ICT4GROWTH. 4 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ICT4GROWTH. 4 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ICT4GROWTH 4 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2 I. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 1. Υποχρεώσεις ηµοσιότητας Στην παρ. 7.3 του Οδηγού της ράσης αναφέρονται οι ενέργειες δηµοσιότητας που πρέπει να ακολουθηθούν από τους ικαιούχος κατά την υλοποίηση των έργων. Ο Οδηγός Πληροφόρισης και ηµοσιότητας του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσµο: Dhmosiothtas 2. Υποβολή Αιτηµάτων Τροποποίησης Ενταγµένων Έργων Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παρ. 8.5 του Οδηγού της ράσης, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση η οποία οδηγεί στη µη ικανοποίηση των ελάχιστων προϋποθέσεων και κριτηρίων, βάση των οποίων αξιολογήθηκε κάθε επενδυτικό σχέδιο. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δύναται να οδηγήσει στη λύση του κάθε Συµφώνου Πλήρωσης Προϋποθέσεων Όρων Ένταξης. Κατά συνέπεια, κατά τη διάρκεια υλοποίησης δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήµατος τροποποίησης του εγκεκριµένου Επενδυτικού Σχεδίου, που να αφορά σε: αύξηση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, παράταση υλοποίησης του έργου για διάστηµα µεγαλύτερο του ανώτατου προβλεπόµενου από τον παρόντα Οδηγό, υπέρβαση των επιµέρους ορίων ανά κατηγορία ενέργειας ή κατηγορία δαπάνης, που αναγράφονται στον Οδηγό Υποβολής, και µεταβολή του φυσικού αντικειµένου κατά τρόπο τέτοιο ώστε να µην εµπίπτει σαφώς σε κάποια από τις προβλεπόµενες επιλέξιµες ενέργειες ή κατηγορίες δαπανών. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία µια τροποποίηση, αυτή θα µπορούσε να γίνει αποδεκτή µόνο εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: διατηρούνται τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του εγκεκριµένου Επενδυτικού Σχεδίου, δεν αναιρείται κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας του δικαιούχου και διατηρούνται οι όροι και οι περιορισµοί που έχουν τεθεί στους Οδηγούς της ράσης. Στο πλαίσιο αυτό και λαµβάνοντας υπόψη τους ως άνω περιορισµούς, οι ικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν Αιτήµατα Τροποποίησης µε αυστηρά κριτήρια και µε πλήρη τεκµηρίωση των λόγων που οδηγούν στο εν λόγω αίτηµα τροποποίησης. 2

3 Κάθε αίτηµα τροποποίησης θα πρέπει να υποβάλλεται στον Ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης προκειµένου να εξεταστεί και να ληφθούν οι αναγκαίες εγκρίσεις. Υλοποίηση τροποποιηµένου Φυσικού/ Οικονοµικού αντικειµένου δίχως την αντίστοιχη έγκριση γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του ικαιούχου. Το τροποποιηµένο αντικείµενο δύναται να πιστοποιηθεί και να λάβει την αναλογούσα επιχορήγηση µόνο µετά από τη θετική έκβαση του σχετικού αιτήµατος τροποποίησης. Τα αιτήµατα τροποποίησης θα υποβάλλονται: Με την Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου, σε περίπτωση που δεν αφορούν σε θέµατα υλοποίησης Φυσικού Αντικειµένου (π.χ. επικαιροποίηση εξοπλισµού, χρονοδιαγράµµατος, αλλαγές στην οµάδα έργου, ανακατανοµή προϋπολογισµού µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών δαπάνης κλπ.) Σε κάθε άλλη περίπτωση ένα (1) µήνα πριν την ηµεροµηνία υποβολής της Ενδιάµεσης Έκθεσης Προόδου Σε περίπτωση που οι τροποποιήσεις επιφέρουν αλλαγές στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό των επιµέρους κατηγοριών δαπανών, τόσο η ηµόσια απάνη όσο και η Ιδία Συµµετοχή υπολογίζονται εκ νέου σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει σε κάθε κατηγορία δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή ισχύει: - Εάν το τελικό ποσό της συνολικής ηµόσιας απάνης υπερβαίνει το αρχικώς εγκεκριµένο, τότε το ύψος της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης δεν θα µεταβάλλεται. - Εάν το πόσο της συνολικής ηµόσιας απάνης είναι µικρότερο του αρχικώς εγκεκριµένου, τότε ο ικαιούχος θα λαµβάνει το ποσό της ηµόσιας απάνης όπως αυτό έχει διαµορφωθεί από τις τροποποιήσεις. - Η υποχρέωση κάλυψης της Ιδίας Συµµετοχής θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον αιτούµενο τροποποιηµένο προϋπολογισµό. 3. Εκθέσεις Προόδου των Έργων Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 8 του Οδηγού της ράσης, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, καθώς και µετά την ολοκλήρωσή του, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν στοιχεία προόδου του έργου µε τη µορφή εκθέσεων. Με βάση αυτές τις εκθέσεις και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία θα γίνεται πιστοποίηση του φυσικού και του οικονοµικού αντικειµένου, και θα εξάγονται τα πορίσµατα για την επιτυχή ολοκλήρωση των επιµέρους φάσεων, καθώς και για την καταβολή ή µη των αντίστοιχων δόσεων χρηµατοδότησης του έργου. Υπεύθυνος για την συλλογή και αποστολή όλου του υλικού των εκθέσεων είναι ο ορισµένος Υπεύθυνος του Έργου από πλευράς επιχείρησης (ή σύµπραξης επιχειρήσεων). Η υποβολή των εκθέσεων προόδου και της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης του έργου είναι υποχρεωτική. Η µη υποβολή τους εµπρόθεσµα µπορεί να οδηγήσει στην διακοπή της 3

4 χρηµατοδότησης του έργου για όσο διάστηµα δεν υποβάλλονται τα σχετικά στοιχεία, αλλά και στην οριστική διακοπή της χρηµατοδότησης και την επιστροφή της καταβληθείσας ενίσχυσης. Οι Εκθέσεις προόδου πρέπει να υποβάλλονται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παρ. 8.1 του Οδηγού της ράσης. Σηµειώνεται ότι: Οι Ενδιάµεσες Εκθέσεις Προόδου θα πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο εντός ενός (1) µηνός από το χρονικό ορόσηµο παρέλευσης του εξαµήνου. Οι Εκθέσεις Ολοκλήρωσης, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από το χρονικό ορόσηµο ολοκλήρωσης του έργου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σηµειώνεται ότι για τις περιπτώσεις εκείνες όπου κατά τη χρονική στιγµή έναρξης υποβολής Ενδιάµεσων Εκθέσεων Προόδου έχει παρέλθει το χρονικό ορόσηµο υποβολής των συγκεκριµένων εκθέσεων έτσι όπως ορίζεται στον Οδηγό της ράσης, ισχύουν τα ακόλουθα: Η πρώτη Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο µέχρι τις 30 εκεµβρίου Σε περίπτωση που έχει παρέλθει το χρονικό διάστηµα και για τη δεύτερη Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου, ο ικαιούχος θα υποβάλλει συγκεντρωτική ετήσια Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου ή συγκεντρωτική Έκθεση Ολοκλήρωσης έργου (όπου αυτό έχει εφαρµογή). 4. ιαδικασία Υποβολής Εκθέσεων Προόδου Οι Εκθέσεις Προόδου θα υποβάλλονται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παρ του Οδηγού της ράσης. Οι Εκθέσεις Προόδου θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος της ράσης. Με την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Υποβολής, η Έκθεση Προόδου θα εκτυπώνεται, θα σφραγίζεται και θα υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας (ή τον εκπρόσωπο της Σύµπραξης στην περίπτωση των Συµπράξεων) και θα αποστέλεται στον Ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης της ράσης, συνοδευόµενη από το απαραίτητο τεκµηριωτικό υλικό, εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία της Ηλεκτρονικής Υποβολής. 4

5 Ο φυσικός φάκελος θα υποβάλεται στον Ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, είτε µέσω εταιρείας ταχυµεταφοράς (courier), είτε µέσω προσώπου για το οποίο προκείπτει από τα δικαιολογητικά ότι σχετίζεται µε τον ικιαιούχο. Ο φυσικός Φάκελος θα υποβάλεται στη διεύθυνση: «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»,Χανδρή 3 και Κύπρου τκ 18346, Μοσχάτο, τηλ , στο τµήµα «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» 5. ιενέργεια Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Η διενέργεια επαλήθευσης- πιστοποίησης των έργων θα γίνει σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 8.2 του Οδηγού της ράσης. Σηµειώνεται ότι, δεδοµένης της σπουδαιότητας και της πολυπλοκότητας των έργων, αλλά και του γεγονότος ότι, µε την επίσηµη έκδοση της εκάστοτε έκθεσης πιστοποίησης δύναται να υποβληθεί από το ικαιούχο Αίτηµα Εκταµίευσης για την καταβολή ηµόσιας Επιχορήγησης, θα διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι για την ολοκλήρωση των επιµέρους επαληθεύσεων/ πιστοποιήσεων. Οι επιτόπιοι έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στον Οδηγό της ράσης. 5

6 II. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Φάση Κατ. Ενεργειών Τεκµηρίωση Φυσικού Αντικειµένου Κατηγορία απάνης Τεκµηρίωση Οικονοµικού Αντικειµένου Μισθολογικές καταστάσεις (σφραγισµένες & υπογεγραµµένες από τον Λογιστή και τον Νόµιµο Εκπρόσωπο της Εταιρείας). Υπογεγραµµένα αποδεικτικά καταβολής αµοιβών στους εργαζόµενους. Πίνακας ΣΕΠΕ (συγκεντρωτικός & συµπληρωµατικοί εφόσον υπάρχουν και αφορούν προσωπικό συµµετέχων στη ράση)..α.1.1 Απόδειξη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (extrait ηλεκτρονικής πληρωµής ή γραµµάτιο είσπραξης από το αρµόδιο υποκατάστηµα Α Α1 Ενέργειες προετοιµασίας & σχεδιασµού Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις παρ και 7.2 του Οδηγού της ράσης απάνες Προσωπικού που συµµετέχει στην προετοιµασία και το σχεδιασµό της έρευνας, εφόσον τµήµα της προετοιµασίας (π.χ. µελετών κλπ.) υλοποιείται εσωτερικά στην επιχείρηση. ΙΚΑ). Απόδειξη απόδοσης του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος (extrait ηλεκτρονικής πληρωµής ή γραµµάτιο είσπραξης από την αρµόδια ΟΥ). Υπ. ήλωση του Νοµίµου Εκπροσώπου για το χρονικό διάστηµα µεταξύ της τελευταίας κατατεθειµένης ΑΠ και της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του έργου όπου θα αναφέρεται ότι δεν έχει µεταβληθεί το απασχολούµενο προσωπικό σε βαθµό που να επηρεάζει την επίτευξη του στόχου διατήρησης της απασχόλησης. Αποδεικτικό απασχόλησης-αµοιβής µετόχων/εταίρων που απασχολούνται στη δράση (στην περίπτωση που δε συµµετέχουν στο 6

7 προσωπικό της εταιρίας): 1. Σύµβαση κατατεθειµένη στην αρµόδια ΟΥ (αναλυτική περιγραφή των παρεχοµένων υπηρεσιών που αφορούν στη δράση) 2. Απόδειξη ή Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών ή Απόδειξη δαπάνης (κατά περίπτωση). 3. Η αντίστοιχη λογιστική εγγραφή της δαπάνης Μηνιαία Απολογιστικά Φύλλα όπου θα αναφέρονται το Ον/µο των εργαζοµένων, Θέση απασχόλησης, Τόπος Απασχόλησης, Αντικείµενο, Ώρες απασχόλησης (ανά ηµέρα), Ωροµίσθιο, τα οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένα από τον κάθε εργαζόµενο και από τον αντίστοιχο αρµόδιο της /νσης του εργαζοµένου και από τον Υπεύθυνο Έργου. Εξαίρεση: Σχετικά µε τους µονίµως απασχολούµενους µε ΑΠΥ*, οι οποίοι έχουν σύµβαση ορισµένου χρόνου η απασχόλησή τους προσµετράται στο υφιστάµενο προσωπικό, εφόσον η σύµβασή τους ή οι διαδοχικές τους συµβάσεις ξεπερνούν τα 3 έτη, σύµφωνα και µε τις διευκρινήσεις του 1 ου Τεύχους ιευκρινήσεων του Οδηγού Προγράµµατος. *Σύµφωνα µε τον νέο ΚΒΣ οι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα εκδίδουν ΤΠΥ για αµοιβές που εισπράττουν από επιχειρήσεις, επιτηδευµατίες ή άλλους ελεύθερους επαγγελµατίες..α.1.2 απάνες προς συµβούλους και εξειδικευµένους εµπειρογνώµονες που καταρτίζουν βάσει συγκεκριµένης σύµβασης τις αντίστοιχες µελέτες. Σύµβαση κατατεθειµένη στην αρµόδια ΟΥ (αναλυτική περιγραφή των παρεχοµένων υπηρεσιών που αφορούν στη ράση). Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών ή Απόδειξη δαπάνης (κατά περίπτωση). Στα παραστατικά θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη η καθαρή αξία των 7

8 παρεχοµένων υπηρεσιών προ φόρων, όπως επίσης και τα στοιχεία του συναλλασσόµενου (π.χ. ονοµ/νυµο, διακριτικός τίτλος, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.), η διάρκεια του έργου ή η ποσότητα των υπηρεσιών. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αντίγραφα αποδεικτικών εργασιακής εµπειρίας (ένσηµα, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ασφαλιστικού φορέα, βεβαίωση εργοδότη, βιογραφικά σηµειώµατα, κλπ) Μισθολογικές καταστάσεις (σφραγισµένες & υπογεγραµµένες από τον Λογιστή και τον Νόµιµο Εκπρόσωπο της Εταιρείας). Υπογεγραµµένα αποδεικτικά καταβολής αµοιβών στους εργαζόµενους. Πίνακας ΣΕΠΕ (συγκεντρωτικός & συµπληρωµατικοί εφόσον υπάρχουν A2 Ενέργειες βιοµηχανικής έρευνας Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις παρ και 7.2 του Οδηγού της ράσης.α.2.1 απάνες Προσωπικού (τεχνικοί, ερευνητές, µηχανικοί, ειδικοί επιστήµονες κλπ.) που συµµετέχουν άµεσα στις δραστηριότητες της βιοµηχανικής έρευνας. και αφορούν προσωπικό συµµετέχων στη ράση). Απόδειξη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (extrait ηλεκτρονικής πληρωµής ή γραµµάτιο είσπραξης από το αρµόδιο υποκατάστηµα ΙΚΑ). Απόδειξη απόδοσης του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος (extrait ηλεκτρονικής πληρωµής ή γραµµάτιο είσπραξης από την αρµόδια ΟΥ). Υπ. ήλωση του Νοµίµου Εκπροσώπου για το χρονικό διάστηµα µεταξύ της τελευταίας κατατεθειµένης ΑΠ και της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του έργου όπου θα αναφέρεται ότι δεν έχει µεταβληθεί το απασχολούµενο προσωπικό σε βαθµό που να επηρεάζει την επίτευξη του στόχου διατήρησης της απασχόλησης. Αποδεικτικό απασχόλησης-αµοιβής µετόχων/εταίρων που 8

9 απασχολούνται στη δράση (στην περίπτωση που δε συµµετέχουν στο προσωπικό της εταιρίας): 1. Σύµβαση κατατεθειµένη στην αρµόδια ΟΥ (αναλυτική περιγραφή των παρεχοµένων υπηρεσιών που αφορούν στη δράση) 2. Απόδειξη ή Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών ή Απόδειξη δαπάνης (κατά περίπτωση). 3. Η αντίστοιχη λογιστική εγγραφή της δαπάνης Μηνιαία Απολογιστικά Φύλλα όπου θα αναφέρονται το Ον/µο των εργαζοµένων, Θέση απασχόλησης, Τόπος Απασχόλησης, Αντικείµενο, Ώρες απασχόλησης (ανά ηµέρα), Ωροµίσθιο, τα οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένα από τον κάθε εργαζόµενο και από τον αντίστοιχο αρµόδιο της /νσης του εργαζοµένου και από τον Υπεύθυνο Έργου. Εξαίρεση: Σχετικά µε τους µονίµως απασχολούµενους µε ΑΠΥ*, οι οποίοι έχουν σύµβαση ορισµένου χρόνου η απασχόλησή τους προσµετράται στο υφιστάµενο προσωπικό, εφόσον η σύµβασή τους ή οι διαδοχικές τους συµβάσεις ξεπερνούν τα 3 έτη, σύµφωνα και µε τις διευκρινήσεις του 1 ου Τεύχους ιευκρινήσεων του Οδηγού Προγράµµατος. *Σύµφωνα µε τον νέο ΚΒΣ οι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα εκδίδουν ΤΠΥ για αµοιβές που εισπράττουν από επιχειρήσεις, επιτηδευµατίες ή άλλους ελεύθερους επαγγελµατίες. 9

10 .Α.2.2 απάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες (ερευνητές, εµπειρογνώµονες) που συµµετέχουν άµεσα στις δραστηριότητες της βιοµηχανικής έρευνας και συµβουλευτικές ή άλλες υπηρεσίες από τρίτους που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη διεξαγωγή της βιοµηχανικής έρευνας. Σύµβαση κατατεθειµένη στην αρµόδια ΟΥ (αναλυτική περιγραφή των παρεχοµένων υπηρεσιών που αφορούν στη δράση). Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών ή Απόδειξη δαπάνης (κατά περίπτωση). Στα παραστατικά θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη η καθαρή αξία των παρεχοµένων υπηρεσιών προ φόρων, όπως επίσης και τα στοιχεία του συναλλασσόµενου (π.χ. ονοµ/νυµο, διακριτικός τίτλος, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.), η διάρκεια του έργου ή η ποσότητα των υπηρεσιών..α.2.3 απάνες απόσβεσης εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την διενέργεια διαδικασίας βιοµηχανικής έρευνας. Η απόσβεση θα πρέπει να γίνεται µε βάση κοινώς παραδεκτή λογιστική πρακτική και να αφορά αποκλειστικά στο χρονικό διάστηµα διεξαγωγής της συγκεκριµένης δραστηριότητας. Θα πρέπει να γίνει τεκµηρίωση για τη συµβατότητα της δαπάνης µε την σχετική κατηγορία ενεργειών όπου θα αποδεικνύεται η χρησιµότητα των εν λόγω παγίων στη διεξαγωγή της συγκεκριµένης δραστηριότητας. Αντίγραφο του βιβλίου παγίων σφραγισµένα και υπογεγραµµένα από τον λογιστή και τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. Αντίγραφο λογιστικών καταστάσεων όπου θα εµφανίζεται η σχετική απόσβεση (χρέωση των αποτελεσµάτων και πίστωση των λογαριασµών των αποσβεσθέντων παγίων), σφραγισµένα και υπογεγραµµένα από τον λογιστή και τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. Αντίγραφα των τιµολογίων αγοράς παγίων των οποίων υπολογίστηκαν οι αποσβέσεις. Πίνακα αποσβέσεων στον οποίο θα αναγράφονται: 1. τα πάγια που χρησιµοποιήθηκαν, 2. ο αναλυτικός τρόπος υπολογισµού των αποσβέσεων που αφορούν στο χρονικό διάστηµα διεξαγωγής των ενεργειών βιοµηχανικής έρευνας, (Βλ. σελ. 68 Οδηγού ράσης) 10

11 .Α.2.4 απάνες αναλώσιµων υλικών και εφοδίων που αφορούν στη διενέργεια της βιοµηχανικής έρευνας. Θα πρέπει να γίνει τεκµηρίωση για τη συµβατότητα της δαπάνης µε την σχετική κατηγορία ενεργειών όπου θα αποδεικνύεται η χρησιµότητα των εν λόγω αναλωσίµων στη διεξαγωγή της συγκεκριµένης δραστηριότητας. Τα αντίστοιχα αποδεικτικά εξόφλησης µε τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα, στα οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του προµηθευτή, δ/νση, ΑΦΜ κλπ, και τα στοιχεία του εξοφλούµενου παραστατικού. Παραστατικά αγοράς (Τιµολόγια, Τιµολόγια- ελτία Αποστολής, Invoice κλπ) ελτία αποστολής (εφόσον έχουν εκδοθεί ξεχωριστά από το τιµολόγιο) ή παραστατικά µεταφοράς για τιµολόγια εξωτερικού (πχ CMR, Packing List, Documento di Transporto, Bill of Landing, κ.λ.π.).α.2.5 απάνες µεταφοράς/ αγοράς τεχνογνωσίας (π.χ. τεχνικές γνώσεις, παραχώρηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και πνευµατικών δικαιωµάτων κλπ.). Θεωρηµένη σύµβαση στη ΟΥ µε το προµηθευτή που παρέχει την τεχνογνωσία. Αναλυτική έκθεση αναφοράς για την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε και τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της στην επιχείρηση. Τυχόν άδεια χρήσης Τα αντίστοιχα αποδεικτικά εξόφλησης µε τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα, στα οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του προµηθευτή, δ/νση, ΑΦΜ κλπ, και τα στοιχεία του εξοφλούµενου παραστατικού. 11

12 Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αντίγραφα αποδεικτικών εργασιακής εµπειρίας (ένσηµα, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ασφαλιστικού φορέα, βεβαίωση εργοδότη, βιογραφικά σηµειώµατα, κλπ) Μισθολογικές καταστάσεις (σφραγισµένες & υπογεγραµµένες από τον Λογιστή και τον Νόµιµο Εκπρόσωπο της Εταιρείας). Υπογεγραµµένα αποδεικτικά καταβολής αµοιβών στους εργαζόµενους. Πίνακας ΣΕΠΕ (συγκεντρωτικός & συµπληρωµατικοί εφόσον υπάρχουν και αφορούν προσωπικό συµµετέχων στη ράση). Απόδειξη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (extrait ηλεκτρονικής A3 Ενέργειες Ανάπτυξης Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις παρ και 7.2 του Οδηγού της ράσης.α.3.1 απάνες Προσωπικού (τεχνικοί, ερευνητές, µηχανικοί, ειδικοί επιστήµονες κλπ.) που συµµετέχουν άµεσα στις δραστηριότητες της ανάπτυξης. πληρωµής ή γραµµάτιο είσπραξης από το αρµόδιο υποκατάστηµα ΙΚΑ). Απόδειξη απόδοσης του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος (extrait ηλεκτρονικής πληρωµής ή γραµµάτιο είσπραξης από την αρµόδια ΟΥ). Υπ. ήλωση του Νοµίµου Εκπροσώπου για το χρονικό διάστηµα µεταξύ της τελευταίας κατατεθειµένης ΑΠ και της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του έργου όπου θα αναφέρεται ότι δεν έχει µεταβληθεί το απασχολούµενο προσωπικό σε βαθµό που να επηρεάζει την επίτευξη του στόχου διατήρησης της απασχόλησης. Αποδεικτικό απασχόλησης-αµοιβής µετόχων/εταίρων που απασχολούνται στη δράση (στην περίπτωση που δε συµµετέχουν στο προσωπικό της εταιρίας): 1. Σύµβαση κατατεθειµένη στην αρµόδια ΟΥ (αναλυτική περιγραφή των παρεχοµένων υπηρεσιών που αφορούν στη 12

13 δράση) 2. Απόδειξη ή Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών ή Απόδειξη δαπάνης (κατά περίπτωση). 3. Η αντίστοιχη λογιστική εγγραφή της δαπάνης Μηνιαία Απολογιστικά Φύλλα όπου θα αναφέρονται το Ον/µο των εργαζοµένων, Θέση απασχόλησης, Τόπος Απασχόλησης, Αντικείµενο, Ώρες απασχόλησης (ανά ηµέρα), Ωροµίσθιο, τα οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένα από τον κάθε εργαζόµενο και από τον αντίστοιχο αρµόδιο της /νσης του εργαζοµένου και από τον Υπεύθυνο Έργου. Εξαίρεση: Σχετικά µε τους µονίµως απασχολούµενους µε ΑΠΥ*, οι οποίοι έχουν σύµβαση ορισµένου χρόνου η απασχόλησή τους προσµετράται στο υφιστάµενο προσωπικό, εφόσον η σύµβασή τους ή οι διαδοχικές τους συµβάσεις ξεπερνούν τα 3 έτη, σύµφωνα και µε τις διευκρινήσεις του 1 ου Τεύχους ιευκρινήσεων του Οδηγού Προγράµµατος. *Σύµφωνα µε τον νέο ΚΒΣ οι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα εκδίδουν ΤΠΥ για αµοιβές που εισπράττουν από επιχειρήσεις, επιτηδευµατίες ή άλλους ελεύθερους επαγγελµατίες..α.3.2 απάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες (ερευνητές, εµπειρογνώµονες) που συµµετέχουν άµεσα στις δραστηριότητες της ανάπτυξης και συµβουλευτικές ή άλλες υπηρεσίες από τρίτους που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη διεξαγωγή της ανάπτυξης. Σύµβαση κατατεθειµένη στην αρµόδια ΟΥ (αναλυτική περιγραφή των παρεχοµένων υπηρεσιών που αφορούν στη δράση). Απόδειξη ή Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών ή Απόδειξη δαπάνης (κατά περίπτωση). Στα παραστατικά θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη η καθαρή αξία των παρεχοµένων υπηρεσιών προ φόρων, όπως επίσης και τα στοιχεία του 13

14 συναλλασσόµενου (π.χ. ονοµ/νυµο, διακριτικός τίτλος, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.), η διάρκεια του έργου ή η ποσότητα των υπηρεσιών..α.3.3 απάνες απόσβεσης εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την διενέργεια διαδικασίας ανάπτυξης. Η απόσβεση θα πρέπει να γίνεται µε βάση κοινώς παραδεκτή λογιστική πρακτική και να αφορά αποκλειστικά στο χρονικό διάστηµα διεξαγωγής της συγκεκριµένης δραστηριότητας. Θα πρέπει να γίνει τεκµηρίωση για τη συµβατότητα της δαπάνης µε την σχετική κατηγορία ενεργειών όπου θα αποδεικνύεται η χρησιµότητα των εν λόγω παγίων στη διεξαγωγή της συγκεκριµένης δραστηριότητας. Αντίγραφο του βιβλίου παγίων σφραγισµένα και υπογεγραµµένα από τον λογιστή και τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. Αντίγραφο λογιστικών καταστάσεων όπου θα εµφανίζεται η σχετική απόσβεση (χρέωση των αποτελεσµάτων και πίστωση των λογαριασµών των αποσβεσθέντων παγίων), σφραγισµένα και υπογεγραµµένα από τον λογιστή και τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. Αντίγραφα των τιµολογίων αγοράς παγίων των οποίων υπολογίστηκαν οι αποσβέσεις. Πίνακα αποσβέσεων στον οποίο θα αναγράφονται: 1. τα πάγια που χρησιµοποιήθηκαν, 2. ο αναλυτικός τρόπος υπολογισµού των αποσβέσεων που αφορούν στο χρονικό διάστηµα διεξαγωγής των ενεργειών ανάπτυξης, (Βλ. σελ. 68 Οδηγού ράσης).α.3.4 απάνες αναλώσιµων υλικών και εφοδίων που αφορούν τη διενέργεια της ανάπτυξης. Θα πρέπει να γίνει τεκµηρίωση για τη συµβατότητα της δαπάνης µε την σχετική κατηγορία ενεργειών όπου θα αποδεικνύεται η χρησιµότητα των εν λόγω αναλωσίµων στη διεξαγωγή της Τα αντίστοιχα αποδεικτικά εξόφλησης µε τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα, στα οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του προµηθευτή, δ/νση, ΑΦΜ κλπ, και τα στοιχεία του εξοφλούµενου παραστατικού. Παραστατικά αγοράς (Τιµολόγια, Τιµολόγια- ελτία Αποστολής, Invoice κλπ) ελτία αποστολής (εφόσον έχουν εκδοθεί ξεχωριστά από το 14

15 συγκεκριµένης δραστηριότητας. τιµολόγιο) ή παραστατικά µεταφοράς για τιµολόγια εξωτερικού (πχ CMR, Packing List, Documento di Transporto, Bill of Landing, κ.λ.π.) Θεωρηµένη σύµβαση στη ΟΥ µε το προµηθευτή που παρέχει την τεχνογνωσία..α.3.5 Αναλυτική έκθεση αναφοράς για την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε και απάνες µεταφοράς/ αγοράς τεχνογνωσίας (π.χ. τεχνικές γνώσεις, παραχώρηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και πνευµατικών δικαιωµάτων κλπ.). τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της στην επιχείρηση. Τυχόν άδεια χρήσης Τα αντίστοιχα αποδεικτικά εξόφλησης µε τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα, στα οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του προµηθευτή, δ/νση, ΑΦΜ κλπ, και τα στοιχεία του εξοφλούµενου παραστατικού..α.4.1 Σύµβαση κατατεθειµένη στην αρµόδια ΟΥ (αναλυτική περιγραφή A4 Ενέργειες απόκτησης δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις παρ και 7.2 του Οδηγού της ράσης απάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες και συµβουλευτικές, µεταφραστικές, νοµικές ή άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους για την προετοιµασία, υποβολή και διεκπεραίωση των συναφών αιτήσεων, την πιθανή ανανέωσή τους ή την υπεράσπιση της ισχύος ήδη απονεµηθέντος δικαιώµατος. των παρεχοµένων υπηρεσιών που αφορούν στη δράση). Απόδειξη ή Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών ή Απόδειξη δαπάνης (κατά περίπτωση). Στα παραστατικά θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη η καθαρή αξία των παρεχοµένων υπηρεσιών προ φόρων, όπως επίσης και τα στοιχεία του συναλλασσόµενου (π.χ. ονοµ/νυµο, διακριτικός τίτλος, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.), η διάρκεια του έργου ή η ποσότητα των υπηρεσιών. A5 Ενέργειες διαχείρισης, υποστήριξης και συντονισµού Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις παρ και 7.2 του Οδηγού της ράσης. Θα πρέπει να γίνει.α.5.1 απάνες Προσωπικού (διοικητικό, βοηθητικό, οικονοµολόγοι, λογιστές, µηχανικοί κλπ.) που δε συµµετέχει άµεσα Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αντίγραφα αποδεικτικών εργασιακής εµπειρίας (ένσηµα, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ασφαλιστικού φορέα, βεβαίωση εργοδότη, βιογραφικά σηµειώµατα, κλπ) 15

16 της έρευνας & ανάπτυξης αιτιολογηµένη τεκµηρίωση των σχετικών δαπανών και να προκύπτει σαφώς (i) η συσχέτιση µε την επιτυχή υλοποίηση του συνολικού επενδυτικού σχεδίου και (ii) η αναλογικότητα σε σχέση µε το εµπλεκόµενο προσωπικό και τις δαπάνες της καθαυτής έρευνας & ανάπτυξης (Κατηγορίες Α2 & Α3). Ειδικότερα, θα πρέπει να προσκοµιστεί έκθεση πεπραγµένων στην οποία θα περιφγράφονται σαφώς τα καθήκοντα, ο ρόλος και η εµπλοκή του συγκεκριµένου προσωπικού στην υλοποίηση και ολοκλήρωση των ενεργειών βιοµηχανικής έρευνας και ανάπτυξης (Κ.Ε. Α2 & Κ. Ε. Α3) στις δραστηριότητες της έρευνας & ανάπτυξης, αλλά συνδράµει στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. διαχείριση του έργου, υποστήριξη του ερευνητικού προσωπικού κλπ.). Μισθολογικές καταστάσεις (σφραγισµένες & υπογεγραµµένες από τον Λογιστή και τον Νόµιµο Εκπρόσωπο της Εταιρείας). Υπογεγραµµένα αποδεικτικά καταβολής αµοιβών στους εργαζόµενους. Πίνακας ΣΕΠΕ (συγκεντρωτικός & συµπληρωµατικοί εφόσον υπάρχουν και αφορούν προσωπικό συµµετέχων στη ράση). Απόδειξη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (extrait ηλεκτρονικής πληρωµής ή γραµµάτιο είσπραξης από το αρµόδιο υποκατάστηµα ΙΚΑ). Απόδειξη απόδοσης του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος (extrait ηλεκτρονικής πληρωµής ή γραµµάτιο είσπραξης από την αρµόδια ΟΥ). Υπ. ήλωση του Νοµίµου Εκπροσώπου για το χρονικό διάστηµα µεταξύ της τελευταίας κατατεθειµένης ΑΠ και της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του έργου όπου θα αναφέρεται ότι δεν έχει µεταβληθεί το απασχολούµενο προσωπικό σε βαθµό που να επηρεάζει την επίτευξη του στόχου διατήρησης της απασχόλησης. Αποδεικτικό απασχόλησης-αµοιβής µετόχων/εταίρων που απασχολούνται στη δράση (στην περίπτωση που δε συµµετέχουν στο προσωπικό της εταιρίας): 1. Σύµβαση κατατεθειµένη στην αρµόδια ΟΥ (αναλυτική περιγραφή των παρεχοµένων υπηρεσιών που αφορούν στη δράση) 2. Απόδειξη ή Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών ή Απόδειξη δαπάνης (κατά περίπτωση). 3. Η αντίστοιχη λογιστική εγγραφή της δαπάνης 16

17 Μηνιαία Απολογιστικά Φύλλα όπου θα αναφέρονται το Ον/µο των εργαζοµένων, Θέση απασχόλησης, Τόπος Απασχόλησης, Αντικείµενο, Ώρες απασχόλησης (ανά ηµέρα), Ωροµίσθιο, τα οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένα από τον κάθε εργαζόµενο και από τον αντίστοιχο αρµόδιο της /νσης του εργαζοµένου και από τον Υπεύθυνο Έργου. Εξαίρεση: Σχετικά µε τους µονίµως απασχολούµενους µε ΑΠΥ*, οι οποίοι έχουν σύµβαση ορισµένου χρόνου η απασχόλησή τους προσµετράται στο υφιστάµενο προσωπικό, εφόσον η σύµβασή τους ή οι διαδοχικές τους συµβάσεις ξεπερνούν τα 3 έτη, σύµφωνα και µε τις διευκρινήσεις του 1 ου Τεύχους ιευκρινήσεων του Οδηγού Προγράµµατος. *Σύµφωνα µε τον νέο ΚΒΣ οι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα εκδίδουν ΤΠΥ για αµοιβές που εισπράττουν από επιχειρήσεις, επιτηδευµατίες ή άλλους ελεύθερους επαγγελµατίες. Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις παρ και 7.2 του Οδηγού της ράσης. Θα πρέπει να γίνει αιτιολογηµένη τεκµηρίωση των σχετικών δαπανών και να προκύπτει σαφώς (i) η συσχέτιση µε την επιτυχή υλοποίηση του συνολικού επενδυτικού σχεδίου και (ii) η.α.5.2 απάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες (σύµβουλοι κλπ.) που δε συµµετέχουν άµεσα στις δραστηριότητες της έρευνας & ανάπτυξης, αλλά συνδράµουν στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. διαχείριση του έργου, υποστήριξη του ερευνητικού προσωπικού κλπ.). Σύµβαση κατατεθειµένη στην αρµόδια ΟΥ (αναλυτική περιγραφή των παρεχοµένων υπηρεσιών που αφορούν στη δράση). Απόδειξη ή Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών ή Απόδειξη δαπάνης (κατά περίπτωση). Στα παραστατικά θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη η καθαρή αξία των παρεχοµένων υπηρεσιών προ φόρων, όπως επίσης και τα στοιχεία του συναλλασσόµενου (π.χ. ονοµ/νυµο, διακριτικός τίτλος, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.), η διάρκεια του έργου ή η ποσότητα των υπηρεσιών. 17

18 αναλογικότητα σε σχέση µε το εµπλεκόµενο προσωπικό και τις δαπάνες της καθαυτής έρευνας & ανάπτυξης (Κατηγορίες Α2 & Α3). Ειδικότερα, θα πρέπει να προσκοµιστεί τεχνική έκθεση πεπραγµένων στην οποία θα περιφγράφονται σαφώς οι υπηρεσίες των συγκεκριµένων εξωτερικών συνεργατών στην υλοποίηση και ολοκλήρωση των ενεργειών βιοµηχανικής έρευνας και ανάπτυξης (Κ.Ε. Α2 & Κ. Ε. Α3) Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις παρ και 7.2 του Οδηγού της ράσης. Θα πρέπει να προσκοµιστεί σχετικό υλικό τεκµηρίωσης που αφορά την συµβατότητα των εκδηλώσεων και.α.5.3 Συµπληρωµατικά γενικά έξοδα: όπως έξοδα µετακινήσεων και διαµονής, εκθέσεων και επιδείξεων, παρουσία και συµµετοχής σε συνέδρια κλπ. εφόσον δικαιολογούνται από τη φύση του έργου και συνάδουν µε τους σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου. Αποκόµµατα εισιτηρίων µετακίνησης των στελεχών της επιχείρησης για τις ανάγκες ενεργειών προβολής. Εξοδολόγιο µε επισυναπτόµενα τα εξοφληµένα παραστατικά. Τα αντίστοιχα αποδεικτικά εξόφλησης µε τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα, στα οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του προµηθευτή, δ/νση, ΑΦΜ κλπ, και τα στοιχεία του εξοφλούµενου παραστατικού. 18

19 επιχειρηµατικών αποστολών µε την επένδυση καθώς & να αποδεικνύεται το εύλογο του κόστους: Αναλυτικές πληροφορίες για την εκδήλωση (όπως πρόγραµµα, µπροσούρες, ενηµερωτικό υλικό, προσκλήσεις κτλ.), Αναλυτική έκθεση πεπραγµένων (σκοπός, συµµετοχές, λίστα επαφών, πιθανές συµφωνίες που επιτεύχθηκαν κλπ) (Βλ. σελ. 68, 69 Οδηγός της ράσης) 19

20 .Α.5.4 Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις παρ και 7.2 του Οδηγού της ράσης. Λειτουργικές απάνες, που είναι άµεσο αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων έρευνας & ανάπτυξης. Τέτοιες δαπάνες σχετίζονται κυρίως µε τα έξοδα λειτουργίας των κτιριακών υποδοµών, τα οριζόντια διοικητικά κόστη κλπ. Εφόσον δεν είναι δυνατή η άµεση συσχέτιση συγκεκριµένων λειτουργικών δαπανών µε τις δραστηριότητες έρευνας & ανάπτυξης, µπορεί να πραγµατοποιηθεί αναλογικός επιµερισµός δαπανών που αφορούν κοινώς χρησιµοποιούµενους πόρους (π.χ. χώροι γραφείων) µε βάση κάποιες κοινώς αποδεκτές µεταβλητές (όπως αναλογία προσωπικού που απασχολείται στο έργο κλπ.). Έκθεση απανών όπου θα αναλύεται και θα τεκµηριώνεται η αναλογική κατανοµή (ποσόστωση) των συνολικών ποσών που θα χρεωθούν στο έργο, αναφορικά µε τα αντίστοιχα παραστατικά. Στην έκθεση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς η συσχέτιση µε τις ενέργειες της ράσης. Τα αντίστοιχα αποδεικτικά αγοράς και εξόφλησης µε τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα, στα οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του προµηθευτή, δ/νση, ΑΦΜ κλπ, και τα στοιχεία του εξοφλούµενου παραστατικού. (Βλ. σελ. 69 Οδηγός της ράσης) Βεβαίωση για το καινουργές, αµεταχείριστο και περί µη παρακράτηση Β Β1 Ενέργειες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία παραγωγικών υποδοµών Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις παρ και 7.2 του Οδηγού της ράσης..β.1.1 απάνες Προµήθειας Ενσώµατων Στοιχείων Ενεργητικού κυριότητας µε αναφορά στο serial number του µηχανήµατος (εκτός κι αν το serial number αναγράφεται στο τιµολόγιο). Αντίγραφο πιστοποιητικού CE ή δήλωση συµµόρφωσης και τεχνικό φάκελο του µηχανήµατος, για τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. Επιπλέον των ανωτέρω, µόνο στις περιπτώσεις που το µηχάνηµα είναι ιδιοκατασκευή από τον προµηθευτή απαιτείται και πλήρης ανάλυση κόστους. Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής από ΦΠΑ του 20

21 εξοπλισµού. Αντίγραφο Παγίων σφραγισµένο και υπογεγραµµένο από το Λογιστή και τον Νόµιµο Εκπρόσωπο. Τα αντίστοιχα αποδεικτικά εξόφλησης µε τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα, στα οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του προµηθευτή, δ/νση, ΑΦΜ κλπ, και τα στοιχεία του εξοφλούµενου παραστατικού. Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις παρ και 7.2 του Οδηγού της ράσης. Τα άυλα στοιχεία θα πρέπει να είναι αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού και να αγοράζονται από τρίτα µέρη σύµφωνα µε τους όρους της αγοράς (π.χ. εύλογο τίµηµα). Β2 Ενέργειες προετοιµασίας διάθεσης τελικού προϊόντος/ υπηρεσίας Περιλαµβάνει: Λογισµικό και πλατφόρµες (και τυχόν ενέργειες παραµετροποίησης και εκπαίδευσης που αφορούν στην εφαρµογή και χρήση τους) που απαιτούνται για την εµπορική λειτουργία του προϊόντοςυπηρεσίας, υπηρεσίες και συναφείς ενέργειες διαµόρφωσης προϊόντος (πχ packaging,iso κτλ),ενέργειες που αφορούν τη δηµιουργία ταυτότητας του.β.2.1 απάνες Προµήθειας Ασώµατων Στοιχείων Ενεργητικού Βεβαίωση για το καινουργές, αµεταχείριστο και περί µη παρακράτηση κυριότητας µε αναφορά στο serial number του λογισµικού (εκτός κι αν το serial number αναγράφεται στο τιµολόγιο)-όπου απαιτείται. Άδειες χρήσης λογισµικού (και για τα Windows) ή οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των κατασκευαστών για την άδεια χρήσης. Στην περίπτωση προµήθειας αγοράς λογισµικού µέσω internet πρέπει να διασφαλίζεται η επαρκής διαδροµή ελέγχου για την ορθότητα και νοµιµότητα του παραστατικού. Ανάλυση κόστους και φύλλα τεχνικής εκπαίδευσης σε περιπτώσεις δαπανών παραµετροποίησης και εκπαίδευσης προσωπικού. Για την παραµετροποίηση δύναται να ζητηθεί και τεχνική έκθεση περιγραφής εργασιών. Αναλυτική σύµβαση έργου όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που υλοποιήθηκαν και το αντίστοιχο κόστος τους (εµφανείς 21

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1. απάνες κτιριακών επεµβάσεων Τιµολόγια, ελτία αποστολής (και στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ. Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών. Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών. 1 Κτίρια,εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ. Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών. Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών. 1 Κτίρια,εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 800/2008 ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ Α. Πίνακες Επιλέξιµων απανών Στους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1 1 Σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση έργων. 2 2 Εγκρίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (25% έως 70%) για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων των χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα χρηµατοδοτεί τη µετεγκατάσταση των επιχειρήσεων γενικά ή σε συγκεκριµένες περιοχές( Β.Ε.ΠΕ.,

Διαβάστε περισσότερα