ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003"

Transcript

1 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών βυτιοφόρων ΙΧΦ μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων και των οδηγών ανεφοδιαστών αεροσκαφών με καύσιμο, οι οποίοι εργάζονται στην Ελλάδα, σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών και γενικώς ΑΕ και ΕΠΕ που ασχολούνται με τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών με καύσιμα» Με την υπ' αριθμ. 020/ αίτησή του ο Σύνδεσμος Οδηγών Αυτοκινήτων Ε- ταιρειών Πετρελαίων και Πετρελαιοειδών Ο ΕΡΜΗΣ, Ομήρου Σκυλίτση 19 (Εργατικό Κέντρο Πειραιά), Πειραιάς, νόμιμα εκπροσωπούμενος, ζήτησε από τον Ο.ΜΕ.Δ. την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, επειδή απέτυχε η μεσολαβητική προσπάθεια που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 Ν. 1876/90, προς υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μελών του που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών και γενικώς ΑΕ και ΕΠΕ που ασχολούνται με τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών με καύσιμα. Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 Ν. 1876/90 και του Κανονισμού Καταστάσεως Μεσολαβητών-Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. κληρώθηκα στις , με την Α' κλήρωση και με παρουσία εκπροσώπων των δύο μερών, ως διαιτητής στην υπόθεση αυτή, που δημιουργήθηκε μεταξύ αφενός του παραπάνω Συλλόγου εργαζομένων και του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, Πανεπιστημίου 16, Αθήνα, ό- πως εκπροσωπείται νόμιμα. Αφού ανέλαβα καθήκοντα στις , με την υπ' αριθμ. 907/ πρόσκλησή μου, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, κάλεσα τα μέρη να προσέλθουν στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. την Πέμπτη, 22 Μαΐου 2003 και ώρα 11:00, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους επί της συλλογικής αυτής διαφοράς εργασίας και αν ήταν δυνατόν να συζητήσουμε επί του σχεδίου της ΣΣΕ που υπέβαλαν οι εργαζόμενοι σε μια τελευταία προσπάθεια να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας και να αποφευχθεί η έκδοση διαιτητικής Αποφάσεως. Την παραπάνω ημέρα και ώρα προσήλθαν από την πλευρά των εργαζομένων οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κ.κ. Αναστασίου Γεώργιος (Πρόεδρος), Βρανάς Αθανάσιος (Γεν. Γραμματέας), Αποστολίδης Κωνσταντίνος (Ταμίας), Αντωνόπουλος Γεώργιος (Μέλος ΔΣ) για λογαριασμό του «Συνδέσμου Οδηγών Αυτοκινήτων Εταιρειών Πετρελαίων & Πετρελαιοειδών Ο ΕΡΜΗΣ» και ο κ. Κατσίκας Αλέξανδρος (Γεν. Γραμματέας) για λογαριασμό της παρεμβαίνουσας υπέρ των εργαζομένων «Πα- 1

2 νελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία», ενώ από την πλευρά των εργοδοτών δεν παρέστη κανένας, ούτε αναγγέλθηκε κώλυμα παράστασης. Κατά τη συζήτηση που έλαβε χώρα δόθηκαν διευκρινίσεις, σε σχέση με την προϋφιστάμενη κατάσταση, το Σχέδιο Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας και το περιεχόμενο της Μεσολαβητικής Πρότασης που συνιστούν το πλαίσιο της συγκεκριμένης συλλογικής διαφοράς εργασίας. Δόθηκε μάλιστα προθεσμία τόσο στην προσφεύγουσα όσο και στην παρεμβαίνουσα επαγγελματική οργάνωση εργαζομένων να εκθέσουν και γραπτά με Υπόμνημα τις απόψεις τους προσκομίζοντας και τα κατά τη γνώμη τους αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα. ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ 1. Ότι η προσφυγή στη διαδικασία διαιτητικής επίλυσης της συλλογικής αυτής διαφοράς εργασίας έγινε σύμφωνα με το άρθρο 16 1 περ. γ Ν. 1876/90, καθώς η μεσολαβητική πρόταση έγινε αποδεκτή από την πλευρά των εργαζομένων, αλλά απερρίφθη από την πλευρά των εργοδοτών, όπως βεβαιώνεται στο υπ αριθμ. πρωτ. 801/ έγγραφο του Ο.ΜΕ.Δ. προς τα εν διενέξει μέρη. 2. Ειδικότερα, την υπ' αριθμ. πρωτ. 20/ αίτησή του Συνδέσμου Οδηγών Αυτοκινήτων Εταιριών Πετρελαίων & Πετρελαιοειδών Ο ΕΡΜΗΣ για προσφυγή στη Διαιτησία, η οποία υποβλήθηκε στον Ο.ΜΕ.Δ. μετά την εμπρόθεσμη εκ μέρους του αποδοχή της υπ αριθμ. πρωτ. 709/ μεσολαβητικής πρότασης, όπως προκύπτει από το υπ αριθμ. πρωτ. 19/ έγγραφο του Συνδέσμου προς τον Ο.ΜΕ.Δ. 3. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο κατά τις διαδικασίες της Μεσολάβησης και Διαιτησίας, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτά. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, την υπ' αριθμ. πρωτ. 38/ αίτηση Μεσολάβησης του Συνδέσμου Οδηγών Αυτοκινήτων Εταιριών Πετρελαίων & Πετρελαιοειδών Ο ΕΡΜΗΣ και τα μεταγενέστερα έγγραφα, ιδίως το υπ αριθμ. πρωτ. 2134/ Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα, καθώς και το υπ αριθμ. πρωτ. 27/ Υπόμνημα του Συνδέσμου Οδηγών Αυτοκινήτων Εταιριών Πετρελαίων & Πετρελαιοειδών Ο ΕΡΜΗΣ με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα. 4. Την από ΣΣΕ που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων για το έτος 2002 και

3 5. Το ύψος των αυξήσεων της ΕΓΣΣΕ για το έτος 2003, που ανέρχεται σε διορθωτικό ποσοστό 0,3 %, και σε αυξήσεις 3,9 % από Την τελική εξέλιξη του πληθωρισμού σε μέσα επίπεδα για το έτος 2002, που σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα ΕΣΥΕ διαμορφώθηκε στο 3,6% με αποτέλεσμα να οφείλεται ως διορθωτικό, στο επίπεδο της ΕΓΣΣΕ, ποσοστό 0,3% από Το διορθωτικό αυτό δεν καταλαμβάνει αυτόματα τους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση μισθωτούς, αλλά θα πρέπει να ληφθεί εκ των υστέρων υπόψη, σε συνδυασμό με τη ρύθμιση του 2002, για τον προσδιορισμό των αποδοχών του έτους 2003 για τους μισθωτούς της παρούσας. 7. Την αδυναμία βελτίωσης ή και συμπλήρωσης της μεσολαβητικής πρότασης, εφόσον οι εργαζόμενοι την αποδέχτηκαν προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσφυγή στη διαιτησία. 8. Τα όσα αναπτύχθηκαν προφορικά κατά τη συνάντηση της Πέμπτης, 22 Μαΐου 2003, όπως καταχωρήθηκαν στο από Πρακτικό Διαιτησίας (άρθρ. 16 Ν. 1876/90). ΣΚΕΦΘΗΚΑ ΩΣ ΕΞΗΣ Οι κλαδικές ΣΣΕ που καλύπτουν όλο το προσωπικό που εργάζεται στις πάσης φύσης εγκαταστάσεις, αποθήκες και γραφεία, ως και στις εξωτερικές υπηρεσίες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο με την εισαγωγή και την εμπορία πετρελαιοειδών εν γένει προϊόντων ως και υγραερίων (βλ. την από και από ΣΣΕ), δεν συμπεριλαμβάνουν στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής τους και τις ειδικότητες της επιδιωκόμενης ρύθμισης, όταν αφορούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (μη εμπορίας). Ως προς τις ειδικότητες αυτές έχουν εφαρμογή οι γενικές συλλογικές ρυθμίσεις των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (βλ. έγγραφο υπ αριθμ. πρωτ / Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), οπότε φαίνεται να υπάρχει ρυθμιστικό κενό σε πανελλήνια έκταση για τις εξειδικευμένες και συχνά επικίνδυνες υπηρεσίες των οδηγών χειριστών αντλιών αεροσκαφών και συναφών ειδικοτήτων. ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ και προκειμένου να επιλυθεί η συλλογική διαφορά εργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Οδηγών Αυτοκινήτων Εταιρειών Πετρελαίων και Πετρελαιοειδών Ο ΕΡΜΗΣ και του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3

4 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται άπαντες οι οδηγοί βυτιοφόρων (Ι.Χ.Φ.) μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων, καθώς και οι οδηγοί και οι επόπτες βάρδιας ανεφοδιαστές αεροσκαφών με καύσιμο, οι οποίοι εργάζονται εν Ελλάδι σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών και γενικώς σε ΑΕ και ΕΠΕ που ασχολούνται με τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών με καύσιμα, πλην των εταιρειών, εκ των ως άνω, που κατά κύριο λόγο ασχολούνται με την εισαγωγή και εμπορία πετρελαιοειδών εν γένει προϊόντων ως και υγραερίων. Άρθρο 2 Καθορισμός βασικών μισθών 1. Κατηγορία Α (οδηγοί) 0-3 έτη υπηρεσίας 697,71 ευρώ 3-6 έτη υπηρεσίας 724,30 ευρώ 6-9 έτη υπηρεσίας 751,90 ευρώ 9-12 έτη υπηρεσίας 778,99 ευρώ έτη υπηρεσίας 810,03 ευρώ έτη υπηρεσίας 838,96 ευρώ έτη υπηρεσίας 868,93 ευρώ έτη υπηρεσίας 899,97 ευρώ έτη υπηρεσίας 939,54 ευρώ έτη υπηρεσίας 973,10 ευρώ έτη υπηρεσίας 1024,68 ευρώ έτη υπηρεσίας 1060,68 ευρώ 2. Κατηγορία Β : Προϊστάμενοι (επόπτες) βάρδιας αεροδρομίου ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα. Επίσης ανεφοδιαστές αεροσκαφών και οδηγοί βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει δέκα (10) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. 4

5 Το προσωπικό της κατηγορίας αυτής αμείβεται με βάση το επόμενο κλιμάκιο από εκείνο που πραγματικά ανήκει. 0-3 έτη υπηρεσίας 712,04 ευρώ 3-6 έτη υπηρεσίας 744,69 ευρώ 6-9 έτη υπηρεσίας 771,97 ευρώ 9-12 έτη υπηρεσίας 801,22 ευρώ έτη υπηρεσίας 833,88 ευρώ έτη υπηρεσίας 864,43 ευρώ έτη υπηρεσίας 896,09 ευρώ έτη υπηρεσίας 928,92 ευρώ έτη υπηρεσίας 970,62 ευρώ έτη υπηρεσίας 1006,17 ευρώ έτη υπηρεσίας 1059,84 ευρώ έτη υπηρεσίας 1098,05 ευρώ 3. Κατηγορία Γ : προϊστάμενοι (επόπτες) βάρδιας αεροδρομίου ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα, ανεφοδιαστές αεροσκαφών οδηγοί και οδηγοί βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίου εφόσον έχουν συμπληρώσει δέκα επτά (17) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. Το προσωπικό της κατηγορίας αυτής αμείβεται με βάση το μεθεπόμενο κλιμάκιο από εκείνο που πραγματικά ανήκει. 0-3 έτη υπηρεσίας 748,07 ευρώ 3-6 έτη υπηρεσίας 787,57 ευρώ 6-9 έτη υπηρεσίας 812,69 ευρώ 9-12 έτη υπηρεσίας 841,61 ευρώ έτη υπηρεσίας 874,18 ευρώ έτη υπηρεσίας 903,21 ευρώ έτη υπηρεσίας 932,25 ευρώ έτη υπηρεσίας 961,99 ευρώ έτη υπηρεσίας 1000,29 ευρώ 5

6 27-30 έτη υπηρεσίας 1032,20 ευρώ έτη υπηρεσίας 1081,94 ευρώ έτη υπηρεσίας 1115,92 ευρώ Άρθρο 3 Επιδόματα 1. Επίδομα γάμου Στους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγείται επί των ως άνω καθοριζομένων βασικών μηνιαίων μισθών επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10% μηνιαίως. Το επίδομα αυτό χορηγείται επίσης και στους οριζόμενους στο άρθρο 20 του Ν. 1849/ Επίδομα ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων ή επικαθήμενων ρυμουλκούμενων αυτοκινήτων Στους οδηγούς ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων ή επικαθήμενων ρυμουλκούμενων αυτοκινήτων με τα οποία μεταφέρονται υγρά καύσιμα χορηγείται επίδομα εκ ποσοστού 20% μηνιαίως υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών. Το επίδομα αυτό θα καταβάλλεται και στους οδηγούς αυτοκινήτων μικτού βάρους άνω των δέκα (10) τόνων παντός φορτίου, καθώς και στους οδηγούς αυτοκινήτων μηχανημάτων εδάφους ανεφοδιασμού αεροσκαφών (Hydrant Dispenser). 3. Επίδομα επιστημονικό Στους υπαγόμενους της παρούσας που έχουν πτυχίο οποιασδήποτε πανεπιστημιακής ή άλλης ισοτίμου Ανωτάτης Σχολής Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, χορηγείται επιστημονικό επίδομα εκ ποσοστού 20% μηνιαίως επί των βασικών μισθών στους δε πτυχιούχους ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ χορηγείται επίσης επίδομα εκ ποσοστού 10% μηνιαίως επί των βασικών μισθών. 4. Επίδομα ειδικών συνθηκών Το δια της υπ αριθμ. 3/76 αποφάσεως του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών προβλεπόμενο επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 28% επί των βασικών μισθών χορηγείται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις και τους σταθμούς ανεφοδιασμού αερολιμένων πλην των εις την περιοχή Αττικής εργαζομένων εις τις εγκαταστάσεις υγραερίων. 5. Επίδομα εγκαταστάσεων και σταθμών ανεφοδιασμού Στο προσωπικό της παρούσης που απασχολείται στις εγκαταστάσεις και τους σταθμούς ανεφοδιασμού αερολιμένων των εταιρειών, χορηγείται ειδικό επίδομα ανερχό- 6

7 μενο στα 60 ευρώ μηνιαίως και μόνο για όσο χρόνο θα εργάζεται στις ως άνω εγκαταστάσεις και σταθμούς, υπό την προϋπόθεση ότι η εκεί υπηρεσία αυτού, ήθελε υ- περβεί τη διάρκεια του ενός έτους. 6. Επίδομα αερολιμένων Στο προσωπικό της παρούσης που απασχολείται στους αερολιμένες χορηγείται επίδομα ανερχόμενο στο 1 ευρώ για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας. Άρθρο 4 Διάφορες παροχές και λοιπές διατάξεις 1. Εισφορά των επιχειρήσεων για την παρασκευή συσσιτίου Δι εκάστη ημέρα πραγματικής εργασίας των εργαζομένων στις παντός είδους ε- γκαταστάσεις ή αποθήκες ή σταθμούς ανεφοδιασμού της επιχειρήσεως χορηγείται το ποσό των 3,08 ευρώ από και 3,23 ευρώ από δια την παρασκευή συσσιτίου. Όπου εκ δικαιολογημένων αιτιών δεν παρασκευάζεται συσσίτιο, καθώς και όταν δι υπηρεσιακούς λόγους οι εργαζόμενοι δεν δύνανται να λάβουν το συσσίτιο εις τους τόπους εργασίας των, θα λαμβάνουν το υπό τους παρόντος άρθρου προβλεπόμενο αντίτιμο συσσιτίου εις χρήμα αυξημένο κατά 50% δι εκάστη ημέρα πραγματικής εργασίας των. 2. Γάλα Στους εργαζόμενους της παρούσης που απασχολούνται στους χώρους των εγκαταστάσεων και τους σταθμούς αερολιμένων χορηγείται για κάθε ημέρα εργασίας, αποκλειστικά σε είδος 600 γραμμάρια νωπού γάλακτος ανεξαρτήτως της ποσότητος συσκευασίας των ή αντίστοιχη ποσότητα συμπυκνωμένου ή σε σκόνη γάλακτος, η καταβολή της αξίας των οποίων απαγορεύεται. 3. Οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη δαπανών βρεφονηπιακών σταθμών Στους υπαγόμενους στην παρούσα οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον συνεχή υπηρεσία στην ίδια επιχείρηση, χορηγείται ενίσχυση για την κάλυψη δαπανών βρεφονηπιακών σταθμών που αφορά παιδιά μέχρι συμπληρώσεως του 6ου έτους ηλικίας ή μέχρις ενάρξεως φοιτήσεως σε δημοτικό σχολείο, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, ανερχόμενη στα 1086 ευρώ ετησίως. Η καταβολή της ως άνω ε- νισχύσεως θα γίνεται με βάση τα οικεία θεωρημένα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. 4. Συμπλήρωση ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης 7

8 Οι εργοδότες που υπάγονται στην παρούσα θα συμπληρώνουν καθ ο μέτρο κρίνουν εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει, εντός των πλαισίων που ισχύουν μέχρι σήμερα για το ζήτημα αυτό, στις εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών, την υπό του ΙΚΑ παρεχομένη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη του προσωπικού των. Επιπλέον οι εργοδότες θα εφαρμόζουν σύστημα προληπτικών εξετάσεων στα πλαίσια των προγραμμάτων της κάθε εταιρείας για κάθε συγκεκριμένο χώρο εργασίας, ιδιαίτερα δε στους χώρους των εγκαταστάσεων. Υποχρεωτικά στα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων κάθε εταιρείας ε- ντάσσεται και η προληπτική εξέταση για ανίχνευση μολύβδου ή βενζολίου των εργαζομένων που από την φύση της εργασίας τους έρχονται σε επαφή με προϊόντα που έχουν μόλυβδο και βενζόλιο. Επίσης εξέταση ακτινογράμματος σε όλους τους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις των αερολιμένων ετησίως. Οι συγκεκριμένες παροχές και όροι που προβλέπει το ως άνω σύστημα της κάθε εταιρείας θα κοινοποιούνται στο προσωπικό με ειδικό ενημερωτικό έντυπο. 5. Ατομικά είδη προστασίας Στους εργαζόμενους της παρούσης που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις, αποθήκες και αερολιμένες χορηγούνται κατ έτος α) δύο (2) ζεύγη υποδημάτων α- σφαλείας, β) τέσσερις (4) φόρμες εργασίας, ήτοι δύο (2) θερινές και δύο (2) χειμερινές, γ) μία (1) μάλλινη φανέλα, δ) ένα (1) τζάκετ κάθε 2ο έτος, ε) ένα (1) δερμάτινο ημίπαλτο κάθε 4ο έτος. 6. Αργίες Πλέον των προβλεπομένων από την κλαδική σσε των πετρελαιοειδών και υγραερίων της και συγκεκριμένα 1. Η 1η του έτους 2. Των Θεοφανίων 3. Η Καθαρή Δευτέρα 4. Η 25η Μαρτίου 5. Η Μεγάλη Παρασκευή 6. Η Δευτέρα του Πάσχα 7. Η 1η Μάη 8. Του Αγίου Πνεύματος 9. Πέτρου και Παύλου 10. Της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 8

9 11. Η 28η Οκτωβρίου 12. Των Χριστουγέννων 13. Η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων ισχύουν και οι κάτωθι τοπικά εορτές ως αργίες: Α) του Αγίου Ανδρέου, στην περιοχή Ρίου και Πατρών Β) του Αγίου Σπυρίδωνα, στην περιοχή του Ελληνικού Αττικής και Ελευσίνας Γ) του Αγίου Νικολάου, στην περιοχή Βόλου Δ) του Αγίου Δημητρίου, στην περιοχή Θεσσαλονίκης Ε) του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, στην περιοχή του αεροδρομίου των Σπάτων. 7. Άδεια ανάπαυσης Ετήσια άδεια δικαιούται κάθε εργαζόμενος μετά την συμπλήρωση, στον ίδιο εργοδότη, δέκα (10) μηνών υπηρεσίας, ως ακολούθως: Με την συμπλήρωση 10 μηνών υπηρεσίας: 20 εργάσιμες ημέρες Με την συμπλήρωση 2 χρόνων υπηρεσίας: 21 εργάσιμες ημέρες Με την συμπλήρωση 3 χρόνων υπηρεσίας: 22 εργάσιμες ημέρες Επίσης οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούται άδεια 30 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. 8. Άδεια γάμου Σε περίπτωση γάμου, των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, χορηγείται άδεια μετ αποδοχών επτά (7) συνεχών ημερολογιακών ημερών. Η άδεια αυτή είναι άσχετος και δεν συμψηφίζεται προς των προβλεπομένων υπό του Α.Ν.539/45 ετήσια κανονική άδεια. 9. Άδεια τοκετού Σε περίπτωση τοκετού, χορηγείται άδεια μητρότητας εκ 17 συνολικά εβδομάδων. Άρθρο 5 Τελική διάταξη και έναρξη ισχύος 9

10 Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν από την α- πόφαση αυτή ή ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι εξακολουθούν να ισχύουν και δεν μεταβάλλονται. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από Ημερομηνίας έκδοσης Διαιτητικής Απόφασης Αθήνα, 23 Μαίου 2003 Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΑΛΗΣ. 10

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 6 Μαΐου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3845 Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συναδέλφισες, συνάδελφοι, Ο Σύλλογός µας θέλοντας να είναι δίπλα σας και να σας ενηµερώνει σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές 42 ΜΕΛΕΤΕΣ. κατά το 2013 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΆΛΗΣ, ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ

Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές 42 ΜΕΛΕΤΕΣ. κατά το 2013 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΆΛΗΣ, ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές κατά το 2013 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΆΛΗΣ, ΧΡΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ Συντονιστής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΙΝΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 42 ΜΕΛΕΤΕΣ Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑ ΣΗ Ε ΡΓΑΣΙΑΣ Π Ρ ΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ ΕΗ Α.Ε.

Ε ΠΙΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑ ΣΗ Ε ΡΓΑΣΙΑΣ Π Ρ ΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ ΕΗ Α.Ε. Ε ΠΙΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑ ΣΗ Ε ΡΓΑΣΙΑΣ Π Ρ ΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ ΕΗ Α.Ε. Στην Αθήνα σήμερα την 27.02.2015 στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. (Χαλκοκονδύλη 30), μεταξύ αφενός του κ. Α. ΖΕΡΒΟΥ Προέδρου & Διευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης) Στην Αθήνα σήµερα 21 Ιουνίου 2004 οι υπογράφοντες αφενός, Γ. αφερέρας,

Διαβάστε περισσότερα