Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ"

Transcript

1 Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203

2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2

3 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 5 Το θεσμικό πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ)...5 Ο σκοπός του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης...5 Η διάρθρωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης...5 ο Μέρος... 9 Γενική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ο Μέρος... 3 Αναλυτική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 202 ανά Υπηρεσιακή Μονάδα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος... 3 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ: Γενικές Υπηρεσίες... 3 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες... 7 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Α.2. Ενέργειες Γ. Συνοπτική Τεκμηρίωση ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Υπηρεσία Τεχνικών Έργων ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Υπηρεσία Πρασίνου ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

4 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Υπηρεσία Πολεοδομίας ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Υπηρεσίες Νεκροταφείων ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Δημοτική Αστυνομία ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Λοιπές Υπηρεσίες

5 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Εισαγωγή Το θεσμικό πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 203 έως 207 του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και του Ν.3852/200 (ΦΕΚ 87/Α/76 200) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και του Π.Δ. 89/20 (ΦΕΚ 23/Α/29920). Σύμφωνα με τα κείμενα αυτά και τις συνοδευτικές εγκυκλίους, το ΕΠΔ εξειδικεύει σε ετήσια βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου. Αποτυπώνει το σύνολο των προτάσεων των Διευθύνσεων του Δήμου και οι δράσεις που περιέχονται σε αυτό, εντάσσονται στη φιλοσοφία, στους Άξονες και τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί τμήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ταυτίζεται και τεκμηριώνει το περιεχόμενο του Προϋπολογισμού του Δήμου και του Τεχνικού Προγράμματος. Ο σκοπός του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Σκοπός του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης είναι ο αναλυτικός και συγκεκριμένος προγραμματισμός των δράσεων όλων των υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου. Έχει άμεση σχέση με το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα ενώ αποτελεί συνοδευτικό κείμενο του ετήσιου προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος. Με τον ετήσιο προγραμματισμό, ο Δήμος μπορεί να προσαρμόζει τις επιλογές του τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος στις τρέχουσες εξελίξεις, τη δράση του στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπ' όψη νέες ευκαιρίες που προκύπτουν. Δεδομένου ότι «δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό» (Αρ. 206 του Κ.Δ.Κ.), το ετήσιο πρόγραμμα μπορεί να τροποποιείται συχνότερα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα που αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος και αναθεωρείται ανά διετία. Η διάρθρωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης όπως και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. αποτελεί το επενδυτικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα των υπηρεσιών που επιτελούνται σε συνεχή βάση από τις υπηρεσίες του Δήμου ενώ στον προϋπολογισμό γίνεται διάκριση των δαπανών των ΟΤΑ, μεταξύ λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. ΚΩΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : υπηρεσία) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (ανάλυση ανά 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 62 Παροχές τρίτων 63 Φόροι τέλη 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 5

6 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 68 Λοιπά Έξοδα 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία) 7 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 73 Έργα 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) Λειτουργικές είναι οι δαπάνες που αφορούν την κάλυψη του κόστους των δραστηριοτήτων μιας υπηρεσίας (δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, ενοίκια, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, δαπάνες συντήρησης, αποσβέσεις κτιρίων και εξοπλισμού, κ.λπ.) Επενδυτικές είναι οι δαπάνες που αφορούν την απόκτηση ή παραγωγή ενός αγαθού παγίου κεφαλαίου, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για μια σειρά ετών μετά την περίοδο στην οποία έγινε η δαπάνη απόκτησης ή παραγωγής του (έργα τεχνικής υποδομής, κτίρια, προμήθειες εξοπλισμού κλπ.) Η ανωτέρω διάκριση του προϋπολογισμού οδηγεί στην ανάγκη διάκρισης του ετήσιου προγράμματος δράσης σε πρόγραμμα δραστηριοτήτων και σε πρόγραμμα επενδύσεων. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων είναι οι δράσεις, των οποίων οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην ομάδα 6 του προϋπολογισμού και οι οποίες περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Ο.Τ.Α. σε συνεχή βάση καθώς και τις ενέργειες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι καθημερινές λειτουργίες των δημοτικών υπηρεσιών απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών ενός Δήμου, ενώ παράλληλα έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των δημοτών. Είναι σημαντικό επομένως στον προγραμματισμό ενός Δήμου, να αποτυπώνονται οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος καθώς και οι ενέργειες βελτίωσης της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πρόγραμμα επενδύσεων είναι οι δράσεις των οποίων οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην ομάδα 7 του προϋπολογισμού και οι οποίες, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, περιλαμβάνουν: Έργα (Κ.Α. 73 και 732) Μελέτες έρευνες (Κ.Α. 74) Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως (Κ.Α. 733) Προμήθειες παγίων (Κ.Α. 73) Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων (Κ.Α. 7 και 72) Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) (Κ.Α. 75) Το επενδυτικό σκέλος του ετήσιου προγράμματος δράσης (πρόγραμμα δημοτικών επενδύσεων) εκτός από τα τεχνικά έργα, περιλαμβάνει επίσης τις προμήθειες εξοπλισμού και τις κάθε φύσης μελέτες και έρευνες. Σύμφωνα με τα προηγούμενα, το τεχνικό πρόγραμμα έργων, του Άρθρου 208 του Κ.Δ.Κ. αποτελεί μέρος του προγράμματος επενδύσεων. Επί πλέον τονίζεται ότι ενώ η διάρθρωση του τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) ενός Δήμου, η διάρθρωση του ετήσιου προγράμματος δράσης αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Δήμου (Άρθρο 8 της Υ.Α 883/07). 6

7 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Επομένως το ετήσιο πρόγραμμα δράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού μηχανισμού που θα το υλοποιήσει και οι δημοτικές υπηρεσίες, με μέριμνα των προϊσταμένων τους, προγραμματίζουν τις δράσεις για την υλοποίηση των οποίων ευθύνονται. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου περιλαμβάνει τα προγράμματα των διοικητικών ενοτήτων του, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κλπ, ενώ η δομή του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών των ΟΤΑ, συμπεριλαμβάνει τις δαπάνες των διευθύνσεων και των αυτοτελών μονάδων και τις εντάσσει στους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς (ΚΑ) του προϋπολογισμού ως εξής: ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Το Ετήσιο Πρόγραμμα (Ε.Τ.Π.) του έτους 203 διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Τη συνολική παρουσίαση του Ε.Π.Δ. Τη παρουσίαση του ΕΠΔ ανά Διοικητική Υπηρεσιακή Μονάδα που περιλαμβάνει: Το Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων (Λειτουργίες, Ενέργειες, Προϋπολογισμός) Το Πρόγραμμα επενδύσεων Τη Συνοπτική τεκμηρίωση των προγραμμάτων Τους Πίνακες και τα Παραρτήματα για την υποστήριξη του Ε.Π.Δ. Για την παρακολούθηση των δαπανών ανά διοικητική μονάδα, παρουσιάζονται ως ενότητες οι διοικητικές μονάδες που ανήκουν στον ίδιο ΚΑ του προϋπολογισμού. Το Ετήσιο Πρόγραμμα όπως αναφέρθηκε ανωτέρω διαρθρώνεται κατ αντιστοιχία με τις υπηρεσίες οργανικές μονάδες του Δήμου όπως αυτές εγκρίθηκαν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Ν. Αττικής, ΦΕΚ τ. Β Αρ. Φύλλου 234/ και είναι: ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ Β) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 7

8 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 3. Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας 4. Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 5. Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 6. Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης 7. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας 8. Διεύθυνση Πολεοδομίας 9. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 0. Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας. Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Τμήμα Κ.Ε.Π Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος 2. Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων 3. Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 4. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος 8

9 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ο Μέρος Γενική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου για το 202 διαμορφώθηκε παίρνοντας υπόψη τη δεινή κατάσταση στην οικονομία της χώρας, την περικοπή των δημόσιων δαπανών, τη διοικητική μεταρρύθμιση και τις μεταβιβαζόμενες υπηρεσίες στους Δήμους με παράλληλη έλλειψη πόρων. Από την άλλη πλευρά σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την άντληση πόρων από το ΕΣΠΑ και τα άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα με σκοπό την προώθηση σημαντικών έργων που έχει ανάγκη ο τόπος. Στο κείμενο που ακολουθεί αποτιμάται η ετήσια δραστηριότητα των υπηρεσιών του Δήμου για τους στόχους του ΕΠ που έχουν τεθεί και ειδικά για το έτος 202 και παρουσιάζονται οι ποσοτικοί στόχοι των υπηρεσιακών μονάδων για το 203. Οι δραστηριότητες, οι λειτουργίες, τα τεχνικά έργα, οι προμήθειες και οι επενδύσεις συσχετίζονται με τους οικονομικούς στόχους και τον προϋπολογισμό. Συνοπτική παρουσίαση των σημαντικών δράσεων του ΕΠΔ σε αντιστοιχία με τους γενικούς στόχους και τις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) του Ε Π. Σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί στο ΕΠ του Δήμου και την ετήσια εξειδίκευση του, αναφέρεται κατωτέρω η πορεία των έργων και δράσεων ανά άξονα του ΕΠ. Άξονας : Τοπική οικονομία και απασχόληση, αναπτυξιακές δραστηριότητες Στο τομέα της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης συστάθηκε και οργανώθηκε, στο Δήμο, το γραφείο υποστήριξης της τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης. Στο πλαίσιο της ς του γραφείου αναπτύχθηκαν τα εξής έργα: Δημιουργήθηκε και λειτουργεί μητρώο ζήτησης και προσφοράς εργασίας Πραγματοποιούνται καθημερινά ενέργειες προώθησης ανέργων σε θέσεις εργασίας Υλοποιείται Πρόγραμμα υποστήριξης της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας (5μηνη απασχόληση 27 ανέργων) σε δραστηριότητες και έργα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» σε συνεργασία με την ΜΚΟ «Social Axon» καθώς και συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής σε παρόμοιο πρόγραμμα για τη δημιουργία νέων θέσεων (5μηνη απασχόληση 27 ανέργων). Υποστηρίχτηκε η συμμετοχή του ΝΠΔΔ «Η Άρτεμις» σε Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Τοπικής Αγοράς, με όμορους Δήμους και ΝΠ, στο ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού που προβλέπει καταρτίσεις και απασχόληση σε επιχειρήσεις. Συλλέχθηκαν στοιχεία και εκπονήθηκε οδηγός νέων καλλιεργειών για την αξιοποίηση της διαθέσιμης αγροτικής ζώνης εντός των ορίων του Δήμου. Προετοιμάζεται ενημερωτική εκδήλωση για την απασχόληση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νέων μέσα στην οικονομική κρίση και αναλυτικά ενημερωτικά εργαστήρια για την υποστήριξη των νέων. Στη συνέχεια οι προτεραιότητες που τίθενται από το ΕΠ και προκύπτουν από τις διαπιστωμένες ανάγκες από τη μέχρι τώρα του γραφείου είναι: Η σύνταξη ενός ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου με έμφαση στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο πεζοπορικός, θρησκευτικός, αγροτουρισμός Η Προβολή του Δήμου μέσω έντυπου ενημερωτικού υλικού καθώς και της δημιουργίας/επέκτασης του διαδικτυακού τόπου από όπου ο επισκέπτηςχρήστης θα μπορεί να αντλήσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται Η Οργάνωση της ενημέρωσης των παραγωγών, των νέων αγροτών, για τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, οργάνωσης και προώθησης παραγόμενων προϊόντων από τις παραδοσιακές ή νέες καλλιέργειες. 9

10 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Για την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων τοπικής ανάπτυξης θα αξιοποιηθούν περαιτέρω τα τρέχοντα προγράμματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ και το ΕΣΠΑ. Άξονας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής Aξιοποιώντας τις προσκλήσεις, για ένταξη σε χρηματοδότηση έργων, του ΕΠ της Περιφέρειας Αττικής καθώς και των άλλων Τομεακών Προγραμμάτων, προετοιμάστηκαν έργα και μελέτες ωρίμανσης έργων στους εξής τομείς: Οικιστικό περιβάλλον: Μελετήθηκε η Ανάπλαση της πλατείας Ελ. Βενιζέλου και βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την υποβολή φακέλου χρηματοδότησης του έργου στην ανοιχτή πρόσκληση του ΕΠ «Αττική » στον άξονα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Αττικής». Ομοίως μελετήθηκε η Ανάπλαση των ΟΤ 39, 392 της ΔΕ Αρτέμιδος με σκοπό την υποβολή φακέλου χρηματοδότησης στην ανωτέρω πρόσκληση. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση αρχικής μελέτης για την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου της Αρτέμιδος και τη χωροθέτηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που βρίσκεται στη διαδικασία ανάθεσης. Φυσικό περιβάλλον: Για τη βελτίωση των συνθηκών πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων, περιοχών υψηλού κινδύνου στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος χρηματοδοτήθηκε σχετική μελέτη Για την προστασία και την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεργασία αφενός με: το Ινστιτούτο Γαιολογικών Ερευνών και Υδάτων για τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life με την υποβολή πρότασης με τίτλο "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας σε μικρούς υγροτόπους και παράχθιες ζώνες της Αττικής και Καρυστίας", που περιλαμβάνει την αναβάθμιση της περιοχής των «αλυκών» της Αρτέμιδας και προβλέπει ενέργειες αποκατάστασης του υδροβιότοπου, μέτρα προστασίας και ανάδειξης, ενέργειες προβολής και επισκεψιμότητας και αφετέρου με το Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιολογίας για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Life με σκοπό τη χρηματοδότηση στοχευμένης δενδροφύτευσης στα όρια των δήμων Σπάτων, Παιανίας, Κρωπίας, με στόχο την αποτροπή πτηνών από την είσοδο τους στους αεροδιαδρόμους του Ελ. Βενιζέλος, την μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και την παράλληλη ηχοπροστασία του αστικού ιστού, από την όχληση και παράλληλη αξιοποίηση των καρπών των δέντρων σε σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης. Μεταφορική υποδομή Κυκλοφορία Στάθμευση Συγκοινωνία: Εκπονήθηκαν οι μελέτες για την κατασκευή οδών στην 5 ΠΕ της Αρτέμιδος και την υποβολή φακέλου του έργου για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Χωροθετήθηκε ο σταθμός ΤΑΧΙ στην Αρτέμιδα Εκτελείται πρόγραμμα προμήθειας σημάτων και πινακίδων για τη ρύθμιση του κυκλοφοριακού στα Σπάτα. Ολοκληρώθηκε η μελέτη συντήρησης του οδικού και δημοπρατείται άμεσα η δημοπράτηση του έργου Ολοκληρώθηκαν κατασκευές οδών Αντιμετωπίστηκαν οι βλάβες του οδικού δικτύου Υποδομές βασικών δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Η βασική προτεραιότητα του Επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αποχέτευση βρίσκεται στο στάδιο της υπογραφής προγραμματικής συμφωνίας με το ΕΜΠ για την παροχή συμβουλών στην διαδικασία κατασκευής και ς του έργου σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Επικαιροποιήθηκε και υποβλήθηκε εκ νέου φάκελος χρηματοδότησης για την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου λυμάτων της ΔΕ Σπάτων στο ΕΠ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Προετοιμάζεται φάκελος χρηματοδότησης για την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου λυμάτων Αρτέμιδος στο ΕΠ του Υπουργείου Περιβάλλοντος. 0

11 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Με την αξιοποίηση των υπαρχόντων στο Δήμο μελετών καθώς και την επικαιροποίηση αυτών και σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής ανατίθενται μελέτες για την αντιμετώπιση της συλλογής των ομβρίων και την εκτέλεση των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων για τις περιοχές Βόρεια και Νότια της ΔΕ Σπάτων, Βαρυκό Γήπεδο, Χριστούπολη, Θερμοπυλών και Λεωφ. Καραμανλή, με ένταξη των έργων στη χρηματοδότηση του ΕΠ «Αττική » Συντηρήσεις Βασικών Υποδομών και Δημιουργία νέων Σε διαδικασίες ανάθεσης των απαιτούμενων μελετών βρίσκεται το έργο Παρεμβάσεις στο Δημοτικό κτήριο (έδρα του Δήμου) και τον φωτισμό κεντρικών οδών με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος που εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ». Σε διαδικασίες ανάθεσης βρίσκεται η μελέτη για τον εκσυγχρονισμό της μεταφόρτωσης των αστικών απορριμμάτων με σκοπό την υποβολή φακέλου χρηματοδότησης του έργου της αναβάθμισης. Συνεχίζονται και επεκτείνονται τα προγράμματα ανακύκλωσης Αναπτύχθηκαν προγράμματα προστασίας αδέσποτων ζώων Εκπονείται μελέτη ίδρυσης και ς καταφυγίου ζώων Άξονας 3: Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός Υγεία και κοινωνική πρόνοια Πολιτισμός Μεταφέρθηκαν και αναβαθμίστηκαν τα Δημοτικά Ιατρεία, επεκτάθηκαν οι σχολές γονέων και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες Υλοποιείται για δεύτερη χρονιά το Πρόγραμμα που χρηματοδοτεί τον Παιδικό Σταθμό Σπάτων, τον Βρεφονηπιακό και Παιδικό Σταθμό Αρτέμιδος και το Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Σπάτων, (ΚΔΑΠ), από το «Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» , με εντολές τοποθέτησης παιδιών των μητέρων που επιλέγονται με κοινωνικά κριτήρια. Συνεχίζεται το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» χρηματοδοτούμενο από το «Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε η Δημιουργία κέντρου Υποστήριξης ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (Κ.Η.Φ.Η.) που θα παρέχει φυσική και κοινωνική αποκατάσταση και ημερήσια φιλοξενία ατόμων που αποδεδειγμένα χρήζουν κοινωνικής φροντίδας, με πλήρη χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική » (Κ.Η.Φ.Η). Χρηματοδοτήθηκε η κατασκευή του Παιδικού Σταθμού Αρτέμιδος από το ΕΠ «Αττική » και κατασκευάζεται το κτήριο. Εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται η Δημιουργία του κοινωνικού παντοπωλείου (στεγάζεται στο κτίριο των νέων Δημοτικών Ιατρείων στην Αρτέμιδα) και του Δημοτικού Λαχανόκηπου με απασχόληση επτά (7) ανέργων έως 30 ετών, από τη δράση «Κοινωνικές Δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ανατολική Αττική» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού». Υποστηρίχθηκε το ΝΠΔΔ του του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ», το οποίο ανέλαβε την πραγματοποίηση μια σειράς αναβαθμισμένων εκδηλώσεων πολιτισμού. Εξασφαλίστηκε από το πρόγραμμα Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος από το Υπουργείο Ανάπτυξης η χρηματοδότηση των αρχικών μελετών αποτύπωσης και καταγραφής αναγκαίων ενεργειών προστασίας και αποκατάστασης, των δύο ιστορικών κτιρίων που έχουν απομείνει, του ιστορικού διατηρητέου μνημείου «Μετόχι Βουρβά», (ΦΕΚ 75 τβ 28/09/988) και του ιστορικού πέτρινου κτιρίου του ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων (έτος ίδρυσης και κατασκευής 927). Παράλληλα διερευνάται η χρηματοδότηση των έργων αποκατάστασης, η αξιοποίησή και επανάχρησή τους με νέες λειτουργίες συμβατές με την ιστορία των μνημείων κτιρίων, όπως πολιτισμός, τουρισμός, ανάδειξη τοπικής ιστορίας, οικονομίας και πολιτισμού.

12 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Προετοιμάζονται φάκελοι έργων και μελετών και γίνονται ενέργειες σχετικών αδειοδοτήσεων με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα. Παιδεία νεολαία Καθώς η σχολική στέγη έχει κριθεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας από το ΕΠ κατατέθηκαν οι ακόλουθοι φάκελοι αιτήσεις για χρηματοδότηση κατασκευής νέων σχολικών μονάδων. Φάκελος αρχιτεκτονικής προμελέτης και προϋπολογισμού έργων με αίτηση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ της Ανακατασκευής του Γυμνασίου Σπάτων με εκτέλεση σύμβασης από τον ΟΣΚ Πλήρης φάκελος μελέτης με παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολικό κτίριο του Γυμνασίου Λυκείου Αρτέμιδος, χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», (προτεινόμενου προϋπολογισμού. Πλήρης φάκελος μελέτης με παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολικό κτίριο του 2 ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος, χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Πλήρης φάκελος μελέτης με παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στο υφιστάμενο σχολικό κτίριο του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων, χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Πλήρης φάκελος μελέτης με παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό συγκρότημα ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος με χρηματοδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ β φάση, (προτεινόμενου προϋπολογισμού. Φάκελος Αίτησης Κατασκευής 5 ου Νηπιαγωγείου Σπάτων από τον ΟΣΚ με ένταξή του στο ΕΣΠΑ Φάκελος Αίτησης Κατασκευής 6 ου Νηπιαγωγείου και 4 ου Δημοτικού Σπάτων στη Χριστούπολη, από τον ΟΣΚ με ένταξή τους στο ΕΣΠΑ Φάκελος Αίτησης Κατασκευής 4 ου Δημοτικού και 4 ου Νηπιαγωγείου, στο ΟΤ52 στην Αρτέμιδα. Άξονας 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Οι δράσεις προς την κατεύθυνση της Εσωτερικής Ανάπτυξης του Δήμου και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες που πραγματοποιήθηκαν είναι: Η Ολοκλήρωση και εφαρμογή του νέου Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) Η Υποστήριξη της Λειτουργίας των νέων θεσμικών οργάνων που το θεσμοθετήθηκαν με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Μέσω του νέου ΟΕΥ έγινε ορθολογικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, και επιδιώχθηκε η αναβάθμιση των προσόντων του με προγράμματα εκπαίδευσης του ΕΚΔΔ Η αξιοποίηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και επάρκειας του Δήμου για την ωρίμανση έργων και μελετών με σκοπό τη χρηματοδότησή τους από τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα Τεχνική βοήθεια του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος με τη χρηματοδότηση των μελετών για την προετοιμασία ωρίμανση φακέλων έργων με σκοπό την υποβολή τους σε ΕΠ που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και την ενίσχυση των διοικητικών υπηρεσιών, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση των ακόλουθων μελετών: Γαιοτεχνική μελέτη για το έργο Κ.Η.Φ.Η. Μελέτη αντιπυρικής προστασίας της περιοχής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών αποβλήτων του Δήμου. Μελέτη αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου της Αρτέμιδος, χωροθέτηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων Φάκελος μελετών και αδειοδοτήσεων για το έργο προστασία ανακατασκευή χώρων πολιτισμού, του ιστορικού κτιρίου του ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων και του διατηρητέου μνημείου Μετόχι Βουρβά Μελέτες και προετοιμασία φακέλων έργων αναπλάσεων στη ΔΕ Αρτέμιδος Μελέτες και προετοιμασία φακέλων έργων οδοποιίας στη ΔΕ Αρτέμιδος. 2

13 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2ο Μέρος Αναλυτική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 202 ανά Υπηρεσιακή Μονάδα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ: 00 Γενικές Υπηρεσίες Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Υπηρεσιακών Μονάδων Α.. Λειτουργίες Οι λειτουργίες των υπηρεσιακών μονάδων που διοικητικά υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο αναφέρονται στον προϋπολογισμό του 203 στον ΚΑ, (κωδικό αριθμό) 00 και αφορούν δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και υποχρεωτικές δαπάνες Διοίκησης. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ () Συναντήσεις δημάρχου με πολίτες ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ.000 συναντήσεις ανά έτος Νομική Υπηρεσία Συναντήσεις δημάρχου με φορείς (2) Διεκπεραίωση Προσωπικής αλληλογραφίας δημάρχου 300 συναντήσεις ανά έτος συναντήσεις ανά έτος (3) Τήρηση αρχείων Διαρκής καθημερινή (4) Διακίνηση εγγράφων μεταξύ δημάρχου και υπηρεσιών (4) Γραμματειακή υποστήριξη σε ειδικούς συμβούλους, επιστημονικούς συνεργάτες () Παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων στα όργανα διοίκησης (2) Παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων στις υπηρεσίες του Δήμου (3) Επεξεργασία και γνωμοδότηση πράξεων της δημόσιας διοίκησης που αφορούν (4) Επεξεργασία και έλεγχος των συμβάσεων των προκηρύξεων και αναθέσεων, προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου με τρίτους (5) Εκπροσώπηση του Δήμου σε νομικές υποθέσεις ενώπιον δικαστηρίων και διοικητικών αρχών (6) Παρακολούθηση νομοθεσίας και νομολογίας, επικαιροποίηση αρχείου νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων (7) Τήρηση αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών (8) Εισηγήσεις για ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρους (9) Παραμονή στο δημοτικό κατάστημα.500 συναντήσεις ανά έτος Διαρκής καθημερινή 450 3

14 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών, Ειδικών Συνεργατών και Τεχνικών Συμβούλων Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας Αυτοτελές Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (0) Παράσταση στις συνεδριάσεις των δημοτικών οργάνων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων () Εμπρόθεσμες ενέργειες άσκηση ένδικων μέσων (2) Παρακολούθηση ανατεθειμένων υποθέσεων, τήρηση αρχείου () Διατύπωση συμβουλών επί διαφόρων θεμάτων /Παροχή συμβουλών (2) Παροχή εξειδικευμένων γραπτών ή προφορικών συμβουλών () Σχεδιασμός επικοινωνιακής πολιτικής και προώθηση προγραμμάτων και ενεργειών Καθημερινά σε ζητήματα ακίνητης περιουσίας Ενσωματωμένη υπηρεσία στις διαδικασίες (2) Οργάνωση εκδηλώσεων Επετειακές εκδηλώσεις/ βράβευσης/ διαβούλευσης (3) Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης δημοτών (4) Παρακολούθηση δημοσιεύσεων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου/τήρηση αρχείου (5) Διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και μέσα μαζικής ενημέρωσης (6) Επιμέλεια των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ/ Επιμέλεια δελτίων τύπου () Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών εξυπηρέτησης των δημοτών (2) Δημιουργία και δικτύων εθελοντών Δελτία τύπου/ενημερωτικές εκδηλώσεις/ ενημερωτικές επιστολές Καθημερινή /τήρηση αρχείου Καθημερινή /τήρηση αρχείου Καθημερινή /τήρηση αρχείου Ενσωματωμένη στην υπηρεσία (3) Υποδοχή αιτημάτων δημοτών Καθημερινή (4) Συνεργασία με ΚΕΠ διεκπεραίωση θεμάτων δημοτών (5) Σχεδιασμός ενεργειών για την καλλίτερη εξυπηρέτηση δημοτών με αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης Καθημερινή Ενσωματωμένη υπηρεσία () Τήρηση Μητρώου Αλλοδαπών Καθημερινή /τήρηση μητρώου (2) Παραλαβή αιτήσεων δικαιολογητικών (3) Παραλαβή από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Καθημερινή Καθημερινή 4

15 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος αποφάσεων και αδειών παραμονής και μέριμνα για την επίδοσή τους στους αλλοδαπούς Αυτοτελές Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων Τμήμα (4) Εφαρμογή σχετικών διατάξεων παράνομης μετανάστευσης (5) τήρηση ειδικού αρχείου ατομικών φακέλων (6) Τήρηση σχετικού αρχείου νόμων και εγκυκλίων (7) Χειρισμός θεμάτων που κατά περίπτωση ανατίθενται στο Δήμο σχετικά με τους μετανάστες Οργάνωση συνεδριάσεων Διοικητικήγραμματειακή υποστήριξη Δ.Σ. κλπ επιτροπών Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων Τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων Παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο (Τοπικά Συμβούλια Νέων) Ενσωματωμένη υπηρεσία Καθημερινή Καθημερινή 40 δημοτικά συμβούλια 0 ΕΠΟΙΖΩ Εβδομαδιαία Οικ. Επιτροπή Διαρκής 350 ΔΣ 60ΕΠΟΙΖΩ 600 ΟΕ 2 (Πρώην Δήμων) 5

16 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Α.2. Ενέργειες α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (διάρθρωση σύμφωνα με τον Ν.3852/200και τις ανάγκες του διευρυμένου Δήμου) 2 Οργάνωση προγραμμάτων διαρκούς επιμόρφωσης προσωπικού ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ/νση Προγραμματισ μού, ανάπτυξης, πληροφορικής και διαφάνειας, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δ/νση Προγραμματισ μού, ανάπτυξης, πληροφορικής και διαφάνειας, Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΕΜΠΛΕΚΟΜ ΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΝΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ε.Κ.Δ.Δ., Πρόγραμμα ΛΑΕΚ Ε.Κ.Δ.Δ., Εταιρείες/ Οργανισμοί/ εκπαιδευτικά Ιδρύματα/ Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΕ ΧΡΟΝΟ ΠΡ/ΜΟΣ ΠΡ/ΣΜ ΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑ ΑΞΟΝ ΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡ Ο ΕΠ 6

17 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Α.3. Προϋπολογισμός Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 6 Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων ,00 62 Παροχές τρίτων ,00 63 Φόροι Τέλη 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα ,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως ,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (ΠαραχωρήσειςΠαροχές ΕπιχορηγήσειςΕπιδοτήσειςΔωρεές) ,20 68 Λοιπά έξοδα 55.00,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ,20 Β. Πρόγραμμα Επενδύσεων Οι ανωτέρω υπηρεσίες στερούνται επενδυτικού προγράμματος. Γ. Συνοπτική Τεκμηρίωση Στις δαπάνες των υπηρεσιακών μονάδων που υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο, προβλέπονται κυρίως διαχειριστικά κονδύλια και ως εκ τούτου οι λειτουργίες που μπορούν να προγραμματιστούν είναι συγκεκριμένες, ενώ δεν μπορούν να προβλεφθούν επενδύσεις. Επιπλέον περιλαμβάνονται δράσεις που ανήκουν σε Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και άλλων υπηρεσιών. Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, οι λειτουργίες των υπηρεσιακών μονάδων αναφέρονται στους γενικούς στόχους, ως εξής: 4..2 Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 4..5 Οργάνωση και υλοποίηση διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού του Δήμου και των ΝΠΔΔ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 0 Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες Οι υπηρεσίες τις οποίες αφορά η παρούσα ενότητα του προϋπολογισμού λειτουργούν στο πλαίσιο των ακόλουθων υπηρεσιακών μονάδων: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας, Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 7

18 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας. Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Υπηρεσιακών Μονάδων Α.. Λειτουργίες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου Εγγραφές/ διαγραφές δημοτολογίου Έκδοση πιστοποιητικών (οικ κατάστασης, γεννήσεως, εντοπιότητας, εγγυτέρων συγγενών, κλπ) Παραλαβή δικαιολογητικών διαρκής Έκδοση βεβαιώσεων.200 (μονίμου) κατοικίας Άνοιγμα/ ενημέρωση οικ. μερίδας.200 Εκλογικοί κατάλογοι 800 Γραφείο Μητρώων Αρρένων Μητρώα αρρένων 50 Πιστοποιητικά πάσης φύσης 00 Εκλογικές υποθέσεις 50 Χορήγηση αδειών πολιτικών γάμων 250 Γραφείο Ληξιαρχείου Πολιτικοί γάμοι 50 Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού Τήρηση αρχείου μητρώου νέων Γάμοι 350 Θάνατοι 300 Πιστοποιητικά, ληξιαρχικές πράξεις Αναγνωρίσεις 20, εκθέσεις: 200 Υιοθεσίες γεννήσεις 20 Προκηρύξεις θέσεων συμβασιούχων Χειρισμός φακέλων Προσωπικού Γραφείο μητρώου και διαδικασιών προσωπικού Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Αποφάσεις Δημάρχου 550 Ενημέρωση διαδικασιών εργασιακών θεμάτων Έκδοση βεβαιώσεων προσωπικού, λοιπών παραστατικών κλπ Καταγραφή ατυχημάτων Παροχή ατομικών μέσων προστασίας για το έτος 200 κανένα 250 8

19 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο πρωτοκόλλου Διακίνηση εγγράφων Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη Γραφείο Καθαριότητας, Φύλαξης και Συντήρησης Κτιριακών Υποδομών Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Δ.Ε Αρτέμιδος Διαχείριση ταχυδρομείου Διενέργεια δημοσιεύσεων, τοιχοκολλήσεων κ.α. Ενημέρωση σε ερωτήματα πολιτών Συγκέντρωση και αιτημάτων Αποκατάσταση επισκευή/ μηχανημάτων παραπόνων.000 βλαβών, 80 συντήρηση Διακίνηση εγγράφων Διαχείριση ταχυδρομείου Διενέργεια δημοσιεύσεων, τοιχοκολλήσεων κ.α. Ενημέρωση σε ερωτήματα πολιτών Συγκέντρωση και αιτημάτων Αποκατάσταση επισκευή/ μηχανημάτων παραπόνων βλαβών, συντήρηση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τμήμα προϋπολογισμού και λογιστηρίου ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Γραφείο Προϋπολογισμού Απολογισμού () Τήρηση αρχείου προϋπολογισμών και απολογισμών Κατάρτιση προϋπολογισμού Ενσωματωμένη καθημερινή (2) Παρακολούθηση πορείας εκτέλεσης, αναμορφώσεις (3) Εισηγήσεις στην οικονομική επιτροπή και Δημοτικό συμβούλιο ψήφισης πιστώσεων (4) Έλεγχος εφαρμογής διπλογραφικού, ετήσιου απολογιστικού πίνακα, απολογιστικών δελτίων, ταξινόμηση τελικών ελέγχων Μηνιαία παρακολούθηση 4 αναμορφώσεις 00 Ενσωματωμένη καθημερινή (5) Παροχή λογιστικών στοιχείων σε υπηρεσίες του Δήμου και κρατικές Ενσωματωμένη καθημερινή (6) Παροχή στοιχείων στο Ελεγκτικό Ενσωματωμένη 9

20 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Γραφείο Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών συνέδριο καθημερινή () Εκκαθάριση δαπανών Ενσωματωμένη καθημερινή (2) Έλεγχοι νομιμότητας και πληρότητας δικαιολογητικών παραστατικών δαπανών Ενσωματωμένη καθημερινή (3) Παρακολούθηση εγγυήσεων και ανάληψη (4) Έκδοση εντολών και τακτοποίηση ενταλμάτων (5) Παρακολούθηση πληρωμής τοκοχρεωλυσίων και λειτουργικών δαπανών Ενσωματωμένη καθημερινή 4000 Ενσωματωμένη καθημερινή (6) Τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων (7) Παρακολούθηση ζητημάτων που βλάπτουν τα συμφέροντα του Δήμου Ενσωματωμένη καθημερινή Ενσωματωμένη καθημερινή (8) Παροχή στοιχείων προς δημόσιες και ελεγκτικές υπηρεσίες Μηνιαία, ετήσια τριμηνιαία, Γραφείο Προσωπικού Μισθοδοσίας () Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων (2) Παραλαβή και έλεγχος νομιμότητας και πληρότητας δικαιολογητικών καταβολής αποδοχών 72/έτος Ενσωματωμένη καθημερινή (3) Αρχείο καταβληθέντων αποδοχών (4) Έκδοση Βεβαιώσεων αποδοχών και ποσών που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους 350/ έτος (5) Υποβολή αντιγράφων προς την Ταμειακή Υπηρεσία για τη σύνταξη της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ Ενσωματωμένη καθημερινή (6) Διεκπεραίωση υποθέσεων οικονομικής φύσεως σε σχέση με τους υπαλλήλους. 350/έτος Γραφείο Διπλογραφικού Συστήματος Εφαρμογής Λογιστικού () Επεξεργασία οικονομικών στοιχείων, εξαγωγή συμπερασμάτων κόστους υπηρεσιών Ενσωματωμένη καθημερινή (2) Έκδοση απολογιστικών στατιστικών δελτίων και αποστολή αυτών Μηνιαία, ετήσια (3) Παρακολούθηση Ενσωματωμένη τριμηνιαία, 20

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3013 13 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47132/41673 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013 Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή και περιεχόµενο ετήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 527 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4574/49444 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αργιθέας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8560/7470 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Εισαγωγή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καταρτίστηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού και τέθηκε υπόψη της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 /09 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: οικ 40055 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα