15

33 30. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Οι µέτοχοι που κατείχαν άµεσα ή έµµεσα πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 εκεµβρίου 2002 και 31 Μαρτίου 2003 (30 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν ως ακολούθως: 31 εκεµβρίου Μαρτίου 2003 % % Κώστας Α. Ζορπάς 22,11 22,11 Αναστάσιος Α. Ζορπάς 22,11 22,11 ηµήτρης Α. Ζορπάς 22,11 22,11 Sharelink Financial Services Ltd 7,47 7,41 Η συµµετοχή των κ. Κώστα Α. Ζορπά, Αναστασίου Α. Ζορπά και ηµητρη Α. Ζορπά περιλαµβάνει την έµµεση συµµετοχή τους στα ποσοστά συµµετοχής της αδελφής τους κ. Ευανθίας Α. Ζορπά η οποία κατέχη µετοχές και του πατέρα τους κ. Ανδρέα Ζορπά ο οποίος κατέχει µετοχές. Το ποσοστό συµµετοχής της Sharelink Financial Services Ltd περιλαµβάνει την άµεση συµµετοχή της µε 1,71% και την έµµεση συµµετοχή της µέσω των εταιρειών SFS Custodian & Trust Services Ltd (1,15%), AAA United Stockbrokers Ltd (2,42%), Trilink Provident Fund Ltd (0,23%), Actibond Growth Fund Ltd (0,27%), Stockflow Financial Services Ltd (0,03%), Unifast Finance & Investment Ltd (0,03%), Cypensions Ltd (0,02%) και Τρίαινα Επενδύσεις Λτδ (1,61%). 31. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ α. Οι Εκτελεστικοί Σύµβουλοι έχουν πενταετή συµβόλαια εργοδότησης, ο τερµατισµός των οποίων θα συνεπάγεται την καταβολή αποζηµιώσεων, όπου η Εταιρεία θα είναι υποχρεωµένη να πληρώσει επίδοµα µισθού και όλα τα δικαιώµατα και ωφελήµατα που δικαιούνται µέχρι τη λήξη των συµβολαίων τους. Η συνολική αµοιβή του Εκτελεστικού ιευθύνοντα Σύµβουλου για το 2002 ανέχεται στις ΛΚ (2001: ΛΚ ) ενώ των δύο υπόλοιπων εκτελεστικών συµβούλων ανέρχεται στις ΛΚ (2001: ΛΚ ) για τον κ. Αναστάσιο Ζορπά και στις ΛΚ (2001: ΛΚ ) για τον κ. ηµήτρη Ζορπά. Οι πιο πάνω αµοιβές υπόκεινται σε χρονιαίες αυξήσεις ύψους 10% ή µε βάση το ποσοστό της τιµαριθµικής αναπροσαρµογής, αν αυτό είναι υψηλότερο. β. Οι ιοικητικοί Σύµβουλοι συµµετέχουν στο Σχέδιο ικαιώµατος Επιλογής (Share Option Scheme).

34 32. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το σύνολο των µελλοντικών πληρωµών µε βάση τα ενοικιαστήρια έγγραφα έχει ως ακολούθως: 31/12/2002 Εντός ενός έτους Μεταξύ δύο και πέντε ετών Πέραν των πέντε ετών ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας είναι τα µετρητά στις τράπεζες και οι χρεώστες. Οι κύριες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας είναι τα τραπεζικά παρατραβήγµατα, τα δάνεια και οι πιστωτές. α. Κίνδυνος επιτοκίων Τα επιτόκια και οι όροι αποπληρωµής των δανείων και παρατραβηγµάτων του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας αναφέρονται στις σηµειώσεις 20 και 23 αντίστοιχα. β. ίκαιη αξία Οι δίκαιες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας είναι περίπου οι ίδιες µε τα ποσά που εµφανίζονται στα βιβλία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. γ. Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισµένος γιατί οι χρεώστες παρουσιάζονται µετά την αφαίρεση προβλέψεων για επισφαλείς χρεώστες. εν υπάρχει οποιοσδήποτε πιστωτικός κίνδυνος συγκεντρωµένος σε συγκεκριµένη κατηγορία χρεωστών. δ. Συναλλαγµατικός κίνδυνος εν υπάρχει οποιοσδήποτε συναλλαγµατικός κίνδυνος αφού όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας διεξάγονται στην Κύπρο. 34. ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Ο µέσος αριθµός υπαλλήλων που εργοδοτούσε το Συγκρότηµα κατά το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2002 ήταν 467 άτοµα (2001: 325).

35 35. ΣΧΕ ΙΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Το Σχέδιο Παροχής Μετοχικών ικαιωµάτων Επιλογής (Share Option Scheme) της Εταιρείας ιδρύθηκε µε σκοπό την παραχώρηση δικαιωµάτων επιλογής ( Ε ) µεταξύ των ετών 2000 και 2005 (αµφοτέρων συµπεριλαµβανοµένων) στο προσωπικό, ιοικητικούς Συµβούλους, διευθυντές, πελάτες και άλλους συνεργάτες του Συγκροτήµατος. Ο αριθµός µετοχών που µπορεί να παραχωρηθεί σύµφωνα µε το Σχέδιο Παροχής Μετοχικών ικαιωµάτων Επιλογής είναι µέχρι το 8% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το έτος παραχώρησης των Ε. Αυτό το Ε εκπνέει την 1η Ιανουαρίου του κάθε έτους που ακολουθεί το έτος παραχώρησης του Ε. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας θα παραχωρεί κατά ή προ της 31ης εκεµβρίου εκάστου έτους τα Ε σύµφωνα µε το σχέδιο επιλογής αγοράς µετοχών για το προσωπικό, διευθυντές, πελάτες και συνεργάτες κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, η δε τιµή για την εξάσκηση του προαναφερθέντος δικαιώµατος επιλογής θα είναι τουλάχιστον 15% πιο ψηλή από τη µέση τιµή κλεισίµατος (τελευταία τιµή αγοράς και πώλησης) των συνήθων µετοχών της Εταιρείας κατά το µήνα εκέµβριο του έτους που προηγείται της ηµεροµηνίας κατά την οποία το Ε θα παραχωρηθεί και σύµφωνα µε τέτοιους άλλους όρους και προϋποθέσεις τις οποίες το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, µπορεί να εγκρίνει. Τα Ε δεν είναι µεταβιβάσιµα και µπορούν να ασκηθούν εν µέρει ή εξ ολοκλήρου καθ ιονδήποτε χρόνο µεταξύ της ηµεροµηνίας παραχώρησής τους και την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος παραχώρησης του Ε. Η ονοµαστική αξία των µετοχών οι οποίες µπορεί να παραχωρηθούν θα περιορίζεται ούτως ώστε να µην υπερβαίνει το 8% της ονοµαστικής αξίας του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία παραχώρησης του Ε. Το άθροισµα των Ε µαζί µε τα ΑΜ, σε περίπτωση έκδοσης (εξαιρούνται τα Ε που εκδίδονται προς κατανοµή µετοχών σε υπαλλήλους του εκδότη) δεν θα ξεπερνά το 20% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύµφωνα µε τον Κανονισµό 75 των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων. 36. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΎ Στις 4 Απριλίου 2003, τελευταία ηµέρα για την εξάσκηση των δικαιωµάτων αγοράς µετοχών, έχει υποβληθεί αριθµός επιστολών αποδοχής που αντιστοιχούν σε νέες µετοχές. Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νενοµισµένες διαδικασίες για εισαγωγή και έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών. εν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού.

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Σελίδα Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Εκθεση ελεγκτών 3-4 Κατάσταση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1 & 2 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 4

ALPHA FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 4 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικοί Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ελεγκτών 3 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Οµιλία Προέδρου ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 & 5 Έκθεση ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ASSET FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1

ALPHA ASSET FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση ελεγκτών 4 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 5 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γιατοέτοςπουέληξεστις31

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ELMA HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι, επαγγελματικοί σύμβουλοι και τράπεζες 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 3 Έκθεση ελεγκτών 4 Ενοποιημένος λογαριασμός αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις Σηµ. στις στις * '000 '000 Κύκλος εργασιών 3 181.245 146.161 314.280 253.444 Καθαρά έσοδα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ελεγκτών 2 Λογαριασµός εσόδων και δαπανών 3 Ισολογισµός 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕ/BLUE. Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011

ΜΠΛΕ/BLUE. Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011 29 Αυγούστου 2011 ΜΠΛΕ/BLUE Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011 Σας πληροφορούµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Blue Island Plc σε σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

PLYNTEX PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

PLYNTEX PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων για τη σύνταξη των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τη σύνταξη των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 2 ήλωση των µελών του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

BLUE ISLAND PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

BLUE ISLAND PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 27/7/2011 6:26:37 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ιοικητικό Συµβούλιο και Αξιωµατούχοι

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Σελίδα ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 20/07/ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου Tο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 24/7/2012 5:13:25 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH 0065/00018671/en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Αναθεωρημένα εξαμηνιαία αποτελέσματα 1/1/2016-30/6/2016 (en) Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 23/1/2017 Κύριε Μετά απο

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUSTEES LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3. Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5

ALPHA TRUSTEES LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3. Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση συνολικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 0 EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ALPHA BANK LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 Έκθεση ελεγκτών 5 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 6 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Ισολογισµός 4. Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 5. Κατάσταση Αλλαγών στα Ιδια Κεφάλαια 6

Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Ισολογισµός 4. Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 5. Κατάσταση Αλλαγών στα Ιδια Κεφάλαια 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Ισολογισµός 4 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 5 Κατάσταση Αλλαγών στα Ιδια Κεφάλαια 6 Κατάσταση Ταµειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Επιτροπείας 3 Εκθέσεις Ελεγκτών 4-5 Λογαριασµός αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πανδώρα Επενδύσεις Λίµιτεδ. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα. Σελίδα

Πανδώρα Επενδύσεις Λίµιτεδ. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα. Σελίδα Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2003 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 4 Έκθεση ελεγκτών 5 6 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD Α.Φ.Τ.: 12108699F ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόµενα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 'Εκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 εκεµβρίου 2005

MICROLAND (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 εκεµβρίου 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 εκεµβρίου 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 εκεµβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

0015/00013047/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση C.T.O PUBLIC COMPANY LTD CTO

0015/00013047/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση C.T.O PUBLIC COMPANY LTD CTO 0015/00013047/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση C.T.O PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 01/01/2015-30/06/2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (η «Εταιρεία») για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2005

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 έως την 30 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα