ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 0

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή.. 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός... 4 Κεφάλαιο 2.1: Άξονες, μέτρα, στόχοι και δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος. 5 Α. Αναπτυξιακοί άξονες & μέτρα Επιχειρησιακού Προγράμματος. 5 Β. Στόχοι Επιχειρησιακού Προγράμματος.. 8 Γ. Δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος και υπεύθυνοι υλοποίησης 12 Γ.1. Δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος Γ.1.1. Δράσεις διαπεριφερειακής, διαβαθμιδικής και διεθνούς συνεργασίας Κεφάλαιο 2.2. Τριετής προγραμματισμός των δράσεων.. 18 Α. Υπεύθυνοι υλοποίησης δράσεων Β. Ιεράρχηση δράσεων 21 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης. 26 Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός.. 26 A. Εκτίμηση εσόδων και δαπανών Κεντρικής Μακεδονίας.. 27 A.1. Εκτίμηση εσόδων και δαπανών για την τριετία Β. Χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος ανά άξονα και μέτρο Β.1. Συνεχιζόμενες και Νέες Δράσεις - Κατανομή ανά Χρηματοδοτική Πηγή Β.2. Συνεχιζόμενες δράσεις Β.3. Νέα έργα Β.4. Γενικός Χρηματοδοτικός Πίνακας του Προγράμματος ανά Άξονα, Μέτρο και Πηγή Χρηματοδότησης Β.5. Γενικός Χρηματοδοτικός Πίνακας του Προγράμματος ανά Άξονα, Μέτρο, Δράση, Εκροές Β.6. Νομικά Πρόσωπα Π.Κ.Μ Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 1

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Αύγουστο του 2011 εγκρίθηκε με την αριθμ. 242/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η Α φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας για την τριετή προγραμματική περίοδο / Ενότητα 1 η - Στρατηγικός Σχεδιασμός, η οποία περιλαμβάνει την: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, μέσω αναλυτικών στοιχείων των χαρακτηριστικών της ως χωρικής ενότητας και ως Οργανισμού, την διατύπωση των κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης και τη χρήση τεχνικής SWΟT ανάλυσης για την επισήμανση των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων της Στρατηγική της και Αναπτυξιακές Προτεραιότητες, όπου διατυπώνεται το Αναπτυξιακό Όραμα της, οι Στρατηγικοί Γενικοί Στόχοι Περιφερειακής και Εσωτερικής Ανάπτυξης και οι Αναπτυξιακοί Άξονες που αποτελούν την πρώτη βαθμίδα διάρθρωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σε συνέχεια της Α φάσης, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης από τις έως την στην επίσημη ιστοσελίδα της, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύτηκε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα της Π.Κ.Μ σε επίπεδο στρατηγικής, ακολουθώντας μία βαθμιαία ανάπτυξη που καταλήγει σε δράσεις. Οι δράσεις αυτές εμπεριέχουν ομοειδή έργα και ενέργειες ώστε να εξυπηρετούν τους γενικούς και ειδικότερους στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα, στοιχειοθετώντας τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της. Λαμβάνοντας δε υπόψη τους διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινο δυναμικό προ της αναγκαστικής αθρόας εξόδου σε συνταξιοδότηση και εφεδρεία-στοιχεία Αυγούστου 2011 και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 2

4 χρηματοδοτικά εργαλεία όπως ισχύουν μέχρι σήμερα) ο Επιχειρησιακός Προγραμματισμός συνδέεται με ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο τριετούς ορίζοντα, που αποτελεί τον Οικονομικό Προγραμματισμό της. Τα περιεχόμενα του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε σύνολο (1 η, 2 η, 3 η Ενότητα) συντάχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: Το Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» Την Α.Π / (ΦΕΚ 2043 Β / ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία ρυθμίζεται το «Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής, όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) β βαθμού», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α / ) Το Π.Δ. 133/ (ΦΕΚ 226 Α / ) «Οργανισμός της Κεντρικής Μακεδονίας». Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί μία συνειδητή επιλογή που βασίζεται: Στη διαπιστωμένη αναγκαιότητα σύνταξης ρεαλιστικών και υλοποιήσιμων επιχειρησιακών προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι στιγμής χρηματοδοτικά δεδομένα Στην υποχρεωτική ένταξη στις δράσεις πρώτης προτεραιότητας όλων των συνεχιζόμενων έργων και ενεργειών που έχουν περιέλθει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις εκ των οποίων συνετέθη. Ειδικότερα, σαφής προτεραιότητα θα δοθεί κατά πρώτο λόγο στην αποπληρωμή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 3

5 οικονομικών υποχρεώσεων περατωθέντων έργων, και ακολούθως, στην ολοκλήρωση και αποπληρωμή των συνεχιζόμενων έργων Στο διαχειριστικό πλαίσιο που επιβάλλεται από το δημοσιονομικό σύστημα για την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων. Συνολικά, το παρόν αποτελεί το τεύχος της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κεντρικής Μακεδονίας , περιεχόμενο του οποίου είναι ο Επιχειρησιακός και ο Οικονομικός Προγραμματισμός της, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός Σε εφαρμογή της Α.Π / (ΦΕΚ 2043 Β / ) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α / ), το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει σε συνέχεια της Ενότητας 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός, τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό, στο πλαίσιο του οποίου θα εφαρμοστεί η στρατηγική της για την τριετία , σε εκτέλεση των ετήσιων προϋπολογισμών της. Στην ενότητα αυτή αναπτύσσεται η διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, εξειδικεύοντας σε 1 ο επίπεδο ανάπτυξης τους τέσσερις Αναπτυξιακούς Άξονες σε Μέτρα, και σε 2 ο επίπεδο ανάπτυξης τα Μέτρα σε Δράσεις, οι οποίες ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα και συσχετίζονται με τους Ειδικούς Στόχους που εξυπηρετούν. Η διάρθρωση αυτή καθορίστηκε με βάση τους Στρατηγικούς στόχους της Α φάσης από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τα έργα και ενέργειες που συνθέτουν τις δράσεις, θα αποτυπωθούν σε συνέχεια της ισχύουσας διαδικασίας, στα αναλυτικά ετήσια Προγράμματα Επενδυτικών Δαπανών που θα καταρτιστούν κατά την τριετία , βάσει των χρηματοδοτικών πηγών της (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι, Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, Ίδια Έσοδα, Π.Δ.Ε, κ.λ.π.), και θα εγκριθούν από τα αρμόδια συλλογικά όργανα της. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 4

6 Κεφάλαιο 2.1: Άξονες, μέτρα, στόχοι και δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος Α. Αναπτυξιακοί άξονες και μέτρα Επιχειρησιακού Προγράμματος Στην ενότητα αυτή του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού πραγματοποιείται η εφαρμογή της στρατηγικής της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτή διατυπώθηκε μέσω της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού (Ενότητα 1 η ). Στην Α φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π), η διατύπωση της στρατηγικής και ο προσδιορισμός των γενικών στόχων βασίστηκε στην ολοκληρωμένη προσέγγιση και αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και σε μια διαρθρωτική αντιμετώπιση αδυναμιών του εσωτερικού περιβάλλοντος, με παρεμβάσεις οργανωτικής και διοικητικής αλλαγής που εκτιμήθηκε ότι θα έχουν πολλαπλασιαστική αξία για την Περιφέρεια. Έτσι, για την προγραμματική περίοδο καθορίστηκαν τέσσερις Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι, εκ των οποίων οι δύο (1-2) αναφέρονται σε στόχους περιφερειακής ανάπτυξης και οι άλλοι δύο (3-4) σε στόχους εσωτερικής ανάπτυξης της ως οργανισμού. 1. Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής 2. Προώθηση της κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής 3. Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της ως οργανισμού και ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών της 4. Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της ως οργανισμού. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 5

7 Επιγραμματικά, ο Γενικός Στρατηγικός Στόχος 1 αποσκοπεί στην εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης για τον πληθυσμό της, στη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης για το εργατικό δυναμικό, αξιοποίηση του αποθέματος πόρων και ενδογενών χαρακτηριστικών, αύξηση της απασχόλησης, προώθηση της επιχειρηματικότητας, αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, και κυρίως σύνδεση των παραγωγικών τομέων και των διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων ή/και κλάδων, π.χ. αγροτικής παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίου, τουρισμού. Ο Γενικός Στρατηγικός Στόχος 2 περιλαμβάνει παρεμβάσεις στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης και του αθλητισμού που αφορούν στην υλοποίηση δράσεων για την οργάνωση ενός συστηματικού τρόπου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης, τη βελτίωση των υποδομών και των δυνατοτήτων εκπαίδευσης και άθλησης, καθώς επίσης τη διοργάνωση και ενίσχυση της συμμετοχής σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στο Γενικό Στρατηγικό Στόχο 3 περιλαμβάνονται δράσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της ως οργανισμού, που θα ενισχύουν την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και τη διασφάλιση της νομιμοποίησης της δράσης της. Τέλος, ο Γενικός Στρατηγικός Στόχος 4 αφορά στη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης, αλλά και της οικονομικής κατάστασης της ως οργανισμού, που επιτυγχάνεται με τη βελτίωση του οικονομικού προγραμματισμού, την παρακολούθηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ορθολογικότερη οικονομική διαχείριση. Κρίσιμο στοιχείο για τη δυνατότητα υλοποίησης των έργων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί η αξιοποίηση όλων των πηγών χρηματοδότησης έργων, εθνικών και Ευρωπαϊκών. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 6

8 Στη συνέχεια, με βάση τους γενικούς στρατηγικούς στόχους διαμορφώθηκαν οι τέσσερις Αναπτυξιακοί Άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κεντρικής Μακεδονίας. Άξονας 1: Προστασία περιβάλλοντος και βελτίωση ποιότητας ζωής Άξονας 2: Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση Άξονας 3: Ενίσχυση κοινωνικής μέριμνας υγείας παιδείας πολιτισμού - αθλητισμού Άξονας 4: Ανάπτυξη και Νομικών Προσώπων ως Οργανισμών. Στη Β φάση, ο κάθε Άξονας εξειδικεύεται σε επιμέρους Μέτρα, τα οποία είναι συνολικά δεκαέξι (16). Η συσχέτιση Αξόνων και Μέτρων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 40: Συσχέτιση Αξόνων και Μέτρων Άξονας Κωδ. Μέτρου Μέτρο 1.1 Τεχνικές Υποδομές (εγγειοβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων) 1 - Προστασία Περιβάλλοντος & βελτίωση ποιότητας ζωής 1.2 Προστασία και ανάδειξη Φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος (διαχειριστικά σχέδια - μελέτες & έργα ερμηνείας περιβάλλοντος - Αποκατάσταση περιβάλλοντος - Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός) 1.3 Διαχείριση απορριμμάτων & λυμάτων- Αποχετεύσεις 1.4 Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής - ηχητικής - ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης 1.5 Διαχείριση υδάτινων πόρων - Υδρεύσεις 2 - Οικονομική ανάπτυξη & απασχόληση 2.1 Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργαλιμενικά - αερολιμένες κλπ) 2.2 Επιχειρηματικότητα - Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 2.3 Τουρισμός (υποδομές και ενέργειες προβολής) 2.4 Αγροτική Ανάπτυξη (Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια - Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου και διακίνησης προϊόντων - Δομές ποιοτικού ελέγχου αγοράς) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 7

9 Άξονας 3 - Ενίσχυση Κοινωνικής Μέριμνας-Υγείας- Παιδείας- Πολιτισμού- Αθλητισμού 4- Ανάπτυξη και Νομικών Προσώπων ως Οργανισμών Κωδ. Μέτρου Μέτρο 3.1 Υγεία - Κοινωνική Μέριμνα 3.2 Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία 3.3 Παιδεία - Δια βίου μάθηση 4.1 Βελτίωση διοικητικής ικανότητας (οργανωτική δομή της ) 4.2 Υποδομές διοίκησης - εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ) 4.3 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και των Νομικών Προσώπων 4.4 Οικονομικά της Το κάθε μέτρο συσχετίζεται με έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους, όπως αναλύεται στην επόμενη ενότητα. Β. Στόχοι Επιχειρησιακού Προγράμματος Κατά την προγραμματική περίοδο , η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καλείται να επιτύχει τους γενικούς στρατηγικούς και τους ειδικότερους στόχους, κατά προτεραιότητα και στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Για την επίτευξη των στόχων θα πρέπει να υπάρχει πλήρης εφαρμογή των δεκαέξι μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τα οποία συσχετίζονται με έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους. Η συσχέτιση του κάθε μέτρου με τους αντίστοιχους στόχους έχει βασιστεί στην SWOT ανάλυση της Α φάσης, το περιεχόμενο του μέτρου και τη σχετικότητα του στόχου. Οι τέσσερις γενικοί στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται σε δέκα (10) επιμέρους ειδικούς στόχους: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 8

10 Πίνακας 41: Ειδικοί Στόχοι α/α 1 Ειδικοί Στόχοι Ενίσχυση- βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών - δικτύων 2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος 3 Βελτίωση υποδομών και δικτύων 4 Αξιοποίηση παραγωγικού δυναμικού με ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης 5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας - Ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής 6 Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού - Διοικητική μεταρρύθμιση Ν. 3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης" 7 Βελτίωση υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας και εφαρμογή διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Έλεγχος των λειτουργικών δαπανών και μείωση των εξόδων Αύξηση των εσόδων και αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης Η συσχέτιση των δεκαέξι Μέτρων με τους δέκα ειδικούς στόχους φαίνεται στη συνέχεια: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 9

11 Πίνακας 42: Συσχέτιση Μέτρων και Στόχων Κωδ. Μέτρου Μέτρα Κωδ. Στόχου Στόχοι Ενίσχυση- βελτίωση αγροτικής Τεχνικές Υποδομές (εγγειοβελτιωτικά - ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων) Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος Προστασία και ανάδειξη Φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος (διαχειριστικά σχέδια - μελέτες & έργα ερμηνείας περιβάλλοντος - Αποκατάσταση περιβάλλοντος - Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός) Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος 1.3 Διαχείριση απορριμμάτων & λυμάτων- Αποχετεύσεις Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ηχητικής - ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης 1.5 Διαχείριση υδάτινων πόρων - Υδρεύσεις Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά αερολιμένες, κλπ) Επιχειρηματικότητα - Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων Τουρισμός (υποδομές και ενέργειες προβολής) Αγροτική Ανάπτυξη (Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια - Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου και διακίνησης προϊόντων - Δομές ποιοτικού ελέγχου αγοράς) Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων Αξιοποίηση παραγωγικού δυναμικού με ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης - αξιοποίηση ταυτότητας περιοχής Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας - Αξιοποίηση ταυτότητας περιοχών Ενίσχυση- βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 10

12 Κωδ. Μέτρου Μέτρα Κωδ. Στόχου 3.1 Υγεία - Κοινωνική Μέριμνα Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία Παιδεία - Δια βίου μάθηση Βελτίωση διοικητικής ικανότητας (οργανωτική δομή της ) Υποδομές διοίκησης - εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ) Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και των Νομικών Προσώπων 4.4 Οικονομικά της Στόχοι Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού - Διοικητική μεταρρύθμιση για την προσαρμογή στο Ν. 3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης" Βελτίωση υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας και εφαρμογή διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού - Διοικητική μεταρρύθμιση για την προσαρμογή στο Ν. 3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης" Έλεγχος των λειτουργικών δαπανών και μείωση των εξόδων Αύξηση των εσόδων και αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης Το τρίτο ψηφίο του κωδικού του στόχου αντιστοιχεί στην αρίθμηση των δέκα ειδικών Στόχων όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 42, π.χ. οι στόχοι 1.1.2, και αντιστοιχούν στον Ειδικό Στόχο 2 «Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος», οι στόχοι 2.3.5, 3.1.5, 3.2.5, και στον Ειδικό Στόχο 5 «Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας - Ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής». Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 11

13 Γ. Δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος και υπεύθυνοι υλοποίησης Γ.1. Δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος Για να επιτευχθούν οι στόχοι του κάθε μέτρου του προγράμματος, καταρτίζεται ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει ένα υποπρόγραμμα δράσεων. Ως δράσεις νοούνται έργα και λειτουργίες, ως εξής: (α) κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα (δράσεις ή έργα που εκτελούνται εφ άπαξ με καθορισμένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης), (β) συνεχώς επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και οργάνων διοίκησης. Τα έργα περιλαμβάνουν μεγάλο πλήθος διαδικασιών, π.χ. σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, έρευνες, μελέτες, ενέργειες κατάρτισης, ενέργειες δημοσιότητας, κανονιστικές ρυθμίσεις, κ.ά. Οι λειτουργίες διακρίνονται σε κύριες και σε υποστηρικτικές ή οριζόντιες. Οι κύριες λειτουργίες περιλαμβάνουν βασικές και ουσιαστικές αρμοδιότητες του οργανισμού μέσω των οποίων «εκπληρώνεται» ο σκοπός της (αρμοδιότητες αναπτυξιακές, πολιτιστικές, αθλητικές, προστασίας περιβάλλοντος, κ.ά). Οι υποστηρικτικές ή οριζόντιες λειτουργίες αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης (διοίκηση προσωπικού, οικονομική διαχείριση, προμήθειες, διοικητική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, πληροφοριακά συστήματα, υποστήριξη του προγραμματισμού, κ.ά). Η συνολική αρχιτεκτονική του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κεντρικής Μακεδονίας απεικονίζεται στον Πίνακα 43 όπου παρουσιάζεται η συσχέτιση των δράσεων ανά Άξονα, Μέτρο και Στόχο. Όπως φαίνεται και παρακάτω, τα 16 μέτρα εξειδικεύονται σε 60 δράσεις μέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι 10 στόχοι του προγράμματος. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 12

14 Πίνακας 43 : Συσχέτιση Αξόνων, Μέτρων, Στόχων και Δράσεων Άξ. 1 - Προστασία Περιβάλλοντος & βελτίωση ποιότητας ζωής Κωδ. Μέτρου Μέτρα Τεχνικές Υποδομές (εγγειοβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων) Προστασία και ανάδειξη Φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος (διαχειριστικά σχέδια - μελέτες & έργα ερμηνείας περιβάλλοντος - Αποκατάσταση περιβάλλοντος - Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός) Διαχείριση απορριμμάτων & λυμάτων - Αποχετεύσεις Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής - ηχητικής - ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης 1.5 Διαχείριση υδάτινων πόρων - Υδρεύσεις Κωδ. Στόχου Στόχοι Ενίσχυση- βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων Κωδ. Δράσης Δράσεις Εγγειοβελτιωτικά Έργα Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης Έργα πρόληψης φυσικών κινδύνων Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση Αντιπλημμυρικά έργα περιβάλλοντος Μελέτες αντιπλημμυρικών έργων Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων Έργα προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος Διαχειριστικά σχέδια και μελέτες Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός Έργα αποχετεύσεων Διαχείριση απορριμμάτων Διαχείριση λυμάτων Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης Ατμοσφαιρική ρύπανση Ηχητική ρύπανση Ηλεκτρομαγνητική ρύπανση Έργα ύδρευσης Διαχείριση υδάτινων πόρων Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 13

15 Άξ. 2 - Οικονομική ανάπτυξη & απασχόληση Κωδ. Μέτρου Μέτρα Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά - αερολιμένες κλπ) Επιχειρηματικότητα - Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 2.3 Τουρισμός (υποδομές και ενέργειες προβολής) 2.4 Αγροτική Ανάπτυξη (Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια - Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου και διακίνησης προϊόντων - Δομές ποιοτικού ελέγχου αγοράς) Κωδ. Στόχου Στόχοι Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων Κωδ. Δράσης Δράσεις Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού, κτλ Κατασκευή νέων τμημάτων οδικού δικτύου και των συνοδευτικών τεχνικών έργων Λιμενικά έργα Τεχνικά έργα αερολιμένων Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης Αξιοποίηση παραγωγικού Κατάρτιση δυναμικού με ενεργητικές Επιχειρηματικότητα - δράσεις πολιτικές στήριξης της προσέλκυσης & ενίσχυσης επενδυτών απασχόλησης - αξιοποίηση ταυτότητας περιοχής Πληροφόρηση - έλεγχος αγοράς Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, Υποδομές τουρισμού αθλητισμού και παιδείας - Αξιοποίηση ταυτότητας περιοχών Ενέργειες τουριστικής προβολής Ενίσχυση- βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων Γεωργική ανάπτυξη Κτηνοτροφία Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια Δομές ποιοτικού ελέγχου τροφίμων Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου & διακίνησης προϊόντων Προώθηση αγροτικών προϊόντων Ενημέρωση παραγωγών αγροτικών προϊόντων Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 14

16 Άξ. 3 - Ενίσχυση Κοινωνικής Μέριμνας-Υγείας- Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Κωδ. Μέτρου Μέτρα Κωδ. Στόχου 3.1 Υγεία - Κοινωνική Μέριμνα Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία Παιδεία - Δια βίου μάθηση Στόχοι Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας Κωδ. Δράσης Υποδομές υγείας Δράσεις Κοινωνικές υποδομές Κοινωνική μέριμνα Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης Διασφάλιση δημόσιας υγείας Υποδομές αθλητισμού Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των Υποδομές πολιτισμού υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, Νεολαία (δράσεις αθλητισμούπολιτισμού) αθλητισμού και παιδείας Δράσεις πολιτισμού Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας Υποδομές εκπαίδευσης Δράσεις δια βίου μάθησης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 15

17 Άξ. 4- Ανάπτυξη και Νομικών Προσώπων ως Οργανισμών Κωδ. Μέτρου Μέτρα 4.1 Βελτίωση διοικητικής ικανότητας (οργανωτική δομή της ) Υποδομές διοίκησης - εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ) Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και των Νομικών Προσώπων 4.4 Οικονομικά της Κωδ. Στόχου Στόχοι Κωδ. Δράσης Δράσεις Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του Οργανωτική δομή ανθρώπινου δυναμικού - Διοικητική μεταρρύθμιση για την προσαρμογή στο Ν. 3852/2010 "Πρόγραμμα Στοχοθεσία - αξιολόγηση Καλλικράτης" Βελτίωση υλικοτεχνικής και Υποδομές διοίκησης κτιριακής υποδομής Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης Αξιοποίηση των ΤΠΕ και εφαρμογή διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού - Διοικητική μεταρρύθμιση για την προσαρμογή στο Ν. 3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης" Έλεγχος των λειτουργικών δαπανών, μείωση εξόδων Αύξηση των εσόδων και αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης Εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα βελτίωσης διοικητικής ικανότητας) Δράσεις και διαδικασίες αμφίδρομης επικοινωνίας - συνεργασίας Δράσεις ανάπτυξης και ορθολογικής αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού Κατάρτιση προσωπικού Π.Κ.Μ και νομικών προσώπων Επιτάχυνση διαδικασιών - εξυπηρέτηση του πολίτη Δράσεις ορθολογικής διαχείρισης δαπανών και μείωσης εξόδων Δημιουργία επιχειρήσεων Π.Κ.Μ Αξιοποίηση ακινήτων Αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 16

18 Γ.1.1. Δράσεις διαπεριφερειακής, διαβαθμιδικής και διεθνούς συνεργασίας Τα έργα που συνθέτουν τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας μπορούν να διακριθούν, βάσει της χωρικής τους εμβέλειας σε έργα τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, στις δράσεις του Προγράμματος, εμπεριέχονται έργα που χωροθετούνται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα ευρύτερα όρια της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας, τα οποία εκτελεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με άλλες Περιφέρειες της χώρας ή άλλων χωρών (ως μέλος/ partner), κατά κύριο λόγο σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις υπερτοπικές, εθνικές και διεθνείς αυτές δράσεις συμμετέχουν συναρμόδιοι φορείς του Δημοσίου καθώς και νομικά πρόσωπα, ανάλογα με το φυσικό αντικείμενο των επιμέρους έργων που τις συνθέτουν. Επιπλέον, οι δράσεις του Προγράμματος εμπεριέχουν έργα διαβαθμιδικής συνεργασίας, τα οποία εκτελεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία, μεταξύ άλλων, με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης και τους ΟΤΑ α βαθμού μέσω σχετικών προγραμματικών και εταιρικών συμβάσεων. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 17

19 Κεφάλαιο 2.2. Τριετής προγραμματισμός των δράσεων Α. Υπεύθυνοι υλοποίησης δράσεων Φορείς υλοποίησης των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κεντρικής Μακεδονίας, είναι οι υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπά της. Κατά τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος κλήθηκαν οι υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα της, να υποβάλλουν αναλυτικό σχέδιο δράσεων, με τριετή προϋπολογισμό των αναμενόμενων δαπανών ανά δράση. Η διάρθρωση των υπηρεσιών της σε (α) έξι Γενικές Δ/νσεις και (β) Αυτοτελείς Δ/νσεις και Τμήματα, η κατανομή τους, σύμφωνα με την εμβέλεια των αρμοδιοτήτων τους και την έδρα τους, σε: (Α) Κεντρικές υπηρεσίες ΠΚΜ και (Β) Περιφερειακές Υπηρεσίες, με διοικητική αναφορά στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και η διαχειριστική αυτοτέλεια των επτά Περιφερειακών Ενοτήτων, επέβαλε την επεξεργασία των στοιχείων του επιχειρησιακού Προγράμματος και την αποτύπωσή τους συνολικά, σε επίπεδο (α) Κεντρικών Υπηρεσιών ΠΚΜ, (β) Υπηρεσιών Περιφερειακών Ενοτήτων και (γ) Νομικών Προσώπων συγκεντρωτικά, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 18

20 Πίνακας 44: Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Μακεδονίας και Σύνολα Δράσεων που υλοποιούν (σε ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Κ.Μ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Κ.Μ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Κ.Μ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π.Κ.Μ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Κ.Μ , , , , , , , ,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ , , , ,93 Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Π.Κ.Μ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Π.Κ.Μ , , , , , ,00 0,00 0,00 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Κ.Μ , , , ,00 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ , , , ,00 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Π.Κ.Μ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ Π.Κ.Μ , ,00 0,00 0,00 Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ Π.Κ.Μ , , , ,00 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ , , , ,00 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Κ.Μ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Κ.Μ , , , ,00 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , , , ,00 (Α) ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣ Π.Κ.Μ , , , ,93 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 19

21 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ , , , ,00 Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , , ,00 Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ , , , ,00 Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ , , , ,00 Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ , , , ,00 Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ , , , ,11 Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ , , , ,91 (Β) ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ , , , ,02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Κ.Μ (Α)+(Β) , , , ,95 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ) , , , ,48 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Τ.Α) , , , ,00 (Γ) ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Π.Κ.Μ , , , ,48 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ Π.Κ.Μ (ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) (Α)+(Β) , , , ,43 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 20

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας, σε συνδυασμό με τη δημιουργία λιγότερων και μεγαλύτερων Δήμων, άλλαξαν το διοικητικό χάρτη της χώρας.

Η εισαγωγή του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας, σε συνδυασμό με τη δημιουργία λιγότερων και μεγαλύτερων Δήμων, άλλαξαν το διοικητικό χάρτη της χώρας. Αγαπητοί Θεσσαλοί, Πριν από δύο χρόνια οι πολίτες της Θεσσαλίας μάς εμπιστεύθηκαν για να διαχειριστούμε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή μας, μέσα από τη διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ιανουάριος 2011 Δεκέμβριος 2012 Λάρισα, Ιανουάριος 2013 1 Αγαπητοί Θεσσαλοί, Πριν από δύο χρόνια οι πολίτες της Θεσσαλίας μάς εμπιστεύθηκαν για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Εισαγωγή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καταρτίστηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού και τέθηκε υπόψη της

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2013 Βούλα, Μάρτιος 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης 2011-2014 1 Σ ε λ ί δ α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα