ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε. Διεύθυνση 39 η Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 Αύγουστος 2010

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 39 η Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 Ταχ.Κώδ. : ΑΘΗΝΑ FAX : ΠΡΟΣ: Αθήνα, 10 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ.: οικ. 2/53845/0094 Όπως ο πίνακας διανομής Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: Κατάρτιση του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2011, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των επιχορηγουμένων από τον κρατικό προϋπολογισμό νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των ειδικών λογαριασμών των ν.π.δ.δ., του άρθρου 3 του ν. 3697/2008. Με σκοπό την έγκαιρη και εναρμονισμένη με τους στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής κατάρτιση του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2011, τίθενται υπόψη σας οι παρακάτω οδηγίες, τις οποίες παρακαλείσθε να κοινοποιήσετε σε όλους τους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά σας, για ενημέρωση και πιστή εφαρμογή τους. Α) ΓΕΝΙΚΑ 1. Βασικοί στόχοι και αρχές κατάρτισης του προϋπολογισμού Σύμφωνα με το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) για την περίοδο , η Ελλάδα θα πρέπει να εφαρμόσει μία αποτελεσματική δημοσιονομική και διαρθρωτική πολιτική με στόχο: Τη σημαντική μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του χρέους ως ποσοστά του ΑΕΠ, Την επίτευξη επαρκών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης, μέσω διαρθρωτικών αλλαγών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας λειτουργίας της οικονομίας, Τη στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, και 2

3 Την ενίσχυση της διαφάνειας της δημοσιονομικής διαχείρισης και την εξάλειψη της σπατάλης. Τα επιχορηγούμενα και μη ν.π.δ.δ., τα ν.π.ι.δ. που επιχορηγούνται από το Δημόσιο και οι ειδικοί λογαριασμοί των ν.π.δ.δ. που διατηρήθηκαν σύμφωνα με το ν. 3697/2008 ανήκουν στη γενική κυβέρνηση και ως εκ τούτου καθίσταται απόλυτα επιβεβλημένος ο προγραμματισμός δράσης τους προς την κατεύθυνση επίτευξης των ανωτέρω στόχων. Η συνέχιση της προσπάθειας για δημοσιονομική προσαρμογή θα προωθηθεί κυρίως μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των περιορισμένων πόρων, της αξιολόγησης της παραγωγικότητας κάθε δράσης, τον περιορισμό της σπατάλης, αλλά και την ενίσχυση της διαφάνειας. Παράλληλα, ο προγραμματισμός των δαπανών θα πρέπει να αποβλέπει στην ενίσχυση των τομέων εκείνων που συμβάλλουν στην αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. 2. Σχεδιασμός τριετούς προϋπολογισμού Η σύνταξη πολυετών προϋπολογισμών καθιερώθηκε, προκειμένου να επιτευχθεί ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός της δημοσιονομικής διαχείρισης με κυλιόμενα τριετή προγράμματα και η παγίωση κλίματος δημοσιονομικής πειθαρχίας. Όλοι οι φορείς στους οποίους απευθύνεται η εγκύκλιος αυτή θα πρέπει να υποβάλουν στα αρμόδια για την έγκριση του προϋπολογισμού τους όργανα μαζί με τον προϋπολογισμό του 2011 και τις σχετικές προβλέψεις (εσόδων-εξόδων) για τα οικονομικά έτη 2012 και 2013 αναλυτικά κατά κατηγορία, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 για τα ν.π.δ.δ. και το υπόδειγμα 2 για τα ν.π.ι.δ. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για μισθοδοσία θα υπολογιστούν με βάση την εκτίμηση διαμόρφωσης των σχετικών δαπανών μέχρι τις 31/12/2010, αφού ληφθεί υπόψη μόνο η μισθολογική ωρίμανση των υπαλλήλων. Τα συνολικά μεγέθη που θα απεικονισθούν στα σχετικά υποδείγματα (1 και 2) θα αποτελέσουν τη βάση για τον προσδιορισμό των κονδυλίων των προϋπολογισμών των ετών 2012 και Β) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. (εξαιρούνται Ο.Τ.Α. α και β βαθμού) 1. Κατάρτιση προϋπολογισμού Όλα τα έσοδα και έξοδα των νομικών προσώπων ταξινομούνται στον προϋπολογισμό τους κατ είδος, ομάδες και κατηγορίες, ανάλογα με την αιτία και τη φύση τους. Για την ταξινόμηση αυτή τηρείται ο κώδικας κατάταξης εσόδων-εξόδων ν.π.δ.δ. (αρ. εγκ. 1, αρ. πρ. 2/47285/0094/2.8.01). Ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη σε έξι (6) στήλες, όπου αναγράφονται: - στην 1 η ο κωδικός αριθμός εσόδου ή εξόδου (Κ.Α.Ε.) 3

4 - στην 2 η η ονομασία του - στην 3 η οι προβλέψεις για το στην 4 η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2010 (αρχικός προϋπολογισμός ± τροποποιήσεις), - στην 5 η οι εκτιμήσεις πραγματοποίησης των εσόδων και εξόδων κατά το 2010, και - στην 6 η τα απολογιστικά στοιχεία του Όλα τα κονδύλια εσόδων-εξόδων αθροίζονται σε υποσύνολα κατά κατηγορίες (χιλιάδα π.χ. 1000), υποκατηγορίες (εκατοντάδα π.χ. 0700) και ομάδες (δεκάδα π.χ. 0710) της κωδικής κατάταξης. Τα αθροίσματα αυτά είναι απολύτως αναγκαία για την ορθή εμφάνιση του προϋπολογισμού. Έσοδα α) Γενικά Όλα τα έσοδα του νομικού προσώπου (επιχορηγήσεις, ίδια έσοδα, τόκοι, έκτακτα, επενδυτικά προγράμματα κ.λπ.) βεβαιώνονται, εισπράττονται και εμφανίζονται στους οικείους κωδικούς αριθμούς εσόδων του προϋπολογισμού. Έσοδα του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2011 είναι τα ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια αυτού, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται. Τα έσοδα, που έχουν βεβαιωθεί και δεν εισπράχθηκαν μέχρι τη λήξη του οικ. έτους 2010, διαγράφονται λογιστικά από το έτος που βεβαιώθηκαν και επαναβεβαιώνονται ως έσοδα του επόμενου οικ. έτους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.Δ. 496/74. Η κατάρτιση ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού εσόδων αποτελεί τη θεμελιώδη προϋπόθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς το ύψος των εξόδων προσδιορίζεται άμεσα από τα έσοδα. β) Προβλέψεις από κρατική επιχορήγηση Οι προβλέψεις επιχορηγήσεων θα εγγραφούν στους κωδικούς αριθμούς της υποκατηγορίας εσόδων 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό», αφού γνωστοποιηθεί από το Φορέα επιχορήγησης του νομικού προσώπου το σχετικό κονδύλι. γ) Προβλέψεις από ίδια έσοδα Τα ίδια έσοδα θα πρέπει να προβλεφθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, βάσει ορθού προγραμματισμού και προς την κατεύθυνση αύξησής τους. Ως τέτοια μέτρα αύξησης θα μπορούσαν να αναφερθούν: - η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τον καλύτερο συνδυασμό και αξιοποίηση των παραγωγικών συντελεστών που διαθέτουν - η καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας και των διαθεσίμων - ο έλεγχος της μη πραγματοποίησης του εσόδου και ο καταλογισμός των υπόχρεων 4

5 - ο έλεγχος της ύπαρξης ελλειμμάτων και ο καταλογισμός των υπολόγων κ.λπ. Εξοδα α) Γενικά Έξοδα του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2011 είναι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται σε βάρος των πιστώσεων αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο που δημιουργήθηκε η υποχρέωση για την πληρωμή. Κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν.2362/95 «περί δημοσίου λογιστικού κ.λπ.» στόχος όλων των επιχορηγούμενων νομικών προσώπων πρέπει να είναι η κάλυψη των δαπανών τους κατ αρχήν από δικά τους έσοδα, και δευτερευόντως από ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού. Επομένως απαιτείται να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια αξιοποίησης των χορηγουμένων πόρων του κρατικού προϋπολογισμού με σωστή και αποτελεσματική κατανομή των κονδυλίων αυτών και με αξιολόγηση των αναγκών και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από τη χρησιμοποίηση των σχετικών πόρων. Δαπάνες που κρίνονται ως χαμηλής προτεραιότητας θα πρέπει να περικόπτονται και οι πόροι να διατίθενται σε νέες δραστηριότητες που κρίνονται πιο αποδοτικές. Κάθε ενέργεια που δημιουργεί δαπάνη θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και να διακρίνεται από αξιοπιστία και διαφάνεια. Οι φορείς που λαμβάνουν μικτές επιχορηγήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται κονδύλια για πληρωμή τόσο των αποδοχών όσο και των λοιπών δαπανών τους (όπως δαπάνες προμηθειών, λειτουργικά έξοδα κ.λπ.) θα κατανέμουν τα εγκριθέντα ποσά κατά απόλυτη προτεραιότητα για τα επιτρεπόμενα ποσά αποδοχών και στη συνέχεια για λειτουργικές δαπάνες. Στο εξής, δεν θα τίθεται πλέον θέμα συμπληρωματικής ενίσχυσης του φορέα για καταβολή αποδοχών, αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα εξασφάλισης των απαιτούμενων πιστώσεων από ίδια έσοδα, από ταμειακά υπόλοιπα και από εξοικονόμηση δαπανών. β) Εκτιμήσεις για αποδοχές προσωπικού Οι δαπάνες για αποδοχές προσωπικού, θα πρέπει να υπολογίζονται βάσει του προσωπικού, το οποίο υπηρετεί κατά το χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισμού και του μισθολογίου που ισχύει, αφού ληφθούν υπόψη και οι διορισμοί που έχουν εγκριθεί και προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθούν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος οικονομικού έτους (2010). Συγκεκριμένα, το ύψος των πιστώσεων για αποδοχές θα υπολογισθεί με βάση τις ταμειακές πληρωμές ομοίων δαπανών του μηνός Ιουλίου του τρέχοντος οικονομικού έτους (2010), τη φυσιολογική εξέλιξη του προσωπικού (ωρίμανση) και τη δαπάνη των νέων διορισμών υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση. Για την αντιμετώπιση των δαπανών αποδοχών υπαλλήλων που προβλέπεται να διορισθούν το 2011, με βάση τις εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει των ισχυουσών διατάξεων και τις σχετικές διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη, θα πρέπει να σχηματίζεται ειδικό αποθεματικό. 5

6 γ) Εκτιμήσεις για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, των προμηθειών και των λοιπών δαπανών αποτελεί βασική προτεραιότητα για την περαιτέρω μείωση του ελλείμματος. Το συνολικό ύψος των κονδυλίων για τις δαπάνες αυτές, θα πρέπει να διαμορφωθεί στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα και πάντως όχι ψηλότερα από το ύψος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για μείωση των μισθωμάτων κατά ποσοστό 20%. Οι δαπάνες για υπερωρίες, επιτροπές, ομάδες εργασίας και μετακινήσεις θα πρέπει να περιοριστούν στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, αφού εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της φύσης τους και των αποκλίσεων που εμφανίζονται κάθε χρόνο μεταξύ των διαμορφωθεισών πιστώσεων και των τελικών πληρωμών. Η χορήγηση των πρόσθετων αμοιβών καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3205/2003 και του Ν. 3833/2010, η αυστηρή τήρηση των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον υπολογισμό των δαπανών αυτών. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προβλέπονται δαπάνες που κατά τα άλλα θεωρούνται απαγορευτικές ή περιοριστικές για την κεντρική διοίκηση. δ) Εκτιμήσεις για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της συσσώρευσης υποχρεώσεων από παρελθόντα έτη και της μετακύλισής τους στα επόμενα, καθιερώθηκε ο διαχωρισμός των πιστώσεων για προμήθειες καταναλωτικών και διαρκούς χρήσης αγαθών και για επενδύσεις που εκτελούνται από τα έσοδα των νομικών προσώπων (Κ.Α.Ε. 1000, 7000 και 9700) σε τρέχοντος και παρελθόντων ετών. Το ποσό που αφορά το τρέχον έτος θα εγγράφεται στον Κωδικό Αριθμό Εξόδου με το στοιχείο (α) ή (01), το ποσό που αφορά τα παρελθόντα έτη στον ίδιο Κ.Α.Ε. με το στοιχείο (β) ή (02) και η εμφάνισή τους στον προϋπολογισμό θα γίνεται κατά οριζόντια ή κάθετη διάταξη, ανάλογα με τις δυνατότητες του μηχανογραφικού συστήματος κάθε φορέα. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών, δεν είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός των πιστώσεων. Υπενθυμίζεται ότι κριτήριο του διαχωρισμού αποτελεί η χρονολογία έκδοσης του σχετικού με τη δαπάνη δικαιολογητικού στοιχείου (τιμολόγιο, κ.λπ.). ε) Εκτιμήσεις για αποθεματικά Προβλέψεις για αποθεματικά (τακτικό-έκτακτο), ως δυνατότητα συμπλήρωσης των ανεπαρκών πιστώσεων, επιτρέπεται να σχηματίζονται, το σύνολό τους όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνόλου των τακτικών ιδίων εσόδων που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό. 6

7 Διευκρινίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα των οποίων τα έσοδα προέρχονται μόνο από κρατικές επιχορηγήσεις δεν θα σχηματίζουν προβλέψεις για αποθεματικά. Το ειδικό αποθεματικό για νέους διορισμούς θα σχηματισθεί μόνον εφόσον υπάρχουν σχετικές εγκριτικές πράξεις προσλήψεων ή έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες έγκρισης. στ) Καταργηθέντες ειδικοί λογαριασμοί Οι προβλέψεις των εσόδων και των εξόδων των καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών (Ν. 3697/2008) θα πρέπει, σύμφωνα με την αρ. 2/83149/Α0024/ εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, να εμφανίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς εσόδων και εξόδων ( με το διακριτό στοιχείο (λ) ή άλλο) του προϋπολογισμού του οικείου φορέαν.π.δ.δ. ζ) Εκτιμήσεις για επενδύσεις Τα έσοδα και τα έξοδα του Π.Δ.Ε. εμφανίζονται σε ξεχωριστό τμήμα του προϋπολογισμού και στην κατηγορία 9000 του Κώδικα Κατάταξης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού ν.π.δ.δ. Εφιστάται η προσοχή όλων για τον ορθό καταλογισμό και την ακριβή εμφάνιση αυτών των δαπανών ανάλογα με την πηγή προέλευσης και το σκοπό χρηματοδότησής τους. Οι δαπάνες επενδύσεων εγγράφονται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων. Σε περίπτωση προγραμματισμένων δαπανών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) που δεν πραγματοποιήθηκαν στην προηγούμενη χρήση και τα σχετικά κονδύλια παρέμειναν ως αδιάθετα υπόλοιπα, μπορούν να μεταφερθούν στη χρήση του οικον. έτους 2011 για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα αδιάθετα υπόλοιπα των Δημοσίων Επενδύσεων. Ταμειακά υπόλοιπα Τα ταμειακά υπόλοιπα του έτους 2010 δεν αποτελούν έσοδα του προϋπολογισμού του έτους Για το λόγο αυτό εμφανίζονται σε ιδιαίτερο πίνακα, χωρίς κωδικό αριθμό και αναγράφονται στην ανακεφαλαίωση των εσόδων και εξόδων. Διαχωρίζονται δε, σε εκείνα που προέρχονται από τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού και σε εκείνα που προέρχονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τα υπόλοιπα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού, ανάλογα με την προέλευσή τους, θα πρέπει όμως να διατίθενται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη και των διατάξεων που ισχύουν για τις Δημόσιες Επενδύσεις. Με το κλείσιμο της οικονομικής χρήσης 2010 θα συνταχθεί κατάσταση, σύμφωνα με το υπόδειγμα 3, που θα συνοδεύεται από αντίγραφα κίνησης του λογαριασμού του νομικού προσώπου που τηρεί η τράπεζα για την επαλήθευση της συμφωνίας των βιβλίων με το λογαριασμό της τράπεζας. Η κατάσταση αυτή υποβάλλεται στα αρμόδια για την έγκριση του 7

8 προϋπολογισμού όργανα με την 1 η τροποποίησή του και συνοδεύει επίσης τον αντίστοιχο απολογισμό. Εξυπακούεται ότι, σε περίπτωση που τα οριστικά ταμειακά υπόλοιπα δεν καλύπτουν το έλλειμμα, θα πρέπει να γίνεται ανάλογη περικοπή των δαπανών, προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός. 2. Συνοδευτικά προϋπολογισμού Ο προϋπολογισμός κάθε ν.π.δ.δ. θα πρέπει να συνοδεύεται από: α) αντίγραφο της εγκριτικής πράξης της διοίκησης του ν.π.δ.δ. β) απόφαση έγκρισης του προϋπολογισμού από την εποπτεύουσα αρχή. γ) εισηγητική έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται: οι στόχοι και το έργο που επιτελείται από το φορέα μέσω του προϋπολογισμού του 2011 αιτιολόγηση των προβλεπομένων εσόδων και δαπανών σχολιασμός των κυριότερων μεταβολών μέτρα τα οποία εφαρμόσθηκαν ή πρόκειται να εφαρμοσθούν προς την κατεύθυνση της αύξησης των ιδίων εσόδων, της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του φορέα. δ) πίνακα προσωπικού (υπόδειγμα 6) στον οποίο θα εμφανίζονται κατά στήλες, οι οργανικές θέσεις προσωπικού και οι υπηρετούντες σ αυτές, οι προβλέψεις των θέσεων που πρόκειται να πληρωθούν μέσα στο οικονομικό έτος ισχύος του προϋπολογισμού, εφόσον έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκριτικές πράξεις διορισμού ή μετάταξης και η δαπάνη που προκαλείται σε ετήσια βάση, επισυνάπτοντας και φωτ/φα των εγκριτικών αυτών πράξεων ε) αναλυτικούς πίνακες δαπανών υπερωριακής εργασίας, μετακινήσεων, συμβουλίων και επιτροπών, τηλεφωνικών εξόδων και μισθωμάτων στ) συμπληρωμένο τον συνημμένο πίνακα (υπόδειγμα 4). Τέλος, τα ν.π.δ.δ. των οποίων οι ετήσιοι ποσοτικοί στόχοι του προϋπολογισμού τους προσδιορίζονται από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών θα συνυποβάλλουν και το έγγραφο της εν λόγω Διεύθυνσης. 3. Προθεσμίες υποβολής προϋπολογισμού Όσα ν.π.δ.δ. επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν τον προϋπολογισμό στα αρμόδια όργανα μέσα στην προθεσμία που ορίζει το άρθρο 6 του Ν.2362/95, δηλαδή μέχρι 31/10/2010. Σημειώνεται ότι η μη υποβολή προϋπολογισμού επισύρει την αναστολή καταβολής της κρατικής επιχορήγησης (αρ.6 Ν.2362/95). 8

9 Όσα ν.π.δ.δ. δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό υποχρεούνται να υποβάλουν τον προϋπολογισμό τους και τα συνοδευτικά του στοιχεία, στα αρμόδια για την έγκρισή του όργανα μέσα στην προθεσμία που ορίζει το άρθρο 4 του Ν.Δ. 496/74, δηλ. μέχρι 30/11/2010. Γ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ν.Π.Ι.Δ. (με ετήσια επιχορήγηση άνω των ,00 ευρώ). 1. Κατάρτιση προϋπολογισμού α) Γενικά Τα ν.π.ι.δ. που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό με ετήσιο ποσό άνω των ,00 ευρώ (άρθρο 6 Ν.2362/95), θα πρέπει να καταρτίσουν τον προϋπολογισμό του 2011, ως εξής: - όσα ν.π.ι.δ. έχουν χαρακτηρισθεί ως ΔΕΚΟ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής - όσα ν.π.ι.δ. συντάσσουν προϋπολογισμό σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις και τις λογιστικές αρχές, θα εφαρμόσουν τις διατάξεις και τις αρχές αυτές - όσα ν.π.ι.δ. δεν συντάσσουν προϋπολογισμό, κατά τ ανωτέρω, θα καταρτίσουν τον προϋπολογισμό σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 5. Οι προϋπολογισμοί πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι και εγκεκριμένοι από τα αρμόδια όργανα. β) Προβλέψεις εσόδων και εξόδων Τα επιχορηγούμενα ν.π.ι.δ. κατά το σχηματισμό των προβλέψεων εσόδων και εξόδων πρέπει να ακολουθήσουν τις ίδιες με τα ν.π.δ.δ. οδηγίες. Συνεπώς πρέπει οι φορείς να σχεδιάσουν και να προγραμματίσουν την εισροή κεφαλαίων με την αύξηση των ιδίων εσόδων, τόσο από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, όσο και από την καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας τους, με ταυτόχρονη κατάργηση αναποτελεσματικών δραστηριοτήτων. Επαναλαμβάνεται ότι, δαπάνες που θεωρούνται απαγορευτικές ή περιοριστικές για τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ν.π.δ.δ., δεν μπορεί να πραγματοποιούνται με ευχέρεια από τα δημόσιου χαρακτήρα ν.π.ι.δ., πόσο μάλλον όταν η κύρια πηγή εσόδων τους είναι η κρατική επιχορήγηση. Έτσι π.χ. το κονδύλι των εξόδων «αμοιβές προσωπικού» δεν θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό που υπερβαίνει εκείνο που αντιστοιχεί σε ανάλογο προσωπικό της κεντρικής διοίκησης συναφών κλάδων και κλιμακίων, πλην των περιπτώσεων ειδικών μισθολογίων (εμπειρογνωμόνων, ερευνητών κ.λπ.). Επίσης για τα κονδύλια των λειτουργικών δαπανών θα εφαρμοστούν οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που ισχύουν για τις κρατικές δαπάνες. 9

10 2. Συνοδευτικά προϋπολογισμού Στους προϋπολογισμούς των ν.π.ι.δ. θα πρέπει να επισυνάπτονται: α) αντίγραφο των εγκριτικών πράξεων των αρμόδιων για την έγκριση του προϋπολογισμού οργάνων. β) εισηγητική έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται: οι στόχοι και το έργο που επιτελείται από το φορέα μέσω του προϋπολογισμού του 2011 αιτιολόγηση των προβλεπομένων εσόδων και δαπανών σχολιασμός των κυριότερων μεταβολών μέτρα τα οποία εφαρμόσθηκαν ή πρόκειται να εφαρμοσθούν προς την κατεύθυνση της αύξησης των ιδίων εσόδων καθώς και του εξορθολογισμού των δαπανών και την απόδοση αυτών. γ) πίνακας αριθμητικής δύναμης προσωπικού κατά κατηγορίες και καταβαλλόμενα αντίστοιχα ποσά Όσα ν.π.ι.δ. έχουν χαρακτηριστεί ως ΔΕΚΟ θα πρέπει να επισυνάπτουν και το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με το οποίο προσδιορίζονται οι ποσοτικοί στόχοι του προϋπολογισμού. 3. Προθεσμίες υποβολής προϋπολογισμού Τα επιχορηγούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό (Κεντρικών Υπηρεσιών και Περιφερειών) ν.π.ι.δ., υποχρεούνται να υποβάλουν τον προϋπολογισμό στις οικείες Υ.Δ.Ε. μέσα στην προθεσμία που ορίζει το άρθρο 6 του Ν.2362/95, δηλαδή μέχρι 31/10/2010. Σημειώνεται ότι η μη υποβολή προϋπολογισμού επισύρει την αναστολή καταβολής της κρατικής επιχορήγησης (αρ.6 Ν.2362/95). Δ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Αρμόδια όργανα έγκρισης προϋπολογισμού α) Ν.Π.Δ.Δ. Οι προϋπολογισμοί των ν.π.δ.δ., που τελούν υπό την εποπτεία των αρμόδιων υπουργείων, με τα συνοδευτικά τους στοιχεία υποβάλλονται για έγκριση στις εποπτεύουσες αυτά αρχές και στη συνέχεια στο Γ.Λ.Κράτους/Δ/νση 39 η Ν.Π.Δ.Δ. για την τελική έγκριση, εφόσον, κατά τις κείμενες δημοσιολογιστικές διατάξεις ή τις οργανικές διατάξεις που διέπουν το ν.π.δ.δ. επιβάλλεται η έγκριση αυτή από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Οι προϋπολογισμοί των ν.π.δ.δ., που εποπτεύονται από τις περιφέρειες, υποβάλλονται για έγκριση στις Υ.Δ.Ε. νομών και νομαρχιών (άρθρο 23 παρ.4δ Ν.2362/95), με εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. α βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα. Ειδικότερα στην αρμοδιότητα των Υ.Δ.Ε. υπάγεται η έγκριση των προϋπολογισμών: 10

11 - των Δ.Υ.ΠΕ., των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας - των λοιπών ν.π.δ.δ. του νομού που δεν εποπτεύονται από Υπουργείο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ιδρύονται από τις Ν.Α. β) Ν.Π.Ι.Δ. Οι προϋπολογισμοί των ν.π.ι.δ. εγκρίνονται από τα όργανα που προβλέπονται στις καταστατικές τους διατάξεις. 2. Υπηρεσίες υποβολής εγκεκριμένων προϋπολογισμών. Κατά τη γενική διατύπωση του άρθρου 6 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247Α) οι προϋπολογισμοί των επιχορηγούμενων φορέων υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται ρητά σε αυτό (31/10 του προηγούμενου έτους). Η διάταξη ερμηνεύτηκε με την αριθ /8071/0094/ εγκύκλιό μας, ως εξής: α) Προϋπολογισμοί επιχορηγούμενων ν.π.δ.δ. Οι προϋπολογισμοί των ν.π.δ.δ. που επιχορηγούνται από τον προϋπολογισμό των υπουργείων και τα γενικά επιτελεία, μετά την κατά νόμο έγκρισή τους, πρέπει να υποβάλονται στις αντίστοιχες Υ.Δ.Ε. των Υπουργείων και στο Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που εκδίδουν τα σχετικά χρηματικά εντάλματα επιχορήγησης. Οι προϋπολογισμοί των ν.π.δ.δ. που επιχορηγούνται από τον προϋπολογισμό των περιφερειακών διοικήσεων πρέπει να υποβάλονται στις οικείες Υ.Δ.Ε. που εκδίδουν τα σχετικά χρηματικά εντάλματα. β) Προϋπολογισμοί επιχορηγούμενων ν.π.ι.δ. Οι εγκεκριμένοι αρμοδίως προϋπολογισμοί των επιχορηγούμενων ν.π.ι.δ. πρέπει να υποβάλονται όπως στην προηγούμενη περίπτωση (α), εφόσον όμως επιχορηγούνται με ετήσιο ποσό άνω των ,00 ευρώ. Επισημαίνεται ότι στο εξής οι Υ.Δ.Ε. δεν θα αποστέλλουν στη 39 η Διεύθυνση Ν.Π.Δ.Δ. τους προβλεπόμενους από την αριθμ /8071/0094/ εγκύκλιό μας πίνακες (περιπτώσεις α και β της παρ. 5), δεδομένου ότι η παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων των επιχορηγούμενων φορέων (Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ.) από τη Διεύθυνσή μας καλύπτεται μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται από το άρθ. 27, παρ. 22 του Ν.2166/93. Τέλος, τονίζεται ότι προϋπολογισμοί που δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες ή δεν συνοδεύονται από τα παραπάνω δικαιολογητικά (εισηγητικές εκθέσεις, αναλύσεις ταμειακών υπολοίπων, πίνακες δαπανών κ.λπ.) θα επιστρέφονται χωρίς έγκριση. 11

12 Ε) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ. 1. Κατάρτιση προϋπολογισμού α) Περιεχόμενο και διάρθρωση Οι ειδικοί λογαριασμοί που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3697/2008 και λειτουργούν σε νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να καταρτίζουν ετήσιο προϋπολογισμό τον οποίο υποβάλλουν για έλεγχο στην 39 η Διεύθυνση Ν.Π.Δ.Δ. του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Το περιεχόμενο, η διάρθρωση και η μορφή του προϋπολογισμού των ειδικών αυτών λογαριασμών, προσδιορίζεται σε συνάρτηση με το ακολουθούμενο λογιστικό σύστημα, ως εξής: I. οι λογαριασμοί που εφαρμόζουν το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) του π.δ. 1123/1980 (π.χ. οι ειδικοί λογαριασμοί κονδυλίων έρευνας των ΑΕΙ και ΤΕΙ) συντάσσουν προϋπολογισμό ακολουθώντας την κωδική αρίθμηση των λογαριασμών του εν λόγω σχεδίου, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 7, II. οι λογαριασμοί που εφαρμόζουν Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο θα συντάσσουν τον προϋπολογισμό τους σύμφωνα με το υπόδειγμα 7 με τις κατάλληλες προσαρμογές στις τυχόν ιδιαιτερότητες του Κλαδικού Σχεδίου τους, ΙΙΙ. οι λογαριασμοί που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων-εξόδων ν.π.δ.δ. θα συντάσσουν τον προϋπολογισμό τους σύμφωνα με το υπόδειγμα 8. β) Πρόβλεψη εσόδων-εξόδων Οι προβλέψεις των εσόδων που θα περιληφθούν στον προϋπολογισμό πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως κατά πηγή προέλευσης στην εισηγητική έκθεση και να στηρίζονται σε βάσιμα στοιχεία που μπορούν να επαληθευτούν. Ειδικά, για τα συγχρηματοδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα, οι προβλέψεις εσόδων πρέπει να στηρίζονται σε εγκρίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Με βάση τις εγκρίσεις αυτές θα προσδιορισθούν και τα έσοδα από τον κρατικό προϋπολογισμό που αντιστοιχούν στη συμμετοχή του Κράτους στην εκτέλεση του προγράμματος. Κατά συνέπεια αν δεν είναι εξασφαλισμένη η έγκριση του προγράμματος από την Ε.Ε., δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν προβλέψεις εσόδων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι προβλέψεις εξόδων και υποχρεώσεων πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι προσαρμοσμένες στο ύψος των αναμενόμενων εισπράξεων, ώστε να επιτευχθεί ισορροπία στην όλη διαχείριση του λογαριασμού. Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες που προβλέπονται και οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τους ειδικούς λογαριασμούς πρέπει να γίνονται στα πλαίσια και για τους σκοπούς για τους οποίους συστάθηκαν. 12

13 2. Συνοδευτικά προϋπολογισμού Οι προϋπολογισμοί των ειδικών λογαριασμών θα συνοδεύονται από: α) αντίγραφο των εγκριτικών πράξεων των αρμόδιων για την έγκριση του προϋπολογισμού οργάνων β) εισηγητική έκθεση στην οποία θα αναλύονται λεπτομερώς και θα αιτιολογούνται πλήρως όλα τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα και θα σχολιάζονται οι κυριότερες μεταβολές σε σχέση με τον προηγούμενο προϋπολογισμό γ) πίνακες αριθμητικής δύναμης προσωπικού κατά κατηγορίες και καταβαλλόμενα αντίστοιχα ποσά, σύμφωνα με το υπόδειγμα Προθεσμίες υποβολής προϋπολογισμού - Κυρώσεις Οι προϋπολογισμοί οικονομικού έτους 2011 των ειδικών λογαριασμών των ΝΠΔΔ, μαζί με τα συνοδευτικά τους παραστατικά, θα πρέπει να αποσταλούν στην 39 η Δ/νση ΝΠΔΔ του Γ.Λ.Κ. μέχρι την 30η Δεκεμβρίου Διευκρινίζεται ότι μέχρι την 30 η Δεκεμβρίου 2010 θα πρέπει να υποβληθούν στην 39 η Δ/νση ΝΠΔΔ του Γ.Λ.Κ. και οι απολογισμοί οικονομικού έτους 2009 των ειδικών λογαριασμών των ΝΠΔΔ μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά τους, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/83149/Α0024/ «Κατάργηση ειδικών λογαριασμών, και οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμών και απολογισμών των διατηρούμενων ειδικών λογαριασμών». Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής των προϋπολογισμών απολογισμών για έλεγχο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3697/2008, να ανασταλεί η λειτουργία του ειδικού λογαριασμού και να διαταχθεί έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος. Για κάθε επιπλέον πληροφορία, διευκρίνιση ή τεχνική βοήθεια μπορούν οι φορείς να απευθύνονται στη Δ39-Ν.Π.Δ.Δ. (οδός Σίνα 2-4) και στα τηλέφωνα , και Η παρούσα είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr). Συνημμένα: Υποδείγματα κατά περίπτωση Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ./. Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος διεκπ/σης α.α. 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού Μέγαρο Βουλής 2. Όλα τα Υπουργεία α) Γραφ. Υπουργών β) Γραφ. Υφυπουργών γ) Γραφ. Γενικών Γραμματέων δ) Γραφ. Ειδ. Γραμματέων ε) Γραφ. Γεν. Δ/ντών στ) Δ/νσεις Διοικητικού ζ) Υ.Δ.Ε. η) Δ/νσεις Οικονομικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλα τα νομικά πρόσωπα) 3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 1) Γενικό Επιτελείο Εθν. Άμυνας Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας α) Γραφεία Αρχηγών ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ β) Δ/νσεις Οικονομικού 2) Ειδικό Λογιστήριο 4. Υ.Δ.Ε. Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενων από το Υπουργείο Γεωργίας 5. Ελεγκτικό Συνέδριο α) Δ/νση Προληπτ. Ελέγχου β) Υπηρεσίες Επιτρόπου στα Υπουργεία και στους Νομούς 6. Όλες τις Περιφέρειες α) Γραφ. Γεν. Γραμματέων β) Δ/νσεις Διοίκησης (έδρες περιφερειών) γ) Δ/νσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης (λοιποί νομοί) 7. Όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδ/σεις α) Γραφ. Προέδρων ενιαίων Ν.Α. β) Γραφ. Νομαρχών γ) Οικονομικές Υπηρεσίες 8. Όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ Γραφεία Πρυτάνεων ή Προέδρων Δ.Σ. 9. Όλες τις Υ.Δ.Ε. Νομών & Νομαρχιών 10. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων Γεν. Δ/νση Οικ. Επιθεώρησης Δ/νση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου Θεμιστοκλέους ΑΘΗΝΑ./. 14

15 ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφ. Γεν. Δ/ντών Γ.Λ.Κ. 2. Όλες τις Δ/νσεις του Υπ. Οικ/μίας & Οικ/κών (Κεντρική Υπηρεσία) 3. Όλες τις Δ/νσεις του Γ.Λ.Κ. 4. Δ39 ΝΠΔΔ (60 αντίτυπα) 5. Συντονιστές Δημ/κούς Ελεγκτές ΥΔΕ (5) 15

16 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16

17 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0000 Επιχορηγήσεις 1000 Φόροι, τέλη, δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ Ασφαλιστικές Εισφορές 3000 Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 5000 Λοιπά έσοδα 6000 Έκτακτα έσοδα 7000 Έσοδα από δάνεια 8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη 9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ Ταμειακό Υπόλοιπο ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17

18 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 σελίδα 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Κ.Α.Ε. ΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 0100/0200 Αμοιβές προσωπικού (βασικός μισθός + επιδόματα) 0400 Αμοιβές για ειδικές υπηρεσίες 0500 Κοινωνική Πρόνοια, Ασφάλιση κ.λπ Ασφαλιστικές παροχές (Συντάξεις Βοηθήματα) 0700 Πληρωμές για μετακίνηση προσωπικού 0800 Λειτουργικές Δαπάνες 0900 Φόροι, τέλη κ.λπ Πληρωμές για προμήθεια καταναλωτικών αγαθών 2000 Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους 3000 Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα 4000 Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου 6000 Κίνηση Κεφαλαίων 7000 Κεφαλαιακές δαπάνες 9000 Πληρωμές για επενδύσεις Αποθεματικό ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 18

19 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1. Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών (70, 71, 72 και 73) 2. Λοιπά οργανικά έσοδα (74, 75, 76) 3. Ιδιοπαραγωγή παγίων (78) 4. Λοιπά έσοδα (81.01, 81.03, 82.01, 84) ΣΥΝΟΛΟ {Α} ΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (60) 2. Αμοιβές και έξοδα τρίτων (61) 3. Παροχές τρίτων (62) 4. Φόροι τέλη (63) 5. Έξοδα μεταφορών (64.00) 6. Έξοδα ταξιδιών (64.01) 7. Έξοδα προβολής και διαφήμισης (64.02) 8. Έξοδα εκθέσεων και επιδείξεων (64.03) 9. Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών (64.04) 10. Συνδρομές εισφορές (64.05) 11. Δωρεές επιχορηγήσεις (64.06) 12. Έντυπα γραφική ύλη (64.07) 13. Υλικά άμεσης ανάλωσης (64.08) 14. Έξοδα δημοσιεύσεων (64.09) 15. Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων (64.10) 16. Διάφορα έξοδα (64.98) 17. Τόκοι και συναφή έξοδα (65) 18. Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (66) 19. Προβλέψεις εκμετάλλευσης (68) 20. Αποθέματα αρχής χρήσης (ομάδα 2) και αγορές χρήσης (ομάδα 2) μείον αποθέματα τέλους χρήσης (ομάδα 2) (Α.Α.Χ. + ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Α.Τ.Χ.) 21. Λοιπά έξοδα (81.00, 81.02, 82.00, 83 και 85) ΣΥΝΟΛΟ {Β} ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ {Α-Β} {Γ} 19 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

20 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Γ) Πλέον / (Μείον) Προσαρμογές για Αποσβέσεις (Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού) Ζημιές από πώληση παγίων / (Κέρδη από πώληση παγίων) Προβλέψεις Πλέον / (Μείον) Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες (Αύξηση) Μείωση Αποθεμάτων Λοιπών απαιτήσεων Μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων Αύξηση (Μείωση) Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Λοιπών υποχρεώσεων Μεταβατικών λογαριασμών παθητικού Μείον Καταβεβλημένοι φόροι Σύνολο ΕΙΣΡΟΩΝ / (ΕΚΡΟΩΝ) ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Δ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αγορές ενσώματων ακινητοποιήσεων Αγορές ασώματων ακινητοποιήσεων Επιχορηγήσεις για επενδύσεις παγίου ενεργητικού Έσοδα από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Σύνολο ΕΙΣΡΟΩΝ / (ΕΚΡΟΩΝ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Ε) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Σύνολο ΕΙΣΡΟΩΝ / (ΕΚΡΟΩΝ) ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΤ) ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (Δ+Ε+ΣΤ) (α) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (β) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (α+β) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 20

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Εκτέλεση προϋπολογισμού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οικ. έτους 2010 (εξαιρούνται οι Ο.Τ.Α. α και β βαθμού).

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Εκτέλεση προϋπολογισμού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οικ. έτους 2010 (εξαιρούνται οι Ο.Τ.Α. α και β βαθμού). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΠΡΟΣ: Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011»

ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. : 485 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Η.Δ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: Τις Δ/νσεις της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΗ-99. ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ. Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Μήνας Αναφοράς:...

ΑΔΑ: 4Α1ΖΗ-99. ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ. Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Μήνας Αναφοράς:... ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Φ 80000/οικ.12445/ 2646/ 10.8.2012 Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.). Αριθμ. Φ 80000/οικ.12445/2646 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Διεύθυνση 24 η Λογαριασμών Δημοσίου Διεύθυνση 39 η Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση 26 η Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημ. Διατάξεων ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.: 2/91674/ΔΠΓΚ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Υπουργείο (1).

Πίνακας 1. Υπουργείο (1). Πίνακας 1 Υπουργείο (1). ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΔΑΠΑΝΕΣ Τ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ έτους (Ποσά σε.) ποσά για Κατανεμημένο κατανομή ποσό από φορέα Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣς (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ΚΑΕ 0 Εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΘΕΜΑ: 3 ο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης(ΟΠΔ)» ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 507 20 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 75 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017, του φορέα «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.». 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Σπήλι 20/1/2014 Αρ.Πρωτ.732 ΠΡΟΣ 1) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B τριμήνου 2016.

ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B τριμήνου 2016. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Προς : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Την Οικονομική Επιτροπή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Περιφέρειας Αττικής ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B τριμήνου 2016. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικής κατάστασης δήμου 1.1 Αποτύπωση υπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια < Περιφέρεια > Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.β-portal

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.:2/86954/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΣΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. πρωτ.:2/86954/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΣΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.:2/86954/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίζει την έγκρισή τους και την υποβολή τους στη Σύγκλητο του Γ.Π.Α.

Αποφασίζει την έγκρισή τους και την υποβολή τους στη Σύγκλητο του Γ.Π.Α. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 11ης Συνεδρίας της 15/12/2009 της Επιτροπής Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Χ.Πάσσαμ, Μέλος 2. Ελ. Πανοπούλου,Μέλος 3. Π. Χατζόπουλος, Μέλος 4. Π. Σολδάτος,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούλιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού

Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2013, είναι: η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΞΝ-ΤΥΓ. Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 : Αθήνα Τηλέφωνo : FAX : , Ελληνική

ΑΔΑ: Β41ΞΝ-ΤΥΓ. Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 : Αθήνα Τηλέφωνo : FAX : , Ελληνική Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 28115 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017, του φορέα «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θέμα: «Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017, του φορέα «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Νοέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2017 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα βασικά οικονομικά στοιχεία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν. Το 2013 ήταν η τρίτη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 09.10.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Φορέων. 1.500.000,00 1.500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1487/29-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 69 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα βασικά οικονομικά στοιχεία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν. Το 2012 ήταν η δεύτερη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/09-12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δελτίο 28537 (Σχέδιο) Ιούλιος ΑΦΜ 998225768 Κωδ.e-portal ΓΛΚ 912

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/8/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/61158/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ. ΓΕΝΙΚΑ Αλέξανδρος Δαβαρίας 1, Θωμάς Λάζαρης 2 Στα πλαίσια της υγειονομικής μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ο.ε 2013»

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ο.ε 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 20/1/2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ Πρωτ : 1540/21-01-2016 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Πληροφορίες κ. Δούρβαρη, κ.πανοτόπουλος Ταχ. Δ/νση: Λ. Λίμνης Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΧΝΟΩΡΜ-ΕΚΤ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 18ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους».

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης. Διαδικασίες κατάρτισης-έγκρισης-υποβολής Ειδικά θέματα για τη διαμόρφωση του ΟΠΔ

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης. Διαδικασίες κατάρτισης-έγκρισης-υποβολής Ειδικά θέματα για τη διαμόρφωση του ΟΠΔ Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Διαδικασίες κατάρτισης-έγκρισης-υποβολής Ειδικά θέματα για τη διαμόρφωση του ΟΠΔ Ν.4111/13 κύρωσε τη ΠΝΠ 18-11-2013 Καθορίστηκαν δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές για την

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα βασικά οικονομικά στοιχεία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν. Το 2014 ήταν η τέταρτη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 23 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2012.

Θ Ε Μ Α : Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2012. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 13 Ιουλίου 2011 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. Πρωτ. : οικ. 2/51852/0020 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣ/ΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 20η Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/16-10-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Αριθ.Αποφ 10/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας 1. ΘΕΜΑ: Έλεγχος Γ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7/8/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/59298/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Σεπτέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 25/9/2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/58182/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα