Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:"

Transcript

1 Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» ξεκινούν άμεσα την προετοιμασία των υποψηφίων σε ολιγομελείς ομίλους για το διαγωνισμό αυτό και παραθέτουν χρήσιμα θέματα ανάπτυξης, τα οποία αντλούνται από την τράπεζα των δεκάδων προσομοιωτικών εφαρμογών που επιμελούνται οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας. Θέμα: Κατηγορίες δημόσιων προϋπολογισμών. Γενικός κρατικός προϋπολογισμός Δημόσιος απολογισμός Ισολογισμός του κράτους. Είδη αυτών Ομοιότητες και διακρίσεις. Κατηγορίες δημόσιων προϋπολογισμών Οι κυριότερες διακρίσεις των δημόσιων προϋπολογισμών γίνονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: 1

2 - προϋπολογισμούς εκμετάλλευσης και προϋπολογισμούς κεφαλαίου Ο προϋπολογισμός εκμετάλλευσης περιλαμβάνει τα τρέχοντα έσοδα και έξοδα του δημόσιου φορέα, δηλαδή τα έσοδα και τα έξοδα που δεν μεταβάλλουν την αξία της περιουσίας του (π.χ. έσοδα από φορολογία ή από επιχειρηματική δραστηριότητα ή δαπάνες για μισθούς, συντάξεις κ.α.). Ο προϋπολογισμός κεφαλαίου έσοδα και έξοδα που η πραγματοποίησή τους μεταβάλλει την περιουσία του δημόσιου φορές (π.χ. έσοδα από ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων, από δωρεές ή δαπάνες για επενδύσεις, αγορά χρεογράφων ή ακινήτων κ.α.). - τακτικούς προϋπολογισμούς και έκτακτους προϋπολογισμούς Ο τακτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει τα τακτικά έσοδα και τις τακτικές δαπάνες ενώ ο έκτακτος τα έκτακτα έσοδα και τις έκτακτες δαπάνες και καταρτίζεται σε έκτακτες μόνο περιπτώσεις (π.χ. εμπόλεμη κατάσταση). Β) Ανάλογα με την έκταση των εσόδων και των εξόδων που περιλαμβάνουν, οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: - ακαθάριστους και καθαρούς προϋπολογισμούς Ο ακαθάριστος προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλα τα έσοδα και τα έξοδα του δημόσιου φορέα σε όλη τους την έκταση, ενώ ο καθαρός προϋπολογισμός μόνο τα καθαρά έσοδα και έξοδα. Δηλαδή στον καθαρό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα μειωμένα κατά το ποσό των δαπανών που έγιναν για την πραγματοποίησή τους, καθώς και οι ακαθάριστες δαπάνες μειωμένες κατά το ποσό των εσόδων που τυχόν συνδέονται οργανικά με αυτές. Γ) Ανάλογα με τη χρονική περίοδο που καλύπτουν, οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: - ετήσιους και πολυετείς (συνήθως κυκλικούς) προϋπολογισμούς Ο ετήσιος προϋπολογισμός αναφέρεται σε ένα μόνο έτος, ενώ οι πολυετείς προϋπολογισμοί καλύπτουν μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο, συνήθως έναν οικονομικό κύκλο. Με τον ετήσιο προϋπολογισμό υπάρχει το πλεονέκτημα της πρόβλεψης των εσόδων και του προγραμματισμού των δαπανών για ένα έτος, όμως δεν παρέχεται η δυνατότητα στο δημόσιο 2

3 φορέα να προγραμματίσει τα έσοδα και έξοδά του για μια μεγαλύτερη περίοδο, γεγονός που μπορεί να έχει μεγάλη σημασία για τη σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας. - ταμιακούς και διοικητικούς Ο ταμιακός προϋπολογισμός περιλαμβάνει τα έσοδα που εισπράττονται και τις δαπάνες που καταβάλλονται σε μια χρονική περίοδο, ενώ ο διοικητικός προϋπολογισμός τα έσοδα που βεβαιώνονται και τις δαπάνες για τις οποίες ο δημόσιος φορέας αναλαμβάνει υποχρέωση μέσα στην περίοδο αυτή. Δ) Ανάλογα με τη μέθοδο κατάταξης των εσόδων και των εξόδων, οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: - κλασικούς προϋπολογισμούς και προϋπολογισμούς προγραμμάτων Στους κλασικούς προϋπολογισμούς τα έσοδα ταξινομούνται συνήθως κατά κατηγορίες (π.χ. άμεσοι φόροι, έμμεσοι φόροι κ.α.), κάθε κατηγορία διαιρείται σε επιμέρους υποκατηγορίες (π.χ. φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων, φόροι εισοδήματος νομικών προσώπων κ.ο.κ.), κάθε υποκατηγορία υποδιαιρείται σε επιμέρους ομάδες (π.χ. φόροι εισοδήματος που εισπράττονται με τη μορφή προκαταβολής κ.α.), και κάθε ομάδα υποδιαιρείται σε περαιτέρω είδη εσόδων (π.χ. φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων που εισπράττεται με τη μορφή προκαταβολής κλπ.). Αντίστοιχα, τα έξοδα του προϋπολογισμού, σε αυτή την περίπτωση κατατάσσονται κατά φορείς γενικούς (π.χ. Υπουργεία) ή ειδικούς (Δ/νσεις Υπουργείων), κατά κατηγορίες και κατά είδη εξόδων. Η ταξινόμηση αυτή παρέχει το πλεονέκτημα της διευκόλυνσης των συγκρίσεων, όμως δυσχεραίνει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που πραγματοποιούνται. Αυτό συμβαίνει γιατί συνήθως τα έξοδα ενός δημόσιου φορέα στον προϋπολογισμό του, εμφανίζουν μόνο τις εισροές του και όχι τις εκροές του, δηλαδή την αξία της παραγωγής που επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση των εισροών αυτών. 1 Τέλος, πρέπει να παρατηρηθεί ότι οι αποφάσεις για τα έσοδα και τις δαπάνες στην περίπτωση των κλασικών προϋπολογισμών είναι συνήθως ορια 1 Με απλά λόγια, είναι δύσκολη η σύγκριση κόστους οφέλους κάθε δραστηριότητας, ούτως ώστε αυτή να αξιολογηθεί. 3

4 κές, με την έννοια ότι δεν εξετάζοντα συνολικά όλα τα έσοδα και οι δαπάνες, αλλά αξιολογούνται μόνο οι μεταβολές από έτος σε έτος. Τα πιο πάνω μειονεκτήματα αποφεύγονται με τη χρήση των προϋπολογισμών προγραμμάτων, οι οποίοι δίνουν έμφαση στον επιδιωκόμενο στόχο και κατατάσσουν τα έσοδα και τα έξοδα κατά πρόγραμμα, κατά τελικό επιδιωκόμενο σκοπό δηλαδή. Έτσι, είναι δυνατή η αξιολόγηση των διαφόρων προγραμμάτων και ελέγχεται η αποδοτικότητα των διαφόρων μέσων δράσης. Δεδομένου ότι σε κάθε πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη και εξετάζεται το συνολικό του κόστος, καταρτίζεται προϋπολογισμός μηδενικής βάσης, όπου αξιολογείται το σύνολο των δαπανών και όχι μόνο οι μεταβολές τους από έτος σε έτος. Επίσης, κατά κανόνα, οι προϋπολογισμοί προγραμμάτων καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο ώστε να είναι δυνατή η α ξιολόγηση έργων που διαρκούν περισσότερα από ένα έτη. Ε) Ανάλογα με τη «θέση» τους, οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: - κύριους προϋπολογισμούς και προσαρτημένους προϋπολογισμούς Στον κύριο προϋπολογισμό ενός δημόσιου φορέα προσαρτώνται συχνά και διάφοροι άλλοι προϋπολογισμοί που βρίσκονται σε στενή σχέση με τον κύριο προϋπολογισμό, εφόσον το πλεόνασμά τους μεταφέρεται σε αυτόν ως έσοδο, ενώ τυχόν έλλειμμά τους καλύπτεται από τον κύριοι προϋπολογισμό. Οι προϋπολογισμοί αυτοί καλούνται προσαρτημένοι. Τι είναι ο κρατικός προϋπολογισμός 4

5 Ο κρατικός προϋπολογισμός ή Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους, σύμφωνα με τον κώδικα Δημοσίου Λογιστικού είναι ο νόμος μέσω του οποίου προσδιορίζονται τα όρια των εξόδων του κράτους για κάθε οικονομικό έτος 2. Πρόκειται για νόμο, εφόσον απαιτείται η έγκριση της Βουλής, στην ουσία όμως αποτελεί μια διοικητική πράξη και μία τυπική συναίνεση της νομοθετικής προς την εκτελεστική εξουσία. Η χρονική διάρκεια του προϋπολογισμού είναι ένα οικονομικό έτος, το οποίο συμπίπτει με το ημερολογιακό. Προϋπολογισμός και Δημόσιος Απολογισμός Ο κρατικός προϋπολογισμός διαφέρει από τον Δημόσιο Απολογισμό, στον οποίον εμφανίζονται τα αποτελέσματα της εκτελέσεως του προϋπολογισμού, ορισμένου (παρελθόντος) οικονομικού έτους. Ο Απολογισμός διαιρείται σε δύο επιμέρους τμήματα, τον Απολογισμό εσόδων και των Απολογισμό εξόδων. Σκοπός του Απολογισμού είναι η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου όσον αφορά στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Ενώ δηλαδή, ο Προϋπολογισμός αναφέρεται στο μέλλον, ο Απολογισμός αναφέρεται στο παρελθόν. Προϋπολογισμός και Ισολογισμός του Κράτους Επίσης, ο προϋπολογισμός πρέπει να διακρίνεται από τον Ισολογισμό του Κράτους, ο οποίος περιλαμβάνει την κατάσταση του Δημοσίου Ταμείου, του Δημοσίου Χρέους και των Κρατικών Εγγυήσεων. Ο Ισολογισμός του Κράτους, αναφέρεται επίσης στο παρελθόν, σε αντίθεση με τον προϋπολογισμό που όπως προαναφέρθηκε αναφέρεται στο μέλλον, και αποσκοπεί και αυτός στη διευκόλυνση του κοινοβουλευτικού ελέγχου. 2 «Προϋπολογισμός είναι ο νόμος δι ου προσδιορίζονται τα δημόσια έσοδα και καθορίζονται τα όρια των εξόδων του Κράτους (πιστώσεων), δι έκαστον οικονομικόν έτος». (Ν.Σ. 321/1969, άρθρο 6) 5

6 Τι περιλαμβάνει ο γενικός κρατικός προϋπολογισμός Ο γενικός προϋπολογισμός του κράτους περιλαμβάνει τρεις επιμέρους προϋπολογισμούς, τον τακτικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και τον προϋπολογισμό ΕΛΕΓΕΠ (Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων). Ο τακτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλα τα έσοδα του κράτους εκτός από τα έσοδα που προέρχονται από δάνεια ή από την εκμετάλλευση δημοσίων επενδύσεων 3 και όλες τις δαπάνες, εκτός από τις δαπάνες για δημόσιες επενδύσεις. Ο προϋπολογισμός δημόσιων επενδύσεων περιλαμβάνει μόνο τα έσοδα από δανεισμό και από την εκμετάλλευση δημόσιων επενδύσεων και μόνο τις δαπάνες για δημόσιες επενδύσεις 4. Ο προϋπολογισμός ΕΛΕΓΕΠ περιλαμβάνει όλα τα κονδύλια που προορίζονται για την στήριξη του αγροτικού τομέα. Τέλος, στο γενικό προϋπολογισμό του κράτους προσαρτώνται οι προϋπολογισμοί διαφόρων αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών. Σημειώνεται, ότι στον γενικό προϋπολογισμό του κράτους δεν περιλαμβάνονται τα ίδια έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης ενώ και οι δημόσιες επιχειρήσεις έχουν ξεχωριστή διαχείριση. 3 Και εκτός από ορισμένα έσοδα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 4 Επομένως, ο τακτικός προϋπολογισμός στην Ελλάδα δεν περιλαμβάνει τα τακτικά έσοδα και έξοδα του κράτους, αλλά κυρίως τα τρέχοντα έσοδα και έξοδα, προσιδιάζοντας περισσότερο σε προϋπολογισμό εκμετάλλευσης. 6

7 Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 7

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια μετά την καταστροφή

Βοήθεια μετά την καταστροφή Βοήθεια μετά την καταστροφή Οδηγός αιτούντος για το πρόγραμμα πληγέντων ατόμων και νοικοκυριών FEMA 545 / Ιούλιος 2008 Applicant s Guide to the Individuals & Households Program Greek 7/08 www.fema.gov

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 1. Συγκρίσεις μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ιωάννης Πέντας, Πολιτικός Επιστήμων Θέματα 1 ης Συνάντησης 1) Αναφερθείτε στην έννοια του έθνους και συνδυάστε την με τις έννοιες δημόσιο και γενικό συμφέρον. 2) Ποιες οι θέσεις Μαξ Βέμπερ για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάιος Ιούνιος 2009 1 Η παρούσα ʺΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Μ. Παπαδάκου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ανθρώπινες απώλειες που προκαλεί ο καρκίνος είναι τεράστιες. Παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός τεσσάρων στοιχείων. Πολυκεντρικότητα Δικτύωση Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Cum libellis

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας

Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής Προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγής μεταποιημένων τροφίμων στην Αίγυπτο Ο κλάδος των τροφίμων φρέσκων και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Β. Μπαρμπούνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ναυτία και ο έμετος που προκαλούνται από τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων είναι μεταξύ των πλέον δυσάρεστων εμπειριών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται μόνο βασικά στοιχεία σχετιζόμενα με την πυρκαγιά στο εσωτερικό ενός κτιρίου (ενδο οικιακή), κύρια πηγή των οποίων αποτέλεσε η έκδοση Εργ. Ω.Σ./

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση 5 Δικτύων ISPs σε Ελλάδα

Σύγκριση 5 Δικτύων ISPs σε Ελλάδα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Καθηγητές: Α.Α. Οικονομίδης & Α. Πομπόρτσης University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων

Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων Λ. Κυρίου Μάλλη Μ. Μ. Βασλαματζής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιστορία προσδιορισμού νεοπλασματικών δεικτών ξεκινά το 1848 με την α νακάλυψη της μυελωματικής πρωτεΐνης

Διαβάστε περισσότερα

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού Γ. Κατσούλης* Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε. Διευθ. Κουρμούλη 2, 11145, Αθήνα Α. Μοσχόπουλος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά σχολεία της Ρουµανίας στο τέλος του 19 ου και αρχή του 20 ου αιώνα

Τα ελληνικά σχολεία της Ρουµανίας στο τέλος του 19 ου και αρχή του 20 ου αιώνα Λεωνίδας Ράδος Τα ελληνικά σχολεία της Ρουµανίας στο τέλος του 19 ου και αρχή του 20 ου αιώνα 1 Η παρούσα ανακοίνωση θήγει το θέμα της εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία της Ρουμανίας με κύριον άξονα το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30 Γενικές αρχές ακτινοθεραπείας

Κεφάλαιο 30 Γενικές αρχές ακτινοθεραπείας Κεφάλαιο 30 Γενικές αρχές ακτινοθεραπείας Ι. Ρ. Κούβαρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ακτινοθεραπεία είναι η κλινική ογκολογική ειδικότητα αντιμετώπισης του καρκίνου με τη χρήση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας. H εξάσκησή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Management Ερώτημα Στα πλαίσια του Επιστημονικού Management και των βασικών κανόνων της Διοικητικής ολοένα αυξανόμενος αριθμός Δημοσίων Υπηρεσιών κατασκευάζει και χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η πολιτιστική δηµιουργία συναντά την οικονοµία της αγοράς

Όταν η πολιτιστική δηµιουργία συναντά την οικονοµία της αγοράς EXOFILO 17OS:Layout 1 5/23/11 12:11 PM Οικονοµία Επιχειρήσεις Η απελευθέρωση της οικονοµικής επιστήµης Τα µυστικά των ισολογισµών Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα Ταξίδι στη Νέα Ελλάδα Επιχειρήστε... αγροτουριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ [ΠΜΣ ΕΠΥ] ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες του προγράμματος, Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι παράγοντες κινδύνου για την υγεία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Σ. Ξυνόγαλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συστήματα σταδιοποίησης των κακοήθων νεοπλασιών είναι μέθοδοι αντικειμενικής εκτίμησης της έκτασης του όγκου σε δεδομένη στιγμή (κυρίως κατά

Διαβάστε περισσότερα