Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 Στο Νεστόριο και στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης σήμερα 14ην του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 μ.μ. συνήλθε σε Ειδική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νεστορίου, ύστερα από την με αριθ.πρωτ:8358/ πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, 266 του Δ.Κ.Κ. Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) και του άρθρου 159 παρ.1 του Ν. 3463/2006. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (17) μελών βρέθηκαν παρόντα (15) μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1.Φιλιάδου Αικατερίνη Πρόεδρος Δ.Σ. 1 Σμέρνος Μιχάλης 2. Καραβασίλης Γεώργιος Αντιδ/ρχος 2 Ιωάννου Γωγώ 3. Παύλου Ιωάννης Αντιδ/ρχος 4. Κυριακού Δημήτριος Μέλος 5. Λίτσιος Ηλίας >> 6. Σπυρίδης Ιωάννης >> 7. Μπαμπούλης Δημήτριος >> 8. Τοτονίδης Ιωάννης >> 9. Αθανασίου Σωτήριος >> 10.Ζούτσος Κων/νος >> 11.Ανδρεόπουλος Θωμάς >> 12. Γιούπας Βασίλειος >> 13.Καλύβα Αγλαϊα >> 14.Τριανταφυλλίδης Κυριάκος >> 15.Καραγιαννίδης Πεφτούλιος >> Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ: ΑΠΕΧΩΡΗΣΑΝ: ΕΠΑΝΗΛΘΑΝ: 1 2. Μετά την διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κ. Φιλιάδου Αικατερίνη κήρυξε την έναρξη της ειδικής Συνεδρίασης. Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Γκοσλιόπουλος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Παρόντες επίσης είναι οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Νεστορίου, Επταχωρίου, Χρυσής&Πευκοφύτου, Κομνηνάδων, Πτελέας&Κρανοχωρίου,

2 Πολυανέμου και Χιονάτου. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νάτσης Θεόδωρος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Παρών επίσης για αναλυτική εισήγηση του προϋπ/σμού είναι ο Ταμίας του Δήμου κ. Δημητριάδης Ιωάννης Η Πρόεδρος για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης <<Ψήφιση προϋπ/σμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νεστορίου οικονομικού έτους 2014>> αφού πρώτα αναφέρθηκε στις κατωτέρω νέες διατάξεις κατάρτισης του προϋπολογισμού τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουμε: Mε το Ν. 4172/2013 και συγκεκριμένα με τα άρθρα 76 έως 79, τροποποιείται η διαδικασία σύνταξης ψήφισης και έγκρισης του προϋπ/σμού των Δήμων και των Νομικών του προσώπων. Συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις διαδικασίες συνοπτικά: 1 ον : Συζήτηση στην Εκτελεστική Επιτροπή των προτάσεων των Υπηρεσιών για τον προϋπ/σμό και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (προαιρετικά) καθώς και για το Τεχνικό Πρόγραμμα. Η συζήτηση αυτών των θεμάτων πρέπει να είναι ξεχωριστή ανά τομέα (προϋπ/σμό, τεχνικό πρόγραμμα, ΕΠΔ), έως πρώτες μέρες Σεπτεμβρίου. 2 ον : Η Οικονομική Επιτροπή έως την 5 η Σεπτεμβρίου εξετάζει το προσχέδιο του προϋπ/σμού και μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπ/σμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. 3 ον : Ο έλεγχος του σχεδίου προϋπ/σμού από το ``Παρατηρητήριο και η διατύπωση γνώμης επ άυτού, καθώς και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπ/σμού, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί οι παρατηρήσεις στο Δήμο (περίπου μέχρι 31/10), προκειμένου αυτός να τις λάβει υπόψη και να υποβάλλει τον προϋπ/σμό στο Δημοτικό Συμβούλιο. 4 ον : Η υποβολή του προϋπ/σμού από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο έως 31/10 5 ον : Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή. Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γίνει μέχρι 15 Νοεμβρίου του ον : Η δημοσίευση του προϋπ/σμού, μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 7 ον : Η έγκριση του προϋπ/σμού από την εποπτεύουσα αρχή μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αναλυτικά λοιπόν και σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, ορίζονται τα εξής: «1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών. 2.Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές. 3.Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο συμβούλιο κάθε τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στις Τοπικές Κοινότητες, οπότε δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852/ Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η Eκτελεστική Eπιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην Οικονομική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει (δεν υπάρχει στο Δήμο μας). Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην Οικονομική Επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.

3 Η Εκτελεστική Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή της για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. 5.Η Οικονομική Επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας, στο Δήμο μας υπενθυμίζουμε ότι δεν μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στις Τοπικές Κοινότητες και ειδικότερα εάν: α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και γ) τηρούνται οι διατάξεις με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. Η Οικονομική Επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους Δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η Οικονομική Επιτροπή έκαστου Δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. 6.Το Δημοτικό Συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συμμόρφωση του δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1. Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή ο προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως αποτέλεσμα αναμορφώσεων. Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114). 7.Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν

4 καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Δήμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων: α) για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου, Αρχή και β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α' 87), οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 159 και η παρ. 4 του άρθρου 175 του ν. 3463/ 2006 (Α' 114), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ορίζονται με το παρόν.» Βασικές Αρχές που διέπουν τον προϋπολογισμό: - Στον προϋπ/σμό εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην Κ.Υ.Α. που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπ/σμού. Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει. - Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπ/σμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο. - Στον προϋπ/σμό εγγράφονται έσοδα του Δήμου τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους. - Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπ/σμού στο Δημοτικό Συμβούλιο. - Όλα τα Δημοτικά έσοδα και έξοδα εμφανίζονται στον προϋπολογισμό. - Κανένα έσοδο και καμία δαπάνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δεν αντιστοιχεί σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων/Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπ/σμού (αρχή ενότητας) καμία δαπάνη δεν μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο ανάληψης ή εντολής πέραν των εγκεκριμένων πιστώσεων (αρχή καθολικότητας). - Τα δημόσια έσοδα και έξοδα του προϋπ/σμού προσδιορίζονται με ορισμένη εκ των προτέρων αναλυτική κωδική κατάταξη. - Απαγορεύεται η χρήση πίστωσης για την ικανοποίηση διαφορετικής ανάγκης από αυτή που αναγράφεται στον προϋπ/σμό Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού. Επισημαίνουμε ότι στον ορεινό Δήμο μας ο οποίος δεν ξεπερνά τις 3,463 κατοίκους δεν υπάρχει Επιτροπή Διαβούλευσης Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή:

5 δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή. ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ αριθ. 4/2013 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα με την περίπτ. α του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αριθ. 151/2013 απόφασή της. Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω καλώ τον Ταμία του Δήμου να εισηγηθεί αναλυτικά και κατά κωδικούς τον προϋπ/σμό, ώστε να ακολουθήσει διαλογική συζήτηση, τοποθετήσεις, τυχόν ενστάσεις και διορθώσεις από το Σώμα και τελικά να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό και το ΕΠΔ του Δήμου οικονομικού έτους O Ταμίας του Δήμου κ. Δημητριάδης Ιωάννης επισήμανε ότι: πριν σας μιλήσω για τους αριθμούς αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι: <<μαζί με την κατάρτιση του προύπ/σμού οικον. έτους 2014 και του ΟΠΔ θα πρέπει να κατατεθεί και ο ``Πίνακας Στοχοθεσίας ο οποίος πέρυσι μπορεί να ήταν ελαστικός, αλλά από φέτος θα πρέπει να τηρηθεί κατά γράμμα και όταν λέμε ότι εισπράττουμε π.χ. 10 θα ξοδέξουμε το πολύ έως δέκα και ούτε λεπτό παραπάνω. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και είδε - τις διατάξεις του άρθρου 1 Β.Δ. 17/05/15/06/1959 <<περι οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων>> - τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2362/95 <<περι Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις>>, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3871/ τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 περιπτ.α, 76,86&266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ), <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης>>. - τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2-13 (ΦΕΚ 167/Α/ ) <<Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και τυ Ν. 4127/2012 κι άλλες διατάξεις>> - Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου - Την υπ αριθ. 4/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ στην Οικονομική Επιτροπή - Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου του έτους 2014, όπως καταρτίστηκε με την αριθ. 151/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής - την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. οικ / με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις τις αριθ / (Β 1896) Κ.Υ.Α. για <<παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπ/σμού των Δήμων, οικον. έτους 2014>> - Την γνώμη του Παρατηρητηρίου έπειτα από διαλογική συζήτηση κι αφού καταγράφηκαν οι κατωτέρω επισημάνσεις: Δήμαρχος κ. Γκοσλιόπουλος Χρήστος: Θέλω να δούμε το τελευταίο προϋπ/σμό με ένα πνεύμα ενότητας, όπως τον είδαμε και με την Οικονομική Επιτροπή, για να ολοκληρώσουμε την θητεία μας, όλοι μαζί, σε ένα καλό κλίμα αλλά και σε μία βάση λειτουργίας του Δήμου για τις επόμενες χρονιές. Ο προϋπ/σμός αυτός έγινε για πρώτη φορά με πάρα πολύ αυστηρότητα, όπως ακριβώς ζητά το Υπουργείο Εσωτερικών και το Παρατηρητήριο, στέλνοντας συγκεκριμένη μεθοδολογία εκπόνηςης του προϋπ/σμού, βάση του οποίου τον συντάξαμε. Είναι ένας περιορισμένος προϋπ/σμός, με λίγα έσοδα, με βάση τα έσοδα που εισπράξαμε τα δύο πρώτα ενιάμηνα του 2012 και 2013, κι έχοντας κατά μέσω όρο το καλύτερο, αυτό ακολουθούμε. Άρα γράψαμε τα πραγματικά κι αυτά που έχουμε εισπράξει.

6 Με την ολοκλήρωση του προϋπ/σμού του 2013 και την ψήφιση του έτους 2014 ο Δήμος μας εξοφλεί όλες τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει, όλα τα χρέη που είχε παραλάβει από παλαιότερες χρονιές, από τους προηγούμενους ΟΤΑ. Ο Δήμος λοιπόν με την ανοχή όλων σας αποπλήρωσε πάνω από ,00. Παραδίδοντας αυτή η Δημοτική Αρχή δεν θα χρωστά ούτε ένα Euro. Θα είμαστε ένας από τους ελάχιστους Δήμους της Χώρας, κι αυτό δεν οφείλεται μόνο σε μένα ή και στους Αντιδημάρχους, αλλά σε όλους σας, και το λέω με περηφάνια πραγματικά, γιατί σ αυτό το Δημ. Συμβούλιο με στηρίξατε όλοι σας κι εσείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και όλοι οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπ. Κοινοτήτων, οι οποίοι κατανόησαν τα προβλήματα (θα μπορούσαν να με ζαλίζουν καθημερινά με τα προβλήματα και τις απαιτήσεις του κόσμου στο κάθε χωριό και περιοχή τους) όμως ο δήμος στάθηκε στο ύψος, αποπλήρωσε τις οφειλές του, εξυγίανε τα οικονομικά του και δημιουργήσαμε και προϋποθέσεις για οικονομική βιωσιμότητα στο μέλλον. Επομένως αυτό το Δήμο δεν μπορεί να τον πειράξει κανείς (όταν μάλιστα υπάρχουν πάνω από 50 Δήμοι της Χώρας στο κόκκινο και πάνε για χρεοκοπία) κι αυτός ο μικρός Δήμος, με τα πενιχρά έσοδα, αλλά με την τεράστια προσπάθεια που έκανε να αυξήσει τα ήδη έσοδα και με την νοικοκυροσύνη του έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Επίσης πληρώσαμε πάρα πολλά χρήματα για μελέτες για να ολοκληρώσουμε και να υποβάλλουμε τα έργα στο ΕΣΠΑ. Όλες οι προτάσεις που καταβάλλαμε οφείλονται σ αυτή την προετοιμασία και με αυτή την προσπάθεια που κάναμε εντάξαμε ένα σωρό έργα τα οποία κατασκευάζονται και θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται μέχρι Είναι ένας δύσκολος προϋπ/σμός, έτσι όπως έγινε, πληρώντας όλες τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και του Παρατηρητηρίου και νομίζω ότι δεν θα έχει προβλήματα έγκρισής του αν όντως είμαστε προσγειωμένοι στους στόχους μας, γιατί όταν λέμε ότι το μήνα αυτό θα ξοδέψουμε 10 θα είναι 10 χωρίς καμία απολύτως απόκλιση. Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων κ. Παύλου Ιωάννης: Για πρώτη φορά έγινε τόση καλή δουλειά και ενημέρωση όσο αφορά την είσπραξη εσόδων του Δήμου, όπως προβλέπει ο κώδικας δημοσίων εσόδων. Καταβάλλαμε τεράστιες προσπάθειες να το πετύχουμε, γίναμε δυσάρεστη σε πολλούς, όχι γιατί το θέλουμε αλλά γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Δεν επιθυμούμε καμία τιμωρία των συμπολιτών μας, αλλά αν δεν κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες θα πάμε φυλακή εμείς. Το ζήτημα είναι τι θα πετύχουμε, γιατί πολλά χρέη από αυτά είναι παρά πολύ παλιά, ξεπερνούν ακόμη και την 30ετία και δεν νομίζω ότι θα τα εισπράξουμε, γιατί θα διαγραφούν. Γι αυτό βάζουμε στον προϋπ/σμό μεγάλες επισφάλειες (μπορεί οι Π.Ο.Ε. να ξεπερνούν τα ,00 ) οπότε τα ,00 τα βάλαμε ως επισφαλή, γιατί δεν θα τα εισπράξουμε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου για το έτος 2014, όπως εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και ανακεφαλαιωτικά ως εξής:

7 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ , , , ,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 5.000, , , ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ , , , ,00 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ , , , ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.312, , , ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ , , , ,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολα , , , ,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ , , , ,71 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ,45 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ,00 Σύνολα , , , ,16 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , ,13 0,00 0,00 Σύνολα , ,13 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , ,39 Σύνολα , , , ,39 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ , , , ,82 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.500, , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Σύνολα , , , , , , , ,38 Σύνολα , , , ,38 Σύνολα , , , ,75

8 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 1 Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων 2 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 6.200, , , ,00 50%) 3 Τέλη στάθμευσης 4 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων 5 Τέλος αδειών οικοδομών 160,00 51,83 100,00 100,00 6 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 7 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων 8 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 9 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος 10 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις Β. ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολα 6.360, , , ,00 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς , , , ,45 σκοπούς 3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς 4 Πρόστιμα για παράνομη 200, ,34 0,00 0,00 εκμετάλλευση λατομείων 5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 6 Τέλη ρύπανσης 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρ. χώρων 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις Σύνολα , , , ,45 Γενικά Σύνολα , , , ,45

9 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 6 Έξοδα χρήσης ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , ,45 62 Παροχές τρίτων , , , ,00 63 Φόροι - Τέλη , , , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , ,89 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση , , , ,00 δημοσίας πίστης 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , ,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις , , , ,00 εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 68 Λοπά έξοδα 1.500,00 0, , ,00 7 Επενδύσεις Σύνολα , , , ,34 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και ,00 0, , ,00 προμήθειες παγίων 73 Έργα , , , ,31 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες , , , ,56 Σύνολα , , , ,87 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , , ,00 82 Λοιπές αποδόσεις , , , ,82 83 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές , , , ,71 αποδόσεις και προβλέψεις Ληξιπρόθεσμων 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,39 0, , ,00 εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους Σύνολα , , , ,53 9 Αποθεματικό 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση ,34 0, , ,01 των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Σύνολα ,34 0, , ,01 Σύνολα , , , ,75

10 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες , , , ,45 10 Οικονομικές και Διοικητικές , , , ,89 υπηρεσίες 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, , , , ,00 Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής 20 Υπηρεσία καθαριότητας και , , , ,00 ηλεκτροφωτισμού 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης , , , ,90 - αποχέτευσης 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων , , , ,53 35 Υπηρεσίες Πρασίνου , , , ,00 45 Υπηρεσία νεκροταφείων Υπηρεσία Εποπτών Δημ.Υγείας 1.619,32 0, , , Υπηρεσία Τουριστικής Ανάπτυξης , , , , Υπηρεσία Συγκοινωνίας , , , , Υπηρεσία Αθλητισμού , , , , Λοιπές Υπηρεσίες , , , ,69 80 Οφειλές Υπηρεσιών Δήμου , , , ,53 <ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ> ,34 0, , ,01 Σύνολα , , , ,75

11 Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Γ.Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 207/2013 Αφού τελείωσαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ H ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΦΙΛΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ.

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Λογιστηρίου-µού Ταχ. /νση: Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες:. Τάγαρης Τηλ: 213-20.20.075 Fax: 213-20.20.059

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Καθορισμός Δημοτικών Κοινοτήτων Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2013 Βούλα, Μάρτιος 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ορισµός ΟΠ 2. Περιεχόµενο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας. Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ»

Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας. Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα