ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Μαρούσι,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Μαρούσι, 4-2 - 2008"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Μαρούσι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΔΕ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΤΜΗΜΑ Β' Φ. 821/359Π/15001/Ζ1 Α. Παπανδρέου ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πληροφορίες: Μ. Πουλοπούλου Τηλέφωνο: FAX: ΠΡΟΣ: Όλες τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης (με την υποχρέωση να σταλεί άμεσα σε όλα τα σχολεία της περιοχής ευθύνης τους) ΘΕΜΑ : «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με απόσπαση εκπ/κών κλάδου ΠΕ02 για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Ιδρύματα Ερευνών του εξωτερικού, από το ακαδημαϊκό έτος ». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 13 και του αρ. 23 παρ. 12 και 13 του Ν.2413/1996 «Η Ελληνική Παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 124 τ. Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2. περ. 7 του Ν. 2621/98 (ΦΕΚ 136/98/τ.Α ). 3. Το Π.Δ. αρ.272/1999 «Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Ιδρύματα Ερευνών του εξωτερικού» (ΦΕΚ 228 τ. Α ). 4. Το Π.Δ. αρ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/2003/τ.Α ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3στ του Ν. 3149/03 (ΦΕΚ 141/2003/τ.Α ). 6. Την με αρ. πρωτ. Φ.821.2/1182Κ/35535/Ζ1/ (Φ.Ε.Κ. 466, τ. Β 1.) Κανονιστική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. Φ.821.2/3354 Ε/141085/Ζ1/ (ΦΕΚ 2359, τ.β ) υπουργική απόφαση. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. 8. Τις ανάγκες της υπηρεσίας.

2 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Α. Την πλήρωση με απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 των κατωτέρω θέσεων της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού από το ακαδημαϊκό έτος : ΓΑΛΛΙΑ 1. Πανεπιστήμιο Rennes II - Haute Bretagne 1 θέση ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2. Munchen Universitat-Πανεπιστήμιο Μονάχου 1 θέση ΙΤΑΛΙΑ 3. Πανεπιστήμιο της Τεργέστης - Τμήμα Νεοελληνικών 1 θέση Σπουδών ΣΕΡΒΙΑ 4. Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου -Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας & 1 θέση Λογοτεχνίας ΤΣΕΧΙΑ 5. Πανεπιστήμιο Καρόλου (Πράγα) - Faculty of Arts and Philosophy 1 θέση Institute of Greek and Latin Studies Β. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 272/99 (ΦΕΚ 228 Α 99) εκπαιδευτικοί κλάδου ΑΤ 2 (ήδη ΠΕ02) του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α ), οι οποίοι έχουν: α) διετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι 31 Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση ( ). β) «αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα» (παρ. 12 άρθρο 23 Ν. 2413/96) γ) επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης ή της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης τους. Τα επίσημα αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας που πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, είναι: Ι. Πτυχίο Ξένης γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής. II. Πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου τμήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ. III. Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2. IV. Απολυτήριος τίτλος ισότιμος των ελληνικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. V. Άδεια επάρκειας προσόντων διδασκαλίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή της γλώσσας της χώρας απόσπασης. VI. Proficiency του Cambridge ή Michigan ή αντίστοιχος τίτλος της γαλλικής ή γερμανικής ή της γλώσσας απόσπασης. Γ. Δεν είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών, οι οποίοι είχαν αποσπασθεί κατά το παρελθόν σε οποιαδήποτε θέση στο εξωτερικό και η απόσπαση τους ανακλήθηκε ή διακόπηκε εξαιτίας πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντα τους. Δ. Η μετακίνηση του εκπαιδευτικού σε άλλο πανεπιστήμιο της ίδιας ή άλλης χώρας

3 είναι δυνατή από την υπηρεσία στην αποκλειστική περίπτωση μόνο που θα παύσει η λειτουργία του πανεπιστημιακού τμήματος στο οποίο διδάσκει. Ε. Το ωράριο διδασκαλίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών προσδιορίζεται από τις ανάγκες του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών του εξωτερικού και δεν υπερβαίνει τις ώρες που εβδομαδιαίως προβλέπονται για τους καθηγητές κλ. ΠΕ02 στην Ελλάδα. Προς κάλυψη του ανωτέρω ωραρίου διδασκαλίας, εάν αυτό δεν καλύπτεται σε ένα Πανεπιστήμιο, είναι δυνατή η απόσπαση και σε άλλο. Εάν παρά ταύτα δεν καλύπτουν το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας, καλύπτουν αυτό με συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ερευνητικές κ.ά., που αφορούν στη λειτουργία του Τμήματος ή των Τμημάτων, όπου διδάσκουν. ΣΤ.1. Οι έντυπες αιτήσεις (επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο) συμπληρώνονται με προσοχή από τους υποψηφίους και στη συνέχεια θεωρούνται με ευθύνη του Προϊσταμένου της οικείας Δ/νσης ή του οικείου Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης. Στην αίτηση επισυνάπτονται από τον υποψήφιο: α) Ενυπόγραφο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο περιλαμβάνεται και η εκπαιδευτική, επιστημονική, συγγραφική και κοινωνική δραστηριότητα του. β) Επικυρωμένο αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης. γ) Επικυρωμένα αντίγραφα άλλων πτυχίων που έχει αποκτήσει ο υποψήφιος. δ) Επίσημα αποδεικτικά της γνώσης της απαιτούμενης ξένης γλώσσας, τα οποία είναι: Ι. Πτυχίο Ξένης γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής. II. Πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου τμήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ. III. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2. IV. Απολυτήριος τίτλος ισότιμος των ελληνικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. V. Άδεια επάρκειας προσόντων διδασκαλίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή της γλώσσας της χώρας απόσπασης. VI. Proficiency του Cambridge ή Michigan ή αντίστοιχος τίτλος της γαλλικής ή γερμανικής ή της γλώσσας απόσπασης. ε) Δημοσιευμένες συγγραφικές εργασίες, συνοδευόμενες από σχετικό πίνακα. στ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα μπορούσε να βοηθήσει την Επιτροπή Επιλογής για αξιολογική και αξιοκρατική κρίση. Όσα εκ των ανωτέρω παραστατικών στοιχείων προέρχονται από Αρχές του εξωτερικού θα είναι απαραίτητα επικυρωμένα. Στην αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Επίσης θα πρέπει τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας να είναι επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή και μεταφρασμένα από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. ή από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο. Εάν έχουν χορηγηθεί τίτλοι από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, απαιτείται η αναγνώριση τους από το ΔΙ.ΚΑ.Τ.ΣΑ ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η αναγνώριση θα ληφθεί υπόψη μόνο μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής εκπ/κών κλ. ΠΕ02 για τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

4 Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Ιδρύματα Ερευνών του εξωτερικού. 2. Οι αιτήσεις των υποψηφίων της ημεδαπής με τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους στις αρμόδιες Δ/νσεις και στα Γραφεία Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο. 3. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο εξωτερικό, μπορεί να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στο Γραφείο του Συντονιστή Εκπαίδευσης της περιοχής τους ή στις οικείες Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές, όπου δεν υπάρχουν γραφεία Συντονιστών Εκπ/σης, εντός της αυτής προθεσμίας. 4. Τα γραφεία των Συντονιστών εκπαίδευσης ή κατά περίπτωση οι Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές θα αποστείλουν στις οικείες Δ/νσεις ή στα Γραφεία εκπ/σης των νομών, όπου υπάγονται οργανικά οι υποψήφιοι, τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος και η θεώρηση τους από τον αρμόδιο Προϊστάμενο, εντός δέκα (10) ημερών μετά την εκπνοή της αποκλειστικής προθεσμίας των παραπάνω είκοσι (20) ημερών. 5. Οι Δ/νσεις και τα Γραφεία Εκπ/σης της ημεδαπής συγκεντρώνουν -τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, προβαίνουν στη θεώρηση των αιτήσεων και τις διαβιβάζουν μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων στην αρμόδια Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε) του ΥΠΕΠΘ, εντός δέκα (10) ημερών από την εκπνοή της παραπάνω αποκλειστικής προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών της προηγουμένης παραγράφου 2 της παρούσας προκειμένου περί των υποψηφίων της ημεδαπής, εντός δε δεκαπέντε (15) ημερών μετά την εκπνοή του δεκαημέρου της προηγουμένης παραγράφου 4 της παρούσας προκειμένου περί των υποψηφίων της αλλοδαπής. Παράλληλα, οι Προϊστάμενοι Δ/νσεων και Γραφείων των νομών αποστέλλουν απαραιτήτως Φ.Μ. Ποιότητας των εκπ/κών, οι οποίοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη σχετική διαδικασία, συμπληρώνουν αυτά και τα θεωρούν. Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι Δ/νσεων και Γραφείων Εκπ/σης για τον έλεγχο της ακρίβειας και πληρότητας των δηλουμένων στοιχείων, δεδομένου ότι τηρούν τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους των εκπαιδευτικών, όπως π.χ. στη διετή εκπαιδευτική υπηρεσία, στη γνώση της ξένης γλώσσας, στους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών κ.λ.π. Ιδιαιτέρως επισημαίνουμε την αναγραφή της ημερομηνίας εισόδου της αίτησης και θεώρησης αυτής. Ζ. Τα κριτήρια επιλογής και η αποτίμηση τους σε αξιολογικές μονάδες είναι τα εξής: Α.1. Διδακτορικό δίπλωμα α) στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας ή στην επιστήμη της γλωσσολογίας, ή αρχαίας ελληνικής γλώσσας/γραμματείας ή ελληνικής ιστορίας, μονάδες οκτώ (8), β) γενικά στην ειδικότητα, μονάδες έξι (6). 2. Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης Master ή αντίστοιχος: α) στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, μονάδες έξι (6), β) στην ειδικότητα, μονάδες τέσσερις (4).

5 3. Διδακτική εμπειρία σε A.E.I, του εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού, μονάδες δύο (2) για κάθε έτος και μέχρι έξι (6) μονάδες συνολικά. 4. Μετεκπαίδευση εσωτερικού ή εξωτερικού διετούς διάρκειας μονάδες τέσσερις (4). 5. Επιμόρφωση εσωτερικού ή εξωτερικού τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας μονάδες δύο (2). 6. Δεύτερο Πανεπιστημιακό πτυχίο ή πτυχίο άλλης Ανώτατης Σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, μονάδες δύο (2). 7. Διετής τουλάχιστον υπηρεσία Σχολικού Συμβούλου ειδικότητας φιλολόγων, μονάδες τέσσερις (4), 2 για κάθε έτος. 8. Στην περίπτωση που συντρέχει διδακτορικό δίπλωμα και τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών (Master κ.λ.π.) στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό και στην περίπτωση που συντρέχουν δύο διδακτορικά μοριοδοτείται το ένα σύμφωνα με την παρ. ΑΙ του παρόντος άρθρου. Το αυτό ισχύει και για τους μεταπτυχιακούς τίτλους. Β. Ικανότητα χρήσης της ξένης γλώσσας στον προφορικό λόγο, όπως αυτή διαπιστώνεται κατά την συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής του άρθρου 3, μονάδες είκοσι (20). Ο υποψήφιος για να έχει δικαίωμα εγγραφής στους αξιολογικούς πίνακες πρέπει να βαθμολογηθεί στην ξένη γλώσσα με βαθμό τουλάχιστον δέκα (10). Γ. Συνέντευξη, συνολικά μέχρι είκοσι (20) μονάδες. Κατά την προφορική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής αξιολογείται η γενικότερη προσφορά του επιστημονικού, διδακτικού και συγγραφικού έργου του, η κοινωνική δραστηριότητα του και η όλη συγκρότηση της προσωπικότητας του. Αποκλείονται όσοι δεν συγκεντρώνουν βαθμολογία τουλάχιστον δέκα (10) στην προφορική εξέταση της ξένης γλώσσας, καθώς και εκείνοι που δεν προσέρχονται στην προφορική συνέντευξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία λαμβάνονται υπόψη, κατά σειρά τα προαναφερόμενα κριτήρια. Η. Οι αξιολογικοί πίνακες, με τη φροντίδα της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε., κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ισχύουν για δύο (2) ακαδ. έτη. 1. Μετά τη σύνταξη των αξιολογικών πινάκων από την Επιτροπή Επιλογής και την κύρωση τους από τον Υπουργό του ΥΠΕΠΘ, καλούνται οι εγγεγραμμένοι εκπ/κοί να υποβάλουν, εντός ορισμένης προθεσμίας, δήλωση για την απόσπαση τους, με σειρά προτίμησης, σε ένα ή περισσότερα Ιδρύματα μιας ή περισσότερων χωρών. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αποσπώνται οι εγγεγραμμένοι στους αξιολογικούς πίνακες κατά τη σειρά εγγραφής, αφού ληφθούν υπόψη και οι δηλωθείσες προτιμήσεις. 3. Οι υπηρετούντες σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, εφόσον αποσπασθούν, θεωρούνται αυτοδικαίως παραιτηθέντες από την προηγούμενη θέση τους με την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό. 4. Αν μετά τη λήξη της διαδικασίας επιλογής παραμένουν κενές θέσεις και στους αξιολογικούς πίνακες περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί που δεν αποσπώνται στα Ιδρύματα που είχαν ήδη δηλώσει, μπορεί να τους ζητηθεί να υποβάλουν νέα δήλωση για τις κενές θέσεις που απέμειναν.

6 5. Στην περίπτωση εξάντλησης των σχετικών πινάκων επιλογής πριν από την παρέλευση της διετίας είναι δυνατή η έκδοση προκήρυξης για πλήρωση κενών θέσεων. Θ.1. Η ανάληψη υπηρεσίας των επιλεγέντων θα γίνει στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ίδρυμα Ερευνών της χώρας απόσπασης, θα βεβαιωθεί από το αρμόδιο όργανο του Ιδρύματος και θα θεωρηθεί από τον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης ή όπου δεν υπάρχει, από την οικεία Διπλωματική ή Προξενική Αρχή. 2. Το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού θα καταβάλλεται από το οικείο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης 3. Οι υποψήφιοι αποσπώνται για τρία (3) ακαδημαϊκά έτη και η απόσπαση τους μπορεί να ανανεώνεται κατ έτος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέχρι τη συμπλήρωση οκτώ (8) ακαδημαϊκών ετών συνολικά, εφόσον αυτή κρίνεται απαραίτητη από την αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του οικείου Ιδρύματος. Εξαίρεση αποτελούν τα Πανεπιστήμια των Η.Π.Α.-Καναδά, για τα οποία η παράταση της απόσπασης των εκπ/κών τελεί υπό την προϋπόθεση της έκδοσης σχετικής βίζας από τις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση, ως ακαδημαϊκό έτος εννοείται ο ισχύον στη χώρα απόσπασης. Ι. Η παρούσα διαδικασία είναι ανεξάρτητη αυτής της απόσπασης εκπ/κών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού. Επομένως τα έτη απόσπασης των δύο διαδικασιών δεν συνυπολογίζονται. ΙΑ. Η απόσπαση του εκπαιδευτικού μπορεί να διακοπεί πριν από τη συμπλήρωση της τριετίας στις περιπτώσεις: α) πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντα του, β) συχνής και μακράς απουσίας από τα καθήκοντα του, γ) υποβολής σχετικής αίτησης του εκπαιδευτικού, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι και δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. IB. Ο υπεύθυνος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, όπου είναι αποσπασμένος ο εκπαιδευτικός, συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση την οποία υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΔΙΠΟΔΕ) δια του οικείου γραφείου Σ.Ε. του εξωτερικού ή όπου δεν υπάρχει, δια της Διπλωματικής ή Προξενικής Αρχής της χώρας απόσπασης. ΙΓ. Σημείωση: α) Ο αριθμός των παραπάνω θέσεων μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τις ανάγκες των Ιδρυμάτων. Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες έχουν την έννοια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προκειμένου να συνταχθούν οι σχετικοί πίνακες, ικανοποιούνται, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές ανάγκες. β) Όσοι εκ των ενδιαφερομένων έχουν ήδη υποβάλει αίτηση με δικαιολογητικά σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ.821/3422Π/ προηγούμενη προκήρυξη της υπηρεσίας μας, δεν υποχρεούνται στην εκ νέου υποβολή τους. Θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παρούσα με μια αίτηση τους απευθείας στην υπηρεσία μας, υποβάλλοντας μόνο επίσημο αποδεικτικό ξένης γλώσσας της χώρας απόσπασης,

7 μεταφρασμένο και επικυρωμένο από την αρμόδια εκδούσα αρχή, εφόσον δεν έχει ήδη υποβληθεί. Η προκήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΒΗΜΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ δύο (2) φορές. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το φορέα ΚΑΕ Πιστό αντίγραφο Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Συνημμένα: α) Έντυπο αίτησης β) Φύλλο Μητρώου & Ποιότητας

8 Εσωτ. Διανομή 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 3. Γραφείο Ειδ. Γραμματέα ΠΟΔΕ 4. Δ/νση ΠΟΔΕ - Τμήμα Β (15) 5. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (Γ.Ε.Π.Ο.) 6. Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε. (10) 7. Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης ΥΠΕΠΘ Κοινοποίηση: Όπως οι πίνακες διανομής

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης (με την υποχρέωση να σταλεί στο Κέντρο Διάγνωσης -Αξιολόγησης και Υποστήριξης της περιοχής τους) 2. Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης (με την υποχρέωση να σταλεί σε όλα τα γραφεία και σχολεία περιοχής ευθύνης τους, στα Γραφεία Σχολικών Συμβούλων ειδικότητας ΠΕ02 και στα ΚΕΣΥΠ όλης της χώρας). 3. Διευθυντές ειδικών και πειραματικών σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων ή Γραφείων. 4. Π.Ε.Κ. της χώρας 5. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 6. Πανεπιστήμια της χώρας 7.O.Ε.E.K. - Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία 8. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, Αχαρνών 417,111 43, Αθήνα 9. Ιστορικά Αρχεία του Κράτους ΙΟ. ΟΛΜΕ-Ερμού και Κορνάρου Αθήνα 11. Ακαδημία Αθηνών 12. Βουλή των Ελλήνων, Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού 13. Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού 14. Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη.

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. ΣΔΕ Βερολίνου, Botscaft der Hellenischen Republik, Erziehungsabteilung Sekundarschulwesen, Wittenbergplatz 3a, D Berlin DEUTSCHLAND 2. ΣΔΕ Ντύσσελντορφ, Griechisches General-konsulat, Erziehungsabteilung furmittleres Schulwesen, Grafenberger Allee 128a, Dusseldorf DEUTSCHLAND 3. ΣΔΕ Μονάχου Griechisches Generalkonsulat Erziehungsabteilung fur mittleres Schulwesen Brienner Str. 46, München DEUTSCHLAND 4. ΣΔΕ Στουτγάρδης, Griechisches Generalkonsulat, Erziehungsabteilung furittleres Schulwesen, Christoph Str Stuttgart DEUTSCHLAND 5. ΣΕ Φραγκφούρτης, Griechisches Generalkonsulat Erziehungsabteilung fur primares/mittleres Schulwesen, Sophienstr. 44, Frankfurt am Main DEUTSCHLAND 6. ΣΕ Λονδίνου, Greek Embassy 1A Holland Park London W113TP UNITED KINGDOM 7. ΣΕ Βρυξελλών, Bureau d Education, Rue des Petits Carmes 6, 1000 Bruxelles BELGIQUE 8. ΣΕ Παρισίων, Ambassade de Grece Service d Education 9, rue Mesnil Paris FRANCE 9. ΣΕ Στοκχόλμης, Grekiska Ambassaden Kulturavdelningen, Kommendorsgatan 16, Stockholm SWEDEN 10. ΣΕ Μαριούπολης, Consulate General of Greece in Mariupol, Education Office, Prospect Lenina 9, Mariupol, UKRAINE 11. ΣΕ Γιοχάνεσμπουργκ, Consulate General of Greece 261 Oxford Rd, 2196 Illovo JHB SOUTH AFRICA 12. ΣΕ Καΐρου, Greek Embassy Education Office14Emad El Dinstr. Cairo EGYPT 13.ΣΕ Νέας Υόρκης, Consulate General of Greece Education Department 69 East 79th str. New York, N.Y U.S.A. 14. ΣΕ Σαν Φρανσίσκο, Consulate General of Greece Education Office 870 Market Street, Suite 616 San Fransisco CA U.S.A. 15. ΣΕ Ουάσινγκτον, Embassy of Greece Office of the Educational Counselor 2211 Massachusetts Ave. N.W. Washington D.C U.S.A. 16. ΣΕ Σικάγου, Consulate General of Greece Consul for Educational Affairs, 151 N. Michigan Ave., Suite 903 Chicago, Illinois U.S.A. 17. ΣΕ Σύδνεϋ, Consulate General of Greece Education Office Castlereagh street, Level 2, Sydney NS W 2000 AUSTRALIA 18. ΣΕ Αδελαΐδας, Consulate General of Greece in South Australia Education Office, 300 Flinders street, 1 st floor, Adelaide S.A AUSTRALIA 19. ΣΕ Μελβούρνης, Consulate General of Greece Education Office Albert Road Melbourne Vic AUSTRALIA 20. ΣΕ Τορόντο, Consulate General of Greece 365 Bloor Str. East Suite 1800 Toronto, Ontario M4W-3L4 CANADA 21. ΣΕ Μόντρεαλ, Consulate General of Greece 1170, Place du Frere Andre Montreal, Quebec,H3B3C6 CANADA 22. Υπουργείο Παιδείας Κύπρου στη Λευκωσία 23. Πρεσβεία της Ελλάδας στη Λευκωσία, Λεωφ. Βύρωνος 8-10 (P.O. Box 199) Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ. 24. Πρεσβεία της Ελλάδας στο Αζερμπαϊτζάν, Kichik Gala Kuc.-Malaya

11 Krepostnayaul.86-88, Icheri Sheher, Baku Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, Αλβανία,18 Shtatori Kodere Shtufit. 26. Πρεσβεία της Ελλάδας στο Πεκίνο, Guang Hua Lu 19, Jianguomenwai, Beijing Προξενείο της Ελλάδας στο Χόνγκ Κόνγκ, Two Pacific Place, 88 Queensway, Suite 2503, Hong Kong. 28. Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σεούλ, 1, Changgyo Dong, Chung Ku Seoul (100797) Korea. 29. Πρεσβεία της Ελλάδας στο Σαντιάγο, Χιλή, Jorge Sexto 306, Las Condes, Santiago. 30. Ελληνικό Γενικό Προξενείο στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας, Αν. Paulista ο Andar Con 2303 Ed. Horsa II Conj. NACIONAL , Brasil. 31. Γραφείο Σ.Ε. στο Γενικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης (μέσω της ΣΤ1 Δ/νσης Προσωπικού του ΥΠΕΞ)

12 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ (κλ.πε02) ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : 1). Επώνυμο:.2). Όνομα: 3). Όνομα πατέρα. 4). Φ.Ε.Κ διορισμού... 5). Δ/νση ή Γραφείο, όπου ανήκει ο/η εκπ/κός:. Τηλ. Δ/νσης ή Γραφείου:... 6). Σχολείο οργανικής θέσης ή ιδιότητα του αιτούντος/ της αιτούσης εκπ/κού (π.χ. Δ/ντής σχολείου, Προϊστάμενος Γραφείου ή Δ/νση ς, Σχολικός Σύμβουλος), κατά το σχολικό έτος ). Βαθμός:.8). Μισθολογικό κλιμάκιο: 9). Αριθμός Μητρώου:.. 10). Δ/νση και τηλέφωνο κατοικίας.. Κινητό τηλέφωνο ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α) Διετής (2ετής) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη λήξη του σχολικού έτους (Να αναφερθεί η συνολική διδακτική υπηρεσία σε σχολικά έτη.) Β) Επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας (της χώρας απόσπασης ή της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής) (Να αναφερθούν τίτλοι ή πτυχία ξένων γλωσσών)

13 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ 1. Τίτλοι Συμπληρώνεται το αντίστοιχο τετραγωνάκι και αναγράφεται το σχετικό δίπλωμα ή ο τίτλος κ.λ.π. α) μεταπτυχιακών σπουδών (διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακές σπουδές που κατέληξαν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου). β) μετεκπαίδευσης διετούς διάρκειας εσωτερικού ή εξωτερικού γ)επιμόρφωσης τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας εσωτερικού ή εξωτερικού Άλλο πτυχίο ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένο από ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. 3. Διετής τουλάχιστον υπηρεσία σχολικού συμβούλου ειδικότητας φιλολόγου ΝΑΙ ΟΧΙ 4. Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ του εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. (Να αναφερθούν τα Πανεπιστήμια και τα χρονικά διαστήματα) Χρονικά Διαστήματα Πανεπιστήμια 1).. 2).. 3)... 4).. 5) Δημοσιευμένες συγγραφικές εργασίες ΝΑΙ ΟΧΙ Θεώρηση Προϊσταμένου Γραφείου-Δ/νσης Εκπ/σης Ημερομηνία: Ημερομηνία:. Ο αιτών / Η αιτούσα. (υπογραφή-σφραγίδα)

Τηλέφωνο : 210-3226295, 210-3246138 ΠΡΟΣ : Όπως οι συνημμένοι πίνακες 210-3246138, 210-3226712 διανομής ( Α, Β και Γ ) FAX : 210-3244379 - 3248264

Τηλέφωνο : 210-3226295, 210-3246138 ΠΡΟΣ : Όπως οι συνημμένοι πίνακες 210-3246138, 210-3226712 διανομής ( Α, Β και Γ ) FAX : 210-3244379 - 3248264 Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.Δ.Ε. Αθήνα, 07-11-2006 ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.821/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέα Παπανδρέου 37 84085 /Γ6 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις

Ανδρέα Παπανδρέου 37 84085 /Γ6 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε & Δ.Ε. Μαρούσι, 26-6-08 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕIΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Ανδρέα Παπανδρέου 37 84085 /Γ6 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 KAI 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 KAI 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 9 / 7 / 2009 Αριθµ. Πρωτ. 81478 / Γ6 Γενική ιεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ. : 151 80 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ύδρα, 22/0/203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ Αριθ.πρωτ. 52./28/203 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι :

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι : ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε λειτουργικά κενά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 12 Αυγούστου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 18-7-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 18-7-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΣ19-94Π Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013. Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013. Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013 Μαρούσι, 19 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ.Πρωτ.: 1908 Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. προεδρικό διάταγμα 50/1996 ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 21 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 14 / 14 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΤΡΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Θεσ/νίκη, 26 Αυγ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 1. Η Στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθ. πρωτ.: Φ4-1824 / 31-03-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθ. πρωτ.: Φ4-1824 / 31-03-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 445730) ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το σχολικό έτος που αναφέρεται στο θέμα σε 2012-2013 και ως προς την πρόσκληση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το σχολικό έτος που αναφέρεται στο θέμα σε 2012-2013 και ως προς την πρόσκληση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το σχολικό έτος που αναφέρεται στο θέμα σε 2012-2013 και ως προς την πρόσκληση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα