ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Σ.: 6 /2015 ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 31/2015 ΘΕΜΑ ΗΔ: «Απολογισμός Εσόδων Εξόδων έτους 2014» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στη Λιβαδειά, στα γραφεία της Επιχείρησης, σήμερα στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., με την με αριθμό 1046/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., αφού αυτή επιδόθηκε σε κάθε μέλος του, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 191 Α / ) και αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ 2. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ 3. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 4. ΔΕΔΕ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 5. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 6.ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ Στην παρούσα συνεδρίαση αν και προσκλήθηκε νομίμως ο κ. Καρβούνης Γιώργος δεν προσήλθε Παρόντες στη συνεδρίαση είναι επίσης και ο γεν. διευθυντής κ. Μπίμης Χρήστος και γραμματέας Δ.Σ. κ. Ζητουνιάτη Ελένη. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ο κ. Δ/ντής Υπηρεσιών, εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ όψη του Δ.Σ. τον Απολογισμό Εσόδων Δαπανών για το έτος 2014,και κλήθηκε στην συνεδρίαση και ο Πρ/νος της Οικονομικής Υπηρεσίας Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο Πρ/νος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Στάμος, ο οποίος εξήγησε στα μέλη του Δ.Σ. όλους του κωδικούς και τα αντίστοιχα ποσά, τόσο για τα έσοδα όσο και για τις δαπάνες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Πρ/νου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Στάμου Αναστάσιου Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Εγκρίνει τον Απολογισμό Εσόδων Δαπανών του έτους 2014 που έχει ως εξής:

2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ Ε Σ Ο Δ Α ΚΩΔΙΚΟΣ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΠΡΟΫΠ/ΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πωλήσεις νερού , , , Τέλη χρήσης υπονόμων , , , Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης , , , Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης , , , Έσοδα διακλαδώσεων & συνδέσεων ύδρευσης 5.000, , , Έσοδα διακλαδώσεων & συνδέσεων αποχ/σης 3.000, ,59 536, Έσοδα δαπανών μετατοπίσεων ύδρευσης. 200,00 0,00 200, Έσοδα επανασυνδέσεων ύδρευσης 4.000, ,00 827, Έσοδα ζημιών δικτύων ύδρευσης 300,00 48,30 251, Πρόστιμο παράνομης σύνδεσης 300,00 0,00 0,00 300,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,36 72 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛ. ΑΠΟΘΕΜ.& ΑΧΡΗΣ.ΥΛΙΚΟΥ Πωλήσεις υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης 150,00 29,42 120, Πωλήσεις αναλώσιμων υλικών 150,00 0,00 150, Πωλήσεις άχρηστου υλικού 0,00 119,00 119,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,00 148,42 119,00 270,58 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , , , ,94 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 41 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Επιχορήγήσεις έργων ΕΣΠΑ με ποσοστό 100% Κατασκευή δικτύων ύδρευσης & αποροής υδάτων οδού Ρούμελης Κατασκευή αγωγών αποχ/σης ακαθάρτων υδάτων Δ.Δ.Λαφυστίου Δήμου Λιβαδειάς Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων πόλης Λιβαδειάς (περιοχή Φρουρίου-Ζαγαρά και άλλα σημεία) Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ.Λαφυστίου και οικισμού Τσουκαλάδων Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης πόλης Λιβαδειάς Υδροδότηση οικισμών Αγ.Παρασκευής και Αλαλκομενών , , , , ,07 776, , , , ,91 0 0,00 0,00 Σύνολο επιχορηγήσεων έργων: , ,76 0, , Ειδικό τέλος 3% (ΥΠΕΣ) ,00 0, , , ,76 0, ,24

3 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,76 0, ,24 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ-Επιμορφωτικά Προγράμματα ΛΑΕΚ , , ,21 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 300,00 0,00 300, Δημοσιεύσεων δημοπρασιών 700,00 0,00 700,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,00 0,00 0, ,00 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι πιστωτικοί (Τραπεζών-Πελατών) 2.000, , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: , , , ,24 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: , , , ,18

4 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΚΩΔΙΚΟΣ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΠΡΟΥΠ/ΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , ,36 72 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 300,00 148,42 119,00 270, , , , ,94 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,76 0, ,24 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ , , ,21 0,00 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 1.000,00 0,00 0, ,00 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.000, , ,40 0, , , , ,24 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: , , , ,18

5 ΚΩΔΙΚΟΣ Α. ΕΡΓΑ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 12 ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΟ ΕΣΠΑ Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην οδό Σπυρίδωνος (από οδό Καραγ/λου έως οδό Μπουφίδου). Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην οδό Σπυρίδωνος (από οδό Γεωργαντά έως οδό Ανδρεαδάκη). ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΟ ΕΣΠΑ ( 100%) Κατασκευή δικτύων ύδρευσης & αποροής υδάτων οδού Ρούμελης Κατασκ.αγωγ.αποχετ. Ακαθάρ.υδάτων ΔΔ Λαφυστίου Δήμου Λιβαδειάς Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων πόλης Λιβαδειάς (περιοχή Φρουρίου-Ζαγαρά και άλλα σημεία) Αντικατ.δικτ.ύδρευσης ΔΔ Λαφυστίου και οικισ.τσουκαλάδων Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης πόλης Λιβαδειάς Β. ΠΑΓΙΑ ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ. Αντλίες - Ηλεκτροκινητήρες-Δοσομετρικές αντλίες-χλωριωτές 2. Ε Ξ Ο Δ Α ΠΡΟΥΠ/ΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ,00 0, ,00 0,00 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,07 776, , , , ,91 ΣΥΝΟΛΟ , ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ , ,24 0, , , , Εργαλεία 1.000,00 562,58 437, Μηχανολογικά όργανα 300,00 0,00 300, Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 700,00 0,00 700,00 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ , , ,42 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,66 0, Αυτοκίνητα φορτηγά (Καινούργιο φορτηγό) 0,00 0,00 0,00 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.13 0,00 0,00 0,00 0, Έπιπλα 500,00 0,00 500, Σκεύη 200,00 0,00 200, Μηχανές γραφείων. 300,00 0,00 300, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & συγκροτήματα , , , Επιστημονικά όργανα 200,00 0,00 200, Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 500,00 177,87 322, Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 333,75 666, ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤ.ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ Έξοδα αναδιοργανώσεως (Προγρ/τα Η/Υ/) & λοιπά) Λοιπά έξοδα πολυετ.αποσβ.(αύξηση ισχύος ΔΕΗ) ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,88 0, ,00 0, , ,00 0, ,00

6 18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,00 0, ,00 0, Δοσμένες εγγυήσεις (ΔΕΗ-ΛΟΙΠΕΣ) 4.000, , ,00 Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ-ΠΑΓΙΩΝ: , , ,54 0, Αγορές καυσίμων-λιπαντικών αποφρακτικού , , , Αγορές καυσίμων-λιπαντικών λοιπών μηχανημάτων 1.500,00 280, , Υποχλωριώδες νάτριο νερού 5.000,00 729, , Άσφαλτος 6.000, , , Υλικά δικτύου ύδρευσης Δ.Λιβαδειάς , ,15 247, Υλικά δικτύου ύδρευσης Δ.Χαιρωνείας 6.000, , , Υλικά δικτύου ύδρευσης Δ.Δαύλειας 3.000,00 484, , Μικροεργαλεία - Διάφορα 2.000, ,71 77, Υλικά δικτύου ύδρευσης Δ.Κορωνείας 3.000, , , Υλικά δικτύου ύδρευσης Δ.Δ.Κυριακίου 4.500, , , Οικοδομικά υλικά χωματουργικών εργασιών 9.000, ,34 88, Υλικά δικτύου αποχέτευσης 7.000, , , Υλικά αντλητικών συγκροτημάτων Λιβαδειάσ & Οικισμών , , , Διάφορα υλικά 500,00 265,95 234, Υλικά τηλεέλεγχου-τηλεχειρισμού 1.000,00 0, , Μελ/νίες κλπ αναλώσιμα Η/Υ,εκτυπωτών,FAX κλπ 6.000, , , Υλικά ΒΙΟΚΑ Λιβαδειάς & Τσουκαλάδων , , , Υλικά ΒΙΟΚΑ Δαύλειας , ,00 960, Υλικά χημικών-μικροβιολογικών αναλύσεων 4.000, , ,24 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Κ.Α , , ,94 0,00 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: , , ,54 0,00 Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν ΠΡΟΥΠ/ΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ Υλικά αντλητικών συγκροτημάτων Χαιρωνείας. ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: , , ,54 0,00 ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Κ.Α , , ,94 0, ,00 833, , Υλικά αντλητικών συγκροτημάτων Δαύλειας ,00 250, , Υλικά αντλητικών συγκροτημάτων Κορωνείας ,00 402, , Υλικά αντλητικών συγκροτημάτων Κυριακίου ,00 144, , Πολυηλεκτρολύτης 5.000, , , Υλικά αποχέτευσης 1.000,00 0, , Υλικά ύδρευσης 2.000, ,94 504,06 26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ανταλ/κά ΒΙΟ.ΚΑ. Λιβαδειάς & Τσουκαλάδων. ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,37 0, , , , Ανταλ/κά ΒΙΟ.ΚΑ. Δαύλειας ,00 407, , Συστήματος Τηλεέλεγχου-Τηλεχειρισμού 1.000,00 734,00 266, Αντλητικών συγκροτημάτων Λιβαδειάς & Οικισμών , , ,90

7 Αντλητικών συγκροτημάτων Χαιρωνείας , ,00 850, Αντλητικών συγκροτημάτων Δαύλειας ,00 0, , Αντλητικών συγκροτημάτων Κορώνειας ,00 750, , Αντλητικών συγκροτημάτων Κυριακίου ,00 0, , Μεταφορικών μέσων 6.000, , , Aποφρακτικού 7.000, , , Λοιπών Μηχανημάτων 500,00 244,02 255, Ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.000,00 550,50 449, Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 490,50 509,50 28 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,17 0, Είδη συσκευασίας (κενά δοχεία χλωρίου) 300,00 0,00 300,00 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αμοιβές προσωπικού (Τακτικές αποδοχές) , ,83 249, Παρεπόμενα έξοδα προσωπικού , ,80 818, Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού 5.000, , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού , , , Αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδοτήσεωναποχωρήσεων 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,22 0, Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων 7.000, , , Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων 1.000,00 0, , Αμοιβές και έξοδα μελετητών, ερευνητών 6.000, ,50 582, Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών , ,00 900, Αμοιβές Προέδρου και Μελών Δ.Σ , , , Αμοιβές διαφόρων τρίτων - καταμετρητές , , , Αμοιβές ελεγκτών (ΣΟΛ) & Τρίτων μη υποκ.σε παρακρ.φόρου. 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 8.000, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,76 0, ΔΕΗ Αντλιοστασίου ΧΛΙΑΣ , , , ΔΕΗ ΒΙΟΚΑ Λιβαδειάς & Τσουκαλάδων , ,57 510, ΔΕΗ ΒΙΟΚΑ Δαύλειας , , , ΔΕΗ Αντλ/σίων, δεξαμενών κλπ Λιβαδειάς & Οικισμών , ,95 192, ΔΕΗ Δήμου Χαιρώνειας , , , ΔΕΗ Δήμου Δαύλειας , , , ΔΕΗ Δήμου Κορώνειας , , , ΔΕΗ ΔΔ Κυριακίου , , , Αγορά νερού από ΕΥΔΑΠ (Πρώην κοιν.κυριακίου) , , , Τηλεφωνικά 5.500, , , Ταχυδρομικά πόλης Λιβαδειάς & Οικισμών- Ταχυμεταφορές , ,78 264, Ταχυδρομικά Δαύλειας 3.500, ,80 950, Ταχυδρομικά Χαιρωνείας 4.000, , , Ταχυδρομικά Κυριακίου 5.000, , , Ταχυδρομικά Κορωνείας 5.000, , , Κινητή τηλεφωνία 1.500, ,45 228, Ενοίκια κτιρίων , ,00 500, Ενοίκια μηχανημάτων (Συνδέσεις πελατών με το δίκτυο) 2.500, ,00 950, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000, , , Επισκευές-συντηρήσεις και καθαρισμός κτιρίων , , ,00

8 Επισκ.-συντηρ.δικτύου ύδρευσης Λιβαδειάς & Οικισμών Επισκευές-συντηρήσεις δικτύου αποχέτευσης Επισκευές-συντηρήσεις αντλητικών συγκροτημάτων Επισκευές-συντηρήσεις ΒΙΟΚΑ Λιβαδειάς & Τσουκαλάδων , , , , , , , , , , ,34 355, Επισκευές-συντηρήσεις αποφρακτικού 5.000, , , Επισκευές-συντηρήσεις μετφορικών μέσων 3.500, , , ΚΩΔΙΚΟΣ Επισκευές-συντηρήσεις επίπλων, Η/Υ και λοιπ.εξοπλισμού. Επισκευές-συντηρήσεις δικτύου ύδρευσης Χαιρωνείας , ,75 95, ,00 0, ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Κ.Α , , ,32 0,00 Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: , , ,38 0,00 ΠΡΟΥΠ/ΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: , , ,38 0,00 ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Κ.Α , , ,32 0,00 Επισκευές-συντηρήσεις δικτύου ύδρευσης Δαύλειας Επισκευές-συντηρήσεις δικτύου ύδρευσης Κορωνείας Επισκευές-συντηρήσεις δικτύου ύδρευσης Κυριακίου Επισκευές-συντηρήσεις αντλητ.συγκροτημάτων Χαιρωνείας Επισκευές-συντηρήσεις αντλητ.συγκροτημάτων Δαύλειας Επισκευές-συντηρήσεις αντλητ.συγκροτημάτων Κορωνείας Επισκευές-συντηρήσεις αντλητ.συγκροτημάτων Κυριακίου 3.000,00 0, , ,00 700, , , , , , ,00 330, , , , , , , ,00 320, , Επισκευές-συντηρήσεις ΒΙΟΚΑ Δαύλειας , , , Φωτισμός γραφείων , ,77 481,23 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,55 0, Φόροι-τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 1.600,00 779,00 821, Φόρος ακίνητης περιουσίας 7.000, , , Λοιποί φόροι-τέλη (τέλος φωτοβολταϊκών) 3.000, , ,54 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων Έξοδα μεταφοράς υλικών αγαθών με μεταφ.μέσα τρίτων Έξοδα μεταφ.νερού ΔΕ Κορωνείας (Οικ.Αγ.Άννης-Αγ.Παρασκευής) ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,32 0, , ,38 866, , , , , , , Έξοδα ταξιδίων 2.500,00 307, , Έξοδα προβολής και διαφήμισης 500,00 0,00 500, Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες ,00 764,21 235, Συνδρομές εισφορές σε επαγγελματικές οργανώσεις 2.500, ,00 140,00

9 Συνδρομές χρήσης δικτύου INTERNET ,00 675,00 825, Δωρεές - Επιχορηγήσεις 200,00 0,00 200, Έντυπα - Ενημερωτικό Φυλλάδιο 1.500, ,00 429, Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων 2.000,00 922, , Αγορές βιβλίων 200,00 0,00 200, Φυλλάδιο ενημέρωσης δημοτών 2.000,00 0, , Αγορές φακέλων λογαρισμών ύδρευσης 2.200, ,00 40, Έντυπα λογαριασμών ύδρευσης 1.000,00 792,00 208, Φωτοαντίγραφα 500,00 373,65 126, Υλικά καθαριότητας 800,00 512,37 287, Υλικά φαρμακείου 300,00 37,56 262, Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 200,00 60,10 139, Έξοδα δημοσιεύσεων (έργα-λοιπά) 1.000, ,00 0, Αποζημιώσεις ζημιών τρίτων 1.000,00 0, , Λοιπά διάφορα έξοδα 2.500,00 600, , Έξοδα χημικών αναλύσεων , , ,00 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,20 0, Τοκοχρεωλύσια έτους , ,70 668, Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα 1.000,00 323,79 676,21 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,51 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , ,10 0,00 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ,00 0, ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: , , ,64 0,00

10 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω ΣΗ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν ΚΩΔΙΚΟΣ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Α. ΕΡΓΑ ΠΡΟΥΠ/ΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 12 ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ , ,00 0,00 0,00 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ , , ,24 0,00 12 Β. ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ , , ,24 0,00 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ/ΜΟΣ , , ,42 0,00 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 0, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ , , ,88 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ , , ,30 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ - ΠΑΓΙΩΝ , , ,54 0,00 Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ , , ,37 0,00 26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , ,17 0,00 28 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 300,00 0,00 300,00 0,00 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,22 0,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , , ,76 0,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ,55 0,00 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ , , ,32 0,00 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , , ,20 0,00 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ , , ,51 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,10 0,00 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ,00 0, ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: , , ,64 0,00

11 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31 /2015 Το παρόν αφού συντάχθηκε υπογράφεται Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αντ/δρος ΔΕΔΕ ΕΥΜΟΡΦΙΑ Τακτικό μέλος ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τακτικό μέλος ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τακτικό μέλος ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Τακτικό μέλος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΦ8ΟΡΥΑ-4ΗΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 1/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 1/2013 Στην Κοζάνη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05/12/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05/12/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ερμού 28 και Κ.Πλειώνη Λαύριο - 195 00 Τηλέφωνο: 2292 0 26570 Fax: 2292 0 26512 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαύριο 06.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 4 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Καρκατζίνος Νικόλαος

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Καρκατζίνος Νικόλαος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 17/06-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 179/2012 Θέμα:«Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/11/2014 Αρ. Συν.: 173 Αρ. Πρωτ.:4944 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ

Αθήνα, 20/11/2014 Αρ. Συν.: 173 Αρ. Πρωτ.:4944 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 20/11/2014 Αρ. Συν.: 173 Αρ. Πρωτ.:4944 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ της υπ αριθμ. 10 Απόφασης, με θέμα: Έγκριση απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

12.000,00 Διακοπ.υδρ/των 03. Διακλαδώσεις - Συνδέσεις με. 15.000,00 δικτ.ύδρευσης 04. Επεκτάσεις - Ανακατασκ. δικτ.

12.000,00 Διακοπ.υδρ/των 03. Διακλαδώσεις - Συνδέσεις με. 15.000,00 δικτ.ύδρευσης 04. Επεκτάσεις - Ανακατασκ. δικτ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11ης/2014 συνεδρίασης του ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας Αριθμός Απόφασης 119/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015. Το ΔΣ ΔΕΥΑΠ, που αποτελείται από τα παρακάτω μέλη, κλήθηκε σε

Διαβάστε περισσότερα