ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΕ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΕ Α.Ε."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΕ Α.Ε. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Αλκιβιάδης Καλαμπόκης Χριστίνα Σακελλαρίδη Βασίλης Λυριντζής

2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 4 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης... 6 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος... 7 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων... 8 Κατάσταση Ταμειακών Ροών... 9 Συνοπτικός (Δημοσιευμένος) Ισολογισμός Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων Γενικές πληροφορίες Διοικητικό Συμβούλιο Εισηγητικό Σημείωμα του Προέδρου του Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου Γενικές πληροφορίες για τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΟΠΕ Α.Ε Σκοπός του Οργανισμού Τομείς δραστηριοποίησης του Οργανισμού Εξέλιξη Απασχολούμενου Προσωπικού του Οργανισμού Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Βασικές λογιστικές αρχές Ενσώματες ακινητοποιήσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος Αποθέματα Εμπορικές και λοιπές Απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Παροχές στο προσωπικό Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Διανομή μερισμάτων Διαχείριση κινδύνων Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Αναλύσεις επί των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων Ενσώματες ακινητοποιήσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Σελίδα 2 από 61

3 6.3. Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Εμπορικές απαιτήσεις Χρεώστες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Ίδια Κεφάλαια Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων Άλλα λειτουργικά έσοδα / έξοδα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα Φόροι Κέρδη ανά μετοχή Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις Μεταγενέστερα Γεγονότα Σελίδα 3 από 61

4 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΟΠΕ Α.Ε.» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΕ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Σελίδα 4 από 61

5 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΕ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έμφαση Θέματος Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τη γνώμη του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας: α) στο περιεχόμενο των παραγράφων 6.6, 6.8 & 6.12 των Σημειώσεων της Διοίκησης, το οποίο αποτελεί σημαντική ένδειξη για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας του Οργανισμού, β) στο περιεχόμενο της παραγράφου 6.21 των Σημειώσεων της Διοίκησης σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις του Οργανισμού για τις χρήσεις προς τις φορολογικές αρχές. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013 Κωνσταντίνος Λ. Τάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Σελίδα 5 από 61

6 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Ενεργητικό Σημ. ΟΠΕ Α.Ε. Μη κυκλοφοριακά στοιχεία 31/12/ /12/2011 Ενσώματες ακινητοποιήσεις , ,73 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 0,14 0,14 Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις , ,14 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , , , ,82 Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία Εμπορικές απαιτήσεις , ,68 Προκαταβολές Εκθέσεων , ,62 Απαιτήσεις από Δημόσιο , ,75 Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις , ,38 Λογ.διαχ.προκαταβολών & πιστώσεων , ,13 Έξοδα επομένων χρήσεων , ,91 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , ,71 Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα , , , ,28 Σύνολο Ενεργητικού , ,10 Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων , ,96 Δικαιώματα Κ.Ε.Δ. επί ενσώματων ακινητοποιήσεων , ,93 Λοιπά αποθεματικά , ,74 Αποτέλεσμα εις νέον , ,74 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων αποδιδόμενα στους μετόχους , , ,11 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους , ,84 Υποχρέωση ασφαλιστικού συμβολαίου εργαζομένων , ,98 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε πάγιο ενεργητικό , ,04 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις , , , ,07 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές , ,37 Προκαταβολές Εκθετών , ,95 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη , ,92 Ασφαλιστικοί οργανισμοί , ,78 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,82 Έσοδα επομένων χρήσεων , ,13 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα , , , ,14 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,21 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων , ,10 Σελίδα 6 από 61

7 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΟΠΕ Α.Ε. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Σημ. 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 Κύκλος εργασιών , ,25 Κόστος Πωλήσεων , ,20 Μικτά κέρδη , ,05 (% επί αμιγούς κύκλου εργασιών) 35,62% 33,74% Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης , ,23 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,03 Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης , ,44 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) , ,81 (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 18,40% -23,21% Αποσβέσεις , ,38 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) , ,19 (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 16,89% -27,37% Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,56 Χρηματοοικονομικά έξοδα ,00 0,00 Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ,00 0,00 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων , ,63 (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 16,91% -27,32% Μείον φόροι ,00 0,00 Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) , ,63 (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 16,91% -27,32% Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) , ,63 Κατανέμονται σε: Μετόχους Εταιρείας , ,63 Αριθμός μετοχών (τεμάχια) Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών (τεμάχια) Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχήβασικά ,59-18,18 Σελίδα 7 από 61

8 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘ/ΚΟ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κ.Ε.Δ. ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Υπόλοιπα 1/1/2011 κατά Δ.Π.Χ.Α , , , , , ,48 Αποτελέσματα μετά φόρων χρήσης , , , , , , , ,11 Απόσβεση Αναπροσαρμογών Παγίων , , ,77 0,00 Υπόλοιπα 31/12/ , , , , , ,11 Αποτελέσματα μετά φόρων χρήσης , , , , , , , ,87 Απόσβεση Αναπροσαρμογών Παγίων , , ,64 0,00 Υπόλοιπα 31/12/ , , , , , ,87 Σελίδα 8 από 61

9 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ο.Π.Ε. Α.Ε. Σημ. 31/12/ /12/2011 Λειτουργικές Δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων , ,63 Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις , ,38 Προβλέψεις , ,43 Συναλλαγματικές διαφορές -557,75-7,70 Ζημίες από εκποίηση/διαγραφή παγίων 0,26 116,72 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας , ,62 Τραπεζικά και συναφή έξοδα , ,39 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων , ,61 (Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , ,49 Μείον: Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων 0,00 0,00 Τραπεζικά και συναφή έξοδα καταβεβλημένα , ,39 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,54 Επενδυτικές Δραστηριότητες Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων , ,00 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 0,00 0,00 Μείωση / (αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων ,98 0,00 Τόκοι εισπραχθέντες 3.310, ,56 Σύνολο εισροών / (εκροών) από έπενδυτικές δραστηριότητες (β) , ,44 Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00 Εισπράξεις επιχορηγήσεων για αγορά παγίων 0,00 0,00 (Μείωση)/αύξηση μακριπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,66 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) , ,66 Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) , ,68 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , ,42 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , ,10 Σελίδα 9 από 61

10 Συνοπτικός (Δημοσιευμένος) Ισολογισμός Ο.Π.Ε. Α.Ε. 31/12/ /12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία , ,73 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,14 0,14 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , ,95 Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις , ,56 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά , ,62 Ταμειακά Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα , ,10 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,10 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας , ,11 Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας (α) , ,11 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,03 Επιχορηγήσεις Παγίων , ,04 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,14 Σύνολο Υποχρεώσεων (β) , ,21 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ) = (α) + (β) , ,10 Σελίδα 10 από 61

11 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 1 Γενικές πληροφορίες Ο ΟΠΕ είναι ανώνυμος εταιρεία που αρχικά συστήθηκε με την επωνυμία Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών Α.Ε. με το Ν.528/1977, και πλέον ονομάζεται μετά από τροποποίηση του Ιδρυτικού Νόμου, Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΟΠΕ (Α.Ε.). Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία ορίζεται στην Αγγλική γλώσσα ως εξής: HELLENIC FOREIGN TRADE BOARD (HEPO SA). Ο ΟΠΕ είναι κοινωφελής οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Τελεί υπό την εποπτεία του κράτους η οποία ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα χρόνια από την σύστασή της. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να παραταθεί. Η έδρα του ΟΠΕ είναι στην οδό Μαρίνου Αντύπα στην Ηλιούπολη. Ο Αρ.Μ.Α.Ε. του Οργανισμού είναι 2987/01/Β/86/2986 και αρμόδια αρχή είναι η Νομαρχία Αθηνών και συγκεκριμένα ο Κεντρικός Τομέας, Δ/νση ΑΕ, Τμήμα 6ο. Η διεύθυνση του Οργανισμού στο διαδίκτυο είναι Με απόφαση του Δ.Σ μπορούν να ιδρύονται γραφεία του οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 1.1 Διοικητικό Συμβούλιο Η εξέλιξη της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά την χρήση και μέχρι ημερομηνία σύνταξης της παρούσης, έχει ως εξής: ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/ /02/2012 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΕΝΗ ΑΛΒΑΝΟΥ ΜΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΜΕΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΑΠΙΔΟΥ ΜΕΛΟΣ ΕΚΠ.ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ορισμός του Δ/ντος Συμβούλου του ΟΠΕ κ. Αλκιβιάδη Καλαμπόκη και ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε με ΚΥΑ την 28/2/2012 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 81/ Σελίδα 11 από 61

12 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 29/02/ /12/2012 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΕΝΗ ΑΛΒΑΝΟΥ ΜΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΜΕΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΑΠΙΔΟΥ ΜΕΛΟΣ ΕΚΠ.ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1.2 Εισηγητικό Σημείωμα του Προέδρου του Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου. Κατά τη διάρκεια του 2012, παρά τη μειωμένη χρηματοδότηση και την έλλειψη πόρων, καταφέραμε περαιτέρω εξορθολογισμό δαπανών, περαιτέρω μείωση διοικητικών και λειτουργικών εξόδων, μείωση των υποχρεώσεων μας προς προμηθευτές, σημαντική αύξηση των δράσεων με ποιοτική αναβάθμιση τους και αντίστοιχα αναβάθμιση της συνολικής εικόνας της παρουσίας της χώρας στο εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο προετοιμαζόμαστε για περαιτέρω αύξηση των δράσεων και ενίσχυση των κλάδων για το Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από τον Οργανισμό το 2012 είναι οι ακόλουθες: Διοργάνωση της συμμετοχής σε σαράντα εφτά (47) Διεθνείς Εκθέσεις. Διοργάνωση πέντε (5) επιχειρηματικών αποστολών. Υλοποίηση της Β φάσης generic προγράμματος 3ετούς διάρκειας προώθησης του κρασιού σε ΗΠΑ, Καναδά, Ρωσία, μέσω διοργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων που απευθύνονται σε στοχευμένες ομάδες επαγγελματιών του κλάδου, διαφημιστικών καταχωρήσεων και αφιερωμάτων σε επιλεγμένα περιοδικά κύρους, προσκλήσεων αγοραστών και δημοσιογράφων, κ.α. Προγράμματα στο πλαίσιο των κανονισμών 3/2008 του Συμβουλίου και 510/2008 της Επιτροπής, σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για το ελαιόλαδο και τα κατεψυγμένα αλιεύματα και τα ευρύαλα μεσογειακά είδη (τσιπούρα και λαυράκι), στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες. Υλοποίηση προγράμματος επικοινωνίας της δράσης του Οργανισμού. Συσκευασία και εκπαίδευση. Διοργάνωση της συμμετοχής σε σαράντα εφτά (47) Διεθνείς Εκθέσεις Οι Διεθνείς Εκθέσεις, ως πολυλειτουργικό εργαλείο του Μάρκετινγκ, αποτελούν σημαντικό μέσο ανάπτυξης επιχειρηματικών σχέσεων, προβολής της εταιρικής ταυτότητας των επιχειρήσεων και ανάδειξης της εικόνας των χωρών που συμμετέχουν. Γι αυτό και η συμμετοχή ομόλογων του ΟΠΕ Οργανισμών Εξωτερικού Εμπορίου και ανταγωνιστριών χωρών στις Διεθνείς Εκθέσεις είναι τόσο μεγάλη και υψηλού προϋπολογισμού, όπως πολύ μεγάλος είναι και ο αριθμός των χιλιάδων επαγγελματιών αγοραστώνδημοσιογράφων που τις επισκέπτονται από πολλές χώρες και όχι μόνο από την χώρα που τις διοργανώνει. Η αύξηση του αριθμού των εκθέσεων με την παράλληλη αύξηση των εκθετών αλλά και της εκθεσιακής Σελίδα 12 από 61

13 επιφάνειας σε τ.μ., επιβεβαιώνει την επιλογή του Οργανισμού να παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα εκθεσιακά γεγονότα και χώρες. Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στο προφίλ των εκθέσεων που επισυνάπτεται. Διαδικασία επιλογής εκθέσεων-κατάρτιση Εκθεσιακού Προγράμματος Εξυπηρετώντας αυτή την ανάγκη, καταρτίσθηκε το Εκθεσιακό Πρόγραμμα του ΟΠΕ για το 2012 αξιολογώντας: Τη σημαντικότητα της Έκθεσης για τον κλάδο και σε σχέση με την αγορά-στόχο που διοργανώνεται (σύνδεση αγοράς κλάδου) Το βαθμό διεθνοποίησης της Έκθεσης δηλαδή τον αριθμό συμμετοχής ξένων χωρών καθώς και διεθνών επισκεπτών-αγοραστών που προσελκύει η Έκθεση από χώρες- στόχους, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή ανταγωνιστριών χωρών (διεθνοποίηση) Το ενδιαφέρον συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων (επιχείρηση) και λαμβάνοντας υπόψη: Τις προτάσεις των Περιφερειών Επιμελητηρίων Συνδέσμων Ενώσεων - Ομοσπονδιών στους οποίους εστάλη σχέδιο του Εκθεσιακού Προγράμματος για διαβούλευση(συνεργασία) Τις προτάσεις των Γραφείων ΟΕΥ (Συνεργασία) Τους διαθέσιμους πόρους (Οικονομική επάρκεια) Χαρακτηριστικά ελληνικής συμμετοχής το 2012 Το εκθεσιακό πρόγραμμα 2012 περιλάμβανε τη συμμετοχή σε σαράντα εφτά (47) Διεθνείς Εκθέσεις έναντι τριανταπέντε (35) το 2011, που πραγματοποιήθηκαν σε 22 χώρες έναντι 17 το 2011 (αύξηση 29,4%), με συμμετοχές 852 επιχειρήσεων έναντι 608 το 2011, σε περίπτερα που κάλυψαν συνολική εκθεσιακή επιφάνεια τ.μ. έναντι τμ το Συγκρίνοντας τα παραπάνω νούμερα προκύπτει αύξηση 34,3% στον αριθμό των συμμετοχών μας σε διεθνείς εκθέσεις με ανάλογη αύξηση 40,1% στον αριθμό των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και 20,2% αύξηση στη συνολική εκθεσιακή επιφάνεια. Μεταξύ των διεθνών εκθέσεων που συμμετείχε ο ΟΠΕ, συμπεριλαμβάνονται οι σημαντικότερες Διεθνείς Εκθέσεις των κλάδων Τροφίμων-Ποτών, Δομικών Υλικών, Καλλυντικών κ.α. όπως SIAL, Prowein, Big 5 Show, Project Qatar, Cosmoprof, HKFF, Equiphotel, αλλά και οι σημαντικότερες εκθέσεις σε αγορέςστόχους όπως Summer Fancy Food στις ΗΠΑ, Index, HotelShow στα Η.Α.Ε. κ.λ.π. Μεταξύ των κλάδων που προβλήθηκαν συμπεριλαμβάνονται οι κατηγορίες: Νωπά - μεταποιημένα και βιολογικά τρόφιμα, οίνοι-ποτά, δομικά υλικά, ξενοδοχειακός και αγροτεχνικός εξοπλισμός, τεχνολογία, καλλυντικά, γούνα, ένδυμα κ.λ.π. Σελίδα 13 από 61

14 Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις ανά κατηγορία προϊόντων 1. Τα τρόφιμα, οίνοι και ποτά μετείχαν σε 18 Διεθνείς Εκθέσεις, με περίπτερα εκθεσιακής επιφάνειας τ.μ., στα οποία συμμετείχαν 470 επιχειρήσεις, έναντι 15 εκθέσεων σε εκθεσιακή επιφάνεια τ.μ., με 331 συμμετοχές το Τα βιομηχανικά προϊόντα μετείχαν σε 16 Διεθνείς Εκθέσεις, με περίπτερα εκθεσιακής επιφάνειας τετρ. μέτρα και με 175 συμμετοχές επιχειρήσεων, έναντι 10 εκθέσεων σε εκθεσιακή επιφάνεια τ.μ., με 131 συμμετοχές το Τα καταναλωτικά προϊόντα συμμετείχαν σε 13 Διεθνείς Εκθέσεις με περίπτερα εκθεσιακής επιφάνειας τετρ. μέτρων και 207 συμμετοχές, έναντι 10 εκθέσεων σε εκθεσιακή επιφάνεια με 146 συμμετοχές τ.μ. το Αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη αύξηση του αριθμού των εκθετών αλλά και τις κάλυψης εκθεσιακής επιφάνειας και μάλιστα από επιχειρήσεις που αποτολμούν τις πρώτες τους προσπάθειες προβολής. Ενδεικτικά θα αναφερθούμε στα κορυφαία εκθεσιακά γεγονότα της χρονιάς, την SIAL για τον κλάδο τροφίμων με 163 εκθέτες και τ.μ, την Big 5 Show στο Ντουμπάι για τον κλάδο των δομικών κατασκευαστικών υλικών και υπηρεσιών, με 42 εταιρείες και 905τ.μ. και τέλος τη HKFF στο Χόνγκ Κόνγκ για τον κλάδο γούνας, με 43 εταιρείες και τ.μ. Και τα τρία αυτά γεγονότα ύψωσαν με εξαιρετική επιτυχία την ελληνική σημαία στις αντίστοιχες αγορές και για τους αντίστοιχους κλάδους, αφού επέφεραν σημαντικά εμπορικά αποτελέσματα (κατά δήλωση των εκθετών), ενώ απέσπασαν και σχετικά σχόλια για τη συντονισμένη και καλαίσθητη προβολή της ελληνικής παρουσίας. Αξιολόγηση συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις Αποτελέσματα Από την επεξεργασία των δελτίων αξιολόγησης που συμπληρώνονται από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Όσον αφορά στις παρεχόμενες από τον ΟΠΕ υπηρεσίες και την αξιολόγηση των στόχων που θέτει η ίδια η συμμετέχουσα επιχείρηση, προκύπτει πολύ υψηλός βαθμός ικανοποίησης των επιχειρήσεων. Εμφάνιση περιπτέρου Ελληνικού καλή έως άριστη Βαθμός ικανοποίησης 91% Λειτουργικότητα Ελληνικού περιπτέρου καλή έως άριστη Βαθμός ικανοποίησης 88% Θέση περιπτέρου Ελληνικού καλή έως άριστη Βαθμός ικανοποίησης 85% Λειτουργία Ελληνικού περιπτέρου καλή έως άριστη Βαθμός ικανοποίησης 93% Σελίδα 14 από 61

15 Μεταφορά εκθεμάτων καλή έως άριστη Βαθμός ικανοποίησης 97% Προβολή συμμετοχής Ελληνικής καλή έως άριστη Βαθμός ικανοποίησης 68% Οι παρεχόμενες συνολικά από τον ΟΠΕ υπηρεσίες κρίνονται από καλές έως άριστες σε ποσοστό περίπου 90% των απαντήσεων, με εξαίρεση μόνο τις υπηρεσίες προβολής της ελληνικής συμμετοχής όπου το ποσοστό ικανοποίησης 68% που αποτυπώνεται, συγκεντρώνεται και ερμηνεύεται από το πραγματικό γεγονός ότι ο ΟΠΕ δεν διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια για να επενδύσει σε δράσεις προβολής, και οι επιχειρήσεις συγκρίνουν την προβολή της ελληνικής συμμετοχής με εκείνη άλλων χωρών όπως Τουρκία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία κλπ, οι οποίες ανέκαθεν επενδύουν μεγάλα ποσά για την προβολή των συμμετοχών τους. Παρ όλα αυτά, όπου υπήρχε δυνατότητα προχωρήσαμε σε μια ουσιαστική και ολοκληρωμένη προβολή της Ελληνικής συμμετοχής (βλ. Sial Paris) και αυτό αξιολογήθηκε απολύτως θετικά όχι μόνο από τους Έλληνες συμμετέχοντες, αλλά και από τους ξένους επισκέπτες. Από τα δελτία προκύπτει επίσης ότι το 64% των επιχειρήσεων / εκθετών εκδηλώνει την πρόθεση για επανασυμμετοχή στην Έκθεση, το 32% ότι πιθανόν θα ξανασυμμετάσχει, ενώ ένα μικρό ποσοστό 4% δεν θα συμμετάσχει. Συμπερασματικά συνάγεται ότι η αποτελεσματικότητα της συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις είναι μεγάλη και συμβάλει στην προώθηση των εξαγωγών, αφού δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν μεγάλο αριθμό εμπορικών επαφών, πολλές από τις οποίες θα εξελιχθούν σε συνεργασίες και εμπορικές συναλλαγές. Η αποτελεσματικότητα αυτή θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη αν αυξάνονταν οι διαθέσιμοι πόροι για να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στις επιχειρήσεις (όπως κάνουν πολλοί ανταγωνιστές) και να αυξηθεί ο αριθμός των εκθετών στις Διεθνείς Εκθέσεις, αλλά και για να διατεθούν περισσότερα κονδύλια για προβολή. Παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας (διαδικτυακό περιβάλλον κτλ.), ο αριθμός των εκθέσεων παγκοσμίως διευρύνεται συνεχώς με σημαντικότατη αύξηση των εκθετών. Στο πλαίσιο της ανανέωσης και αναδιοργάνωσης του Οργανισμού, εδώ και δύο χρόνια, έχουν τεθεί καινούρια σχέδια προώθησης και νέες ιδέες προβολής και επικοινωνίας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στην παγκόσμια αγορά. Στη Δ.Ε. SIAL αξιοποιήθηκαν εργαλεία προώθησης της ελληνικής συμμετοχής, όπως ηλεκτρονικές προσκλήσεις, διαφήμιση - banners, δημιουργία δίγλωσσου καταλόγου εκθετών, συνεργασία με Γάλλους bloggers και δημοσιογράφους του χώρου των τροφίμων, προώθηση της ελληνικής γαστρονομίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από την έκθεση, μέσω blogs μαγειρικής, λειτουργία ελληνικού εστιατορίου κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ζωντανές παρουσιάσεις μαγειρικής, κα. Σε όλες τις συμμετοχές σε διεθνή εκθεσιακά γεγονότα του κλάδου των τροφίμων και ποτών, ο ΟΠΕ συνεχίζει, αναλόγως, την αξιοποίηση εργαλείων marketing με αποτέλεσμα η εικόνα της ελληνικής συμμετοχής να έχει βελτιωθεί κατά πολύ και η ικανοποίηση τόσο των εκθετών όσο και των επισκεπτών να έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. Brand κλάδου τροφίμων ποτών «Taste like Greece» Με αυτή τη λογική, δημιουργήθηκε το brand Taste like Greece, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Δ.Ε. ANUGA 2011 τον Οκτώβριο 2011 και έκτοτε αποτελεί την ταυτότητα των ελληνικών τροφίμων και ποτών σε όλα τα εκθεσιακά γεγονότα όπου ο ΟΠΕ συντονίζει την ελληνική παρουσία. Σελίδα 15 από 61

16 Η παρουσία της ελληνικής συμμετοχής (τρόφιμα, φρούτα, βιολογικά κτλ.) διατρέχεται από τη σήμανση Taste Like Greece και υποστηρίζεται με εργαλεία όπως banners, καταχωρήσεις, έντυπα, κατάλογοι εκθετών, κτλ. Βασική επικοινωνιακή αρχή του brand είναι ότι προϊόντα, υπηρεσίες, τρόπος παρουσίασης και χώρα προέλευσης, οφείλουν να λειτουργούν συνεργατικά και να δημιουργούν μία αίσθηση εικόνας και ταυτότητας των Ελληνικών προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το brand «Taste like Greece» διακρίθηκε στη κατηγορία corporate design στην κορυφαία διοργάνωση στον τομέα του corporate design, τα βραβεία red dot. Η σχετική βράβευση έγινε τον Οκτώβριο του 2012 στο Βερολίνο. Διοργάνωση πέντε (5) επιχειρηματικών αποστολών Οι επιχειρηματικές αποστολές αποτελούν τα πρώτα βήματα για εξαγωγές σε μια αγορά, και ανάλογα με τα αποτελέσματα, οι επιχειρήσεις είτε εγκαταλείπουν τη συγκεκριμένη αγορά και προχωρούν σε αναζήτηση άλλης, είτε περνούν σε άλλους τρόπους διεύρυνσης και εδραίωσης της συνεργασίας τους. Συμμετέχουν επιχειρήσεις κάθε μεγέθους γιατί αποτελούν αποτελεσματικό εργαλείο χαμηλού κόστους που δίνει την δυνατότητα γρήγορης απόφασης σχετικά με μια αγορά, γι αυτό και προσελκύουν το ενδιαφέρον πολλών επιχειρήσεων, πολλοί από τους οποίους είναι νέοι πελάτες του ΟΠΕ. Το συγκεκριμένο εργαλείο (επιχειρηματικές αποστολές) αποτελεί για κάποιους επιχειρηματίες εξαγωγείς ένα σταθερό εργαλείο προώθησης των εταιρειών τους και των προϊόντων τους, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν μέρος συνεχώς στις επιχειρηματικές αποστολές και να επιλέγουν το συγκεκριμένο τρόπο προβολής έναντι των εκθέσεων. Η διαδικασία της προετοιμασίας των συναντήσεων περιλαμβάνει την επιλογή των ξένων επιχειρήσεων, βάσει των αναγκών των ελληνικών εταιρειών και την οριστικοποίηση των συναντήσεων βάσει συγκεκριμένου ενδιαφέροντος του ξένου για την ελληνική επιχείρηση. Η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται με συνεργασία των ΟΕΥ, με κάποιες φορές επιπρόσθετο επιτόπιο προσωπικό, αλλά και κάποιες άλλες φορές με τη συνεργασία ιδιωτικών εταιρειών που αναλαμβάνουν τον καθορισμό των Β2Β συναντήσεων. Το 2012 ο Οργανισμός οργάνωσε 5 επιχειρηματικές αποστολές σε 3 χώρες: Ρωσία (3 αποστολές), Ιορδανία και Βέλγιο. Στις αποστολές το 2012 συμμετείχαν επιχειρήσεις από 8 κλάδους, με κυριότερα προϊόντα τρόφιμα, δομικά υλικά, χημικά, βιομηχανικός εξοπλισμός, κ.λ.π. Ειδικά για τον κλάδο της πέτρας Καρύστου και των σκαφών αναψυχής και μετά από αίτημα των κλαδικών παραγόντων φορέων, διοργανώθηκε αμιγής επιχειρηματική αποστολή σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ευβοίας αφενός, και με τον ΣΕΚΑΠΛΑΣ αφετέρου. Στις αποστολές συμμετείχαν συνολικά 57 ελληνικές εταιρείες οι οποίες πραγματοποίησαν 472 επιχειρηματικές συναντήσεις, δηλαδή κατά μέσο όρο 8 συναντήσεις ανά ελληνική επιχείρηση. Από το 2011 ο Οργανισμός δεν αναλαμβάνει το ταξιδιωτικό πακέτο για λογαριασμό των συμμετεχουσών εταιρειών. Οι εταιρείες αναλαμβάνουν μόνες τους το ταξιδιωτικό πακέτο και ο ΟΠΕ πλέον αναλαμβάνει τον καθορισμό των Β2Β συναντήσεων με ένα πολύ λογικό κόστος για τις επιχειρήσεις. Τέλος, παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας με την αναλυτική καταγραφή των αποστολών που πραγματοποιήθηκαν το 2012: Σελίδα 16 από 61

17 Α/Α ΧΩΡΕΣ ΚΛΑΔΟΙ 1 ΡΩΣΙΑ ΜΟΣΧΑ (19 22/3/2012) ΣΚΑΦΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ 2 ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΑΜΜΑΝ (22 25/4/2012) ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, BIOMHXΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ, ΧΗΜΙΚΑ 3 ΡΩΣΙΑ ΜΟΣΧΑ-ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (4 9/11/2012) ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ, ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4 ΡΩΣΙΑ ΜΟΣΧΑ (25 29/11/2012) ΠΕΤΡΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 5 ΒΕΛΓΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (10 13/12/2012) ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ Υλοποίηση της Γ φάσης προγράμματος προώθησης του κρασιού σε τρίτες χώρες: ΗΠΑ, Καναδάς, Ελβετία, Ρωσία Το 2012 υλοποιήθηκε η γ φάση του προγράμματος της ΚΟΑ για την προβολή οίνων σε Τρίτες Χώρες, με την οποία ολοκληρώθηκε το εγκεκριμένο πρόγραμμα. Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: 1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΑΣ: Καταχωρήσεις σε 3 από τα σημαντικότερα περιοδικά τροφίμων ποτών Καταχωρήσεις σε 6 ηλεκτρονικά περιοδικά κρασιού Σελίδα 17 από 61

18 ΕΛΒΕΤΙΑ: Καταχωρήσεις σε 4 από τα σημαντικότερα γερμανόφωνα περιοδικά τροφίμων ποτών Άρθρα σε 12 περιοδικά (έντυπα και ηλεκτρονικά) τροφίμων και κρασιού ΡΩΣΙΑ: 7 καταχωρήσεις και άρθρα σε 2 ρωσικές εκδόσεις για το κρασί 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ΟΠΕ διοργάνωσε επισκέψεις σημαντικών οινοχόων, εστιατόρων και δημοσιογράφων στους ελληνικούς αμπελώνες, σε ζώνες παραγωγής οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ. Πρόσκληση 6 Αμερικανών δημοσιογράφων και αγοραστών για επίσκεψη σε ελληνικούς αμπελώνες το Μάρτιο 2012 (10-19/3) και στο ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2012 Πρόσκληση 6 επαγγελματιών και δημοσιογράφων του κλάδου του κρασιού από την Ρωσία 14-19/3/2012 για επίσκεψη σε ελληνικούς αμπελώνες το Μάρτιο 2012 (10-19/3) και στο ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2012 Πρόσκληση 6 επαγγελματιών και δημοσιογράφων του κλάδου του κρασιού από την Ελβετία για επίσκεψη σε ελληνικούς αμπελώνες και για την έκθεση οίνων ΟΙΝΟΡΑΜΑ, 14-18/3/2012 Επίσκεψη της κυρίας Ilka Lindemann, αρχισυντάκτριας του περιοδικού WEINWELT, στη Σάμο. Επίσκεψη 7 επαγγελματιών και δημοσιογράφων του κλάδου του κρασιού από την Ελβετία στην Σαντορίνη και τη Νάουσα, 25-29/4/2012 Πρόσκληση 12 επαγγελματιών και δημοσιογράφων του κλάδου του κρασιού από τη Ρωσία Επίσκεψη στην Κρήτη (31/5-7/6/2012) Πρόσκληση Αμερικανών 9 δημοσιογράφων και αγοραστών για επίσκεψη σε ελληνικούς αμπελώνες στην Πελοπόννησο, Κρήτη και Σαντορίνη (27/5-6/6/2012) Πρόσκληση 9 Αμερικανών δημοσιογράφων και αγοραστών για επίσκεψη σε ελληνικούς αμπελώνες στην Κεντρική Ελλάδα, την Κρήτη, τη Σαντορίνη, τη Μακεδονία και την Ήπειρο (30/5-10/6) Συνολικά φιλοξενήθηκαν 24 άτομα από την Β. Αμερική, 14 από την Ελβετία και 18 από την Ρωσία. 3. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ Εκδηλώσεις παρουσίασης γευστικής δοκιμής ελληνικών κρασιών στη Μόσχα Κατά τη διάρκεια της PRODEXPO, και συγκεκριμένα την 15η και 16η Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκαν, τέσσερα σεμινάρια προβολής του ελληνικού κρασιού, από τον Sommelier, κύριο Atanassov Bisso, ο οποίος είναι ο «Πρέσβης του Ελληνικού κρασιού στη Ρωσία». Στα σεμινάρια αυτά συμμετείχαν 83 καλεσμένοι, αγοραστές, δημοσιογράφοι του κλάδου και sommeliers, που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γνωρίσουν τα ελληνικά κρασιά και να τα προωθήσουν στη ρωσική αγορά. 2012) Εκδηλώσεις παρουσίασης γευστικής δοκιμής σε τρεις Ελβετικές πόλεις (7,8 & 9 Μαΐου Υλοποιήθηκαν εκδηλώσεις παρουσίασης και γευστικής δοκιμής σε τρεις ελβετικές πόλεις, τη Ζυρίχη στις 7/5, τη Βέρνη στις 8/5 και τη Λουκέρνη στις 9/5/2012. Αυτή ήταν η τρίτη χρονιά που οργανώνουμε Σελίδα 18 από 61

19 εκδηλώσεις παρουσίασης / γευστικής δοκιμής ελληνικών κρασιών στην Ελβετία. Β. Αμερική - Road Show ΗΠΑ Καναδάς Από 10 έως 22 Μαΐου έγινε μια σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο του ετήσιου Road Show με την παρουσία ελλήνων οινοπαραγωγών στις πόλεις Μόντρεαλ (10 Μαΐου), Τορόντο (15 Μαΐου), Νέα Υόρκη (17 Μαΐου) και Σαν Φρανσίσκο (22 Μαΐου). Στις δύο πόλεις του Καναδά οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τις προοπτικές ανάπτυξης του ελληνικού κρασιού στον Καναδά και ακολούθησαν μεγάλες ανοιχτές εκδηλώσεις γευστικής δοκιμής (Grand Tastings), κατά τη διάρκεια των οποίων παρουσιάστηκαν εκλεκτοί οίνοι ΠΟΠ και ΠΓΕ από ολόκληρη την Ελλάδα συνοδευμένοι από δημοφιλή εδέσματα της διεθνούς γαστρονομικής σκηνής, έτσι ώστε να προβληθεί ο food friendly χαρακτήρας των ελληνικών κρασιών. Στην εκδήλωση της Νέας Υόρκης έγινε μια γευστική δοκιμή κρασιών οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ περίπου 50 οινοποιείων από ολόκληρη την Ελλάδα και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε το πρώτο ελλ-οινικό webinar, δηλαδή ένα σεμινάριο με ταυτόχρονη γευστική δοκιμή χαρακτηριστικών ελληνικών κρασιών το οποίο προβλήθηκε live μέσω του διαδικτύου. Το road show έκλεισε στις 22 Μαΐου με ένα μεσημεριανό οινικό γεύμα και γευστική δοκιμή σε δημοφιλές εστιατόριο του Σαν Φρανσίσκο το οποίο απευθύνθηκε σε κορυφαίους δημοσιογράφους, bloggers και αγοραστές της Βόρειας Καλιφόρνια. 4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Συμμετοχή στη Δ.Ε PRODEXPO (Μόσχα, 8-12/2/2012) ΡΩΣΙΑ με Wine Bar, με τη συνεργασία Ρώσων sommeliers οι οποίοι παρουσίαζαν τα ελληνικά κρασιά, δίδοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να δοκιμάσουν 40 συνολικά ετικέτες κρασιών διαφόρων ποικιλιών και γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας. Οι οίνοι που προβλήθηκαν στο ΚΟΑ Generic Wine Bar, επελέγησαν με βάση το στρατηγικό σχέδιο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Ένωσης Αμπέλου και Οίνου. Συμμετοχή στη Δ. Έκθεση New York Wine Expo 2012 από 2 έως 4 Μαρτίου στο Javits Convention Center της Νέας Υόρκης. Το περίπτερο του ΟΠΕ απαρτίστηκε από 10 τραπέζια και βρισκόταν σε κεντρική θέση στην έκθεση. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Ο πρεσβευτής των New Wines of Greece, κ. Steven Olson, πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό σεμινάριο εισαγωγής στον κόσμο του ελληνικού κρασιού με τίτλο «Discover the New Wines of Greece. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 45 καταναλωτές και επαγγελματίες της έκθεσης. Συμμετοχή στη Δ. Έκθεση SUMMER FANCY FOOD 2012 WASHINGTON, Ιουνίου 2012 στον Εκθεσιακό χώρο Walter E. Washington Convention Center, στη Washington των Η.Π.Α. Συμμετοχή στη Δ. Έκθεση ASPEN FOOD & WINE CLASSIC 2012 (ASPEN COLORADO, 15-17/6/2012) όπου το ελληνικό κρασί ήταν το μόνο που παρουσιάστηκε μαζί με τους καμπανίτες οίνους της Moët et Henessy στο opening party του Aspen Magazine Η ελληνική συμμετοχή εξασφάλισε επίσης 2 σεμινάρια με τίτλο «It s all Greek Wine to me» με ομιλήτρια την διάσημη Master Sommelier και TV Personality Andrea Robinson. Σελίδα 19 από 61

20 Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων Τον Ιούλιο του 2011 εγκρίθηκε η υλοποίηση από τον ΟΠΕ του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Προώθησης κατεψυγμένων Αλιευμάτων. Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012 και κατά τη διάρκεια του έτους υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: Δράση 1: Έρευνα καταναλωτή Πραγματοποιήθηκε ποσοτική και ποιοτική έρευνα για την κατανάλωση των κατεψυγμένων αλιευμάτων στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στις επιχειρήσεις του κλάδου σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον ΟΠΕ. Δράση 2: Πρόγραμμα έντυπης ηλεκτρονικής επικοινωνίας Δημιουργικό προωθητικό υλικό Δημιουργήθηκε ταυτότητα του προγράμματος και έντυπο υλικό προβολής που περιλάμβανε: - λογότυπο και slogan στις γλώσσες των χωρών όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα: γερμανικά και γαλλικά, αλλά και στα αγγλικά, - η εφαρμογή της ταυτότητας του προγράμματος στην διαμόρφωση περιπτέρου για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, - δημιουργία και παραγωγή εντύπων για καταναλωτές και επαγγελματίες στα ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά, ρουμάνικα και βουλγάρικα, - δημιουργία και παραγωγή folders και αφισών με το λογότυπο του προγράμματος, - δημιουργία διαφημιστικών καταχωρήσεων και εντύπων στα γερμανικά και αγγλικά. Δράση 3: Ενημερωτικές προωθητικές ενέργειες εσωτερικού και εξωτερικού 1. Συνέντευξη τύπου και γευστική δοκιμή στην Αθήνα στις 17 Οκτωβρίου 2012 στην αίθουσα του πολυχώρου ΑΙΓΛΗ στο Ζάππειο. 2. Εκδηλώσεις καταναλωτών Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη, στο εμπορικό κέντρο City Gates, στο επίπεδο -1 όπου βρίσκεται το hyper market Carrefour από τις το μεσημέρι έως τις 8.00 το βράδυ με ζωντανές παρουσιάσεις μαγειρικής από την σεφ κ. Νικολάου. 3. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού 3.1. Διεθνής Έκθεση SIAL Παρίσι Οκτωβρίου Διεθνής Έκθεση ALIMENTA στο Βουκουρέστι 31 Οκτωβρίου 4 Νοεμβρίου Διεθνής Έκθεση INTERFOOD στη Σόφια 7 10 Νοεμβρίου 2012 Σελίδα 20 από 61

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Συμ Δράσεις του ΟΠΕ για το 2012. Διεθνείς εκθέσεις

Συμ Δράσεις του ΟΠΕ για το 2012. Διεθνείς εκθέσεις Συμ Δράσεις του ΟΠΕ για το 2012 Διεθνείς εκθέσεις Το 2012, ο ΟΠΕ υλοποίησε 47 διεθνείς εκθέσεις για 13 κλάδους του εξαγωγικού εμπορίου σε 23 αγορές - στόχους. Συγκεκριμένα: 18 για τρόφιμα και ποτά (PRODEXPO,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ 2006-2012

1. ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ 2006-2012 Αρ. Πρωτ : 505 / Υ.102/2-4-2013 Προς Τπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Τποδομών Μεταφορών & Δικτύων Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Τποστήριξης Διεύθυνση Διοικητικού Σμήμα Γ Τπόψη κας Καλ. ιμιγδαλά Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: 2103893519 Fax: 2103838981 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

Marketing and Media Services

Marketing and Media Services Marketing and Media Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - "MnMs" Έδρα: Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 132951402000 Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νάξου 12, 15238 Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133445201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Περίοδος 13 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S Λυκοβρύσεως 15, Μεταμόρφωση, 14452 Αρ.Μ.Α.Ε. 15230 / 01 / Β / 87 / 210 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 0004746901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις του Οργανισμού κατά το πρώτο εξάμηνο

Δράσεις του Οργανισμού κατά το πρώτο εξάμηνο Δράσεις του Οργανισμού κατά το πρώτο εξάμηνο Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου με αίσθημα ευθύνης και αντιλαμβανόμενος τις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε. 62875/01ΝΤ/Β/07/74 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 123123201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες )

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1907801000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προγράµµατος Προώθησης των προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες Καν (ΕΚ) 03/2008 & Καν (ΕΚ) 501/2008

Σχέδιο Προγράµµατος Προώθησης των προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες Καν (ΕΚ) 03/2008 & Καν (ΕΚ) 501/2008 Σχέδιο Προγράµµατος Προώθησης των προϊόντων της στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες Καν (ΕΚ) 03/2008 & Καν (ΕΚ) 501/2008 Κατάθεση 30/09/2012 Αγροδιατροφική Σύµπραξη - Κρητικό Διατροφικό Πρότυπο Αγροδιατροφική

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

«RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

«RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2013 A Εταιρική χρήση από 1 η Οκτωβρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α.Φ.Μ. 095570504 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 2401001000 Ισολογισμός της 31-12-2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015) Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,19/12/2016 Αριθ.Πρωτ.:443176

Αθήνα,19/12/2016 Αριθ.Πρωτ.:443176 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2103382121 Fax: 2103616464 E-mail: athanasopoulou@acci.gr Αθήνα,19/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 10 11 Μαΐου 2011 (διάρκειας 2 ημερών για περισσότερη δημοσιότητα και αξιοποίησή της από τις συμμετέχουσες εταιρίες)

Σας ενημερώνουμε ότι από 10 11 Μαΐου 2011 (διάρκειας 2 ημερών για περισσότερη δημοσιότητα και αξιοποίησή της από τις συμμετέχουσες εταιρίες) K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 114/368 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ Παγκρατίου Ανώνυμη Εταιρεία Επισιτισμού και Χώρων Μαζικής Εστίασης ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 7 ης Εταιρικής Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION

SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες )

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1907801000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα