Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.voice-net.gr"

Transcript

1 VOICENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (VOICENET) ΑΡ.ΜΑΕ : 41042/01AT/Β/98/172(2011) ΕΔΡΑ : ΣΧΟΛΕΙΟΥ 11, , ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της VOICENET. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε., καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή. Αρμόδια Περιφέρεια : Αττικής, Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : Πρόεδρος Δ.Σ.: Παναγιώτης Σαραντόπουλος Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 21 Μάρτιος 2014 Αντιπρόεδρος: Αιμιλία Φιλίππου-Klopfer Ορκωτος Ελεγκτής Λογιστής : Μάριος Ψάλτης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Μέλη: Σταύρος Μπουζιάνης Ελεγκτική εταιρεία : ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σωτήριος Σπανός Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη Ειρήνη Σούλη Αθανάσιος Φαλάγγας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε Ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώματα πάγια στοιχεία Λειτουργικές δραστηριότητες Ασώματα πάγια στοιχεία Κέρδη προ φόρων Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Πλέον/μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Απαιτήσεις από πελάτες Ζημία από εκποίηση παγίων Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις ( ) ( ) Χρηματικά διαθέσιμα Συναλλαγματικές διαφορές - - ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λοιπά μη ταμειακά έσοδα - - Εισπραχθέντες τόκοι / Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες) Επενδυτικής δραστηριότητας (58.623) (54.407) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρεωστικοί τόκοι Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Mείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων 0 (112) Σύνολο υποχρεώσεων (α) Μείωση/ (Aύξηση) απαιτήσεων (περιλαμβανομένων προκαταβολών πελατών) Μετοχικό Κεφάλαιο Mείωση / (Αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ) ( ) Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων ( ) ( ) Μείον: Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (β) Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού (72.294) - ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) Χρεωστικοί τόκοι (9.640) (11.864) Καταβληθέντες φόροι - - Σύνολο ταμειακών εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά σε Ευρώ) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώματων πάγιων στοιχείων ( ) ( ) Αγορά άυλων πάγιων στοιχείων (65.480) ( ) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων - - Αγορά ομολόγων ( ) ( ) Κύκλος εργασιών Τόκοι Λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων ( ) ( ) Εισπράξεις από πώληση ομολόγου Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, Σύνολο ταμειακών εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (83.234) ( ) επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων Αποσβέσεις ( ) ( ) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και Εξοφλήσεις δανείων - - επενδυτικών αποτελεσμάτων (3.426) Σύνολο ταμειακών (εκροών)/εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) - - Χρηματοδοτικά και επενδυτικά αποτελέσματα Κέρδη προ φόρων Μείον: Φόρος εισοδήματος ( ) (94.304) Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους ( ) (55.188) Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων (α)+(β)+(γ) ( ) Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (29.719) Χρηματικά διαθέσιμα έναρξης χρήσης Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους ( ) (54.119) Χρηματικά διαθέσιμα λήξης χρήσης ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1) Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31 Δεκεμβρίου 2013 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 21η Μαρτίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε Ευρώ) 2) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων. 3) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης 2013: 40 (2012: 44). 4) Οι συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη (σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24) αναλύονται ως εξής: Τα ποσά των εσόδων και εξόδων της Εταιρείας, με την μητρική και τις θυγατρικές της μητρικής εταιρείας, σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης ανέρχονται στο ποσό των και αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με την μητρική και τις θυγατρικές της μητρικής εταιρείας, στη λήξη της τρέχουσας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης ( και αντίστοιχα) χρήσης, ανέρχονται σε και αντίστοιχα. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες βάρυναν τα Zημιές χρήσης, μετά από φόρους ( ) (55.187) αποτελέσματα της χρήσης 2013 ανέρχονται σε Αναμόρφωση κονδυλίων (5.208) 5) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η ΟΤΕ Α.Ε. (ολική ενοποίηση) Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (29.718) που έχει την έδρα της στην Ελλάδα, και το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία είναι 100 %. Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους ( ) (59.327) 6) Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2005 εως και 2010 και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης ( και αντίστοιχα) (Σημείωση 8 των οικονομικών καταστάσεων). 7) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, με εξαίρεση την προσφυγή που έχει ασκήσει η Εταιρεία κατά απόφασης επιβολής προστίμου της ΕΕΤΤ, για την οποία η Εταιρεία έχει κάνει αντίστοιχη πρόβλεψη για το εκτιμώμενο ποσό ) Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2013 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 9) Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή τις λογιστικές εκτιμήσεις. 10) Η εταιρεία αναπροσάρμοσε τα Ίδια Κεφάλαια 2012 και το Φόρο πληρωτέο αντίστοιχα, κατόπιν οριστικοποίησης της φορολογικής δήλωσης για τη χρήση 2012 από την οποία προέκυψε επιπλέον φόρος Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ-KLOPFER Α.Δ.Τ. ΑΒ Α.Δ.Τ. Ρ Α.Δ.Τ. ΑΖ ΑΔΤ. ΑΕ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ

2 VOICENET AE ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ (VOICENET) ΑΡ.ΜΑΕ.:41042/01ΑΤ/Β/98/172(2011) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της VOICENET στις 21 Μαρτίου 2014 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ιεύθυνση : Σχολείου 11, Αγία Παρασκευή ,

3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VOICENET AE ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2013 Κύριε Μέτοχε, Έχουµε την τιµή να υποβάλλουµε υπό την κρίση σας την κατάσταση οικονοµικής θέσης και την κατάσταση συνολικού εισοδήµατος της 31/12/2013 της Εταιρείας µας που αναλυτικότερα έχουν ως ακολούθως : Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 2013 α) Το ενεργητικό της Εταιρείας ανέρχεται σε : β) Το παθητικό της Εταιρείας ανέρχεται σε : γ) Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε : Το ενεργητικό αναλύεται σε : α) Ενσώµατα πάγια στοιχεία β) Ασώµατα πάγια στοιχεία γ) Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία δ) Πελάτες ε) Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία στ) Επενδύσεις διακρατούµενες ως την λήξη ζ) Χρηµατικά διαθέσιµα Το παθητικό αναλύεται σε : Ίδια κεφάλαια: Μετοχικό κεφάλαιο µετοχές * 3,00 εκάστη Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις: Παροχές προσωπικού Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Προκαταβολές πελατών Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι

4 Β. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ Σύνολο εσόδων : Λειτουργικά Κέρδη : Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους : ( ) 1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας. Το σύνολο εσόδων της κλειόµενης χρήσεως 01/01/ /12/2013 ανήλθε σε έναντι της προηγούµενης χρήσεως. Τα κέρδη µαζί µε τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (έξοδα) 9.640, (έσοδα) διαµόρφωσαν τα προ φόρων κέρδη της χρήσης σε έναντι της προηγούµενης χρήσεως. 2. Οικονοµική θέση της Εταιρείας. Η οικονοµική θέση της Εταιρείας, στις 31/12/2013, κρίνεται ικανοποιητική, δεδοµένου των ιδιαίτερων χρηµατοοικονοµικών συνθηκών τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς αγοράς και ανταποκρίνεται στην εµφανιζόµενη εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης. Τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/2013 ανέρχονται στο ποσό των Βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας για την χρήση 2013 συγκριτικά µε την προηγούµενη χρήση 2012: 31/12/ /12/2012 Ίδια κεφάλαια , ,66 Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,15 Πωλήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,37 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων , ,02 Ίδια κεφάλαια Προβλεπόµενη πορεία της Εταιρείας. Ο οξύς ανταγωνισµός και η έλλειψη ρευστότητας που επικρατούν στην αγορά, καθώς και η µεταβολή των τιµών τερµατισµού διασύνδεσης σε κινητά και σταθερά θα δηµιουργήσουν αρκετές δυσκολίες στην τρέχουσα χρήση. Η Εταιρεία λαµβάνει όλα τα προσήκοντα µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία της. Μεγάλη έµφαση δίνεται στην αναζήτηση νέων πηγών εσόδων από την ανάπτυξη υπηρεσιών που διαφοροποιούνται από το υπάρχον µοντέλο λειτουργίας της Εταιρείας, όπως το Managed Security Services.

5 4. Κατεχόµενα χρεόγραφα από την Εταιρεία. Η Εταιρεία κατέχει ένα οµόλογο της εταιρείας ΟΤΕ PLC διακρατούµενο ως την λήξη του στις 28 Nοεµβρίου ιαθέσιµο συνάλλαγµα. Η Εταιρεία δεν κατέχει συνάλλαγµα. 6. Ακίνητα της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα. 7. εν έχουν συµβεί στη χρήση 2013 και ούτε µέχρι σήµερα ζηµίες που να επηρεάζουν την οµαλή πορεία της Εταιρείας. 8. εν έχουν συµβεί στη χρήση 2013 και ούτε µέχρι σήµερα έκτακτα γεγονότα που να επηρεάζουν την οµαλή πορεία της Εταιρείας. Αθήνα, 21/03/2014 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο Πρόεδρος του.σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

6 VOICENET AE ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι οικονοµικές καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 1-4 εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την 21 Μαρτίου 2014 και υπογράφονται εκ µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κατωτέρω : Ο Πρόεδρος του.σ. Ο Αντιπρόεδρος του.σ. Ο Γενικός ιευθυντής Ο Λογιστής Παναγιώτης Σαραντόπουλος Αιµιλία Φιλίππου Χριστόδουλος Βακάλης Νικόλαος Τσούµας Klopfer Α Τ. ΑΖ Α Τ. ΑΕ Α Τ. ΑΒ Α Τ. Ρ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΟΕΕ

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος 1 Κατάσταση Oικονοµικής Θέσης 2 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3 Κατάσταση Ταµειακών Ροών 4 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Σύσταση και ραστηριότητα 5 2. Βάση Κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 5 3. Βασικές Λογιστικές Αρχές ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου Έσοδα Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα Φόρος Εισοδήµατος Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία Ασώµατα Πάγια Στοιχεία Λοιπά µη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Πελάτες Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Χρηµατικά ιαθέσιµα Μετοχικό Κεφάλαιο Υποχρεώσεις για συντάξεις, αποζηµιώσεις και λοιπές παροχές προσωπικού Προµηθευτές Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Χρηµατοοικονοµικά µέσα Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Αναπροσαρµογές κονδυλίων Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις & εσµεύσεις Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 31 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

8 VOICENET AE ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Ποσά σε Ευρώ) Σηµειώσεις Κύκλος εργασιών Κύκλος εργασιών Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο εσόδων Λειτουργικά έξοδα Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 6 ( ) ( ) Αποσβέσεις 9,10 ( ) ( ) Λοιπά λειτουργικά έξοδα 7 ( ) ( ) Σύνολο λειτουργικών εξόδων ( ) ( ) Λειτουργικά κέρδη / (ζηµιές) (3.426) Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (9.640) (11.864) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος Κέρδη προ φόρου εισοδήµατος Μείον: Φόρος εισοδήµατος 8 ( ) (94.304) Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρο (Α) ( ) (55.188) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) (29.718) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β) ( ) (54.119) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 5-31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων 1

9 VOICENET AE ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµειώσεις Ενσώµατα πάγια στοιχεία Ασώµατα πάγια στοιχεία Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Πελάτες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Ζηµίες εις νέο ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Προκαταβολές πελατών Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 5-31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων 2

10 VOICENET AE ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ (Ποσά σε Ευρώ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Μετοχικό Κεφάλαιο Ζηµίες Εις Νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο της 1 Ιανουαρίου ( ) Ζηµιές χρήσης (55.188) (55.188) Αναµόρφωση κονδυλίων(σηµείωση 22) (5.208) (5.208) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους - (59.328) (59.328) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου ( ) Υπόλοιπο της 1 Ιανουαρίου ( ) Ζηµίες χρήσης ( ) ( ) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους - (29.718) (29.718) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους - ( ) ( ) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 5-31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων 3

11 VOICENET AE ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Ποσά σε Ευρώ) Σηµειώσεις Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων Πλέον/(µείον) προσαρµογές για: Αποσβέσεις 9, Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Ζηµία από εκποίηση παγίων Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις ( ) ( ) Εισπραχθέντες τόκοι/αποτελέσµατα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας) (58.623) (54.407) Χρεωστικοί τόκοι Πλέον/(µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης: Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων - (112) Μείωση απαιτήσεων (περιλαµβανοµένων προκαταβολών πελατών) Μείωση/(αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ) ( ) Μείον: Καταβολές αποζηµίωσης προσωπικού 16 (72.294) - Χρεωστικοί τόκοι (9.640) (11.864) Πλέον/(µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης: Σύνολο ταµειακών εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώµατων πάγιων στοιχείων 9 ( ) ( ) Αγορά άυλων πάγιων στοιχείων 10 (65.480) ( ) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων - - Αγορά οµολόγων 19 ( ) ( ) Τόκοι Εισπράξεις από πώληση οµολόγου Σύνολο ταµειακών εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (83.234) ( ) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εξοφλήσεις δανείων - - Σύνολο ταµειακών (εκροών)/εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες - - Καθαρή αύξηση χρηµατικών διαθεσίµων ( ) Χρηµατικά διαθέσιµα έναρξης χρήσης Χρηµατικά διαθέσιµα λήξης χρήσης Οι σηµειώσεις στις σελίδες 5-31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων 4

12 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η VOICENET ΑΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ (η Εταιρεία) διέπεται και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και δραστηριοποιείται στον τοµέα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η Εταιρεία είναι θυγατρική της OTE Α.Ε., συστάθηκε το έτος 1998 µε την υπ αριθµ /1998 απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών (Φ.Ε.Κ. 6568/ Τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.) και λειτουργεί υπό καθεστώς γενικής άδειας για την παροχή υπηρεσιών Φωνητικής Τηλεφωνίας σύµφωνα µε το νόµο 4070/2012 και τον Κανονισµό Γενικών Αδειών (πρώην Απόφαση 390/3, ΦΕΚ 748/Β/ , πλέον απόφαση 676/41/2012, ΦΕΚ 298/Β/ ) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είναι: Σχολείου 11 ΑΓ.Παρασευή Αττικής, ΤΚ Η Εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 2. ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (α) Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων: Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις (Οικονοµικές Καταστάσεις) έχουν συνταχτεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31 εκεµβρίου 2013, εγκρίθηκαν για έκδοση µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου την 21 Μαρτίου Οι οικονοµικές καταστάσεις ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, η οποία συµµετέχει µε ποσοστό 100 % στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. (β) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. Πρότυπα και ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. 5

13 ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» Η τροποποίηση του ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» Το ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» Το Σ ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας. Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 του Σ ΛΠ (Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο

14 ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική πληροφόρηση όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε (α) όπως απαιτείται από το ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης ταξινοµούνται ως ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περίοδο. ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε το ΛΠ 12. Πρότυπα και ιερµηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2014 ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) Το ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ ΛΠ (Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όµιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Λογιστική αντιστάθµισης και τροποποιήσεις στο ΠΧΑ 9, ΠΧΑ 7 και ΛΠ 39» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) Το Σ ΛΠ (Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) εξέδωσε το ΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθµισης, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης του ΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων µοντέλο του ΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα οι αλλαγές στην εύλογη αξία µίας υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας της οντότητας και η τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την 7

15 υποχρεωτική ηµεροµηνία εφαρµογής του ΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά την µετάβαση από το ΛΠ 39 στο ΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµης αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιµης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών (Μ ΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης και β) λεπτοµερείς γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιµη αξία όταν µία Μ ΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν υπάρχει αποµείωση. ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται νοµικά (novated) προκειµένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονισµών, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες. ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014) Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του µισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 8

16 Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ ΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη. ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της αναπροσαρµογής. ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική εταιρεία της οικονοµικής οντότητας. Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΠΧΑ 2013 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ ΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων ( portfolio exception ) έχει εφαρµογή σε όλα τα συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηµατοοικονοµικών συµβολαίων) εντός του πεδίου εφαρµογής του ΛΠ 39/ ΠΧΑ 9. (γ) Εκτιµήσεις της ιοίκησης: Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΑ απαιτεί κάποιες εκτιµήσεις και παραδοχές από πλευράς της ιοίκησης, που επηρεάζουν τα ποσά που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Η χρήση της διαθέσιµης πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα είναι πιθανό να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις. Οι βασικές εκτιµήσεις που έκανε η ιοίκηση στη 9

17 σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων είναι: ωφέλιµη ζωή παγίων, ζηµία αποµείωσης επισφαλών απαιτήσεων, πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, αναγνώριση των εσόδων και εξόδων και οι φόροι εισοδήµατος. Η ιοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιµήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως περιλαµβάνουν τις εκκρεµείς νοµικές υποθέσεις, την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, την ωφέλιµη ζωή των περιουσιακών στοιχείων, την αποµείωση των ενσώµατων παγίων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων της. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα εµπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άµεσα διαθέσιµες από άλλες πηγές. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις κάτω από διαφορετικές παραδοχές ή συνθήκες. (δ) Λειτουργικό Νόµισµα: Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα αναφοράς. (ε) Συνεχιζόµενη ραστηριότητα: Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τη δυνατότητα της Εταιρείας να διατηρηθεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. Η εγκυρότητα για την παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την επιτυχή προσπάθεια υλοποίησης των επιχειρηµατικών σχεδίων από την Εταιρεία. Παρά το γεγονός ότι κατά την 31η εκεµβρίου 2013 τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά το κλείσιµο της χρήσης ήταν κατώτερα από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου και συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920, η ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι µέχρι στιγµής η Εταιρεία έχει υλοποιήσει επιτυχώς τα επιχειρησιακά σχέδια και συνεπώς η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων στη βάση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ορθή. Για περαιτέρω πληροφορίες, δείτε και Σηµείωση 4, αναφορικά µε τη ιαχείριση Κεφαλαίου. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΑ, είναι οι ακόλουθες: 3.1. Συναλλαγές σε Ξένα Νοµίσµατα: Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την ηµέρα της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την αντίστοιχη ηµεροµηνία. Τα κέρδη ή ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές περιλαµβάνονται στις καταστάσεις αποτελεσµάτων. 10

18 3.2. Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία: Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, µειωµένα µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους. Οι επισκευές και συντηρήσεις εξοδοποιούνται µε την πραγµατοποίησή τους. Το κόστος κτήσης και οι σωρευµένες αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων που πωλούνται ή αποσύρονται, µεταφέρονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη στιγµή της πώλησης ή της απόσυρσης και οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία προκύπτει περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Οι λογιστικές αξίες των κτιρίων και εξοπλισµού εξετάζονται για αποµείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αξίες αυτές δεν είναι ανακτήσιµες. Όταν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν τις εκτιµώµενες ανακτήσιµες αξίες, αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης και τα κτίρια και εξοπλισµός µειώνονται στην ανακτήσιµη αξία τους. Η ανακτήσιµη αξία των ενσώµατων παγίων είναι η µεγαλύτερη µεταξύ εύλογης αξίας µείον τα απαιτούµενα για την πώληση κόστη και αξίας χρήσης αυτών. Για την εκτίµηση της αξίας χρήσης, οι εκτιµώµενες µελλοντικές χρηµατοροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους µε την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους κινδύνους που σχετίζονται µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις των κτιρίων και εξοπλισµού λογίζονται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν την ωφέλιµη ζωή των παγίων και είναι οι ακόλουθοι: Συντελεστές Απόσβεσης Κτίρια (Φυσική Συνεγκατάσταση) 5% Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισµός 6,67%-33,33% Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 20%-30% 3.3. Ασώµατα Πάγια Στοιχεία: Στο λογαριασµό «ασώµατα πάγια» περιλαµβάνονται το κόστος αγοράς λογισµικού και αδειών χρήσης λογισµικού, το εφάπαξ κόστος υπηρεσιών διασύνδεσης, καθώς και το κόστος απόκτησης πελατών. Τα ασώµατα πάγια στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης τους. Το κόστος των ασώµατων περιουσιακών στοιχείων αποσβένεται στην περίοδο της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους µε την σταθερή µέθοδο. Υπολειµµατικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. Οι ωφέλιµες ζωές των άυλων περιουσιακών στοιχείων αξιολογούνται σε ετήσια βάση και οποιεσδήποτε τυχόν αναµορφώσεις εφαρµόζονται µελλοντικά. Οι συντελεστές 11

19 απόσβεσης που προκύπτουν για κάθε κατηγορία άυλων περιουσιακών στοιχείων έχουν ως εξής: Λογισµικά προγράµµατα 20%-30% Άδειες χρήσης λογισµικών προγραµµάτων 20%-30% Κόστος απόκτησης πελατών (κόστος φορητότητας και λοιπά κόστη) 5% - 14,28% Εφάπαξ κόστος υπηρεσιών διασύνδεσης 14,28% 3.4. Απαιτήσεις: Οι λογαριασµοί εισπρακτέοι αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογή τους αξία. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στην αξία αυτή η οποία µειώνεται µε τα ποσά για τα οποία υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι δεν θα εισπραχθούν. Κατά την εκάστοτε περίοδο και ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων, η εισπραξιµότητα των εισπρακτέων λογαριασµών εκτιµάται βάσει ιστορικών τάσεων και στατιστικών δεδοµένων, και σχηµατίζεται πρόβλεψη για απώλειες που είναι πιθανόν να συµβούν και µπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η σχηµατισθείσα αποµείωση αναπροσαρµόζεται µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της εκάστοτε περιόδου. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασµούς πραγµατοποιούνται µέσω της σχηµατισθείσας πρόβλεψης. Απαιτήσεις που εκτιµώνται ως ανεπίδεκτες είσπραξης διαγράφονται άνεια: Τα ληφθέντα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία προσαρµόζεται µε τα κόστη που αφορούν άµεσα τις συναλλαγές αυτές. Μεταγενέστερα τα δάνεια αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Κατά την 31/12/ 2013 η Εταιρεία δεν είχε δανειακές υποχρεώσεις Επενδύσεις σε Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία: Οι επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, που αποτελεί συνήθως το κόστος απόκτησης πλέον των άµεσων δαπανών συναλλαγής, στις περιπτώσεις των επενδύσεων, που δεν αποτιµώνται σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Οι επενδύσεις αυτές ταξινοµούνται στις εξής κατηγορίες: Ως αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µε µεταβολές αναγνωριζόµενες στα αποτελέσµατα, ως διακρατούµενες µέχρι τη λήξη, ως δάνεια και απαιτήσεις και ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα για πώληση. Η Εταιρεία προσδιορίζει την κατηγοριοποίηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική τους αναγνώριση. H αγορά ή πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση των περιουσιακών στοιχείων µέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται από κανονισµό ή παραδοχή της αγοράς αναγνωρίζεται κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού (δηλ. την ηµεροµηνία που το περιουσιακό στοιχείο µεταφέρεται ή παραδίδεται σ την Εταιρεία). 12

20 Κατά την 31/12/2013 η Εταιρεία κατείχε οµολογίες που χαρακτηρίστηκαν ως διακρατούµενα ως τη λήξη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Επίσης στις 31/12/2013 οι απαιτήσεις της Εταιρείας αφορούν διακρατούµενα ως τη λήξη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων τα δεδοµένα αναφορικά µε το κατά πόσον η αξία ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και εφόσον υφίστανται αντικειµενικές ενδείξεις αποµείωσης, το ποσό της αποµείωσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων Απο-αναγνώριση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (ή κατά περίπτωση το µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή το µέρος µίας οµάδας παρόµοιων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων) από-αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν λήξει η Εταιρεία έχει εισπράξει τα οφειλόµενα ποσά 3.7. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα: Για σκοπούς κατάρτισης της κατάστασης ταµειακών ροών, οι προθεσµιακές καταθέσεις θεωρούνται ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών και εισφορών στο Προσωπικό: Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών στο προσωπικό υπολογίζονται στην προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευµένες κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται µε βάση οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές. Το καθαρό κόστος της χρήσης περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα και αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισµό της µελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες. Το µη κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται σε σταθερή βάση επί της µέσης υπολειπόµενης περιόδου υπηρεσίας των υπαλλήλων που αναµένεται να λάβουν παροχές. Οι υποχρεώσεις για εισφορές σε προγράµµατα καθορισµένων εισφορών καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσµατα, κατά το χρόνο πραγµατοποίησής τους. Η υποχρέωση εξαντλείται µε την καταβολή της συγκεκριµένης εισφοράς, κατά περίπτωση. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται µε βάση οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο αποτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (projected Unit Credit Method). 13

21 Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται κατά την διάρκεια της µέσης υπολειπόµενης περιόδου υπηρεσίας των ενεργών υπαλλήλων και περιλαµβάνονται στο καθαρό κόστος της χρήσης αν κατά την έναρξη της χρήσης ξεπερνούν το 10% της εκτιµώµενης µελλοντικής υποχρέωσης Φόρος: Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη ή ζηµίες, αλλά τα οποία θα καταλογισθούν σε µελλοντικές χρήσεις. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός του φόρου εκείνου, που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αφορά περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και αναγνώρισης τους για σκοπούς σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και υπολογίζεται βάσει φορολογικών συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που αναµένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις, και βασίζεται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα για να καλύψει τις προσωρινές διαφορές. Η αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα που θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση Προβλέψεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µια παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη), ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης και το ποσό αυτής µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφληµένη βάση µε την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους κινδύνους που σχετίζονται µε την υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασµα του χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισµού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης, αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δηµιουργήθηκαν. εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµίες. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις Έσοδα Τα σταθερά έσοδα περιλαµβάνουν κυρίως τα µηνιαία πάγια τέλη και τα έσοδα από τηλεπικοινωνιακή κίνηση και από χρήση νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 14

22 Μηνιαία πάγια τέλη Τα έσοδα από µηνιαία πάγια τέλη αναγνωρίζονται στο µήνα στον οποίο παρέχονται οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Έσοδα από νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Τα τηλεπικοινωνιακά τέλη περιλαµβάνουν τέλη βάσει του αερόχρονου και της τηλεπικοινωνιακής κίνησης που δηµιουργείται, του προορισµού του τηλεφωνήµατος και της υπηρεσίας που χρησιµοποιείται. Τα έσοδα βασίζονται στην τηλεπικοινωνιακή κίνηση, στη χρήση αερόχρονου ή στον όγκο των δεδοµένων που µετακινούνται στις νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Τα έσοδα αυτά αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Τα µη τιµολογηθέντα έσοδα από την ηµεροµηνία του κύκλου τιµολόγησης µέχρι την ηµεροµηνία κλεισίµατος της χρήσης εκτιµώνται µε βάση την τηλεπικοινωνιακή κίνηση Μισθώσεις: Μίσθωση η οποία µεταφέρει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου λογίζεται από τον µισθωτή ως απόκτηση παγίου και ανάληψη µιας υποχρέωσης, ενώ από τον εκµισθωτή ως µία πώληση και/ή παροχή χρηµατοδότησης. Στην περίπτωση αυτή τα καταβαλλόµενα ενοίκια διαχωρίζονται σε χρηµατοοικονοµικά έξοδα (τόκοι) και σε µείωση της αναληφθείσας υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσµατα. Αν η µίσθωση δεν µεταφέρει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου, τότε θεωρείται λειτουργική για το µισθωτή και αντίστοιχα ποσά αναγνωρίζονται µε την ευθεία µέθοδο στη διάρκεια της µίσθωσης στα αποτελέσµατα. 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Γενικά Η Εταιρεία εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των χρηµατοοικονοµικών της µέσων: Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος αγοράς Η σηµείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε κάθε έναν από τους ανωτέρω κινδύνους, για τους στόχους της Εταιρείας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρµόζει για την επιµέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου, καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίου της Εταιρείας. Περισσότερα ποσοτικά στοιχεία για αυτές τις γνωστοποιήσεις περιλαµβάνονται σε όλο το εύρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρµόζονται προκειµένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η Εταιρεία και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρµόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήµατα εξετάζονται περιοδικά ώστε 15

23 να ενσωµατώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Περαιτέρω ανάλυση σχετικά µε θέµατα διαχείρισης χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, παρουσιάζονται και στην Σηµείωση 20 των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστωτικός κίνδυνος Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζηµίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται κατά κύριο λόγο µε τις απαιτήσεις από πελάτες. Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη. Τα δηµογραφικά στοιχεία της πελατειακής βάσης της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένου του κινδύνου αθέτησης πληρωµών που χαρακτηρίζει τη συγκεκριµένη αγορά και τη χώρα στην οποία λειτουργούν οι πελάτες, επηρεάζουν λιγότερο τον πιστωτικό κίνδυνο καθώς δεν παρατηρείται γεωγραφική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Κανένας πελάτης (εκτός του οµίλου) δεν ξεπερνά το 20% των πωλήσεων, τα υπόλοιπα των πελατών είναι επαρκώς επιµερισµένα και εποµένως ο εµπορικός κίνδυνος είναι κατανεµηµένος σε µεγάλο αριθµό πελατών. Η Εταιρεία έχει θέσει µια πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος πελάτης εξετάζεται σε ατοµική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις όροι πληρωµών. Ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας που πραγµατοποιεί η Εταιρεία περιλαµβάνει την εξέταση τραπεζικών πηγών. Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη, τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα µε τις τρέχουσες συνθήκες και αναπροσαρµόζονται, αν απαιτηθεί, οι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες οµαδοποιούνται ανάλογα µε τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεων τους και τα τυχόν προηγούµενα προβλήµατα εισπραξιµότητας που έχουν επιδείξει. Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις περιλαµβάνουν κυρίως πελάτες χονδρικής της Εταιρείας. Η Εταιρεία καταχωρεί ζηµία αποµείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίµηση του για ζηµίες σε σχέση µε τους πελάτες, τις λοιπές απαιτήσεις και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα. Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται κυρίως από ζηµίες αποµείωσης συγκεκριµένων απαιτήσεων που εκτιµώνται βάσει των δεδοµένων συνθηκών ότι θα πραγµατοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόµα οριστικοποιηθεί. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να µη δύναται να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, µέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων ταµειακών διαθεσίµων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόµενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται µη αποδεκτές ζηµίες ή να διακινδυνεύεται η φήµη της Εταιρείας. 16

24 Κίνδυνος αγοράς Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιµές ενσώµατων ακινητοποιήσεων, συναλλαγµατικές ισοτιµίες και επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ή την αξία των χρηµατοοικονοµικών του µέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραµέτρων, µε παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων. ιαχρονικά η Εταιρεία δεν αντισταθµίζει µέρος της εκτιµώµενης έκθεσης της σε ξένα νοµίσµατα σε σχέση µε τις προβλεπόµενες πωλήσεις και αγορές καθώς οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα, όπως και οι συναλλαγές της σε ξένο νόµισµα δεν είναι σηµαντικές και κατ επέκταση η έκθεσή της σε συναλλαγµατικό κίνδυνο είναι πολύ περιορισµένη. ιαχείριση κεφαλαίου Η πολιτική της Εταιρείας συνίσταται στη διατήρηση µιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε να διατηρεί την εµπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς στην Εταιρεία και να επιτρέπει την µελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Η Εταιρεία παρακολουθεί την απόδοση του κεφαλαίου, την οποία ορίζει ως τα καθαρά αποτελέσµατα διαιρεµένα µε το σύνολο της καθαρής θέσης. Η Εταιρεία προσπαθεί να διατηρεί µια ισορροπία µεταξύ υψηλότερων αποδόσεων που θα ήταν εφικτές µε υψηλότερα επίπεδα δανεισµού και των πλεονεκτηµάτων και της ασφάλειας που θα παρείχε µια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή θέση. Η Εταιρεία δεν διαθέτει ένα συγκεκριµένο πλάνο αγοράς ιδίων µετοχών. εν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία σχετικά µε τη διαχείριση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της χρήσης. Κατά την 31η εκεµβρίου 2013 τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά το κλείσιµο της χρήσης ήταν κατώτερα από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, ήτοι συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Παρά ταύτα, η ιοίκηση της Εταιρείας, λαµβάνοντας υπόψη την µέχρι σήµερα υλοποίηση του επιχειρησιακού της σχεδίου, εκτιµά ότι επί του παρόντος δεν καθίσταται αναγκαία η λήψη περαιτέρω πρόσθετων µέτρων, καθώς αναµένεται ότι τα αποτελέσµατα και οι ταµειακές ροές της Εταιρείας θα παρουσιάσουν σηµαντική βελτίωση µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι ο όµιλος ΟΤΕ, στηρίζει την εταιρεία, µε επέκταση των υπηρεσιών που παρέχονται στον όµιλο. 17

25 5. ΕΣΟ Α Τα έσοδα περιλαµβάνουν τις εξής κατηγορίες: (Ποσά σε ευρώ) (i) Τηλεφωνία εσωτερικού - Σταθερό προς σταθερό Σταθερό προς κινητό Υπηρεσίες διαβίβασης κλήσεων Υπηρεσίες τερµατισµού δικτύου Λοιπά (ii) ιεθνής Τηλεφωνία - Εξερχόµενες κλήσεις Σύνολο Πωλήσεων Λοιπά λειτουργικά έσοδα Επιχορηγήσεις ΟΑΕ Έσοδα ενοικίων - - Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης Έσοδα από δανεισµό προσωπικού Λοιπά έσοδα Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων Σύνολο εσόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ποσά σε ευρώ) Αµοιβές προσωπικού Έξοδα εργοδοτικών εισφορών Ασφάλιστρα προσωπικού Έξοδα επιµορφώσεως προσωπικού Έξοδα για προγράµµατα 16 καθορισµένων παροχών στο προσωπικό Λοιπές παρεπόµενες παροχές & έξοδα Ο αριθµός του προσωπικού κατά την 31 εκεµβρίου 2013 ήταν 40 άτοµα (2012: 44) 18

26 7. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής: (Ποσά σε ευρώ) Κόστος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Αµοιβές τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι τέλη Έξοδα προβολής και διαφήµισης ιάφορα έξοδα Ζηµία αποµείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις Λοιπά Σύνολο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Σύµφωνα µε το νέο φορολογικό νόµο 4110/ , που τέθηκε σε ισχύ 23 Ιανουαρίου 2013 ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται στο 26% για τη χρήση 2013 και έπειτα και ο παρακρατούµενος φόρος µερισµάτων που εγκρίνονται µετά την 1 Ιανουαρίου 2014 ορίζεται σε 10%. Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές αρχές και τα διοικητικά δικαστήρια. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Σε σχέση µε τις οικονοµικές χρήσεις µέχρι και τη χρήση του 2010 τα κέρδη ή οι ζηµίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία εκκαθαρίζονται και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Από την οικονοµική χρήση 2011 και µετά οι φορολογικές δηλώσεις υπόκειται στη διαδικασία έκδοσης Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης (όπως περιγράφεται παρακάτω). Οι φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση στην οποία πραγµατοποιήθηκαν. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε χρόνο προκαταβολή φόρου εισοδήµατος υπολογιζόµενη επί του φόρου εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσης. Κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόµενη χρήση, τυχόν υπερβάλλον ποσό προκαταβολής επιστρέφεται στην εταιρεία µετά από φορολογικό έλεγχο. 19

27 Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης του ισολογισµού της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοχτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών. Η «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» για τις οικονοµικές χρήσεις 2011 και 2012 έχει εκδοθεί χωρίς ουσιαστικές προσαρµογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου, όπως αυτά αντικατοπτρίζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, οι οικονοµικές χρήσεις θεωρούνται οριστικές για σκοπούς φορολογικού ελέγχου µετά από δεκαοκτώ µήνες από την υποβολή της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» προς το Υπουργείο Οικονοµικών. Σύµφωνα µε την απόφαση 1236/2013 του Υπουργείου Οικονοµικών, η οικονοµική χρήση 2011 θα θεωρηθεί οριστική την 30 Απριλίου Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2013 ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε.. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η ιοίκηση δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ανέλεγκτες χρήσεις Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2005 έως 2010 και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Ο φόρος εισοδήµατος στα αποτελέσµατα αναλύεται ως ακολούθως: 31 εκεµβρίου εκεµβρίου 2012 Τρέχων φόρος εισοδήµατος Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος- Επίδραση λόγω αλλαγής φορολ.συντ. (6.249) - Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος Φόρος εισοδήµατος

28 Η συµφωνία µεταξύ του ποσού φόρου εισοδήµατος και του ποσού που προκύπτει από την εφαρµογή του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος της Εταιρείας (2013: 26%, 2012: 20%) επί των αποτελεσµάτων προ φόρων, έχει ως ακολούθως: Κέρδη πρό φόρων Συντελεστής φόρου 26% 20% Αναλογούν φόρος Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος- Επίδραση λόγω αλλαγής φορολ.συντ (6.249) απάνες που δέν αναγνωρίζονται φορολογικά Φόρος εισοδήµατος Ο αναβαλλόµενος φόρος αναλύεται ως ακολούθως (ποσά σε Ευρώ) : 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΑ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (25.069) (3.843) (28.912) Κτίρια και εξοπλισµός (12.372) (4.656) (17.029) Προβλέψεις - (37.657) - (37.657) Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών (2.310) (267) Σύνολο (10.435) (48.467) (267) (59.169) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΑ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (28.912) (1.417) (30.329) Κτίρια και εξοπλισµός (17.029) (6.150) Προβλέψεις (37.657) ( ) ( ) Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών Σύνολο (59.169) ( ) ( ) 21

29 9. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής: Κτίρια-Εγκ. Κτιρίων- Τεχν.Έργα Μηχανήµατα- Τηλεπ/κός Εξοπλισµός Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση Έπιπλα Σύνολο (Ποσά σε ευρώ) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Πωλήσεις/διαγραφές Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Προσθήκες, καθαρές από εκπτώσεις Πωλήσεις/διαγραφές (57.498) (5.547) - (1.136) (64.181) Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012 (47.594) ( ) - ( ) ( ) Αποσβέσεις της χρήσης (12.874) (98.120) - (24.150) ( ) Πωλήσεις/διαγραφές Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου 2012 (60.468) ( ) - ( ) ( ) Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013 (60.468) ( ) - ( ) ( ) Αποσβέσεις της χρήσης (12.106) ( ) - (23.206) ( ) Πωλήσεις/διαγραφές Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου 2013 (60.832) ( ) - ( ) ( ) Αναπόσβεστη Αξία 31 εκεµβρίου Αναπόσβεστη Αξία 31 εκεµβρίου

30 10. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα ασώµατα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής: Λογισµικά Προγράµµατα Άδειες Χρήσης Λογισµικών Προγραµµάτων Κόστος απόκτησης πελατών Υπηρεσίες διασύνδεσης και λοιπά άυλα στοιχεία Σύνολο (Ποσά σε ευρώ) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις της χρήσης (35.015) (28.003) (85.862) (54.852) ( ) Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου 2013 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις της χρήσης (14.245) (11.803) ( ) (48.293) ( ) Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου 2013 ( ) (71.559) ( ) ( ) ( ) Αναπόσβεστη Αξία 31 εκεµβρίου Αναπόσβεστη Αξία 31 εκεµβρίου ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: (Ποσά σε ευρώ) Εγγυήσεις ενοικίων κτιρίων Εγγυήσεις µισθωµένων αυτοκινήτων Λοιπές εγγυήσεις Σύνολο

31 12. ΠΕΛΑΤΕΣ Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ως εξής: (Ποσά σε ευρώ) Πελάτες Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (Σηµ.21) Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Επιταγές εισπρακτέες Σύνολο Επισφαλείς πελάτες Ζηµία αποµείωσης για επισφαλείς πελάτες ( ) ( ) Σύνολο Η ιοίκηση εκτιµά ότι η λογιστική αξία των πελατών προσεγγίζει την εύλογη αξία 13. ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: (Ποσά σε ευρώ) Απαίτηση από προκαταβολή φόρου εισοδήµατος Έξοδα εποµένων χρήσεων Προκαταβολές σε προµηθευτές Λοιπά Σύνολο Η ιοίκηση εκτιµά ότι η λογιστική αξία των λοιπών κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων προσεγγίζει την εύλογη αξία. 14. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται ως εξής: (Ποσά σε ευρώ) Ταµείο Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο

32 Η πιστωτική διαβάθµιση στα ταµειακά διαθέσιµα µε βάση έγκυρους οικονοµικούς δείκτες αξιολόγησης έχει ως εξής: A AA CCC WR Σύνολο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστη. Ο ΟΤΕ είναι ο κατά 100% µέτοχος της Εταιρείας. 16. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σύµφωνα µε το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόµενοι είναι δικαιούχοι αποζηµίωσης σε περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης ποσού που σχετίζεται µε τις αποδοχές του εργαζοµένου, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) όπως προβλέπεται από την Εργατική Νοµοθεσία. Η υποχρέωση για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το ΛΠ 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική µελέτη. Οι µεταβολές στην παρούσα αξία για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι οι εξής: Υποχρέωση καθορισµένων παροχών στην αρχή της χρήσης Κόστος τρέχουσας απασχόλησης Κόστος τόκου Κόστος επίδρασης περικοπής/διακανονισµού/παροχής λήξης απασχόλησης Παροχές που πληρώθηκαν (72.294) - Αναλογιστικό κέρδος (ζηµία) στην υποχρέωση (1.335) Υποχρέωση καθορισµένων παροχών στο τέλος της χρήσης

33 Τα στοιχεία του κόστους αποζηµίωσης είναι τα εξής: Κόστος τρέχουσας απασχόλησης απάνη τόκου Αναλογιστική ζηµία/κέρδος - - Κόστος επίδρασης περικοπής Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα Οι παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η αναλογιστική µελέτη για τον υπολογισµό της πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι οι εξής: Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,89% 4% Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 2% 2% Πληθωρισµός 2% 2% Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή 23,1 28,8 17. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Οι προµηθευτές αφορούν κυρίως λειτουργικά κόστη και αγορές παγίου εξοπλισµού και αναλύονται ως εξής: (αναµορφ ωµένα) Προµηθευτές Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες εταιρείες (Σηµ. 21) Σύνολο προµηθευτών Η ιοίκηση εκτιµά ότι η λογιστική αξία των προµηθευτών προσεγγίζει την εύλογη αξία 26

34 18. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: (Ποσά σε ευρώ) Ασφαλιστικοί Οργανισµοί Λοιποί Φόροι Τέλη Πιστωτές διάφοροι Έξοδα χρήσεως δουλευµένα Σύνολο Η ιοίκηση εκτιµά ότι η λογιστική αξία των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία 19. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οµόλογο της ΟΤΕ plc Στις 16 εκεµβρίου 2013, η εταιρία προέβη στην αγορά οµολόγου αξίας εκδόσεως της ΟΤΕ Plc, µε λήξη την 28 Νοεµβρίου Την ηµεροµηνία της λήξης η Εταιρεία θα εισπράξει ποσό Η µεταβολή των Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διακρατούµενων ως τη λήξη παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: Στήν αρχή της χρήσης Είσπραξη από πώληση οµολόγου Προσθήκες Απόσβεση discount Στη λήξη της χρήσης

35 20. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ Πιστωτικός κίνδυνος Έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ηµεροµηνία αναφοράς ήταν: Σηµείωση Λογιστική αξία (Ποσά σε ευρώ) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Χρηµατικά διαθέσιµα Η ενηλικίωση υπολοίπων µη επισφαλών πελατών κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων ήταν: Σηµείωση Λογιστική αξία (Ποσά σε ευρώ) Λήξαντα έως 30 ηµερών Λήξαντα ηµερών Λήξαντα ηµερών Λήξαντα άνω των 181 ηµερών Η κίνηση της ζηµίας αποµείωσης πελατών κατά τη χρήση ήταν: Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Προσθήκη χρήσης Εισπράξεις (22.123) ιαγραφές ( ) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Προσθήκη χρήσης Εισπράξεις (11.349) ιαγραφές ( ) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου Η ζηµία αποµείωσης την 31 εκεµβρίου 2013 ποσού Ευρώ σχηµατίστηκε σύµφωνα µε ιστορικά στοιχεία καθυστέρησης πληρωµών. Η Εταιρεία πιστεύει ότι χρειάζεται να καταχωρηθεί πρόβλεψη αποµείωσης για τις απαιτήσεις που έχουν λήξει µετά από 180 ηµέρες. Το υπόλοιπο των απαιτήσεων αυτών είναι το σύνολο της ζηµιάς 28

36 αποµείωσης, εκ των οποίων εξαιρούνται τα υπόλοιπα πελατών που η διάρκεια πληρωµής έχει συµφωνηθεί στη σύµβαση και είναι µεγαλύτερη των 180 ηµερών. Το 58% του υπολοίπου αφορά υπόλοιπο δύο πελατών ενώ το 42% του υπολοίπου περιλαµβάνει πελάτες µε µικρότερα υπόλοιπα. Κίνδυνος ρευστότητας Το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρείας διακανονίζεται σε ποσοστό περίπου 80% εντός τριών µηνών από τη δηµιουργία της υποχρέωσης. Οι µεγαλύτεροι τηλεπικοινωνιακοί προµηθευτές διακανονίζονται εντός ενός µήνα. Μικρότεροι προµηθευτές πληρώνονται µετρητοίς. 21. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Τα έσοδα και έξοδα της Εταιρείας µε την µητρική και τις θυγατρικές της µητρικής εταιρείας αναλύονται ως εξής : (Ποσά σε ευρώ) Έσοδα Έξοδα Έσοδα Έξοδα ΟΤΕ ΑΕ COSMOTE OTE PLC OTESAT MARITEL OTEGLOBE ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΤΕ ESTATE Σύνολο Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας µε την µητρική και τις θυγατρικές της εταιρείες αναλύονται ως εξής: (Ποσά σε ευρώ) Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση ΟΤΕ ΑΕ COSMOTE ΟΤΕ PLC OTESAT MARITEL OTEGLOBE Σύνολο

37 Οι κυριότερες συναλλαγές µε τον ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές του έχουν ως ακολούθως: α. ΟΤΕ AE Η ΟΤΕ ΑΕ τιµολογεί την Εταιρεία για την χρήση κυκλωµάτων, συνεγκατάστασης κόµβων, συλλογή - τερµατισµό και διαβίβαση κλήσεων. Η εταιρεία τιµολογεί τον ΟΤΕ για υπηρεσίες διασύνδεσης και τερµατισµού δικτύου β. COSMOTE Η COSMOTE τιµολογεί την Εταιρεία για τερµατισµό κλήσεων στο δίκτυο της. Η εταιρεία τιµολογεί την Cosmote για υπηρεσίες διασύνδεσης, τερµατισµού δικτύου και για την υπηρεσία Cosmote at home. γ. OTEGLOBE Η OTEGLOBE τιµολογεί την Εταιρεία για τερµατισµό διεθνών κλήσεων. δ. OTESAT MARITEL Η Εταιρεία τιµολογεί την OTESAT MARITEL για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. ε. ΟΤΕ PLC Η Εταιρεία επενδύει σε οµόλογα της ΟΤΕ PLC. Οι αµοιβές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες βάρυναν τα αποτελέσµατα χρήσης το 2013, ανήλθαν σε ,47 ευρώ, (2012: ,32 ευρώ) και είναι καταχωρηµένα στη γραµµή «Λοιπά λειτουργικά έξοδα 22. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ Η εταιρεία αναπροσάρµοσε τα Ίδια Κεφάλαια 2012 και το Φόρο πληρωτέο αντίστοιχα, κατόπιν οριστικοποίησης της φορολογικής δήλωσης για τη χρήση 2012 από την οποία προέκυψε επιπλέον φόρος Λόγω της τροποποίησης του ΛΠ 19 σχετικά µε την αναγνώριση των αναλογιστικών ζηµιών/κερδών στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα, η εταιρεία αναπροσάρµοσε τα αντίστοιχα κονδύλια της χρήσης Η επίδραση δεν ήταν σηµαντική καθώς στις οι αναλογιστικές ζηµιές ανήλθαν σε ευρώ. 30

38 23. ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ α) Ενοίκια κτιρίων Η Εταιρεία έχει συνάψει εµπορικές συµφωνίες µίσθωσης για την µίσθωση κτιρίων, χώρων γραφείου, και κόµβων. Οι συµφωνίες αυτές έχουν µέση διάρκεια 1 έως 12 έτη µε δυνατότητες ανανέωσης. Οι µελλοντικές υποχρεώσεις µε βάση τις ήδη υπογεγραµµένες συµβάσεις ενοικίασης κτιρίων την 31 εκεµβρίου 2013 αναλύονται ως εξής: (Ποσά σε ευρώ) Εντός ενός έτους Από ένα έως πέντε έτη Άνω των πέντε ετών Σύνολο β) Εγγυήσεις Η Εταιρεία δίδει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους καθώς και συγγενείς εταιρίες. Στον παρακάτω πίνακα περιέχεται η ανάλυση των εγγυητικών επιστολών όπως έχει διαµορφωθεί την 31 εκεµβρίου 2013 : γ) Νοµικά Θέµατα (Ποσά σε ευρώ) Καλή εκτέλεση συµβάσεων Σύνολο εν υπάρχουν αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας ή της Εταιρείας κατά τρίτων οι οποίες θα έπρεπε να κοινοποιηθούν στις οικονοµικές καταστάσεις, µε εξαίρεση την προσφυγή που έχει ασκήσει η Εταιρεία κατά απόφασης επιβολής προστίµου της ΕΕΤΤ, για την οποία η Εταιρεία έχει κάνει αντίστοιχη πρόβλεψη για το εκτιµώµενο ποσό. 24. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 31

39 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τον μέτοχο της Εταιρείας VOICENET AE Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Υποδομών Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «VOICENET AE Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Υποδομών», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι Tηλ: , Φαξ: , Εθνικής Αντίστασης 17, Θεσσαλονίκη, Tηλ: Φαξ:

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Αιµιλία Φιλίππου-Klopfer ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ. Ειρήνη Σούλη Με σύµφωνη γνώµη-θέµα έµφασης

Αιµιλία Φιλίππου-Klopfer ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ. Ειρήνη Σούλη Με σύµφωνη γνώµη-θέµα έµφασης VOICENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ (VOICENET) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ( ηµοσιευόµενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ ΤΗΣ ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29-6-2012 Κύριοι µέτοχοι, Η χρήση που εξετάζεται είναι η 10η

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της 2013 όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-VALUE Μ.Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Ε-VALUE Μ.Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Ε-VALUE Μ.Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ TA ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

OTE ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. OTE ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) της 2010 όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,19/12/2016 Αριθ.Πρωτ.:443176

Αθήνα,19/12/2016 Αριθ.Πρωτ.:443176 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2103382121 Fax: 2103616464 E-mail: athanasopoulou@acci.gr Αθήνα,19/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΗΞΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 23.02.2009 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΓΕΜΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΓΕΜΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις της

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις της Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2007 (περίοδος από 29.08.2007 έως και 31.12.2007) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012

ΟΛΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 ΟΛΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 ΟΛΚΑΣ Α.Ε. ΕΡΜΟΥ 25 14 564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 998385205.Ο.Υ.: ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ

Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Συνταχθείσες με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 όπως ισχύει) Ελληνικό Αττικής 29/8/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094004914 -.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16 Α.Φ. 100065 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 Περιεχόµενα Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βλαχερνών 10, 151.24 Μαρούσι Α.Μ.Α.Ε.: 54144/01/Β/03/188 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 005202501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

«RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

«RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2013 A Εταιρική χρήση από 1 η Οκτωβρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα