ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Ω.) του Δήμου Ωραιοκάστρου Νομού Θεσ σαλονίκης. Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 280 και 283 του Ν. 3852/200 «Νέα Αρ χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α /200), β) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 069/980 (ΦΕΚ 9/Α ) «Περί κινήτρων δια την Ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) του άρθρου 2 του Ν. 386/200 (ΦΕΚ 2/τ.Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδί κτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. δ) των άρθρων 5 και 7 του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυ πογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δια τάξεις» (ΦΕΚ 3/Α /2006). ε) των άρθρων 8 και 24 του Π.Δ. 42/200 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α /200). στ) του άρθρου 90, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις, ζ) του Π.Δ. 50/200 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ 39/Α /200), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. η) του άρθρου 56 του Ν. 4257/204 (ΦΕΚ 93/τ.Α / ) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ γείου Εσωτερικών». θ) Την πράξη 4 της περί αποδοχής παραι τήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/τ.Α / ). ι) Την αριθ. οικ / (ΦΕΚ 305/Β /8..204) απόφασή μας περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Μακεδονίας Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενι κού Γραμματέα» στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 2. Την αριθ. 6/205 απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευ σης Ωραιοκάστρου (Δ.Ε.Υ.Α.Ω.) Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτής, με αριθ. πρωτ. στην Υπηρεσία μας 3392/ Την αριθ. 5/205 απόφαση του δημοτικού συμ βουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της παραπάνω επιχείρησης. 4. Την αριθ. 445/ βεβαίωση πίστωσης της Δη μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ωραιοκά στρου (Δ.Ε.Υ.Α.Ω.) Δήμου Ωραιοκάστρου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την αριθ. 6/205 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο χέτευσης Ωραιοκάστρου (Δ.Ε.Υ.Α.Ω.) του Δήμου Ωραι οκάστρου, που αφορά την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου (Δ.Ε.Υ.Α.Ω.) του Δήμου Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 5/205 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, περί έγκρισης του Οργανι σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της παραπάνω επιχείρη σης, ως εξής: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο ο Περιεχόμενο Οργανισμού Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δη μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ωραιο κάστρου ρυθμίζει τα ζητήματα που αφορούν στην οργά νωση, την σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία

2 4896 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των υπηρεσιών της, τον αριθμό των οργανικών θέσεων του τακτικού προσωπικού κατά υπηρεσία, την τοποθέ τηση στις θέσεις σύμφωνα με τις ειδικότητες και ανάλο γα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, τον τρόπο πρόσληψης και απόλυσης, τις αποδοχές, την πειθαρχική ευθύνη και γενικά κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση και τα δικαιώματα του απασχολούμενου προσωπικού και τις υποχρεώσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Ωραιοκά στρου προς το προσωπικό που από την πρόσληψη του αποδέχεται τον Ο.Ε.Υ. ως εργασιακή σχέση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 2ο Διοικητικό Συμβούλιο Οι υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α. Ωραιοκάστρου τελούν κάτω από την εποπτεία και την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Η Δ.Ε.Υ.Α. Ωραιοκάστρου διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου και οι αρμοδιότητές του ορίζονται από το ΦΕΚ 273/Β / «σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης», από τις διατάξεις του Ν. 069/980 και το Ν. 3852/200 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Κάτω από την άμεση εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται ο Γενικός Διευθυ ντής και τα γραφεία υποστήριξης του Δ.Σ., τα οποία απαρτίζονται από το: Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Γραφείο Νομικού Συμβούλου Γραμματεία Διοίκησης Γραφείο Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης Γραφείο Τεχνικού Ασφάλειας Το προσωπικό των ανωτέρω γραφείων συνεργάζεται στενά τόσο με τον Γενικό Διευθυντή όσο και με τις Διευθύνσεις της Υπηρεσίας. Άρθρο 3ο Συγκρότηση Υπηρεσιών Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης συγκροτείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες: Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας Το επίπεδο Διοικητικής και Οργανωτικής διάρθρωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ωραιοκάστρου είναι: Διεύθυνση Υπηρεσία Τμήμα Γραφείο/Συνεργείο Οι αντίστοιχοι επικεφαλής των παραπάνω διοικητικών επιπέδων ονομάζονται: Γενικός Διευθυντής Διευθυντής Υπηρεσίας Προϊστάμενος Τμήματος Υπεύθυνος Γραφείου ή Συνεργείου. Άρθρο 4ο Κάλυψη θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Οι Διευθυντές των Υπηρεσιών (Τεχνικών και Διοι κητικών και Οικονομικών) ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από σχετική έκθεση του Γενικού Διευθυντή. Οι Προϊστάμενοι των τμημάτων ορίζονται με από φαση του Δ.Σ. ύστερα από σχετική εισήγηση του Γεν. Διευθυντή. Οι υπεύθυνοι των γραφείων με απόφαση του Γεν. Διευθυντή μετά από εισήγηση των Διευθυντών της αντί στοιχης υπηρεσίας. Άρθρο 5ο Σχέσεις Υπηρεσιών. Κάτω από την άμεση εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκεται η Γενική Διεύθυνση στην οποία υπάγονται άμεσα οι Διευθύνσεις των Υπη ρεσιών, όπως αυτές συγκροτούνται παραπάνω. 2. Οι υπηρεσίες της Επιχείρησης, τα τμήματα και τα γραφεία τους συνεργάζονται και αλληλοεξυπηρετούνται για την επίτευξη των σκοπών της Δ.Ε.Υ.Α. Ωραιοκά στρου. Με την συνεργασία των Διευθυντών των αρμο δίων Υπηρεσιών και με απόφαση του Γενικού Διευθυντή μπορούν εργαζόμενοι, που ανήκουν οργανικά σε μια διεύθυνση, να απασχοληθούν για ορισμένο χρονικό δι άστημα ή για συγκεκριμένη εργασία σε άλλη, εφ όσον το απαιτούν οι ανάγκες της επιχείρησης άνω. Άρθρο 6ο Συμβούλιο Προγραμματισμού Το Συμβούλιο Προγραμματισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Ωραιο κάστρου αποτελεί συμβουλευτικό όργανο υποστήριξης του έργου της Διεύθυνσης και της Διοίκησης με τις ακόλουθες δραστηριότητες: Κατάρτιση και εισήγηση Προγραμμάτων Δράσης τα οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: Προγράμματα υλοποίησης στόχων της Δ.Ε.Υ.Α.Ω. Προγράμματα επενδύσεων Προγράμματα λειτουργίας Προγράμματα χρηματοδοτήσεων. Παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής των Προ γραμμάτων Δράσης και τυχόν αναθεώρησής των. Η διαμόρφωση συγκεκριμένου προγράμματος δράσης και η σχετική εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ανή κει στις αρμοδιότητες του Γεν. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Ωραιοκάστρου. Στο Συμβούλιο προγραμματισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Ω. συμ μετέχουν: Ο Γενικός Διευθυντής Ο Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Επίσης παρίστανται δύο (2) μέλη του Δ.Σ. που ορίζο νται από αυτό. Το Συμβούλιο Προγραμματισμού συγκαλείται το τε λευταίο δεκαήμερο κάθε μηνός μετά από πρόσκληση του Γενικού Διευθυντή. Άρθρο 7ο Εξωτερικοί Σύμβουλοι Η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί, όταν το απα σχολούμενο σ αυτή επιστημονικό και άλλο προσωπικό δεν έχει τις ειδικές γνώσεις, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, τις υπηρεσίες και άλλων εξωτερικών συμβούλων με ει δικές γνώσεις, όπως οικονομολόγων, τεχνικών, χημικών κ.λπ.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4897 Η αμοιβή των παραπάνω ειδικών συμβούλων θα γίνε ται πάντοτε με σύμβαση ανάθεσης έργου. Τα της αμοι βής τους θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις αμοιβές που προβλέπονται για αντίστοιχες ή παραπλή σιες ειδικότητες από την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση της ΠΟΕ ΔΕΥΑ. Άρθρο 8ο Διάρθρωση Υπηρεσιών Η διάρθρωση των Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. έχει ως ακολούθως:. Γενικός Διευθυντής.. Γραμματεία Γενικού Διευθυντή 2. Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία 2.. Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 2... Γραφείο Γραμματείας 2.2. Διοικητικό Τμήμα Οικονομικό Τμήμα Γραφείο Λογιστηρίου Ταμείου Προϋπολογι σμού και Ελέγχου Γραφείο Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών και Αποθήκης Γραφείο Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Γραφείο Μισθοδοσίας 2.3. Τμήμα Καταναλωτών Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών Έκδοσης αδειών σύνδεσης Γραμματεία Γραφείο Καταγραφής Κατανάλωσης και Ελέγχου Γραφείο Έκδοσης και Βεβαίωσης Λογαριασμών Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών Γραμματεία 3. Τεχνική Υπηρεσία 3.. Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 3... Γραφείο Γραμματείας 3.2. Τμήμα Ύδρευσης Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου ύδρευσης Γραφείο Εξωτερικού Υδραγωγείου και Δεξαμε νών Κατανάλωσης και Ελέγχου Γραφείο Συνδέσεων Δικτύου Ύδρευσης 3.3. Τμήμα Αποχέτευσης Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου Αποχέτευσης Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Αντλιοστασίων Γραφείο Συνδέσεων Δικτύου Αποχέτευσης 3.4. Τμήμα Η/Μ Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκατα στάσεων Η/Μ Γραφείο Λειτουργίας και Η/Ε Αυτοματισμών G.I.S. SCADA νέων τεχνολογιών Γραφείο Κίνησης Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων 3.5. Τμήμα Εγκατάστασης Βιολογικού Καθαρισμού Ποιοτικού Ελέγχου Προστασίας Περιβάλλοντος Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Βιολογικού Σταθμού Γραμματεία Γραφείο Εργαστηρίου και Ελέγχου Χημείο Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος 3.6. Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματι σμού, Ειδικών Μελετών, Τοπογραφήσεων, Γραμματεία Γραφείο Διαχείρισης, Υδάτινων Πόρων, Διαφύ λαξης Υδροφόρου Ορίζοντα Η σχηματική απεικόνιση της οργανωτικής διάρθρω σης των υπηρεσιών της Επιχείρησης δίνεται στο τέλος του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 9ο Ειδικότητες Προσόντα Οργανικές Θέσεις α/α Ειδικότητα ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γενικός Διευθυντής ΠΕ Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΠΕ Διευθυντής Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας ΠΕ Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας ΠΕ ή ΤΕ Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας ΠΕ ή ΤΕ Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής Πολιτικού Μηχανικού, Οι κονομολόγου, Μηχανολόγου, Τοπογράφου, Χημικού Μηχανικού. Ειδικά προσόντα: α) Προϋπηρεσία σε θέση διευθύνοντα υπαλλήλου με τουλάχιστον δύο έτη ευδόκιμης υπηρεσίας σε ΔΕΥΑ, β) Γνώση μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά) και προαιρετικά δεύτερη ξένη γλώσσα γ) χειρισμό Η/Υ Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ της αλλοδαπής ή της ημεδαπής Χημικού Μηχανικού. Ειδικά προσόντα: α) Προϋπηρεσία σε τεχνικά θέματα με τουλάχιστον δύο έτη ευ δόκιμης υπηρεσίας σε ΔΕΥΑ, β) Γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ) χειρισμό Η/Υ. Τυπικά προσόντα: Πτυχίο οικονομικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων ή Πα ντείου ή δημόσιας διοίκησης ΑΕΙ της αλλοδαπής ή της ημεδαπής. Ειδικά προσόντα: α) Προϋπηρεσία σε οικονομική υπηρεσία σε θέματα οικονομικού σχεδιασμού ή δι οίκησης επιχειρήσεων με τουλάχιστον δύο έτη ευδόκιμης υπηρεσίας σε ΔΕΥΑ, β) Γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ) χειρισμό Η/Υ. Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ της αλλοδαπής ή της ημεδαπής Πολιτικού Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού Δομικών Έργων. Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) Γνώση μιας ξέ νης γλώσσας, γ) χειρισμό Η/Υ. Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της αλλοδαπής ή της ημεδαπής Δι οικητικού Λογιστικού Δ/σης Επιχειρήσεων ή Marketing. Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) Γνώση μιας ξέ νης γλώσσας, γ) χειρισμό Η/Υ. ΟΡΓ/ΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

4 4898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6 Χημικός Μηχανικός ΠΕ ή Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή Πολιτικός έρ γων Υποδομής Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής ή της ημεδαπής Χημικού Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού Έργων Υποδομής. Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) Γνώση μιας ξέ νης γλώσσας, γ) χειρισμό Η/Υ Λογιστής ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Υδραυλικοί Δ.Ε. Χειριστές Μη χανημάτων Έρ γων Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνί τες Δ.Ε. Οδηγοί Αυτοκινήτων Δ.Ε. Γραμματέας Δ.Ε. Ταμίας Τ.Ε. ή Ι.Ε.Κ. Διοικητικός Υπάλληλος Δ.Ε. Κλητήρες Γενικών Καθηκόντων Υ.Ε. ή Δ.Ε. Προσωπικό Κα θαριότητας Υ.Ε. Βοηθοί Εργά τες γενικών καθηκόντων Υ.Ε. Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ της αλλοδαπής ή της ημεδαπής Λογιστού. Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) Γνώση μιας ξέ νης γλώσσας, γ) χειρισμό Η/Υ Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της αλλοδαπής ή της ημεδαπής Ηλεκτρο λόγου Μηχανικού. Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) Γνώση ξένης γλώσσας, γ) γνώση Η/Υ. Τυπικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκ παίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) Χειρισμός Η/Υ. γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β ερασιτεχνικού. Τυπικά προσόντα: α) Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνι κού Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμι ας εκπαίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ειδικά προσόντα: Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους. Τυπικά προσόντα: α) Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνι κού Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμι ας εκπαίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) άδεια γ κατηγορίας εγκαταστάτη ή συντηρητή. Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) Χειρισμός Η/Υ. γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β ερασιτεχνικού. Τυπικά προσόντα: α) Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνι κού Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμι ας εκπαίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) άδεια ικανότητος οδηγού αντίστοιχης κατηγορίας οχήματος. Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους. Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδι κού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Ι.Ε.Κ.. Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) χειρισμός Η/Υ, γ) άριστη γνώση γραφομηχανής δ) γνώση λογιστικής. Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδι κού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Ι.Ε.Κ.. Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) χειρισμός Η/Υ, γ) άριστη γνώση γραφομηχανής δ) γνώση λογιστικής. Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδι κού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Ι.Ε.Κ.. Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) χειρισμός Η/Υ, γ) άριστη γνώση γραφομηχανής δ) γνώση λογιστικής. Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή κατώτερης τεχνικής σχολής ή απολυτήριο Λυκείου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τε χνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλματος, β) άδεια οδήγησης μο τοποδηλάτου ή αυτοκινήτου β ερασιτεχνικού. Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή κατώτερης τεχνικής σχολής. Ειδικά προσόντα: Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλματος. Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή τριτάξιου γυμνασίου ή κατώ τερης τεχνικής σχολής. Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλματος, β) άδεια οδήγησης αυ τοκινήτου β ερασιτεχνικού

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4899 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Άρθρο 0ο Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή Οι αρμοδιότητες τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται όπως προβλέπουν κάθε φορά οι ισχύουσες διατάξεις νόμων και οι κανονισμοί της Δ.Ε.Υ.Α. Ωραιοκάστρου. Μεριμνά για την Ανάπτυξη και παρακολούθηση της υλοποίησης των στρατηγικών επιλογών της επιχείρησης, με σκοπό την προσαρμογή της στις συνεχόμενα μεταβαλλόμενες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται: H κατάρτιση και παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού ή επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης. Η κατάρτιση μελετών σκοπιμότητας με σκοπό την επέκταση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών καθώς και την συμμετοχή της επιχείρησης σε νέες εταιρίες. Η υποστήριξη συμμετοχής σε προγράμματα ΕΕ. Και άλλων διεθνών οργανισμών. Ειδικότερα ο Γενικός Διευθυντής. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της επιχείρησης, εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της και φροντίζει: Για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συστή θηκε η επιχείρηση. Για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος κατα σκευής, επέκτασης και συντήρησης των δικτύων ύδρευ σης, αποχέτευσης και των συναφών μ αυτά εγκατα στάσεων. Για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος επεν δύσεων για το επόμενο οικονομικό έτος, καθώς και τα επόμενα τέσσερα (4) οικονομικά έτη, υποδεικνύοντας τις πηγές χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα επενδύσεων καταρτίζεται με τη βοή θεια των αρμοδίων τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών. Τα υπό στοιχεία β και γ προγράμματα πρέπει να υπο βάλλονται προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη της περι όδου που αφορούν. Για την κατάρτιση δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη κάθε έτους του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων με τη βοήθεια των τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών. Για την κατάρτιση από το οικονομικό τμήμα του ετήσιου απολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων της επιχεί ρησης μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη του έτους. Για την κατάρτιση των αναγκαίων αναμορφώσεων και τροποποιήσεων στα προγράμματα κατασκευής έργων και στον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων εξόδων με την βοήθεια των αρμόδιων υπηρεσιών της επιχείρησης. Για τον έγκαιρο προγραμματισμό από τις διάφορες υπηρεσίες των παραγγελιών όλων των αναγκαίων υλι κών λειτουργίας των εγκαταστάσεων και εκτέλεσης των διαφόρων έργων, όπως και για την ποιότητα και τις τιμές αυτών, σύμφωνα με τις αποφάσεις και εντολές του ίδιου και του Δ/κού Συμβουλίου. Για την υπεύθυνη εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Ο Γεν. Διευθυντής ελέγχει την καθημερινή εργασία της επιχείρησης, ασκεί την εποπτεία επί της διεξαγω γής των εργασιών κάθε υπηρεσίας έχοντας την διοίκη ση του προσωπικού της και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο: Την ανάθεση μελετών έργων και προμηθειών και του τρόπου εκτέλεσης αυτών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγ μάτων που ανήκουν στην επιχείρηση. Την έγερση αγωγών, την άσκηση των ενδίκων μέσων ή την παραίτηση απ αυτά και την επιδίωξη συμβιβασμού. Τη σύναψη δανείων. Τη συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργα νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής έργων, τα οποία επιθυμεί να κατασκευάσει η επιχείρηση, κατά προτε ραιότητα, όπως και τους όρους συμμετοχής. Τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την ασφάλεια των εργαζομένων της επιχείρησης, όπως και για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι αρμόδιοι κατά περίπτωση προϊστάμενοι είναι υποχρε ωμένοι να θέτουν αμελλητί υπόψη του Γεν. Διευθυντή τέτοια ζητήματα. Όλα τα προς συζήτηση θέματα. Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης αποφασίζει: Για την εκτέλεση συνηθισμένης φύσης έργων ή προμη θειών και ανάληψης υποχρεώσεων, εφόσον η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι (6.000) χιλιάδες ευρώ. Το όριο τούτο επιτρέπεται να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της Επιχείρησης, σε συνδυασμό πάντοτε με την κείμενη νομοθεσία. Για τη τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπό μενες από την επιχείρηση θέσεις. Για τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό της επιχεί ρησης κατόπιν των εισηγήσεων των αρμοδίων κατά περίπτωση προϊσταμένων. Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης: Θεωρεί και υπογράφει τις μελέτες επέκτασης και συμπλήρωσης των εγκαταστάσεων, τους όρους των διακηρύξεων της προμήθειας όλων των υλικών και της εκτέλεσης νέων έργων. Θεωρεί και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και τις ημερήσιες ταμειακές καταστάσεις της επιχείρησης, την οποία αρμοδιότητα μπορεί να εκχωρήσει για ορι σμένο ή αόριστο μέχρι ανάκλησης χρόνο και κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στον Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Θεωρεί τα διάφορα τιμολόγια προμήθειας εργαλείων, υλικών κ.λπ. πριν από την έκδοση των ενταλμάτων πλη ρωμής, αφού προηγουμένως ζητήσει από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες να βεβαιώσουν ότι παραλή φθηκαν τα αναγραφόμενα στα τιμολόγια υλικά ή υπη ρεσίες και ότι η ποιότητα, οι τιμές μονάδας και οι άλλοι όροι της προμήθειας είναι σύμφωνοι με την παραγγελία, τη σύμβαση ή το ιδιωτικό συμφωνητικό. Υπογράφει όλα τα έγγραφα υπηρεσιακού χαρακτήρα. Τα έγγραφα ανάληψης υποχρεώσεων υπογράφονται από το Γενικό Διευθυντή μόνο εφόσον έχει εξουσιοδο τηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης. Έχει επίσης όλες τις άλλες αρμοδιότητες και εξουσίες που ορίζονται από τη διέπουσα τη Δ.Ε.Υ.Α. Ωραιοκά στρου νομοθεσία, τους άλλους εσωτερικούς κανονι σμούς αυτής και αυτές που εκχωρεί προς αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6 4900 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης καλεί υποχρεω τικά τουλάχιστον μία φορά τις πρώτες μέρες κάθε μήνα, αλλά και όσες φορές κρίνει σκόπιμο, τους Προϊ σταμένους Τεχνικών Υπηρεσιών και Διοικητικών Οι κονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών, να συντονίσει τις εργασίες, να επιλύσει τυχόν διοικητικά ή τεχνικά προβλήματα και να ενημερώσει αυτούς για τη μελλοντική πορεία της επιχείρησης. Τον Γενικό Διευθυντή όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο κατά βαθμό ανώτερος και επί ισόβαθ μων ο αρχαιότερος οριζόμενος υπάλληλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του Ν. 069/80. Άρθρο ο Αρμοδιότητες Διευθυντού Τεχνικής Υπηρεσίας Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας προΐσταται όλων των τεχνικών υπηρεσιών και συντονίζει τις ερ γασίες τους δίνοντας τις κατάλληλες οδηγίες προς τους προϊσταμένους των τμημάτων. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Γενικό Διευθυντή για τις πράξεις ή και παραλείψεις των τεχνικών υπηρεσιών των οποίων προΐσταται. Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας: Διοικεί, παρακολουθεί, ελέγχει και εποπτεύει την εκ πόνηση των μελετών και την εκτέλεση των έργων της Δ.Ε.Υ.Α. Ωραιοκάστρου και είναι προσωπικά υπεύθυνος και υπόλογος στον Γενικό Διευθυντή για κάθε ανωμαλία που έχει σχέση με την εκτέλεση των έργων, την έγκαι ρη προμήθεια υλικών, την επισκευή και συντήρηση των οικοδομικών εγκαταστάσεων και των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Ορίζει από τους τεχνικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας του τους επιβλέποντες και τους βοηθούς τους για κάθε έργο, χωρίς να είναι απαραίτητο ο επιβλέπων να προέρ χεται από το τμήμα, στο οποίο ανήκει το εκτελούμενο έργο και γενικά προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια. Η πράξη ορισμού των επιβλεπόντων επικυρώνεται από τον Γενικό Διευθυντή και πρωτοκολλείται. Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή ορίζει από τους τεχνικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας του τις επι τροπές για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότη τας των υλικών των έργων και το χαρακτηρισμό των εδαφών. Εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα εργασιών των έργων, θεωρεί τους λογαριασμούς των αναδόχων των έργων και τους υποβάλλει στον Γενικό Διευθυντή. Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της διευθύνουσας υπη ρεσίας που καθορίζονται από τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους για την εκτέλεση δημοσίων έργων. Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι υπεύ θυνος: Για την κατανομή και συντονισμό των μεταφορικών μέσων, των μηχανημάτων και των άλλων μηχανικών μέσων στις διάφορες υπηρεσίες και τα εκτελούμενα έργα καθορίζοντας την προτεραιότητα. Για την εποπτεία και σωστή λειτουργία των τμημάτων Ύδρευσης Αποχέτευσης, Αντλιοστασίων και Εγκατ. Επεξεργασίας Λυμάτων. Για την εποπτεία και την καλή εξυπηρέτηση των Κατα ναλωτών. Για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας της Τ.Υ. και τη σύνταξη των εκθέσεων ατομικής αξιολόγησης. Για την συνεργασία του τμήματος Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. για την σύνταξη της συγγραφής υποχρεώσεων και τους όρους της διακήρυξης των διαγωνισμών που αφορούν την προμήθεια τεχνικής φύσεως υλικών, εργα λείων και μηχανημάτων όπως αυτά προβλέπονται από τον Κανονισμό Προμηθειών. Για την εποπτεία του Γραφείου Μελετών και έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης καθώς και πάσης φύσεως τεχνικής μελέτης. Για την εισήγηση στο Γενικό Διευθυντή για την εκμί σθωση μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων κ.λπ. εφόσον τα ίδια μέσα της επιχείρησης δεν επαρκούν ή δεν μπο ρούν ν ανταποκριθούν στις ανάγκες από άποψη χρόνου κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων υπευθύνων. Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας καταρτίζει με τη βοήθεια και τη συνεργασία των υπευθύνων των τμη μάτων της Υπηρεσίας που προΐσταται: Το ετήσιο πρόγραμμα κατασκευής, επέκτασης και συ ντήρησης των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και των συναφών με αυτά εγκαταστάσεων. Το ετήσιο πρόγραμμα επενδύσεων για το επόμενο έτος και τα επόμενα αυτού τέσσερα έτη αναφέροντας και το προβλεπόμενο κόστος αυτών. Υποβάλλει τα παραπάνω προγράμματα στον Γενικό Διευθυντή 45 μέρες πριν από την έναρξη του έτους που αφορούν. Παρέχει εγκαίρως στο γενικό διευθυντή τα απαραίτη τα στοιχεία για τη κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογι σμού εσόδων και εξόδων. Παρέχει έγκαιρα για κάθε επό μενο τρίμηνο στη Δ.Ο.Υ. τις απαραίτητες πληροφορίες για τις κατά εβδομάδα απαιτούμενες εκταμιεύσεις προς αντιμετώπιση των πληρωμών εκτέλεσης των έργων του προγράμματος. Ελέγχει και θεωρεί τις τεχνικές μελέτες καθώς και τις πιστοποιήσεις των έργων. Παρακολουθεί και ελέγχει τη συμμόρφωση των υπη ρεσιών που προίσταται προς τις αποφάσεις και εντο λές του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Δι ευθυντή για τις παραγγελίες των αναγκαίων υλικών λειτουργίας των εγκαταστάσεων και εκτέλεσης των διαφόρων έργων. Κατανέμει το εργατοτεχνικό προσωπικό που έχει το ποθετηθεί στην υπηρεσία τεχνικών υπηρεσιών μεταξύ των υπηρεσιών αυτής, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων με τη βοήθεια των αρμοδίων που είναι κατά περίπτωση υπεύθυνοι. Τη λήψη αυτών των μέτρων πρέπει να εισηγείται προς το Γενικό Διευθυντή. Φροντίζει για τη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας εισηγούμενος τη λήψη μέτρων αρμοδίως. Φροντίζει και αναθέτει στους υπεύθυνους των Τμη μάτων του, την ευθύνη της διαφύλαξης των χρησιμο ποιούμενων από τις υπηρεσίες τεχνικών μέσων, όπως μηχανημάτων, φορητών εργαλείων, μεταφορικών μέσων, επιστημονικών οργάνων, σκευών, επίπλων κλπ. Τον Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλος που έχει τα ίδια τυπικά προσόντα διορισμού μ αυτόν.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 490 Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας έχει την ευθύνη της αστυνόμευσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 069/980. Άρθρο 2ο Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος Ο προϊστάμενος του Τμήματος Ύδρευσης προΐσταται όλων των γραφείων του Τμήματος αυτής και συντονί ζει τις εργασίες τους δίνοντας τις κατάλληλες οδηγί ες προς τους υπεύθυνους των γραφείων και το λοιπό προσωπικό. Είναι υπεύθυνος: Απέναντι του Δ/ντη Τ.Υ. για τις πράξεις ή και παρα λείψεις των οργάνων της υπηρεσίας του. Για την εφαρμογή μέτρων υγειονομικής προστασίας του κοινού από το δίκτυο Ύδρευσης. Για την επάρκεια του δικτύου ύδρευσης και τη λήψη προσηκόντων μέτρων για τον έλεγχο παρανόμων συν δέσεων. Για τον συντονισμό, έλεγχο και κατανομή στα διά φορα συνεργεία ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες κατόπιν εντολής του Διευθυντή Τ.Υ. το εργατοτεχνικό προσωπικό που έχει ορισθεί για την υπηρεσία. Για την εισήγηση στον Δ/ντη Τ.Υ. της έγκρισης των μελετών. Για την εισήγηση αγοράς νέων μηχανημάτων. Για την επίβλεψη έργων Ύδρευσης που εκτελούνται είτε με αυτεπιστασία είτε με εργολαβία. Τον προϊστάμενο της υπηρεσίας Ύδρευσης αναπληρώ νει ένας από τους υπεύθυνους των γραφείων της υπη ρεσίας αυτής, εφόσον διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα κατόπιν απόφασης του Διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 ισχύουν και για τον προϊστάμενο της υπηρεσίας Ύδρευσης. Άρθρο 3ο Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου Ύδρευσης Είναι υπεύθυνο για την λειτουργία, συντήρηση, επι σκευή, έλεγχο και επέκταση του δικτύου διανομής. Στις αρμοδιότητές του είναι η: Μέριμνα για την διανομή του νερού επί 24ώρου βά σης και την εφαρμογή των προγραμμάτων διανομής σε περιπτώσεις έκτακτης λειψυδρίας, ή σε περιπτώσεις εκτάκτων ή προγραμματισμένων για διάφορους λόγους διακοπών της υδροδότησης. Ενημέρωση του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων για τις ανακοινώσεις στον Τύπο των παραπάνω περιπτώσεων. Μέριμνα για την συντήρηση, επέκταση και επισκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, για την εξασφάλιση και βελτίωση της ύδρευσης στις διάφορες περιοχές της πόλης. Μέριμνα για την δημοπράτηση και εγκατάσταση των αγωγών εσωτερικού δικτύου διανομής, βάσει μελετών που συντάσσονται από το Τμήμα Μελετών, στο οποίο χορηγούν έγκαιρα τα απαραίτητα στοιχεία για την σύ νταξη αυτών. Μέριμνα για την ενημέρωση των συνεργείων του δι κτύου ύδρευσης και επιφυλακής, μέσω των υπευθύνων εργοδηγών, για τα συμβαίνοντα στο δίκτυο, σχετικά με την διακοπή της υδροληψίας ώστε να καταστεί δυ νατή η ενημέρωση των καταναλωτών. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται ενημερωτικό πληροφοριακό δελτίο το οποίο εφόσον κρίνεται σκόπιμο δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο ή μεταδίδεται από τα λοιπά μέσα ενη μέρωσης του κοινού (ραδιόφωνο, τηλεόραση). Μέριμνα για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας για το κοινό, σε σημεία τεχνικών έργων που δεν έχουν αποπερατωθεί οι εργασίες από τα συνεργεία. Οι εργασίες με τις οποίες απασχολούνται τα συνερ γεία αυτά και οι διαδικασίες που τηρούνται είναι οι ακόλουθες: Ανεύρεση και επισκευή εμφανών ή αφανών διαρροών στο δίκτυο. Διαδικασία αποζημιώσεως σε περίπτωση προκλήσεων ζημιών σε κινητές και ακίνητες περιουσίες τρίτων από διαρροή του δικτύου. Υδροδότηση βιοτεχνιών, βιομηχανιών και οικισμών εκτός περιοχής ευθύνης. Μετατοπίσεις αγωγών ύδρευσης. Λαθροϋδροληψίες. Σύνταξη μελέτης και επίβλεψη εργολαβίας μικρών έργων. Ενημέρωση σχεδίων με τις επεκτάσεις και τροποποι ήσεις του δικτύου. Κατάρτιση στατιστικών πινάκων δραστηριότητας με μηνιαία δελτία εργασιών. Άρθρο 4ο Γραφείο Εξωτερικών Υδραγωγείων και Δεξαμενών Μεριμνά για την ομαλή λειτουργία των εξωτερικών υδραγωγείων, δεξαμενών, υδροληψιών και η επέκταση αυτών. Μεριμνά για την ομαλή λειτουργία των εξωτερικών υδραγωγείων, δεξαμενών, υδροληψιών και για την επέ κτασή τους, χωρίς να αναμειγνύεται στη λειτουργία τους από μηχανολογικής ή ηλεκτρολογικής άποψης. Μεριμνά για τη φύλαξη των παραπάνω εγκαταστάσεων. Ειδικότερα οι εργασίες του γραφείου διακρίνονται: Σε τακτικές εργασίες συντήρησης και επιθεωρήσεων τηρώντας σχετικό βιβλίο Μητρώο. Σε έκτακτες εργασίες που οφείλονται σε διαρροές και υδροδοτήσεις, οι οποίες και εκτελούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν αναφερθεί στο γραφείο αυτό. Άρθρο 5ο Γραφείο Συνδέσεων Δικτύου Ύδρευσης Είναι υπεύθυνο για την διαδικασία συνδέσεων και ει δικότερα για: Συνδέσεις με το δίκτυο ύδρευσης. Αντικαταστάσεις, επανασυνδέσεις, διακλαδώσεις και μετατοπίσεις αγωγών ύδρευσης. Παρακολούθηση καλής λειτουργίας αυτών με τακτι κούς περιοδικούς ελέγχους. Ενημέρωση βιβλίου Μητρώου σχετικού με τις συνδέ σεις των δικτύων ύδρευσης. Άρθρο 6ο Τμήμα Αποχέτευσης Ο προϊστάμενος του Τμήματος Αποχέτευσης προΐ σταται όλων των γραφείων του Τμήματος αυτής και συντονίζει τις εργασίες τους δίνοντας τις κατάλληλες οδηγίες προς τους υπεύθυνους των γραφείων και το λοιπό προσωπικό. Είναι υπεύθυνος: Απέναντι του Προϊσταμένου Τ.Υ. για τις πράξεις ή και παραλείψεις των οργάνων της υπηρεσίας του.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 943 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5468 Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Χανίων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1827 8 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7657 Έγκριση Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προ στασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 89 2 Φεβρουαρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8311.2/01/10/28 01 2010 Νέος Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουρ γίας (Κ.Ε.Ο.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 191 4 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 431/429 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3013 13 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47132/41673 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8560/7470 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Του ριστικού Λιμένα Κω... 1 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό των πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 30 Ιανουαρίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4115 Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73 24 Μαρτίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4249 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο σβεστικού Σώματος και της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4617 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 223 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 130 Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 570 3 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 07/ΔΤΑ/2805 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 10 Δεκεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3897 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γε νικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3489 Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 527 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4574/49444 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αργιθέας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2037 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 2 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 28 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 100 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1363 26 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 29 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 109 Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 138 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 781 17 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111136/1234 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 110940/12.4.2006 (ΦΕΚ 509/ Β /20.4.2006) όμοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 141 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 17 17 Φεβρουαρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3912 Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα